Você está na página 1de 35

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier

Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de verlenging van de geldigheidsduur van uw Nederlandse verblijfsvergunning. In principe stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alle vergunninghouders die in aanmerking komen voor verlenging tijdig een verlengingsbrief. Bij die verlengingsbrief ontvangt u een formulier met uw persoonlijke gegevens en vragen die alleen voor u relevant zijn. U krijgt deze brief ruim 3 maanden voordat de geldigheidsduur van uw huidige vergunning afloopt. Heeft u deze brief niet ontvangen, belt u dan eerst met 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Dien geen aanvraag in als uw verblijfsvergunning nog langer dan 6 maanden geldig is. Dit kan een reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. De IND beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Of en hoe lang de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd, is afhankelijk van uw situatie. Meestal kan uw verblijfsvergunning voor 1 jaar worden verlengd. U komt alleen in aanmerking voor verlenging als u: op dit moment een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft; n uw vergunning wilt verlengen met hetzelfde verblijfsdoel; n er geen veranderingen zijn in uw situatie die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. In alle andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Op pagina 2 van dit formulier kunt u lezen met welk formulier u uw aanvraag kunt indienen. Als u niet zeker weet of u een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur of een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning met een ander doel moet indienen, kunt u ook bellen met 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Let op! Als u een verkeerd formulier gebruikt, kan de aanvraag worden afgewezen. Ook krijgt u de betaalde leges (behandelkosten) niet terug. Welke verblijfsvergunningen worden niet verlengd? Bij de volgende verblijfsdoelen is verlenging van de verblijfsvergunning niet mogelijk na het verstrijken van de maximale verblijfsduur: uitwisseling au pair stage practicum voorbereidend jaar voor studie familiebezoek zoekjaar afgestudeerden regeling hoogopgeleiden Hoe vult u dit formulier in? Vul voor ieder persoon waarvoor een verlengingsaanvraag wordt ingediend een apart formulier in. Het formulier bestaat uit 8 paginas en 14 bijlagen. Welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld en u alle gevraagde documenten en bewijsstukken heeft verzameld, dus niet in gedeelten. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag kunnen leiden tot vertraging bij de behandeling. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind n formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag hij/zij zelf het formulier ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft 3, Antecedentenverklaring, niet ingevuld te worden.

Ondertekening door de aanvrager (de vergunninghouder)


Ik vraag verlenging aan van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van mijzelf/van mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie of die van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam Plaats en datum Handtekening

|
Plaats Dag maand jaar

|
Aantal

| Ik lever dit formulier en


IND5010_M35B/12B

bijlagen/bewijsstukken in.

2 van 7

Andere formulieren Heeft uw een wijziging in uw persoonlijke situatie met gevolgen voor uw verblijfsrecht? Of is het doel van uw verblijf veranderd? Gebruik dan het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel.Voorbeelden van een verandering zijn: - u heeft een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner, maar uw relatie is verbroken of uw partner is overleden; - u heeft een vergunning voor verblijf bij uw ouders, maar u bent inmiddels getrouwd of apart gaan wonen; - u heeft een vergunning voor arbeid in loondienst, maar u heeft nu een andere werkgever of u heeft geen werk meer. Afhankelijk van uw situatie en van uw verblijfsdoel kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een verblijfsvergunning voortgezet verblijf geeft u onafhankelijk verblijfsrecht. Een vergunning voor onbepaalde tijd is meestal pas mogelijk na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Wilt u een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen? Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel of Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Bent u 3 jaar in het bezit bent geweest van een verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen of een verblijfsvergunning voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken? Gebruik dan niet dit formulier maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel om voortgezet verblijf aan te vragen. Heeft u eerder een toetsing aan het gemeenschapsrecht gehad en bent u nu in het bezit bent van een EU-document? Dan kunt u dit formulier niet gebruiken. U dient zich in persoon te wenden tot het IND-loket in uw regio om daar een aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht in te dienen. Gebruik dit formulier dan niet. Gebruik dan het formulier Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf ). Heeft u de nationaliteit van een EU-, EER- lidstaat of Zwitserland en bent u niet in het bezit van een EU-document en wilt u voortzetting van uw verblijf in Nederland? Dan is misschien het gemeenschapsrecht op u van toepassing. U kunt bij het IND-loket verzoeken om een verklaring van inschrijving. Heeft u de nationaliteit van Bulgarije of Roemeni? Dan geldt de mogelijkheid van inschrijving niet. U kunt bij het IND-loket in uw regio een EU-document aanvragen. Gebruik dit formulier dan niet. Gebruik dan het formulier Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf ) Heeft u de nationaliteit van een EU-, EER- lidstaat of Zwitserland en heeft u gedurende 5 jaar of langer onafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland, of heeft u gedurende 5 jaar of langer onafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland bij iemand met de nationaliteit van een EU- EER- lidstaat of Zwitserland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het verblijfsdocument Duurzaam verblijf Burgers van de Unie. Gebruik dit formulier dan niet. Gebruik dan het formulier Aanvraag Verblijfsdocument Duurzaam verblijf voor Burgers van de Unie en hun familieleden. U kunt ook Nederlander worden als u onder meer al een aantal jaar onafgebroken in Nederland woont en in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst. Of u voldoet aan alle voorwaarden om Nederlander te kunnen worden, kunt u lezen in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden?. Deze brochure is via de website www.ind.nl te raadplegen. Ook kunt u informatie vragen bij de afdeling burgerzaken van uw woonplaats. Als u niet zeker weet welk formulier u nodig heeft, bel dan met 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon).

Burgers van de Unie hebben de nationaliteit van: de EU-lidstaten Belgi, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Itali, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni, Sloveni, Slowakije, Spanje, Tsjechi, Verenigd Koninkrijk en Zweden. de EER-lidstaten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Zwitserland. Hoe dient u deze aanvraag in? Stuur het formulier naar de IND. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier hebt gekregen. Hebt u dit formulier gedownload van www.ind.nl? Gebruik dan een eigen envelop. Dien de aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld, dus niet in gedeelten. Stuur alle gevraagde documenten tegelijk met uw aanvraag mee. Doe dat uiterlijk 3 maanden voordat de geldigheidsduur van uw huidige vergunning afloopt. De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 3 maanden. Als u uw aanvraag niet op tijd indient kan dat gevolgen voor u hebben. In het uiterste geval eindigt uw verblijfsrecht en moet u Nederland verlaten. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning kost geld. Stuur geen geld mee met de aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND u een acceptgiro. Deze moet u altijd betalen, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. U kunt niet op een andere manier, of in gedeelten, betalen. De acceptgiro is tevens uw bewijs van ontvangst voor de aanvraag. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Denkt u in aanmerking te komen voor vrijstelling van het betalen van leges, kijk dan opwww.ind.nl of bel 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw verblijfsvergunning niet wordt verlengd krijgt u geen geld terug. Kindtarief Kinderen die het verblijf bij hun ouder(s) willen verlengen, komen in aanmerking voor het kindtarief. Zij betalen voor een aanvraag voor (verruimde) gezinshereniging. Nieuwe pasfoto, handtekening en Bijlage fotokaart Bij dit formulier hoort een fotokaart, die nodig is voor het maken van uw verblijfsdocument. Plaats uw kleurenpasfoto en uw handtekening op deze fotokaart. De pasfoto komt op een chip op het verblijfsdocument. Ook uw handtekening wordt opgenomen op het verblijfsdocument. Eisen kleurenpasfoto Uw kleurenpasfoto, die u op de bijgevoegde fotokaart moet plaatsen, moet aan de volgende eisen voldoen: Uw pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt en moet goedgelijkend zijn. Daarnaast moet uw pasfoto voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen. Deze eisen kunt u vinden op www.paspoortinformatie.nl/ nederlands/reisdocumenten/pasfoto. Als uw pasfoto niet aan deze eisen voldoet, kan er geen verblijfsdocument worden aangemaakt en aan u worden uitgereikt. Het is dus belangrijk dat u een goede pasfoto meestuurt. Laat daarom altijd een nieuwe pasfoto maken door een beroepsfotograaf die bekend is met de eisen die in Nederland aan pasfotos worden gesteld. Eis handtekening Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar handtekening plaatsen op de fotokaart. Zend vervolgens de fotokaart mee met uw aanvraag.

IND5010_M35B/12B

Aanvraag
Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen van de leges en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie over hoe en waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Bijzondere omstandigheden Bent u van mening dat er sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden die bij de beoordeling een rol moeten spelen? Leg uw situatie dan uit in een aparte brief aan de IND. Voeg hiervan zoveel mogelijk bewijsstukken bij. De brief met bewijsstukken stuurt u samen met uw ingevulde aanvraagformulier naar de IND. Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is bedigd, en lever de vertaling en het document samen mee met de aanvraag. Indien u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank bedigd vertaler, maar in het buitenland, dient de vertaling ook gelegaliseerd te zijn. Als uw aanvraag om verlenging is ingewilligd maar u heeft nog geen verblijfspas gekregen. Het kan gebeuren dat uw aanvraag is ingewilligd, maar dat uw verblijfsdocument nog niet kan worden opgehaald. Als uw verblijfsvergunning inmiddels is verlopen kan dit problemen geven. U kunt dan eventueel een verblijfsaantekening (een sticker in uw paspoort) krijgen. Met de aantekening kunt u tot de ontvangst van uw verblijfspas aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Deze verblijfsaantekening wordt afgegeven bij n van de IND-loketten. Als u een verblijfsaantekening wilt, kunt u bellen met 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) voor een afspraak. Tewerkstellingsvergunning (twv) Veelal is voor arbeid in loondienst een twv verplicht. Voor nadere informatie omtrent de twv kunt u terecht bij UWV WERKbedrijf (www.werk.nl). Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Meer informatie Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie belt u met de IND. Het telefoonnummer is 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 3045, of kijk op: www.ind.nl. Ook kunt u terecht bij n van de IND-loketten. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde loket is? Kijk dan op www.ind.nl of bel met 0900 1234561 ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon).

3 van 7 Verlenging verblijfsvergunning regulier Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

IND5010_M35B/12B

4 van 7

1
1.1 V-nummer 1.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 1.3 Naam 1.4 Geslacht 1.5 Woonadres

Gegevens aanvrager (de vergunninghouder)


n Ja n Nee (Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning)

Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding

Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
Dag maand jaar

1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit 1.10 Burgerlijke staat 1.11 Contact

| | | |
Telefoonnummer E-mail

|
n k heb op dit moment een ander correspondentieadres in Nederland en ik wil dat de IND alle correspondentie naar dit adres I stuurt
Straat Nummer

> Geef aan welke situatie op u

van toepassing is, indien van toepassing

|
Postcode Plaats

|
n k ga binnenkort verhuizen. I Ik wil dat de IND alle correspondentie naar mijn nieuwe adres stuurt vanaf:
Straat Dag maand jaar

Nummer

|
Postcode Plaats

IND5010_M35B/12B

Aanvraag 2
Let op! Stuur altijd verklaringen en bewijsstukken mee. U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Wilt u om een andere reden in Nederland verblijven dan waarvoor u een verblijfsvergunning heeft? Of wilt u bij een ander persoon verblijven? Gebruik dit formulier dan niet. Op pagina 2 van dit formulier leest u wat u moet doen.

5 van 7 Verlenging verblijfsvergunning regulier Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verklaring omstandigheden
Geef aan welke situatie(s) op u (de vergunninghouder) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. a. n inds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen S hebben voor het verblijfsrecht D b. n egene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld > Voeg van dit document een kopie van de paginas met identiteitsgegevens, (reis)stempels en paspoort) aantekeningen bij. (Het is niet nodig om lege paginas te kopiren) c. e gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd, D namelijk: n etrouwd/geregistreerd partnerschap G > Voeg een kopie van de huwelijksakte/registratie bij n ieuwe relatie N > Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n erbreking huwelijk/relatie V > Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen K d. n ind geboren I e. n emand overleden

> >

Voeg een kopie van de geboorteakte bij Voeg hiervan een verklaring bij

D f. n e inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd > Voeg de bewijsstukken toe genoemd in de Bijlage bewijsstukken inkomen A g. n nders, namelijk:

3
Let op! Als u momenteel een verblijfsvergunning heeft op grond van het NederlandsDuits vestigingsverdrag of het Nederlands-Zwitsers traktaat, hoeft u deze verklaring niet in te vullen. Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

Antecedentenverklaring
Geef de situatie aan die van toepassing is sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. a. n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf, ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor n van de volgende categorien handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingen-verdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeindiging. I b. n k kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

IND5010_M35B/12B

6 van 8

Hoofdverblijf
Geef aan welke situatie op u van toepassing is en vul, indien van toepassing, de gevraagde gegevens in a. n inds de ingangsdatum van mijn bestaande vergunning ben ik niet langer dan drie maanden buiten Nederland geweest. S > Ga verder naar 5 I b. n k was langer dan drie maanden niet in Nederland, ik was toen in:

Land Periode (van/tot)

|
Dag maand jaar Dag maand jaar

Ziektekostenverzekering
Geef aan welke situatie op u van toepassing is en vul, indien van toepassing, de gevraagde gegevens in I a. n k heb voor dit kalenderjaar een ziektekostenverzekering afgesloten. Als de IND daarom vraagt zal ik mijn polis opsturen. Naam verzekeraar:

|
b. n k heb (nog) geen ziektekostenverzekering. I

6
Paspoortgegevens

Verklaring paspoortvereiste
Ik verklaar dat ik in het bezit ben van een geldig paspoort.
Nummer paspoort Dag maand jaar

| Geldig tot
Als ik een nieuwe verblijfsvergunning krijg, zal ik dit paspoort meenemen bij het ophalen van mijn nieuwe verblijfspas. Zonder een geldig paspoort krijgt u uw verblijfspas niet, tenzij u wordt vrijgesteld van het paspoortvereiste. Let op! Beschikt u niet over een geldig document voor grensoverschrijding? Voeg dan een brief bij uw aanvraag waarin u uitlegt waarom u dit niet heeft. Als u een verblijfsvergunning heeft op grond van verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken, hoeft u deze verklaring niet in te vullen.

Doel van het verblijf in Nederland


Geef hieronder aan wat uw verblijfsdoel is. Kruis het verblijfsdoel aan waarvan de omschrijving op dit formulier het meest overeenkomt met de omschrijving op de achterkant van uw huidige verblijfsvergunning. Volg de instructie op die daarbij staat vermeld. De instructie geeft aan welke aanvullende bewijsstukken en documenten u bij uw aanvraag moet inleveren

n doptiekind (350); of a n n afwachting van verzoek ex art.17RWN (361); of i n bent familielid van een minderjarige vreemdeling die houder is van een u verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (347); of n edertoelating (360); of w n oortgezet verblijf (301); of v n nder beperking als genoemd in B9 Vc (420); of o n eperking conform beschikking Minister (300); of b n lleenstaande minderjarige vreemdeling (490); of a n reemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken v (491); of n et zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst met een h arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat (336) > Ga verder naar 8 op pagina 8 n erblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner (320, 324); of v n erblijf bij partner (322); of v n verruimde) gezinshereniging (326, 328, 330); of ( n leegkind (let op: geen adoptiekind) (352); of p n erblijf bij kind (330) v Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring middelenvereiste. De Bijlage werkgeversverklaring en de Bijlage bewijsstukken inkomen niet meezenden. > Ga verder naar 8 op pagina 8 n itoefenen van het gezinsleven conform art. 8 EVRM (334) u Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken over de betrokkenheid van de vreemdeling met het familieof gezinsleven met de verblijfgever (bijvoorbeeld over een omgangsregeling of alimentatie) > Ga verder naar 8 op pagina 8

n 5 jaar of ouder n alleenstaand (332) 6 Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken van het inkomen van u en uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Als u nog andere in Nederland verblijvende kinderen heeft die garant voor u staan, lever dan ook mee Bewijsstukken van hun inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen De door de andere kinderen die garant voor u staan volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring > Ga verder naar 8 op pagina 8 n erblijf op grond van het Nederlands-Duits vestigingsverdrag (450); of v n erblijf op grond van het Nederlands-Zwitsers traktaat v Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken waaruit blijkt dat u voor de duur van het verblijf beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit mag een eigen verklaring of een verklaring van een derde zijn of bewijsstukken als bedoeld in de Bijlage bewijsstukken inkomen > Ga verder naar 8 op pagina 8 n tudie (392, 393) s Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot de instelling, die zijn afgegeven door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling; Een volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring financile middelen voor studenten > Ga verder naar 8 op pagina 8 n rbeid als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG (498) a Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen > Ga verder naar 8 op pagina 8
IND5010_M35B/12B

Aanvraag
n ls kennismigrant (396, 397) a Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Als in het kader van de zogenaamde 30%-regeling een salaris wordt uitbetaald: een bewijs van toekenning van deze regeling door de Belastingdienst De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Loonstroken over de afgelopen drie maanden Een kopie van uw huidige arbeidsovereenkomst > Ga verder naar 8 op pagina 8 n oor het doorbrengen van verlof in Nederland (alleen als u werkzaam v bent op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat) (372); of n rbeid in loondienst op grond van het Turks Associatie besluit (337) a Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) > Ga verder naar 8 op pagina 8 n rbeid in loondienst als sleutelpersoneel op grond van het Nederlandsa Amerikaans Vriendschapsverdrag of het Nederlands-Japans Handelsverdrag, twv vereist (454, 511) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) > Ga verder naar 8 op pagina 8 n rbeid in loondienst (370) a Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Alleen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, lever dan ook mee Een bewijs van uw inschrijving bij UWV WERKbedrijf > Ga verder naar 8 op pagina 8 n ls grensoverschrijdende dienstverrichter (500) a Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van uw verblijfs- en werkvergunning waaruit blijkt dat u gerechtigd bent in het land van vestiging van de dienstverlener te verblijven en daar in dienst van de dienstverlener arbeid te verrichten Een kopie van uw arbeidsovereenkomst > Ga verder naar 8 op pagina 8 n rbeid als zelfstandige (377) a (let op: geen arbeid als zelfstandige op grond van verdragen, deze volgen hierna!) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken dat u over voldoende middelen beschikt voor uw bestaan; bewijsstukken die u hiervoor gebruikt, vindt u in Bijlage bewijsstukken zelfstandige Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf Bij arbeid als zelfstandige in economische zin, lever dan ook mee Een kopie van een document afgegeven door de bevoegde Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of bedrijf uit te oefenen > Ga verder naar 8 op pagina 8 n rbeid als zelfstandige op grond van het Nederlands-Amerikaans Vrienda schapsverdrag of het Nederlands-Japans Handelsverdrag (453, 510) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de jaarrekening en de balans (gecontroleerd door een bevoegde externe deskundige, bijvoorbeeld een accountant) waaruit blijkt dat het genvesteerde aanzienlijk kapitaal op peil is gebleven > Ga verder naar 8 op pagina 7 n iet-geprivilegieerd NAVO personeel (460) n Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Als u niet in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven, lever dan ook mee Bewijsstukken waaruit blijkt dat u in Nederland woont > Ga verder naar 8 op pagina 8 n ls onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker (387) a Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstuk, dat is afgegeven door een beursverlener of de Europese Unie, waaruit blijkt dat aan u een beurs is toegekend, of bewijsstukken van uw inkomen; zie Bijlage bewijsstukken inkomen > Ga verder naar 8 op pagina 8

7 van 8 Verlenging verblijfsvergunning regulier Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

n rbeid in loondienst als godsdienstleraar of geestelijk voorganger (376) a Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar > Ga verder naar 8 op pagina 8 n p religieuze of levensbeschouwelijke gronden (378) o Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een door u volledige ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Een door de organisatie of het klooster volledig ingevulde en onder tekende Bijlage bewust- en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties Recente schriftelijke bewijsstukken waarmee de organisatie of het klooster aantoont over voldoende financile middelen te beschikken en te kunnen voorzien in uw levensonderhoud Een schriftelijke uitleg over de behoefte van uw verblijf bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie of klooster Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die u bij of door tussenkomst van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie gaat uitvoeren Een schriftelijke opgave van de middelen waarmee het verblijf van u bekostigd wordt (welke voorzieningen ontvangt u op kosten van de organisatie) > Ga verder naar 8 op pagina 8 n ls economisch niet-actieve met een verblijfsvergunning als langdurig a ingezeten derdelander in een andere lidstaat (507/763) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over zelfstandige en duurzame middelen van bestaan, zoals uit een uitkering van de lidstaat die de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aan u heeft gegeven (het moet daarbij wel gaan om een uitkering die in Nederland kan worden ontvangen) of een inkomen uit vorige arbeid buiten Nederland (zoals een salaris of (bedrijfs)pensioen of wegens vervroegd uittreden) of inkomen uit vermogen > Ga verder naar 8 op pagina 8 n oor medische behandeling (410, 411) v Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewijs omtrent uw medische situatie. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Als het bewijs na inlevering door tijdsverloop ouder wordt dan 1 maand, hoeft geen nieuw bewijs omtrent medische situatie te worden ingeleverd. Wel moeten wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, door middel van een nieuw bewijs omtrent medische situatie kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld Bewijsstukken waaruit blijkt dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt voor de kosten van uw levensonderhoud tijdens uw verblijf in Nederland. Als u zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt lever dan ook mee: - een door een familielid of andere relatie van u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring - Bewijsstukken van het inkomen van de garantsteller en eventueel zijn/ haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen - Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de garantsteller als hij of zij Nederlander is, of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van de paginas met identiteitsgegevens, (reis)stempels en aantekeningen van het geldige document voor grensoverschrijding waarin de verblijfsvergunning van de garantsteller is aangetekend. Het is niet nodig om lege paginas te kopiren. > Ga verder naar 8 op pagina 8
IND5010_M35B/12B

8 van 8

8 9

Identificatie
Lever een kopie van de voor- en achterkant van uw huidige verblijfsvergunning mee met uw aanvraag

Indienen van uw aanvraag


Formulier opsturen Stuur het formulier naar de IND. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier hebt gekregen. Hebt u dit formulier gedownload van www.ind.nl? Gebruik dan een eigen envelop. Voor de verblijfsdoelen: - werken in loondienst of als zelfstandige; - studie; - verblijf als wetenschappelijk onderzoeker of kennismigrant; - verblijf bij een familie- of gezinslid met een verblijfsvergunning als wetenschappelijk onderzoeker of kennismigrant of voor werken of studie. stuurt u het formulier naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 245 7600 AE Almelo In alle andere gevallen stuurt u het formulier naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 293 7600 AG Almelo

1. Plaats uw kleurenpasfoto en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. Uw pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt, moet goedgelijkend zijn en voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen (zie www.paspoortinformatie.nl/ nederlands/reisdocumenten/pasfoto). 2. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. 3. Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen, bewijsstukken en documenten. Gebruik geen nietjes of paperclips. 4. Onderteken nu dit formulier op de voorzijde.

IND5010_M35B/12B

Bijlage Bewijsstukken inkomen


M35A, M35A-1, M35B en M83
Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met uw aanvraag moet meesturen. Deze zijn meestal van u en/of van uw referent. De bewijsstukken mogen kopien zijn, tenzij anders aangegeven. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkeringsgegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst).

Als u of uw referent een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar geldig is; of Als u (de vreemdeling) arbeid in loondienst gaat verrichten (in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is) Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Loonstroken over de afgelopen 3 maanden Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door overwerk) Loonstroken over de afgelopen 12 maanden Als u of uw referent een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minder dan 1 jaar geldig is Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw referent werkt als uitzendkracht of op basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerk-contract, nulurencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw referent een (aanvullende) uitkering heeft Heeft u of uw referent een (aanvullende) uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, AOW, ANW of REA-uitkering) De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend De meest recente uitkeringsspecificatie Heeft u of uw referent een WAO-, WAZ- of Wajong uitkering Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage) De meest recente uitkeringsspecificatie (van minimaal n jaar na het toekenningsbesluit) Heeft u of uw referent vanaf 1 januari 2006 een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA Het toekenningsbesluit waaruit blijkt onder welke regeling u valt (IVA dan wel WGA); (Indien aanwezig) de meest recente herbeoordeling

Bent u of is uw referent blijvend arbeidsongeschikt en wordt gn WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong uitkering ontvangen Een verklaring van de GG&GD/GGD, dan wel bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is Heeft u of uw referent een bijstandsuitkering, en is het voor u of uw referent blijvend onmogelijk om weer te werken Alle toekenningsbesluiten van de afgelopen 5 jaar en eventuele correspondentie met het college van Burgemeester en Wethouders over de vrijstelling van de sollicitatieplicht van de afgelopen 5 jaar en bewijsstukken waaruit blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen een redelijke termijn niet te verwachten is Als u of uw referent zelfstandig ondernemer bent/is De door u en een registeraccountant, een Accountant, Administratieconsulent, een Federatie Belastingadviseur, een College Belastingadviseur of een administrateur met een BECON-nummer van de Belastingdienst volledig ingevulde en door zowel de administrateur als de ondernemer zelf ondertekende Bijlage verklaring inkomen zelfstandig ondernemer met de gevraagde bijlagen Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf (tenzij inschrijving onmogelijk is) U of uw referent directeur-grootaandeelhouder bent/is De officile bescheiden waaruit blijkt hoe groot uw belang in de vennootschap is (eigendomspercentage); Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (of overeenkomsten, als u meerdere banen heeft) Een originele, volledig ingevulde Bijlage werkgeversverklaring, voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel (niet ouder dan 3 maanden) Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van uw verzoek, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken, bankafschriften) Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de vennootschap aan de belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften) Als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker Als u sponsorgelden ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte van de gelden en de duur van de sponsorovereenkomst blijkt; of Als u periodieke betalingen ontvangt ter bekostiging van het verblijf in Nederland: een bewijs van deze betalingen; of Als u betaald werk in het buitenland heeft: een afschrift van een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever in het buitenland

BE01/12B

Bijlage Werkgeversverklaring
M35A, M35A-1, M35B en M35D
Als u meerdere werkgevers heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiren. Voor iedere werkgever moet 1 exemplaar worden ingevuld en ondertekend. In het aanvraagformulier is aangegeven wanneer en van welke perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring met uw aanvraag moet meesturen. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkeringsgegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst).

1
1.1 Burgerservicenummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Woonadres

Gegevens werknemer
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
Dag maand jaar

1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit

| | |

2
2.1 Naam 2.2 Bezoekadres

Gegevens bedrijf/instelling
|
Straat Nummer

|
Postcode Plaats

|
2.3 Loonheffingsnummer

3
3.1 Functie werknemer 3.2 Datum in dienst 3.3 Aard van het dienstverband 3.4 Periode dienstverband

Gegevens dienstverband
|
Dag maand jaar

n Vast dienstverband n Onbepaalde tijd, of n Bepaalde tijd

n Oproep contract

n Uitzendwerk

Dag

maand

jaar

Dag

maand

jaar

van
BE02/12B

tot

2 van 2 3.5 Is er een doorbetalingsregeling van het loon gedurende de looptijd als er geen werk is? 3.6 Proeftijd 3.7 Uren per week
Afgerond in hele euros

n Nee

n Ja
Dag maand jaar

n Nee

n Ja, tot
Uren feitelijk

Uren contractueel

3.8 Bruto salaris (exclusief vakantiegeld) 3.9 Sv-loon (exclusief vakantiegeld) 3.10 Netto salaris (exclusief vakantiegeld) 3.11 Percentage vakantiegeld

n Per maand, of n Per maand, of n Per maand, of %

n per 4 weken
Afgerond in hele euros

n per 4 weken
Afgerond in hele euros

n per 4 weken

4
4.1 Naam 4.2 Functie 4.3 Telefoonnummer

Ondertekening werkgever
Ik verklaar dat de bovengenoemde werknemer in dienst is bij het bovengenoemde bedrijf/instelling Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld

| |
Plaats Dag maand jaar

4.4 Plaats en datum 4.5 Handtekening 4.6 Stempel bedrijf/instelling

| | |

BE02/12B

Bijlage Bewijsstukken zelfstandige


M35B
Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoorde len van uw aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met u aanvraag moet meesturen. Dit is meestal van u (de vergunninghouder) en van uw referent. De bewijsstukken mogen kopien zijn, tenzij anders aangegeven. Een kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat: - Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inkomenssituatie, financile verplichtingen, opleidingen en beroepservaring) - Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat werken, startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats) - Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handelsnaam, vergunningen,aansprakelijkheid, verzekeringen en leveringsvoorwaarden) - Commercile aspecten (omschrijving van het type bedrijf en product, het innovatieve karakter ervan, beschrijving van de markt, de doelgroep en de concurrentie,onderbouwd met contracten en referenties) - Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van uw onderneming en de omvang van het personeelsbestand) - Financile aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan, aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose) Een kopie van de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar opgemaakt door een erkend administratiekantoor of accountant Bij een zelfstandige freelancer: de overeenkomst(en) van opdracht(en) waaruit blijkt dat u in opdracht werkzaamheden als freelancer het komende jaar gaat uitvoeren Een kopie van de oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijkheden en winstdeling onder de vennoten blijkt (in het geval van een vennootschap)

BE05/12B

Bijlage Bewust- en garantverklaring religieuze en levensbeschouwelijke organisaties


M35A, M35A-1 en M35B
Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag.

1
1.1 V-nummer

Gegevens vreemdeling
De ondergetekende, verder te noemen de vertegenwoordiger van de organisatie, verklaart ten aanzien van het bij de organisatie beoogde verblijf van de vreemdeling:

Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding

Voornamen

1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Geboortedatum 1.5 Nationaliteit

|
n Man n Vrouw
Dag maand jaar

|
gebleken dat het verblijf van de vreemdeling noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte van de organisatie; dat de kosten, niet zijnde bijstandkosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verlijf van de vreemdeling, waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar toelating gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van 5.000 op de organisatie kunnen worden verhaald; ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet, respectievelijk per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Algemene bijstandswet, respectievelijk per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand) naast genoemde 5.000 per jaar op de organisatie zullen worden verhaald.

Als volgt, de vertegenwoordiger van de organisatie is ermee bekend: dat verblijf van voornoemde vreemdeling bij de organisatie in Nederland slechts wordt toegestaan met het oog op religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden; dat arbeid door voornoemde vreemdeling niet is toegestaan; dat ingevolge de beperking waaronder verblijf wordt verleend, wordt verwacht dat de vreemdeling respectievelijk de organisatie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst informeert indien blijkt van een andere dan de bedoelde invulling van het verblijf; dat in het kader van het toezicht op vreemdelingen de vreemdelingenpolitie de organisatie en de vreemdeling hetzij met een concrete aanleiding, hetzij steekproefsgewijs bezoeken of oproepen voor een controle. de vertegenwoordiger van de organisatie verklaart: dat substantile wervingsactiviteiten zijn ondernomen op grond waarvan is

2
2.1 Naam organisatie 2.2 Bezoekadres

Gegevens organisatie
|
Straat Nummer

|
Postcode Plaats

|
2.3 Naam en functie vertegenwoordiger 2.4 Plaats en datum 2.5 Handtekening
Naam Functie

|
Plaats

|
Dag maand jaar

| |
BE06/12B

Bijlage Bewustverklaring overgangsregeling religieuze of levensbeschouwelijke gronden


M35A, M35A-1 en M35B
Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag.

1
1.1 V-nummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Woonadres

Gegevens vreemdeling
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
Dag maand jaar

1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit

| | |
De ondergetekende verklaart hierbij ermee bekend te zijn dat: Hem/haar slechts verblijf wordt toegestaan voor bepaalde tijd voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden bij:

1.9 Naam van de organisatie

|
Het verblijf slechts wordt toegestaan zolang hij/zij bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie verblijft voor religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden en hij/zij, wanneer daarvan geen sprake meer is, Nederland dient te verlaten Het hem/haar niet is toegestaan om gedurende het verblijf in Nederland andere activiteiten dan waarvoor hem/haar verblijf is toegestaan te verrichten

2
2.1 Plaats en datum 2.2 Handtekening

Ondertekening
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld
Plaats Dag maand jaar

| |

BE07/12B

Bijlage Verklaring middelenvereiste


M35B
Vul deze verklaring alleen in als u een verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf: bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner; of verblijf bij partner; of (verruimde) gezinshereniging; of pleegkind (let op: geen adoptiekind); of verblijf bij kind Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag.

1
1.1 V-nummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht

Gegevens vreemdeling
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw Ik verklaar,

> Geef aan welke situatie


op u van toepassing is

a. n dat ik (of een van mijn gezinsleden) een volledige of gedeeltelijke uitkering ontvang uit de publieke middelen; of b. n dat ik (en mijn gezinsleden) geen volledige of gedeeltelijke uitkering ontvang uit de publieke middelen. Een uitkering uit de publieke middelen is een uitkering waarvoor geen premie is afgedragen. Het gaat dan om een uitkering op grond van: de Wet werk en bijstand (voorheen: de Algemene bijstandswet); het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen; de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen; de Wet werk en inkomen kunstenaars; de Toeslagenwet; de Wajong; de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria; de Wet Investering Jongeren.

2
2.1 Plaats en datum 2.2 Handtekening

Ondertekening
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld
Plaats Dag maand jaar

| |

BE08/12B

Bijlage Verklaring financile middelen voor studenten


M35B
Vul deze verklaring alleen in als u een verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning aanvraagt voor studie. Geef aan welke situatie op u van toepassing is. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag.

Gegevens vreemdeling
Ik verklaar te beschikken over voldoende financile middelen om gedurende mijn studie in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik ben mij ervan bewust dat de IND de inhoud van deze verklaring kan controleren, steekproefsgewijs of naar aanleiding van aanwijzingen. Ik ben bereid om op eerste verzoek van de IND binnen 2 weken alle stukken te overleggen waarmee wordt aangetoond dat ik daadwerkelijk over deze inkomsten beschik. Ik verleen de IND toestemming om informatie op te vragen bij de persoon, instelling dan wel organisatie waarvan ik geld ontvang voor mijn studie, en om informatie op te vragen bij de bank over het geldbedrag op de bankrekening.

1.1 V-nummer
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

1.2 Naam

|
Afgerond in hele euros

|
van een persoon in Nederland
Afgerond in hele euros

> Geef aan welke situatie


op u van toepassing is

a. n Ik ontvang maandelijks b. n Ik ontvang maandelijks


Afgerond in hele euros

van een persoon in het buitenland uit een beurs of subsidie van een instelling of organisatie

c. n Ik ontvang maandelijks

> Gegevens persoon/instelling/organisatie (van a,b of c)


Naam Land

|
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
d. n k heb voor de kosten van studie en levensonderhoud geld overgemaakt naar de onderwijsinstelling waar ik studeer, I en kan over dit geld beschikken
Bedrag afgerond in hele euros Rekeningnummer Naam bank

|
e. n k beschik over een bankrekening op mijn naam met (een bedrag daarop) om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien I
Bedrag afgerond in hele euros Rekeningnummer Naam bank

2
2.1 Plaats en datum 2.2 Handtekening

Ondertekening
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld
Plaats Dag maand jaar

| |
BE10/12B

Bijlage Toestemmingsverklaring medische gegevens


M35A, M35A-1 en M35B
Voor de vreemdeling: Als u meer dan twee artsen/behandelaars 1 heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiren zodat u meerdere verklaringen kunt invullen.
1 De arts/behandelaar moet zijn ingeschreven in de registers op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) of van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 2 Indien jonger dan 12 jaar of wilsonbekwaam moet de toestemmingsverklaring worden ingevuld door de wettelijke vertegenwoordiger. Indien ouder dan 12 en jonger dan 16 jaar in te vullen door vreemdeling n zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien ouder dan 16 jaar alleen in te vullen door vreemdeling.

Medisch onderzoek
1. Ondergetekende verklaart hierbij geen bezwaar te hebben dat er in verband met een onderzoek naar de medische omstandigheden rond zijn/haar verblijfsrechtelijke positie in Nederland door de medisch adviseur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verder: IND) inlichtingen omtrent zijn/haar gezondheidstoestand worden ingewonnen bij onderstaande arts(en)/behandelaar(s). 2. Ondergetekende geeft toestemming deze ingevulde toestemmingsverklaring in kopievorm aan de te benaderen arts(en)/ behandelaar(s) te zenden. 3. Ondergetekende geeft toestemming aan de medische adviseur van de IND om zijn/haar medische gegevens te verstrekken aan een bij eventueel nader onderzoek in te schakelen medisch specialist. 4. Ondergetekende machtigt de onderstaande arts(en)/behandelaar(s) die ingeschreven staan in de registers op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en/of Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen) om informatie aan de medisch adviseur van de IND te verstrekken en verklaart zich ervan bewust te zijn dat deze verklaring in digitale vorm wordt bewaard.

1.1 V-nummer
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

1.2 Naam 1.3 Geboortedatum

|
Dag maand jaar

2
2.1 Naam vreemdeling 1 2.2 Plaats en datum 2.3 Handtekening vreemdeling 2.4 Naam wettelijke vertegenwoordiger 2 2.5 Plaats en datum 2.6 Handtekening wettelijke vertegenwoordiger

Ondertekening
|
Plaats Dag maand jaar

| | |
Plaats Dag maand jaar

| |

BM39A/12B

2 van 2

3
3.1 Naam huisarts/ COA-arts/specialist 1 3.2 Naam ziekenhuis/ praktijk/instelling 3.3 Bezoekadres

Gegevens arts(en)/behandelaar(s)
| |
Straat Nummer

n Huisarts n COA-arts n Specialist

|
Postcode Plaats

|
3.4 Telefoonnummer 3.1 Naam huisarts/ COA-arts/specialist 1 3.2 Naam ziekenhuis/ praktijk/instelling 3.3 Bezoekadres

| |
Straat

n Huisarts n COA-arts n Specialist

Nummer

|
Postcode Plaats

|
3.4 Telefoonnummer

Doorgeleiden medisch advies


Ondergetekende geeft toestemming aan de medisch adviseur van de IND het medisch advies te verstrekken aan de voor besluitvormingverantwoordelijke ambtenaren van de IND, de voor het treffen van medische voorzieningen voor, tijdens of na de uitzetting verantwoordelijke ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek, de betrokken juristen van het kantoor Landsadvocaat en aan de bij de wet ingestelde organen die met de rechtspraak zijn belast.

4.1 Naam vreemdeling 1 4.2 Plaats en datum 4.3 Handtekening vreemdeling 4.4 Naam wettelijke vertegenwoordiger 2 4.5 Plaats en datum 4.6 Handtekening wettelijke vertegenwoordiger

|
Plaats Dag maand jaar

| | |
Plaats Dag maand jaar

| |

BM39A/12B

Bijlage Bewijs omtrent medische situatie vreemdeling


M35A, M35A-1 en M35B
Voor de vreemdeling: Laat deze bijlage volledig invullen en ondertekenen door uw arts/ behandelaar. 1 Als u meer dan n arts/behandelaar heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiren zodat iedere arts een exemplaar kan invullen en ondertekenen. Stuur de ingevulde en ondertekende bijlage mee met uw aanvraag.
1 De arts/behandelaar moet zijn ingeschreven in de registers op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) of van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Voor de arts/behandelaar: Met dit formulier worden u enkele vragen gesteld omtrent de aanwezigheid van een medische behandeling van de, door u, hier onder genoemde vreemdeling. Met uw antwoorden kan de vreemdeling aantonen dat sprake is van medische feiten of medische behandeling die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zijn/haar aanvraag tot verblijf in Nederland. Bij het beantwoorden van deze vragen wordt niet van u gevraagd te beoordelen of aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland wordt voldaan. U hoeft slechts gegevens van feitelijke aard te verstrekken in eenvoudige, voor niet-artsen begrijpelijke bewoordingen. De niet-medisch gekwalificeerde ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zullen aan de hand van uw antwoorden zich geen eigenstandig medisch oordeel vormen, maar willen wel op de hoogte zijn dat er sprake is van een actieve medische behandeling bij u. Bij een aanwezige lopende behandeling kunnen zij advies vragen aan de onafhankelijke arts van het Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND. Het BMA zal u naar aanleiding hiervan met gerichte schriftelijke toestemming van de vreemdeling benaderen.

1
1.1 Naam 1.2 Telefoonnummer 1.3 Beroepstitel 1.4 BIG-registratienummer 1.5 NIP geregistreerd? 1.6 Bezoekadres

Gegevens medisch hulpverlener


|

n Ja
Straat

n Nee
Nummer

|
Postcode Plaats

2
2.1 Naam 2.2 Geslacht 2.3 Woonadres

Gegevens vreemdeling
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
Dag maand jaar

2.4 Geboortedatum 2.5 Geboorteplaats 2.6 Nationaliteit

| |
BM39D/12B

2 van 2

3
3.1 Heeft de vreemdeling (n of meer) medische klachten? 3.2 Vind voor deze medische klachten momenteel actieve medische behandeling plaats? 3.3 Zo ja, wat is de aard van deze klachten?

Gegevens behandeling
n Ja n Ja n Nee n Nee

Dag

maand

jaar

3.4 Zo ja, wanneer is deze medische behandeling aangevangen?


Dag maand jaar

3.5 En wanneer is de verwachting dat de behandeling zal worden afgerond?

Ondertekening
Ondergetekende, medisch hulpverlener, verklaart hierbij dat de vreemdeling momenteel onder zijn/haar actieve medische behandeling staat
Plaats Dag maand jaar

4.1 Plaats en datum 4.2 Handtekening

| |

BM39D/12B

Bijlage Relatieverklaring
M35A, M35A-1 en M35B
Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf bij uw ongehuwde partner. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag.

1
1.1 V-nummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Woonadres

Gegevens vreemdeling (de aanvrager)


Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
1.5 Burgerlijke staat 1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit

|
Dag maand jaar

| | |
De aanvrager verklaart: Dat hij/zij met medeondergetekende een exclusieve relatie onderhoudt en daartoe een gemeenschappelijke huishouding voert en feitelijk samenwoont op bovenstaand adres, met ingang van:
Dag maand jaar

Datum Dat hij/zij de beindiging van zijn/haar exclusieve relatie met medeondergetekende terstond ter kennis zal brengen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst Dat hij/zij ook andere in dit kader van belang zijnde wijzigingen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst ter kennis zal brengen

2
2.1 Naam 2.2 Geslacht 2.3 Woonadres

Gegevens verblijfgever (de partner)


Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

BM42/12B

2 van 2

2.4 Burgerlijke staat 2.5 Geboortedatum 2.6 Geboorteplaats 2.7 Geboorteland 2.8 Nationaliteit

|
Dag maand jaar

| | |
De verblijfgever verklaart dat de ondergetekende zijn/haar levenspartner is, en dat hij/zij hiermee een gemeenschappelijke huishouding voert en feitelijk hiermee samenwoont op genoemd adres met ingang van:
Dag maand jaar

Datum

3
3.1 Plaats en datum 3.2 Handtekening vreemdeling 3.3 Handtekening verblijfgever

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld
Plaats Dag maand jaar

| | |

> Het invullen van de relatieverklaring in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op, waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan

BM42/12B

Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar


M35A, M35A-1 en M35B
Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf als geestelijk voorganger/godsdienstleraar. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag.

1
1.1 Naam 1.2 Geslacht 1.3 Woonadres

Gegevens vreemdeling
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
Dag maand jaar

1.4 Geboortedatum 1.5 Geboorteplaats 1.6 Geboorteland 1.7 Nationaliteit

| | |
Ik verklaar dat het mij bekend is dat: Mijn verblijf voor bepaalde tijd wordt toegestaan om werkzaamheden als geestelijk voorganger of godsdienstleraar te verrichten ten behoeve van:

Mijn verblijf slechts wordt toegestaan voor de duur van de werkzaamheden. Ik Nederland na het beindigen van mijn werkzaamheden moet verlaten. Ik tijdens mijn verblijf in Nederland geen andere werkzaamheden mag verrichten.

2
2.1 Plaats en datum 2.2 Handtekening

Ondertekening
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld
Plaats Dag maand jaar

| |

> Het invullen van de bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op, waarvan in alle
gevallen aangifte wordt gedaan
BM45/12B

Bijlage Garantverklaring
M35A en M35B
Laat deze verklaring alleen invullen als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf: bij uw ongehuwde partner bij uw kind als pleegkind als gezinslid (anders dan kind/ouder) voor familiebezoek voor studie als au pair medische behandeling als afhankelijk gezinslid van iemand die werkt voor een Internationale Organisatie en zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Nederland van de vreemdeling(e) gedurende een periode van vijf jaar. De garantstelling komt te vervallen als op andere wijze voldoende zekerheid is gesteld, de vreemdeling Nederland definitief heeft verlaten, aan de vreemdeling een verblijfsvergunning onder een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd is verleend of de vreemdeling Nederlander is geworden. Daarnaast verklaart ondergetekende dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling waarin mede zijn Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Stuur van de garantsteller en de partner een kopie van het geldig identiteitsbewijs mee met uw aanvraag als deze beiden Nederlander zijn. Als n van beiden een andere nationaliteit bezit: een kopie van het geldig document van grensoverschrijding waarin de verblijfsvergunning is aangetekend of een kopie van de vooren achterkant van de verblijfsvergunning. Als de garantsteller iemand anders is dan uw referent, stuur dan een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de garantsteller mee. Dit is niet nodig als de garantsteller namens een organisatie of instelling deze garantverklaring invult en ondertekent.

begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van 5.000 op de garantsteller kunnen worden verhaald. Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Wet Werk en Bijstand naast genoemde 5.000 per jaar) op de garant steller zullen worden verhaald.

1
1.1 V-nummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Geboortedatum

Gegevens vreemdeling
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
n Man n Vrouw
Dag maand jaar

2
2.1 Naam 2.2 Woonadres

Gegevens garantsteller
Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

3
3.1 Plaats en datum 3.2 Handtekening > Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, laat dan ook uw referent tekenen voor akkoord

Ondertekening
Plaats Dag maand jaar

|
Garantsteller Partner garantsteller

|
BM47/12B

Bijlage Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer


M35A, M35A-1, M35B en M35D
Laat deze verklaring alleen invullen en ondertekenen door een administrateur als u een verblijfsvergunning aanvraagt en u of uw verblijfgever heeft een inkomen als zelfstandig ondernemer. Stuur de ingevulde en door u en uw administrateur ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Let op! De IND kan de juistheid van deze verklaring controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). Met dit formulier worden u enkele vragen gesteld omtrent de inkomsten van een vreemdeling of van een persoon die belang heeft bij het verlenen van een verblijfsvergunning aan een vreemdeling. Met uw antwoorden wordt vastgesteld of de betrokkene duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan in de zin van de Vreemdelingenwet 2000.

1
1.1 Beroepstitel

Gegevens administrateur
n College Belastingadviseur n Registeraccountant n Federatie Belastingadviseur n NOAB Adviseur (AB) n Accountant Administratieconsulent n Anders, namelijk:

|
1.2 BECON-nummer Belastingdienst 1.4 Bezoekadres

| 1.3
Straat

Telefoonnummer
Nummer

|
Postcode Plaats

2
2.1 V-nummer 2.2 Naam 2.3 Woonadres

Gegevens zelfstandig ondernemer


Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen

|
Straat

|
Nummer

|
Postcode Plaats

|
Dag maand jaar

2.4 Geboortedatum 2.5 Geboorteplaats 2.6 Nationaliteit 2.7 Naam van de onderneming 2.8 Bezoekadres

| | |
Straat Nummer

|
Postcode Plaats

|
2.9 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
BM57/12B

2 van 2 Let op! De winst van het afgesloten boekjaar dan wel van het lopende boekjaar van een onderneming wordt berekend door de som van de bedrijfsopbrengsten te verminderen met de som van de bedrijfskosten. De opbrengsten en de kosten dienen te worden berekend volgens de algemeen aanvaarde bedrijfseconomische opvattingen. Ten aanzien hiervan wordt nog het volgende opgemerkt. Wanneer er geen afgesloten boekjaar is, dient er bij de berekening van de maandelijkse winst te worden uitgegaan van de zogenaamde permanence. Dit houdt in dat zowel de bedrijfsopbrengsten als de bedrijfskosten toerekenbaar moeten zijn aan de betreffende periode. Als de onderneming de vorm van een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap heeft, wordt de winst vervolgens verdeeld over de maten, firmanten of vennoten.

3
Lopend boekjaar, direct voorafgaand aan het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend 3.1 Gegevens bij 3.2 en 3.3 hebben betrekking op de periode (van/tot) 3.2 Winst of winstaandeel uit onderneming over bovengenoemde periode (zie toelichting) 3.3 Bedrag vermeld bij 3.2 gedeeld door het aantal opgegeven maanden Laatste afgesloten boekjaar, direct voorafgaand aan het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend 3.4 Boekjaar (van/tot) 3.5 Winst of winstaandeel uit onderneming conform de jaarrekening (zie toelichting) 3.6 Bedrag vermeld bij 3.5 gedeeld door het aantal maanden in het laatst afgesloten boekjaar 3.7 Correcties van bovenstaande winst(aandeel) uit onderneming voor de fiscale winst* 3.8 Fiscale winst* 3.9 Status verwerking aangifte door Belastingdienst > Kruis 1 situatie aan en stuur alleen het betreffende stuk mee

Inkomsten uit onderneming


Dag maand jaar Dag maand jaar

Dag

maand

jaar

Dag

maand

jaar

n Bewijs van ontvangst aangifte ontvangen door Belastingdienst > Bij een eenmanszaak IB-60 meesturen n Voorlopige aanslag > Voorlopige aanslag meesturen n Definitieve aanslag > Definitieve aanslag meesturen n Ja n Nee
Dag

3.10 Als door de Belastingdienst reeds een aanslag is opgelegd,is zij daarbij uitgegaan van de opgegeven winst uit onderneming? Voorlaatste afgesloten boekjaar 3.11 Boekjaar (van/tot) 3.12 Winst of winstaandeel uit onderneming conform de jaarrekening (zie toelichting) 3.13 Bedrag vermeld bij 3.12 gedeeld door het aantal maanden in het laatst afgesloten boekjaar 3.14 Correcties van bovenstaande winst(aandeel) uit onderneming voor de fiscale winst* 3.15 Fiscale winst* 3.16 Status verwerking aangifte door Belastingdienst > Kruis 1 situatie aan en stuur alleen het betreffende stuk mee

>

op een aparte bijlage een toelichting meesturen


jaar Dag maand jaar

maand

n Bewijs van ontvangst aangifte ontvangen door Belastingdienst > Bij een eenmanszaak IB-60 meesturen n Voorlopige aanslag > Voorlopige aanslag meesturen n Definitieve aanslag > Definitieve aanslag meesturen n Ja n Nee

3.17 Als door de Belastingdienst reeds een aanslag is opgelegd,is zij daarbij uitgegaan van de opgegeven winst uit onderneming? (*uitsluitend voor eventuele controle door de IND)

>

op een aparte bijlage een toelichting meesturen

4
4.1 Plaats en datum 4.2 Handtekening ondernemer 4.3 Plaats en datum 4.4 Handtekening administrateur

Ondertekening
Administrateur verklaart hierbij naar waarheid dat de zelfstandig ondernemer inkomsten uit onderneming heeft verworven conform de ingevulde gegevens
Plaats Dag maand jaar

| |
Plaats Dag maand jaar

| |

BM57/12B

Bijlage fotokaart Appendix Passport Photo Form


The Passport Photo Stick a new and unused passport photo on the designated frame at the bottom of this page. If the application is meant for your child, please use a new and unused passport photo of your child. Your passport photo has to meet the Dutch passport requirements. Always have your passport photo made by a professional photographer who is acquainted with the Dutch passport requirements. No residence document can be issued to you if your passport photo does not meet the Dutch passport requirements. It is therefore very important to supply a good passport photo with this form. How to append a photo to this form? Pull away the paper cover, start at the arrow; Place your photo straight on the grey area below; Tightly press the photo on the paper; Place your signature within the frame on the lower left side. Use a pen with dark, preferably black ink. If your signature is not clearly visible, a residence permit can not be created. De pasfoto Onder aan deze pagina moet u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte pasfoto van uzelf plakken. Als de aanvraag bedoeld is voor uw kind, dan moet u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte pasfoto van uw kind plakken. Uw pasfoto moet voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen. Laat daarom altijd een nieuwe pasfoto maken door een beroeps fotograaf die bekend is met de eisen die in Nederland aan pasfotos worden gesteld. Als uw pasfoto niet aan de Nederlandse paspoorteisen voldoet, kan er geen verblijfsdocument aan u worden uitgereikt. Het is dus belangrijk dat u een goede pasfoto meestuurt. Hoe plakt u de foto op dit formulier? Trek het niet-plakkende vel papier los, begin bij de pijl; Leg uw foto recht op het grijze kader; Plak de foto en druk stevig aan; Zet uw handtekening in het vak linksonder. Doe dit met een pen met een donkere kleur inkt, het liefst zwarte inkt. Als uw handtekening niet duidelijk is, kan geen verblijfsdocument worden gemaakt.

>
1. 2. Voorna(a)m(en) en achternaam First name(s) and surname Woonadres Home address

Invullen in blokletters Complete in capital letters

|
Straat Street Nummer Number

|
Postcode Postcode Plaats City/Town

|
3. 4. 5. 6. Geboortedatum Date of birth Nationaliteit Nationality V-nummer V-number Handtekening Signature
Dag Day maand month jaar year

> Plak hier uw pasfoto

Your passport photo here

IND4014_BE04/11A