Você está na página 1de 4

!"#$"%&'()*+,-*.

/&0/*1%2)3)*

GUA DE USO E PRSTAMO Como se organiza a Biblioteca?


A. CATALOGACIN Todos os documentos que chegan a Biblioteca son rexistrados co programa MEIGA. A cada documento se lle adxudica o nmero de rexistro que lle corresponde, e un cdigo baseado no CDU (Clasificacin Decimal Universal) que divide as materias en 9 grandes seccins, adaptado as nosas necesidades: Cada documento (ags as revistas que non se rexistran) teen no lombo: 5 5 5 1 lia: O cdigo da materia 2 lia: As tres primeiras letras do apelido do autor/a (nos DVDs o director/a). En maiscula. 3 lia: As tres primeiras letras do ttulo (sen ter en conta artigos e preposicins). En minscula.

Nunha das primeiras pxinas dos libros e cmics escrbese, abaixo, en lapis, o CDU da etiqueta do lombo e, arriba, con bolgrafo o nmero de rexistro, que o importante para facer o prstamo. No caso dos DVDs e CDs, s se escribe o nmero de rexistro sobre o propio soporte con rotulador permanente. As nove grandes seccins (o 4 non se usa) da CDU, coas conseguintes subseccins, son:
0: Obras Xerais (Dicionarios, enciclopedias, atlas...) 1: Filosofa, psicoloxa, tica. 2. Relixin. 3. Ciencias Sociais (Demografa, Socioloxa, Feminismo, Poltica, Economa, Antropoloxa...). 5. Ciencias Puras (Ciencias Naturais, Matemticas, Astronoma, Fsica, Qumica, Xeoloxa, Metereoloxa, Bioloxa, Botnica, Zooloxa...). 03: Dicionarios 086.f: Pelculas de ficcin 086.d: Pelculas documentais 316.35: Feminismo 51: Matemticas 57: Ciencias Biolxicas 58: Botnica 59: Zooloxa 703: Historia da Arte 741.5: Banda deseada ou Cmic 78: Msica 79: Deportes 6. Ciencias Aplicadas (Medicina, Tecnoloxa, Mecnica, Organizacin de empresas, Informtica, Comercio, Madeira...) 7. Belas Artes (Arte, Banda Deseada...), Msica, Xogos e Deportes (deportes, xogos, cine...). 8. Lingstica, Filoloxa e Literatura (ingls, francs, espaol, galego, portugus, latn e grego...). 9. Xeografa, Biografas e Historia.

As CDUs mis usadas ou con maior nmero de fondos son:


820: Literatura Inglesa 860-1: Poesa en espaol 860-2: Teatro en espaol 860-3: Narrativa en espaol 869.9-1: Poesa en galego 869.9-2: Teatro en galego 869.9-3: Narrativa en galego 87: Literatura clsica (grego e latn) 91: Xeografa 92: Biografas 93: Historia Universal 94: Historia de Europa, Espaa e Galicia

4*

!"#$"%&'()*+,-*./&0/*1%2)3)*

Exemplos de clasificacin: 1. Granujas a todo ritmo, pelcula dirixida por John Landis Lia 1: 086.f (pelcula de ficcin) Lia 2: LAN (tres primeiras letras do apelido do director en maisculas) Lia 3: gra (tres primeiras letras do ttulo en minsculas) 2. A banda sen futuro, de Marilar Aleixandre Lia 1: 869.9-3 (narrativa en galego) Lia 2: ALE (tres primeiras letras do apelido da autora en maisculas) Lia 3: ban (tres primeiras letras do ttulo, sen o artigo, en minsculas)

B. A COLOCACIN NA BIBLIOTECA A maiora dos documentos rexistrados atpanse na local da Biblioteca. O resto atpanse nas aulas e departamentos. Na Biblioteca os documentos organzanse por materias, seguindo as CDU nas paredes sen vents, partindo do ngulo superior esquerdo (observa o plano). Os dicionarios, obras xerais, obras de gran formato e revistas dispense no mobiliario situado a carn das vents. Dentro de cada seccin os documentos colcanse por orde alfabtica segundo as iniciais do apelido do autor da obra (Lia 2 da etiqueta do lombo), de esquerda a dereita. moi importante, para facilitar a xestin, que non se desordenen os documentos. Se non sabes onde se colocan, dixaos na mesa do profesor. C. COMO CONSULTAR OS FONDOS DA BIBLIOTECA EN INTERNET Accedendo a pxina do programa MEIGA e abrindo a ligazn da nosa biblioteca (IES Losada Diguez) podes consultar a nosa coleccin de documentos, os que temos rexistrados e se estn ou non dispoibles7 Para facilitarche a tarefa, no blog da Biblioteca e do Club de Lectura Retelladores do Galieiro tes acceso directo a vent de bsqueda avanzada (mira a imaxe de arriba). Buscas retelladores do galieiro na web, premes na icona sinalada na imaxe e brese a vent do MEIGA de baixo, onde s tes que escribir o ttulo e/ou o autor e premer en buscar.* Podes solicitar a compra de calquera material anotando a referencia no caderno de suxestins, onde tamn debes escribir calquera suxestin para mellorar o funcionamento da Biblioteca. * 6*

!"#$"%&'()*+,-*./&0/*1%2)3)*

D. PRSTAMOS Os prstamos xestinanse na mesa do profesor, podes levar ti o documento ou pedirlle ao profesorado que cho busque. Os libros de referencia (dicionarios, enciclopedias, atlas, etc.), os xornais, os xogos didcticos e o ltimo nmero das revistas non se prestan para a casa. As revistas, non rexistradas no MEIGA poden levarse para a casa, anotndo o ttulo e o nmero, xunto ao nome e curso do usuario/a no caderno de sada de documentos por parte do profesorado. Pdense levar para a casa un mximo de tres documentos. Os documentos prstanse por 21 das, podendo renovarse unha vez o prstamo por 7 das mis. Os lectores de libros electrnicos prstanse por un mximo de 15 das, coa autorizacin dos pais ou titores legais. Nos perodos de vacacins de Nadal e vern pdense levar un mximo de 10 documentos. Devolveranse o primeiro da posterior s vacacins. moi importante, para facilitar a xestin, cumprir os prazos de devolucin. Prdese moito tempo e enerxa reclamando as devolucins. E. AUTOEMPRSTITO Existe tamn a posibilidade de que ti mesmo rexistres o prstamo ou a devolucin. No ordenador situado a carn da porta, unha vez aberto o programa de autoemprstito do MEIGA, s tes que cumprimentar os datos que che vai pedindo o programa: s necesitas saber o teu nmero de lector e o nmero de rexistro do documento, premer na lupa e dalle a frecha seguinte, ata confirmar.

F. ORDENADORES Os ordenadores deben usarse para obxectivos didcticos (realizar traballos, buscar informacin, etc.), anda que tamn se poden empregar para xogar, sempre e cando non haxa ningun que os necesite para traballar. En ningn caso se pode acceder a pxinas ou redes sociais con contidos sexistas, violentos ou racistas, nin se poden instalar programas e aplicacins. * 8*

!"#$"%&'()*+,-*./&0/*1%2)3)*

5. C ie nc ia s Pura s (C ie nc ia s N a tura is, M a te m tic a s, A stro no ma , F sic a , Q umic a , X e o lo x a , M e te re o lo x a , Bio lo x a , Bo t nic a , Z o o lo x a . . .). 7 4 1 . 5 : B a nd a d e sea d a o u C mic 8 2 0 : L ite ra tura Ing le sa 8 6 0 -3 : N a rra tiva e n e sp a o l 0 8 6 . f: Pelc ula s d e fic c i n 8 6 9 . 9 -3 : N a rra tiva e n g a le g o RE V .: Re vista s

<=3'/)3%='2*

:'2)*3'*;'2&"0/*

* * 9*