Você está na página 1de 8
Lat. (neol.) tēlecōpiatrum Gr. (mod.) τῆλεφωτοτυπικόν Eng. fax machine Fr. fax appareil Rum. fax
Lat.
(neol.) tēlecōpiatrum
Gr.
(mod.) τῆλεφωτοτυπικόν
Eng. fax machine
Fr.
fax appareil
Rum. fax
Lat. (neol.) phōtocopiatrum Gr. (mod.) φωτοτυπικόν Eng. photocopier Fr. photocopieuse Rum. fotocopiator
Lat.
(neol.) phōtocopiatrum
Gr.
(mod.) φωτοτυπικόν
Eng. photocopier
Fr.
photocopieuse
Rum. fotocopiator
Lat. prōiectōrium (neol.) diapōsitīvōrum Gr. προβολέας (mod.) διαφανειών Eng. slide projector proyecteur Fr. diapositives Rum. proiector
Lat.
prōiectōrium
(neol.)
diapōsitīvōrum
Gr.
προβολέας
(mod.)
διαφανειών
Eng. slide projector
proyecteur
Fr.
diapositives
Rum. proiector de
diapositive
Lat. (neol.) prōiectōrium lūminis diūrnī Gr. προβολέας (mod.) διαφανειών Eng. Fr. transparency projector projecteur de transparences
Lat.
(neol.)
prōiectōrium
lūminis diūrnī
Gr.
προβολέας
(mod.)
διαφανειών
Eng.
Fr.
transparency
projector
projecteur de
transparences
Rum. proiector de hărtie
transparentă
Lat. (neol.) radiātōrium Gr. θερµαντικό (mod.) σώµα Eng. heater Fr. radiateur Rum. radiator
Lat.
(neol.) radiātōrium
Gr.
θερµαντικό
(mod.)
σώµα
Eng. heater
Fr.
radiateur
Rum. radiator
Lat. (neol.) casētōphōnum cum cd Gr. (mod.) cd player Eng. cd player reproducteur Fr. cd Rum.
Lat.
(neol.)
casētōphōnum
cum cd
Gr.
(mod.) cd player
Eng. cd player
reproducteur
Fr.
cd
Rum. reproducător
de cd-uri
Lat. (neol.) tēlephōnum Gr. (mod.) τηλέφωνο Eng. telephone Fr. téléphone Rum. telefon
Lat.
(neol.) tēlephōnum
Gr.
(mod.) τηλέφωνο
Eng.
telephone
Fr.
téléphone
Rum. telefon
Lat. (neol.) tēlēvīsōrium Gr. (mod.) τηλεόραση Eng. television Fr. téléviseur Rum. televizor
Lat.
(neol.) tēlēvīsōrium
Gr.
(mod.) τηλεόραση
Eng. television
Fr.
téléviseur
Rum. televizor