Você está na página 1de 59

PJZ IV

-BRONČANO DOBA-
D RANO BRONČANO DOBA PANONSKO- PODUNAVSKE REGIJE
o VINKOVAČKA GRUPA:
1. VINKOVCI
2. VUČEDOL
3. DRLJANOVAC

o NALAZIŠTA LITZEN KERAMIKE SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURJEČJA:


1. VINDIJA
2. VIŠNJICA
3. MAČKOVA ŠPILJA
4. GUŠĆE
5. GRADAC, POLOŽAJ: KLASJE, PAŠNJAK
6. NOVIGRAD NA SAVI
7. PODGORAČ-BREŠKE

D NALAZIŠTA RANOG BRONČANOG DOBA U JADRANSKO-ZAPADNOBALKANSKOJ


REGIJI:
1. NOVAČKA PEĆINA
2. CINGARELA
3. SRBANI
4. MORDELE
5. TROGRLA PEĆINA
6. MAKLAVUN
7. ŽAMNJAK
8. TONDOLON
9. VRČIN
10. JAVORIKA – GROMAČE
OKOLINA PULE:
11. GLAVICA –BONCASTEL
12. MAGORNJAK
13. MARINDOL
14. VINTIJAN
15. BOMBISTA

16.VLAŠKA PEĆ
17. GOLUBINJAČA

18. KRUNA U BOŽAVI


19.VRSI
20. STANKOVCI
21. STUBICA
22. ŠKARIN SAMOGRAD
23. TRADAN
24. CETINA (RUDINE,ŠPAREVINE I LUKOVAČA)

25. KOVAČINA NA BRAČU


16. MARKOVA SPILJA NA HVARU
17. GRAPČEVA SPILJA NA HVARU
18. VELA SPILJA NA KORČULI
19. GUDNJA KOD PELJEŠCA
20. RIJEKA DUBROVAČKA
PODUNAVSKO- BALKANSKI KOMPLEKS RANOG
BRONČANOG DOBA
- DEFINIRAO MILUTIN GARAŠANIN (NEADEKVATAN NAZIV)

VINKOVAČKA GRUPA
- IZDVOJIO S. DIMITRIJEVIĆ 1966. NA OSNOVI STRATIGRAFSKIH ISKOPAVANJA NA LOKALITETU
TRŽNICA U VINKOVCIMA
- U SLOJEVIMA NASELJA IZDVOJIO TRI FAZE KOJE POKAZUJU INTERNU EVOLUCIJU GRUPE A,
B1, B2
- LOKALITETI: VINKOVCI-TRŽNICA
VRDNIK –PEĆINE
GRADINA NA BOSUTU
RUDINA KOD KRIŽEVACA
DRLJANOVAC
VUČEDOL
- RASPROSTRANJENOST: - NA ŠIROKOM PODRUČJU JUŽNE PANONIJE U SRIJEMU I SLAVONIJI,
OD UŠĆA SAVE U DUNAV DO RUBA ALPA
- ZAPADNA GRANICA FIKSIRANA LINIJOM OD BJELOVARA DO
KRIŽEVACA SA NALAZIŠTEM DRLJANOVAC
- NA SJEVERU DO SOMOGYVAR-GRUPOM U MAĐARSKOJ
- NA JUGU PRELAZI LIJEVU OBALU SAVE I ŠIRI DO RUBA
SAVSKE DOLINE I DINARSKOG PRIBREŽJA
- NA ISTOKU DO GRUPE BELOTIĆ-BELA CRKVA
- NASELJA:
1. NA VISOKIM RJEČNIM TERASAMA I DOMINANTNIM BREŽULJCIMA (ćuvicima ha ha)
GRADINA NA BOSUTU, PEĆINE U VRDNIKU, VUČEDOLSKI GRADAC
2. TELL – VINKOVCI
-NAČIN SAHRANJIVANJA( NEKROPOLA U BELEGIŠU): SKELETNO( U ZGRČENOM STAVU NA LIJEVOM
BOKU; DAROVI U POSTAVLJENI U VISINI NOGU) I
KREMACIJA (OSTACI STAVLJENI U URNE)
-KERAMIKA: 1. TRBUŠASTI VRČEVI SA VISOKIM CILINDRIČNIM VRATOM I JEDNOM
TRAKASTOM DRŠKOM KOJI SPAJA VRAT I TRBUH POSUDE
2. CILINDRIČNE VITKE VAZE SA RAVNIM DNOM I DVIJE MALE HORIZONTALNO BUŠENE
BRADAVIČASTE DRŠKE NA OBODU
3. TRBUŠASTE AMFORE SA DRŠKAMA I RAZLIČITIM PROFILACIJAMA

- ORNAMENTIKA: - NA GRUBOJ KERAMICI NAMJERNO OGRUBLJENA (BARBOTINIRANA)


POVRŠINA I POJAVA METLIČASTIH ORNAMENATA
- PLASTIČNA TRAKA SA UTISCIMA
- NIZOVI KRUŽNIH UDUBLJENIH ORNAMENATA KOJI PRATE OBOD POSUDE
- FINA KERAMIKA: ZDJELA SA ČETIRI DRŠKE SA VINKOVCI-TRŽNICA(FAZA B1)
UKRAŠENA UREZANIM I BOCKANIM ORNAMENTIMA; MOTIVI TRAKE I
ŠAHOVSKIH POLJA
LITZEN KERAMIKA SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURIJEČJA
- LITZENKERAMIK PRVI UPOTRIJEBIO K. WILLVONSEDER ODNOSEĆI SE NA UKRAS IZVEDEN
UTISKIVANJEM SUKNENE NITI, ODNOSNO VRPCE U MEKANU NEPEČENU GLINU
-KERAMIKA: -VRČ KUGLASTOG TIJELA I LIJEVKASTOG DOSTA VISOKOG ILI NEŠTO NIŽEG
USPRAVNOG VRATA S JEDNOM RUČKOM KOJA SPAJA GORNJU TREČINU VRATA S RAMENOM
- JAVLJAJU SE I AMFORE I TERINE
- OVI TIPOVI POSUDA UKRAŠENI SU OBIČNO NA VRATU SA VIŠE HORIZONTALNIH PARALELNIH
TRAKA IZVEDENIH U LITZEN-STILU, RIJETKO VALOVITIH, A NA RUČKI REDOVITO
VERTIKALNIH
- KERAMIKA JE FINE FRAKTURE, CRNE, TAMNOSIVE I SMEĐE BOJE, PEČENA REDUKCIONIM
POSTUPKOM, S POLITUROM KOJA KATKAD IMA VISOKI SJAJ
- GRUBA KERAMIKA PRIPADA TIPU VEČIH POSUDA SA TRAKASTIM RUČKAMA I LJEVKASTIM
VRATOMUKREŠENIM HORIZONTALNIM A RUČKE VERTIKALNIM NIZOVIMA ŽIGOSANIH UBODA
KOJI IMITIRAJU LITZEN STIL I NAČIN UKRAŠAVANJA
-FRAKTURA GLINE POKAZUJE PONEKAD PRIMJESE VEĆIH ZRNA PIJESKA, DOBRO JE PEČENA,
BOJE ŽUTOCRVENE DO SMEĐIH I CRNIH TONOVA

-NALAZIŠTA:SPILJA VINDIJA
VELIKA PEĆINA KOD VIŠNJICE
MAČKOVA SPILJA
GUŠĆE
GRADAC, POLOŽAJ KLASJE I PAŠNJAK
NOVIGRAD NA SAVI
PODGORAČ,NA POLOŽAJU BREŠKE KOD NAŠICA

- LITZRN-KERAMIKA SE NA OVOM PROSTORU NE JAVLJA KAO SAMOSTALNA GRUPA, VEĆ


PRAĆENA KERAMIKOM DRUGIH KULTURNIH GRUPA, I TO INKRUSTRIRANOM KERAMIKOM
JUŽNE TRANSDANUBIJE ILI VATINSKO –VRŠAČKOM KERAMIKOM
JADRANSKO-ZAPADNOBALKANSKA REGIJA
- RANO BRONČANO DOBA -

CETINSKA KULTURA

NALAZIŠTA CETINSKE KULTURE:


1. VRSI
2. STUBICA
3. ŠKARIN SAMOGRAD
4. TRADAN
5. CETINA (RUDINE, ŠPAREVINE I LUKOVAČA)
6. BITELIĆ
7. OBROVAC
8. KRSTINA
9. RAVELIĆA PEČINA
10. OGRAĐE (VID)
11. GUDNJA

-RASPROSTRANJENOST: DALMATINSKA ZAGORA, U ZALEĐU JADRANSKE OBEALE, TE OKO


IZVORA I GORNJEG TOKA RIJEKE CETINE
- NA SJEVEROISTOKU GRADAC KOD KOTORCA U SARAJEVSKOM POLJU I
GLASINAC
- NA ISTOKU PODRUČJE OKO BILEĆE I TREBINJA
- NA JUGOISTOKU PEĆINA GUDNJA NA PELJEŠCU, NA JUGU NA
HVARU(MARKOVA I GRAPČEVA PEĆINA)
- NA JUGOZAPADU ŠKARIN SAMOGRAD I STUBICA KOD ŠIBENIKA
- NA ZAPADU I SJEVEROZAPADU VRSI (KOSA KOD MULA) I ERVENIK
-
-NASELJA: GRADINE- KRSTINA ( MALI OBJEKT, OVALNOG TLOCRTA, OGRAĐEN SUHOZIDOM)
PEĆINE- ŠKARIN SAMOGRAD; RAVELIĆA PEĆINA; MARKOVA I GRAPČEVA SPILJA NA
HVARU; STUBICA, TARDAN

- POGREBNI OBIČAJI: SAHRANJIVANJE POD GROBNIM TUMULIMA


1. INHUMACIJA – POKOJNIK(KOJIPUT SAMO DIJELOVI TIJELA) SAHRANJUJE SE U
ZGRČENOM POLOŽAJU, NA DESNOM ILI LIJEVOM BOKU, U GROBU KOJI JE
OBLIKOVAN U OBLIKU ŠKRINJE OD KAMENIH PLOČA ; PROMJER GOMILE 4-27 m,
VISINA DO 3,5 m (CETINA , BITELIĆ, OBROVAC)
2. INCINERACIJA- SPALJENI OSTACI POKOJNIKA SE STAVLJAJU U GLINENU
POSUDU KOJA SE SMJEŠTA PO SREDINI GOMILE; PROMJER GOMILE DO 16 m,
VISINA DO 1,60 m( LUKOVAČA U SELU CETINA,

- KOD OBA NAČINA SAHRANJIVANJA U KAMENOM NANOSU GOMILE BROJNI SU KERAMIČKI


ULOMCI KOJI POTJEČU OD VEĆEG BROJA POSUDA

-KERAMIKA: - RAZLIKA IZMEĐU POSUĐA SVAKODNEVNE UPOTREBE, NAĐENOG U NASELJU I


ONO UPOREBLJAVANOG U KULTU MRTVIH
- OBLICI: TERINA SA STOPOM, VRČ, POSUDA TIPA KOTORAC
- UKRAŠAVANJE: UDUBLJVANJEM I ŽIGOSANJEM;
BIJELA INKRUSTACIJA( BIJELO ISPUNJENI MAT UKRASI
SNAŽNO SE ISTIČU NA GLATKIM, CRVENOSMEĐIM,TAMNOSIVIM ILI CRNIM POVRŠINAMA)
SREDNJE BRONČANO DOBA SAVSKO-DRAVSKOG
MEĐURIJEČJA

VATINSKA GRUPA
- NALAZIŠTA: OSTAVE VUKOVAR I LOVAS (UKRASNE PLOČE SA DUGMASTIM DODATKOM NA GORNJEM DIJELU)

-RASPROSTRANJENOST: NA ŠIROKOM PODRUČJU JUŽNE PANONIJE( U BANATU, SRIJEMU I


JEŽNOJ BAČKOJ) I U USKOM PBREŽJLJKASTOM POJASU SRPSKOG PODUNAVLJA I U ZAPADNOJ
SRBIJI

-NASELJA: POLUZEMUNICE

- NAČIN SAHRANJIVANJA: RAVNI GROBOVI


- SKELETNI I KREMACIJA( SPALJIVANJE NIJE VRŠENO U SAMOM GROBU ILI
NJEGOVOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI, VEĆ SU SPALJENI OSTACI POKOJNIKA, SAKUPLJENI U URNU,
ZAJEDNO SA METALNIM PREDMETIMA KOJI SU IZGORJELI ZAJEDNO S POKOJNIKOM POLAGANI
U PLITKU GROBNU RAKU PREKO KOJE NIJE NASIPAN HUMAK. U RAKU SU KAO DAROVI
STAVLJENE I DRUGE POSUDE NA DNO RAKE ILI U VISINI RAMENA URNE. URNA SE ČESTO
POKRIVALA ZDJELOM KAO POKLOPCEM. U GROBOVIMA NAĐENE I ŽIVOTINJSKE KOSTI)

-KERAMIKA: GRUBA KERAMIKA – ZEMLJA SA KAMENČIĆIMA I PIJESKOM, DEBELIH ZIDOVA,


BEZ POLITURE; SVJETLO SMEĐE ILISIVE BOJE; POSUDE SA POSTOLJEM
FINA KERAMIKA- GLAČANI I ČESZO S POLIZUROM; TAMNO ILI
SVJETLOSIVA,CRVENKASTOSMEĐA, SVJETLOSMEĐA ILI ŽUTA

-ORNAMENTIKA: -PLASTIČNA REBRA POSTAVLJENA HORIZONTALNO NA NAJŠIREM DJELU


POSUDE
- UREZANI ORNAMENTI, GIRLANDI, KRUGOVI I ŠRAFIRANI TROKUTI
RASPOREĐENI U HORIZONTALNOM
TRANSDANUBIJSKA INKRUSTRIRANA KERAMIKA

-NALAZIŠTA: BIJELO BRDO


DALJ
BELI MANASTIR
ERDUT
KOZARAC
- SAHRANJIVANJE MRTVIH: KREMACIJA U URNAMA

-KERAMIKA: ETAŽNE URNE SA RAZGRNUTIM OBODOM I MALIM HORIZONTALNO BUŠENIM


TRAKASTIM DRŠKAMA NA TRBUHU
-VEĆE POSUDE SA VERTIKALNO BUŠENOM JEZIČASTOM DRŠKOM (BELI
MANASTIR)
- ORNAMENTIKA: UREZIVANJE DUBOKIM USJECIMA U TRAKASTIM POLJIMA, ŽIGOSANJEM,
INKRUSTACIJA
- DUBOKO USJECANJE PARALELNIH TRAKA, ČESTO SA NAZUBLJENIM RUBOM,
KOJE SE NAJČEŠĆE JAVLJA NA POSUDAMA SA PROŠIRENIM, CILINDRIČNIM
VRATOM
- POVEZUJU SE HORIZONTALNE I VERTIKALNE TRAKE NA TRBUHU POSUDE
ČIME SE STVARAJU METOPNA POLJA U KOJA SU POSTAVLJENI USJEČENI ILI
ŽIGOSANI MOTIVI KONCENTRIČNIH KRUGOVA ILI TROKUTA (KONTRAST
INKRUSTACIJA I TAMNIH POVRŠINA)
- ORNAMENTIKA NA URNAMA RASPOREĐENA JE U HORIZONTALNE ZONE PRI
ČEMU SE SAMI MOTIVI POSTAVLJAJU PO HORIZONTALI ILI VERTIKALI
- KARAKTERISTIČNE SU CIK-CAK LINIJE I TRAKE, DUGI HORIZONTALNI NA
KRAJEVIMA ZAVINUTI SNOPOVI, NEKAD VERTIKALNE ISPREKIDANE LINIJE I
ŽIGOSANI KONCENTRIČNI KRUGOVI
-PLASTIKA: - IDOL IZ DALJA - PLJOSNATA STOJEĆA CIJELA FIGURA OBUČENA U ZVONASTOJ
SUKNJI; TRAKE I CIK-CAK LINIJE NA DOLJNJEM DJELU IDOLA PRIKAZUJU
VEZANI UHRAS; NOSIO POJAS, A NA GLAVI NEKU VRSTU RAVNE KAPE, SA KOJE
NA ZADNJOJ STRANI VISE RESE
SREDNJE BRONČANO DOBA ISTRE

-NALAZIŠTA:
1. GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU
- TRI SUHOZIDNA VJENCA,PROMJER VANJSKOG 300 m
- ZIDOVI OD PLOČASTOG SEDIMENTNOG KREČNJAKA, GRUBO OBRAĐENIH
KVADRATA I MJESTIMIČNO VELIKIH BLOKOVA
- GLAVNI ULAZ JE SISTEM ZA SEBE, PRILAGOĐEN POTREBAMA OBRANE, SA
USKIM VRATIMA
2. GRADINA MAKADANJ KOD ROVINJA
- DVOSTRUKA SUHOZIDNA FORTIFIKACIJA I ULAZI KOJI POKAZUJU NEKOLIKO
FAZA IZGRADNJE (RAZVIJEN I SLOŽEN SISTEM OBRANE)
- GRADINA ZAPREMA POVRŠINU cca 160 x 200m
3. NASELJE VRČIN KOD VODNJANA
4. GRADINA MORDELE KOD POREČA
5. POLANŽA NA LOŠINJU
6. MALI SV. ANĐEO KOD POREČA
7. TROGRLA PEĆINA

-POGREBNI OBIČAJI: POD TUMULIMA


- SAHRANJIVANJE U UKOPANIM, OZIDANIM, RAVNIM GROBOVIMA UNUTAR ILI
IZVAN NASELJA

-KERAMIKA: - RUČKE I DRŠKE OBIČNE,JEZIČASTE, POTKOVIČASTE, U OBLIKU OBRNUTOG V,


TRAKASTE ILI HORIZONTALNE
- PRSTENASTA I «OMFALOS» DNA
- KARAKTERISTIČNE TZV. DRŠKE S OVALNOM PLOČICOM PONEKAD SMJEŠTENE
ODMAH ISPOD OBODA, A MNOGO ČEŠĆE NA RAMENU POSUDE
-NAKIT: KOLUT SA SPIRALNIM ZAVRŠETCIMA I JANTARNA PERLA IZ KRMEDSKOG NOVOG
GRADA
SREDNJE BRONČANO DOBA U LICI

NALAZIŠTA: 1. PEĆINA BEZDANJAČA KOD VRHOVINA


2.NEKROPOLA U LIČKOM OSIKU
3. NEKROPOLA PAVLOVCU VREBAČKOM
4. TUMUL NA PERIFERIJI GOSPIĆA
5. PEĆINA U LIČKOM LEŠĆU
6. JOZGINA PEĆINA U TRNOVCU KOD GOSPIĆA
7. OŠTRA U PODOŠTRI
8. MARKAŠEVAC U ŠIROKOJ KULI
9. GRADINA VELIKI OBBLJAJ U GORNJIM VRHOVINAMA
10. LOVINAC
11. PLITVICE

-NASELJA: GRADINSKA I PEĆINE (U LIČKOM LEŠĆU, PODRŠTRI KOD GOSPIĆA, JOZGINA PEĆINA U
TRNOVCU KOD GOSPIĆA)

- POGREBNI OBIČAJI: POD TUMULIMA – LIČKI OSIK,ZASEOK NOVOSELJE (SJEKIRA TIPA


KRTENOV)
- PAVLOVAC VREBAČKI
- KOD GOSPIĆA (MAČ TIPA SAUERBRUNN)
NEKROPOLA U PEĆINI- BEZDANJAČA KOD VRHOVINA

- METALNI NALAZI: LIČKI OSIK – SJEKIRA TIPA KRTENOV


GOSPIĆ – MAČ TIPA SAUERBRUNN
LUKA U PLITVICAMA – MAČ SA PLOČICOM ZA PRIČVRŠĆIVANJE DRŠKE
(GRIFFPLATTENSCHWERT)
MARKAŠEVAC – LISTASTI MALI BODEŽ
BEZDANJAČA – BRONČANO ŠILO UTAKNUTO U DRVENU DRŠKU
- DVIJE IGLE ZA ŠIVANJE SA PRODUŽETKOM IZNAD UŠICA
- SRP S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA I DVA PARALELNA
JAČE ISTAKNUTA REBRA
- MALA NARUKVICA OD DEBLJEG BRONČANOG LIMA SA
PARALELNIM REBRIMA
- KONIČNA DUGMETA I SPIRALNE CJEVČICE OD TANKOG
BRONČANOG LIMA

-KERAMIKA : POLUKUGLASTE ZDJELE ZARAVNJENOG ILI NEZNATNO KOSO ZASJEČENOG


OBODA I KONIČNE ZDJELE S KOSO ZASJEČENIM RUBOM

-ORNAMENTIKA: SKROMNO,DUBLJE UREZANE, PARALELNE LINIJE, TROKUTI ISPUNJENI KOSO


UREZANIM LINIJAMA, PLASTIČNIH TRAKA SA UDUBLJENJIMA NAČINJENIM VRHOM PRSTA
KULTURA POLJA SA ŽARAMA

Po Müller - Po K. Vinski -
Karpeu Gasparini

Virovitička Prijelaz Br C na Br
Kraj 14. i poč. 13.
st. pr. n. e. - kraj
grupa D do kraja Br D
13. st. pr. n. e.

Kraj Br D do Ha
grupa Zagreb A1 i 12. i 11. st. pr. n. e.
Ha A2

Prijelaz 11. u 10.


grupa Ha B1 i Ha B2
st. pr. n. e. - kraj
Velika Gorica 8. st. pr. n. e.

grupa Dalj Od Ha B Oko 1000. g. pr. n.


e. - 3. st. pr. n. e.

Kpž sjeverne Br D do Ha B2
(Ha B3 – Donja 13. st. pr. n. e. – 8.
Bosne st. pr. n. e.
Dolina)
VIROVITIČKA GRUPA
PRIJELAZ BR C NA BR D DO KRAJA BR D
KRAJ 14.ST I POČ. 13.ST DO KRAJA 13 ST.

-NALAZIŠTA: 1. VINDIJA
2. JANA
3. MORAVČE
4. VIRJE
5. IVANSKA
6. TOMAŠICA
7. SIROVA KATALENA- NEKROPOLA
8. SEDLARICA
9. VIROVITICA-NEKROPOLA
10. GREĐANI
11. MITROVAC
12. VETOVO
13. ORIOVAC
14. BRODSKI STUPNIK
15. SLAVONSKI BROD
16. SATNICA ĐAKOVAČKA
17. BREZNICA ĐAKOVAČKA
18. LASLOVO
19. VUKOVAR-DESNA BARA
20. BOGDANOVCI
21. SOTIN
22. LOVAS
23. ILOK

-RASPOSTRANJENOST: SREDNJA PODRAVINA


- NA ISTOKU DO BELEGIŠA II
- NA SJEVERU DO MEĐIMURJA
- NA ZAPADU DO KALNIKA I MEDVEDNICE

- POGREBNI OBIČAJI: U RAVNIM GROBOVIMA S INCINERACIJOM


-UKOPANA GROBNA JAMA JE LJEVKASTA, A U NJU SU NAJPRIJE POLAGANE U VIŠE
DIJELOVA RAZBIJANE POSUDE NA KOJE JE POSTAVLJENA ŽARA SA KALCIFICIRANIM KOSTIMA
I TO TAKO DA SU ULOMCI POSUDA RAZMJEŠTENI ISPOD I OKO NJE
- PONEKAD JE ŽARA POKLOPLJENA ZDJELOM S DNOM OKRENUTIM PREMA GORE
- NA ŽARU I PRILOGE NABAČEN JE PEPEO I GAR OD INCINERACIJE, A ZATIM JE JAMA
ZATRPANA ZEMLJOM
- SPALJVANJE IN SITU NA POLOŽAJU GROBA NIJE VRŠENO
- GROBNA RAKA NIJE NI U JEDNOM SLUČAJU BILA POKRIVENA ILI OBLAGANA
KAMENJEM, NITI JE GROB NA POVRŠINI IMAO KAMENJE KAO OZNAKU POLOŽAJA

-METALNI NALAZI: @ BODEŽ TIPA PESCHIERA IZ VIROVITICE


@ BODEŽI S VISOKOM TROKUTASTOM PLOČICOM ZA NASAD I S TRI RUPE
ZA ZAKOVICE IZ VINDIJE, LOVASA, VUKOVARA I NOVIGRADA NA SAVI
@BODEŽ S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA RASTVORENIH KRAJEVA
TIP ST. ANDREA-VIRJE
@ BODEŽ IZ TOMAŠICE
@ DJETLO IZ VIROVITICE
@ NOŽ IZ IVANSKE S DRŠKOM RAĐENIM NA PROBOJ I PRSTENASTIM ZAVRŠETKOM
- NAKIT: @ NAREBRENA IGLA S ČUNJASTIM ZAVRŠETKOM IZ LASLOVA I VARIJANTA TOG TIPA
IZ JANE
@ IGLA S BIKONIČNOM GLAVICOM IZ LASLOVA I SOTINA
@ TOPUZASTE IGLE IZ SOTINA I VIROVITICE
@ IGLA S PLOČASTOM GLAVICOM POPUT ČAVLA IZ VIROVITICE
@ IGLA S MAKOVOM GLAVICOM IZ SLAVONSKOG BRODA , BOGDANOVACA I ILOKA

-KERAMIKA: 1. VELIKE ŽARE – TRBUŠASTOG SU OBLIKA I DOSTA USKOG DNA; IMAJU


KARAKTERISTIČAN HORIZONTALNO PROFILIRAN RUB OTVORA ŠTO
IZNUTRA POD OŠTIM KUTOM PRELAZI U VRAT KOJI JE ŠIROK, A
PRELAZ NA RAME POSUDE BLAGO JE NAGLAŠEN UDUBLJENOM CRTOM
- NA SREDINI TRBUHA IMAJU OBIČNO DVIJE NASUPROTNE DUGE
HORIZONTALNE DRŠKE, A PONEKAD NA TRBUHU UKRAS PLASTIČNIH
VERTIKALNIH NAREBRENJA
2. ZDJELE ZA POKRIVANJE ŽARA – ŠIROKOG OTVORA,USKOG DNA,
ZAOBLJENOG TRBUHA I ZASTUPLJENE U DVA OSNOVNA OBLIKA:
OTVOR IM JE ILI JAKO IZVIJEN PREMA VANI I IZNUTRA ŠIROK I
PROFILIRAN ILI UVIJEN PREMA UNUTRA; ISPOD OTVORA IMAJU ČEŠĆE
JEDNU, A PONEKAD I DVIJE RUČKE
3. ZDJELICE –DVA OSNOVNA TIPA: 1. ZAOBLJEN TRBUH, VERTIKALAN VRAT I
LAGANO KONVEKSAN S RUČKOM KOJA SPAJA RUB VRATA S
RAMENOM;
2. BIKONIČAN TRBUH S VIDLJIVIM BRIDOM
U SREDINI, IZVIJEN VRAT ČIJI JE PRELAZ NA RAME VIŠE ILI MANJE
NAGLAŠEN, TE JEDNA RUČKA KAO I NA TIPU 1.
4. PEHARI NA NOZI - NAGLAŠEN BRID TRBUHA,POVIŠENA NOŽICA I JEDNA
RUČKA TIK ISPOD OTVORA
5. TRBUŠASTI ĆUP BLAGO IZVIJENOG OTVORA I NAGLAŠENOG VRATA, S DVIJE
DRŠKE U OBLIKU JEZIČASTIH IZBOČINA NA SREDINI TRBUHA
6. VRČ S JEDNOM RUČKOM ISPOD DOSTA ŠIROKOG OTVORA
GRUPA ZAGREB

-KRAJ BR D DO HA A1 I HA A2
- 12. i 11. st. pr. n.e.
- NALAZIŠTA: 1. BREGANA-KOSOVAC
2. KARLOVAC – OKOLICA
3. KIRINGRAD
4. ZDENČINA
5. ZAGREB, POLOŽAJI: VRAPČE,HORVATI
6.ZLATAR
7.SISAK
8. MARTIJANEC –ŽGALIŠĆE
9. KRAPINA
10.NOVIGRAD POSAVSKI
11. DRLJANOVAC
12. STAROGRADAČKI MAROF
13. STARO PETROVO SELO
14. SLAVONSKI BROD
15. NOVIGRAD NA SAVI
16. GORJANI
17. VINKOVCI, POLOŽAJ: BRODSAK IMOVNA OPĆINA, UL 1. MAJA, BORINCI,
''MARICA'', ''BLATO''
18. BELI MANASTIR
19. SAMATOVCI
20. SARVAŠ
21.JARUGE
22. VUKOVAR
23. LOVAS

RASPROSTRANJENOST: SAVSKO-DRAVSKO MEĐURJEČJE


- SJEVERNA GRANICA RIJEKE DRAVA I MURA
- ISTOK BELEGIŠ II
- ZAPAD MACELJSKA GORA I RIJEKA SUTLA

- GRUPU ZAGREB MOŽEMO KRONOLOŠKI RAZLUČITI U DVIJE ETAPE, ODNOSNO RAZVOJNE


FAZE: STARIJU ZA KOJU SU SPECIFIČNE NEKROPOLE U ZAGREB – VRAPČU, DRLJANOVCU I
GROBOVI IZ MARTIJANCA I BELOG MANASTIRA, TE
MLAĐU KOJU NAJBOLJE VREMENSKI DEFINIRA NEKROPOLA ZAGREB – HORVATI
-UTJECAJ KULTURNOG KRUGA BAIERDORF-VELATICE

-POGREBNI OBIČAJI : INCINERACIJA I POLAGANJE OSTATAKA SPALJENIH KOSTIJU U ŽARU,


OBIČNO POSTAVLJENU NA SLOJ PALJEVINE I PEPELA, KOJA JE PONEKAD POKLOPLJENA
ZDJELOM
- PREKO ŽARE NIJE SE NABACIVAO PEPEO I PALJEVINA OD INCINERACIJE,
A KERAMIČKI PRILOZI U GROBU KOJI VARIRAJU OD JEDNE DO VIŠE POSUDA, NISU RAZBIJANI
SA SVRHOM DA SE S NJIHOVIM ULOMCIMA OBLOŽI ŽARA, VEĆ SU POLAGANI U ŽARU
- U NEKROPOLI ZAGREB-VRAPČE DVA SU GROBA IMALA OBLIK KAMENIH ŠKRINJA, U JEDNOM GROBU ZARA JE
BILA SAMO PREKRIVENA KAMENOM PLOČOM, A U OSTALIM GROBOVIMA SU ŽARE POKAPANE U JEDNOSTAVNU ZEMLJANU JAMU, KAO I U
NEKROPOLI U DRLJANOVCU, MARTIJANCU (POLOŽAJ ŽGALIŠĆE) I U GROBOVIMA MLAĐEG HORIZONTA U ZAGREB-HORVATIMA. ŠKRINJE SU
OD KAMENA ŠKRILJAVCA, PRAVOKUTNOG (KVADRATNOG ILI NEŠTO IZDUŽENOG OBLIKA), SASTOJE SE OD DONJE PLOČE, ČETIRI BOČNE I
PREKO NJIH GORNJE PLOČE, KOJA JE OBIČNO VEĆA OD OSTALIH ---------- JAK UTJECAJ KULTURNOG KRUGA BAIERDORF-VELATICE (NIJE
SPECIFIČAN ZA TERITORIJ SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURJEČJA I TU JE PRODRLA INFILTRACIJOM GRUPE BAIERDORF PUTEM MIGRACIJA)
-ORUŽJE: @MAČ TIP ARANYOS IZ KOPRIVNICE-DRKA U OBLIKU JEZIČCA
@ MAČ TIPA STATZLING ILI ALLERONA IZ SISKA S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA KOJA
NA VRHU IMA PRODUŽETAK
- ORUĐE : @ŠUPLJE SJEKIRE, SJEKIRE SA ZALISCIMA,SRPOVI,DJETLA,NOŽEVI, BRITVE ...
@ DVOSJEKLA BRITVA I PINCETA - NEKROPOLA ZAGREB-VRAPČE
- NAKIT: @ IGLE TOPUZASTOG TIPA U GROBOVIMA U MARTIJANCU, BELOM MANASTIRU,
SLUČAJNI NALAZI IZ SISKA, SARVAŠA, STAROG PETROVOG SELA, JARUGA, LOVAS) I
TO UGLAVNOM UKRAŠENE MOTIVOM JELENI GRANČICA
@ IGLE S OKRUGLOM LAGANO SPLJOŠTENOM, PONEKAD S GUSTIM KRUŽNIM CRTAMA
ORNAMENTNTIRANOM GLAVICOM
@ NARUKVICE TROKUTASTOG PRESJEKA RASTAVLJENIH KRAJEVA, NEUKRAŠENE IZ
GROBA U MARTIJANCU, IZ ZDENČINE I ZAGREB- HORVATA
@ TRI FIBULE U OBLIKU VIOLINSKIH GUDALA TIPA SA ŽLJEBASTOM NOŽICOM IZ
ZLATARA, KARLOVCA-OKOLICA I GORJANI

- KERAMIKA:
UTJECAJ PREDHODNE VIROVITIČKE GRUPE:
- ŽARA S TUNELASTIM RUČKAMA NA SREDINI TRBUHA I S
BRADAVIČASTIM IZBOČINAMA, KRATKOG CILINDRIČNOG VRATA IZ ZAGREB-
VRAPČE
- ZDJELA S RUČKOM ISPOD OTVORA IZ ZAGREB-VRAPČA
- TRBUŠASTA ŽARA S BLAGO NAGLAŠENIM PRELAZOM U VRAT I S
DVIJE TUNELASTE NASUPROTNE DRŠKE NA TRBUHU VIROVITIČKOG TIPA IZ
DRLJANOVCA

UTJECAJ BAIERDORF – VELATICE:


- TRBUŠASTE ŽARE CILINDRIČNOG VRATA S RAZVRAĆENIM
FACETIRANIM OBODOM BEZ RUČKI IZ SARVAŠA
- ŽARA IZ NOVIGRADA PODRAVSKOG
- BIKONIČNE PLITKE ZDJELICE S VISOKOM RUČKOM IZ BELOG
MANASTIRA
- PLITKE ZDJELICE UVUČENOG I ŠIROKO KANELIRANOG ILI GLATKOG
OTVORA IZ MARTIJANCA I DRLJNOVCA
- BIKONIČNA ŽARA I TRBUŠASTA ŽARA BLAGO KONUSNOG VRATA IZ
ZAGREB- HORVATA
GRUPA VELIKA GORICA
-OD HA B
-PRIJELAZ 11. U 10 ST. DO KRAJA 8 ST.PR N.E.
-STARIJA I MLAĐA FAZA- VELIKA GORICA I
- VELIKA GORICA II

- NALAZIŠTA: 1. OZALJ
2. TREŠĆEROVAC
3. KRUPAČE
4. ŽAMARIJE
5. VELIKA GORICA
6. DRAGANIĆI

- RASPROSTRANJENOST: U SREDNJOJ POSAVINI(TUREOPOLJE I JUŽNO POKUPLJE)


- IZMEĐU RIJEKA SAVE, KUPE, DOBRE I ŽUMBERAČKE GORE

- POGREBNI OBIČAJI: ISKLJUČIVO INCINERACIJA


1. VELIKA GORICA- ŽARA U KOJIJ SU SE NALAZILE SPALJENE KOSTI
POLAGANA JE U JAMU NA SLOJ PEPELA I GARA POMJEŠANOG S OSTACIMA
NAGORJELIH KOSTIJU OD PALJEVINE. ŽARA JE RIJETKO KAD BILA
POKLOPLJENA DRUGOM POSUDOM. PRILOZI SU POLAGANI ILI U ŽARU ILI
IZNAD NJE, A ONI BRONČANI POKAZUJU TRAGOVE GORENJA. KAMENO
OBLAGANJE JAME ILI KAMENE PLOČE NIJE USTANOVLJENO
2. U KRUPAČAMA – U JEDNOM GROBU VELIKA ŽARA DO POLOVICE
NEPUNJENA PEPELOM, GAROM I TRAGOVIMA NAGORJELIH KOSTIJU
POKRIVENA JE ZDJELOM S DNOM PREMA GORE, A U ŽARI JE POHRANJENA
MANJA ŽARA ISKLJUČIVO SA SPALJENIM KOSTIMA, TAKOĐER POKLOPLJENA
POSUDICOM; A U DRUGOM VELIKA ŽARA BILA JE POKLOPLJENA KAMENOM
PLOČOM,A U MALOJ ŽARI NAĐENA JE BRONČANA IGLA
3. U TREŠĆEROVCU- ISTO KAO I U KRUPAČAMA
- OD 45 GROBOVA 5 POKRIVENO KAMENIM PLOČAMA OD
PJEŠČENJAKA,A OSTALI S PREOKRENUTIM ZDJELAMA
4. OZALJ – TRI VRSTE POKOPA(ZBOG KONFIGURACIJE TERENA):
a) ŽARA SA SPALJENIM KOSTIMA POLOŽENA JE U ZEMLJANU
JAMU BEZ TRAGOVA PALJEVINE I POKLOPLJENA ZDJELOM S
DNOM PREMA DOLJE
b) GROBNA JAMA OBLIKOVANA JE U KAMENU-ŽIVCU,
ISPUNJENA DO POLOVICE GAREŽOM I SPALJENIM KOSTIMA, A
NA NJIH JE POLOŽENA PREZNA ŽARA(BEZ SPALJENIH KOSTIJU)
POKRIVENA ZDJELOM, TE IZNAD NJE KAMENA PLOČA
c) GROBNA JAMA OBLIKOVANA JE U KAMENU-ŽIVCU S
POLOŽENIM SPALJENIM KOSTIMA I TRAGOVIMA PALJEVINE
DIREKTNO U NJU, BEZ ŽARE, TE S BRONČANIM PRILOZIMA
POSTAVLJENIM POSTRANCE, KATKAD POKLOPLJENA KAMENOM
PLOČOM

-POKRIVANJE GROBA KAMENOM PLOČOM PREDSTAVLJA KONTINUITET U ODNOSU NA


PREDHODNO RAZDOBLJE GRUPE ZAGREB, IAKO POJAVE KAMENIH ŠKRINJA NEMA
- ''SEELENLOCH'' – OTVOR KROZ KOJI DUŠA MOŽE IZAĆI ILI UĆI(POSUDE U DOBOVI I
VELIKOJ GORICI – MANJA KUGLASTA ŽARA S RUPOM NA SREDINI TRBUHA)
-METALNI NALAZI: FAZA I - IGLA S JAJOLIKOM GLAVICOM UKRAŠENOM VALOVNICOM
IZ V.GORICE
- IGLA S GLAVICOM U OBLIKU LUKOVICE I NAIZMJENIČNO
TORDIRANIM VRATOM KVADRATNOG PRESJEKA IZ V. GORICE
- MALE NAOČALASTE FIBULE S OSMICOM U SREDINI IZ
V.GORICE
- NOŽ BLIZAK TIPU SEEBODEN S PUNOKOVINSKOM DRŠKOM
U OBLIKU PALICE PRSTENASTOG ZAVRŠETKA IZ V.GORICE
- JEDNOSJEKLA BRITVA S IZBOČINOM NA LEĐIMA I S
TORDIRANOM DRŠKOM PRSTENASTOG ZAVRŠETKA IZ
V.GORICE
- ŠUPLJA SJEKIRA SA PSEUDOZALISCIMA TIPA PASSAU IZ
V.GORICE
- NOŽ S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČKA IZ V. GORICE
- ANTENSKI MAČ TIPA LIPOVKA SA DRŠKOM U OBLIKU
JEZIČKA S POSEBNO LIJEVANOM UKRASOM ANTENA IZ V.
GORICE
- NOŽ PUNOKOVINSKOG DRŠKA S ANTENSKIM ZAVRŠETKOM
IZ V. GORICE
- KOPLJE S OKOVOM MOTKE IZ V. GORICE
FAZA II - OGRLICE OD BRONČANOG LIMA CJEVČASTO UVIJENOG

- NAKIT: @NAOČALASTA FIBULA S OSMICOM NA SREDINI


@FIBULA BLAGO ZASVEDENOG LUKA S PREPLETOM NA OBA KRAJA
@IGLE S JAJOLIKOM GLAVICOM ČESTO UKRAŠENE MOTIVOM VALOVNICE
@ IGLE S GLAVICOM U OBLIKU LUKOVICE S TORDIRANIM VRATOM KVADRATNOG
PRESJEKA
@IGLE S OKRUGLOM HORIZONTALNO KANELIRANOM GLAVICOM S MALOM
IZBOČINOM NA VRHU
@IGLE S MALOM OKRUGLOM SPLJOŠTENOM GLAVICOM
@IGLA S BIKONIČNIM ČVOROM NA VRATU I DISKOSOM NA GLAVICI (KRUPAČE)

- KERAMIKA: - KUGLASTE ŽARE S RUPOM


- VRČEVI LJEVKASTOG VRATA S JEDNOM RUČKOM, ILI NEŠTO ŠIRI OBLICI POPUT
ZDJELA TAKOĐER S LJEVKASTIM VRATOM S DVIJE RUČKE ILI BEZ NJIH
- VELIKE JAJOLIKE ŽARE S RAZVUČENIM VRATOM
(KRUPAČE,TREŠĆEROVAC,OZALJ,ŽAMARIJA)
- ORNAMENTIKA NA KERAMICI JE SKROMNA;
- PSEUDOVRPČASTI ORNAMENT(V.GORICA)
-OPĆENITI MOTIVI PARALELNIH CIK-CAK ILI ŠRAFIRNIH TROKUTA(TREŠĆEROVAC)
- ANTROPOMORFNI I ZOOMORFNI STILIZIRANI ORNAMENTI NA KUPI NA NOZI IZ
TREŠĆEROVCA
GRUPA DALJ
- OD HA B
- OKO 1000 g. pr. Kr.- 3 st. pr. Kr.

-NALAZIŠTA: 1. NOVIGRAD NA SAVI


2. BATINA
3. DALJ-BUSIJA
4. ERDUT,POLOŽAJ:ŽARKOVAC, VELIK VARAD
5. DOROSLOVO – ĐEPFELD ---SRBIJA
6. VUKOVAR-LIJEVA BARA
7. SOTIN
8. ŠARENGRAD
- RASPROSTRANJENOST: NA USKOM PODRUČJU JUGOSLAVENSKOG PODUNAVLJA OD
BARANJE DO ZAPADNOG SRIJEMA, NA POJASU PRETEŽNO UZ DESNU OBALU DUNAVA,
ZAHVATIVŠI U BAČKOJ I NJEGOVU LIJEVU OBALU
- NA ISTOKU GRANIČI S BOSUTSKOM GRUPOM

- POGREBNI OBIČAJI: INCINERACIJA


- GROBNE JAME ŽARNIH GROBOVA RAZLIČITE SU VELIČINE
npr. Vukovar, grob 63
- JAME BEZ IKAKVE KAMENE ILI DRVENE KONSTRUKCIJE, NIJE OBLAGANA GAREŽOM
OD PALJEVINE, NITI SE PALJEVINA POSIPALA NA SADRŽAJ GROBA
- GROB SE SASTOJAO OD ŽARE I KERAMIČKIH PRILOGA (POSUDA) SLOŽENIH NA
OKUPU, RAZIČITIH VELIČINA I OBLIKA, OD VELIKIH ŽARA, ĆUPOVA, PEHARA ,
ZDJELA DO MANJIH ZDJELICA, PLITICA , ŠALICA I DR
- U VEĆE POSUDE PONEKAD SU SE STAVLJALE MANJ, A ŽARE SE ČESTO POKLAPALE
ZDJELAMA(U DOROSLOVU DNOM OKRENUTIM PREMA GORE)

- ORUŽJE I ORUĐE:@ŽELJEZNA KOPLJA S NAGLAŠENIM REBROM NA SREDINI LISTA


@ POLUKUGLASTI ŠLJEM S JABUČICOM NA VRHU IZ BATINE
@ BRONČANI NOŽEVI TIP PUSTIMER IZ BATINE I VELEM ST. VID IZ DALJA

- NAKIT: @NAOČARASTE FIBULE S OSMICOM NA SREDINI I


DVOPETLJASTE BRONČANE LUČNE FIBULE S MALOM TROKUTASTOM ASIMETRIČNOM
NOŽICOM(DALJ,VUKOVAR)
@ IGLE S KVADRATNOM GLAVICOM I TORDIRANIM VRATOM (Ha B 3)

- KERAMIKA: @ TRBUŠASTE ŽARE CILINDRIČNOG VRATA, RAZVRAĆENOG OTVORA PREMA VAN


@ TRBUŠASTE ŽARE KONUSNOG VRATA RAVNO ODREZANOG ILI PREMA VAN
BLAGO PROFILIRANOG OTVORA, OBIČNO S DVIJE MANJE RUČKE NA PRELAZU
TRBUHA U VRAT
@ ŽARA KANELIRANOG TRBUHA, KONUSNOG VRATA I RAZVRAĆENOG OTVORA,
ČESTO S BRADAVIČASTIM IZBOČINAMA NA PRELAZU TRBUHA U VRAT
@ ZDJELE UVUČENOG KANELIRANOG ILI STEPENASTO FACETIRANOG OTVORA
PONEKAD UKRAŠENE METLIČASTIM ORNAMENTOM
@ TRBUŠASTI VRČEVI I NIŽE ZDJELICE SRODNOG OBLIKA, KONUSNOG VRATA S
JEDNOM RUČKOM NA PRELAZU TRBUHA U VRAT, KOJA JE ČESTO UGLATOG TIPA
@ MANJE KUGLASTE ZDJELICE S VISOKOM RUČKOM
- ORNAMENTIKA – JEDNOOBRAZNA, KANELURE NA TRBUHU POSUDA, DOSTA PLITKE I
GUSTE, KOJE SU PONEKAD RASPOREĐENE I U METOPE, ILI NA RUBOVIMA ZDJELA
- POJAVLJUJE SE MOTIV ŠRAFIRANIH TROKUTA NA DOLJNJEM DJELU
VRATA GDJE SE ON SPAJA S TRBUHOM
OSTAVE S PODRUČJA KULTURE POLJA SA ŽARAM SAVSKO-
DRAVSKOG MEĐURJEČJA
HORIZONT I – PAKLENICA:
1. PAKLENICA

HORIZONT II – VELIKO NABRĐE:


1. RAČINOVCI
2. BOŠNJACI
3. OTOK-PRIVLAKA
4. MARKUŠICA
5. TENJA
6. BIZOVAC
7. PUNITOVCI
8. VELIKO NABRĐE
9. STARO TOPOLJE
10. OPRISAVCI
11. GORNJA VRBA
12. POLJANCI
13. PODCRKAVLJE- SLAVONSKI BROD
14. BRODSKI VAROŠ
15. GORNJI SLATINIK
16. LONĐICA
17. PRIČAC
18. MAČKOVAC
19. DOLINA NA SAVI
20. SISAK
21. ZAGREB
22. ZAGREB-MEDVEDGRAD
23. TOPLIČICA
24. BUDINŠĆINA
25. STRUGA
26. DONJA POLJAN
27. PODRUTE
28. BLATNICA
29. NOVI GRAD

HORIZONT III – KLOŠTAR IVANIĆ:


1. DONJA BEBRINA
2. SIČE
3. JAVORNIK
4. KLOŠTAR IVANIĆ
5. APATOVAC
6. BELICA

HORIZONT IV – MILJANA: HORIZONT V – MATIJEVIĆI:


1. NJEMCI 1. ILOK
2. BERAVCI 2. ŠARENGRAD
3. SELCI PETRIJEVAČKI 3. BATINA
4. KAPELNA 4. CIGLENIK
5. SLAVONSKI BROD 5. LEGRAD
6. IVANEC BISTRANSKI 6. KAMENA GORICA
7. MILJANA 7. GAJINA PEĆINA – DREŽNIK
8. VRNJKOVA PEĆINA- DREŽNIK
KASNO BRONČANO DOBA NA ISTOČNOM JADRANSKOM
PRIMORJU
ISTARSKA KULTURNA SKUPINA

-NALAZIŠTA:
1. KAŠTELIR KOD UMAGA
2. BUJE
3. BAREDINE KOD BRTONEGLJA
4. PUCOLE KOD GROŽNJANA
5. OPRTALJ
6. ROČ
7. SV. SPAS KOD KALDIRA
8. SV. SPAS KOD NOVAKA BLIZU MOTOVUNA
9. KANFANAR
10. ROVINJ
11. MAKADANJ KOD ROVINJA
12. ČUBANI KOD ROVINJA
13. NOVIGRAD KOD KRMEDA
14. VRČIN
15. GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU
16. MONTE GROSSO KOD PULE

- RASPROSTRANJENOST: NA CIJELOM POVIJESNOM PROSTORU ISTRE, KOJI OMEĐUJU RIJEKE


SOČA, VIPAVA, REKA I RAŠA, ODNOSNO PLANINE KRAS, ĆIĆARIJA I
UČKA NA ISTOKU
- NASELJA: GRADINASKA ( VRČIN KOD VODNJANA, MONTE GROSSO KOD ŠTINJANA, GRADINA
NA VELIKOM BRIJUNU, MAKADANJ KOD ROVINJA)

-SAHRANJIVANJE POKOJNIKA: 1. ZAJEDNIČKA GROBLJA NA RAVNOM ZELJIŠTU POKRAJ ILI


PODNO NASELJA(GROBLJE UZ GRADINU VRČIN)
2. POD KAMENIM GOMILAMA U ZGRČENOM POLOŽAJU NA BOK
U GROBOVE U OBLIKU ŠKRINJE (GROB POD GOMILOM S
NOVOG GRADA KOD KRMEDA; GROBOVI NA GRADINI NA BRIJUNU)

- OSTAVE: KOD OPRTLJA – 12 SJEKIRA


IZ BAREDINE KOD BRTONEGLJA – 4 SJEKIRE SA ZALISCIMA I ŠUPLJE SJEKIRE
NA GRADINI MONTE GROSSO KOD ŠTINJANA – 3 SJEKIRE SA ZALISCIMA

- KAMENI PROIZVODI: GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU – NOŽEVI, ŽRVNJEVI,BRUSOVI,KUGLE,


UDARAČI, KUGLE

-KOŠTANI PROIZVODI : GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU –ŠILA, PRŠLJENOVI,


- ELIPSOIDNI PRIVJESAK PROBUŠEN PRI KRAJU I
POLUKRUŽNO IZBRAZDAN NA JEDNOJ STRANI,
- IGLA S POLUKUGLASTOM GLAVOM,
PRSTENASTIM ZADEBLJANJEM I CJEVASTIM
PROŠIRENJEM ISPOD GLAVICE
- BRONČANI PREDMETI: @NARUKVICE- 1. OD USKE VRPCE KOJOJ KRAJEVI PRELAZE U DVA
NASUPROT POSTAVLJENA DISKA IZ NOVOG GRADA KOD KRMEDA
2. OD VALOVITE ŽICE KOJOJ KRAJEVI PRELAZE U
SPIRALNI DISK IZ VRČINA
@ NAUŠNICE(VRČIN) – KRAJEVI IM PRELAZE U SPIRALNI DISK ILI SU
RASKUCANI I ZAVINUTI
@ PRSTENJE(VRČIN) – SPIRALNO S VIŠE ZAVOJNICA
@ PRIVJESCI(VRČIN) – SPIRALNO NAOĆASTI S PETLJOM
@ SJEKIRE- 1. SA ZALISCIMA- 26 PRIMJERAKA IZ MONTE
GROSSO,OPRTLJA,BRTONEGLJA,KOLDIRA,
MOTOVUNA,ČUBANA,GROŽNJANA,
ROVINJA I BUJA
2. ŠUPLJE SJEKIRE – IZ BRTONEGLJA
@ BODEŽI- ROČ;GRADINA NA BRIJUNU
@ KOPLJA- GRADINA NA BRIJUNU, U KANFANARU I KAŠTELIRU KOD UMAGA
@ PUCE – GRADINA VRČIN

- JANTAR: ZRNA OGRLICA ---NOVI GRAD KOD KRMEDA; ŽAMNJAK KOD ŠORIĆA, VRČIN

-KERAMIKA: GLINA MJEŠANA S USITNJENIM KALCITOM, DOBRO PEČENA,


TAMNOSMEĐA,CRVENKASTA
- LOPTASTE ČAŠE-VRČIĆI S LAGANO RAZVRAĆENIM
OBODOM I SJEDNOM OKOMITOM RUČICOM, PO RAMENU
UKRAŠENE S DVIJE VODORAVNE UDUBLJENE CRTE
- LOPTASTE POSUDE S RAZVRAĆENIM OBODOM I SA
STEPENIČASTIM SNIŽENJEM NA VRATU
- JAJOLIKE POSUDE S RAZVRAĆENIM OBODOM UKRAŠENE S
TRI VODORAVNE UDUBLJENE CRTE NA RAMENU
- POSDE S OKOMITOM PRSTENASTOM RUČICOM KOJA SE
PREMA VRHU TROKUTASTO SUZUJU I PRELAZI U JEZIČASTO
PROŠIRENJE KOJE NADVISUJE OBOD

Grob gradine na Velikom Brijunu


LIBURNSKA KULTURNA SKUPINA

-NALAZIŠTA:

GRADINSKA NASELJA
1. GRADINA U MEDVIĐI
2. GRADINICA U ŽEGARU
3. GRAČINICA NA SESTRUNJU
4. KOSTELJ KOD PAKOŠTANA
5. BUDIM KOD POSEDARJA
6. OSOR NA CRESU
7. SV. BARTULOMEJ NA CRESU
8. OMIŠENJAK KOD SALI NA DUGOM OTOKU
9. GRADINA NA OTOKU VIRU
10. RAZVRŠJE U JASENCIMA
11. MALA GRADINA U STANKOVCIMA
12. TOPOLJE

GROBNI HUMCI
13. SV. PETAR NA SESTRUNJU
14. RAŠTANE
15. GRIŽANE
16. GARICA NA KRKU
17. ŠULA KOD SELA POLJE NA OTOKU KRKU
18. ZEMUNJAČA KOD SMILČIĆA
19. KOSA KOD MULA U VRSIMA

GROBLJA NA RAVNOM ZEMLJIŠTU:


20. DUGO POLJE KOD SALI NA DUGOM OTOKU
21. GALOVAC
22. JAMINE U VRSIMA
23. PRIVLAKA
24. MAĐOROVA OGRADA KOD PAKOŠTANA
25. PIRAMATOVCI
26. BAŠKA NA KRKU
27. BILJANJE DONJE
28. KASTAV
29. TOPOLJE
30. OSOR
. . .
31. LABIŠTINA
32. JURJEVO
33. SV. FOSKA NA OTOKU KRKU
34. VRBNIK NA KRKU
35. OTOČIĆ MALI VINIK 46. SELINE -OSTAVA
36. KARLOBAG
37. ISLAM GRČKI
38. KULA ATLAGIĆA
39. BENKOVAC
40. NADIN
41. VRANA
42. KRKOVIĆ
43. ĐEVRSKE
44. BJELINA
45. ERVENIK
- RASPROSTRANJENOST: OD RIJEKE RAŠE I UČKE U ISTRI DO RIJEKE KRKE U SJ. DALMACIJI
- OMEĐENO VELEBITOM I GORSKIM KOTAROM

-NASELJA: GRADINSKOG TIPA OPKOLJENA BEDEMIMA

- SAHRANJIVANJE POKOJNIKA: 1. U RAVNIM GROBLJIMA POKRAJ ILI U BLIZINI NASELJA


2. U KAMENIM GOMILAMA

-OSTAVA: SELINE- DVA BRONČANA KOPLJA, DVIJE ŠUPLJE SJEKIRE, NARUKVICA

BRONČANI PREDMETI:
@FIBULE- 1. LUČNE FIBULE S DVA ODEBLJANJA NA LUKU- 19 PRIMJERAKA U GROBOVIMA
- GRIŽANE, ŠULA, OSOR, VRSI,SALI, GORICA, RAŠTANE,
KRKOVIĆ,BJELINA
- UKRAŠENE UREZANIM GEOMETRIJSKIM UZORCIMA
CIK-CAK CRTA, JELOVIH GRANČICA, TROKUTA, ROMBOVA,
SNOPOVA KRUŽNIH CRTA ILI SPIRALA, KRUŽNICA,
POUKRUŽNICA ILI GIRLANDI I UBODA
2. ZMIJOLIKE FIBULE SA SPIRALNIM DISKOM NA KRAJU NOGE
- OSOR NA CRESU, GRIŽANE, GARICA NA KRKU, BENKOVAC
@OGRLICE- 1. TORDIRANE ILI UVIJENE – BILJANJE
2. OD DEBELE ŽICE, UKRAŠENE NAIZMJENIČNIM UZORCIMA JELOVE
GRANČICE, SPIRALA, CIK-CAK I KRUŽNIH CRTA-KRKOVIĆ
3. OD SPIRALNIH CJEVĆICA –BAŠKA, OSOR, SESTRUNJE
@NARUKVICE - 1. ŠIROKE OTVORENE OD BRONČANOG LIMA, IZVANA NAREBRENE
ILI IZBRAZDANE- MALI VINIK,VRSI, PRIVLAKA, ŠULA,OSOR
2. USKE NARUKVICE DVOSLIVNOG ILI TROKUTASTOG PRESJEKA
3. SPIRALNE TROKUTASTOG PRESJEKA-TOPOLJE,OSOR
4. OD BRONČANE ŽICE OMOTANE ŽICOM ILI SPIRALNOM
CJEVČICOM
@PRSTENJE- 1. UOBLIKU KARIČICE ILI VITICE-BAŠKA
2. SPIRALNI OBLIK-KRK
@PRIVJESCI- 1. SPIRALNO NAOČARASTI
2. U OBLIKU SPIRALNE CIJEVI
3. SPIRALNO NAOČARASTI S PETLJOM
4. U OBLIKU KOTAČIĆA - OSOR
@UKRASNE IGLE- S KUGLASTOM GLAVOM, SA STOŽASTOM ILI DVOSTOŽASTOM
GLAVOM, S GLAVOM U OBLIKU POSUDE, S PLOČASTOM GLAVICOM,
S TOPUZASTOM GLAVICOMA
@BRIJAČI- POLUMJESEČASTI JEDNOREZNI BRIJAČ S GRBOM IZ GROBA U GARICI NA KRKU
@SJEKIRE- 1. SA ZALISCIMA- GRADINICA U ŽEGARU, LABINIŠTE, VRBNIK, KARLOBAG
2. ŠUPLJE SJEKIRE- SELINE,OSOR
@DLIJETO
@NOŽEVI- 1. NOŽ S GRBOM I USKOM RUČICOM PRSTENASTO ZAVRŠENOM
2. KRIVI NOŽEVI
@MAČEVI- 1. S JEZIČASTOM RUČICOM
2. S PINIM JABUČASTIM BALČAKOM
3. S PUNIM BALČAKOM U OBLIKU ČAŠE
@KOPLJA- PLAMENASTA I LISTOLIKA OBLIKA
@VEZICE ZA POJAS – JEZIČASTA OBLIKA S KUKICOM I HALKICOM IZ GROBA IZ PRIVLAKE
@TOKE-KALOTASTA OBLIKA SA ŠILJKOM NA VRHU I UŠICOM IZNUTRA, UKRAŠENE UREZANIM
UZORCIMA ČETVEROKUTA OKRUŽENIH KRUŽNICAMA, A PO RUBU NIZOM TOČAKA
- PROIZVODI OD JANTARA- ZRNA U GROBOVIMA U VRSI, PRIVLACI, BAŠKOJ
- KUGLASTOPLOSTNATI BEZ UKRASA ILI VEĆI VALJKASTOPLOSNATI UKRAŠENI
BRAZDAMA ILI REBRIMA

-STAKLO- 12 ZRNA STAKLENE PASTE ZELENKASTE BOJE IZ PRIVLAKE

-KERAMIKA- IZRAZITO SIROMAŠNO UKRAŠENA


- LOŠA TEHNIKA BEZ PRIMJESA ILI MIJEŠANJE GLINE S ORGANSKIM
MATERIJALOM
- SLABO PECENA U TAMNOSMEĐEM TONU
DALMATSKA KULTURNA SKUPINA

SOJENIČKA NASELJA:
1. DUGIŠ U OTOKU
2. VRATNICE U SELU GRAB
PEĆINSKA NASELJA
3. RAČA SPILJA NA LASTOVU
PEĆINSKA GROBLJA
4. JAMA U PODUMICAMA
5. ŠPILJA U OTIŠIĆU
GROBLJA NA RAVNOME
6. ČULAK U RUMINU
7. SV. KUZME U SITNOM
8. POSTRANJE
9. KRIŽINE U SELU VEDRINE
10. VIČA LUKA
GROBNI HUMCI:
11. UNEŠIĆ
12. VRANJIC
13. PETROVO POLJE U KRIČKAMA
14. VOJNIĆ
15. MANDALINA
16. DANILO-CRNO BRDO
17. NEREŽIŠĆE NA BRAČU
GRADINSKA NASELJA
18. SAMOGRAD KOD MUĆA
19. SV. KUZME U SITNOM
20. VELIKI GRADC U PRIVALI
21. RELJINA GRADINA U RELJINOM SELU
22. GRADINA U ČERIGAJU
23. VELIKA GRADINA U PETROVIĆIMA
24. OMETALA U GMIĆU
25. RAT U VIČOJ LUCI KOD BOBOVIŠĆA NA BRAČU
OSTAVE:
26. BALINA GLAVICA
27. SITNO
41. SOLIN
28. DABAR KOD SEGETA
42. OKOLICA SPLITA
29. MAKARSKA
43. DUGO POLJE
30. OMETALA U GMIĆU
44. KATUNI U BUGOVAČI
45. GRABOVAC
31. TIŠKOVAC
46. GRGURIĆI
32. ŠIBENIK
47. ZAGORIČANI
33. OGORJE
48. DREŽNICA
34. DRNIŠ
49. VRGORAC
35. CIVLJANE
50. KOZICA
36. KOSORE
51. BRUSJE NA OTOKU
37. BITELIĆ
HVARU
38. KUNCI U POTRAVLJ
52. KOMIŽA NA VISU
39. TRILJ
53. BLATO NA KORČULI
40. ŽEŽEVICA
- RASPROSTRANJENOST: IZMEĐU KRKE I NERETVE; OD OBALE DO NAJVIŠEG LANCA
DINARSKIH PLANINA U UNUTRAŠNJOSTI
- UZDUŽ PLANINE ŠATOR,VITOROG, STARETINA, CINCAR, RADUŠA I
IVAN-PLANINA I OBUHVAĆA SREDNJU DALMACIJU, ZAPADNU
HERCEGOVINU I BOSNU
-NASELJA: 1. U PEĆINAMA- PRIVREMENA
2. SOJENIČKA
3. GRADINSKA
- SAHRANJIVANJE POKOJNIKA: 1. U RAVNIM GROBLJIMA POKRAJ NASELJA
2. U KAMENIM GOMILAMA
3. U PEĆINAMA

- OSTAVE: 1. BALINA GLAVICA- 12 PREDMETA


2. SITNO 18
3. STUDENCI-OKO 15
4. DABAR – 12 (DOSTA NESTALIH)
5. MAKARSKA-1
6. OMETALA –5
7. OKOLICA LJUBUŠKOG- 13 PREDMETA

- BRONČANI PROIZVODI:
@FIBULE: U OBLIKU VIOLINSKOG KLJUČA I LUČNE FIBULE
@OGRLICE:UVIJENE ILI UKRAŠENE UREZIVANJEM
@PRSTENJE: U OBLIKU HALKICE, SPIRALNOG OBLIKA ILI SPIRALNO NAOČARASTOG
OBLIKA
@PRIVJESCI: SPIRALNO NAOČARASTI, U OBLIKU SPIRALNE CIJEVI,SPIRALONO
NAOČARASTI S PETLJOM ILI KRUŽNI PRIVJESCI
@UKRASNE IGLE: S GLAVOM U OBLIKU POSUDE,S GLAVOM U OBLIKU ČAŠKE, S GLAVOM
OD DVA KUGLASTA ODEBLJANJA ZAVRŠENA ŠILJKOM, DVOKRAKE IGLE
SEDLASTO SAVIJENE GLAVICE ILI U OBLIKU GRČKOG SLOVA OMEGA Ω
@BRIJAČ: DVOREZNI, KRUŽNOG OBLIKA S IZREZANIM ZNAKOM KRIŽA U SREDINI
- RAČA NA LASTOVU
@SRPOVI
@SJEKIRE: SA ZALISCIMA,ŠUPLJE I S UŠICOM
@DIJETLA
@BODEŽI
@MAČEVI- S JEZIČASTOM RUČICOM
@KOPLJA
@ŠIPKE U OBLIKU VOLOVSKE KOŽE CIPARSKE VRSTE IZ MAKARSKE
@VEZICA ZA POJAS- STOŽASTA , CJEVASTO PRODUŽENA NA VRHU I S KUKICAMA ZA
ZAPINJANJE PO RUBU, UKRAŠENA UREZANIM KRUŽNICAMA,
VRPCAMA S TROKUTIMA I JELOVOM GRANČICOM
- IZ OSTAVE IZ GMIĆA
-JANTAR: ZRNA, PLOSNATOG DVOSTOŽASTOG OBLIKA
- STAKLENA PASTA IZ GROBA U VRANJICU – 5 ZRNA

-KERAMIKA:UREZIVANJE, UDUBLJIVANJE, BRAZDANJE, OTISAK PRSTA, PLASTIČNA REBRA ILI


OBRUČI, BIJELA INKRUSTACIJA, FACETIRANJE,
- NAJČEŠĆE UZORCI TROKUTA, SNOPOVA CIK-CAK LINIJA, KOSIH BRAZDA
JUŽNOPRIMORSKA KULTURNA SKUPINA
RASPROSTRANJENOST: PO VEĆEM DIJELU JUŽNE DALMACIJE, JUŽNE HERCEGOVINE I
ZAPADNOM DIJELU CRNE GORE
- ZMEĐU RIJEKA NERETVE I BOJANE
- OD OBALE DO NAJVIŠEG LANCA PLANINA – GRANICA TOKOM
NERETVE, UZDUŽ PLANINE ZELENGORE, GOLIJE, VOJNIKA,
MAGANIKA, PROKLETJA, PA TOKOM BOJANE

- BABINO POLJE NA MLJETU- GROBNI HUMAK


- PRSTENJE U OBLIKU ALKICE 11 KOMADA U
GROBOVIMA
- PRIVJESCI SPIRALNO NAOČARASTI U DVIJE VARIJANTE:
1. S CJEVASTIM SREDNJIM DJELOM JEDBAKIH ZAVOJNICA
2. S ZAVOJNICAMA KOJE SE POSTUPNO SUZUJU PREMA
SREDINI
- PUCE- 30 KOMADA KALOTASTOG OBLIKA S UŠICOM
- 16 SITNIH PLAVIH ZRNA OD STAKLENE PASTE
- JAJOLIKA POSUDA S RAVNIM DNOM, OKOMITIM PRSTENOM
I JEZIČASTIM RUČICAMA + ULOMCI
- CAVTAT-OSTAVA
- UŠICA SJEKIRE SA SIMETRIČNOM OŠTRICOM
- KOPLJE KRATKE LISTOLIKE OŠTRICE
- 6 ULOMAKA LIMA, VJEROJATNO OD KACIGE ILI POSUDE
- ULOMAK SRPA
- NARUKVICE: 1. TROKUTASTOG PRESJEKA, UKRAŠENA NIZOM UREZANIH
TROKUTA
2. (3 KOMADA) ŠIROKE MASIVNE ZAOBLJENE NARUKVICE
ZADEBLJALIH KRAJEVA, UKRAŠENE UREZANIM UZORCIMA
RAVNIH I CIK-CAK LINIJA, ROMBOVA, TROKUTA I JELOVE GRANČICE
- ULOMAK JEDNE POSUDE S JEZIČASTOM RUČKOM
JAPODSKA KULTURNA GRUPA

NASELJA:
1. KOMPOLJE
2. SRPSKO POLJE
3. PROZOR
4. VREBAC
5. ŠIROKA KULA
6. SMILJAN
7. TOLIĆ
8. MEDAK

9. LIČKO LEŠĆE
10. GRAČAC
11. TRNOVAC
12. MLAKVA
13. LOVINAC

14. VREBAC
15. SMILJAN
16. KOMPOLJE
17. VRHOVINE(BEZDANJAČA)
18. MEDAK
19. VELIKA POPINA
20. PROZOR

21. BUŽIM
22. PLITVICE

- RASPROSTRANJENOST: NA PROSTORU DANAŠNJE LIKE


- NA DIJELU JUGOZAPADNE HRVATSKE IZMEĐU PLANINA VELIKE I
MALE KAPELE I PLJEŠEVICE NA SJEVERU I VELEBITA NA JUGU

-NASELJA:GRADINE I PEĆINSKI LOKALITETI

- POGREBNI OBIČAJI: ISTOVREMENA INHUMACIJA I SPALJIVANJE


1. U PEĆINAMA – BEZDANJAČA KOD VRHOVINA- ISKLJUČIVO SKELETNI GROBOVI
2. POD TUMULIMA – ISPOD STRAŽBENICE U VREPCU- SKELETNI I ŽARNI GROBOVI
3. U RAVNIM NEKROPOLAMA – NALAZE SE NA MANJIM PRIRODNIM UZVIŠENJIMA U
NEPOSREDNOJ BLIZINI NASELJA NA GRADINAMA
- KONTINUIRANIM NANOŠENJEM VEĆIH KOLIČINA KAMENA
KOJIM SU GROBOVI OGRAĐIVANI, TE SAHRANJIVANJEM U
POJEDINIM DJELOVIMA NEKROPOLE U DVA ILI TRI
HORIZONTA, TEREN DOBIVA OBLIK VELIKOG, RAZVUČENOG
HUMKA,ALI TO NIKAKO NIJE TUMUL!
- SMILJAN,KOMPOLJE, PROZOR

-ORUŽJE I ORUĐE:
@ SJEKIRE: 1. SA ZALISCIMA-BEZDANJAČA I BUŽIM
2. ŠUPLJE SJEKIRE- 8 PRIMJERAKA- PLITVICE,PLAŠKO,OTOČAC,ČEMERNICE, PROZOR...
- UKRAŠENE PARALELNIM REBRIMA U OBLIKU SLOVA V, SA
BRADAVIČASTI ISPUPČENJEM, SA JAČE IZRAŽENIM
POPREČNIM REBROM I DVA PLASTIČNA PRSTENA NA RUBU
OTVORA I SJEKIRA SA SEGMENTNO PROŠIRENIM DONJIM
DIJELOM – SPADAJU U VREMENSKI STARIJU GRUPU; MLAĐA VRPČASTI SLOŽENIJI UKRAS
@KOPLJA- PLAMENASTA I LISTASTA, BEZ UKRASA
- 10 KOMADA U VLAŠKOM POLJU,PLAŠKOM,SUVAJI, KOMPOLJU, LOVINCU,
DOLJANIMA,PROZORU I BEZDANJAČI
- PLAMENASTI PRIMJERCI IMAJU ANALOGIJE U OSTAVAMA FAZE II KULTURE POLJA SA ŽARAMA
@ SRPOVI- BEZDANJAČA(2) I GRAČAC(1)
- SRPOVI S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA I DVA PARALELNA REBRA KOJA PRATE LUČNO SAVIJENO
SJEČIVO PRIPADAJU STARIJIM TIPOVIMA (FAZA II KULTURE POLJA SA ŽARAMA)
@ NOŽEVI –NOŽ SA JEZIČASTOM DRŠKOM (GRIFZUNGENMESSER) IZ BEZDANJAČE
- DUGAČKI ZAKRIVLJENI IZ METKA SA STILIZIRANIM UKRASOM RATNIKA SA
ŠLJEMOVIMA ŠILJASTE KRIJESTE
- NAKIT:
@ FIBULE: 1. LUČNE JEDNOPETLJASTE SA DISKOSIMA ILI ZADEBLJANJIMA NA LUKU-
- OKRUGLOG PRESJEKA NA LUKU I ROMBIČNOG NA PETLJI, UKRAŠENE
SNOPOVIMA UREZANIH KRIVOLINIJSKIH I PRAVOLINIJSKIH ORNAMENATA
- LIBURNSKOG PODRIJETLA
- KOMPOLJE, PROZOR I VLAŠKO POLJE
2. LUČNE JEDNOPETLJASTE FIBULE GLATKOG LUKA- KRBAVICA, VLAŠKO POLJE,
VREBAC
3. DVODJELNE FIBULE S PRAVOM NOGOM- KOMPOLJE I BILAJ
4. SPIRALNE NAOČARASTE FIBULE – U NEKROPOLAMA I NASELJIMA GRAČACU,
VREPCU, SMILJANU I KOMPOLJU

@OGRLICE: 1. TORDIRANE BRONČANE OGRLICE SA OTVORENIM KRAJEVIMA


- VREBAC,SMILJAN, KOMPOLJE I PROZOR
2. OGRLICE OD BRONČANIH SPIRALNIH CJEVČICA-BEZDANJAČA I BILAJ
3. OGRLICE OD ZRNA JANTARA - BEZDANJAČA
@ PRIVJESCI: 1. SPIRALNONAOČARASTI PRIVJESCI S CJEVASTIM SREDNJIM DJELOM
2. SPIRALNI PRIVJESCI U OBLIKU TOČAKA
3. SPIRALNI PRIVJESCI S PETLJOM U SREDINI
@ IGLE: TOPUZASTE I IGLE S OKRUGLOM GLAVOM

- KERAMIKA: - DOBRA FRAKTURA, GLAČANA POVRŠINA, PRETEŽNO BEZ ORNAMENATA


- TIPOVI DRŠKI: POTKOVIČASTE, KOLJENASTE, HORIZONTALNE, UKRAŠENE
OVALNIM UDUBLJENJIMA RAĐENIM UTISKIVANJEM PRSTA
- GRUBLJA FAKTURA- KANELIRANE, FAZETIRANONOG OBODA
- ŽARA ZAOBLJENOG TRBUHA SA ČETIRI DRŠKE I FACETIRANIM OBODOM NA
UNUTRAŠNJOJ STRANI IZ VREBCA
- ŽARA ZAOBLJENOG TRBUHA, KRATKOG VRATA I SA BRADAVIČASTIM
ISPUPČENJIMA NA NAJŠIREM DJELU TRBUHA IZ VREBCA
- ŽARA ZARAVNJENOG OBODA SA DVIJE RAČVASTE DRŠKE I VERTIKALNIM
KANELURAMA NA TRBUHU IZ VREBCA
- ŽARA U OBLIKU ZDJELE JAKO RAZGRNUTOG OBODA IZ SMILJANA