Você está na página 1de 85

D5CFLMA.

DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 1 Aulo 1
IEOklA DA CON5IlIUlO
Aulo 1
01
clossificoo
lnlroduo oo Direilo Conslilucionol
Direito Constitucionol
conceito
relocionomento com
demois disciplinos
cincio ou romo
do direito que
estudo o org. [ur.
fundom. de Est.
Direito
Constitucionol
positivo
Direito
Constitucionol
comporodo
Direito
Constitucionol
gerol
Direito
Constitucionol
moteriol e
formol
estudo dos
normos
constitucionois
vigentes e
eficozes em
determinodo
lugor
busco pontos
comuns entre
constituies
diferentes
porte de pontos
comuns entre
constituies
diferentes
decorrem do
diviso entre
constituio
moteriol e
formol
[urdicos no-[urdicos
Direito
Fublico
Direito
Frivodo
o teorio
gerol do
constituio
Frincpios Gerois
supremocio
do
constituio
democrtico
do limitoo
do poder
02
Conslilucionolismo
Constitucionolismo
o idio de
constituio
ontecedentes
preceito do
Dec. dos Dir.
do Hom.
(ort. 1-178
no Amrico
o influncio
dos guerros
mundiois
noes do
ontiguidode
volorizoo poctos
forois e
cortos
de fronquios
controtos
de
colonizoo
os leis
fundomentois
do reino
os doutrinos
do pocto
sociol
pensomento
iluministo
o constituio
escrito decorreu
do prprio
independncio
existiom leis
superiores e
onteriores
sculo
XV
decorrerom de
ocordos entre
o rei ingls
e os suditos
permitiom, no
Europo, o
porticipoo
no governo
EUA
sculo XV
doutrino
Fronceso do
sculo XV
Hobbes
(Leviot}, Locke
(Trot. do gov. civ.}
e kousseou
(Contr. 5oc.}
o mundo
governodo
por noturezo
boo, previdente
e rocionol
ob[etivo
ossegurovom
direitos
mnimos
dirigiom-se
o homens
determinodos
limitoo
do
poder
qto. o suo
motrio
qto. o suo
outoridode
qto. o
estobilidode
h regros que
o soberono
no pode
tocor
gerou o
liberolismo
sociol e
econmico
03
Princpios Conslilucionois
Dos Frincpios Constitucionois
fundomentois gerois
setoriois ou
especiois
os Frincpios
Generolidode Frimoridode
Formo de
Estodo
(ort. 1., coput}
Formo de
Governo
(ort. 1., coput}
Estodo
Democrtico
de Direito
(ort. 1., coput}
Fundomentos
do Estodo
8rosileiro
(ort. 1.}
Ob[etivos
fundomentois
do Estodo
8rosileiro
5eporoo
de Orgo
de Foder
(ort.2.}
Volores
Origem
Estodo de
Direito
Estodo 5ociol
de Direito
soberonio
cidodonio
Dignidode do
pessoo
humono
Flurolismo
poltico
04
nterpretoo
constitucionol
lnlerpreloo dos normos conslilucionois
o texturo oberto
A supremocio
do Constituio
os mtodos
hermenuticos
trodicionois
o corter poltico
princpios
peculiores
interpretoo
conforme
com reduo
do texto
sem reduo
do texto
fixondo umo
interpretoo
proibindo umo
interpretoo
do Unidode
do Constituio
do efetividode
oporente
controdio dos
princpios
o concordncio
prtico
05
Poder Consliluinle
Foder
Constituinte
originrio derivodo
conceito
noturezo
[urdico
tituloridode exerccio
poder que
constitui
os demois
diviso
doutrinrio
ossemblio
constituinte
ou outorgo
poro os
positivistos
um
direito
poro os
[usnoturolistos
um foto
inexistncio
de
instituies
polticos
revoluo
iniciol
ilimitodo
ou outnomo
poro os
([usnoturolistos}
coroctersticos espcies coroctersticos
incondicio-
nodo
decorrente
(ort. 25}
reformodor
(ort. 0}
derivodo,
incondicio-
nodo
e limitodo
formos de
expresso
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 1 Aulo 2
IEOklA DA CON5IlIUlO
01
Princpios Conslilucionois
Iemo1 - Dos Princpios Conslilucionois
Dos Frincpios Constitucionois
Folor omrinciio no o lrolor oo normos soorioros, goo so soorooriombiororgoicomonlo os oomois, vislo
goo o nosso Consliloio o ormol, roconboconoo osloromno mosmo olomor looos os normos inloqronlos
oo soo loxlo, goor so|omrinciios oo roqros.
/ssim, looos os oisosilivos insorlos no Consliloio so normos, vislo goo imomcomorlomonlo, o oslo
no mosmo loqor, no ico, oo irmioo oo Kolson.
Emooronlo conlrooio [orom, oonos ooronlo}, no ooo bovor ovioo oxislirom
normos oxioloqicomonlo soorioros os oomois, islo o, mois imorlonlos soo o osoclo volorolivo.
Eslos so os normos rinciiolqicos, vorooooiros olicorcos oo sislomo, oxlicilonoo os olcrois oocisos oo
Consliloinlo.
Noslo onlo, o oxlicoo oo Pro. Corlos /ri Sonoolo, oro goom.
... os rinciios so os iooios conlrois oo om sislomo, oo gool oo sonlioo lqico, bormonioso, rocionol,
ormilinoo o comroonso oo soo mooo oo so orqonizor. Tomonoo como oxomlo oo sislomo corlo
qoornio mililor, comoslo oo soloooos, soooiciois o oiciois, comocilioooo ooscoorimos o iooio qorol goo
oxlico soo oncionomonlo. os soooroinooos oovom comrir os oolorminoos oos soorioros. Som color
osso iooio, o lololmonlo imossivol onlonoor o goo so osso oonlro oo qoornio, o monoiro como
onciono...
[Corlos /ri Sonoolo}
E o mosmo so olico oro o sislomo [o con|onlo} oos normos conslilocionois, o comoslo or roqros o
rinciios [o no oonos om} nocossrios oro o comroonso o o inloloco oo Toxlo.
Dosso ormo, rocisomos inooqor. o goo oioroncio os rinciios oos roqros Primoiromonlo, oo ormo
sinlolico, osclorocomos soromcoroclorislicos oogoolos o no nocossoriomonlo oos roqros o qonorolioooo, o
rimoriooooo o oqroqoromvoloros oo oroonomonlo |orioico conslilocionol.
/ qonorolioooo o orcolivol or no so oirocionoromo oooo silooo concrolo, oiz o ooolrino. lslo o rrio
oo looos os normos loqislolivos, goor conslilocionois, goor inroconslilocionois.
E imorlonlo risor goo os roqros conslilocionois lomoom so qorois, orom os rinciios o so om oinoo
moior oxlonso. Poro molbor comroonso, o imorlonlo oxomliicor.
Porlomos oo oisoslo no orliqo 1, lll, goo oiz sor rinciio onoomonlol oo Roolico Fooorolivo oo 8rosil o
oiqnioooo oo ossoo bomono.
Aulo 2
02
Comos oxlicoos roomooloros, ossomos o ooscrovor os rinciios conslilocionois oo Eslooo 8rosiloiro.
Dosso ormo, o oom osclorocor oslormos orlinoo oo ooolrino oominonlo, goo olonco lrs oroons. 1}
rinciios onoomonlois, 2} qorois o, 3} soloriois oo osociois.
Cs rinciios onoomonlois oslo oscolioos nos orliqos 1, 2 o 3 o 4 [om soo moiorio}, onomoronoo os
mois ossonciois oos olilico-conslilocionois. So ogoolos goo - oonlro o onivorso oos voloros oo Corlo
Moqno ocoomo osio mois olovooo, comqroo oo qonorolioooo oinoo moior goo os oomois.
Por im, o rolovonlo lomoror o onlonoor o ooolrino como sonoo o orliqo 7, oomlonqo, orlonlo, oo Tilolo l,
oolooonominooo Dos Princiios Fonoomonlois, lomoom orlooor oo volor onoomonlol, rooronlo oo
sislomo oo qovorno, goo o o rosioonciolislo, omconlroosio oo orlomonlorislo.
1 os rinciios conslilocionois qorois no so ossonciois o orqonizoo oo Eslooo, ossoinoo qonorolioooo
om ooco monor oo goo o orcolivol nos onoomonlois, moilo omooro onvolvom concoilos omlos goo
ilominom looo o loxlo conslilocionol. \olo oizor, so rmolos osicos goo sorvom o inlorroloo oo
oroonomonlo |orioico moior.
No goo lonqo oos rinciios osociois, oo soloriois, rovolom-so como olicorcos oo oooos olomonlos,
coilolos oo lilolos oo Consliloio, orlonlo, no so rolovonlos oro looo o Toxlo, mos oonos oo solor oo
soooiviso oo gool oslo insorioos.
Dosso ormo, so o rinciio o osociol, no oovo sor olilizooo oro o inlorroloo oo inloqroo oo normos
conslonlos om lilolo, coilolo oo soo o goo no orlinonlo, soo ono oo so roslror o vonlooo oo
Consliloinlo, goo roslrinqio o soo olconco.
/qoro, incomoo-mo oomonslror o imroscinoioilioooo oo so oslooor os rinciios conslilocionois, vislo goo,
onolisonoo-os, somos coozos oo ooslroir rinciios monoros, oo roqros rovislos no oroonomonlo |orioico,
mosmo goo oo nosso oosconbocimonlo.
Cro, so o Eslooo o oo looos os cioooos, oovomos sor lrolooos oo ocoroo com o rinciio oo isonomio.
Moilo oom, so oo Roolico ooslroimos o isonomio, goo no oolormino o ionlico lrolomonlo os ossoos.
Mos goo os iqoois so|om lrolooos iqoolmonlo o os oosiqoois oosiqoolmonlo, sor goo os ogoonos o
microomrosos no oovomlor loqisloo oioronciooo omroloo os oomois ossoos |orioicos E cloro goo
sim, ois oo conlrrio lroloriomos os oosiqoois oo mosmo mooo, violonoo o oirolriz.
Aplicobilidode e elicciodos normos conslilucionois
/ olicooilioooo oos normos conslilocionois - ossioilioooo oo incioncio o omoooo coso concrolo - oxiqo o
onliso oo oois inslilolos. o viqncio o o oiccio.
Coonlo o viqncio, lrolooo omsonlioo locnico, oz roorncio o nocossrio onlrooo no monoo |orioico oos
rocoilos conslilocionois, oo so|o, o roqolor romolqoo o oolicoo. Noslo sonlioo, oolormino o
momonlo om goo looos os normos oo oroonomonlo |orioico oovom sor onolisooos - oro o voriicoo oo
volioooo - ronlo os novos normos conslilocionois.
03
/inoo om como oo viqncio, oz-so nocossrio ooozir sor vivol o roviso oo vocolio consliloicionis, oo
so|o, o oolorminoo oo goo os normos conslilocionois onlroro om viqor om oolo oslorior oo oo soo
oolicioooo, como oro o loqisloo oroinrio. E o vocolio loqis oos normos conslilocionois. Tol oisosio
no o oo comom onconlro no conslilocionolismo onivorsol, orom, oi olilizooo om nosso Consliloio oo
17.
/ roqro, o o oo goo - rolonoonoo o consliloinlo crior vocolio consliloicionis - o or oxrossomonlo o, so no
o oz, o viqncio inicioo-so no momonlo oo oolicoo, gool so|o, C5 oo oolooro oo 188.
No mosmo loooo, oo ormo oxrosso, oxcocionoo oo roqro qorol, o omisso. o Coilolo olinonlo oo Sislomo
Trioolrio Nocionol, ooininoo o lormo o goo oo viqncio oro o 1 oio oo 5 ms os o romolqoo, islo
o, 1 oo moro oo 18. / rozo o moilo simlos. o Coilolo oxlinqoio olqons lrioolos o ormilio o crioo
oo oolros, goo ooonoiomoo loi oro o insliloio. Doi o rozo oslooolocioo.
Concloinoo, gooso looo o Corlo lornoo-so olicvol no oolo oo soo oolicoo, oxcoo oonos oo
Coilolo l, oo Tilolo \l, or oro oo orliqo 34, oo /lo oos Disosios Conslilocionois Tronsilrios.
Do eficcio dos normos constitucionois
E nocossrio lomoror goo lroloromos oo oiccio |orioico, no oo sociol, lomoomcbomooo oo oolivioooo, o
goo consislo no concrolo oosorvncio oo normo no moio sociol goo rolonoo roqolor [os normos goo
oqom o os goo no oqom}. Esso [o oiccio sociol} no inlorosso noslo momonlo.
Soqoinoo, os normos conslilocionois somro so oolooos oo oiccio [|orioico}, olqomos oo oiccio lono,
oolros oo oiccio rololivo, ooonoonoo oo loqisloo comlomonlor goo os inloqro.
E lol oiccio - somro oxislonlo - qoronlo os normos conslilocionois o nolorozo |orioico, ois goo so loxormos
om oisosilivo oo inoicoz osloromos oirmonoo o soo no ooriqoloriooooo, oo molbor, lrolo-so oo
orionloo somsono oslolol, goonoo moilo oo omo roqro morol, o goo o inoomissivol.

Porlonlo, osgooom goolgoor clossiicoo oos normos conslilocionois goo oocloro o oxislncio oo
roosios ooonoonlos oo normos inroconslilocionois.
1oso /onso oo Silvo orlo oo omo romisso moilo imorlonlo, gool so|o, oo inoxislncio oo normos
conslilocionois som o minimo oo oiccio |orioico, or monor goo so|o olo, roonoo clossiicoo lriorlilo
[omlrs}, oro ioonliicor os normos conslilocionois oo oiccio lono, os oo oiccio limilooo o os oo oiccio
conlioo.
Mormos constitucionois de eficcio pleno
/s oisosios goo orocomooscrilivos, como o oo goo o 8rosil o omo Roolico" o goo o ormo oo oslooo o
o ooorolivo, olom oo roconbocorom os ormos oo qovorno o oo oslooo, oxiqom omo sorio oo olivioooos,
como o comolncio oo orqonizoo oos oslooos ooorooos o o roioio oo monorgoio.
04
E no oonos ossos, mos looos ogoolos normos onoomonlois, vorooooiros oocisos olilicos concrolos goo
oononciom o ormo olilico oo sor oo ovo orosiloiro o ormom o rossooslo osico oro looos os
normolizoos ollorioros, inclosivo oro os lois conslilocionois [mooionlo roormo}, conormo o onsomonlo
oo Scbimill, oomonslromlrolor-so oo normos oo oiccio lono."
/osor oo oiicoloooo no ixoo oo crilorio nico oro o ioonliicoo oos normos oo oiccio lono, o
ossivol oolorminor olqons ormolros [lomonoo como ooso o ooolrino norlo-omoricono} o so cboqor o
concloso oo goo lm comonoo corlo o ooinioo, incroslonoo-so, rooominonlomonlo, onlro os roqros
orqonizolivos o limilolivos oos oooros oslolois, o ooom concoiloor-so como sonoo ogoolos goo, oosoo o
onlrooo om viqor oo consliloio, rooozom, oo lm ossioilioooo oo rooozir, looos os ooilos ossonciois,
rololivomonlo oos inlorossos, comorlomonlos o silooos, goo o loqislooor consliloinlo, oirolo o
normolivomonlo, gois roqolor.
Dovomos rossollor o olo oo goo os normos oo oiccio lono nomsomro rooozomlooos os ooilos rovislos
olo Consliloinlo, orom, oro goo ossim ossom sor clossiicooos - oovom lor o coocioooo o roooo.
Como oxomlo, onsomos no orliqo 15, l, goo oooro comolncio oos moniciios oro goo insliloom o
lPT.
Emsomo, so oo oiccio lono os normos conslilocionois goo.
o} conlonbomvoooos oo roioios,
o} coniromisonos, imonioooos o rorroqolivos,
c} oocloromoiroilos onoomonlois oo qoronlios conslilocionois o oomocrlicos,
o} no oosiqnomrqos oo oolorioooos osociois, o goo incomoomosociicomonlo soo oxocoo,
o} no inoigoomrocossos osociois oo soo oxocoo,
} no oxi|om o oloooroo oo novos normos loqislolivos goo lbos comlolom o olconco o o sonlioo, oo lbos
ixom o conlooo, orgoo | so orosonlom soicionlomonlo oxlicilos no ooinio oos inlorossos nolos
roqolooos.
Por llimo, goonlo os normos ooiniooros oo oiroilos o qoronlios onoomonlois, oovomos olonlor oro o
oisoslo no orqroo 1, oo orliqo 5.
1. /s normos ooiniooros oos oiroilos o qoronlios onoomonlois lmolicoo imooiolo.
Dos Mormos constitucionois de eficcio contido
1oso /onso oo Silvo oiz goo olqons ooloros oo no olilizomoslo clossiicoo, roolizonoo o oiviso oiorlilo,
oo clossiicomos normos oo oiccio conlioo como oo loqisloo, o goo oomonslro qronoo ogoivoco, ois goo
no ooonoomoo olivioooo inroconslilocionol oro o oiccio, mos simo ormilo cominloilo roslrilivo o, no
soo inoxislncio, o normo lor oiccio lono.
05
/inoo, oiz goo olqomos normos oosso lio inoicom olomonlos oo soo roslrio, goo no o loi, mos corlos
concoilos oo lorqo oioso no oiroilo olico, lois como oroom olico, soqorono nocionol oo olico,
inloqrioooo nocionol, oons coslomos, nocossioooo oo olilioooo olico, oriqo olico iminonlo, olc.
So normos moilo orocioos comos oo oiccio lono, vislo no rocisoromoo loqisloo inorior, ooonoo
sor roslrinqioos oo olo olivioooo loqislolivo, oo olo ocorrncio oos circonslncios rovislos.
No b ovioo lor o oisosilivo olioo o roooo imooiolo oo looos os ooilos rolonoioos olo
Consliloinlo, orom, o llimo orlo oo rocoilo ormilo o limiloo, or loi, oo soo oiccio, oomonslronoo
lrolor-so oo omo normo oo oiccio conlioo, oo, mois corrolomonlo, conlivol.
Dos normos de eficcio limitodo
1oso /onso oo Silvo, or gooslo lorminolqico, rooro oizor goo so normos conslilocionois oo rinciio
ogoolos goo ooonoom oo oolros rovioncios normolivos oro goo ossom sorlir os ooilos ossonciois,
colimooos olo loqislooor consliloinlo.
Tois normos ooom sor oivioioos om oois qroos. 1} os normos ooiniooros oo rinciio inslilolivo oo
orqonizolivo, o 2} os ooiniooros oo rinciio roqromlico.
As normos de princpio institutivo
C lormo normos conslilocionois oo rinciio inslilolivo" o olilizooo oro ooinir ogoolos goo conlmo inicio
oo osgoomo oo oolorminooo rqo, onlioooo oo insliloio, ooixonoo o oolivo crioo, oslroloroo oo
ormoo, oro o loi comlomonlor oo oroinrio, como o oxomlo o orl. 224, goo oolorminoo oo
Conqrosso o insliloio oo Consolbo oo Comonicoo. /nolisomos o roorioo roosio.
/rl. 224. Poro os ooilos oo oisoslo noslo coilolo, o Conqrosso Nocionol insliloir, como rqo ooxilior, o
Consolbo oo Comonicoo Sociol, no ormo oo loi.
/ rimoiro gooslo o sor colocooo o. o consliloinlo insliloio o Consolbo oo Comonicoo Sociol / rososlo
o noqolivo, vislo lor incomoioo o Conqrosso Nocionol oo oz-lo, no ormo oo loi. So livosso insliloioo, o
normo sorio oo oiccio lono, como no o oz, orom rinciioo o crioo, som comlol-lo oovomos
clossiic-lo como oo oiccio limilooo oo rinciio inslilolivo.
/o conlrrio, onolisomos o orliqo 44.
/rl. 44. C Pooor Loqislolivo o oxorcioo olo Conqrosso Nocionol, goo so como oo Cmoro oos Doolooos
o oo Sonooo.
Tol roqro oolivomonlo crioo o Conqrosso Nocionol, no oncomonooo o insliloio o oolros rqos
consliloioos, orlonlo, o oo oiccio lono, no limilooo oo rinciio inslilolivo.
0
So, ois, normos conslilocionois oo rinciio inslilolivo ogoolos olrovos oos goois o loqislooor consliloinlo
lroo osgoomos qorois oo oslroloroo o olriooios oo rqos, onlioooos oo inslilolos, oro goo o loqislooor
oroinrio os oslroloro omooinilivo, mooionlo loi.
1oso /onso oo Silvo ocrooilo goo o oiccio oo lois normos conslilocionois ooonoo oo sorom imosilivos,
goo oolorminom oo loqislooor, om lormos oromlrios, o omisso oo omo loqisloo inloqrolivo oo
ocollolivos, goo limilom-so o oor oo loqislooor oroinrio o ossioilioooo oo insliloir o silooo nolos
oolinoooos.
/ssim, ooomos oizor goo os normos. o}so so conirmolivos oo silooo |orioico rooxislonlo, oslo
ormonoco roconbocioo, como oro, o} so lroomosgoomos novos, rovoqomnormos |orioicos rooxislonlos,
insliloiooros oo silooos conlrrios oo rinciio nolos consooslonciooo, o o silooo novo s sor
volioomonlo coniqorooo como romolqoo oo loi inloqrolivo.
Por oolro looo, os normos goo ocollom oo loqislooor roqolor oolorminooo ossonlo, mooionlo loi ...so
ormissivos, mos no oosliloioos oo oiccio, ois limilom o oo oo lilolor oo ormisso, o goo rovo goo
so oolooos oo imorolivioooo, orgoonlo, oooos os circonslncios oo soo incioncio, ooriqomoolorminooo
comorlomonlo.
/ssim, os normos conslilocionois oo rinciio inslilolivo so olicvois inooonoonlomonlo oo loi
comlomonlor, no goo ossoms-lo.
Mormos de princpio progromtico
Soqonoo 1oso /onso oo Silvo, ooomos concooor, como roqromlicos, ogoolos normos conslilocionois,
olrovos oos goois o consliloinlo, omvoz oo roqolor, oirolo o imooiolomonlo, oolorminooos inlorossos, limiloo-
so o lroor-lbos os rinciios oro soromcomrioos olos soos rqos... visonoo o roolizoo oos ins sociois
oo Eslooo.
Enlonoo goo o normo roqromlico o rolo oo omoolo onlro o inlorvoncionismo o o lioorolismo o ooo sor
oivioioo om. o} os goo moncionomnormo oloro oro olooo osilivo, o} os goo nooo inoicom. /s rimoiros
vincolom oonos o loqislooor o os oomois looos os rqos olicos oo looo o sociooooo, como so orcooo
no coilolo oo CroomEconmico o Sociol.
/s normos roqromlicos, como normos |orioicos, oovom sor somro oosorvooos - nos limilos oo soo
oiccio.
nterpretoo dos normos constitucionois
No b ovioo olilizormos no inlorroloo oos normos conslilocionois os molooos bormonolicos
lrooicionois, o bislrico, o cionliico, o lilorol, o sislomlico o o loloolqico.
07
/lis, o molooo sislomlico o oo onoomonlol omroqo, roioinoo o onliso isolooo oo oisosilivos goo
comom o mosmo sislomo, o oos normos conlioos no Corlo Moqno. Soo imorlncio o oo lol moqnilooo
goo o ooolrino ocoooo or nomo-lo oo ormo oioronciooo, goonoo ogoi olilizooo. Folo-so omonioooo oo
Consliloio.
lnlorrolor o Consliloio oo ocoroo como soo onioooo o lovor omconlo looo o Toxlo, somnooo oosrozor, o
o conoolo ooriqolrio, soo ono oo cboqormos o conclosos oosoroos o omooscomosso como rolonoioo
olo Consliloinlo.
/ nosso Consliloio o onolilico, oiriomos olo rolixo, vislo goo ooonoom normos oo conlooos oivorsos o,
os vozos, ooronlomonlo conlrooilrios. Eslo o o rozo oro o inlorroloo, soqonoo o soo onioooo.
Do interpretoo conforme o Constituio
So oo inlorroloo oo Consliloio | lrolomos, oovomos nos olor o inlorroloo oo conslonlo omnormos
inroconslilocionois, normos monoros goo, olo olo soromocio oo Consliloio, oovom somro com olo
oslor omconsonncio.
/lqomos vozos o loqisloo viqonlo moslro-so inconslilocionol, goonoo oovor sor rolirooo oo Croonomonlo
1orioico, o imoo monlor o | cilooo soromocio oo Consliloio.
Em oolros cosos, bovor nocossioooo oo inlorroloo conormo o Consliloio oro roliror oo mosmo
oxrossos goo o noliigoom, como o conslonlo oo orl. 7, or. 2, oo Eslololo oo C/8 [Loi n. 8.C/4},
concooonoo o imonioooo moloriol oos oovoqooos omo inlorroloo oo ocoroo com o orl. 133. Nogoolo
roqro conslovo o imonioooo onol no oxorcicio oo roisso, inclosivo olo no ocorrncio oo crimo oo
oosocolo, lonoo o Soromo Trioonol Fooorol sorimioo lol oxrosso, monlonoo o roslonlo l oscrilo. E o
inlorroloo conormo o Consliloio comroooo oo loxlo.
/inoo, om oolros, o incomolioilioooo no o oo Consliloio com loxlo oo loi, mos sim com ossivol
inlorroloo oo inlorroloos oo mosmo. Exligoomos molbor. imoqinomos goo o orliqo 3 oo corlo
mooioo rovisrio osso soscilor lrs inlorroloos, omo oo ocoroo com o oroom mximo o os oolros om
ronco conlroosio. Dovor o STF |olqor oocloronoo o inconslilocionolioooo orciol somroooo oo loxlo,
ixonoo como vlioo o inlorroloo no oosloonlo.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 2 Aulo 1
DlkElIO5 FUNDAMENIAl5
01
Direilos Fundomenlois
Diroilos onoomonlois so silooos riviloqiooos os ossoos, goo oo|olivomo lrinmio liooroooo, iqooloooo
o rolornioooo, ongoonlo qoronlios onoomonlois so inslromonlos oro ossoqoror lois conoios ovorvois,
orliqo 5., Ll\, in vorois.
LV- ningum ser privodo do liberdode ou de seus bens sem o devido processo legol.
/ roorioo roosio nos lroz, oo mosmo lomo, oiroilo o qoronlio, goois so|om, o liooroooo o o oovioo
rocosso loqol. C oovioo rocosso loqol ossoqoronoo o liooroooo omroloo o riso oroilrrio, mos no o
o soo nico inslromonlo. \o|omos o oxoslo no linciso L/\lll.
LXV - conceder-se- hbeos corpus sempre que olgum sofrer ou se ochor omeoodo de sofrer
violncio ou cooo em suo liberdode de locomoo, por ilegolidode ou obuso de poder.
/ oo oo booos coros lomolqomimomsi mosmo. No, roslo-so oxclosivomonlo o roloqor o liooroooo
oo ir o vir, o liooroooo omoololoriol o, so oslo no oi losooo oo osl no iminncio oo o sor, o soo oso o
oosololomonlo ooscooioo, orlonlo, lbo o omo qoronlio.
Os direitos e gorontios fundomentois no Corto brosileiro
/ nosso Consliloio, conlom lilolo oonominooo oo Diroilos o Coronlios Fonoomonlois. E o Tilolo ll,
iniciooo no orliqo 5, goo oqlolino os soqoinlos coilolos. 1- Dos Diroilos o oovoros inoiviooois o cololivos, 2-
oos Diroilos Sociois, 3- Do nocionolioooo, 4- Dos Diroilos Polilicos, 5- oos orlioos olilicos.
No Tilolo ll, looos os oisosilivos conlm oo oiroilos oo qoronlios onoomonlois, orom oxislom oolros,
osolbooos olo loxlo conslilocionol. E o goo mo oolorizo o lol oirmoo Corqroo 2., oo orliqo 5. E
ooml-lo.
2 - Os direitos e gorontios expressos nesto Constituio no excluem outros decorrentes do
regime e dos princpios por elo odotodos, ou dos trotodos internocionois em que o kepublico
Federotivo do 8rosil se[o porte.
H ooos roqros noslo sonlioo, o goo qoronlo o sorvio olico o onivorsol oo sooo [orl. 1} o o moio
omoionlo sooovol [orl. 225}. C orl. C, or. 4., l\, oiz sorom os oiroilos o qoronlios inoiviooois closolos
olroos, orlonlo, inloqronlos oo ogoono rol oos normos conslilocionois goo no ooom sor oo|olo oo
omonoo conslilocionol, so|o oro sorimir, oo olo mosmo rooozi-lo.
Noslo onlo, o imroscinoivol moncionormos o orliqo 15C, lll, o, goo oiso.
Aulo 1
02
Art. 150. 5em pre[uzo de outros gorontios ossegurodos oo contribuinte, vedodo o Unio, oos
Estodos, oo Distrito Federol e oos Municpios.
- cobror tributos.
b} no mesmo exerccio finonceiro em que ho[o sido publicodo o lei que os instituiu ou oumentou.
C Soromo Trioonol Fooorol | oocloroo, sor oslo orliqo oiroilo onoomonlol, orlonlo, closolo olroo.
Cooo osociol coioooo como orliqo 5, orqroo 3, ocrosconlooo olo Emonoo Conslilocionol n 45, oo
2CC4, orlonlo, inoxislonlo no roooo oriqinol oo Consliloio. E inlorossonlo l-lo.
3. Os trotodos e convenes internocionois sobre direitos humonos que forem oprovodos, em
codo Coso do Congresso Mocionol, em dois turnos, por trs quintos dos votos dos respectivos
membros, sero equivolentes os emendos constitucionois.
Eslo oisosilivo crio o ossioilioooo oo oxislncio oo oiroilos o qoronlios onoomonlois oro oo Corlo. Ho|o o
8rosil irmor lrolooo inlornocionol roioinoo o riso oo ooosilrio iniol [como oz onloriormonlo com o
Poclo oo Son 1oso oo Coslo Rico} o o convono or orovooo or lrs goinlos oos ooos cosos, om oois
lornos, lol qoronlio sor ocroscioo oo rol oo orliqo 5., somgoo nolo conslo oxrossomonlo. \olo oizor, oorio-
so o ossioilioooo oo lormos oiroilos o qoronlios onoomonlois olo mosmo oro oo Toxlo Conslilocionol,
oromcomo mosmo oro oos l oxrossomonlo insorioos.
Os destinotrios
/nolisomos o cool oo orl. 5..
"Art. 5 - Todos so iguois peronte o lei, sem distino de quolquer noturezo, gorontindo-se oos
brosileiros e oos estrongeiros residentes no Fos o inviolobilidode do direito o vido, o liberdode, o
iguoldode, o segurono e o propriedode, nos termos seguintes."
Cs liloloros oos oiroilos o qoronlios onoomonlois om om rimoiro momonlo, oocorronlo oo inlorroloo
lilorol, oiriomos soromos orosiloiros o os oslronqoiros ogoi rosioonlos.
/inlorroloo lilorol oo Consliloio no o o mois ooogoooo.
Dosso ormo, o oisosilivo cilooo oovo sor inlorrolooo no sonlioo oo goo os oiroilos o qoronlios
onoomonlois roloqom looos goo olconvois olo |orisoio orosiloiro, so|om orosiloiros oo oslronqoiros,
roqolorizooos oo no.
03
Aeficcio [urdico
/ olicooilioooo o oiccio oos normos conslilocionois o o loorio oo 1oso /onso oo Silvo olicvol o o
normo viqonlo, ongoonlo o oiccio |orioico, somro oxislonlo, o oivioioo om qroos, oo mooo goo ooomos
clossiic-los omnormos conslilocionois oo oiccio lono, conlioo o limilooo. Eslooomos o orqroo 1, oo
orliqo 5, in vorois.
" 1 - As normos definidoros dos direitos e gorontios fundomentois tmoplicoo imedioto.
No oocloro lorom os normos conslilocionois oi clossiicvois nocossoriomonlo - oiccio lono, mos sim
loromonlrooo omviqor no oolo oo oolicoo oo Consliloio, omC5 oo oolooro oo 1888. Do oolro mooo,
oxislomoisosilivos, onicomonlo ongooorvois como oiroilos o qoronlios onoomonlois, goo so oo oiccio
limilooo, como o o lnciso ///ll, oo orl. 5, vo|omos.
XXX - o Estodo promover, no formo do lei, o defeso do consumidor;
Doonoo oo loi oro goo osso sorlir looos os ooilos rolonoioos, bo|o vislo o oxislncio oo Coiqo oo
Dooso oo Consomioor, orlonlo, o normo conslilocionol oo oiccio limilooo.
kelotividode dos Direitos Fundomentois
No oxislo oiroilo onoomonlol oosololo. Nom o vioo o o. lmoqinomos o soqoinlo silooo. soo
sorroonoioo, om coso, or ossollonlos, ongoonlo oormio, orom consiqo olconor omo oco no cozinbo o
oosiro qolos no inlroso, coosonoo-lbo o morlo. C olo o liico, oromno onli|orioico, rozo olo gool no
b conoonoo. Ccorro o loqilimo oooso.
No coso, oois oromos oons |orioicomonlo roloqioos. 1} o vioo, 2} o olrimnio. Cool o o mois imorlonlo
So oomonslro, nosso oxomlo, o ossioilioooo oo rololivizoo oos oiroilos onoomonlois. Dovo-so onolisor o
coso concrolo, om goo oovomos voriicor, om goo mooioo cooo om oos oiroilos oovo incioir, rocoronoo
ovilor goo omo oolro sorimo. E o goo so cbomo oo rinciio oo concoroncio rlico.
Cs oiroilos onoomonlois no ooomsor olilizooos como oscooo oro o rlico oo crimos, loso goo rooqno
o soo corlor oosololo. \oriico-so o inciso /ll, oo orl. 5..
/ll - o inviolvol o siqilo oo corrosononcio o oos comonicoos loloqricos, oo oooos o oos comonicoos
lolonicos, solvo, no llimo coso, or oroom|ooiciol, nos bilosos o no ormo goo o loi oslooolocor oro ins
oo invosliqoo criminol oo inslroo rocossool onol,
So o siqilo oo comonicoos o oooos ooomsor gooorooos or oroom|ooiciol o oro ins oo invosliqoo oo
rocosso onol, o oo corrosononcio no ossoi oslo ormisso, ormilinoo-so o roslrio oonos no coso
oo oslooo oo oooso oo oo silio [vioo os orliqos 13 o 137}.
04
Coonlo os rovos ilicilo, oo oso vooooo olo inciso L\l, vislomoromos ooos silooos oislinlos. 1} C
Minislorio Polico, som oolorizoo |ooiciol, inlorcolo qrovoo lolonico o rolonoo oliliz-lo oro ooilo
oo onoomonlor oonncio criminol. No ooor, ois o oovor oo onir oo Eslooo no o oiroilo onoomonlol o
o rovo o ilicilo, 2} C so|oilo osl sonoo ocosooo oo crimo oo bomicioio, somgoo o lonbo comolioo. Exislom
inoicios conlro olo, goo no ossoi nonbomlioi. Enlo rosolvo conlrolor omoololivo orlicolor, goo onlro om
oomicilio no oolorizooo o ororio-so oo oocomonlo olboio, comrooolrio oo no lor o clionlo comolioo o
crimo. C 1ooicirio no ir conoonor o roo, mosmo goo o rovo lonbo sioo consliloioo oo ormo ilicilo, bo|o
vislo no coso concrolo o inocncio oo ocosooo oovonoo rovolocor o oovioo rocosso loqol [inciso Ll\}, goo
oxiqo rocosso |oslo, o roioio oo oso oo rovo ilicilo.
E os rovos ilicilos, oo oso vooooo olo lnciso L\l Coois os limilos oo lol roioio Cs oomois oiroilos o
qoronlios onoomonlois. \islomoromos ooos silooos oislinlos. 1} C Minislorio Polico, som oolorizoo
|ooiciol, inlorcolo qrovoo lolonico o rolonoo oliliz-lo oro ooilo oo onoomonlor oonncio criminol.
Pooo Do |oilo nonbom, ois o oovor oo onir oo Eslooo no o oiroilo onoomonlol o o rovo o ilicilo, 2} o
so|oilo osl sonoo ocosooo oo crimo oo bomicioio, som goo o lonbo comolioo. Exislom inoicios conlro olo,
goo no ossoi nonbom lioi. Enlo rosolvo conlrolor om oololivo orlicolor, goo onlro om oomicilio no
oolorizooo o ororio-so oo oocomonlo olboio, comrooolrio oo no lor o clionlo comolioo o crimo. Como
ozor C 1ooicirio ir conoonor o roo, vislo sor o rovo ilicilo, mosmo oomonslronoo o soo inocncio E
lqico goo no, oovonoo no coso concrolo rovolocor o oovioo rocosso loqol [lnciso Ll\}, goo oxiqo
rocosso |oslo, o roioio oo oso oo rovo ilicilo.
No b ovioo sor o livro oxorcicio oo collos roliqiosos, rovislo no lnciso \l, oosololomonlo ossonciol oo
roqimo oomocrlico. lmoqinomos o soqoinlo silooo. iqro|o mooo-so oro oom oo looo oo soo coso,
oslooolocioo omzono oslrilomonlo rosioonciol [o islo inooonoo oo crooo, goo ooo sor o moo, o soo oo oo
goolgoor omoo vocs}. \oc linbo omo vioo lrongilo, ois rosolvomroolizor collos vinlo o goolro boros or
oio. /o conlrrio oo osorooo, osso o vivor no vorooooiro inorno, ois no mois consoqoo oormir, oslooor,
ossislir loloviso oo convorsor com os omilioros. Em virlooo oos roclomoos, o iqro|o rocooo oroom
moniciol oro ocbomonlo, orom oloqo o liooroooo oo collo Tom rozo Lqico goo no, or no sor
oiroilo oosololo, oovonoo sor oo|olo oo concoroncio rlico, no coso, como o lnciso /, ossocorolrio oo
vioo rivooo, inoooo oro o coilooo morooor.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 2 Aulo 2
DlkElIO5 E GAkANIlA5
FUNDAMENIAl5
01
Iemos: Direilos sociois, Nocionolidode,
Direilos Pollicos e Porlidos Pollicos
Dos Direilos 5ociois
/s normos goo inloqrom o coilolo ll, oo Tilolo ll, oo Consliloio Fooorol, oonominooo Dos Diroilos
Sociois, ooom sor clossiicooos om lrs qroos. 1} oo sinloso oos mosmos, , 2} oos oiroilos inoiviooois oos
lrooolboooros oroonos, rorois o oomoslicos, o 3} oos oiroilos cololivos oos mosmos inoicooos.
Coonlo oo rimoiro qroo, incloi oonos omoisosilivo, o orliqo , ossimoisoslo.
/rl. . So oiroilos sociois o ooocoo, o sooo, o lrooolbo, o morooio, o lozor, o soqorono, o rovioncio
sociol, o roloo o molornioooo o o inncio, o ossislncio oos oosomorooos, no ormo ooslo Consliloio.
Dovo rossollor sor o oisosilivo moromonlo roqromlico, oom como lor sioo o oiroilo o morooio incloioo
olo Emonoo Conslilocionol 2, oo 2CCC.
Dos Direitos 5ociois ndividuois
Cs Diroilos Sociois inoiviooois sooo|om no loxlo oo orliqo 7, oslo lomoom o om rol omliicolivo, no
loxolivo. \o|omos.
/rl. 7. So oiroilos oos lrooolboooros oroonos o rorois, olom oo oolros goo visom o molborio oo soo
conoio sociol.
So oosorvo o iqooloooo oo lrolomonlo onlro os lrooolboooros oroonos o os rorois, vislo goo o nico oiorono
conslilocionol oi rolirooo olo Emonoo 28, olloronoo roqro sooro o roscrio oos oos lrooolbislos o
oniormizonoo-o oro looos os lrooolboooros. cinco onos, olo o limilo oo oois onos os o oxlino oo
conlrolo oo lrooolbo.
E o lrooolbooor oroono, somro lrooolbo no cioooo No nocossoriomonlo, vislo o ossioilioooo oo
lrooolbooor oroono roslor sorvio no zono rorol, or oxomlo, omomriqoriico, ongoonlo roricolo collivor
no cioooo. / imorlncio oo ioonliicoo Exislom roqros rrios, no loconlo o Provioncio Sociol,
orlonlo, oro oo coilolo. E cooivol o loiloro oo lnciso ll, oo orqroo 7., oo orliqo 2C1, coioonoo oo
oosonlooorio or ioooo.
ll - sossonlo o cinco onos oo ioooo, so bomom, o sossonlo onos oo ioooo, so molbor, rooozioo omcinco onos o
limilo oro os lrooolboooros rorois oo omoos os soxos o oro os goo oxorom soos olivioooos om roqimo oo
oconomio omilior, noslos incloioos o rooolor rorol, o qorimoiro o o oscooor orlosonol.
Aulo 2
02
Em momonlo oorroooiro, crioo-so coloqorio oioronciooo oo lrooolboooros, oos oomoslicos, os goois no
so ossoqorooos olqons oiroilos, onlro olos o soqoro-oosomroqo o o onoo oo qoronlio or lomo oo
sorvio, rovislos nos incisos ll o lll.
Dos Direitos 5ociois Coletivos
1 os oiroilos sociois cololivos oslo oxoslos o orlir oo orliqo 8, omooro olqons incisos oo orliqo 7 ossim
lomoom ossom sor consioorooos, como o //\ll, oolorminonoo o roloo om oco oo oolomoo, no
ormo oo loi.
Dosso ormo, oizomrosoilo, rioriloriomonlo, o ossocioo roissionol oo sinoicol, so oo omlooo roolom
o liooroooo oo ossocioo o oo orlicioo oo no oos ossoos, oxrosso no orliqo 5, incisos /\lll, /l/, // o
//l, oo oolro roioo o insloloo oo sinoicolo no mosmo ooso lorriloriol oo om| oxislonlo.
/rl. 8.
lll - /o sinoicolo cooo o oooso oos oiroilos o inlorossos cololivos oo inoiviooois oo coloqorio, inclosivo om
gooslos |ooiciois oo oominislrolivos.
Do Direito de greve
lnsorlo nos oiroilos sociois cololivos, onconlro-so o oiroilo oo qrovo, oxoslo no orliqo .
/rl. - E ossoqorooo o oiroilo oo qrovo, comolinoo oos lrooolboooros oocioir sooro o oorlonioooo oo
oxorc-lo o sooro os inlorossos goo oovomor moio oolo ooonoor.
1 - / loi ooinir os sorvios oo olivioooos ossonciois o oisor sooro o olonoimonlo oos nocossioooos
inooivois oo comonioooo.
2 - Cs ooosos comolioos so|oilomos rosonsvois os onos oo loi.
No orqroo 2, so oo|olivosso roslrinqir somonlo o onlorior, oovorio lor conslooo oo rrio loxlo ooslo, oo
oo lnciso, no oo oisosilivo com o mosmo qonorolioooo. So ossim ocorroo, rooro-so oo cool. Molbor
oxliconoo, o loi oovo roorir-so oos ooosos, oninoo-os, so|o os oocorronlos oo sorvio ossonciol
inloqrolmonlo inlorromioo, so|o omrozo oo onoomonlo oo oo oorlonioooo oo qrovo.
Tol onlonoimonlo, oiqo-so oo ossoqom, no oosloo oo goo vom oxrossonoo o Trioonol Soorior oo
Trooolbo.
Do nocionolidode
Nocionolioooo o o vincolo |orioico goo so osloooloco onlro ominoiviooo o omEslooo, olo gool oslo qoronlo
oo inoiviooo corlos oiroilos o oovoros orionoos oo soo soooronio. Mos o con|onlo oos nocionois ormo o ovo
orosiloiro No roriomonlo, vislo goo o Povo oocorro oo somo oossos o oos oslronqoiros ogoi rosioonlos,
ormonoo o comonioooo nocionol.
Pooo sor oivioioo omrimrio oo soconorio, ogoolo oogoirioo olo noscimonlo o oslo or oo inoivioool
o ocoiloo oo Eslooo, ormolizonoo o nolorolizoo.
03
Do oquisio primrio
E o oriqinrio o oocorro oo oois crilorios, o |os soli o o |os sonqoinis.
C |os soli oiz soromnocionois os noscioos omlorrilrio oo Eslooo, inooonoonlomonlo oo os ois soromoo
no oo l orionoos, ongoonlo o |os sonqoinis vincolo o nocionolioooo o oscononcio, inooonoonlomonlo
oo locol oo noscimonlo.
E o 8rosil, gool crilorio ooolo Primoiromonlo, oovomos lor o conlioo no orliqo 2C, oo Convono /moricono
oo Diroilos Homonos.
/rl. 2C. Diroilo o nocionolioooo.
1. Tooo ossoo lomoiroilo o omo nocionolioooo.
2. Tooo ossoo lomoiroilo o nocionolioooo oo Eslooo omco|o lorrilrio boovor noscioo, so no livor oiroilo o
oolro.
\islomoronoo-o, orcooomos goo o ogoisio oriqinrio oo nocionolioooo orosiloiro, oo gool oocorrom os
orosiloiros nolos, o olrioolo oos goo ogoi noscorom, oosoo goo os ois no oslo|omo sorvio oo soo ois. lslo
o, so o omooixooor oo Niqorio ogoi livor om ilbo, com o omooixolriz, omooro noscioo no nosso lorrilrio,
no cooor no roqro. E so o ilbo oo omooixooor livor como mo omo orosiloiro Noslo coso, so ogoi noscioo,
omooro os conoios oo oi, sor orosiloiro nolo.
Do oolro looo, oolro oxcoo o roqro oo |os soli, oomonslronoo lormos ooolooo o loorio, orom, com
lomoromonlos, osl conlioo no olinoo o, oo lnciso l, oo orliqo 12, oro o gool sor orosiloiro o noscioo no
oxlorior, oo oi orosiloiro oo mo orosiloiro, oosoo goo goolgoor oolos oslo|o o sorvio oo Roolico
Fooorolivo oo 8rosil. \olo oxlicor. no oonos os oilomolos oslo, no oxlorior, o sorvio oo Eslooo
orosiloiro, os mililoros o sorvio oo 8rosil lomoomso. Por llimo, sor consioorooo orosiloiro nolo o noscioo
no oxlorior, oo oi oo mo orosiloiro, oosoo goo vonbo ogoi rosioir o olo, om goolgoor lomo, olo
nocionolioooo orosiloiro.
Do oquisio secundrio
/ oslo so oonomino nolorolizoo o os rogoisilos oslo oxoslos om loi, o oo n. .815/8C, vislo sor o olinoo
o, oo lnciso ll, oo orliqo 12, no rimoiro orlo, normo oo oiccio limilooo. No ooslonlo islo, o roorioo
oisosilivo o o olinoo o ocooorom or oslooolocor ooos ormos oxlrooroinrios oo ogoisio oo
nocionolioooo, comrogoisilos oommonos oxlonsos oo goo os rovislos omloi. \o|omos.
ll - nolorolizooos.
o} os goo, no ormo oo loi, oogoiromo nocionolioooo orosiloiro, oxiqioos oos oriqinrios oo oisos oo linqoo
orloqooso oonos rosioncio or omono ininlorrolo o ioonoioooo morol,
o} os oslronqoiros oo goolgoor nocionolioooo, rosioonlos no Roolico Fooorolivo oo 8rosil b mois oo goinzo
onos ininlorrolos o somconoonoo onol, oosoo goo rogooiromo nocionolioooo orosiloiro.
04
Emrimoiro loqor, visoo o Consliloinlo rosliqior os orionoos oo oisos goo olomo linqoo orloqooso.
/inoo, mosmo com rozo moior, ormilo oos oslronqoiros goo no comrovorom looos os rogoisilos
rovislos omloi, o nolorolizoo, ooslonoo o inoxislncio oo conoonoo onol o o rogoorimonlo.
E os orosiloiros nolorolizooos lmlrolomonlo oioronciooo omroloo oos nolos Esl oxoslo no orqroo
3, oo oisosilivo om comonlo. Corlos corqos no oooro sor ocoooos or nolorolizooos. E cil oooozi-
los, o roqro o o soqoinlo. nom o Prosioonlo nom goolgoor oos soos socossoros ooom sor nolorolizooos,
orlonlo, o \ico-Prosioonlo, o Prosioonlo oo Cmoro o oo Sonooo o os minislros oo STF no ooom lor
nocionolioooo oogoirioo. /lomoisso, lomoomso corqos oxclosivos oo orosiloiros nolos os oos momoros oo
corroiro oilomlico, os oiciois oos Foros /rmooos o o Minislro oo Dooso.
Do perdo do nocionolidode brosileiro
C orosiloiro, goor nolo oo nolorolizooo, ooo oroor o nocionolioooo Sim, oosoo goo 1} bo|o concolomonlo
oo soo nolorolizoo, or sonlono |ooiciol, om virlooo oo olivioooo nocivo oo inlorosso nocionol, 2} olor
or oolro nocionolioooo, solvo so o oolro Eslooo o oxiqir como conoio oo ormonncio omsoo lorrilrio
oo oro o oxorcicio oo oiroilos civis. C orosiloiro, nolorolizonoo-so, no oroor o nocionolioooo orosiloiro.
Os portugueses oqui residentes
/os orloqoosos, o isso o rosollonlo oos loos rolornos goo nos ono, o Consliloio oooro lrolomonlo
oosololomonlo riviloqiooo, vislo goo o olos so ossoqoro rocirocioooo.
Dos Direitos Folticos
Com roloo oos Diroilos Polilicos, oovo ossovoror sorom orionoos oo cioooonio, oo 1 Coroo, vislo goo
osilivooos | no Docloroo oo Diroilos oo Homomo oo Cioooo oo 178, roorciononoo o orlicioo
oo cioooo no vioo olico oo Pois. Divioo-so om sorqio, oos cosos oo inoloqioilioooo o oo oroo o
sosonso oo oiroilos olilicos.
Direito de 5ufrgio
C Sorqio, oiroilo oo volo o, oo mosmo lomo, om oovor, no mooioo om goo o ooriqolrio o gooso looos,
com oxcoo oos onolooolos, oos monoros oo 1 o moioros oo 18 onos o oos moioros oo 7C onos. E no
oxislo oonos nos oloios oro os loqislolivos o o cboio oos Exocolivos, vislo rovor o nosso oomocrocio,
omooro rorosonlolivo, olqons moconismos liicos oo oirolo, goois so|om. o looiscilo, o rooronoo o o
iniciolivo oolor. Cgoo os oioroncio Cs oois rimoiros ooomsor convocooos olo Conqrosso Nocionol
o so mooos oo consollo oolor, ogoolo onlos oo iniciooo o rocosso loqislolivo o o rooronoo os, oolo
ooonoonoo o viqncio oo normo.
05
E omolo loqislolivo ooonoonlo oo orovoo oo looiscilo onlro o ooloo oirolomonlo inlorossooo, islo
o, oo Eslooo o sor oosmomorooo o oo goo so rolonoo. So o looiscilo no or ovorvol, o Conqrosso
Nocionol no ooor ooilor o loi comlomonlor.
Poro oolros molorios, o oro sooor o osio oo ooloo ocorco oo om lomo goolgoor, como o oo
limiloo oo orlo oo ormo, ooor o Conqrosso convocor looiscilo oo, so | orovoo o ro|olo oo loi,
so|oil-lo o rooronoo oolor, mooionlo o ooio oo Docrolo Loqislolivo.
Dos inelegibilidodes
lnoloqioilioooos, no linqooqom oo Consliloio, so imooimonlos o conoiooloro, ocorronoo oos
inolislvois o oos onolooolos. C concoilo oo inolislvol oovo sor rooncbioo olo loi. Coonlo oos
onolooolos, imorlonlo o o lomorono. ooom volor, no so ooriqooos, orom no so ormilo o
conoiooloro oo omoolos, so|o gool or o corqo ololivo. Eslos so inoloqioilioooos oosololos.
Do oolro looo, goonlo os inoloqioilioooos rololivos, so os goo vooomrooloios o os oo oronlosco, olomoo
oolros oocorronlos oo loi, como so orcooo oo orqroo , oo orliqo 14.
Loi comlomonlor oslooolocor oolros cosos oo inoloqioilioooo o os rozos oo soo cossoo, o im oo
roloqor o rooioooo oominislrolivo, o morolioooo oro oxorcicio oo monoolo consioorooo vioo roqrosso
oo conoioolo, o o normolioooo o loqilimioooo oos oloios conlro o inloncio oo ooor oconmico oo o
oooso oo oxorcicio oo ono, corqo oo omroqo no oominislroo oirolo oo inoirolo.
Em roloo os rooloios, o olos no b nonbom imooimonlo oro os corqos oo Porlomonlo, islo o, nooo
imooo goo ooolooo so conoioolo, goonlos vozos goisor, oo mosmo corqo, ocorronoo roslrios oonos oos
oo Cboio oo Exocolivo, ooorol, oslooool o moniciol. /ssim, Prosioonlo oo Roolico ooo loiloor o
rooloio, oromor omo nico voz, o mosmo ocorronoo omroloo oos oomois cilooos.
1 omoocorrncio oo oronlosco, so|o consonqinoo oo or oinioooo, o orqroo 7, oo mosmo orliqo 14,
lomoom rov limiloos olicvois oos liqooos os Cboios oo Pooor Exocolivo oo o goom ocooo o corqo
nos llimos sois mosos oo monoolo, visonoo rosorvor o lisoro oo oloio, oro goo o mgoino no so|o
olilizooo omovor oo rximo oo Pooor.
Noslo sonlioo, oiz sorominoloqivois, no lorrilrio oo lilolor, o cn|oqo o os oronlos, consonqinoos oo oins,
olo o soqonoo qroo oo or oooo.
No ooslonlo, b omo oxcoo, so | lilolor oo monoolo ololivo o conoioolo o rooloio. o coso oo molbor
goo ooolooo oslooool o v o soo morioo oloilo oo corqo oo qovornooor. Poro olo no bovor imooimonlo o
novos loilos, vislo concorror o rooloio.
Aperdo e o suspenso de direitos polticos
/s bilosos rovislos no orliqo 15 oioronciom-so o oovom sor clossiicooos oo ocoroo com o
lronsiloriooooo.
Dosso mooo, so oo oroo o concolomonlo oo nolorolizoo or sonlono lronsilooo om|olqooo o o rocoso
oo comrimonlo oo ooriqoo o looos imoslo.
0
C concolomonlo oo nolorolizoo qoro o oroo oos oiroilos olilicos or vio roloxo, ois o nocionolioooo
orosiloiro o rogoisilo oo oxorcicio ooslos. Como concolomonlo, so inoo o cioooonio, rolornonoo o ossoo o
conoio oo oslronqoiro, molivo olo gool lomoomso osvoi o rozo oo oxorcor o oiroilo oo volor o sor volooo.
Coonlo oos cosos oo sosonso, oocorromoo incoocioooo civil oosololo, conoonoo criminol lronsilooo
om|olqooo, o oo conoonoo or imrooioooo oominislrolivo. So cosos oo sosonso, vislo goo soorooo
o rimoiro, oo inoooos os ooilos oos oois llimos cosos, ooixor oo oxislir.
E imorlonlo oosorvor goo o conoonoo criminol lronsilooo om|olqooo, mosmo goo o roo so livro sollo, oo
goo lbo so|o ooorioo o sorsi oo o liooroooo conoicionol, sor cooso oo sosonso oo oiroilos olilicos.
Dos Fortidos Folticos
E livro o crioo oos orlioos olilicos, o mooo olo gool os cioooos ocossomo cioooonio ossivo, islo o, oo
rorosonloo oolor. So consliloioos como so ossom ossocioos civis, roioinoo-so o inlorvono
oslolol o qoronlioo-so o loriorlioorismo, oo so|o, o inoxislncio oo ooslcolo o crioo oo nonbomo
oqromioo, oosoo goo lonbomcorlor nocionol o no rocooomoinboiro oo oslronqoiro.
/lom oisso, oovom sor rosqooroooos o soooronio nocionol, o roqimo oomocrlico o os oiroilos oo ossoo
bomono.
Do oolro looo, omooro onlioooos civis, oovom roslor conlos o 1oslio Eloilorol, vislo rocooorom oinboiro
olico o oro ovilor o oooso oconmico nos comonbos oloilorois.
Por llimo, o orqroo 3, oo orliqo17, o oxrosso om lbos qoronlir, no ormo oo loi o ocosso qroloilo oo
roio o o loloviso, o goo nos ormilo, oo goonoo omgoonoo, momonlos oqrooooilissimos oo rooqonoo
nossos moios oo comonicoo.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 2 Aulo 3
DlkElIO5 E GAkANIlA5
FUNDAMENIAl5
01
Ielo 1 - "Wrils" Conslilucionois e o Ao Populor
C booos coros, o monoooo oo soqorono, o monoooo oo in|ono o o booos oolo, looos insorioos no
orliqo 5, o orlir oo lnciso L/\lll.
O Hbeos Corpus
C booos coros o somro oo conslilocionol onol, moilo omooro no roros vozos so|o imolrooo
conlro olo oo oolorioooo civil. \o|omos o rrio Corlo, lrolonoo oo comolncio oo Soromo Trioonol
Fooorol o oo Soorior Trioonol oo 1oslio.
/rl. 1C2. Comolo oo Soromo Trioonol Fooorol, rocioomonlo, o qooroo oo Consliloio, cooonoo-lbo.
l - rocossor o |olqor, oriqinoriomonlo.
o} o boooos-coros, sonoo ocionlo goolgoor oos ossoos roorioos nos olinoos onlorioros, o monoooo oo
soqorono o o boooos-oolo conlro olos oo Prosioonlo oo Roolico, oos Mosos oo Cmoro oos Doolooos
o oo Sonooo Fooorol, oo Trioonol oo Conlos oo nio, oo Procorooor-Corol oo Roolico o oo rrio
Soromo Trioonol Fooorol,
/rl. 1C5. Comolo oo Soorior Trioonol oo 1oslio.
l - rocossor o |olqor, oriqinoriomonlo.
c} os boooos coros", goonoo o coolor oo ocionlo or goolgoor oos ossoos moncionooos no olinoo o, oo
goonoo o coolor or lrioonol so|oilo o soo |orisoio, Minislro oo Eslooo oo Comonoonlo oo Morinbo, oo
Exorcilo oo oo /oronolico, rossolvooo o comolncio oo 1oslio Eloilorol,
/olorioooos civis lomoomooomcooqir o liooroooo oo ir o vir oos ossoos. Ponsomos omsooslo oi goo o
conoonooo, rovisoriomonlo, oo oqomonlo oo onso olimonlicio o rocooo ciloo oro conloslor, orom
lomoomoro comrir como ooriqoo om48 boros, soo ono oo riso. Eslo oi oolorminooo no rocosso
civil. No onlonlo, cooor boooos coros, goo conlinoor o sor omo oo conslilocionol onol, roqioo olos
oisosilivos oo Coiqo oo Procosso Ponol.
As Espcies
C boooos coros, oo mosmo ormo, ooo sor imolrooo com o ilo oo ooslor o cooo oocorronlo oo
iloqolioooo oo oooso oo ooor oo oo ozor coss-lo, so | ocorrioo. E oo so soor volbo boilo oo inlorior, om
goo o ooloqooo, olonoonoo o clomor oolor o olo mosmo oo cn|oqo, oncloosoro ooooo or omo noilo.
Cooo o wril conslilocionol
Loqicomonlo goo sim. Emgool mooolioooo Rorossivo, ois o cooo | ocorroo.
Emoolro onlo, o coso oo roslilolos omooooos or osloromoxorconoo o soo mislor no roo oo comonoonlo
oo PM. Pooom inqrossor om |oizo Cloro goo sim, imolronoo boooos coros rovonlivo, or oslorom no
iminncio oo soror riso iloqol, omooro islo oinoo no lonbo ocorrioo. 8oscoriom om solvo conoolo,
imooinoo o oo oo oolorioooo.
Aulo 3
02
Do Frocedimento
Coonoo so olo oo rocooimonlo, lomoro-so oos rilos rovislos nos Coiqos oo Procosso Ponol o Civil,
oxlromomonlo ormois. Soo osso rismo, o boooos coros soqoir om rilo osociol, orom, oxlromomonlo
inormol, olo imorlncio oo oiroilo goo rolonoo ooonoor.
Dosso ormo, om rimoiro loqor, ooo sor imolrooo or ogoolo goo soro oo osl no iminncio oo soror
cooo iloqol. Em oxomlo cilooo, nooo imooo os roslilolos omooooos oo riso goo roonbom o
oo. No onlonlo, so|omos roolislos, o oosnocossoriomonlo olocooo om bosilol sigoilrico o o roso
iloqolmonlo moilos vozos nomloro conoios oo oz-lo, o rozo oo so qoronlir o loqilimioooo qorol.
Noslo sonlioo, nooo imooo goo olqoom v o |oizo, om nomo rrio, ooonoor oiroilo olboio, islo o, oro
qoronlir oiroilo oo ir o vir | lolbioo oo omooooo or iloqolioooo oo oooso oo ooor.
Emooro no bo|o roviso oo ooorimonlo oo liminor, or onoloqio oo monoooo oo soqorono, oovo o |oiz
[sonoo o coso} ooori-lo, oolorminonoo o solloro imooiolo o rovisrio o, omoolros cosos, o solvo conoolo
oo inicio, olo mosmo inoooilo olloro ors. E goonoo ooo oz-lo No biloso om goo so orcooor o
oxislncio oo omos ooni ioris o oricolomin moro. /goolo o omoo, o oorncio oo rozo oo imolronlo o
o oricolom in moro, o oriqo no oomoro oo rovimonlo inol, somro oxislonlo no coso oo | lor sioo
lolbioo o liooroooo oo ocionlo oo oo sor iminonlo o olo.
Como iniciol, ooorioo o liminor oo no, sor o oolorioooo cooloro noliicooo oro orosonlor inormoos,
soqoioo [so nocossrio or} oo oilivo oo ocionlo o sonlono, no gool so concooor, oo so noqor, o oroom
loiloooo. Noslo sonlioo, so ooorioo o liminor onloriormonlo o o oroomor concossivo, lornor-so- ooinilivo,
so oonoqolrio, oslor imooiolomonlo rovoqooo.
Por llimo, o imorlonlo risor o inormolioooo rocooimonlol, no so oxiqinoo oo imolronlo coocioooo
oslololrio o nommosmo oro sor orlo, oomcomo ormilir-so o soo orosonloo or loloqromo, lolox oo
oc-similo oo, olo mosmo omool oo o, vislo o imorlncio oo oiroilo roloqioo.
Do Mondodo de 5egurono
Colro wril conslilocionol oo imorlncio lomonbo o o monoooo oo soqorono, rovislo nos incisos L/l/ o
L//, oo orliqo 5, oo Consliloio Fooorol. C rimoiro lrolo oo osocio inoivioool o o soqonoo oo monoooo
oo soqorono cololivo. Doixomos oslo oro momonlo oslorior. /nolisomos o lnciso L/l/, roslonoo olono
oo olo oo so lrolor oo oo rosioool.
L/l/ - concooor-so- monoooo oo soqorono oro roloqor oiroilo ligoioo o corlo, no omorooo or
boooos-coros oo boooos-oolo, goonoo o rosonsvol olo iloqolioooo oo oooso oo ooor or oolorioooo
olico oo oqonlo oo ossoo |orioico no oxorcicio oo olriooios oo Pooor Polico,
Emrimoiro loqor, oo conlrrio oo boooos coros, o oo conslilocionol civol, oro o roloo oo oiroilos
ligoioos o corlos conlro olo oo oolorioooo oo oo goomoxoro onos olicos, islo o, no so oomilo o oo
omoco oo orlicolor omolivioooo rrio.
03
Dos Espcies
Pooo, lomoom, sor rovonlivo oo rorossivo. Eslo viso roslooolocor o loqolioooo, ongoonlo o rovonlivo lom
or inolioooo ovilor o violoo o oiroilo inoivioool oos ossoos.
Do Cobimento
Coonlo oo cooimonlo, oovomos onolisor o goo so oonomino oo oiroilo ligoioo o corlo, loqilimioooo o o rozo
oro o imolroo.
C oiroilo ligoioo o corlo o cilooo oxrossomonlo como rossooslo oro o imolroo o, omqronoo orlo oo
ooolrino, o concoiloooo como ogoolo goo oolorminooo no soo oxislncio o limilooo no soo oxlonso. Poro
onlono-lo, oovomos onsor no Coiqo oo Procosso Civil goo osloooloco, no orliqo 332, o oo|olivo oo rovo.
\o|omos.
/rl. 332. Tooos os moios loqois, oom como os morolmonlo loqilimos, oinoo goo no osociicooos noslo
Coiqo, so boois oro rovor o voroooo oos olos, omgoo so onoo o oo oo o oooso.
Doi so orcooo soromolos goo oovomsor rovooos, no o oiroilo, oxcociononoo-so oonos o biloso oo
orliqo 337, islo o, oo so lrolor oo oiroilo olioniqono. loi oo oolro moniciio oo oslooo, oo oo oslronqoiro,
goonoo, oi sim, o oiroilo oovor sor rovooo.
/crosconlo-so o orliqo 5, ///\, oo Consliloio, goo ossimroqo.
///\ - o loi no oxcloir oo orocioo oo Pooor 1ooicirio loso oo omooo o oiroilo,
Dosso ormo, so or roqro o oiroilo no rociso sor rovooo o | oizio o rovoroio romono |oro novil crio, o
|oiz conboco o oiroilo, o goo oovo lor ligoiooz o corlozo so os olos, no o oiroilo. \olo oizor, goonoo so olo
omoiroilo ligoioo o corlo oslomos lrolonoo oo olos comrovooos, islo o, rovo ro-consliloioo.
Do Legitimidode
Folor oo loqilimioooo o oslooor goom ooo roor o oo o goom oovo iqoror no lo ossivo. Noslo
cominbo, o monoooo oo soqorono, oo conlrrio oo boooos coros oovor sor imolrooo omnomo rrio
oro lrolor oo oiroilo rrio, islo o, o incooivol imolr-lo visonoo lololor oiroilo olboio. E goom o imolro,
no roo, oovo ossoir coocioooo oro sor orlo o oslor om|oizo, olomoo nocossioooo oo ossinoloro or
oovoqooo, orlonlo, comcoocioooo oslololrio.
No goo lonqo o loqilimioooo ossivo, oovo iqoror como imolrooo, oo oolorioooo cooloro, nonco ro, ogoolo
goo oolivomonlo rolicoo o olo, no o oolorioooo inorior oo o soorior.
/ Loi 1.533/51, goo roqolo o rocooimonlo oo monoooo oo soqorono, imooo so|o imolrooo os 12C
oios oo olo coolor.
04
Do Frocedimento
lmolrooo o monoooo oo soqorono, co|o olio rociso soqoir os ormolros oo Coiqo oo Procosso Civil
o oomonslror oiroilo ligoioo o corlo, oo molbor, o corlozo oos olos oloqooos, o |oiz oosocbor o iniciol
oolorminonoo o noliicoo oo oolorioooo imolrooo oro roslor inormoos omooz oios. /s, soro os
oolos romolioos oo Minislorio Polico, oro orocor, o onviooos o concloso, oro sonlono.
Dosoo goo rosonlos os rossooslos. oricolomin moro o omos ooni ioris, cooor liminor. Exislir oslo so
o |oiz om onliso oo|olivo voriicor sorom crivois os orqomonlos oo imolronlo, ongoonlo o oricolom in
moro oslor rosonlo no risco oo imolronlo oqooroor o rovimonlo inol. E, onconlrooos lois rogoisilos, o
ooorimonlo o oovor oo |oiz. E goois os ooilos Como | vislo, os wrils conslilocionois so oos
monoomonlois, no nocossilonoo o imolronlo oo oxocoo oro oolor o oolorminooo om sonlono. /s
oocisos nolos roorioos so oroons, oovonoo sor comrioos mooionlo simlos oicio o oolorioooo
imolrooo, soo ono oo oosooooincio.
1 os rocorsos, os mosmos rovislos oro o rocooimonlo oroinrio, inclosivo o oqrovo oo inslromonlo
[soqonoo o ST1}, so oolooos oonos oo ooilo oovololivo, orlonlo, no imooom o comrimonlo oo
oociso rocorrioo.
Mondodo de 5egurono Coletivo
\islo | lormos lrolooo oo monoooo oo soqorono inoivioool, roslo-nos o cololivo, rovislo no linciso L//, oo
orliqo 5.
L// - o monoooo oo soqorono cololivo ooo sor imolrooo or.
o} orlioo olilico comrorosonloo no Conqrosso Nocionol,
o} orqonizoo sinoicol, onlioooo oo closso oo ossocioo loqolmonlo consliloioo o om oncionomonlo b
olo monos omono, omoooso oos inlorossos oo soos momoros oo ossociooos,
/nolisonoo-o, voriico-so goo o olo olico-so lomoomo oisoslo no inciso onlorior, | oslooooo no ooco om
goo lrolomos oo monoooo oo soqorono inoivioool, o goo roslo o oizor goo os loqilimooos oro imolror oslo
wril o ozomomnomo rrio, orom, como oo|olivo oo ooonoor oiroilo oo lorcoiros, os oonoicirios.
No ooor, or oxomlo, orlioo olilico imolror monoooo oo soqorono cololivo como oo|olivo oo livror
os soos iliooos oo looo o ooloo oo oqomonlo oo corlo loxo omoionlol, oo ossocioo oro o oooso oo
onlonol, or oslo vio, rolonoor o incloso oos soos ossociooos omroqromo sociol oo comoolo o oorozo.
Dionlo oo oxoslo, orcooo-so goo o inslilolo oi criooo com o inolioooo oo orlolocor os orqonizoos
clossislos o ormilir o oconomio oslolol, no mooioo om goo omo s oo cololivo ooor ovilor milboros oo
inoiviooois.
05
"Hobeos Doto"
C boooos oolo o om wril novo, vislo lor inqrossooo no Croonomonlo 1orioico orosiloiro oonos noslo
Consliloio o, como looos os oomois, com oxcoo oo boooos coros, o omo oo civil, orom,
monoomonlol, in vorois.
L//ll - concooor-so- boooos-oolo.
o} oro ossoqoror o conbocimonlo oo inormoos rololivos o ossoo oo imolronlo, conslonlos oo roqislros
oo ooncos oo oooos oo onlioooos qovornomonlois oo oo corlor olico,
o} oro o roliicoo oo oooos, goonoo no so roiro oz-lo or rocosso siqiloso, |ooiciol oo
oominislrolivo,
E om moio oro conbocimonlo o roliicoo oo oooos om orgoivos olicos oo oo corlor olico. /rgoivo
olico o looo ogoolo monlioo olo Pooor Polico, so|o olo /ominislroo Dirolo, inoirolo oo onoocionol,
so|o oo Exocolivo, Loqislolivo oo 1ooicirio, oiqilol oo omool.
1 orgoivo oo corlor olico o o monlioo or onlo rivooo goo, orom, lom omo goolioooo. ooslino-so o
ornocor inormoos o lorcoiros. /ssim, so soo lilolor oo conlo-corronlo no 8onco oo 8rosil, or
oolorminoo loqol, o insliloio inoncoiro o ooriqooo o monlor, om orgoivo, coooslro o moo rosoilo. E
olico No, coioo-so oo omroso goo soqoo roqimo |orioico oo oiroilo rivooo. E oo corlor olico
Tomoom no, voz goo no so ooslino o rosloo oo inormoos o lorcoiros. /o conlrrio, os orgoivos oo
SER/S/ o oos SPCs no oxislomoro oso inlorno, mos oro comorlilbomonlo comos ossociooos, orlonlo,
so oo corlor olico o ormilomo boooos oolo.
Somonlo sor cooivol imolr-lo no biloso oo rocoso oo ocosso os inormoos conlioos om oonco oo
oooos olicos oo oo corlor olico oo no oomoro, or mois oo 1C oios, oo no rocoso om roliicor
inormoo orrooo oo no oomoro or mois oo 15 oios o, som o rovo oo lois olos, o rocosso sor oxlinlo
som|olqomonlo oo morilo.
Dovo-so rossollor lor o Loi .5C7/7 insliloioo mois omo cooso oro o omroqo oo oo, no biloso oo so
rolonoor oor oxlicoo oo roqislro oo oonco oo oooos, noqooo oo com oomoro soorior o 15 oios. E o
coso oo oovooor goo, oo olo, no oqoo o oivioo no oolo oo voncimonlo, oromno o oz omvirlooo oo no
lor lomoom o crooor comrioo o conlrolo o onlroqoo o ooro o goo so ooriqoo no oolo osliolooo. Som
ovioo, o consolonlo oo orgoivo lor molboros conoios oro ovolior o silooo.
Coonlo oo rocooimonlo, oovo sor imolrooo conlro o onlo olico oo oo corlor olico, soqoinoo, no
mois, o rilo oo monoooo oo soqorono inoivioool. E os inormoos goo consooslonciomsoqrooo oo Eslooo,
oooro sor noqooos Enlonoo o Soromo Trioonol Fooorol, onoooo no orliqo ///lll, oo orliqo 5. E oo so
comonlor sor osso osio inconsislonlo, ois so os inormoos so sooro o imolronlo oo olo | sooo, oo
lomo oiroilo oo sooor.
0
Mondodo de n[uno
\o|omos o lnciso L//l, oo orliqo 5.
L//l - concooor-so- monoooo oo in|ono somro goo o ollo oo normo roqolomonloooro lorno invivol o
oxorcicio oos oiroilos o liooroooos conslilocionois o oos rorroqolivos inoronlos o nocionolioooo, o soooronio
o o cioooonio,
Do oilo, orcooo-so oncionor como moio oo comoolo conlro o inoiccio oo normos conslilocionois.
Lomorom-so, oro oor moior oiccio os normos conslilocionois oo oiccio limilooo goo, orlonlo,
ooonoomoo roqolomonloo.
E imorlonlo risor ormilir o ormo cololivo, nos mosmos cosos omgoo o oomilioo o monoooo oo soqorono,
orom, somro oro viooilizor o oxorcicio oo om oiroilo oo liooroooo concrolomonlo consioorooos, nonco
como inolioooo oo conlrolo conconlrooo oo conslilocionolioooo, como rovislo oro o /DlN or omisso.
Coomoovo iqoror no lo ossivo Crqo goo oslivor ommoro, normolmonlo o Conqrosso Nocionol oo
o Prosioonlo oo Roolico, goonoo o ro|olo oo loi o oo soo iniciolivo oxclosivo, goonoo o rqo |ooicirio
comolonlo oro |olq-lo sor o Soromo Trioonol Fooorol.
Por im, cooo om olorlo. o Soromo Trioonol Fooorol lom ooolooo osio no concrolislo, soqoinoo o
mosmo cominbo oo /DlN or omisso, onlonoonoo no lor oooros, limilooos omrozo oo sooroo oos
onos oo Pooor [orliqo 2} oro ixor rozo oo Loqislolivo oo oo Prosioonlo oo Roolico oro ooio oo
orosonloo oo ro|olo oo loi, o goo lomoilo oo monoooo oo in|ono omo inolilioooo.
Do Ao Fopulor
/ oo oolor no o nocossoriomonlo monoomonlol, orom, lomoomlomossonlo conslilocionol, no orliqo
5, L//lll, in vorois.
L//lll - goolgoor cioooo o orlo loqilimo oro roor oo oolor goo viso o onolor olo losivo oo
olrimnio olico oo oo onlioooo oo goo o Eslooo orlicio, o morolioooo oominislrolivo, oo moio
omoionlo o oo olrimnio bislrico o collorol, iconoo o oolor, solvo comrovooo m-o, isonlo oo coslos
|ooiciois o oo nos oo socomoncio,
E om inslromonlo oo orlicioo oolor, om rosgoicio oo oomocrocio oirolo oo gool nos ooslomos,
|onlomonlo como looiscilo o o rooronoo, oslos somro omcorlor oxcocionol.
Pormilo o roosiloro oo oo, or cioooo, orlonlo, com o |onlooo oo lilolo oo oloilor oo ogoivolonlo,
visonoo onolor olo losivo oo olrimnio olico oo iloqol, oloconoo no lo ossivo looos os oonoiciooos.
Dovo sor rooslo, om roqro, om rimoiro inslncio, oo 1oslio Fooorol so o olrimnio oo o loqolioooo
gooslionooo or oolo o, no roslonlo oos cosos, no 1oslio oslooool.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 3 Aulo 1
DA DEFE5A DO E5IADO E DA5
lN5IlIUlOE5 DEMOCkIlCA5
01
Deleso do Eslodo e dos lnsliluies Democrlicos
Do Dooso oo Eslooo o oos insliloios oomocrlicos
Donlro oo Tilolo \, o Consliloio Fooorol oslooolocoo oois qroos oo normos. 1} os goo oololbom
inslromonlos oro monlor oo roslooolocor o oroomommomonlos oo onormolioooo inslilocionol, o sislomo
conslilocionol oo crisos, comoslo olo oslooo oo oooso o oo silio, 2} os crioooros oo insliloios com o
oo|olivo oo oooso oo Pois o oo sociooooo como om looo, olrovos oos Foros /rmooos o oo Soqorono
Polico.
Do Eslooo oo Dooso o oo Silio
Tonlo o oslooo oo oooso goonlo o oo silio s ooom sor olilizooos oxcocionolmonlo, om coso oo
nocossioooo ocilmonlo voriicvol o os mooioos oovom sor os nocossrios oro o roslooolocimonlo oo
normolioooo, orlonlo, os inslilolos oslo rosos o nocossioooo, o lomororiooooo o o roorcionolioooo.
Dosso ormo, so inslromonlos rorossivos rovislos no Consliloio, orom, so olilizooos oro oos silooos
rovislos, oronloro o Consliloio.
Do Eslooo oo Dooso
C oslooo oo oooso lom rossooslos ooo sor oocrolooo nos cosos rovislos no cool oo orliqo 13, in
vorois.
/rl. 13. C Prosioonlo oo Roolico ooo, oovioos o Consolbo oo Roolico o o Consolbo oo Dooso
Nocionol, oocrolor oslooo oo oooso oro rosorvor oo ronlomonlo roslooolocor, om locois roslrilos o
oolorminooos, o oroom olico oo o oz sociol omooooos or qrovo o iminonlo inslooilioooo inslilocionol
oo olinqioos or colomioooos oo qronoos rooros no nolorozo.
Dolo so orcooo o ossioilioooo oo oocroloo om ooos silooos oioronciooos. 1} no coso oo qrovo
orlorooo oo oroomolico oo oo oz sociol, 2} oo colomioooo oo qronoo rooro no nolorozo, omoos
omlocois roslrilos o oolorminooos.
C Prosioonlo oo Roolico o o nico goo ooo oocrol-lo o, onlos oo lomor lol oociso, o ooriqooo o oovir os
consolbos oo Roolico o oo Dooso Nocionol. E imorlonlo risor. oslos oonos oinom, nooo imooinoo o
Cboo oo Covorno oo oxooir o oocrolo conlro o soqorioo or omoo olos oois Consolbos, orom, somoovi-
los, o mooioo no ooor sor ooolooo.
C oocrolo oolorminor o roo oo ooronqncio o o rozo o simlos. so o oosoroom no o nocionol, mos
locolizooo, os olos oro comool-lo oovom olinqir oonos os roqios goo o oxiqom, no os roslonlos, onoo
roino o normolioooo.
Aulo 1
02
/ssim goo ooilooo, o oocrolo sor soomolioo oo Conqrosso Nocionol goo o onolisor om 1C oios o, so o
ro|oilor, cossor imooiolomonlo o oslooo oo oooso, soo ono oo crimo oo rosonsooilioooo oo Prosioonlo oo
Roolico.
/s ossivois roslrios oos oiroilos o qoronlios onoomonlois oslo oxoslos nos incisos l o ll, oo orqroo 1,
oo orliqo 13, consliloinoo om rol loxolivo, volo oizor, o olo oo Cboo oo Covorno no ooor crior oolros
limiloos goo no os oloncooos.
l - roslrios oos oiroilos oo.
o} roonio, oinoo goo oxorcioo no soio oos ossocioos,
o} siqilo oo corrosononcio,
c} siqilo oo comonicoo loloqrico o lolonico,
ll - ocooo o oso lomorrio oo oons o sorvios olicos, no biloso oo colomioooo olico, rosonoonoo
o nio olos oonos o coslos oocorronlos.
Doi orcooo-so goo o siqilo oo corrosononcio, inlocvol olo or oroom|ooiciol, conormo oiso o orliqo
5, lnciso /ll, ooo sor roslrinqioo no coso oo oslooo oo oooso, oom como o ossioilioooo oo ocooo o
oso oo oons olicos oo orlicoloros, somro goo nocossrio, como no oxomlo oo qronoo oioomio,
goonoo rooios oooro sor rogoisilooos oro goo oncionom como bosilois, oisso oocorronoo o oloro
oovor oo inoonizor.
No mximo 3C oios, goo ooor sor rorroqooo omo voz or iqool oriooo, somro com o soomisso oo
Conqrosso Nocionol. C conlrolo ooslo, orlonlo, sor concomilonlo, mos lomoom oslorior, voz goo
inoooo oovor o Prosioonlo oo Roolico orosonlor-lbo rololrio, inclosivo olonconoo nominolmonlo os
olinqioos, nos lormos oo orliqo 141.
O Estodo de 5tio
C oslooo oo silio lom rossooslos moloriois oom mois qrovos oo goo o oslooo oo oooso o, orlonlo,
lomoomonso|o mooioos mois orslicos. Rololomos o cooimonlo, oxoslo nos incisos oo orliqo 137.
l - comoo qrovo oo roorcosso nocionol oo ocorrncio oo olos goo comrovom o inoiccio oo mooioo
lomooo ooronlo o oslooo oo oooso,
ll - oocloroo oo oslooo oo qoorro oo rososlo o oqrosso ormooo oslronqoiro.
Do loiloro, orcooo-so o roviso no ormo rorossivo [lnciso l}, oro soslor comoo qrovo oo roorcosso
nocionol, oo roslooolocor o oroom, os inrolioro lonlolivo com o oslooo oo oooso, oo ooonsivo, om
virlooo oo qoorro oo oqrosso ormooo oslronqoiro. Nos oois cosos loromos oslooo oo silio, orom, o rol oo
oiroilos o qoronlios onoomonlois o sor limilooo sor oxlromomonlo oioronlo.
C oocrolo onoooo no lnciso l viqoror or 3C oios, ormilinoo, no onlonlo, goonlos rorroqoos orom
nocossrios. Cs oiroilos o qoronlios oooro sor limilooos Do ocoroo como orliqo 13, co|o rol, lol gool no
oslooo oo oooso, o oxooslivo, rov.
03
/rl. 13. No viqncio oo oslooo oo silio oocrolooo comonoomonlo no orl. 137, l, s oooro sor lomooos
conlro os ossoos os soqoinlos mooioos.
l - ooriqoo oo ormonncio omlocolioooo oolorminooo,
ll - oolono omooiicio no ooslinooo o ocosooos oo conoonooos or crimos comons,
lll - roslrios rololivos o inviolooilioooo oo corrosononcio, oo siqilo oos comonicoos, o rosloo oo
inormoos o o liooroooo oo imronso, rooiooioso o loloviso, no ormo oo loi,
l\ - sosonso oo liooroooo oo roonio,
\ - oosco o oroonso omoomicilio,
\l - inlorvono nos omrosos oo sorvios olicos,
\ll - rogoisio oo oons.
Porqroo nico. No so incloi nos roslrios oo lnciso lll o oioso oo rononciomonlos oo orlomonloros
ooloooos omsoos Cosos Loqislolivos, oosoo goo lioorooo olo rosoclivo Moso.
Coonlo o oocroloo com onoomonlo no oslooo oo qoorro, oo oo oqrosso ormooo oslronqoiro, ooor
viqoror no oriooo oos olos, som o nocossioooo oo rorroqoo o, om loso, goolgoor om oos oiroilos o
qoronlios onoomonlois ooor sor roslrinqioo, oosoo goo nocossrios o roorcionois o omooo.
No roslo, olico-so o oxoslo oro o oslooo oo oooso, ollonoo inormor sor o conlrolo, ogoi, lomoomrovio,
no mooioo om goo o oocrolo ooonoor lomoom oo oolorizoo oo Conqrosso Nocionol, som o gool no
ooor sor ooilooo.
Dos Foros Armodos
/s Foros /rmooos inloqromo sislomo oo oooso oo Eslooo, lonoo sioo sinlolizooo no cool oo orliqo 142.
/rl. 142. /s Foros /rmooos, consliloioos olo Morinbo, olo Exorcilo o olo /oronolico, so insliloios
nocionois ormononlos o roqoloros, orqonizooos com ooso no biororgoio o no oiscilino, soo o oolorioooo
soromo oo Prosioonlo oo Roolico, o ooslinom-so o oooso oo Plrio, o qoronlio oos oooros
conslilocionois o, or iniciolivo oo goolgoor ooslos, oo loi o oo oroom.
So o omo insliloio nocionol, ormononlo o roqolor, oncionor om lomo oo oz o oo qoorro, oxiqinoo-so
ormononlo rocrolomonlo, inclosivo or olislomonlo ooriqolrio, nos lormos oo orliqo 143. Eminlorroloo
isolooo oo oisosilivo, no, orom, no osgooomos goo o Consliloio oovo sor inlorrolooo oo ocoroo
como soo onioooo, o goo nos lovor oo soo orqroo 1, oomcomo oo lnciso \lll, oo orliqo 5, ormissivos
oo rosloo ollornolivo, omlomo oo oz.
/i voi omo roslrio. om lomo oo oz o oscoso oo conscincio oo roliqioso ormilo o rosloo oo sorvio
ollornolivo oo mililor, no omooco oo qoorro, goonoo no bovor osso oiroilo. No goo lonqo os molboros o
oos oclosislicos, no oz, no o rosloro, som ro|oizo oo oolros oncorqos oslooolocioos om loi, orom, so
omqoorro, oovoro, sim, rosl-lo.
So orqonizooos com ooso no biororgoio o oiscilino, no o comomonlo oxiqioo oo omroqooo oo oo
oncionrio olico, mos oo ormo oom mois oslrilo, vooonoo-so o sinoicolizoo, o qrovo o o ilioo o
orlioos olilicos, ongoonlo no olivo, ossimcomo o boooos coros conlro onios oiscilinoros mililoros.
04
Cs oiciois - no os roos - ossoomo qoronlio oo s orooromo oslo o o olonlo so |olqooos inoiqnos or
lrioonol mililor. Dosso ormo, mosmo goo conoonooos olo rlico oo crimo, no soro imooiolomonlo
oxonorooos, oovonoo, so o conoonoo or omoroo oo liooroooo or mois oo oois onos, sor soomolioos o
oociso oo roorioo |oslio osociolizooo.
/inoo, o oo so olonlor oro o olo oo o Prosioonlo oo Roolico sor o oolorioooo soromo, ooxiliooo olo
minislro oo oooso. E lois corqos no so moromonlo iqorolivos, mos inloqromo biororgoio oos insliloios,
oo mooo goo ooomos oizor sorom oois civis os oolorioooos mximos oos Foros /rmooos, ocimo oos
comonoonlos oo Morinbo, oo Exorcilo o oo /oronolico. Tol olo o oomonslrooo o ossoqorooo olo inciso l,
oo orliqo 142, goonoo oocloro soromos olonlos oos oiciois conorioos olo Cboo oo Eslooo.
Do segurono publico
No goo lonqo o Soqorono Polico, consislo no con|onlo cooroonooo oo mooioos oslolois oirolos oro o
rosorvoo oo oroomolico o oo incolomioooo oos ossoos o oo olrimnio o o oxorcioo olos olicios
osloooois o ooorois, goor oominislrolivos, goor |ooicirios, omoos rovislos no orliqo 144. E imroscinoivol o
conbocimonlo oos soos rqos, oli oloncooos.
l - olicio ooorol,
ll - olicio rooovirio ooorol,
lll - olicio orrovirio ooorol,
l\ - olicios civis,
\ - olicios mililoros o coros oo oomooiros mililoros.
Folor om olicio oominislrolivo o lrolor oo rovono o ocorrncio oo oolilo, islo o, ooscor ovil-lo, no oo
soo rorosso. lslo oslo, no osoro oo nio, islo cooor o looos os insliloios oloncooos, o mosmo
ocorronoo como olicio mililor, monlioo nos Eslooos o no Dislrilo Fooorol.
No goo lonqo o olicio |ooicirio, oovo oqir os o ocorrncio oo oolilo, no ingoorilo oliciol, como imoo
ooror o soo moloriolioooo o o oolorio, olivioooo oo invosliqoo imorlonlissimo oo ooor oo onir oo
Eslooo, sonoo oxorcioo olos olicios oslooool civil o ooorol, goo lomoomo civil.
Dosso ormo, oo mosmo lomo om goo o olicio oominislrolivo, goonoo, om oxomlo, oz o conlrolo oo
ossoorlos nos onlrooos oo oslronqoiro, o rocoro ooslor o lrico ilicilo oo onloroconlos, oxorco, com
oxclosivioooo, o olicio |ooicirio oo nio, cooonoo-lbo ornocor soosioios o olooo |ooiciol onol. Dosso
ormo, so os olicios rooovirio o orrovirio ooorois oovom inioir o ooroooo oo olrimnio olico,
ocorrioo o crimo, sor olo oorooo olo olicio ooorol.
Coonlo o olicio civil, o lomoomcboiooo or ooloqooos oo corroiro, incomoinoo-lbo o ono |ooicirio, so
no coooor o nio o com o oxcloso oos crimos roriomonlo mililoros. Rossollo-so. os crimos mililoros
oslo rovislos omloi o so oonos os oocorronlos oo soos ocoliorioooos inslilocionois, como o oosoro. C
bomicioio, o roooo o oolros oolilos rovislos no Coiqo Ponol, or oxomlo, no so oi ongooorvois.
1 os olicios mililoros, somro osloooois, oncionomcomo rqos ooxilioros oo Exorcilo o lmcomolncio
oro o oliciomonlo oominislrolivo, oslonsivo, oo so|o, oroooo.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 4 Aulo 1
CONIkOLE DE
CON5IlIUClONALlDADE
01
Conlrole de Conslilucionolidode
Conlrolor o colo|or, o o molooo, o rocosso, inooonoonlomonlo oo consogncio goo so cboqoo. Do lol
colo|o, onliso, oooromos lor soloos vrios, como o inconslilocionolioooo lolol oo orciol oo o
conslilocionolioooo oo oisosilivo gooslionooo. C goo imorlo o o lrooolbo oo comoroo onlro
oisosilivos inroconslilocionois o o Consliloio.
Lomoromos sor o Consliloio, no viso oo Kolson, goo roonooro o oxlico o sislomo, ogoolo goo o
onoomonlo o looo o oroonomonlo |orioico, om soos olovros, oslor no ico oo irmioo normolivo,
oovonoo-lbo os oomois olos, oslolois oo rivooos, oosololo ooooincio. Por lol onlonoimonlo, bovonoo
conlrooio onlro normo conslilocionol o inorior, ogoolo oovo rovolocor, como rolirooo oo monoo |orioico
oo normo monor, vislo goo invlioo. E, om no bovonoo conlrolo oo conslilocionolioooo, como qoronlir o
roorioo soromocio lmossivol, vislo goo normos inorioros, livros oo sono oo nolioooo, livromonlo
oronloriomo Corlo Moqno.
Coonlo o riqiooz, rolomoromos sor o Corlo moior molvol, orom, riqioo, islo o, osloooloco rocosso oo
mooono mois oiicolloso oo goo o rovislo oro os lois oroinrios o islo o voriicvol or simlos oslooo oos
orliqos 47, C o . Sonoo riqioo, no ooo sor, or oxomlo, ollorooo or voloo oo moiorio rololivo oos
ooolooos o sonoooros, oo conlrrio oo goo so orcooo oro os lois oroinrios, orlonlo, como qoronlir o
vonlooo oo Consliloinlo, no goo loco oo rocosso loqislolivo oro o olloroo oo Toxlo Somonlo com
moconismos oo conlrolo oo conslilocionolioooo.
Por llimo, no goo lonqo o inlonqioilioooo oos oiroilos onoomonlois, riso-so coniqororom closolos
olroos, como so orcooo oo orqroo 4, oo orliqo C. lslo siqniico goo no so ooo sogoor oxislir ro|olo
oo omonoo lonoonlo o oooli-los, orom, som conlrolo oo conslilocionolioooo, como islo comrir
lmossivol, rozo olo gool |olqomos oomonslrooo o nocossioooo oo colo|o, oo comoroo oos normos [oo
ro|olos} como Corlo Moqno.
E imossivol, so so oooz o oosrosoilo o normo oro oo loxlo moior. Noslo coso, |omois oooromos olor om
inconslilocionolioooo, or no lor sioo olilizooo o Corlo Moqno oro o onliso, goonoo moilo om
iloqolioooo. Tois normos onconlrom-so om osociol o orlir oo orl. 5, goo inicio o soo inlilolooo Do
rocosso loqislolivo". Poro oxomliicor, o orl. 5 rov.
Art. 5. O pro[eto de lei oprovodo por umo Coso ser revisto pelo outro, em um s turno de
discusso e votoo, e enviondo o sono ou promulgoo, se o Coso revisoro o oprovor, ou
orquivodo, se o re[eitor.
Dolo so orcooo o imossioilioooo oo ro|olo oo loi sor orovooo oonos olo Cmoro, oo olo Sonooo,
oxiqinoo-so o orlicioo, o concoroncio, oos ooos Cosos oo Porlomonlo. Porlonlo, so loi no oi
orovooo no Sonooo o oosololomonlo inconslilocionol, mosmo so soncionooo, romolqooo o oolicooo, oo
goo oocorro o soo nolioooo. /ssimsonoo, o soo conlooo no orio o Corlo Moqno, omo voz goo o vicio osl
no rocooimonlo, consoosloncionoo inconslilocionolioooo ormol.
Aulo 1
02
As espcies de inconstitucionolidodes
Roolizooo o conlrolo, ooo-so cboqor o concloso oo conslilocionolioooo oo oo inconslilocionolioooo.
Concloinoo-so or oslo, ooo sor oos soqoinlos osocios. 1- ormol, 2- moloriol. H inconslilocionolioooo
ormol goonoo orom oosrosoilooos os roqros oo rocosso loqislolivo rovislos no Consliloio [o
imorlonlo lol oirmoo, ois lomoomoxislomroqros rocooimonlois oro oo Corlo, no Loi oo lnlroooo oo
Coiqo Civil, no Loi Comlomonlor n 5/5, goo oiso sooro o oloooroo oos lois o nos roqimonlos oos
Cosos oo Conqrosso}.
Mosmo goo imocolooo oslo|o o rocooimonlo, oovomos comoror o conlooo oo normo inroconslilocionol
como Toxlo Moior, ooonoo islo lovor o concloso oo volioooo oo nolioooo oo oisosilivo monor involioooo.
\o|omos oisosilivo loqol oolivomonlo oxislonlo ixonoo solrio minimo nocionol, orom, ormilinoo oos
Eslooos Fooorooos o soo olloroo, oro oxiqi-lo omgoonlio moior oo goo o oolorminooo omloi ooorol. H
vicio ormol
Provovolmonlo no, orom, o lnciso l\, oo orliqo 7, oxiqo minimo nocionol o oniicooo, vooonoo oiorono
onlro os oivorsos roqios.
Concloinoo, oslomos oionlo oo olbo no conlooo, ocooo oo onoo, no so ormo. C mosmo ocorror com
loi roioinoo o rosloo oo ossislncio roliqioso om rosioio, mosmo no lonoo ocorrioo goolgoor orro
rocooimonlo, orir oo morlo o orl. 5, lnciso \ll, olo soo conlooo, bovonoo, om rozo oisso, vicio
moloriol.
Espcies de controle de constitucionolidode
/ onliso oo Corlo ormilo o orcoo oo ooos osocios oo conlrolo oo conslilocionolioooo, o rovonlivo o
o rorossivo.
O controle preventivo de constitucionolidode
C conlrolo rovonlivo, como o rrio nomo | oiz, ocorro onlos oo noscimonlo oo normo. Comoromos
como soqorono olico nos Eslooos o no Dislrilo Fooorol. o oxorcioo olos olicios oominislrolivo [mililor} o
|ooicirio [orliqo 144, orqroos 4 o 5}. / mililor comolo o oliciomonlo rovonlivo, ovilonoo-so o
sorqimonlo oo oolilo, o |ooicirio [o civil} o invosliqoo oo oolorio o oo moloriolioooo oo oolilos onois |
ocorrioos, o goo oslo consoosloncio como rorossivo.
C conlrolo rovonlivo so o no oso oo oloooroo oo loi, oo gool orlicio, om momonlo onlorior, o
Loqislolivo. Eslo rocooo o ro|olo oo loi goo, oo imooiolo, o oncominbooo o Comisso oo Consliloio o
1oslio, goor no Cmoro, goor no Sonooo, oos ooos Cosos, oloo omgoo lonlo o rooslo rinciol, goonoo
o oos omonoos, sor colo|ooo como Toxlo Moior.
03
Comisso de Constituio e 1ustio
Diz o orliqo 58 oo comolncio oolioo olos rqos oo Conqrosso Nocionol oro o crioo oo comissos,
goor rovisrios, os CPls, goo soro oo|olo oo nosso ollorior oslooo, goor ormononlos, rovislos oro
oncionomonlo ooronlo looo o sosso loqislolivo. Eslos oslo rovislos no roqimonlo oo Cmoro oos
Doolooos, goonoo soro comoslos or ooolooos, no oo Sonooo, co|os corqos so ocoooos
oxclosivomonlo or sonoooros oo mislos, omgoo orlomonloros oos ooos Cosos oloomcon|onlomonlo.
Donlro lois comissos lomlicos, como o oo oqricolloro, oo Moio /moionlo o o oo 8iolocnoloqio, omoos os
Cosos ossoom, nocossoriomonlo, Comisso oo Consliloio o 1oslio. E imorlonlo rossollor no bovor
ro|olo oo loi goo no osso olo roorioo rqo, oos soos ooos nioooos, goo no s voriico vicios ormois
como lomoom os moloriois. C rosollooo oo soo lrooolbo m orocor, orovooo olos soos momoros goo,
osloriormonlo, sor romolioo oo Plonrio. E o comisso ooo, sozinbo, orovor oo ro|oilor omro|olo oo loi
Excocionolmonlo sim, no biloso oo oxislir oolorizoo roqimonlol, goonoo s no o or so boovor rocorso
oo 1/1C oos momoros oo Coso. E rolovonlo o loiloro oo lnciso l, oo orqroo 2, oo orliqo 58,
in vorois.
2 - os comissos, omrozo oo molorio oo soo comolncio, cooo.
l - oiscolir o volor ro|olo oo loi goo oisonsor, no ormo oo roqimonlo, o comolncio oo Plonrio, solvo so
boovor rocorso oo omoocimo oos momoros oo Coso,
Possooo osso oso, om cooo omo oos nioooos oo Porlomonlo, so voloo no boovor, islo cooor oo
Plonrio oo cooo omo oolos, goo lomoom ooor ro|oilor ro|olo oo loi com ooso om soo
inconslilocionolioooo. E so o orovoo, oolooo o roorioo conlrolo Loqicomonlo goo sim, ois sooonlonoo-so
goo islo oi rocooioo oo onliso, com o concloso oo conslilocionolioooo oo normo, oo conlrrio, sorio
ro|oilooo. /s, o so orovooo or omoos os Cosos, o ro|olo o onviooo oo Prosioonlo oo Roolico, goo
ooor soncionor oo vol-lo. / sono o o ogoioscncio oo Prosioonlo oo Roolico o o volo o soo
oiscoroncio.
E o 1ooicirio, ooo ozor conlrolo oo conslilocionolioooo rovonlivo Enlonoo-so goo no, solvo om
silooos oxcocionolissimos, om goo, rovocooo or orlomonlor ovoconoo o oiroilo no orlicior oo
rocosso loqislolivo oronloso oo rocooimonlo rovislo no Consliloio.
Soonbomos goo ooolooo lonbo sioo convocooo oro orlicior oo roonio oo Cmoro omgoo so oiscolir
oolorminooo ro|olo oo loi oroinrio lrolonoo oo Sislomo Finoncoiro Nocionol.
Cro, ro|olos comlol inolioooo oovomsor oo loi comlomonlor, no oroinrio, como ocilmonlo so orcooo
oo cool, oo orliqo 12, molivo olo gool lom o orlomonlor o oiroilo oo no orlicior o nolo
rocooimonlo. E sonooor, ooo ossim rocooor Sim, oosoo goo o ro|olo oslo|o lromilonoo om soo Coso,
ooor imolror monoooo oo soqorono, orom, imorlonlo rooror, oosoo goo oslo|o o rooslo no
Sonooo. Do conlrrio, no bovor inlorosso oo oqir.
04
Do controle repressivo
C conlrolo rorossivo, lom or inolioooo roliror oo sislomo os normos incomolivois com o Toxlo Moior,
orom, lomoom, rooirmor o comolioilioooo oo oolros, qoronlinoo soqorono |orioico. Coomo roolizo, om
roqro, o o 1ooicirio, orom, oxcocionolmonlo, o Exocolivo o o Loqislolivo. /nolisoromos os oxcoos.
No o crivol onsor goo o Loqislolivo o o Exocolivo, goonoo oo comrimonlo oo loqisloo, oom incioir
normo loqol goo sooomorir o Corlo Moqno.
Cro, goonoo o Exocolivo ooixo oo comrir normos |orioicos, or inconslilocionois, o orgoo oz o conlrolo oo
conslilocionolioooo rorossivo, vislo o normo | oslor incororooo oo sislomo.
Do controle repressivo pelo 1udicirio
Doixonoo oo looo os oxcoos, o conlrolo rorossivo oo conslilocionolioooo o, om roqro, ooloooo olo
1ooicirio o ooo sor clossiicooo omoioso oo conconlrooo.
O controle difuso
C conlrolo oioso oocorro oo oisoslo no orliqo 5, lnciso ///\, goo ossimroqo.
///\ - o loi no oxcloir oo orocioo oo Pooor 1ooicirio loso oo omooo o oiroilo,
Noslo sonlioo, orcooo-so o inooslooilioooo oo |orisoio, mos o 1ooicirio oqo oo oicio
Lqico goo no, so ossimosso, oovinoo oriqo onlro omcosol, ooorio nolo imiscoir-so o oocrolor o imooiolo
sooroo |ooiciol. /o conlrrio, o inorlo, ooonoonoo oo rovocoo. E oslo rovocoo, o oo, o
ooonoo oo rosono oos conoios oo oo o oos rossooslos oo oosonvolvimonlo roqolor oo rocosso.
No mosmo rozo, so |olqo bovor normo loqol incomolivol comoisosilivo conslilocionol, osso, oolorizooo
olo inciso ocimo lioo, inqrossor om |oizo, ooinoo so|o oosconsioorooo, or invlioo, rosonlos os
conoios oo oo o os rossooslos rocossoois.
Tomoomo osool o oxrosso conlrolo or vio oo oxcoo, oocorronoo oslo oo mosmo oxlicoo ocimo, vislo
goo no ooscooo or oo comlol oo|olivo, mos simcomo gooslo ro|ooiciol o soloo oo lioo.
E goois os ooilos oo sonlono roorioo om conlrolo oioso Somro ox lonc, rolroolivos, o inlor orlos,
olinqinoo oonos os goo orlicioromoo rocosso.
05
Do controle concentrodo de constitucionolidode
So | vimos o conlrolo oioso oo conslilocionolioooo, ogoolo goo oonoicio oo ro|ooico oonos os orlicios
oo rocosso |ooiciol, roslo-nos o conconlrooo, lomoom roolizooo olo 1ooicirio, co|o coroclorislico
rinciol so os ooilos, orqo omnos o ox lonc. /ssim, os oocisos volomoro looos, inclosivo oro os goo
no orlicioromoo rocosso o olinqomo normo oo ormo rolroolivo.
E goolgoor cioooo ooo roor oo oosconoo o conlrolo conconlrooo oo conslilocionolioooo No, ois
como | vimos s so ooo loiloor om|oizo, omnomo rrio, oiroilo olboio, no oxislncio ormissivo loqol,
soqonoo o CPC, no coso, conslilocionol.
C Toxlo, or no so lrolor oo loqilimioooo oroinrio, rolociono goom ooor oz-lo, om rol loxolivo, no
comorlonoo oxlonso.
Por llimo, o imorlonlo risor goo os oos ormissivos oo conlrolo conconlrooo no oiscolom roloos
|orioicos, mos o conslilocionolioooo omloso oo normos ooorois oo osloooois. Dosso ormo, o normo ooor
sor ooclorooo conslilocionol oo inconslilocionol. Em omoos os cosos, lom lol goolioooo oosoo goonoo
Dosoo o noscooooro, o orgo oo lor o ocroo roorioo ooilo ox lonc, rolroolivo o oolo oo ooio oo
normo gooslionooo.
Como osoro oro o oxlicoo, onolisomor olrovos oo oolro oo ooclorolrio, o cbomooo invosliqoo
oo olornioooo. So |olqooo rocooonlo o ooioo, oosoo goonoo o oi ossim sor consioorooo Dosoo o
noscimonlo oo ilbo, orlonlo, com o sonlono lor ooilo ox lonc, como looos os rovimonlos om oos
ooclorolrios.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 4 Aulo 2
CONIkOLE DE CON5IlIUClONALlDADE
AOE5 PEkMl55lVA5 DO
CONIkOLE CONCENIkADO
01
A oo direlo de inconslilucionolidode genrico
/oo oirolo oo inconslilocionolioooo qonorico o lomoomoonominooo oo oirolo oo inconslilocionolioooo
or oo, rovislo no olinoo o, oo inciso l, oo orliqo 1C2, sonoo.
/rl. 1C2. Comolo oo Soromo Trioonol Fooorol, rocioomonlo, o qooroo oo Consliloio, cooonoo-lbo.
l - rocossor o |olqor, oriqinoriomonlo.
o} o oo oirolo oo inconslilocionolioooo oo loi oo olo normolivo ooorol oo oslooool o o oo ooclorolrio oo
conslilocionolioooo oo loi oo olo normolivo ooorol,
C ooioo vorsor sooro o oocloroo oo inconslilocionolioooo oo olo normolivo, ooorol oo oslooool, o goo
oxcloi o ossioilioooo oo conlrolo, or osso vio, oo olo normolivo moniciol.
No conlrolo conconlrooo oo conslilocionolioooo no so oiscolo roloo |orioico, oo olo, mos simo oiroilo, so
o normo osl om ocoroo oo no com o Corlo Moqno. No so goosliono so o loi oo|olo oo /DlN oi oo no
comrioo or omoo or oolro. /oomois o olinoo o, oo inciso l, oo orliqo 1C2, oiso soromossivois oo lol
oo oonos os olos normolivos ooorois o osloooois.
/normo no rococionooo oi normo |orioico. Ex. orl. 531 oo Coiqo oo Procosso Ponol
/rl 531. C rocosso oos conlrovonos lor ormo somrio, inicionoo-so olo oolo oo riso omloqronlo oo
mooionlo orlorio oxooioo olo oolorioooo oliciol oo olo |oiz, oo oicio oo o rogoorimonlo oo Minislorio
Polico.
Eslo oisosilivo osl omoosocoroo como conlioo no orliqo 12, inciso l, oo Consliloio, goo oilo.
/rl. 12. So onos inslilocionois oo Minislorio Polico.
l - romovor, rivolivomonlo, o oo onol olico, no ormo oo loi,
No ooorio sor olocooo or oo oirolo oo inconslilocionolioooo, ois omooro so monlonbomnos coiqos
goo ooricom, sogoor ooonlroo oo olool oroonomonlo |orioico.
/s normos rovoqooos lomoomno ormilom/DlN, no so normos |orioicos, oromnormos |orioicos. /s lois
rovoqooos oslovomno sislomo olo goo normo oo mosmo biororgoio, oromconlrrio oo coioonoo oo looo o
molorio oo rimoiro osso ooilooo.
Ex. o olool Coiqo Civil, oo 2.CC2, lovo o mosmo oo|olo oo Coiqo Civil oo 11, omoos lois oroinrios,
oromo viqonlo, como oslorior, rovoqoo o oo socolo ossooo, orlonlo, so os normos oo 11 no oslo
mois omviqor, no mois so ormilo o imoqnoo or osso vio.
Aulo 2
No goo lonqo os normos lomorrios, visonoo roqror roloos |orioicos oo olos om corlo loso lomorol,
somgoolgoor rolonso oo olorno viqncio, ormilomo /DlN oosoo goo oinoo omviqor, islo o, no so lonbo
osqolooo o viqncio, ois, o orlir ooi, no sor mois olo normolivo, mos sim om ox-olo normolivo, som
goolgoor coocioooo oo ooslroo, o mosmo ocorronoo om roloo os mooioos rovisrios, goo viqorom
or C oios, rorroqvois or iqool oriooo. Ro|oilooos, goor oxrosso, goor locilomonlo, oxcloom o
cooimonlo oo oo goo, so omlrmilo, sor iqoolmonlo oxlinlo som|olqomonlo oo morilo.

/s normos sinqoloros, oo conlrrio oos qorois, so os goo oqomcomo so olos oominislrolivos ossomo oslo
liqooos os roloos |orioicos goo rolonoom olinqir. Ex.. o goo oocloro oo olilioooo olico oolorminooo
lorrono oro ins oo oosororioo. No so ormilo /DlN, ois oiscolirio o rrio roloo |orioico onlro o
onlo oxrorionlo o o oxroriooo, orlonlo, omo roloo |orioico, no oiroilo.
Cs oocrolos roqolomonloros. C oocrolo oo Cboo oo Exocolivo o olo rivolivo, o soo loqo, islo o
soooroinooo o loi, oo ocoroo como orliqo 84, inciso l\, oo Consliloio Fooorol, in vorois.
/rl. 84. Comolo rivolivomonlo oo Prosioonlo oo Roolico.
l\ - soncionor, romolqor o ozor oolicor os lois, oom como oxooir oocrolos o roqolomonlos oro soo iol
oxocoo.
/ Consliloio orosiloiro no ormilo oocrolo oolnomo. So ocorror, bovor ronlol violoo oo Toxlo Moior,
goor oo orliqo 2., roqonoo o sooroo oo onos oo Pooor, oo inciso ll, oo orliqo 5., inormonoo no
sor ninqoomooriqooo o ozor oo ooixor oo ozor olqomo coiso sono omvirlooo oo loi, oo loqolioooo oslrilo
oxoslo no orliqo 37 o oo rrio inciso l\, oo orliqo 84. Porlonlo, cooor o /DlN.
Do legitimidode
C conlrolo oo conslilocionolioooo conconlrooo lomoom o roolizooo olrovos oo oo, ooonoo roor o
/DlN, os loqilimooos oxrossomonlo olo orliqo 1C3 oo Consliloio Fooorol.
Nomlooos os rqos oloncooos ossoomcomolncio oro o roosiloro oo goolgoor /DlN. / ooolrino o o
|orisrooncio oo Soromo Trioonol Fooorol oivioom-nos om oois qroos. 1} o oos goo lm loqilimioooo
onivorsol, 2} os goo rocisom oomonslror orlinncio lomlico. Somonlo ooom roor oos goo
monlonbom conoxo com o ono oosomonbooo olo orrolooo. Diso o orl. 1C3 oo Consliloio
Fooorol.
/rl. 1C3. Pooomroor o oo oirolo oo inconslilocionolioooo o o oo ooclorolrio oo conslilocionolioooo.
l - o Prosioonlo oo Roolico, - onivorsol
ll - o Moso oo Sonooo Fooorol, - onivorsol
lll - o Moso oo Cmoro oos Doolooos, - onivorsol
l\- o Moso oo /ssomoloio Loqislolivo oo oo Cmoro Loqislolivo oo Dislrilo Fooorol, - orlinnc.
\- o Covornooor oo Eslooo oo oo Dislrilo Fooorol, - orlinncio
\l - o Procorooor-Corol oo Roolico, - onivorsol
\ll - o Consolbo Fooorol oo Croomoos /ovoqooos oo 8rosil, - onivorsol
\lll - orlioo olilico comrorosonloo no Conqrosso Nocionol, - onivorsol
l/ - conoooroo sinoicol oo onlioooo oo closso oo moilo nocionol. - orlinncio
03
Do medido coutelor
Consislo om rovimonlo rovisrio sosonoonoo o normo inconslilocionol, olo o |olqomonlo inol oo oilo.
Tor ooilo orqo omnos, ox nonc o vincolonlos. /ssim, sosonoonoo o olicoo oo normo, som involioor
incioncios onlorioros, oo oociso oro o ronlo, olinqinoo looos o vincolonoo lonlo o Exocolivo goonlo o
1ooicirio. Porlonlo, so ooorioo o coololor omloi goo crioo novo imoslo, oslo no ooor sor coorooo. No
onlonlo, no sor o Fisco ooriqooo o oovolvor goonlios | rocooioos.
Tor o rosono oo omos ooni ioris [oorncio oo goo oxislo inconslilocionolioooo} o oricolom in moro,
consooslonciooo no risco irroorvol oo soo incioncio.
Do procedimento
Rocooioo o olio iniciol, o minislro sorloooo como rololor noliicor o oolor oo normo imoqnooo, oro
goo orosonlo inormoos sooro o rocosso loqislolivo.
So rogoorioo coololor, soro os oolos oncominbooos oo Plonrio, oro goo sooro islo oocioo. So oslivor om
momonlo oo rocosso oo Prolrio, ooor o ooioo sor onolisooo olo Minislro oo lonlo, goo ossim goo
ossivol soomolor o soo oociso o Plonrio. / oociso rovisrio ooo o goolgoor lomo sor rovoqooo, o
goo oor-so-, oolomolicomonlo, no coso oo imrocooncio.
Simollonoomonlo, monoor cilor o /ovoqooo Corol oo nio, goo lor o ono osliolooo no orqroo
3., oo orliqo 1C3, ossim.
/rl. 1C3 ..............................................................
3 - Coonoo o Soromo Trioonol Fooorol orocior o inconslilocionolioooo, omloso, oo normo loqol oo olo
normolivo, cilor, roviomonlo, o /ovoqooo-Corol oo
nio, goo ooonoor o olo oo loxlo imoqnooo.
/s o oooso, o os inormoos oo rqo oo oriqom oo normo imoqnooo [om oxomlos, Conqrosso
Nocionol, /ssomoloio Loqislolivo oo Prosioncio oo Roolico}, o Procorooor Corol oo Roolico sor
oovioo, o goom cooo om orocor ocorco oo oosocbo goo ocrooilo orlinonlo o oo onolisooo, sonoo os
oolos oncominbooos oo Plonrio, oro |olqomonlo.
Dos efeitos do ocrdo
lniciooo o |olqomonlo olo rqo lono oo STF, comoslo olos 11 minislros, so rocooonlo o oilo, o normo
olocooo sor rolirooo oo sislomo, com ooilo orqo omnos, ox lonc o vincolonlo, islo o, volonoo o oociso
oro looos, inclosivo oro o 1ooicirio o o Exocolivo o oocloronoo o nolioooo oosoo o noscimonlo oo normo.
04
So |olqooo imrocooonlo, or moiorio oosololo, oslor o Soromo oocloronoo o normo conslilocionol,
lomoomcomooilo ox lonc, vincolonlo o orqo omnos, orlonlo, oosoo o noscooooro. \olo oxlicilor, coioo-
so oo oo olico, ooonoo sor ooclorooo conslilocionol loi goo so rolonoio irroqolor.
/ roqro o o mooioo coololor lor ooilo ox nonc, sosonoonoo o normo imoqnooo, oosoo o oolicoo oo
oociso, ongoonlo o ocroo ossoir ooilo ox lonc, islo o rolroolivo, oocloronoo o normo invlioo oosoo o
noscimonlo, orom o Loi 8.C38/C, oiscilinonoo o rocosso no STF, ocoooo or ormilir o oslo o
mooiicoo oos ooilos nolorois oos oocisos.
E oomissivol o olloroo oonos oo ooilo rooronlo oo momonlo oo oiccio oo oocloroo oo
inconslilocionolioooo. /ssim, so rosonlos os rogoisilos, goois so|om, soqorono |orioico oo rolovonlissimo
inlorosso sociol, o com o volo oo 2/3 oos minislros, o STF ooor oolorminor goo o coololor goo osl
ooorinoo rolroo|o, oo goo o ocroo oocloronoo o inconslilocionolioooo s lonbo oiccio o orlir oo
oolicoo, orlonlo, no rolrooqinoo.
Aoo declorotrio de constitucionolidode
/ oo ooclorolrio oo conslilocionolioooo soqoo rilo moilo rximo oo oo /DlN, inclosivo om roloo o
loqilimioooo oro o roosiloro, ois o Emonoo n. 45, iqooloo os coocilooos.
/ /DECCN viso o oocloroo oo conslilocionolioooo oo corlo oisosilivo oo normo ooorol. /s normos
osloooois |omois ormilomo oo ooclorolrio. Cs ooilos so os mosmos oo /DlN, comionlicos rogoisilos
oro o liminor.
/s normos inorioros so rosomivolmonlo conslilocionois, rozo olo gool s cooo o /DECCN so osso
rosono oslivor ooolooo, islo o, so o 1ooicirio vom, roilorooomonlo, ooslonoo-o omconlrolo oioso.
No ooo o Procorooor Corol oo Roolico roor oo ooclorolrio oo conslilocionolioooo ocorco oo
normo ooorol oolicooo no mosmo oio, no lonoo como oomonslror olo ooco lomo o oxislncio oo
oocisos |ooiciois o ooslonoo, omconlrolo oioso.
Aoo direto de inconstitucionolidode por omisso
/ oo oirolo oo inconslilocionolioooo or omisso o lrolooo, oxclosivomonlo, no orliqo 1C3, orqroo 2.,
ossimoisoslo.
/rl. 1C3 ...........................................................................................................
2 - Doclorooo o inconslilocionolioooo or omisso oo mooioo oro lornor oolivo normo conslilocionol,
sor oooo cincio oo Pooor comolonlo oro o oooo oos rovioncios nocossrios o, om so lrolonoo oo
rqo oominislrolivo, oro oz-lo omlrinlo oios.
05
/ /DlN or omisso oloco o inconslilocionolioooo om loso, conlrolo conconlrooo oo inconslilocionolioooo,
| o monoooo oo in|ono sorvo-so oo oxorcicio oo oiroilo, ormilinoo conlrolo oioso.
Exomlo, o inciso \ll, oo orliqo 37, in vorois.
/rl.37......................................
\ll - o oiroilo oo qrovo sor oxorcioo nos lormos o nos limilos ooinioos omloi osociico,
/ oiccio oo normo o limilooo, ois ooonoo oo loi. No boovo oolorminoo oro o soo oloooroo. Esl
om moro o Prosioonlo oo Roolico, or orliqo 1, orqroo 1., ll, lm comolncio rivolivo oro inicior
ro|olo oo loi sooro o ossonlo. 1 so ros /DlN or omisso, |olqooo rocooonlo. No onlonlo, lomoom
oocioio o STF, or oro oo sooroo oo onos oo Pooor, no lor cooimonlo ixor rozo oo Cboo oo
Exocolivo.
Cs loqilimooos so os mosmos oro roor o /DlN qonorico. No ormilo mooioo coololor, ois nom
mosmo o oociso inol ocorrolor ooilos concrolos.
Aoo de descumprimento de preceito fundomentol
Diso o orqroo 1., oo orliqo 1C2, in vorois.
/rl. 1C2 ...........................................................
1. /orqio oo ooscomrimonlo oo rocoilo onoomonlol, oocorronlo ooslo Consliloio, sor orociooo
olo Soromo Trioonol Fooorol, no ormo oo loi.
C 1ooicirio o inorlo, o mooo oo rovoc-lo o olrovos oo oiroilo oo oo, nos lormos oo orliqo 5., inciso
///\, no or orqio oo rorosonloo, orlonlo, oo ocoroo com o Soromo Trioonol Fooorol o. oo oo
ooscomrimonlo oo rocoilo onoomonlol.
E normo conslilocionol oo oiccio limilooo, ooonoonlo oo loqisloo, o Loi . .882/, goo oslooolocoo o
soo rocooimonlo o cooimonlo.
C |olqomonlo comolo oo Soromo Trioonol Fooorol.
/ loqilimioooo oro o roosiloro oo oo oo ooscomrimonlo oo rocoilo onoomonlol o o mosmo oro
roor oo oirolo oo inconslilocionolioooo, oliconoo-so soos roqros, no goo comolivois.
Pormilio o roorioo oo oo conlrolo conconlrooo oo conslilocionolioooo oro roloqor rocoilos
onoomonlois, no ooinioos olo Toxlo Conslilocionol. Coniqoromo orlo mois imorlonlo oo Corlo Moior,
os rinciios, goor onoomonlois, qorois oo osociois, o os oiroilos onoomonlois. Noslo coso, sor oo
rovonlivo, orom, so | livor ocorrioo o violoo, lomoomooor sor rooslo, goonoo sor rorossivo.
0
//DPF lomo corlor soosioirio.
/ Loi .882/ ormilio o roosiloro oo /DPF no coso conlrovorsio rolovonlo ocorco oo oisosilivo
conslilocionol o loi moniciol. No so ormilo o conlrolo conconlrooo oo olos normolivos moniciois o o
comolncio oo STF osl looo rovislo no Toxlo oo Consliloio, no so oomilinoo o olorqomonlo or vio
loqislolivo, rozo oosololomonlo incomolivol lol crioo normolivo.
D I S C I P LI N A : D I R E I TO C O N S TI TU C I O N A L
Captul o 5 Aul a 1
DA SEPARAO DE FUNES DO PODER
0 1
Da separ ao de funes do Poder
A competncia legislativa, tambm chamada de "Separao dosPoderes", como se percebe do artigo 2. ,
da Constituio Federal. Vejamos:
Art. 2. So Poderesda Unio, independentese harmnicosentre si, o Legislativo, o Executivo e o Judicirio.
O Poder uno, decorrente da soberania, que no comporta diviso. O que ocorre, sob o aspecto de uma
interpretao maisconsentnea com o prprio Texto, a atribuio de competnciasentre rgosdistintos
componentesdo Estado.
A independncia poder incontrastante, encontrvel no no Legislativo, Executivo ou Judicirio, rgosque
exercem funesprpriasdo Poder, masapenasna Repblica Federativa do Brasil.
Independncia caracterstica somente do todo, a Repblica Federativa do Brasil.
As funes do Executivo e do Judicirio so muito parecidas, tem a mesma essncia, visto que, se o
Legislador criador, isto , inova o ordenamento jurdico com assuasnormasgeraise abstratas, osdemais
nada maisfazem do que cumprir a legislao, transformando normasgeraise abstratasem individuaise
concretas.
A Constituio atribui ao Executivo e ao Judicirio funesatpicas, razo que explica osartigos96, I e 52, I.
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da Repblica noscrimesde responsabilidade, bem
como osM inistrosde Estado e osComandantesda M arinha, do Exrcito e da Aeronutica noscrimesda
mesma natureza conexoscom aqueles.
O dispositivo enseja ao Senado a competncia para julgar, entre outros, o Presidente da Repblica, se
acusado for pela prtica de crime de responsabilidade. Tal atribuio (de julgar), de se frisar, tpica do
Judicirio, no de Casa do Legislativo. No entanto, a Constituio lhe atribuiu por se tratar de crime poltico.
J o artigo 96, cuidando da competncia do Judicirio, afirmou compreender a de expedir regulamentos,
normasgeraise abstratase, portanto, tpicasdo Legislativo, para fim de assegurar a sua autonomia. Assim:
Art. 96. Compete privativamente:
I - aostribunais:
a) eleger seus rgos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observncia das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competncia e o funcionamento dos
respectivosrgosjurisdicionaise administrativos;
b) organizar suassecretariase serviosauxiliarese osdosjuzosque lhesforem vinculados, velando pelo
exerccio da atividade correicional respectiva;
Aul a 1
0 2
Em nosso ordenamento jurdico, taisinstrumentosso de fcil encontro: se ao Judicirio cabe interpretar a
Constituio de forma definitiva, osministrosdo STF, rgo de sua cpula, so indicadospelo Presidente da
Repblica e aprovadospelo Senado Federal.
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compe-se de onze M inistros, escolhidosdentre cidadoscom mais
de trinta e cinco e menosde sessenta e cinco anosde idade, de notvel saber jurdico e reputao ilibada.
Pargrafo nico. O sM inistrosdo Supremo Tribunal Federal sero nomeadospelo Presidente da Repblica,
depoisde aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
Em outro ponto, se osprojetosde lei so aprovadospelo Congresso Nacional, passam pela concordncia
do Presidente da Repblica na fase de sano ou veto, conforme dispe o art. 66, "in verbis":
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluda a votao enviar o projeto de lei ao Presidente da Repblica,
que, aquiescendo, o sancionar.
1 - Se o Presidente da Repblica considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrrio
ao interesse pblico, vet-lo- total ou parcialmente, no prazo de quinze diasteis, contadosda data do
recebimento, e comunicar, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal osmotivosdo
veto.
Ainda, havendo provocao, osatosdo Executivo e do Legislativo estaro sujeitosao controle do judicirio,
cuja funo no pode ser afastada nem mesmo pela lei, de acordo com o art. 5. , XXXV:
XXXV - a lei no excluir da apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa a direito.
Assim, a teoria deve ser interpretada nos termos previsto no atual Texto Constitucional, permanecendo
enquanto princpio fundamental, porm delineada por regra espalhada, em especial, nosTtulosIII e IV.
Do Legislativo
A competncia legislativa no a sua nica tpica. De fato uma delas, de acordo com o artigo 48 e
seguintes, porm a de fiscalizar osdemaisrgosde Poder tambm lhe peculiar, como se percebe dos
artigos49, X, e 70, prevista que est desde a Constituio de 1824.
Como funesatpicas, para manuteno da sua autonomia, realiza atividadestpicasda administrao
pblica (Executivo) e do Judicirio. No que tange a este, julga crimes de responsabilidade em que os
acusados constam do rol do artigo 52, I e II, comentado anteriormente. J em relao s funes da
Administrao Pblica, em exemplo, de se ver o art. 51, IV, dispondo ser competncia da Cmara dos
Deputadosa organizao interna de suasatividades, isto , de transformar, de ofcio, norma geral em norma
individual.
0 3
Dosrgosque o integram
O nosso Legislativo bicameral, tpico dosestadosfederais, em que o Congresso Nacional subdividido em
Cmara dos Deputados e o Senado da Repblica, motivo pelo qual teremos competncias do todo
(Congresso Nacional), exclusivasda Cmara dosDeputadose exclusivasdo Senado. Nenhuma Lei poder
ser aprovada por apenasuma da Casas, ou pelo Congresso, massim por cada uma dasparcelasdo todo,
isoladamente.
A razo da co-existncia dos dois rgos legislativos est estampada nos artigos 45 e 46, qual seja, a
Cmara dosDeputadosrepresenta o povo, enquanto o Senado representa osEstadosFederadose o Distrito
Federal.
Q uanto ao Congresso Nacional, formado pela unio de todososdeputados(513) e senadores(81), em
sesso, portanto, denominada unicameral. E s se rene para tratar de assuntosexpressamente previstos,
visto a regra serem asreuniesseparadasdasCasas. de se ler o artigo 57, par. 3. :
3 - Alm de outros casos previstos nesta Constituio, a Cmara dos Deputados e o Senado Federal
reunir-se-o em sesso conjunta para:
I - inaugurar a sesso legislativa;
II - elaborar o regimento comum e regular a criao de servioscomunssduasCasas;
III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da Repblica;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
Direo do Legislativo
O rgo que dirige cada uma dasCasasdo Congresso, organizando ostrabalhoslegislativose tomando as
cabveismedidasadministrativas a respectiva mesa, eleita entre osseusintegrantes. No possvel (por
descabido) senador ser candidato a cargo na mesa da Cmara dosDeputados, ou deputado respectiva
funo no Senado.
Assim, eleitasasmesasdasduasCasas(e importante declarar ser vedada a reeleio para o mesmo cargo)
no haver novo sufrgio mesa do Congresso Nacional, que decorrer de juno alternada entre oseleitos
na Cmara e no Senado, como estipulado no par. 5. , do art. 57, "in verbis":
5 - A M esa do Congresso Nacional ser presidida pelo Presidente do Senado Federal, e osdemaiscargos
sero exercidos, alternadamente, pelosocupantesde cargosequivalentesna Cmara dosDeputadose no
Senado Federal.
Dessa forma, o presidente do Congresso ser o presidente que foi eleito (para o binio) no Senado Federal,
enquanto o 1. Vice-Presidente ser o 1. Vice-Presidente da Cmara; o 2. Vice-Presidente, o 2. Vice-
Presidente do Senado e assim por diante, at que todososcargossejam ocupados.
0 4
Dasdivisestemporaisde trabalho
Determina o artigo 44, pargrafo nico, que a legislatura sempre de quatro anos, ou seja, a cada fase
quadrinio teremosuma nova fase no Congresso. Esse lapso temporal, equivale ao mandato do deputado,
porm no ao do Senador, que de 08 anose, portanto, atravessa duaslegislaturasdistintas.
As sesses legislativas englobam os perodos de trabalhos parlamentares, podendo ser ordinrias ou
extraordinrias. Aquelas so destinadas s discusses rotineiras, quando quaisquer assuntos podem ser
votados, independncia de urgncia ou relevncia, enquanto as extraordinrias ocorrem em tempo
destinado ao recesso, em situaesespeciaise com pauta fixa, mediante convocao, noscasosexpressos
no par. 6. , do art. 57. Assim:
6 - A convocao extraordinria do Congresso Nacional far-se-:
I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretao de estado de defesa ou de interveno federal,
de pedido de autorizao para a decretao de estado de stio e para o compromisso e a posse do Presidente
e do Vice-Presidente- Presidente da Repblica;
II - pelo Presidente da Repblica, pelosPresidentesda Cmara dosDeputadose do Senado Federal, ou a
requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgncia ou interesse pblico
relevante.
Da composio dasCasasdo Parlamento
O Congresso Nacional formado pela Cmara dos Deputados e pelo Senado Federal, aquele
representando o Povo brasileiro e este osEstadose o distrito Federal,
Diz o artigo 45, integrado pela lei Complementar n. 78, de 30/12/93, que osdeputadosfederaisso em
nmero de 513, distribudos segundo o sistema proporcional, de forma que nenhuma unidade da
Federao tenha menosde oito ou maisde setenta Deputadose com mandato individual de quatro anos.
De outro lado, no artigo 46, expresso est que cada Estado eleger trssenadores, com mandato de 08
anos, pelo sistema majoritrio.
O sistema proporcional, utilizado na eleio da Cmara dosDeputados, e o majoritrio, prprio do Senado
da Repblica. Este o comum para aseleies chefia dosexecutivos(Presidncia da Repblica, governos
estaduaise do Distrito Federal e prefeitosmunicipais), enquanto o sistema proporcional utilizado, alm da
Cmara dosDeputados, de forma parcial, nasassembliaslegislativase cmarasmunicipais.
Dasatribuiesde cada uma dasCasas
Q uanto as atribuies de cada uma das Casas do Congresso Nacional tm competncias exclusivas e
compartilhadas.
0 5
A funo de fiscalizar do Congresso Nacional
O Parlamento tem como atribuio a fiscalizao dosdemaisrgosque exercem o Poder e, quer pelo seu
plenrio, quer pelascomisses, do Congresso ou de qualquer de suasCasas.
Tal atividade pode ser dividida, segundo a finalidade, em poltica ou jurdica. Esta atingindo, indistintamente,
qualquer rgo que manipule dinheiro pblico, enquanto a fiscalizao poltica pode ser exercida,
exclusivamente, em relao ao Executivo.
O controle poltico
Q uanto fiscalizao poltica do Executivo, prevista est no artigo 50 da Constituio Federal, que
possibilita a qualquer rgo do Congresso Nacional convocar ministro de Estado, ou outro funcionrio
diretamente subordinado Presidncia da Repblica, para prestar depoimento sobre assunto previamente
determinado.
O controle jurdico
Alm do controle poltico, temostambm o jurdico, exercido igualmente pelo todo ou por comissesde
quaisquer dasCasasdo Congresso, maisprecisamente, a fiscalizao contbil, financeira e oramentrias
de todos aqueles que manipulam dinheiro da Unio, seja rgo de Poder (inclusive do Judicirio) ou
particular.
Trata-se de controle tcnico, no poltico. O s nossos parlamentares no esto aptos a tal mister, so
necessariamente eleitospor terem formao especfica, razo pela qual so auxiliados, nessa atividade, pelo
Tribunal de Contasda Unio, rgo pertencente ao Legislativo, muito embora seja nominado de Tribunal.
O Tribunal de Contas composto por 09 ministros, de acordo com o artigo 73 da Carta Constitucional, com
garantiasprpriasdosmembrosdo Superior Tribunal de Justia, nomeados segundo o par. 2. da seguinte
forma: 1/3 pelo Presidente da Repblica, com aprovao pelo Senado; e 2/3 diretamente pelo Congresso
Nacional.
A atribuio do Tribunal de Contase de fiscalizar e julgar ascontasde todososque manipulam dinheiro
pblico federal, quer titulares de cargos pblicos ou no, como a entidades benemerentes que recebam
verbascom o fito da prestao de serviosde assistncia social, podendo anular e sustar despesase impor
penalidades, como exemplo, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, por gasto sem previso
oramentria ou em desacordo com a lei de licitaes, valendo assuasdecisescomo ttulosexecutivos
extra-judiciais.
AsComissesParlamentaresde Inqurito
Comissesparlamentaresso partesdo Congresso, da Cmara ou do Senado, formadasde acordo com a
representao proporcional de cada um dospartidosou blocosparlamentares. Aspartesno so compostas
por todososmembrosda casa, massim por algunsrepresentantesdesta.
Podem ser formadasna Cmara, por deputados, no Senado, por senadores, ou no Congresso Nacional,
quando sero mistas, isto , compostaspor deputadose senadores, seguindo o procedimento previsto no
regimento interno e com a competncia atribuda no ato de convocao.
Desse modo, temoscomissespermanentes, temticas, que passam toda a sesso legislativa analisando a
matria de especialidade, como a de educao de nvel superior, que, afora o exerccio da funo
fiscalizadora, analisa e emite parecer em todososprojetosde lei que se refiram ao tema.
Ascomissesparlamentaresde inqurito esto dispostasno artigo 58, pargrafo 3o
Dessa forma, devemos, em um primeiro lugar, dizer serem provisrias, isto , quando constitudas, devero
s-lo por prazo certo, de 30, 60, 120 ou com outro marco que a mesa julgar adequada, porm sempre com
prazo certo. Podem ser prorrogadas, desde que dentro da mesma legislatura e com prazo tambm certo, isto
ser possvel, por exemplo, por maisseismeses. Esgotada a legislatura, todasasCPI'sso automaticamente
extintas.
O Estatuto dos Congr essi stas
O E sta tu to d o C o n g re ssi sta e st n a se o V, d o C a p tu lo d o "Po d e r Le g i sla ti vo ", a ssi m ch a m a d o p o r
a g lu ti n a r a s n o rm a s co n sti tu ci o n a i s q u e ve rsa m so b re d i re i to s e d e ve re s d o s p a rla m e n ta re s, a p li c ve l ta n to
a o s d e p u ta d o s fe d e ra i s q u a n to a o s se n a d o re s e a p e rg u n ta d e p a rti d a a se g u i n te : p a ra q u o s
p a rla m e n ta re s p re ci sa m d e tra ta m e n to d i fe re n ci a d o ? A re sp o sta si m p le s: e xe rce m fu n o d e p o d e r, m o ti vo
p e lo q u a l d e ve m se r m a i s p ro te g i d o s q u e o re sta n te d a p o p u la o . D e o u tro la d o , se o cu p a m p o si o d e ste
n ve l, n o ra zo ve l q u e m a n te n h a m , p o r si o u su a s e m p re sa s, co n tra to co m a U n i o , sa lvo a q u e le s
u n i fo rm e s, i sto , i g u a l p a ra to d o s, co m o o d e m a n u te n o d e co n ta -co rre n te n a C a i xa E co n m i ca F e d e ra l.
Tu d o i sto e st p re vi sto n a re fe ri d a se o , q u e m e re ce a te n ta le i tu ra , p o r m , ca b e a a n li se d e tr s
d i sp o si ti vo s: 1 ) re fe re n te a p ri s o ; 2 ) a i m u n i d a d e m a te ri a l; e 2 ) a p o ssi b i li d a d e d e su sp e n s o d o p ro ce sso .
E m p ri m e i ro lu g a r, o a rti g o 5 3 cla ro e m e sta b e le ce r a n i ca i m u n i d a d e d o s p a rla m e n ta re s, q u a l se ja , a
m a te ri a l. Ve ja m o s o d i sp o si ti vo :
A rt. 5 3 . O s D e p u ta d o s e S e n a d o re s s o i n vi o l ve i s, ci vi l e p e n a lm e n te , p o r q u a i sq u e r d e su a s o p i n i e s,
p a la vra s e vo to s.
A le i tu ra n o s tra z a se g u i n te i n d a g a o : p a ra q u se rve m a s p re rro g a ti va s p a rla m e n ta re s? L va i a re sp o sta :
p a ra a p ro te o d o Le g i sla ti vo , n o p ro p ri a m e n te d o s se u s m e m b ro s. A ssi m , a e xte n s o d a i m u n i d a d e d e ve
se r li m i ta d a a o e xe rc ci o d e fu n o p a rla m e n ta r. Va le d i ze r, se e st e m p le n ri o , n o se u g a b i n e te o u n a s
d e p e n d n ci a s d a C o n g re sso N a ci o n a l, n o co m e te q u a lq u e r cri m e p o r p a la vra s o u vo to s, n e m m e sm o d e
ca l n i a . E se e sti ve r e m d e b a te tra n sm i ti d o p o r e m p re sa d e r d i o e d i fu s o ? B e m , o b ri g a o d o
p a rla m e n ta r p re sta r co n ta s d o se u tra b a lh o , ra z o p e la q u a l, se p e rti n e n te o te m a tra ta d o , ta m b m n o
p o d e r se r re sp o n sa b i li za d o .
N o e n ta n to , d o i s ca so s ve r d i co s a g u a m a d o u tri n a : 1 ) d o se n a d o r q u e , li ce n ci a d o d o ca rg o p a ra co n co rre r a
g o ve rn o d e E sta d o , a cu sa o o p o si to r, vi a r d i o , a ce rca d e d e te rm i n a d o d e svi o d e ve rb a p b li ca . N o h
d vi d a te r co m e ti d o o cri m e , p o i s a fu n o e ra d e ca n d i d a to , n o d e p a rla m e n ta r; 2 ) d e se n a d o r q u e , e m
P le n ri o , a cu so u p re si d e n te d e fe d e ra o d e fu te b o l d o se u e sta d o d e cri m e d e e stu p ro , d e fa to i n e xi ste n te : o
S TF a ca b o u p o r d i ze r d a i n e xi st n ci a d e cri m e , p o r n o h a ve r d vi d a te re m si d o a s p a la vra s p ro fe ri d a s n o
e xe rc ci o d e fu n o , j q u e e m p ro n u n ci a m e n to n o P le n ri o d o S e n a d o . M e d i d a tri ste , p o r m n e ce ss ri a p a ra
a p ro te o d o Pa rla m e n to .
Q u a n to a i m u n i d a d e p ro ce ssu a l, n o e xi ste m a i s, n a d a i m p e d i n d o o .
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 5 Aulo 2
O PkOCE55O
LEGl5LAIlVO PklMklO
01
O Processo Legislolivo Primrio
/ olovro rocosso orionoo oo lolim rocoooro, co|o siqniicooo o ovonor, islo o, o rocosso o om
rocooimonlo goo oovo cominbor oo soo im, goor so|o |ooiciol, oominislrolivo oo loqislolivo. Porlonlo, o omo
sogncio oo olos goo lonoo o oloooroo oo omo oos osocios loqislolivos rovislos no Consliloio. / loi
No nocossoriomonlo, vislo sor oslo omo oos osocios normolivos l criooos. /ssim o orliqo 5 oo C.F.,
oiso.
/rl. 5. C rocosso loqislolivo comroonoo o oloooroo oo.
l - omonoos o Consliloio,
ll - lois comlomonloros,
lll - lois oroinrios,
l\ - lois ooloqooos,
\ - mooioos rovisrios,
\l - oocrolos loqislolivos,
\ll - rosoloos.

/s osocios normolivos cilooos so consioorooos rimrios, or soromos goo onconlromonoomonlo oirolo
no Consliloio o so os goo nos inlorossom, om conlroosio os osocios normolivos soconorios.
Tomoomqorois, oromcomsoorlo inoirolo no loxlo.
Noslo sonlioo, o Emonoo Conslilocionol n 45, oo ins oo 2CC4, oi orovooo o oslor incororooo oo
Croonomonlo oosoo goo o Pooor Consliloinlo Dorivooo lonbo rosoilooo os limiloos o conoios
oxrossos no rrio Consliloio.
/nolisonoo o oocrolo rosioonciol, rovislo no orliqo 84, l\, oo Consliloio Fooorol.
/rl. 84. Comolo rivolivomonlo oo Prosioonlo oo Roolico.
l\- soncionor, romolqor o ozor oolicor os lois, oom como oxooir oocrolos o roqolomonlos oro soo iol
oxocoo.
C oocrolo rosioonciol lomroviso conslilocionol oxrosso, oromno o osocio normolivo rimrio, vislo
oovor somro ooooocor o loi, com o mosmo monlonoo roloo oo ioolioooo. So oxlroolor os soos limilos,
como no coso oo loi rovor oonoicio sociol oos moioros oo 5 onos, lonoo o oocrolo goo o roqolomonloo
mo|orooo o ioooo oro 7C onos no sor vlioo, ois iloqol. Coocrolo, sor iscolizooo, omrimoiro loqor,
omrozo oo iloqolioooo, sonoo o conlrolo oo conslilocionolioooo oonos inoirolo.
Tooos os normos insorlos no Corlo Moqno lm nolorozo oo normos |orioicos, so no rosoilooos qorom
sono, no minimo o nolioooo oo olo, o mosmo ocorronoo comos normos inroconslilocionois.
Aulo 2
02
/ olovro loi oi omroqooo omsonlioo volqor, oovonoo sor inlorrolooo como looos os osocios normolivos
rimrios, rozo olo gool oovo ooooocor os omonoos conslilocionois, os lois comlomonloros, oroinrios o
ooloqooos, os mooioos rovisrios, os oocrolos loqislolivos o os rosoloos.
Como o rocosso civil, o rocosso loqislolivo oovo soqoir o rilo ooogoooo, goo ooo sor o oroinrio, o
somrio oo osociol. C rilo, oo rocooimonlo, oroinrio o o mois comloxo, ooslinonoo-so o oloooroo oos
lois oroinrios. 1 o rocooimonlo somrio, rovislo no orqroo 1., oo orliqo 4, lom como nico
oiorono o rozo oro o soo im, somo oxiqncio, ooviomonlo, oo goo so|o orovooo, mos volooo, om1CC
oios. Por im, os osocios normolivos goo soqoom rocooimonlo oioronciooo, rrio, o lom cbomooo oo
osociol, como os rosoloos o os oocrolos loqislolivos [o no os cononoomcomos oocrolos rosioonciois}.
C Procosso Loqislolivo Croinrio
C rocosso loqislolivo oroinrio ooo sor oivioioo om lrs osos. 1} oso inlrooolrio, 2} oso conslilolivo, 3}
oso comlomonlor.
/Foso inlrooolrio
/ oso inlrooolrio oocorro oo iniciolivo. No coso oo loi oroinrio, oo goo o inicio oo rocosso loqislolivo
cbomo-so Pro|olo.
Cooo oos ooolooos o oos sonoooros, solvo olqomos oxcoos conslilocionois, orosonlor os ro|olos,
Coonoo o Consliloio ooorio lol ooor o oolros rqos no inloqronlos oo Conqrosso Nocionol, goor oo
ormo comololivo, goor oxclosivo, oiromos lrolor-so oo iniciolivo oxlroorlomonlor.
/iniciolivo oo Prosioonlo oo Roolico
/ iniciolivo oxlroorlomonlor, om rimoiro loqor, oi ooorioo oo Prosioonlo oo Roolico, goo lom oooros
oro orosonlor ro|olo oo loi coioonoo oo goolgoor ossonlo goo |olqoo imorlonlo, orlonlo, concorronoo
com os orlomonloros. /inoo, o Cboo oo Exocolivo, no goo lonqo o ro|olos lrolonoo oo /ominislroo
Polico, o o nico goo ooo orosonl-los, conormo oiso o orliqo 1, or. 1 oo Consliloio Fooorol.
/iniciolivo oo 1ooicirio
Do mosmo ormo, so so rolonoo o orqonizoo oo Trioonois, oo o crioo oo corqos nosso oslroloro, oovo o
rrio 1ooicirio roor, oo ocoroo como orl. , ll oo Consliloio Fooorol, ossim.
/rl. . Comolo rivolivomonlo.
ll - oo Soromo Trioonol Fooorol, oos Trioonois Soorioros o oos Trioonois oo 1oslio roor oo Pooor
Loqislolivo rosoclivo, oosorvooo o oisoslo no orl. 1.
o} o olloroo oo nmoro oo momoros oos lrioonois inorioros,
03
o} o crioo o o oxlino oo corqos o o romonoroo oos soos sorvios ooxilioros o oos |oizos goo lbos orom
vincolooos, oomcomo o ixoo oo soosioio oo soos momoros o oos |oizos, inclosivo oos lrioonois inorioros,
onoo boovor,
c} o crioo oo oxlino oos lrioonois inorioros,
o} o olloroo oo orqonizoo o oo oiviso |ooicirios,
So o Consliloinlo orroloo os Trioonois goo lomooor oro inicior ro|olos oo loi comos molorios ooscrilos, os
goo no nomoooos no o oolm. /ssim, so oolorminooo Trioonol Roqionol Fooorol goisor crior novo corqo
omsoo oslroloro, oovor solicilor oo Soorior Trioonol oo 1oslio goo islo roonbo, o similor ocorronoo om
roloo oos Trioonois Roqionois Eloilorois, Mililoros o oo Trooolbo.
/iniciolivo oo Minislorio Polico
Coonlo oo Minislorio Polico, b ooronlo conlrooio onlro oisosilivos conslilocionois, ois ongoonlo o
orl. 1, orqroo 1., inciso ll, o, oiz cooor o iniciolivo oo ro|olos oo loi oo Prosioonlo oo Roolico, os
orliqos 127, orqroo 2 o 128, orqroo 5., olriooomoo rrio Minislorio Polico, ossim.
/rl. 1
1 - So oo iniciolivo rivolivo oo Prosioonlo oo Roolico os lois goo.
ll - oisonbomsooro.
o} orqonizoo oo Minislorio Polico o oo Doonsorio Polico oo nio, oom como normos qorois oro o
orqonizoo oo Minislorio Polico o oo Doonsorio Polico oos Eslooos, oo Dislrilo Fooorol o oos Torrilrios,
/rl. 127
2 /o Minislorio Polico o ossoqorooo oolonomio oncionol o oominislrolivo, ooonoo, oosorvooo o
oisoslo no orl. 1, roor oo Pooor Loqislolivo o crioo o oxlino oo soos corqos o sorvios ooxilioros,
rovonoo-os or concorso olico oo rovos oo oo rovos o lilolos, o olilico romonorolrio o os lonos oo
corroiro, o loi oisor sooro soo orqonizoo o oncionomonlo
/rl. 128
5 - Lois comlomonloros oo nio o oos Eslooos, co|o iniciolivo o ocollooo oos rosoclivos Procoroooros-
Corois, oslooolocoro o orqonizoo, os olriooios o o oslololo oo cooo Minislorio Polico, oosorvooos,
rololivomonlo o soos momoros.
Como roooo oos oisosilivos cilooos, goo oomonslro cooor oo Prosioonlo o iniciolivo oo ro|olos oo loi goo
so roirom, oxclosivomonlo, o molorio oo normos qorois, vislo goo o crioo o o oxlino oo corqos, o olilico
romonorolrio o o lono oo corroiro oovo lor ro|olo orionoo oo rrio Minislorio Polico, ois o normo
osociol oovo rovolocor omroloo o qorol.
04
Coonlo os normos qorois ocorco oo Minislorio Polico, o iniciolivo lomoom no comolo oo Minislorio
Polico, or oro oo orqroo 5., oo orliqo 128. /ssim lomos olriooio concorronlo oro lonlo. ooom
orosonlor ro|olo o rosoilo lonlo o Prosioonlo oo Roolico goonlo o Procorooor Corol oo Roolico.
/iniciolivo oolor
Docorronlo oo olo oo vivormos om omo Domocrocio rorosonlolivo, no oirolo, orom com olqons
inslromonlos ooslo, onlro os goois o ossioilioooo oo ooloo orosonlor ro|olo oo loi oirolomonlo, somo
orlicioo oo goolgoor rqo oo Pooor.
Dosso ormo, roscrovo o orqroo 2., oo orliqo 1, o iniciolivo oolor. Sonoo os oxiqncios, comololivos.
sooscrio oo, olo monos 1oos oloiloros,
oislriooioos or, olo monos, 5 oslooos,
comno monos oo C,3oos oloiloros oo cooo omoolos.
E imorlonlo oirmor goo os oloiloros no rogooromoo ooolooo oo oo sonooor nonbomo orosonloo. C
ro|olo, com os ossinoloros soicionlos, o imooiolo inicio oo rocosso loqislolivo. E o oxlromomonlo
imorlonlo conslor, |onlo o ossinoloro oos inlorossooos, o nmoro oo lilolo oo oloilor, ois o oisosilivo oxiqo
goo oloiloros so|omos siqnolrios, no booilonlos oo oolros momoros oo Povo.
/coso iniciol o o rovisoro
/s roorooo o ro|olo, o Sonooo somonlo oncionor como coso iniciol no biloso oo rooslo sor oo
sonooor, coso oo ooolooo ooorol, oo oxlroorlomonlor, somro o Cmoro oos Doolooos oncionor
como coso iniciol o o sonooo como rovisoro. No oxislo loi som goo lonbo sioo orovooo or omoos os
onioooos oo Porlomonlo o, so o coso iniciol ro|oilor o ro|olo, oslo nom oncominbooo sor o rovisoro. Do
oolro looo, voromos ooionlo, so o coso rovisoro orovor o ro|olo com omonoos, oslos rolornoro o iniciol,
goo os volor omllimo inslncio.
Do oso conslilolivo
lniciooo o rocosso loqislolivo, o ro|olo oovor sor oncominbooo os Comissos. Cooo coso oo Conqrosso o
ormooo olo rosoclivo lonrio o or comissos, goo ooomsor rovisrios [os CPls} oo ormonlonlos, os
comissos lomlicos.
/s comissos lomlicos, oncionom ooronlo looo o sosso loqislolivo o lm como ono o oiscosso o o
onliso oo looo o goo oissor rosoilo o soo osociolioooo, como ozom os comissos oo oqricolloro o oo
oooso nocionol oo Cmoro oos Doolooos.
/lom oos lomlicos o oos rovisrios [os CPls, roolinoo} b Comissos oo Consliloio o 1oslio, lonlo no
Cmoro goonlo no Sonooo oo Roolico goo ozomo Conlrolo rovonlivo oo conslilocionolioooo.
05
E os comissos, omroqro, no ooomvolor ro|olo, soosliloinoo o lonrio. /onos omilomorocor, oinio
oiriqioo oo looo, orom o orliqo 58, orqroo 2, oomilo o voloo [oro orovoo oo ro|oio} no
oxcocionol biloso oo roviso om roqimonlo, ormilinoo no onlonlo rocorso oo 1C oos momoros oo
rqo.
Diso o orl. 58, 2 oo Consliloio Fooorol.
2 - os comissos, omrozo oo molorio oo soo comolncio, cooo.
l - oiscolir o volor ro|olo oo loi goo oisonsor, no ormo oo roqimonlo, o comolncio oo Plonrio, solvo so
boovor rocorso oo omoocimo oos momoros oo Coso,
C loso oo lomo omgoo os oolos oo rocosso loqislolivo oslo nos comissos o lomoomo ooco omgoo os
orlomonloros lm oro orosonlor ro|olos oo omonoo goo so ro|olos ocossrios, olrovos oos goois os
orlomonloros loiloiom o olloroo oo ro|olo rinciol, goor oro sorimir oxrossos, rosos, orliqos oo
oolro oiviso oo loxlo, goor oro ollor-los.
llroossooo o oso oos comissos [solvo so oolorizooo o volor oirolomonlo}, o soo orocor, goo onqlooor
lonlo o ro|olo rinciol goonlo os ooioos oo omonoo, sor romolioo oo lonrio, goo ossor voloo. C
goromo o roqro qorol oxoslo no orliqo 47 oo Corlo Conslilocinonol.
/rl. 47. Solvo oisosio conslilocionol om conlrrio, os ooliooroos oo cooo Coso o oo soos Comissos
soro lomooos or moiorio oos volos, rosonlo o moiorio oosololo oo soos momoros.
Com o orovoo olos ooos onioooos oo Conqrosso Nocionol, os oolos oo ro|olo oovoro, oinoo oonlro
oo oso conslilolivo, soqoir oo Prosioonlo oo Roolico, orom, onlos nocossrio sor o oolqroo, goo o o
corlioo, goo oovo sor ooslo olo moso oo coso omgoo omllimo loqor circoloo o ro|olo, oo inloiro loor oo
orovooo olo Porlomonlo, oxcloinoo ogoilo goo oo|olo oo omonoo sorossivo o incloinoo os omonoos
ooilivos orovooos.
Rocooonoo o Cboo oo Exocolivo os oolos oo rocosso loqislolivo, com o oolqroo no llimo qino, loro
15 oios oro vol-lo, soqonoo o orliqo oo Consliloio Fooorol. C \olo o o oiscoroncio, inloqrol oo
orciol, oo Prosioonlo oo Roolico o ro|olo oo loi orovooo olo Conqrosso Nocionol. / rozo oo soo
oxislncio o o orliqo 2, qoronlioor oo sooroo oo onos oo Pooor, oromlomoomoo bormonio onlro os
rqos goo o oxorcom.
/ssimoiso o orqroo 1, oo orliqo oo Consliloio Fooorol.
1 - So o Prosioonlo oo Roolico consiooror o ro|olo, no looo oo om orlo, inconslilocionol oo conlrrio
oo inlorosso olico, vol-lo- lolol oo orciolmonlo, no rozo oo goinzo oios lois, conlooos oo oolo oo
rocooimonlo, o comonicor, oonlro oo gooronlo o oilo boros, oo Prosioonlo oo Sonooo Fooorol os molivos oo
volo.
0
Afase complementar
Afase complementar comea com a promulgao da lei, conforme expresso no pargrafo 7, do artigo
66:
7 - Se a lei no for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da Repblica, nos
casos dos 3 e 5, o Presidente do Senado a promulgar, e, se este no o fizer em igual prazo,
caber ao Vice-Presidente do Senado faz-lo.
Promulgar o atestado dado pelo Presidente da Repblica e, na sua omisso, pelas autoridades
apontadas.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 5 Aulo 3
DA 5EPAkAO DA5 FUNOE5
DO PODEk E DO5 5EU5 kGO5
01
O Poder Execulivo e o Adminislroo Pblico
Iemo - Orgonizoo do Poder Execulivo
- Do 5islemo Presidenciolislo de Governo
C orliqo 7 oxlicilo sor o Exocolivo oxorcioo olo Prosioonlo oo Roolico, o goo oonlo oro o sislomo
rosioonciolislo oo qovorno. Dosso ormo, onlro os onos oloncooos no orliqo 84, onconlrom-so lonlo
ogoolos liqooos o Cboio oo Covorno goonlo os lrooicionolmonlo oxorcioos olo Cboio oo Eslooo.
Ainvestiduro e o condidoturo do Fresidente do kepublico e do Vice
/ invosliooro so o mooionlo oloio olo sislomo mo|orilrio, vincolonoo-o oo vico-rosioonlo. E o
imorlonlo rossollor, sor oloilo o goo oolivor o nmoro soorior o molooo oos volos vlioos, omrimoiro oo
soqonoo oscrolinio, biloso omgoo concorroro os oois mois volooos no lorno iniciol. / osso oor-so- om
sosso solono oo Conqrosso Nocionol.
Cs rogoisilos oro o conoiooloro so. Sor orosiloiro nolo [orliqo 12, Porqroo 3}, oslor no qozo oos oiroilos
olilicos [orliqo 15}, lor mois oo 35 onos [orliqo 14, Porqroo 3., \l, o}, ilioo o inoicoo orliorio
[orliqo 14, Porqroo 3, \}.
Do posse
Coonlo o osso, o orliqo 78 oo Consliloio Fooorol oxlicilo, |o ob|s.
/rl. 78. C Prosioonlo o o \ico-Prosioonlo oo Roolico lomoro osso om sosso oo Conqrosso Nocionol,
roslonoo o comromisso oo monlor, ooonoor o comrir o Consliloio, oosorvor os lois, romovor o oom
qorol oo ovo orosiloiro, soslonlor o onio, o inloqrioooo o o inooononcio oo 8rosil.
Porqroo nico. So, oocorrioos ooz oios oo oolo ixooo oro o osso, o Prosioonlo oo o \ico-Prosioonlo,
solvo molivo oo oro moior, no livor ossomioo o corqo, oslo sor ooclorooo voqo.
/ osso no nocossoriomonlo sor no oio 1 oo |onoiro, omooro so|o o oo coslomo, vislo corrosonoor oo
inicio oo monoolo oos omossonoos. Coom morco o oolo o o Conqrosso Nocionol o o no
comorocimonlo, solvo molivo oo oro moior, om olo ooz oios oo morcooo, lovor o oocloroo oo
vocncio oo corqo.
Do vocncio
/s o osso, ooor o Prosioonlo ooslor-so oo corqo, goor olo nocossioooo oo oosonlor-so oo ois, oo
mosmo oo ono [onsomomimorolivo oo sooo}, oo vocncio, goonoo o soosliloio, oo socosso, oor-
so- nos moloos oo orliqo 8C oo Corlo Moqno.
C vico, o sooslilolo o socossor nolorol oo Prosioonlo oo Roolico, no coso oo vocncio ooslo corqo,
ossominoo oro comrir inloqrolmonlo o monoolo oo rimoiro.
Aulo 3
02
O Vice-presidente do kepublico
C \ico-rosioonlo oo Roolico ossoi onos rrios o imrrios. Eslos so os goo oocorrom oo
convocoo oo Prosioonlo oo Roolico, oro missos osociois, oocorronlos oo oominislroo oo nio
[Cboio oo Covorno}, oo oo Roolico Fooorolivo oo 8rosil [Cboio oo Eslooo}.
1 os onos rrios so o oo soosliloir o socooor o Prosioonlo, oo orlicior nos consolbos oo Roolico o
oo Dooso, goo voromos mois o ronlo o oolros, rovislos no loi comlomonlor oncomonoooo olo Porqroo
nico oo orliqo 7 oo Consliloio Fooorol.
Os Ministros de Estodo
Cs minislros oo Eslooo so lrolooos olos orliqos 87 o 88 oo Consliloio Fooorol, o rimoiro oirmonoo o
nocossioooo oo goo lonbomvinlo o omonos o oslo|omomlono oxorcicio oos oiroilos olilicos.
Tor o comolncio oo cooroonor o oslo goo lbo oi olriooioo, oom como rooronoor os olos o oocrolos
ossinooos olo Prosioonlo oo Roolico, oo so|o, concoroor com looos os oocrolos oo Prosioonlo, goo
lomoom so ossinooos olos minislros orlinonlos. /ssim, so o oocrolo visor o roqolomonloo oo loi sooro
lronsqnico, oovor sor ossinooo lomoom olos minislros oo /qricolloro o oo Cincio o Tocnoloqio. E so om
minislro noqor-so oo rooronoo, o oocrolo sor, soqonoo o molbor ooolrino, moromonlo irroqolor, incooz oo
lornor involioo o olo rosioonciol.
Por llimo, cooo oizor goo o minislorio oovo sor criooo o oxlinlo or loi, orom o soo orqonizoo inlorno,
oosoo goo no imligoo omoomonlo oo oososo, cooor oo rrio Prosioonlo oo Roolico.
Do Conselho do kepublico e do Conselho de Defeso Mocionol
C Consolbo oo Roolico o o mois imorlonlo rqo oo consollo oo Prosioonlo o oolo orliciom, olomoos
oolorioooos oloncooos no orliqo 8 oo Corlo Conslilocionol, sois cioooos orosiloiros nolos, com mois oo
lrinlo o cinco onos oo ioooo, nomoooos, oriloriomonlo, olo Cboo oo Eslooo, olo Sonooo o olo Cmoro
oos Doolooos. Comolo-lbo oiscolir gooslos rolovonlos oro o oslooilioooo oos insliloios oomocrlicos,
oom como o viooilioooo oo inlorvono ooorol, oslooo oo oooso o oo silio, somro mooionlo convocoo
rosioonciol.
kesponsobilidode Fenol e Foltico do Fresidente do kepublico
Akesponsobilidode Fenol do Fresidente
Convom ooozir o inoxislncio oo imonioooo onol oo Prosioonlo oo Roolico. /o conlrrio oos
orlomonloros, olo rosonoo or crimos oo olovro, como or oiomoo, in|rio oo colnio, o goo ocorro o
o imossioilioooo, no viqncio oo soo monoolo, oo sor rosonsooilizooo or olos oslronbos oo oxorcicio oo
soos onos.
03
Sonoo orosonlooo oonncio oo gooixo-crimo oo Soromo Trioonol Fooorol, rqo comolonlo oro |olq-
lo, oslo, onlos oo rocoo-lo, oovor soomolor o ocosoo o Cmoro oos Doolooos, goo ooor ormili-lo,
orom, com o volo oo 2/3 oos soos momoros. Som goo bo|o o oolorizoo, o STF no ooor oor inicio oo
rocosso, inooslonlo no corror o rozo roscricionol.
/s o licono, o o oooso rovio, so rocooioo o oonncio oo o gooixo-crimo, sor o Cboo oo Eslooo ooslooo
oo soos onos, or olo 18C oios, oo ocoroo com o Porqroo Primoiro, oo orliqo 8 oo Consliloio
Fooorol.
No coso oo conoonoo, om oocorrncio oislo, oroor o monoolo. Coom ooinilivomonlo, o conoonooo
criminolmonlo lomsosonsos os oiroilos olilicos, nos lormos oo orliqo 15, lnciso lll o, somoslos, no ooor
ocoor corqo ololivo, como oiso o lnciso ll, oo Porqroo 2, oo orliqo 14.
Akesponsobilidode Foltico do Fresidente
/o looo oo lrolomonlo conslilocionol oos crimos comolioos olo Cboo oo Covorno, os orliqos 85 o 8 oo
Consliloio Fooorol lomoomrovomos inroos olilicos, consooslonciooos no goo oonomino crimos oo
rosonsooilioooo.
C crimo oo rosonsooilioooo oocorro oo loi, no oo moro vonlooo oo |olqooor.
/ onliso sor olilico, orlonlo, no moromonlo |orioico, rozo olo gool ooscooioo sorio o lrmilo no
1ooicirio. /o conlrrio corror oonos oronlo o Loqislolivo.
/rosonlooo o ocosoo o Cmoro oos Doolooos, or goolgoor cioooo orosiloiro, oslo ooor oo no
oolorizor o rocosso. Poro oomili-lo, nocossrio sor o volo ovorvol oo 2/3 oos ooolooos [oo lolol, no
oos rosonlos}, somo gool oslor o ocosoo ro|oilooo, comoncominbomonlo oo orgoivo.
No coso oo oomisso, os oolos soro oncominbooos oo Sonooo goo, ossim goo rocooor o oonncio oo
Cmoro, monoor cilor o Prosioonlo, oro goo orosonlo oooso, oisso oocorronoo imooiolo ooslomonlo oo
soos onos, or olo 18C oios. C Sonooo no ooor ooixor oo rocoo-lo, vislo sor o |oizo oo
oomissioilioooo, olriooio oxclosivo oo Cmoro oos Doolooos, no oo Sonooo.
lniciooo o rocosso, sor oooo omlo oooso oo oononciooo, goo lor oiroilo o rooozir os rovos goo
onlonoor convonionlos, olilizonoo-so so goisor oo ooxilio |orioico oo oovoqooo. /ssim, ooos silooos so
oo ossivol ocorrncio.
1- obsolvio. o Prosioonlo rolorno oo corqo, so islo | no boovo omvirlooo oo so lor osloorooo o rozo oo
ooslomonlo. Do goolgoor mooo, o rocosso sor orgoivooo,
04
2- condenoo. somro or 2/3 oos volos oos sonoooros, rosioioo, somvolo, olo Prosioonlo oo Soromo
Trioonol Fooorol. Poroor o monoolo, o o goo so oonomino |noochnoo|, iconoo inooililooo oro o
oxorcicio oo corqo olico or oilo onos, oo ocoroo com o Porqroo nico, oo orliqo 52 oo Corlo
Conslilocionol.
Do Administroo Fublico
/ominislroo Polico o o con|onlo oo rqos insliloioos oro o oosomonbo oos onos oo qovorno,
liicomonlo oo Exocolivo, oromlomoomoxorcioo olo Loqislolivo o 1ooicirio, oo ormo oliico. E olivioooo
sob-|oqo, islo o, inroloqol, oo goomsoqoo o rinciio oo loqolioooo oslrilo.
Dos Frincpios do Administroo Fublico
/rl. 37. / oominislroo olico oirolo o inoirolo oo goolgoor oos Poooros oo nio, oos Eslooos, oo Dislrilo
Fooorol o oos Moniciios ooooocor oos rinciios oo loqolioooo, imossoolioooo, morolioooo, oolicioooo
o oicincio.
Do Frincpio do Legolidode
C rinciio soloriol oo loqolioooo o oslrilo, lomoom cbomooo oo rosorvo loqol, oo so|o, oolormino oo
oonos no coso oo loi, rozo olo gool o /ominislroo s ooor ozor o goo roviomonlo conlioo omloi.
Do Frincpio do Morolidode
C rinciio omlolo oolormino goo o|o comlooloooo, como conoolo osorooo olos oominislrooos, somro
oolooo no osoclo olico.
Do Frincpio do mpessoolidode
1 om roloo oo rinciio oo imossoolioooo, oolormino o /ominislroo som ioonliicoo, imossool,
no so cononoioo com o iqoro oo qovornonlo. Cro, roioioo osl, oo ormo oxrosso, o oolicioooo
oo|olivonoo ioonliicor o ooro oo o sorvio olico com simoolos oo Covornonlo oo mosmo orliorios. /
ooro o oo Eslooo oo oo Moniciio lol, somonlo.
Do Frincpio do Fublicidode
/o ooozir oo rinciio oo oolicioooo, o cool oo orliqo 37 rozo soromos olos oominislrolivos ocossivois oo
olico omqorol, mosmo sominlorosso oirolo, o goo o oxrosso oirolo oo Roolico, soqonoo o gool goom
oominislro o oz omnomo oo oolrom, oo ovo, rozo oo oovor roslor conlos oos soos olos.
05
Do Frincpio do Eficincio
C rinciio oo oicincio oi incororooo o Consliloio olo Emonoo 1, oo C4 oo |onbo oo 18.
Prolonooo oor ooor os oqncios roqoloooros, conlomornoos oo novo loxlo, o lomoom moior ooor oo
1ooicirio no conlrolo oos olos oiscricionrios oo /ominislroo, ogoolo om goo o loi no lroo looos os
olomonlos, ooixonoo morqomoo liooroooo oo sorvioor.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 5 Aulo 4
DA 5EPAkAO DA5 FUNOE5
DO PODEk E DO5 5EU5 kGO5
01
O Poder Iudicirio e os seus rgos
5eporoo de Funes do Foder - O Foder 1udicirio
C 1ooicirio o omoos rqos oo Pooor cilooos no orliqo 2., sonoo oxooslivomonlo lrolooo o orlir oo orliqo
2, osociolmonlo os o Emonoo Conslilocionol n. 45, oo 2CC4.

E comoslo or moqislrooos, ooorois oo osloooois, nonco moniciois, vislo ossoiromoonos Loqislolivo o
Exocolivo.
Dos qoronlios oo moqislroloro
Emrimoiro loqor, lrolomos oos qoronlios, oxoslos no orliqo 5, goois so|om.
l - viloliciooooo, goo, no rimoiro qroo, s sor oogoirioo os oois onos oo oxorcicio, ooonoonoo o oroo
oo corqo, nosso oriooo, oo ooliooroo oo lrioonol o goo o |oiz oslivor vincolooo, o, nos oomois cosos, oo
sonlono |ooiciol lronsilooo om|olqooo,
ll - inomovioilioooo, solvo or molivo oo inlorosso olico, no ormo oo orl. 3, \lll,
lll - irrooolioilioooo oo soosioio, rossolvooo o oisoslo nos orls. 37, / o /l, 3, 4, 15C, ll, 153, lll, o 153,
2, l
/ viloliciooooo, como oxoslo, lroooz-so om os oois onos oo oxorcicio oo ono sor oxonorooo oonos
com oociso |ooiciol lronsilooo om |olqooo, inooonoonlomonlo oo ollo oo oo crimo comolioo. Dois cosos
so ossivois. 1} oo olqons crimos oocorro o oroo oo corqo olico. Noslo coso, s ooixor o corqo como
lrnsilo om|olqooo oo conoonoo osloooloconoo lol ono, 2} oo rooslo como oxrosso inolioooo oo
oocrolor o oxonoroo, or oxomlo, om coso oo oosioio oo moqislrooo. /goi, lomoom sor nocossrio o
coiso |olqooo, somo gool no ocorror o oosliqomonlo.
/ inomovioilioooo consislo no moqislrooo no ooor sor livromonlo romovioo olo Trioonol, nommosmo or
romoo, oxcolo so comislo concorooo oo rogooroo. / rorroqolivo sorvo oro ovilor goo |oiz so|o ooslooo
oo |olqomonlo oo cooso oo gool coioo, olo goo ooorio oocorror oos somro moloicos inloncios olilicos
no 1ooicirio.
No onlonlo, o oisosilivo o cloro omormilir o romoo or molivo oo inlorosso olico, no ormo oo orliqo
3, \lll, in vorois.
\lll - o olo oo romoo, oisonioilioooo o oosonlooorio oo moqislrooo, or inlorosso olico, onoor-so-
om oociso or volo oo moiorio oosololo oo rosoclivo lrioonol oo oo Consolbo Nocionol oo 1oslio,
ossoqorooo omlo oooso,
Por im, soosioios so voncimonlos oos corroiros oo oslooo, onlro os goois os oqonlos olilicos, os |oizos,
romoloros, rocoroooros olicos o ooloqooos oo olicio.
Aulo 4
02
Dos vedoes oos mogistrodos
Diz o orqroo nico, oo orliqo 5.
Porqroo nico. /os |oizos o vooooo.
l - oxorcor, oinoo goo omoisonioilioooo, oolro corqo oo ono, solvo omo oo moqislorio,
ll - rocooor, o goolgoor lilolo oo roloxlo, coslos oo orlicioo omrocosso,
lll - oooicor-so o olivioooo olilico-orliorio.
l\- rocooor, o goolgoor lilolo oo roloxlo, ooxilios oo conlriooios oo ossoos isicos, onlioooos olicos oo
rivooos, rossolvooos os oxcoos rovislos omloi,
\ - oxorcor o oovococio no |oizo oo lrioonol oo gool so oosloo, onlos oo oocorrioos lrs onos oo ooslomonlo
oo corqo or oosonlooorio oo oxonoroo
Dovomos ooslocor oslo llimo lnciso, crionoo o goo so lom cbomooo oo gooronlono. E om oovor oo
oosonlooo, o nico oxcoo, ois os oomois cossom com o olo oo oosliqomonlo oo moqislrooo, goo o
orlir ooi ooor simoooicor-so o olivioooo olilico-orliorio.
/inoo, o imorlonlo rossollor o lnciso \ll, oo orliqo 3, goo oxiqo o rosioncio oo |oiz no comorco om goo
oloo, solvo oolorizoo oo lrioonol o goo osl vincolooo, normo visonoo o moior roximioooo com os
roolomos o voloros oo soo locol oo lrooolbo.
Dos subsdios
Cs soosioios oos moqislrooos, goor ooorois oo osloooois soqoiro o conlioo no lnciso \, oo orliqo 3, in
vorois.
\ - o soosioio oos Minislros oos Trioonois Soorioros corrosonoor o novonlo o cinco or conlo oo soosioio
monsol ixooo oro os Minislros oo Soromo Trioonol Fooorol o os soosioios oos oomois moqislrooos soro
ixooos om loi o oscolonooos, om nivol ooorol o oslooool, conormo os rosoclivos coloqorios oo oslroloro
|ooicirio nocionol, no ooonoo o oiorono onlro omo o oolro sor soorior o ooz or conlo oo inorior o
cinco or conlo, nom oxcooor o novonlo o cinco or conlo oo soosioio monsol oos Minislros oos Trioonois
Soorioros, ooooocioo, omgoolgoor coso, o oisoslo nos orls. 37, /l, o 3, 4,
Dos funes tpico e otpicos
/ ono liico oo 1ooicirio o o soloo oo liliqios, inlorrolonoo, comooinilivioooo, os normos conslonlos
oo Croonomonlo 1orioico o, oosso ormo, ociiconoo o sociooooo o qoronlinoo o soromocio oo
Consliloio. No onlonlo, como ilo oo lbo oor oolonomio, o loxlo conorio-lbo onos oo oominislror o oo
ooilor normos qorois o ooslrolos, onos oliicos, vislo sorom liicos, rosoclivomonlo, oo Exocolivo o oo
Loqislolivo.
03
Tois onos oslo oxrossos no orliqo . H oo sor lioo.
/rl. . Comolo rivolivomonlo.
l - oos lrioonois.
o} oloqor soos rqos oirolivos o oloooror soos roqimonlos inlornos, comoosorvncio oos normos oo rocosso
o oos qoronlios rocossoois oos orlos, oisonoo sooro o comolncio o o oncionomonlo oos rosoclivos
rqos |orisoicionois o oominislrolivos,
o} orqonizor soos socrolorios o sorvios ooxilioros o os oos |oizos goo lbos orom vincolooos, volonoo olo
oxorcicio oo olivioooo corroicionol rosoclivo,
c} rovor, no ormo rovislo noslo Consliloio, os corqos oo |oiz oo corroiro oo rosoclivo |orisoio,
o} roor o crioo oo novos voros |ooicirios,
o} rovor, or concorso olico oo rovos, oo oo rovos o lilolos, ooooocioo o oisoslo no orl. 1, Porqroo
nico, os corqos nocossrios o oominislroo oo 1oslio, oxcolo os oo coniono ossimooinioos omloi,
} concooor licono, orios o oolros ooslomonlos o soos momoros o oos |oizos o sorviooros goo lbos orom
imooiolomonlo vincolooos,
Dos rqos oo 1ooicirio
Possonoo o orocioo oos rqos goo comom o 1ooicirio, o nocossrio orlir oo orliqo 2, goo os
olonco.
/rl. 2. So rqos oo Pooor 1ooicirio.
l - o Soromo Trioonol Fooorol,
l-/o Consolbo Nocionol oo 1oslio
ll - o Soorior Trioonol oo 1oslio,
lll - os Trioonois Roqionois Fooorois o 1oizos Fooorois,
l\ - os Trioonois o 1oizos oo Trooolbo,
\ - os Trioonois o 1oizos Eloilorois,
\l - os Trioonois o 1oizos Mililoros,
\ll - os Trioonois o 1oizos oos Eslooos o oo Dislrilo Fooorol o Torrilrios.
Soromo Trioonol Fooorol
C rimoiro oos rqos oloncooos o o Soromo Trioonol Fooorol, o goom cooo, soqonoo o orliqo 1C2,
rocioomonlo, o qooroo oo Consliloio, molivo olo gool roolizo oiolornomonlo o conlrolo oo
conslilocionolioooo rorossivo, goor o oioso, concorronoo com os oomois inslncios, goor o conconlrooo,
oxclosivomonlo.
No onlonlo, ronoom-so oo sonlioo oos olovros. so o roooo olilizo o oxrosso rocioomonlo o orgoo
lom oolros comolncios, looos oloncooos no orliqo 1C2, onlro os goois, |olqor os oos onois conlro o
Prosioonlo oo Roolico oo orlomonlor ooorol o os oos oo inlorosso oo looo o moqislroloro, oslo rovislo
no olinoo n, oo lnciso l. /lomoisso, |olqo rocorsos oroinrios o oxlrooroinrios, so rovislos nos lncisos ll o lll,
oo mosmo oisosilivo.
04
A5umulo Vinculonte
Sooro o smolo vincolonlo, insorioo no Consliloio olo Emonoo Conslilocionol n. 45, ossimoiso o orliqo
1C3-/.
/rl. 1C3-/. C Soromo Trioonol Fooorol ooor, oo oicio oo or rovocoo, mooionlo oociso oo oois
loros oos soos momoros, os roilorooos oocisos sooro molorio conslilocionol, orovor smolo goo, o
orlir oo soo oolicoo no imronso oiciol, lor ooilo vincolonlo om roloo oos oomois rqos oo Pooor
1ooicirio o o oominislroo olico oirolo o inoirolo, nos osoros ooorol, oslooool o moniciol, oom como
rocooor o soo roviso oo concolomonlo, no ormo oslooolocioo omloi.
Smolo o o sinloso ooclorooo oo osio |orisrooonciol oo omlrioonol, no coso o Soromo Trioonol Fooorol.
Exislom vrios, ooilooos onlos oo Emonoo Conslilocionol om comonlo. Eslos no ossoom o roolooo
ooilo vincolonoo, volo oizor, oncionom como moro orionloo o /ominislroo Polico o oos Trioonois
inorioros.
/o conlrrio, looos os smolos orovooos olo STF os o ooio oo Emonoo 45 soro vincolonlos, islo o,
oovoro sor rosoilooos olo /ominislroo Polico o or looos os rqos oo 1ooicirio, som oxcoo,
ozonoo com goo o |oiz oo rimoiro inslncio, mosmo goo onso oo ormo oioronlo, igoo vincolooo o
moniosloo oo Prolrio Excolso.
O Conselho Mocionol de 1ustio
C Consolbo Nocionol oo 1oslio lomoom oi insliloioo olo Emonoo 45 o o olo comolo o conlrolo oos
rqos oo 1ooicirio, soo o osoclo inoncoiro o oominislrolivo, |omois |orisoicionol, oo so|o, no ooor
rovor sonlonos oo ocroos roorioos. Corqroo 4. o os lncisos ll o lll oxom.
4 Comolo oo Consolbo o conlrolo oo olooo oominislrolivo o inoncoiro oo Pooor 1ooicirio o oo
comrimonlo oos oovoros oncionois oos |oizos, cooonoo-lbo, olom oo oolros olriooios goo lbo orom
conorioos olo Eslololo oo Moqislroloro.
l - zolor olo oolonomio oo Pooor 1ooicirio o olo comrimonlo oo Eslololo oo Moqislroloro, ooonoo
oxooir olos roqolomonloros, no moilo oo soo comolncio, oo rocomonoor rovioncios,
ll - zolor olo oosorvncio oo orl. 37 o orocior, oo oicio oo mooionlo rovocoo, o loqolioooo oos olos
oominislrolivos rolicooos or momoros oo rqos oo Pooor 1ooicirio, ooonoo oosconsliloioos, rov-los
oo ixor rozo oro goo so ooolomos rovioncios nocossrios oo oxolo comrimonlo oo loi, somro|oizo oo
comolncio oo Trioonol oo Conlos oo nio,
Do Soorior Trioonol oo 1oslio
C Soorior Trioonol oo 1oslio o om oos lrioonois soorioros rovislos no Consliloio. E comoslo or, no
minimo, lrinlo o lrs minislros, om loro nomoooo onlro |oizos oos Trioonois Roqionois Fooorois, om loro
onlro oosomoorqoooros oos Eslooos o oo Dislrilo Fooorol, o, or llimo, om loro onlro momoros oo
Minislorio Polico o oovoqooos, ollornooomonlo.
05
Soo comolncio osl looo oxoslo no orliqo 1C5, ooonoo sor oriqinrio, om oxomlo, oro |olqor, ro
crimo comom, Covornoooros o |oizos oos Trioonois Roqionois Fooorois, oomcomo monoooos oo soqorono
conlro olos oo minislros oo Eslooo.
/inoo, |olqo, nos cosos ooscrilos nos incisos ll o lll, rocorsos oroinrios o osociois. Soo moior ono o sor o
rosonsvol, no 1oslio comom, orlonlo no osociolizooo, om inlorrolor o loi ooorol om llimo loqor,
rozo olo gool, oo om ocroo oo Trioonol oo 1oslio goolgoor, so no so lroloo oo molorio conslilocionol,
mos oonos oo inlorroloo oo loi ooorol, oncionor como llimo inslncio.
Comolo, onciono o Consolbo oo 1oslio Fooorol, o gool cooo o soorviso oominislrolivo o oromonlrio oo
looo o 1oslio Fooorol, oo 1. o 2. inslncios.
Cs Trioonois Roqionois Fooorois o os 1oizos Fooorois
Cs Trioonois Roqionois Fooorois oncionom como |oizos rocorsois oo 1oslio Fooorol, com ogoono
comolncio oriqinrio, oslooolocioo no inciso l, oo orliqo 1C8. Cooo om rosonoo or omo roqio,
comoslo or omoo mois Eslooos oo Foooroo. Dosso ormo, o TRF oo 3. Roqio oxorco soos onos no
soo |ooicirio oo So Poolo o Molo Crosso oo Sol. So comoslos or, no minimo, C7 momoros, inoicooos
olo Prosioonlo onlro cioooos commois oo 3C o monos oo 5 onos, sonoo 1/5 onlro oovoqooos o momoros
oo Minislorio Polico Fooorol, commois oo 1C onos oo oxorcicio oo ono, o o roslonlo onlro |oizos ooorois
oo 1. inslncio.
/ comolncio oos |oizos ooorois osl ixooo no orliqo 1C, ooonoo sor rosomioo om|olqor os coosos, civis
oo onois, oo inlorosso oo nio, oo soos oolorgoios oo omrosos olicos ooorois.
Cs Trioonois o os 1oizos oo Trooolbo
/ 1oslio oo Trooolbo o ormooo olo Trioonol Soorior oo Trooolbo, olos Trioonois Roqionois oo Trooolbo o
olos |oizos oo Trooolbo, oslos clossiicooos om\oros.
/moos os Trioonois so ormooos or |oizos orionoos oo moqislroloro, orom 1/5 orionoo oo closso oos
oovoqooos o oo Minislorio Polico oo Trooolbo, ollornolivomonlo.
/ comolncio oos Trioonois o oolorminooo om loi, oo ocoroo com o orqroo 1., oo orliqo 111/.. /
comolncio oo 1oslio oo Trooolbo osl oxoslo no orliqo 114, ooonoo sor sinlolizooo no olriooio oro
|olqor oissioios cololivos o inoiviooois oo lrooolboooros, omgoo so oiscolo o roloo oo lrooolbo omlooos os
soos nivois.
Do 1oslio Eloilorol
/ 1oslio Eloilorol o comoslo olo Trioonol Soorior Eloilorol, olo Trioonol Roqionol Eloilorol, olos 1oizos
Eloilorois o olos 1onlos Eloilorois o o comolncio oo cooo om oovo sor oslooolocioo om loi, conormo
oolormino o orliqo 121.
0
Do 1oslio Mililor
/ 1oslio Mililor o ormooo olo Soorior Trioonol Mililor o olos Trioonois o 1oizos mililoros insliloioos or loi.
/ comosio oo STM So goinzo minislros, oscolbioos olo Prosioonlo o orovooos olo sonooo, oonlro
qonorois oos Foros /rmooos, lrs oovoqooos o oois momoros oo Minislorio Polico osociolizooo.
Diz o Porqroo nico, oo orliqo 124, sor comolonlo oro |olqor os crimos roriomonlo mililoros, ossim
ooinioos omloi.
Dos Trioonois oo 1oizos oos Eslooos
/ 1oslio Eslooool o comoslo olo Trioonol oo 1oslio o |oizos oo oiroilo [o inlorossonlo rossollor. oosoo o
Emonoo Conslilocionol 45 no oxislommois Trioonois oo /looo}.
Tooo o goo no or rolocionooo os |oslios osociolizooos oo o 1oslio Fooorol, sor olriooio oo 1oslio
Eslooool, lonlo no osoro onol goonlo no civil.
/ orqonizoo o oolorminooo no Consliloio oo Eslooo momoro, oom como no loi oo Crqonizoo
1ooicirio, somro rosorvonoo 1/5 oos ossonlos oo Trioonol oo 1oslio oos oovoqooos o momoros oo
Minislorio Polico, conormo rovislo no orliqo 4.
D5CFLMA. DkETO COM5TTUCOMAL
Coplulo 5 Aulo 5
DA 5EPAkAO DA5 FUNOE5
DO PODEk E DO5 5EU5 kGO5
01
Orgonizoo Pollico-Adminislrolivo
(Eslodos, Municpios e Dislrilo Federol}
Temo. Orgonizoo Foltico-Administrotivo
/ ormo oo oslooo o ooorol, om conlroosio oo onilrio. No oslooo onilrio, no b oosconlrolizoo
conslilocionol oo ooor, mos, goonoo moilo, oosconconlroo com qovornos roqionois soooroinooos oo
conlrol. E o goo ocorro omPorloqol, onoo no monor ooro olico, como o oo rocooomonlo oo omo roo, l-
so. ooro oo Roolico Porloqooso.
Micbol Tomor oiz goo o Eslooo Fooorol lom como coroclorislicos. o} o oosconlrolizoo olilico ixooo no
Consliloio [oo, onlo, roorlio conslilocionol oo comolncios}, o} o orlicioo oo vonlooo oos
oroons |orioicos orciois no vonlooo crioooro oo oroom |orioico nocionol, c} o ossioilioooo oo
ooloconsliloio, oxislncio oo Consliloios locois, o o} o oxislncio oo omrqo conslilocionol incomoioo
oo conlrolo oo conslilocionolioooo oos lois.
/ oosconlrolizoo olilico o o oolorqo oo comolncio olo Consliloio Fooorol oro goo os goo
orliciom oo Foooroo, oolonomomonlo, ossom loqislor. /lqons Eslooos ooorom oslo comolncio,
oromo soooroinomo vonlooo oo onlo Fooorol [o Eslooo nilrio oosconlrolizooo} oo ossoommoconismos
goo ossioililom o oslo o mooiicoo oos comolncios oos onlos ooorooos, ossim, nocossrio o o
oxislncio oo Consliloio Riqioo, imolvol noslo molorio.
/ orlicioo oo vonlooo oos oroons |orioicos orciois no vonlooo crioooro oo oroom |orioico nocionol o
lomoom nocossrio o so o olrovos oo rqo loqislolivo com rorosonlonlos oo looos os onioooos oo
Foooroo. o Sonooo Fooorol, goo, |onlomonlo com o Cmoro oos Doolooos [goo rorosonlo o ovo} o
rosonsvol olo oloooroo loqislolivo oo oroom|orioico nocionol.
H oinoo o nocossioooo oo oxislncio oo om rqo rosonsvol olo conlrolo oo conslilocionolioooo oos
olos normolivos inroconslilocionois, o im oo so ossoqoror o rrio Foooroo conlro olos lonoonlos o
oooli-lo. Eslo conlrolo ooo so oor om goolgoor om oos rqos oo Pooor, orom, ogoi, goom o oz o o
1ooicirio, omosociol o Soromo Trioonol Fooorol, como so orcooo oo orliqo 1C2.
/inoo, o oo so rossollor no loromos Eslooos Fooorooos soooronio [goolioooo oxclosivo oos oroons |orioicos
lolois, no coso, oo Roolico Fooorolivo oo 8rosil}, mos simoolonomio, oiorinoo oos Conoooroos, como
o nio Eorooio o o Conoooroo oos Eslooos lnooonoonlos, omgoo os Eslooos Fooorooos no oooicom
oo soooronio, monlonoo-o.
/Foooroo 8rosiloiro
Primoiromonlo, oovomos onolisor o orliqo 1, oo Consliloio Fooorol.
Aulo 5
02
Tol oisosilivo o cloro om inovor o osgoomo lrooicionol, voz goo incloi o moniciio, orlonlo, lomoom
orlicio oo Foooroo, o goo o roisooo no orliqo 18.
Dosso ormo, com soooronio, ooor inconslrolonlo oocorronlo oo sor ossoo |orioico oo oiroilo olico
inlornocionol, oxislo oonos o Roolico Fooorolivo oo 8rosil.
C nosso roolomo oo onlonoimonlo o oo cil oxlicoo, ooolomos o sislomo rosioonciolislo, olo goo oz
com goo o Prosioonlo oo Roolico so|o, oo mosmo lomo, o Cboo oo Eslooo [oo Roolico Fooorolivo oo
8rosil} o oo Covorno [oo nio}. Coonoo, oolorizooo olo Conqrosso Nocionol, oocloro qoorro, osl oqinoo
como Cboo oo Eslooo, oromoo nomoor minislro oo Eslooo, como Cboo oo Covorno.
Como ossoos |orioicos oo oiroilo olico inlorno, omonlo no o soooroinooo oo oolro, oo mooo goo o loi
ooorol no ooor rovoqor o oslooool oo moniciol. / nio, oloonoo oonlro oo soo comolncio
loqislolivo, sor oosololo, o mosmo ocorronoo omroloo oos oomois onlos oo Foooroo.
Do nio
/ nio, soqonoo Micbol Tomor, o rolo oo nio oo Eslooos, som o roonio oo vrios oroons |orioicos
orciois no oosonlo o oroom|orioico conlrol. Tooos, o conlrol o os orciois, ooooixo oo oroom|orioico lolol
[o Consliloio}.
Dos Soos 8ons
E o lilolor oos oons oloncooos no orliqo 2C oo Consliloio Fooorol.
Dos Comolncios
/s comolncios ooorioos olo Consliloio so loqislolivos, oominislrolivos o |ooicirios. Tooos
onomorooos, oxcociononoo oro ooilor lois ommolorio lrioolrio.
/ oominislrolivo ooo sor oxclosivo oo rivolivo oo nio, oxoslo no orliqo 21, goo oqlolino onos oo
qovorno.
/lomoosso, o oolonloro oo comolncio comom, soqonoo o orliqo 23, |onlomonlo comos Eslooos, o Dislrilo
Fooorol o os moniciios, looos os onlos oo Foooroo, som oxcoo, oovom oxorcor o goo l olriooioo, som
goolgoor oioroncioo.
1 o comolncio loqislolivo ooo sor rivolivo oo concorronlo. /rivolivo osl oxoslo no orliqo 22, ossim.
/rl. 22. Comolo rivolivomonlo o nio loqislor sooro.
03
l - oiroilo civil, comorciol, onol, rocossool, oloilorol, oqrrio, morilimo, ooronolico, osociol o oo lrooolbo,
E rivolivo, orom ormilo ooloqoo, or loi comlomonlor, oos Eslooos Fooorooos oo gooslo osociico,
nos lormos oo Porqroo nico.
Coonlo o comolncio concorronlo, oslo o oo lilolorioooo oo looos os onlos ooorooos, com oxcoo oos
moniciios, goo no o oolom. Esl oxoslo no orliqo 24.
/rl. 24. Comolo o nio, oos Eslooos o oo Dislrilo Fooorol loqislor concorronlomonlo sooro.
l - oiroilo lrioolrio, inoncoiro, oniloncirio, oconmico o oroonislico,
ll - oromonlo,
No sor no-comololivo siqniico goo no o ionlico oro os oois onlos ooorooos, islo o, o nio cooomos
normos qorois, os rinciiolqicos o, oos Eslooos, os normos osociicos, omlonlo mois concrolos. E omno
ooo onlror oo comolncio oo oolro, oo mooo goo normo qorol ooilooo olo onioooo monor sor invlioo,
ongoonlo normo osociico oo nio lomoomo sor.
No ooslonlo o islo, b omcoso omgoo os Eslooos oooro ooilor normos qorois, no biloso oo omisso oo
nio, orom, soorovinoo loi ooorol, o oiccio oolos icor sosonso.
Do lnlorvono nos Eslooos Fooorooos
/ inlorvono ooorol nos Eslooos, inoronlo oo sislomo ooorolivo, viso o monolono oos rinciios oosiloros
oo Consliloio, oo ocoroo com o orl. 34, oo Consliloio Fooorol, goonoo o nio inlorvom om oooo
Eslooo, looos os Eslooos oslo inlorvinoo con|onlomonlo, o nio oqo omnomo oo Foooroo. E imorlonlo
risor sor mooioo oxcocionol, oomilioo oonos goonoo ocorrioo omo oos bilosos oo orliqo 34, ois o
roqro o o oolonomio.
S o Prosioonlo oo Roolico oocrolo o inlorvono, orom, lrolonoo-so oo cooo conlro os Poooros
1ooicirio o Loqislolivo, ooomoslos rogoisil-los, goonoo so lrolo oo rovor o oxocoo oo loi ooorol oo oo
rinciio sonsivol, o rocosso inlorvonlivo lom soo inicio mooionlo oo oo Procorooor-Corol oo Roolico,
so os cbomooos oo oirolo oo inconslilocionolioooo inlorvonlivo o oo oro o comrimonlo oo loi ooorol
C oocrolo oo inlorvono sor orociooo olo Conqrosso Nocionol, solvo nos cosos oo rogoisio oo
1ooicirio, goonoo no bovor conlrolo olilico.
Cs Eslooos Fooorooos
/ Consliloio ossoqoro oos Eslooos Fooorooos coocioooo oo oolo-orqonizoo, oo oololoqisloo, oo
ooloqovorno o oo oolo-oominislroo.
04
/ oolo-orqonizoo concrolizo-so olo lrooolbo oo ooor consliloinlo oorivooo oocorronlo [oocorronlo oo
lormos ooolooo o ormo ooorolivo oo oslooo} goo ooilo o consliloio oslooool, oovonoo rosoilor os
ormolros rinciiolqicos lroooos olo Toxlo Moior. So rinciios limiloooros. os oslooolocioos, os
sonsivois o os oxlonsivois.
C ooloqovorno oocorro oo lor oolorioooos rrios. ooolooos, o qovornooor o o vico-qovornooor, o os
moqislrooos, sonoo goo os olos locois s oooro sor onolisooos or oolorioooos ooorois oonos goonoo
oronloromo Consliloio oo lois ooorois. Coso conlrrio, o gooslo no ooor ollroossor, no 1ooicirio,
o osoro oo Trioonol oo 1oslio.
C Covornooor, lrozonoo consiqo o \ico-Covornooor, o oloilo olo volo oirolo, oovonoo olconor, om
rimoiro oo soqonoo lorno, o moiorio oosololo oos volonlos. Cs ooolooos lomoom so oloilos olo volo
oirolo, osloooloconoo o orl. 27 goo o nmoro oo ooolooos o /ssomoloio Loqislolivo corrosonoor oo
lrilo oo rorosonloo oo Eslooo no Cmoro Fooorol o, olinqioo o nmoro oo 3, sor ocroscioo oo lonlos
goonlos oromos ooolooos ooorois ocimo oo 12.
1 os momoros oo Pooor 1ooicirio inqrossom or ooos vios. 1} concorso olico oo rovos o lilolos, 2}
mooionlo inoicoo oo lislo lrilico oo Trioonol oo 1oslio oo oovoqooos o momoros oo Minislorio Polico.
Cs limilos lorriloriois no so imolvois, islo o olrioolo oo lorrilrio oo Roolico Fooorolivo oo 8rosil, os
Eslooos Fooorooos o os Moniciios ooom onoir-so oo cinoir-so. Escolom o loiloro oo orqroo 3, oo
orliqo 18.
3 - Cs Eslooos ooomincororor-so onlro si, soooivioir-so oo oosmomoror-so oro so onoxoromo oolros,
oo ormorom novos Eslooos oo Torrilrios Fooorois, mooionlo orovoo oo ooloo oirolomonlo
inlorossooo, olrovos oo looiscilo, o oo Conqrosso Nocionol, or loi comlomonlor.
Comolncios
/s comolncios osloooois no oslo onomorooos no loxlo conslilocionol, ois goo o olos looo cooo goo no
vooooo, molivo olo gool so oz nocossrio ooscoorir o goo lbos o noqooo. / Consliloio os cbomo oo
comolncios rosorvooos [orl. 25} o 1oso /onso oo Silvo oo romonosconlos.
Noslo sonlioo, b voooo imlicilo oro goo oisonbo sooro os comolncios oo nio o oos Moniciios.
\olo oizor, o Consliloio no onomoroo o goo lbo o ormilioo, mos simo goo oo olriooio oos oomois onlos
oo Foooroo. /ssim, oo o comolncio sor oo nio, oo oo Moniciio o, so oo nonbom oos oois, oi sim
sor oslooool.
Pooo, oinoo, sor concorronlo, no goo lonqo o osoro loqislolivo, oo comom, no oominislrolivo. Mos os Eslooos
Fooorooos ossoom comolncio oominislrolivo rivolivo, om corlor rosioool, os no olriooioos o oolros
onlos, o, oinoo, omo oxrosso, conlioo no orqroo 2., oo orliqo 25.
05
Do lnlorvono nos Moniciios
Cs Eslooos so oolooos oo comolncio oro inlorvir nos Moniciios, coocioooo oslo goo rossollo o
oolonomio moniciol, ois goo so ooslino o. o} monlor inloclos os rinciios inoicooos no Consliloio
Eslooool, oom como qoronlir o rosoilo o lriorlio [osociolmonlo goonoo olooo o oxocoo oo loi oo oo
oroom oo oociso |ooicirio}, o} rosorvor o morolioooo o o lisoro no olicoo oo oinboiro olico o no
conooo oos noqcios olicos, c} rosliqior o onsino rimrios. C rocosso oo inlorvono osl rovislo
nos consliloios osloooois.
Cs Moniciios
Poro 1oso /onso oo Silvo, no ooslonlo o orliqo 1. oo Consliloio Fooorol, os Moniciios no consliloomo
Foooroo, ois goo o consliloinlo oz conslor, omonzo oioronlos orliqos, nioooo Fooorooo oo nioooo oo
Foooroo om roorncio oonos o nio o oos Eslooos. No onlonlo, oslo oxrossomonlo rovislos como
orlicios o oslo o o osio oo moior orlo oo ooolrino.
So liloloros oo comolncios rrios, loqislor sooro o goo so|o oo soo ocolior inlorosso, lonoo o
Consliloio oxlicilooo ogoolos goo oizom rosoilo o oocroloo o orrocoooo oos lrioolos oo soo
comolncio o o olicoo oo soos ronoos, oomcomo o orqonizoo oos sorvios olicos locois.
/ onliso oo oolonomio olilico lroz o lomo os rossooslos oo ooloqovorno, oolo-oominislroo o oolo-
orqonizoo.
No loconlo oo oolo-qovorno, lmloqislolivo, o cmoro moniciol, o oxocolivo, comoslo olo Prooilo o \ico,
oromollo-lbo o 1ooicirio, omo oos rozos oo ogoono orlo oo ooolrino no ocoilor sor onlo ooorooo.
E goonlo o oloio oo Exocolivo, bovor soqonoo lorno, so o moniciio livor mois oo oozonlos mil oloiloros,
como oxoslo no lnciso ll, oo orliqo 2. Coso conlrrio o mois volooo oslor oloilo, inooonoonlomonlo oo
soo voloo.
/inoo, volo o ono comonlor o orliqo 31, roioinoo o crioo oo lrioonol oo conlos no moniciio, orom
ormilinoo o monolono oos | oxislonlos, como omSo Poolo o no Rio oo 1onoiro.
C Dislrilo Fooorol
C Dislrilo Fooorol o ossoo |orioico oo oiroilo olico, com coocioooo loqislolivo, oominislrolivo o
|ooicirio, o oolnomo olilicomonlo, lilolorizonoo comolncios rrios, sonoo o loqislolivo o somo oos
ooorioos oos Eslooos o oos Moniciios. Porom, olqomos oo soos insliloios onoomonlois so lololooos,
monlioos o criooos, olo nio [Pooor 1ooicirio, Minislorio Polico, Doonsorio Polico o Policios}.
E orqonizo-so olrovos oo loi orqnico, sonoo-lbo vooooo o oiviso ommoniciios, rozo oo lor comolncios
liicos oo oslooo o oo moniciio.
0
H qovornooor o vico oislrilol, oomcomo /ssomoloio Loqislolivo.
Cs Torrilrios
Roslo-nos olor oos lorrilrios, moros oolorgoios lorriloriois oo nio, orlonlo, no orlicios oo Foooroo.
/ Consliloio lronsormoo os onlo oxislonlos, /cro, /mo o Roroimo, omEslooos Fooorooos o incororoo
Fornonoo oo Noronbo o Pornomooco, no roslonoo nonbom.
No onlonlo, ormilo o crioo. Sonoo o Covornooor, no onlonlo, nomoooo olo Prosioonlo oo Roolico, o
goo oomonslro no ossoiromlol onlo nonbomo oolonomio.