Você está na página 1de 2

BAI TANGO CHO EM

LAM PHUONG SOAN GUITAR TRINH HONG DIEN TANG ANH LE HAN DE LAM QUEN
TANGO

2 :4

Tu ngay co em

B B B B B B B B

h = 100

ve

A B B B B

nha minhtran anh trang

B BBB B B B B B

the

A B B B B

giong nhac tinh da

B BBB B B B B

tat

lau

B B B B B

Q BH
tuon

B BBB B B B B B
trao ngot nhu giong ngao

suoi

BBBB A B BBB B B BBB BBBB BBBB B B B B A


anh yeu phut ban dau

A B B BBB B BB B B B B
sau trong mat embuon ve

den nghien dang em nghien

14

mau em oi co khi

B DB B B B B B B B BBB BB B

nao lan gap day cho mai

B BB A BB BBB B A B B BBB B B BB B B B B B BB B BB B BB B B B B
sau tieng dan hoa em ai nhip buocemthem la

loi

A B BB B

21

cungdieu buon choi

B BBB B B A B B B B B B B B B
voi

BB BBB BB B
gioi

B B B B B B B BBB B B B BBB B B B B B
di em de nghe lan hoi chay timj nong trong

doi tam hon rieng the

minh diu sat

28

nan

B B B BBB B B B B B B B B
tiec

Q BH

thuong chi troirong thenh

thang

B BB B B B B B B B B BBB B B
vuongvan de

roi mot doi cuu

mang

BB A BB A BBB BBBB BBBB B


gio minh co nhau roi

35

doi dep vi tieng em

B BBB B B B B B

cuoi

A B B BBB B B B B B B B B

vuot ngan qua be trung

khoi

B B B BBB B B B B B B B B
dat

Q BH

diu cung ve can nha

moi

BBBB BBB BBBB B A

ta xay vach chung Page 1/2

Copyright TAC GIA GIU BAN QUYEN All Rights Reserved - International Copyright Secured

42

tinh

A B B BBB B B B BB BB B B DB B B B B B A A B A A A

A B B B BDB B BB B B B B
minh xin cam on doi con

B DB F B B B B BB B
nhau ghi sauphut ban

BB BBB B A B B B B BB B B
dau bang baitang go cho em

nhieu chong co tay gai

49

Page 2/2