!"#$"%&'()*+,-*.

/&0/*1%2)3)*

GUÍA DE USO E PRÉSTAMO Como se organiza a Biblioteca?
A. CATALOGACIÓN Todos os documentos que chegan a Biblioteca son rexistrados co programa MEIGA. A cada documento se lle adxudica o número de rexistro que lle corresponde, e un código baseado no CDU (Clasificación Decimal Universal) que divide as materias en 9 grandes seccións, adaptado as nosas necesidades: Cada documento (agás as revistas que non se rexistran) teñen no lombo: 5 5 5 1ª liña: O código da materia 2ª liña: As tres primeiras letras do apelido do autor/a (nos DVDs o director/a). En maiúscula. 3ª liña: As tres primeiras letras do título (sen ter en conta artigos e preposicións). En minúscula.

Nunha das primeiras páxinas dos libros e cómics escríbese, abaixo, en lapis, o CDU da etiqueta do lombo e, arriba, con bolígrafo o número de rexistro, que é o importante para facer o préstamo. No caso dos DVDs e CDs, só se escribe o número de rexistro sobre o propio soporte con rotulador permanente. As nove grandes seccións (o 4 non se usa) da CDU, coas conseguintes subseccións, son:
0: Obras Xerais (Dicionarios, enciclopedias, atlas...) 1: Filosofía, psicoloxía, ética. 2. Relixión. 3. Ciencias Sociais (Demografía, Socioloxía, Feminismo, Política, Economía, Antropoloxía...). 5. Ciencias Puras (Ciencias Naturais, Matemáticas, Astronomía, Física, Química, Xeoloxía, Metereoloxía, Bioloxía, Botánica, Zooloxía...). 03: Dicionarios 086.f: Películas de ficción 086.d: Películas documentais 316.35: Feminismo 51: Matemáticas 57: Ciencias Biolóxicas 58: Botánica 59: Zooloxía 703: Historia da Arte 741.5: Banda deseñada ou Cómic 78: Música 79: Deportes 6. Ciencias Aplicadas (Medicina, Tecnoloxía, Mecánica, Organización de empresas, Informática, Comercio, Madeira...) 7. Belas Artes (Arte, Banda Deseñada...), Música, Xogos e Deportes (deportes, xogos, cine...). 8. Lingüística, Filoloxía e Literatura (inglés, francés, español, galego, portugués, latín e grego...). 9. Xeografía, Biografías e Historia.

As CDUs máis usadas ou con maior número de fondos son:
820: Literatura Inglesa 860-1: Poesía en español 860-2: Teatro en español 860-3: Narrativa en español 869.9-1: Poesía en galego 869.9-2: Teatro en galego 869.9-3: Narrativa en galego 87: Literatura clásica (grego e latín) 91: Xeografía 92: Biografías 93: Historia Universal 94: Historia de Europa, España e Galicia

*

4*

!"#$"%&'()*+,-*./&0/*1%2)3)*

Exemplos de clasificación: 1. Granujas a todo ritmo, película dirixida por John Landis Liña 1: 086.f (película de ficción) Liña 2: LAN (tres primeiras letras do apelido do director en maiúsculas) Liña 3: gra (tres primeiras letras do título en minúsculas) 2. A banda sen futuro, de Marilar Aleixandre Liña 1: 869.9-3 (narrativa en galego) Liña 2: ALE (tres primeiras letras do apelido da autora en maiúsculas) Liña 3: ban (tres primeiras letras do título, sen o artigo, en minúsculas)

B. A COLOCACIÓN NA BIBLIOTECA A maioría dos documentos rexistrados atópanse na local da Biblioteca. O resto atópanse nas aulas e departamentos. Na Biblioteca os documentos organízanse por materias, seguindo as CDU nas paredes sen ventás, partindo do ángulo superior esquerdo (observa o plano). Os dicionarios, obras xerais, obras de gran formato e revistas dispóñense no mobiliario situado a carón das ventás. Dentro de cada sección os documentos colócanse por orde alfabética segundo as iniciais do apelido do autor da obra (Liña 2 da etiqueta do lombo), de esquerda a dereita. É moi importante, para facilitar a xestión, que non se desordenen os documentos. Se non sabes onde se colocan, déixaos na mesa do profesor. C. COMO CONSULTAR OS FONDOS DA BIBLIOTECA EN INTERNET Accedendo a páxina do programa MEIGA e abrindo a ligazón da nosa biblioteca (IES Losada Diéguez) podes consultar a nosa colección de documentos, os que temos rexistrados e se están ou non dispoñibles7 Para facilitarche a tarefa, no blog da Biblioteca e do Club de Lectura Retelladores do Galiñeiro tes acceso directo a ventá de búsqueda avanzada (mira a imaxe de arriba). Buscas ‘retelladores do galiñeiro’ na web, premes na icona sinalada na imaxe e ábrese a ventá do MEIGA de baixo, onde só tes que escribir o título e/ou o autor e premer en ‘buscar’.* Podes solicitar a compra de calquera material anotando a referencia no caderno de ‘suxestións’, onde tamén debes escribir calquera suxestión para mellorar o funcionamento da Biblioteca. * 6*

!"#$"%&'()*+,-*./&0/*1%2)3)*

D. PRÉSTAMOS • Os préstamos xestiónanse na mesa do profesor, podes levar ti o documento ou pedirlle ao profesorado que cho busque. • Os libros de referencia (dicionarios, enciclopedias, atlas, etc.), os xornais, os xogos didácticos e o último número das revistas non se prestan para a casa. • As revistas, non rexistradas no MEIGA poden levarse para a casa, anotándo o título e o número, xunto ao nome e curso do usuario/a no caderno de saída de documentos por parte do profesorado. • Pódense levar para a casa un máximo de tres documentos. • Os documentos préstanse por 21 días, podendo renovarse unha vez o préstamo por 7 días máis. • Os lectores de libros electrónicos préstanse por un máximo de 15 días, coa autorización dos pais ou titores legais. • Nos períodos de vacacións de Nadal e verán pódense levar un máximo de 10 documentos. Devolveranse o primeiro día posterior ás vacacións. É moi importante, para facilitar a xestión, cumprir os prazos de devolución. Pérdese moito tempo e enerxía reclamando as devolucións. E. AUTOEMPRÉSTITO Existe tamén a posibilidade de que ti mesmo rexistres o préstamo ou a devolución. No ordenador situado a carón da porta, unha vez aberto o programa de autoempréstito do MEIGA, só tes que cumprimentar os datos que che vai pedindo o programa: só necesitas saber o teu número de lector e o número de rexistro do documento, premer na lupa e dalle a frecha ‘seguinte’, ata ‘confirmar’.

F. ORDENADORES Os ordenadores deben usarse para obxectivos didácticos (realizar traballos, buscar información, etc.), aínda que tamén se poden empregar para xogar, sempre e cando non haxa ninguén que os necesite para traballar. En ningún caso se pode acceder a páxinas ou redes sociais con contidos sexistas, violentos ou racistas, nin se poden instalar programas e aplicacións. * 8*

!"#$"%&'()*+,-*./&0/*1%2)3)*

5. C ie nc ia s Pura s (C ie nc ia s N a tura is, M a te má tic a s, A stro no mía , F ísic a , Q uímic a , X e o lo x ía , M e te re o lo x ía , Bio lo x ía , Bo tá nic a , Z o o lo x ía . . .). 7 4 1 . 5 : B a nd a d e seña d a o u C ó mic 8 2 0 : L ite ra tura Ing le sa 8 6 0 -3 : N a rra tiva e n e sp a ño l 0 8 6 . f: Pelíc ula s d e fic c ió n 8 6 9 . 9 -3 : N a rra tiva e n g a le g o RE V .: Re vista s

<=3'/)3%='2*

:'2)*3'*;'2&"0/*

* * 9*