Você está na página 1de 3

Cu 1: Hy trnh by hon cnh ra i v c im phng php lun trong hc thuyt kinh t ca J.M. Keyneys?

So snh phng php lun ca J.M. Keyneys vi phng php lun ca trng phi Tn c in? Cu 2: So snh vai tr ca th trng v nh nc trong kinh t th trng x hi v trong hc thuyt ca P.A.Samuelsson? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1. Ch ngha trng thng cho rng: Bt c hot ng kinh t no m khng dn n tch lu tin t l hot ng kinh t tiu cc? 2. Ch ngha trng nng cho rng li nhun thng nghip chnh l kt qa ca s trao i khng ngang gi. 3.William Petty xc nh tin lng l khon gi tr t liu sinh hot cn thit ti thiu cho cng nhn. s 02: Cu 1: Phn tch l thuyt vic lm ca J.M. Keyneys v ngha thc tin ca vic nghin cu l thuyt ny? Cu 2: Trnh by vai tr ca th trng v vai tr ca nh nc trong l thuyt Nn kinh t th trng x hi Cng ho Lin bang c? ngha thc tin rt ra t vic nghin cu l thuyt ny i vi nc ta? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1.Ch ngha trng thng coi hot ng ngoi thng v cng nghip mi l ngun gc tht s ca ca ci ? 2. Ch ngha trng nng cho rng sn phm thun tu (sn phm rng) ch c to ra trong nng nghip v cng nghip. 3. Theo Adam Smith, Bn tay v hnh chnh l cc quy lut khch quan t pht hot ng, chi phi hnh vi ca con ngi. s 03: Cu 1: Nhng cn c J.M. Keyneys a ra quan im nh nc can thip vo nn kinh t? Ni dung l thuyt vai tr kinh t ca nh nc v nh gi hc thuyt kinh t ca J.M. Keyneys? Cu 2: Trnh by nhng c im ch yu ca ch ngha t do mi ? Ni dung ca yu t x hi trong l thuyt Nn kinh t th trng x hi Cng ho Lin bang c? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1.Quan im kinh t ca Ch ngha trng thng nhn mnh rng trong hot ng ngoi thng phi thc hin chnh sch xut siu. 2. Ni dung ch yu trong l thuyt trng cung M? So snh s ging v khc nhau gia hai trng phi trng cung v trng cu? 3. Adam Smith cho rng cho cc quy lut kinh t khch quan hot ng khng cn n s tn ti v pht trin ca sn xut hng ho v t do kinh t, t do trao i. s 04: Cu 1: Trnh by nhng c im ch yu ca ch ngha t do mi ? Ni dung ca yu t x hi trong l thuyt Nn kinh t th trng x hi Cng ho Lin bang c? Cu 2: So snh s ging v khc nhau gia l thuyt vai tr th trng, vai tr nh nc

ca trng phi trng tin v trng phi trng cu hin i? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1.Ch ngha trng thng cho rng li nhun thng nghip l cc khon tit kim chi ph thng mi. 2. William Petty xc nh tin lng l khon gi tr t liu sinh hot cn thit ti thiu cho cng nhn. 3. Adam Smith cho rng Nh nc phi can thip vo tt c cc hot ng kinh t, c bit l cc hot kinh t vt qu sc ca mt doanh nghip. s 05: Cu 1: Trnh by vai tr ca th trng v vai tr ca nh nc trong l thuyt Nn kinh t th trng x hi Cng ho Lin bang c? ngha thc tin rt ra t vic nghin cu l thuyt ny i vi nc ta? Cu 2: Trnh by l thuyt tin t ca M. Friedman v trng phi trng tin hin i M? Cho bit s khc nhau cn bn gia l thuyt ny vi l thuyt ca J.M. Keyneys nhng im no? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1. Charles Fourier ph phn CNTB gi li nn tiu sn xut, do khng thc hin c kh nng ca n. 2. Robert Owen ng h ch cng xng v ch t hu. Sait Simon ph phn CNTB v i hi phi xo b CNTB, xo b s hu TBCN. s 06: Cu 1: Trnh by l thuyt v Ci vng lun qun v C huch t bn ngoi ca P.A.Samuelsson v rt ra ngha thc tin? Cu 2: Ni dung ch yu trong l thuyt trng cung M? So snh s ging v khc nhau gia hai trng phi trng cung v trng cu? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1. Theo Sismondi, Li thot ch yu gii quyt vn khng hong l hot ng ngoi thng. 2. Proudon ch trng t chc kinh t hng ho m khng cn tin t. 3. Theo l thuyt li th so snh ca David Ricardo, th quc gia khng c li th tuyt i no trong vic sn xut ra cc sn phm so vi quc gia khc th khng nn tin hnh hot ng trao i hng ho v khng c li. s 07: Cu 1: So snh s ging v khc nhau gia l thuyt vai tr th trng, vai tr nh nc ca trng phi trng tin v trng phi trng cu hin i? Cu 2: Trnh by l thuyt v Nn kinh t hn hp ca P.A.Samuelsson v ngha ca vic nghin cu l thuyt ny? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1.William ng h vic tng tin lng cao cho cng nhn khuyn khch h lao ng hng say hn. 2. Theo Adam Smith, Bn tay v hnh chnh l cc quy lut khch quan t pht hot ng, chi phi hnh vi ca con ngi. 3. Ch ngha trng nng cho rng sn phm thun tu (sn phm rng) ch c to ra

trong nng nghip v cng nghip. s 08: Cu 1: Nhng cn c J.M. Keyneys a ra quan im nh nc can thip vo nn kinh t? Ni dung l thuyt vai tr kinh t ca nh nc v nh gi hc thuyt kinh t ca J.M. Keyneys? Cu 2: Trnh by l thuyt v Nn kinh t hn hp ca P.A.Samuelsson v ngha ca vic nghin cu l thuyt ny? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1.William Petty cho rng gi c t nhin ( tc gi tr) l do cung - cu th trng quyt nh. 2.Theo Sismondi, nguyn nhn ca khng hong kinh t l do tc tng sn xut nhanh hn tc tng tiu dng. 3. Adam Smith coi tin c vai tr quan trng trong lu thng hng ho. s 09: Cu 1: Trnh by l thuyt tin t ca M. Friedman v trng phi trng tin hin i M? Cho bit s khc nhau cn bn gia l thuyt ny vi l thuyt ca J.M. Keyneys nhng im no? Cu 2: So snh vai tr ca th trng v nh nc trong kinh t th trng x hi v P.A.Samuelsson? Cu 3: Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Gii thch ngn gn. 1. Theo Adam Smith, t bn u t cng nhiu th t sut li nhun cng cao 2. Theo l thuyt li th so snh ca David Ricardo, th quc gia khng c li th tuyt i no trong vic sn xut ra cc sn phm so vi quc gia khc th khng nn tin hnh hot ng trao i hng ho v khng c li. 3. Sismondi khng ng h ch sn xut nh (tiu sn xut), ng ng h ch cng xng trong CNTB