Você está na página 1de 11

CENTRALA STERUJCA

LIBRA C MA
DO BRAM JEDNO LUB DWUSKRZYDOWYCH PHOBOS BT - PHOBOS N BT - PHOBOS L BT - IGEA BT - IGEA L BT - ELI 250 BT

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

tel. 022 814 12 22 fax. 022 814 39 18


Copyright by BFT Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeone, kopiowanie, rozpowszechnianie caoci lub fragmentw, bez zgody BFT jest zabronione.

INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

Dzikujemy Pastwu za wybr produktu BFT. Jestemy pewni, e bd Pastwo wicej ni zadowoleni z uytkowania naszego napdu do bram oraz innych elementw sterowania. Produkt jest dostarczany z instrukcj uytkowania i broszur dotyczc Instalacji. Obydwie czci powinny zosta przeczytane uwanie, poniewa dostarczaj wanych informacji o bezpieczestwie i prawidowym uruchomieniu napdu. Owiadczamy, e ten produkt jest zgodny z nastpujcymi europejskimi Dyrektywami: 89/336/EEC, 73/23/EEC oraz 98/37/EWG (z pniejszymi zmianami).

1) ZASADY BEZPIECZESTWA OSTRZEENIE! Niepoprawna instalacja albo niewaciwe uycie produktu moe spowodowa uszkodzenie osb, zwierzt lub rzeczy. Instalacja musi by wykonana zgodnie z zaleceniami dotyczcymi zabezpiecze i sterowa wymienionymi w EN 12978. Rozdzia ZASADY BEZPIECZESTWA oraz caa instrukcja instalacji i uytkownika dostarczone z tym produktem powinny by przeczytane uwanie, poniewa dostarczaj wanych informacji o bezpieczestwie, instalacji i uytkowaniu. ! Odpady i materiay z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.) wykonane s zgodnie z warunkami okrelonymi przez aktualne europejskie standardy. Trzymaj torby z nylonu lub polistyrenu poza zasigiem dzieci. ! Przechowuj niniejsz instrukcj razem z opisem technicznym dla przyszych przegldw oraz napraw. ! Ten produkt by zaprojektowany i wyprodukowany wycznie do uycia wyszczeglnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne uycie nie wyszczeglnione w tej dokumentacji mogoby uszkodzi produkt i moe by niebezpieczne. ! Spka nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za jakiekolwiek konsekwencje wynikajce z niewaciwego uycia produktu, albo uytkowania ktre nie jest wyszczeglnione w obecnej dokumentacji. ! Nie instaluj produktu w obszarze zagroenia wybuchem. ! Spka nie ponosi adnej odpowiedzialnoci wynikajcej z nieprzestrzegania Zasad bezpieczestwa oraz nie dochowania naleytej starannoci podczas instalacji urzdze automatyki do otwierania i zamykania bram, jak rwnie od jakichkolwiek deformacji, ktre mogyby zdarzy si podczas uycia. ! Instalacja musi by dostosowana do warunkw wymienionych w nastpujcych dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG, 98/37/EWG z pniejszymi poprawkami. !W krajach poza UE, dobry poziom bezpieczestwa zapewni moe zachowanie wyej wymienionych standardw. Naley pamita rwnie o aktualnych lokalnych normach i przepisach. ! Wycz napicie zasilajce przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z instalacj elektryczn. Rozcz te jakiekolwiek baterie zasilania awaryjnego, jeeli takich uyto. ! W linii zasilajcej zastosuj wycznik bezpieczestwa, z odlegoci stykw rwn albo wiksz ni 3,5 mm. ! Linia zasilajca powinna by zabezpieczona bezpiecznikiem rnicowo-prdowym z progiem 0,03A ! Sprawd poprawno uziemienia: pocz wszystkie czci z metalu (bram i wszystkie komponenty systemu) do zacisku uziemiajcego. ! Zamontuj odpowiednie urzdzenia zabezpieczajce (fotokomrki, listwy krawdziowe i tak dalej), ktre s potrzebne by ochroni uytkownikw mogcych znale si w obszarze dziaania bramy przed niebezpieczestwem spowodowanym przez zgniecenie, podniesienie i uderzenie krawdzi bramy itp. ! Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator wietlny w widocznym miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy. ! Spka nie ponosi adnej odpowiedzialnoci wynikajcej z poprawnego funkcjonowania, gdy wraz z napdem s uywane !elementy dodatkowe innych producentw. ! Uywaj wycznie oryginalnych czci zamiennych i osprztu. ! Nie modyfikuj komponentw automatyzacji, jeeli nie jeste upowaniony przez spk.

! Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich uytkownikw o zasadzie dziaania i obsugi napdu bramy garaowej. Poinformuj o sposobie awaryjnego otwierania w przypadku awarii lub braku zasilania. ! Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasigiem dzieci, w taki sposb, aby byo wykluczone jego niepodane uycie. ! Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasigiem pracujcej bramy. Bram naley otwiera i zamyka tylko kiedy jest widoczny cay !zakres dziaania bramy i nie przebywaj w nim ludzie. ! Jakiekolwiek przerbki instalacji lub naprawy zlecaj wycznie wykwalifikowanemu personelowi. ! Uytkowanie, ktre nie jest wyranie wymienione w niniejszej instrukcji, nie jest dozwolone. ! Instalacja musi by wykonana zgodnie z zaleceniami dotyczcymi zabezpiecze i sterowa wymienionymi w EN 12978. 2) OPIS Centrala sterujca LIBRA C MA przeznaczona jest do siownikw do bram skrzydowych. Centralka jest wstpnie ustawiona i zmiana ustawie funkcji i parametrw moe by przeprowadzona poprzez wbudowany wywietlacz LCD lub przy uyciu programatora UNIPRO. Centrala jest zgodna z protokoem EELINK. Najciekawsze funkcje i moliwoci centrali ALTAIR: - obsuga dwch siownikw z elektroniczn regulacj momentu obrotowego, - zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, - moliwo obsugi za pomoc sterowania scentralizowanego. - elektroniczna regulacja siy - wejcia dla urzdze bezpieczestwa: Stop, fotokomrki - wejcia dla urzdze sterujcych: Start, wejcie sterowania furtk - zintegrowany radioodbiornik: czstotliwo 433.92 MHz kod dynamicznie zmienny - Pami radioodbiornika: 63 piloty
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie: Pobr prdu bez obcienia: Izolacja elektryczna: Odporno dielektryczna: Obcienie na wyjciu silnika: Maksymalny prd przeczania przekanika: Maksymalna moc podczonych silnikw: Obcienie wyjcia lampy sygnalizacyjnej: Obcienie wyjcia SCA: Zasilanie urzdze zewntrznych: Klasa szczelnoci obudowy centrali: c Wymiary: Bezpieczniki: 230V~ 10% 50Hz* 0.2Amax > 2MOhm 500Vdc 3750Vac/1 min. 3,5A+3,5Amax 10A 40W+40W 25W max 24V~ 3W max 24V~ (0.2Amax) IP 55 patrz rysunek Fig. 1 patrz rysunek Fig. 2

4) LISTWA ZACISKOWA - (Fig.3) UWAGA! instalacja powinna zosta wykonana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zachowujc aktualne standardy techniczne i obowizujce przepisy. Przewody poczeniowe do urzdze zasilanych napiciem (24V) musz by fizycznie rozdzielone od kabla zasilajcego z napiciem ~230V. W innym przypadku musz by doprowadzone z odpowiedni dodatkow izolacj o gruboci przynajmniej 1mm. Wizki przewodw musz by ciskane specjalnymi opaskami blisko zaciskw na pycie elektroniki. LIBRA C MA - ver. 01PL - 2

INSTRUKCJA INSTALACJI
UWAGA! Do poczenia z sieci zasilajc, uyj wieloyowego kabla z minimum 3x1.5mm2 przekroju, w odpowiedniej klasie izolacji i zastosuj si do poprzednio wspomnianych regulacji prawnych. Zalecamy przewd YKY 3x1,5mm. 1 - 2 zasilanie gwne jednofazowe 230V/50Hz 3 - 4 zaciski silnika NR 2 (uruchamiany jako 1 przy otwieraniu) 5 zacisk wycznikw kracowych (biay) 6- 7 zaciski silnika NR 1 (uruchamiany jako 1 przy zamykaniu) 8 zacisk wycznikw kracowych (biay) 9 - 10 wyjcie zasilajce do lampy sygnalizacyjnej 24V (25W max) 11-12 wyjcie zasilajce 24V~ 200mA max, zasilanie fotokomrek i innych urzdze 13-14 wyjcie zasilajce 24V~ 200mA max, zasilanie fotokomrek nadawczych z fototestem 15 - 16 wejcie START (N.O.) (sterowanie krok po kroku) 15 - 17 wejcie STOP (N.C.). Jeeli nie uywane pozostaw zwarte. 15 - 18 wejcie FOTO (N.C.) Jeeli nie uywane pozostaw zwarte. 15 - 19 wejcie FAULT (N.O.) - fototest fotokomrek (rys. Fig. 3a) 15 - 20 wejcie sterowania FURTKI (N.O.). Zwarcie styku powoduje ruch tylko siownika NR 2. Jeeli aktywowane zostao najpierw wejcie START to aktywacja wejcia FURTKI nie przyniesie rezultatu. 21-22 wyjcie przekanikowe SCA (przekanik N.O. (24V~/0.5A max)) sygnalizacja stanu bramy lub wyjcie 2 kanau radia (patrz punkt 5.2 MENU LOGIKA). 23 zacisk wsplny dodatkowych wycznikw kracowych 24 wycznik kracowy otwierania silnika NR2* 25 wycznik kracowy zamykania silnika NR2* 26 wycznik kracowy otwierania silnika NR1* 27 wycznik kracowy zamykania silnika NR1* 29 - 30 wejcie anteny zwikszajcej zasig (29 sygna - 30 ekran) przewd typu RG58. * uywajc wycznikw kracowych podczanych do zaciskw 5 i 8 naley pozostawi mostki na zaciskach 23-24-25-26-27, uywajc wycznikw kracowych na zaciskach 23-24-25-26-27, naley zaciski 5 i 8 pozostawi rozwarte. 5) PROGRAMOWANIE Funkcje i parametry mona zmienia za pomoc wbudowanego wywietlacza LCD lub za pomoc programatora UNIPRO. Poniej wyjaniamy dziaanie kadej z funkcji. 5.1) MENU PARAMETRY ( )

POLSKI

- czas automatycznego zamykania, regulowany w zakresie od 3 do 120 sekund - sia silnika 1, regulowana w zakresie od 1 do 99% - sia silnika 2, regulowana w zakresie od 1 do 99% - sia silnika 1 podczas zwolnienia, regulowana w zakresie od 1 do 99% - sia silnika 2 podczas zwolnienia, regulowana w zakresie od 1 do 99% UWAGA! W przypadku natrafienia skrzyda bramy na przeszkod wcza si funkcja amperometryczna, skrzydo zatrzymuje si i nastpnie jest odwracany ruch skrzyda na 1 sekund i brama zatrzymuje si. Ponowny ruch bramy uzyskamy poprzez podanie komendy START.
UWAGA! Naley si upewni, e sia dynamiczna i sia statyczna mierzona w punktach okrelonych przez norm EN12445 jest nisza od wartoci wskazanych w normie EN12453. UWAGA! Nieprawidowe ustawienie siy moe spowodowa zranienie ludzi bd zwierzt lub uszkodzenie przedmiotw.

- opnienie silnika NR2 wzgldem silnika NR1 przy otwieraniu, regulowane w zakresie od 1 do 10 sekund. - opnienie silnika NR1 wzgldem silnika NR2 przy zamykaniu, regulowane w zakresie od 1 do 10 sekund. - czas pracy siownika NR1 z pen szybkoci, regulowany w zakresie od 1 do 30 sekund, po ustawionym czasie wczy si zwolnienie - czas pracy siownika NR2 z pen szybkoci, regulowany w zakresie od 1 do 30 sekund, po ustawionym czasie wczy si zwolnienie PRZYKAD: Jeeli skrzydo otwiera si 15 sekund, ustawimy czas pracy z pen szybkoci na 10 sekund, to po 10 sekundach od sygnau START siownik zwolni. Bdzie si otwiera ze zmniejszon prdkoci a do napotkania wycznika kracowego. Take cakowity czas otwarcia skrzyda bdzie duszy. UWAGA! Jeeli czas pracy z pen szybkoci ustawimy na warto wiksz ni czas cakowitego otwarcia lub zamknicia skrzyda to zwolnienie nie zadziaa. Zmiana czasu jest zalena od szybkoci podczas zwolnienia, ktr ustawiamy zmieniajc parametr . - szybko podczas zwolnienia, regulowana w zakresie od 0 do 99%, 0% - funkcja wyczona - strefa podczenia szeregowego, regulowana w zakresie od 0 do 127 (patrz punkt 9 Podczenie szeregowe) 5.2) MENU LOGIKA ( ) - czas automatycznego zamykania ON: funkcja wczona OFF: funkcja wyczona - logika dziaania funkcji krok po kroku ON: wczona logika 3 krokowa (OTWRZ - STOP - ZAMKNIJ - OTWRZ) OFF: wczona logika 4 krokowa (OTWRZ - STOP - ZAMKNIJ - STOP - OTWRZ) - funkcja zespou mieszkalnego ON: funkcja wczona, blokowane s sygnay pilotw podczas otwierania bramy OFF: funkcja wyczona - zamknij natychmiast po przeciciu linii FOTO ON: funkcja wczona (nie bdzie odliczany czas do automatycznego zamykania, jeeli TCAjest wczone) OFF: funkcja wyczona - dziaanie fotokomrek podczas otwierania ON: fotokomrki dziaaj tylko podczas zamykania, przerwanie linii foto powoduje odwrcenie ruchu skrzyda OFF: fotokomrki dziaaj take podczas zamykania, przerwanie linii foto powoduje zatrzymanie bramy, po usuniciu przeszkody brama bdzie kontynuowaa ruch - funkcja sprawdzania poprawnoci dziaania fotokomrek ON: FOTOTEST wczony (podczenie fotokomrek zgodnie z rysunkiem Fig. 3a) OFF: FOTOTEST wyczony(podczenie fotokomrek zgodnie z rysunkiem Fig. 3b) - sygnalizacja stanu bramy lub wyjcie 2 kanau radia ON: zaciski 21-22 dziaaj jak sygnalizacja stanu bramy OFF: zaciski 21-22 dziaaj jak wyjcie 2 kanau radia - dziaanie tylko jednego siownika ON: centrala pracuje jak centrala do bramy 1 skrzydowej OFF: centrala pracuje jak centrala do bramy 2 skrzydowej - docinicie skrzyde do odboju mechanicznego ON: funkcja wczona, po wykryciu wycznika kracowego podawane jest napicie na silnik i przez dodatkowe 0,5 sekundy, umoliwia to docinicie skrzyde do odboju rodkowego (rysunek Fig. 5a) OFF: funkcja wyczona, skrzyda zatrzymaj si natychmiast po wykryciu wycznikw kracowych, regulacja (rysunek Fig. 5b) LIBRA C MA - ver. 01PL - 3

INSTRUKCJA INSTALACJI
- sterowanie z obecnoci operatora ON: funkcja wczona, napicie na silniki podawane jest tylko gdy zwarte s zaciski OPEN i CLOSE OFF: funkcja wyczona, sterowanie impulsowe Wczenie tej funkcji powoduje, e zmieniaj si funkcj zaciskw START i PED. Zaciski START dziaaj jak OPEN (tylko otwrz), PED dziaaj jak CLOSE (tylko zamknij). - tryb dziaania radioodbiornika ON: Radioodbiornik dziaa jak radioodbiornik z kodem staym, Patrz paragraf Klonowanie pilotw. OFF: Radioodbiornik dziaa jak radioodbiornik z kodem zmiennym. - zdalne kopiowanie pilotw ON: Moliwe jest zdalne wczytywanie pilotw (w zasigu radioodbiornika) Procedura: 1 Przycinij ukryty przycisk pilota ju wczytanego do pamici, a nastpnie jeden z przyciskw tego pilota (T1, T2, T3 lub T4). 2 W czasie do 10 s przycinij ukryty przycisk nowego pilota, a nastpnie dany przycisk tego pilota (T1, T2, T3 lub T4). Radioodbiornik wychodzi z trybu wczytywania pilotw po 10s. Przed upywem tego czasu mona zapamitywa kolejne nowe piloty. OFF: funkcja wyczona,wczytywanie pilotw moe odbywa si tylko za porednictwem wywietlacza LCD. - tryb pracy siownika ON: siownik pracuje jako jednostka nadrzdna (patrz punkt 7) OFF: siownik pracuje jako jednostka podrzdna (patrz punkt 7) - wybr trybu sterowania na zaciskach 15 - 16 ON: zaciski 15-16 dziaaj jak OPEN (tylko OTWRZ) OFF: zaciski 15-16 dziaaj jak START 5.3) MENU RADIO ( ) - dodawanie pilota na START PROCEDURA: KOMUNIKAT LCD AKCJA wcinij przycisk OK aby doda pilota przy pomocy cienkiego przedmiotu wcinij ukryty przycisk umieszczony z tyu pilota pu ukryty przycisk pilota i odwr pilota wcinij przycisk sterujcy, ktry chcesz przypisa do tego urzdzenia Po przeprowadzeniu tej procedury pojawi si komunikat OK i numer pilota w pamici. Jeeli pojawi si komunikat KO procedur naley powtrzy gdy pilot nie zosta prawidowo wczytany. UWAGA: OZNACZ PIERWSZEGO WCZYTANEGO PILOTA JAKO MASTER W przypadku programowania rcznego, pierwszy wczytany pilot przypisuje do radioodbiornika unikalny kod. Kod ten jest potrzebny aby przeprowadzi procedur klonowania pilotw przy uyciu programatora. - dodawanie na drugi kana Procedura jak wyej. - sprawdzanie czy pilot jest zapisany do pamici - kasowanie pamici radioodbiornika UWAGA! Funkcja ta spowoduje usuniecie z pamici wszystkich wczytanych wczeniej pilotw.

POLSKI

5.4) MENU JZYK ( ) Fabrycznie wszystkie centrale maj ustawiony jzyk WOSKI. Poniewa niniejsza instrukcja powstaa w oparciu o jzyk ANGIELSKI to zalecamy zmian jzyka na ANGIELSKI. Zatem pierwsza czynno, ktr naley wykona przed przystpieniem do zmiany ustawie, to zmiana jzyka. Dostpne moliwoci: Woski ( ) Francuski ( ) Niemiecki ( ) Angielski ( ) Hiszpaski ( ) 5.5) PRZYWRACANIE USTAWIE FABRYCZNYCH ( ) W kadej chwili mona przywrci ustawienia fabryczne. W tym celu naley odnale MENU - DEFAULT i wcisn przycisk OK. Po tej czynnoci naley ponownie zmieni jzyk naANGIELSKI. 5.6) MENU AUTOSET ( ) Funkcja AUTOSET jest odpowiedzialna za automatyczny dobr siy otwierania i zamykania siownikw. Przed uruchomieniem tej funkcji naley dokadnie sprawdzi pooenie wycznikw kracowych i ustawi prawidowy skok siownika. W celu uruchomienia tej funkcji naley upewni si najpierw, e brama znajduje si w pooeniu BRAMA ZAMKNITA. W przeciwnym wypadku uruchomienie tej funkcji spowoduje wywietlenie si komunikatu . Niemoliwy bdzie automatyczny dobr si. Prawidowe uruchomienie funkcji AUTOSET spowoduje wywietlenie na wywietlaczu komunikatu ....... ....... i rozpocznie si otwieranie bramy. Nastpnie brama zacznie si zamyka. Po poprawnym programowaniu wywietli si komunikat OK (naley wcisn przycisk OK na centrali). Gdy pojawi si komunikat KO (bd programowania), oznacza to, e maksymalna sia siownika bya zbyt maa do otwarcia lub zamknicia bramy. Naley si upewni, e skrzyda bramy bez problemu otwieraj si rcznie, nie ma adnych przeszkd na drodze skrzyda i czy waga skrzyda nie jest zbyt dua. W razie koniecznoci naley dokona niezbdnych poprawek w konstrukcji bramy i sprbowa wykona AUTOSET ponownie. Naley pamita, e skrzydo bramy posiada opory podczas otwierania, a ponadto jeeli skrzydo bramy jest naraone na dziaanie silnego wiatru sia chwilowa potrzebna do otworzenia lub zamknicia bramy moe znacznie wzrosn. Po zakoczeniu procedury AUTOSET mona rcznie zmieni dobrane automatycznie parametry. W przypadku gdy monta jest realizowany przy temperaturze otoczenia okoo 20 stopni Celsjusza mona rcznie doda ok 15-20% siy aby unikn pniejszych regulacji przy zmianie warunkw atmosferycznych. UWAGA! Podczas procedury AUTOSET siowniki dziaaj z pen moc i nie dziaa funkcja wykrywania przeszkd. Naley si upewni, e w zasigu dziaania bramy nie przebywaj osoby postronne. Nie naley przeprowadza procedury AUTOSET w przypadku gdy siowniki s zasilane z akumulatorw. UWAGA! Naley si upewni, e sia dynamiczna i sia statyczna mierzona w punktach okrelonych przez norm EN12445 jest nisza od wartoci wskazanych w normie EN12453. UWAGA! Nieprawidowe ustawienie siy moe spowodowa zranienie ludzi bd zwierzt lub uszkodzenie przedmiotw.

LIBRA C MA - ver. 01PL - 4

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI


5.7) DIAGNOSTYKA Wywietlacz LCD wbudowany w central LIBRA, bdzie wywietla komunikaty o bdach i biecym dziaaniu. Poniej przedstawiamy list komunikatw: STRT - aktywacja wejcia START (zaciski 15-16) STOP - aktywacja wejcia STOP (zaciski 15-17) PHOT - aktywacja wejcia FOTOKOMREK (fotokomrki s podczone nieprawidowo lub jest przeszkoda) FLT - bd fotokomrek, fotokomrki nie przeszy fototestu SWO1 - aktywacja wy. kracowego na otwieranie siownika NR1 SWC1- aktywacja wy. kracowego na zamykanie siownika NR1 SWO2- aktywacja wy. kracowego na otwieranie siownika NR2 SWC2 - aktywacja wy. kracowego na zamykanie siownika NR2 AMP - zadziaa funkcja amperometryczna (wykrywanie przeszkd) Podczas pracy siownikw na wywietlaczu LCD pojawiaj si informacj dotyczce siy podczas otwierania i zamykania bramy. Komunikaty te maj posta:

POLSKI

8) KLONOWANIE PILOTW Klonowanie pilotw z kodem zmiennym / Klonowanie pilotw z kodem staym. Zapoznaj si z instrukcj programatora UNIRADIO i radioodbiornika CLONIX. 9) POCZENIA SZEREGOWE Centrala sterujca LIBRA umoliwia podczenie kilku instalacji w szereg za pomoc interfejsu pocze szeregowych (SCS). Umoliwia to jednoczesne sterowanie wszystkimi instalacji za pomoc jednego urzdzenia sterujcego. Podcze do centrali LIBRA naley dokona za pomoc przewodu telefonicznego, kierujc si rysunkiem Fig. 4. Kabel telefoniczny powinien mie wicej ni jedn par przewodw. Kad kolejn instalacj naley podcza na osobnej parze przewodw. Maksymalna odlego pomidzy kolejnymi instalacjami nie moe przekroczy 250m. Pierwsza centrala powinna by ustawiona jako MASTER, a kada kolejna jako SLAVE. (patrz MENU LOGIC) ponadto naley ustawi kolejny numer strefy ZONE (MENU PARMAETRS) z zakresu od 0 do 127. Numer strefy umoliwia stworzenie grup instalacji odpowiadajcych numerowi strefy w jednostce MASTER. Kada strefa moe mie w grupie jedn jednostk MASTER. Jednostka MASTER powinna mie ustawion stref 0. Zamkniecie ptli pocze szeregowych (pokazane na rysunku Fig. 4 lini przerywan) jest wymagane gdy chcemy przy uyciu programatora UNIPRO, liczb podczonych instalacji. 9.1) Programowanie instalacji scentralizowanych za pomoc UNIPRO Podcz programator UNIPRO za pomoc przewodu UNIDA (patrz rysunek Fig.4) Zapoznaj si z instrukcj programatora UNIPRO. 9.2) Programowanie instalacji scentralizowanych za pomoc wbudowanego wywietlacza LCD Wbudowany wywietlacz LCD umoliwia ustawienie wszystkich funkcji centrali LIBRA. Patrz rysunki Fig A i Fig. B. Ustaw numer strefy w menu PARAMETERS oraz ustaw funkcj LOOP w menu LOGIC na ON lub OFF. 10) STATYSTYKI Statystyki s obsugiwane przy uyciu programatora UNIPRO. Poza standardowymi statystykami dostpne s nastpujce informacje: - Liczba stref : wywietla liczb stref i liczb jednostek nalecych do danej strefy - Cakowita liczba podczonych jednostek Pozostae funkcje statystyki dostpne w instrukcji UNIPRO. 11) ZOMOWANIE Ostrzeenie! Ta operacja powinna by wykonana przez wyszkolony personel. Zuyte materiay musz by utylizowane zgodnie z obowizujcymi normami. W przypadku przeznaczania na zom, urzdzenia automatyzacji nie pocigaj za sob adnego specjalnego ryzyka albo niebezpieczestwa. Materiay nadajce si do powtrnego przetworzenia, powinny by posortowane w zalenoci od typu (komponenty elektryczne, mied, aluminium, plastiki i tak dalej). 12) DEMONTA Ostrzeenie! Ta operacja powinna by wykonana przez dyplomowany personel. Kiedy system automatyzacji jest rozmontowywany by by ponownie zamontowany w innym miejscu, postpuj jak niej: Odcz zasilanie i ca zewntrzn instalacj elektryczn. W przypadku gdy ktry z komponentw nie moe by usunity albo jest uszkodzony, naley wymieni go na nowy. Opisy i ilustracje zawarte w obecnym podrczniku nie s wice. Spka rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian uwaanych za uzasadnione ze wzgldw technicznych, produkcyjnych lub handlowych. Spka rezerwuje sobie prawo do ulepszania wybranych cech produktu, kiedykolwiek i bez wprowadzania zmian w obecnej publikacji. LIBRA C MA - ver. 01PL - 5

Pierwsze 2 cyfry oznaczaj maksymaln si jak osign siownik NR1, dwie pozostae cyfry oznaczaj si jak uzyska silnik NR2. Jeeli sia podczas pracy przekroczy warto ustawion podczas procedury AUTOSET lub podczas manualnego doboru siy, nastpi wczenie funkcji amperometrycznej. Brama zatrzyma si i odwrci ruch na ok. 1s. 6) SPECYFIKACJA TECHNICZNA RADIOODBIORNIKA Czstotliwo : 433.92MHz Rodzaj kodowania : kod dynamicznie zmienny Liczba kombinacji : 4 miliardy Impedancja anteny : 50Ohm (RG58) Maks. Liczba pilotw :63 Wyjcia radioodbiornika: - wyjcie kanau 1, aktywowane, powoduje podanie impulsu na START. - wyjcie kanau 2, aktywowane, powoduje zwarcie stykw wyjcia 2 kanau radia na 1 s lub zalenie od ustawienia wcza funkcj furtki. INSTALACJAANTENY Uywaj anteny dostrojonej do czstotliwoci 433 MHz. Do podczenia anteny naley uywa przewodu koncentrycznego RG58 o impedancji falowej 50 Ohm. Obecno metalowych przedmiotw w pobliu anteny moe powodowa zmniejszenie zasigu. W celu uzyskania lepszego zasigu zamontuj anten w innym miejscu. Ze wzgldu na zakcenia elektromagnetyczne zasig pilotw moe by rny w zalenoci od miejsca instalacji. 7) RADIOODBIORNIKI CLONIX Radioodbiorniki serii Clonix s poczeniem bezpiecznego kodu dynamicznie zmiennego z moliwoci klonowania pilotw. Klonowanie pilotw oznacza tworzenie nowego pilota ktry moe automatycznie dodany do listy dziaajcych pilotw. Klonowanie umoliwia dodanie nowego pilota do pamici radioodbiornika lub zastpienie wczeniej wpisanego (zagubionego lub skradzionego) pilota. Zastpiony pilot nie bdzie ju pilotem aktywnym. Radioodbiorniki serii CLONIX mog rwnie dziaa w trybie radioodbiornika z kodem staym. Umoliwia to zastosowanie duej liczby pilotw bez rozbudowy pamici radioodbiornika. PROGRAMOWANIE Wczytywanie pilotw moe by przeprowadzone take rcznie lub za pomoc programatora UNIRADIO oraz z uyciem specjalnego oprogramowania EEdbase. Radioodbiornik CLONIX moe by podczony do programatora UNIRADIO za porednictwem zczy UNIFLAT lub UNIDA do centrali LIBRA jak pokazano na rysunku Fig.4.

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

SKRCONA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA


1. Wyreguluj pooenie wycznikw kracowych tak aby brama zatrzymywaa si w danym miejscu. Jeeli brama jest wyposaona w odbj mechaniczny to ustaw wyczniki kracowe tak aby skrzyda zatrzymyway si na okoo 2 cm przed odbojem. 2. Podcz zasilanie sieciowe. 3. Wejd w programowanie centrali. Znajd MENU Lingua i zmie jzyk naAngielski (Eng). Zatwierd wybr przyciskiem OK. 4. Przejd do MENU Radio i wczytaj pilota korzystajc z funkcji ADD Start. 5. Wysprzglij siowniki i ustaw skrzyda pod ktem 45 stopni, poczym ponownie zasprzeglij siowniki. 6. Podaj sygna z pilota i obserwuj skrzyda bramy. Jeeli obydwa skrzyda wykonuj ruch na otwieranie to wszystko jest w porzdku. Jeeli jedno lub dwa skrzyda wykonuj ruch na zamykanie to naley: - zatrzyma ruch bramy podajc sygna z pilota - odczy zasilanie - zmieni podczenie siownika lub siownikw w centrali, jeeli siownik podczony do zaciskw 3-4-5 wykonuje ruch na zamykanie to naley zamieni miejscami przewody w zaciskach 3 i 4. Jeeli siownik podczony do zaciskw 6-7-8 wykonuje ruch na zamykanie to naley zamieni miejscami przewody w zaciskach 6 i 7. - ponownie podcz zasilanie 7. Wykonaj ponownie instrukcje z 5 i 6 aby si upewni czy wykonane zmiany przyniosy oczekiwany rezultat (obydwa skrzyda si otwieraj). 8. Teraz rcznie ustaw skrzyda bramy w pozycji zamknitej. 9. Wejd w tryb programowania. Odszukaj MENU - AUTOSET i wcinij OK. Brama zacznie si otwiera, potem zamyka, ponownie si otworzy i ponownie zamknie. Nie naley w tym czasie dokonywa adnych podcze, przerywa centrali programowania ani nie stawia adnych przeszkd w zasigu dziaania bramy. 10. Prawidowo zakoczony proces programowania bdzie zakoczony komunikatem OK na wywietlaczu. Naley wcisn Przycisk OK. W przypadku komunikatu KO naley si upewni, e podczas ruchu skrzyda nie adnych przeszkd mogcych powodowa dodatkowe oporu ruchu. Ewentualnie trzeba bram poprawi tak aby rcznie brama otwieraa i zamykaa si bez problemu. Naley take zwrci uwag na wpyw wiatru na skrzyda bramy i chwilowe zmiany oporw. Jeeli pomimo wszystko pojawia si komunikat KO, moe to oznacza, e dany siownik jest zamontowany niezgodnie z wymiarami montaowymi lub jest zbyt saby do danej bramy. 11. Podczenie fotokomrek. Zdejmujemy zwork z zaciskw 15-18. Na wywietlaczu pojawi si komunikat PHOT. Podczamy fotokomrki zgodnie z rysunkami w instrukcji. Jeeli mamy tylko 4 przewody, to musimy wykona poczenie bez FOTOTESTU. W tym celu zaciski 1 i 2 fotokomrek nadawczej i odbiorczej podczamy do zaciskw 11-12 w centrali. Nastpnie z zacisku 15 w centrali podczamy przewd do zacisku 3 w fotokomrce odbiorczej, przewd z zacisku 18 centrali do zacisku 5 w odbiorniku fotokomrki. Nastpnie upewniamy si, e fotokomrki w wietle wjazdu s ustawione w jednej linii i zakadamy osony fotokomrek. Osony fotokomrek s wyposaone w soczewki ogniskujce i moe by konieczne ich zaoenie aby fotokomrki si widziay. Sprawdzamy czy na wywietlaczu LCD znikn komunikat PHOT. Jeeli komunikat znikn to oznacza e moemy przej do kolejnego punktu, jeeli nie znikn to musimy sprawdzi wszystkie poczenia fotokomrek. 12. Regulacja siy. Wchodzimy w tryb programowania centrali. Wciskamy przycisk OK. Pojawia si komunikat BFT, LiBra C Ma... Ponownie wciskamy OK. Pojawia si komunikat PARAM Wciskamy OK Komunikat - TCA Wciskamy rodkowy przycisk Komunikat M1t - sia silnika 1 - Wciskamy OK Komunikat - warto np. 45 Przyciskami GRNYM (+) i RODKOWYM (-) dodajemy ok. 15-20% tak aby na wywietlaczu byo np. 65 i wciskamy OK. Przez chwil pojawia si PRG po czym ponownie M1t. Wciskamy przycisk RODKOWY (-) Komunikat M2t sia silnika 2 - wciskamy OK i zmieniamy warto o ok 15-20% i wciskamy OK. Przez chwil pojawia si PRG po czym ponownie M2t. Wciskamy przycisk RODKOWY (-) Komunikat M1t SLoU - wciskamy OK i zmieniamy warto na tak sam jak ustawilimy dla M1t Przez chwil pojawia si PRG po czym ponownie M1t SloU. Wciskamy przycisk RODKOWY (-) Komunikat M2t SLoU - wciskamy OK i zmieniamy warto na tak sam jak ustawilimy dla M2t Przez chwil pojawia si PRG po czym ponownie M2t SloU. Wciskamy jednoczenie (+) i (-). Pojawia si komunikat PARAM, ponownie wciskamy (+) i (-) lub czekamy a centrala wyjdzie z trybu programowania. 13. Jeeli brama posiada odbj mechaniczny na zamykanie i ustawialimy skrzyda aby zatrzymay si na ok. 2 cm przed odbojem to musimy wej w tryb programowania: Wciskamy przycisk OK. Pojawia si komunikat BFT, LiBra C Ma... Ponownie wciskamy OK. Pojawia si komunikat PARAM Wciskamy przycisk RODKOWY (-) Komunikat Logic Wciskamy OK Wciskajc przycisk RODKOWY (-) szukamy komunikatu bloc PErSISt nastpnie wciskamy OK pojawi si komunikat OFF. Wciskamy przycisk GRNY (+), pojawi si napis ON i wciskamy OK. Po znikniciu komunikatu PrG, pojawi si bloc PErSISt. Wychodzimy z programowania wciskajc dwukrotnie (+) i (-) jednoczenie. Ustawilimy docinicie skrzyde do odboju mechanicznego.

W tej chwili mamy ustawione podstawowe funkcje i prawidowo dobrane siy. Jeeli chcemy wczy inne funkcje to naley postpowa zgodnie z diagramami na nastpnej stronie i instrukcj. Po przetestowaniu dziaania bramy, moemy przeszkoli uytkownika z zasad bezpiecznego uytkowania i przekaza Klientowi pilota do bramy.

LIBRA C MA - ver. 01PL - 6

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

aby wej do menu


wcinij przycisk OK

Wcinij jednoczenie + i Umoliwia wyjcie o poziom wyej lub wyjcie z programowania.

Nazwa centrali liczba cykli od uruchomienia w tysicach liczba cykli od przegldu w tysicach liczba pilotw w pamici

Warto ustawiona Zmie warto lub przecz funkcj Wcinij OK dla zatwierdzenia Poruszaj si po menu gra/d Komunikat: Programowanie w trakcie Komunikat: Bd Komunikat: Czekaj

TCA - czas automatycznego zamykania warto w sekundach (od 3 do 120 sek.) M1t - sia silnika NR1 warto w procentach (od 1 do 99%) M2t - sia silnika NR2 warto w procentach (od 1 do 99%) M1t SLoU - sia silnika NR1 podczas zwolnienia warto w procentach (od 1 do 99%) M2t SLoU - sia silnika NR2 podczas zwolnienia warto w procentach (od 1 do 99%) oPEn dELAY tIME - opnienie przy otwieraniu - (10=1sek, 100=10sek) warto w sekundach (od 1 do 10 sek.) cLS dELAY tIME - opnienie przy zamykaniu - (10=1sek, 100=10sek) warto w sekundach (od 1 do 10 sek.) M1 FASt tIME - czas pracy z pen szybkoci silnika NR1 warto w sekundach (od 1 do 30 sek.) M2 FASt tIME - czas pracy z pen szybkoci silnika NR2 warto w sekundach (od 1 do 30 sek.) SLou SPEEd - szybko podczas zwolnienia, 0 funkcja wyczona warto w procentach (od 1 do 99%) ZonE - strefa poczenia szeregowego warto numeryczna (od 0 do 127)

LIBRA C MA - ver. 01PL - 7

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

POPRZEDNIE MENU

Przycinij ukryty przycisk P1 pilota


Przycinij dany przycisk T1 pilota - patrz rys.

Zwolnij ukryty przycisk P1 pilota

Przycinij ukryty przycisk P1 pilota


Przycinij dany przycisk T1 pilota - patrz rys.

Zwolnij ukryty przycisk P1 pilota

Przycinij dany przycisk T1 pilota - patrz rys.

MENU RADIO (RADIO) -Add ( ) Umoliwia wczytanie danego przycisku pilota na 1 kana radioodbiornika Podczas programowania wywietlacz pokae numer nadajnika w pamici (1 do 64) Add Start button ( ) Umoliwia zaprogramowanie przycisku pilota na komend START. Add 2ch button ( ) Umoliwia wczytanie danego przycisku pilota na 2 kana radioodbiornika - Read ( ) Sprawdza czy dany pilot jest ju wczytany do pamici radioodbiornika i wywietla informacj o pozycji w pamici (od 1 do 64) oraz o wczytanym przycisku (T1, T2, T3 lub T4). - Erase ( ) UWAGA! Funkcja ta spowoduje usuniecie z pamici wszystkich wczytanych wczeniej pilotw.

LIBRA C MA - ver. 01PL - 8

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

*zcze wycznikw kracowych do siownikw PHOBOS BT, PHOBOS L BT, IGEA BT.

Fig. 3b
Podczenie 1 linii fotokomrek bez fototestu, 4 przewody.

LIBRA C MA - ver. 01PL - 9

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

LIBRA C MA - ver. 01PL - 10

INSTRUKCJA INSTALACJI

POLSKI

LIBRA C MA - ver. 01PL - 11