Você está na página 1de 4

Aanvraag ondernemersvergunning taxivervoer

Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 070 - 414 48 88 Telefax 070 - 414 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl

1
1.1

Toelichting
Met dit formulier vraagt u een ondernemersvergunning en vergunningbewijzen voor taxivervoer aan. Een uitgebreide toelichting vind u op pagina 4. Een vergunning kan worden aangevraagd door vervoerders die voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. De aanvrager moet de vervoerder zijn. Het taxivervoer zal moeten worden verricht voor rekening en risico van de aanvrager. Dit is vooral van belang als personen samen, als vennootschap onder firma (v.o.f.), een vergunning willen aanvragen. Zij dienen aan te tonen dat zij voor gezamenlijke rekening en gezamenlijk risico vervoer zullen verrichten.
1.3 1.2

U kunt wachten met de inschrijving in de Kamer van Koophandel totdat Kiwa Register dit aangeeft. Ook het aanschaffen van een taxi hoeft niet vooraf te geschieden. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet overleggen van de benodigde bescheiden) worden niet in behandeling genomen. Meer informatie over dit formulier is verkrijgbaar op www.kiwaregister.nl of op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur via telefoonnummer 070-414 48 88. Bezoekadres: Sir Winston Churchill-laan 273, 2288 EA Rijswijk (Zuid-Holland).
1.7 1.6

1.5

2
2.1 Naam onderneming 2.2 Handelsnaam waarvan de aanvrager gebruik maakt of heeft gemaakt 2.3 Vestigingsadres onderneming 2.4 Postcode en plaats 2.5 Naam contactpersoon 2.6 Correspondentieadres 2.7 Postcode en plaats 2.8 Telefoonnummer(s)

Gegevens aanvrager

Priv Mobiel

Werk Fax

2.9 E-mailadres

3
3.1 Is de onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Gegevens onderneming
Ja KvK nummer:

Nee, ik wacht met inschrijven op de mededeling van Kiwa Register 3.2 Wat is de rechtsvorm van de onderneming Enmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan B.V. Is de B.V. onderdeel van een holding B.V. in oprichting Op welke datum zal de B.V. worden opgericht: N.V. Is de N.V. onderdeel van een holding Anders: 3.3 Heeft de onderneming ook vestigingen op een ander adres 3.4 Waar wordt de boekhouding gevoerd Nee Ja (stuur bijlage 4 mee)
KIWA.02.2012.01

Nee

Ja

Nee

Ja (zie de toelichting over vakbekwaamheid en betrouwbaarheid)

Nee

Ja (zie de toelichting over vakbekwaamheid en betrouwbaarheid)

Op het hierboven ingevulde vestigingsadres Elders, namelijk: Ga door op de volgende pagina 1/4

4
4.1 Naam vakbekwaam leidinggevende 4.2 Geslacht en geboortedatum 4.3 Grond vakbekwaamheid 4.4 Taak leidinggevende 4.5 Aantal uren per week 4.6 Is leidinggevende ook leidinggevend bij andere ondernemingen

Gegevens (vakbekwaam) leidinggevende(n)


(stuur bijlage 1 en 2 mee) Man A Vrouw B C D

Nee Ja, bij een andere taxionderneming Ja, maar niet bij een andere taxionderneming

4.7 Naam (vakbekwaam) leidinggevende 4.8 Geslacht en geboortedatum 4.9 Grond vakbekwaamheid 4.10 Taak leidinggevende 4.11 Aantal uren per week 4.12 Is leidinggevende ook leidinggevend bij andere ondernemingen

Man A

Vrouw B C D

Nee Ja, bij een andere taxi onderneming Ja, maar niet bij een andere taxi onderneming (Bij meer leidinggevenden bijlage 7 meesturen)

4.13 Toelichting grond vakbekwaamheid

A. Een erkend vakdiploma, afgegeven door de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB), of de voorganger daarvan. Stuur een kopie van het diploma mee. B. Een verklaring van historische vakbekwaamheid. Stuur een kopie van de zgn. 5-jaarsverklaring (EG-verklaring) of 6-jaarsverklaring (van de voormalige vergunningverlener) mee. C. De ingevulde persoon was al voor 1 augustus 1978 houder van een taxivergunning of leidinggevende binnen een taxionderneming met een geldige vergunning. Stuur een kopie mee van de vergunning. D. De ingevulde persoon was op 1 januari 1982 houder van een vergunning voor het verrichten van groepsvervoer of leidinggevende binnen een onderneming voor groepsvervoer met een geldige vergunning. Stuur een kopie mee van de beschikking van de gemeente of de Commissie Vervoervergunningen.

4.14 Vermeld de natuurlijke en/of rechtspersonen die, voorzover van toepassing, direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan de aanvrager

4.15 Vermeld de natuurlijke en/of rechtspersonen die, voorzover van toepassing, direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over de aanvrager

4.16 Vermeld de natuurlijke en/of rechtspersonen die, voorzover van toepassing, direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan de aanvrager

4.17 Vermeld hieronder op welke wijze de onderneming van aanvrager wordt gefinancierd

Ga door op de volgende pagina

2/4

KIWA.02.2012.01

Vergunningbewijzen
U kunt niet meer vergunningbewijzen aanvragen dan het aantal taxis van uw onderneming. De taxis moeten eigendom zijn van de onderneming of worden gehuurd of geleast.

5.1 Hoeveel vergunningbewijzen vraagt u aan

(stuur bijlage 3 mee) Ik wacht met het aanvragen van vergunningbewijzen tot de ondernemersvergunning is verstrekt.

6
6.1 Verplichte bijlagen om mee te sturen met de aanvraag

Bijlagen
1. Originele en recente verklaringen omtrent het gedrag ten dienste van het verkrijgen van een ondernemersvergunning taxivervoer van de eigenaar / alle vennoten / alle bestuurders. Indien van toepassing ook van derden die met de permanente en daadwerkelijke leiding van de onderneming zijn belast of van alle bestuurders van de rechtspersoon die vennoot of bestuurder van de vervoeronderneming is. Zie ook de toelichting over betrouwbaarheid. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) mag niet ouder zijn dan twee maanden. Het aanvraagformulier voor een VOG is te downloaden van www.kiwaregister .nl. 2. Bewijzen van vakbekwaamheid van alle vakbekwame leidinggevenden. (zie paragraaf 4)

6.2 Verplichte bijlagen die alleen in bepaalde gevallen meegestuurd dienen te worden

3. Als de onderneming vergunningbewijzen aanvraagt: - Een lijst met de kentekens van alle taxis van de onderneming. Het gaat daarbij om de taxis die de onderneming in eigendom heeft, least of huurt. - Stuur kopien van de eventuele leasecontracten, aankoopnotas en huurcontracten van voertuigen die (nog) niet in eigendom zijn van de onderneming. 4. Als de onderneming meer dan 1 vestigingsadres heeft: - Een lijst met alle adressen van de vestigingen 5. Als de onderneming een v.o.f. is: - Een volledig ingevuld en ondertekend formulier verklaring gezamenlijk vervoer met de daarin gevraagde bewijsstukken. Dit formulier is te downloaden van www.kiwaregister.nl. De vennoten moeten deze bijlage van een ondertekende verklaring voorzien dat zij de aanvraag van de ondernemersvergunning gezamenlijk doen. 6. Als de persoon die is belast met de permanente en daadwerkelijke leiding een ander is dan de eigenaar/ volledig bevoegde vennoot/bestuurder: - Een volledig ingevuld en ondertekend formulier verklaring inbreng vakbekwaamheid met de daarin gevraagde bewijsstukken. Dit formulier is te downloaden van www.kiwaregister.nl. 7. Als de onderneming meer dan twee leidinggevenden heeft: - Een lijst met de gegevens van de overige leidinggevenden.

Ondertekening
Het formulier dient te worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming. Als deze persoon een ander is dan de persoon die belast is met de permanente en daadwerkelijke leiding, dan dient ook deze persoon het formulier te ondertekenen. Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 7.1 Naam en geslacht 7.2 Functie 7.3 Plaats en datum Man Vrouw

7.4 Handtekening aanvrager

Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 7.5 Naam en geslacht 7.6 Functie 7.7 Plaats en datum Man Vrouw

7.8 Handtekening aanvrager

Ga door op de volgende pagina

3/4

KIWA.02.2012.01

De vermelde gegevens in dit formulier worden door Kiwa Register conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Na verlening van een taxivergunning worden de volgende gegevens op de internetsite van Kiwa Register vermeld: (Handels)naam, adres en vestigingsplaats en het identificatie- en vergunningnummer van de vergunninghouder.

Toelichting
Ondernemersvergunningen voor taxivervoer worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu verleend. Kiwa Register verstrekt deze namens de Minister. Met dit formulier vraagt u een ondernemersvergunning en vergunningbewijzen voor taxivervoer aan.

8.1 Vakbekwaamheid

De vervoerder moet voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Iemand is vakbekwaam als hij of zij een erkend vakdiploma of een zogenaamde EG-verklaring bezit. Ook personen die kunnen aantonen dat zij een taxivergunning hadden vr 1 augustus 1978, of een vergunning voor groepsvervoer op 1 januari 1982, zijn vakbekwaam. De vervoerder voldoet aan de eis van vakbekwaamheid, als degene die is belast met de permanente en daadwerkelijke leiding aan het vervoer vakbekwaam is. Dit betekent dat degene die vakbekwaam is continu en inhoudelijk betrokken moet zijn bij het leidinggeven. De vakbekwame moet zich bezighouden met beslissingen inzake uitbreiding van het bedrijf, het aangaan van financile verplichtingen, het aan- en verkoopbeleid, de aansturing van personeel, het dagelijkse ondernemersbeleid, de relaties met de overheid en de strategie op de vervoermarkt. De vakbekwame moet daarom vertegenwoordigingsbevoegd zijn ten aanzien van al deze werkzaamheden. Bij een eenmanszaak zonder personeel in dienst is daarom het uitgangspunt dat de eigenaar zelf vakbekwaam dient te zijn. De vervoerder moet voldoen aan de eis van betrouwbaarheid. Als bewijs van betrouwbaarheid geldt een orginele Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), die niet ouder is dan twee maanden. De VOG kan worden aangevraagd in het gemeentehuis van de woonplaats van de aanvrager. Het aanvraagformulier is te downloaden van internet via www.kiwaregister.nl. De volgende personen moeten een VOG overleggen bij de aanvraag van een: - Een eenmanszaak; de eigenaar - Een V.O.F. :alle vennoten - Een rechtspersoon: alle bestuurders van de rechtspersoon Indien van toepassing moeten ook de volgende personen een VOG overleggen: - Personen die niet eigenaar, vennoot of bestuurder zijn, maar wel met de permanente en daadwerkelijke leiding van de onderneming zijn belast, bijvoorbeeld als procuratiehouder of bedrijfsleider. - Alle bestuurders van de rechtspersoon die vennoot of bestuurder van de vervoeronderneming zijn. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB), die op 1 juni 2003 van kracht is geworden, stelt vergunningverlenende instanties als Kiwa Register in staat om op grond van bepaalde informatie een vergunning te weigeren of in te trekken. Doel is te voorkomen dat bestuursorganen ongewild vergunning verlenen aan bedrijven die daarmee criminele of illegale activiteiten willen ontplooien. Dit aanvraagformulier is daarom uitgebreid met een aantal vragen. Deze vragen gaan onder meer over de financiering en de leiding van de onderneming. Op grond van de informatie die hiermee wordt verkregen kan Kiwa Register besluiten een vergunning niet te verlenen. U moet uw aanvraag onderbouwen met bewijsstukken. Op pagina 3 van dit formulier staat een lijst met bijlagen die u in dit verband moet meesturen. De nummers van de bijlagen die bij de vragen worden genoemd verwijzen naar deze lijst. U vult het formulier volledig in en stuurt het met alle relevante bijlagen naar Kiwa Register B.V., Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (Zuid-Holland). Vervolgens krijgt u een factuur. De betaling vormt een onderdeel van uw aanvraag en dient binnen 4 weken na dagtekening te worden voldaan. Indien tevens blijkt dat niet alle relevante gegevens door u zijn overlegd, wordt u eenmalig in de gelegenheid gesteld uw aanvraag binnen deze 4 weken aan te vullen. Als na deze 4 weken de leges nog niet zijn voldaan of als niet alle relevante gegevens door Kiwa Register zijn ontvangen, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Indien uw aanvraag door u wordt ingetrokken, dan wel door Kiwa Register wordt afgewezen, vindt geen restitutie van de leges plaats. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling ontvangen en verwerkt is en al uw gegevens volledig zijn. De beslissing op uw aanvraag wordt u uiterlijk 12 weken daarna toegestuurd.

8.2 Betrouwbaarheid

8.3 BIBOB

8.4 Bijlagen

8.5 Hoe werkt de aanvraag

4/4

KIWA.02.2012.01