Você está na página 1de 7

FFIICCHHAA DDEE IINNSSPPEEÇÇÃÃOO DDEE BBAARRRRAAGGEEMM DDEE TTEERRRRAA

MMAANNUUAALL DDEE PPRREEEENNCCHHIIMMEENNTTOO DDEE FFIICCHHAASS DDEE IINNSSPPEEÇÇÃÃOO DDEE BBAARRRRAAGGEENNSS wwwwww iinntteeggrraaccaaoo ggoovv bbrr

DDAADDOOSS GGEERRAAIISS-- CCOONNDDIIÇÇÃÃOO AATTUUAALL

BBaarrrraaggeemm::

CCoooorrddeennaaddaass::

//

MMuunniiccííppiioo//EEssttaaddoo:: //

VViissttoorriiaaddoo ppoorr::

AAssssiinnaattuurraa::

CCaarrggoo::

IInnssttiittuuiiççããoo::

DDaattaa ddaa VViissttoorriiaa // NNúúmmeerroo ddaa vviissttoorriiaa::

//

//

// VViissttoorriiaa NN oo ::

// 220000

CCoottaa aattuuaall ddoo nníívveell ddáágguuaa::

mm

DDAADDOOSS GGEERRAAIISS-- CCOONNDDIIÇÇÃÃOO AATTUUAALL ((ccoonntt ))

BBaacciiaa::

PPrroopprriieettáárriioo//AAddmm

AANNOOMMAALLIIAASS AAnnoommaalliiaa ssff IIrrrreegguullaarriiddaaddee,, aannoorrmmaalliiddaaddee (( AAuurreelliioo))

RReeggiioonnaall::

//

AAnnoommaalliiaa ssff AAqquuiilloo qquuee ssee ddeessvviiaa ddaa

BB

BBAARRRRAAGGEEMM

11

BB

TTaalluuddee ddee MMoonnttaannttee

((LLaarroouussee))

AANNOOMMAALLIIAASS

LLeeggeennddaa::

SSIITTUUAAÇÇÃÃOO::

NNAA EEssttee iitteemm NNããoo éé AApplliiccáávveell NNEE AAnnoommaalliiaa NNããoo EExxiisstteennttee PPVV AAnnoommaalliiaa ccoonnssttaattaaddaa ppeellaa PPrriimmeeiirraa VVeezz DDSS AAnnoommaalliiaa DDeessaappaarreecceeuu

DDII AAnnoommaalliiaa DDiimmiinnuuiiuu

PPCC AAnnoommaalliiaa PPeerrmmaanneecceeuu CCoonnssttaannttee

AAUU AAnnoommaalliiaa AAuummeennttoouu

NNII EEssttee iitteemm NNããoo ffooii IInnssppeecciioonnaaddoo ((JJuussttiiffiiccaarr))

II -- IInnssiiggnniiffiiccaannttee PP -- PPeeqquueennaa

MM

-- MMééddiiaa

GG--

GGrraannddee

MMAAGGNNIITTUUDDEE::

nnoorrmmaa,, iirrrreegguullaarriiddaaddeess

MMAAGGNNIITTUUDDEE::

II IInnssiiggnniiffiiccaannttee:: AAddmmiinniissttrraaççããoo LLooccaall

PP PPeeqquueennaa:: aannoommaalliiaass rreessoollvviiddaass ppeellaa pprróópprriiaa AAddmmiinniissttrraaççããoo LLooccaall

MM MMééddiiaa:: aannoommaalliiaass rreessoollvviiddaass ppeellaa AAddmmiinniissttrraaççããoo LLooccaall ccoomm aappooiioo ddaa AAddmmiinniissttrraaççããoo

RReeggiioonnaall GG GGrraannddee:: aannoommaalliiaass rreessoollvviiddaass ppeellaa AAddmmiinniissttrraaççããoo RReeggiioonnaall AAddmmiinniissttrraaççããoo CCeennttrraall

mmaannttéémm aa aannoommaalliiaa ssoobb oobbsseerrvvaaççããoo

ccoomm aappooiioo ddaa

NNÍÍVVEELL DDEE PPEERRIIGGOO ((NNPP))

00 -- NNeennhhuumm

11--

AAtteennççããoo

22--

AAlleerrttaa

33--

EEmmeerrggêênncciiaa

NNÍÍVVEELL DDEE PPEERRIIGGOO ((NNPP))

00

NNeennhhuumm:: nnããoo ccoommpprroommeettee aa sseegguurraannççaa ddaa bbaarrrraaggeemm,, mmaass qquuee ppooddee sseerr eenntteennddiiddaa ccoommoo ddeessccaassoo ee mmáá ccoonnsseerrvvaaççããoo

11

-- AAtteennççããoo:: nnããoo ccoommpprroommeettee aa sseegguurraannççaa ddaa bbaarrrraaggeemm aa ccuurrttoo pprraazzoo,, mmaass ddeevvee sseerr ccoonnttrroollaaddaa ee mmoonniittoorraaddaa aaoo lloonnggoo ddoo tteemmppoo

22

-- AAlleerrttaa:: rriissccoo àà sseegguurraannççaa ddaa bbaarrrraaggeemm,, ddeevveemm sseerr ttoommaaddaass pprroovviiddêênncciiaass ppaarraa aa eelliimmiinnaaççããoo ddoo pprroobblleemmaa

33

-- EEmmeerrggêênncciiaa:: rriissccoo ddee rruuppttuurraa iimmiinneennttee,, ssiittuuaaççããoo ffoorraa ddee ccoonnttrroollee

BB

AANNOOMMAALLIIAASS NNAA BBAARRRRAAGGEEMM

CC AANNOOMMAALLIIAASS NNOO VVEERRTTEEDDOOUURROO

DD

AANNOOMMAALLIIAASS NNOO RREESSEERRVVAATTÓÓRRIIOO

EE AANNOOMMAALLIIAASS NNAA TTOORRRREE DDAA TTOOMMAADDAA DDÁÁGGUUAA

GG AANNOOMMAALLIIAASS NNAA GGAALLEERRIIAA

AAççuuddee AArraaccooiiaabbaa ((AArraaccooiiaabbaa CCee))

IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA OOPPEERRAACCIIOONNAALL FFaallttaa ddee ddooccuummeennttaaççããoo ssoobbrree aa bbaarrrraaggeemm FFaallttaa ddee mmaatteerriiaall ppaarraa mmaannuutteennççããoo FFaallttaa ddee ttrreeiinnaammeennttoo ddoo ppeessssooaall PPrreeccaarriieeddaaddee ddee aacceessssoo ddee vveeííccuullooss FFaallttaa ddee eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa FFaallttaa ddee ssiisstteemmaa ddee ccoommuunniiccaaççããoo eeffiicciieennttee FFaallttaa oouu ddeeffiicciiêênncciiaa ddee cceerrccaass ddee pprrootteeççããoo FFaallttaa oouu ddeeffiicciiêênncciiaa nnaass ppllaaccaass ddee aavviissoo FFaallttaa ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo ddaa AAddmm RReeggiioonnaall

BBAARRRRAAGGEEMM// TTaalluuddee ddee MMoonnttaannttee

EErroossõõeess EEssccoorrrreeggaammeennttooss RRaacchhaadduurraass//aaffuunnddaammeennttoo ((llaajjee ddee ccoonnccrreettoo)) RRiipp--rraapp iinnccoommpplleettoo,, ddeessttrruuííddoo oouu ddeessllooccaaddoo AAffuunnddaammeennttooss ee bbuurraaccooss ÁÁrrvvoorreess ee aarrbbuussttooss

BBAARRRRAAGGEEMM// TTaalluuddee ddee MMoonnttaannttee((ccoonntt )) EErroossããoo nnooss eennccoonnttrrooss ddaass oommbbrreeiirraass CCaannaalleettaass qquueebbrraaddaass oouu oobbssttrruuííddaass FFoorrmmiigguueeiirrooss,, ccuuppiinnzzeeiirrooss oouu ttooccaass ddee aanniimmaaiiss SSiinnaaiiss ddee mmoovviimmeennttoo

BBAARRRRAAGGEEMM// CCoorrooaammeennttoo

EErroossõõeess RRaacchhaadduurraass FFaallttaa ddee rreevveessttiimmeennttoo FFaallhhaa nnoo rreevveessttiimmeennttoo AAffuunnddaammeennttooss ee bbuurraaccooss ÁÁrrvvoorreess ee aarrbbuussttooss DDeeffeeiittooss nnaa ddrreennaaggeemm

BBAARRRRAAGGEEMM// CCoorrooaammeennttoo((ccoonntt ))

DDeeffeeiittooss nnoo mmeeiioo--ffiioo FFoorrmmiigguueeiirrooss,, ccuuppiinnzzeeiirrooss oouu ttooccaass ddee aanniimmaaiiss SSiinnaaiiss ddee mmoovviimmeennttoo DDeessaalliinnhhaammeennttoo ddoo mmeeiioo--ffiioo AAmmeeaaççaa ddee ttrraannssbboorrddaammeennttoo ddaa bbaarrrraaggeemm BBAARRRRAAGGEEMM// TTaalluuddee ddee JJuussaannttee

EErroossõõeess EEssccoorrrreeggaammeennttooss RRaacchhaadduurraass//aaffuunnddaammeennttoo ((llaajjee ddee ccoonnccrreettoo)) FFaallhhaa nnaa pprrootteeççããoo ggrraannuullaarr FFaallhhaa nnaa pprrootteeççããoo vveeggeettaall AAffuunnddaammeennttooss ee bbuurraaccooss ÁÁrrvvoorreess ee aarrbbuussttooss

BBAARRRRAAGGEEMM// T