Você está na página 1de 53

NNUUTTRRIITTIIOONN FFOORR FFOOOODD SSEERRVVIICCEE PPRROOFF DDRR HHJJHH SSUUHHAAIILLAA MMOOHHAAMMEEDD FFaaccttoorrss iinnfflluueenncciinngg ffoooodd sseelleeccttiioonn CCuullttuurree,, rreelliiggiioonn,, VVaalluueess,, bbeelliieeff,, eennvviirroonnmmeenntt AAggee,, ggeennddeerr,, ooccccuuppaattiioonn,, eedduuccaattiioonn,, iinnccoommee,, IInnfflluueenncceess:: FFaammiillyy,, ssoocciiaall,, eemmoottiioonnaall,, ppeeeerr,, aaddvveerrttiisseemmeennttss FFaammiilliiaarriittyy FFoooodd aassssoocciiaattiioonn:: ccaakkee-- bbiirrtthhddaayyss,, ccooookkiieess NNuuttrriittiioonnaall vvaalluuee:: kknnoowwlleeddggee,, hheeaalltthh ccoonncceerrnn FFoooodd cchhaarraacctteerriissttiiccss:: ssmmeellll,, aappppeeaarraannccee,, ttaassttee CCoosstt ccoonnvveenniieennccee,, aavvaaiillaabbiilliittyy

BBaassiicc nnuuttrriittiioonn ccoonncceepptt

NNuuttrriittiioonn,, nnuuttrriieennttss,, ddiieett CCaalloorriieess vvss ccaalloorriieess ((hheeaatt 11gg wwaatteerr -- 11°°CC)),, bbaassaall mmeettaabboolliicc rraattee && ffaaccttoorrss aaffffeeccttiinngg iitt::

GGeennddeerr,, aaggee,, ggrroowwtthh rraattee,, hheeiigghhtt,, tteemmppeerraattuurree,, ffeevveerr && ssttrreessss BBMMRR== wwtt ((kkgg)) xx 2244 ((mmaallee));; xx 2222 ((ffeemmaallee))

AAccttiivviittyy:: vv

MMooddeerraattee ((xx 11

TThheerrmmaall eeffffeecctt ooff ffoooodd

NNuuttrriieenntt ddeennssiittyy

lliigghhtt

66--11

((xx 11

77));;

33));;

lliigghhtt ((xx11

99--22

55--11 66));;

11))

hheeaavvyy ((11

NNUUTTRRIITTIIOONN TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee pprroocceesssseess iinnvvoollvveedd iinn ttaakkiinngg iinn nnuuttrriieennttss,, aassssiimmiillaattiinngg && uuttiilliizziinngg tthheemm

IInnfflluueennccee oonn nnuuttrriittiioonn

FFoooodd aavvaaiillaabbiilliittyy && iinnttaakkee

AAcccceeppttaabbllee ttaassttee

PPrroovviissiioonn ooff aa ssuuffffiicciieenntt ooff OO 22 && HH 22 OO

IInnddiivviidduuaallss ggeenneettiicc ccoonnssttiittuuttiioonn ((NNuuttrriiggeennoommiiccss))

AAggee,, ggeennddeerr,, ggrroowwtthh && hheeaalltthh

AA rreeaaddyy lloossss ooff bbrreeaakkddoowwnn pprroodduuccttss ooff mmeettaabboolliissmm

NNUUTTRRIIEENNTT SSuubbssttaanncceess tthhaatt ccaann bbee uusseedd ffoorr ggrroowwtthh,, mmaaiinntteennaannccee,, ttiissssuuee rreeppaaiirr && rreepprroodduuccttiioonn

CCoonnttrriibbuuttee ttoo bbooddiillyy nneeeeddss iinn sseevveerraall wwaayyss::

PPrroovviissiioonnss ooff eenneerrggyy

CCrreeaattiioonn ooff ssttrruuccttuurree

PPrroovviissiioonnss ooff eesssseennttiiaall ssmmaallll mmoolleeccuullaarr ssuubbssttaanncceess

MMaaccrroonnuuttrriieennttss;;

CCaarrbboohhyyddrraatteess,, pprrootteeiinn,, lliippiidd,, wwaatteerr

MMiiccrroonnuuttrriieennttss::

VViittaammiinn && mmiinneerraallss

EESSSSEENNTTIIAALL NNUUTTRRIIEENNTT

WWhhaatt iiss aa nnuuttrriittiioouuss ddiieett AAddeeqquuaattee,, bbaallaanncceedd,, mmooddeerraattee,, vvaarriieedd DDiieettaarryy rreeffeerreennccee iinnttaakkee ((DDRRII)) EEssttiimmaatteedd AAvveerraaggee rreeqquuiirreemmeenntt ((EEAARR)) RReeccoommmmeennddeedd DDiieettaarryy aalllloowwaannccee ((RRDDAA)) AAddeeqquuaattee IInnttaakkee ((AAII)):: ((nnoo EEAARR oorr RRDDAA)) TToolleerraabbllee uuppppeerr lliimmiitt ((UULL)):: ttooxxiicciittyy rriisskk DDiiggeessttiioonn aabbssoorrppttiioonn && mmeettaabboolliissmm::

SSaalliivvaa,, eeppiigglloottttiiss,, eessoopphhaagguuss,, ppeerriissttaallssiiss,, ccaarrddiiaacc sspphhiicctteerr,, ssttoommaacchh,, HHCCLL,, cchhyymmee,, ssmmaallll iinntteessttiinnee,, dduuooddeennuumm JJeejjjjuunnuumm,, iilleeuumm,, bbiillee WWhhoollee ffoooodd,, ffrreesshh ffoooodd,, oorrggaanniicc ffoooodd,, pprroocceesssseedd ffoooodd,, eennrriicchheedd // ffoorrttiiffiieedd ffoooodd,, ggeenneettiiccaallllyy mmooddiiffiieedd ffoooodd

FFoooodd PPyyrraammiidd

FFOOOODD GGRROOUUPPSS::

CCeerreeaallss:: ((CCoommpplleexx ccaarrbboohhyyddrraatteess)) VVeeggeettaabblleess FFrruuiittss DDaaiirryy pprroodduuccttss MMeeaatt:: ((CCoommpplleexx pprrootteeiinn)) FFaattss && OOiillss RReeffiinneedd ccaarrbboohhyyddrraatteess

SSeerrvviinngg ssiizzee:: ~~½½--11 ccuupp,, ~~5500--7755 gg,, ~~22--33 oozz FFoooodd llaabbeellss::

NNaammee ooff FFoooodd IInnggrreeddiieennttss NNeett ccoonntteenntt NNuuttrriieenntt// HHeeaalltthh ccllaaiimmss ((ooppttiioonnaall)) NNuuttrriittiioonn ffaaccttss CCoommppaannyy nnaammee && aaddddrreessss::

PPrroodduucctt ccooddee,, mmaannuuffaaccttuurriinngg ddaattee,, bbeesstt bbeeffoorree ddaattee

HHEEAALLTTHH CCLLAAIIMMSS

CCaallcciiuumm oosstteeooppoorroossiiss NNaa hhyyppeerrtteennssiioonn FFaatt ccaanncceerr SSaattuurraatteedd ffaatt LLDDLLcchhoolleesstteerrooll,, CCVVDD rriisskk SSoolluubbllee FFiibbeerr CCVVDD FFrruuiittss && vveeggeettaabblleess ccaanncceerr FFoollaattee nneeuurraall ttuubbee bbiirrtthh ddeeffeeccttss SSuuggaarr ddeennttaall ccaarriieess SSooyy pprrootteeiinn && CCVVDD

CCoommppuutteerriisseedd NNuuttrriieenntt aannaallyyssiiss QQuuaacckkss

IImmppoorrttaannccee ttoo hheeaalltthh

WWAATTEERR

RReemmoovvaall ooff wwaassttee && ttooxxiinnss CCoonnttrroollss bbooddyy tteemmppeerraattuurree SSoollvveenntt TTrraannssppoorrttaattiioonn CCoonnttrroollss rreeaaccttiioonn RReeqquuiirreess:: ~~ 22 lliittrreess aa ddaayy DDeettooxxiiffiiccaattiioonn;; DDeehhyyddrraattiioonn;; EExxcceessss wwaatteerr

GGlluuccoossee pprroodduuccttiioonn dduurriinngg eexxeerrcciissee ((tthhee CCoorrii ccyyccl