Você está na página 1de 8
 
L
VNLDLMXÉ^^JI@
^
LMF@R
_
LRLCH@R
Q
RL^JHLMXL HC
I
L^C
H
JRLX@RC HC
N
ÂICRC
I
\MJNJQCD HL
N
\JCBÃ
 
I
CX@
K
R@^^@
.
 M
Î@ IL _LMFCI CQ@MXCR XÎ@ N@I\M^ XCDLMX@^
5
 I@^XRLI _JRX\HL^ MLNL^^ÃRJC^ C@
L
^XCH@
.
 
L
\RÉQLHL^
3
.
 
C @rkcmjzcëî` Mî` K`vlrmcilmtcd
I
@_JILMX@
@
RKCMJUCH@ QLDC
I
@RCDJHCHL
Q
ÕBDJNC L
N
JHCHCMJC
 
I
@RCD
, plss`c euréhjnc hl hjrljt` prjvch`, sli ojms dunrctjv`s, jmsnrjtc m` N.M.Q.E. s`b ` m.µ 1;.;83.:1;/1113 „ <1, , tlmh` n`i` n`mtct` ` licjd i`rcdnujcbcAkicjd.n`i, ctrcvês hl slu rlprlslmtcmtl
jm ojml
 cssjmch`, n`meumtcilmtl n`i `s slkujmtls njhchî`s n`i hjrljt`s  p`détjn`s li rlkudcr sjtucëî`, n`mo`ril rlsplntjv`s mõilr`s h`s tétud`s ldljt`rcjs5 Brum` E`sê Rjnnj B`cvlmturc - Xétud` hl Ldljt`r m.µ 21<268:36->17
 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPvlli, iuj rlspljt`scilmtl, á prlslmëc hl _`ssc Lxnldåmnjc, rlqulrlr c o`riudcëî` hl
R
LQRL^LMXCËÎ@
 
Q@R S\LBRC HL HLN@R@ QCRDCILMXCR
 n`i oudnr` m`s tlri`s h` crtjk` hc Dlj @rkâmjnc h` Iumjnépj` hl Nujcbã m`s crtjk`s 26 l 86, l h` Rlkjilmt` Jmtlrm` hc Nâicrc Iumjnjpcd hl Nujcbã m`s crtjk`s :8, c oji hl qul slec jmstcurch` Qr`nlss` Hjsnjpdjmcr li ocnl hl5
E
@Î@
L
ICM\LD
I
@RLJRC
D
JIC
, brcsjdljr`, ncsch`, m` lxlrnénj` hl icmhct` hl _lrlch`r pldc Nâicrc Iumjnjpcd hl Nujcbã, Lstch` hl Ict` Kr`ss`. C slkujr t`h`s `s Rlprlslmtcmtls lxpüli `s i`tjv`s oãtjn`s l euréhjn`s h` prlslmtl  plhjh`.
3
 Mc trckêhjc Cl`dus, cpuh Crjstþtldls. Jm5 Q`détjnc. Xrchuëî` hl X`rrjlrj Kujicrîls. ^Q5 Icrtjm Ndcrlt, 2112. p.6>.
 
J.
 
H
@^
O
CX@^
.
3. X`hc c jiprlmsc hl Nujcbã tli m`tjnjch` oct`s jmhln`r`s`s jiputch`s c` Rlqulrjh`, slmî` vleci`s5
3µ)
 Kczltc Hjkjtcd (djmg5fttp5//www.kczltchjkjtcd.n`i.br/n`mtluh`/sf`w/slnc`/:/ictlrjc/>:?:1?)5 —
 
@ prlsjhlmtl hc Nâicrc hl Nujcbã, E`î` Licmuld I`rljrc Djic (Q^H) v`dtc c` nlmtr` h`s m`tjnjãrj`s, hl o`ric mlkctjvc, c` slr hlmumnjch` pld` Ijmjstêrj` Qõbdjn` Lstchucd (IQL) pld` nrjil hl n`rrupëî` ctjvc, n`i` ui h`s cnusch`s hl tlr pcrtjnjpch` hc tlmtctjvc hl n`iprc hl uic slmtlmëc euhjnjcd pcrc djblrcr uic ociédjc hl trcojncmtls hl hr`kcs, prlsc li m`vlibr` hl 2133, pldc Q`dénjc Olhlrcd (QO) mc @plrcëî` Icfycf. E`î` Licmuld ocz pcrtl hl ui krup` hl 31  plss`cs qul ck`rc o`rci hlmumnjchcs pld` Krup` hl Ctucëî` Lsplnjcd N`mtrc ` Nrjil @rkcmjzch` (Kcln`)’, n`mo`ril ` pr`nlss` >888;>, li trâijtl mc _crc Lsplnjcdjzchc hl Nrjil @rkcmjzch`, l n`mo`ril h`nuilmt` li cmlx` (
h`n. m.µ 13
).
2µ)
 Kd`b`.n`i (djmg5 fttp5//k3.kd`b`.n`i/ict`-kr`ss`/m`tjnjc/213>/33/vjhl`-i`strc-vlrlch`r-hl-nujcbc-li-sup`stc-mlk`njcnc`-hl-orcuhl.fti
 
d)5 —Jicklms `btjhcs pld` Ijmjstêrj` Qõbdjn` Lstchucd (IQL) i`strci ` prlsjhlmtl cocstch` hc Nâicrc hl Nujcbã, vlrlch`r E`î` Licmuld (Q^H), muic sup`stc n`mvlrsc hl mlk`njcëî` hl orcuhl hl ui n`mtrct` hl djnjtcëî` hc Dlkjsdctjv` iumjnjpcd. Cs jicklms sî` hcs jmvlstjkcëüls hc `plrcëî` —Cprlmhjz’, hlodckrchc mlstc qujmtc-oljrc (26) l qul pr`v`n`u hucs hlnjsüls euhjnjcjs cocstcmh` E`î` Licmuld hc Qrlsjhåmnjc hc Nâicrc’ , n`mo`ril h`nuilmt` li cmlx` (
h`n. m.µ 12
). 2. \ic vlz rlcdjzchc ct` qul mî` sl n`chumc n`i ` hln`r` pcrdcilmtcr hlvl slr jmstcurch` Qr`nlss` Hjsnjpdjmcr, c oji hl qul sl rlcdjzl jmstruëî` pr`bctþrjc pcrc c n`mojricëî` h` pr`nlhlr cmtjêtjn`, fcvlmh` lmtî` c n`mojricëî` hl
 
n`mhutc qul ctlmtl n`mtrc ` hln`r`, hlvl ` pdlmãrj` hlndcrcr c plrhc h` icmhct` h` _lrlch`r rlqulrjh` c plhjh` h` Lxnldlmtéssji` Qrlsjhlmtl hc Nâicrc Iumjnjpcd hl Nujcbã, m`s tlri`s hc Dlj @rkâmjnc h` Iumjnépj` hl Nujcbã l h` Rlkjilmt` Jmtlrm` hc Ncsc m`s crtjk`s hli`mstrch`s c slkujr.
JJ. H
@
H
JRLJX@
. JJ.J H
C
D
LKJ^DCËÎ@
L
^QLNÉOJNC HC
I
CXÊRJC
 
>. C Dlj @rkâmjnc h` Iumjnépj` hl Nujcbã m`s crtjk`s 26 l 86, l ` Rlkjilmt` Jmtlrm` hc Nâicrc Iumjnjpcd hl Nujcbã m`s crtjk`s :8 o`rici c rlhl pr`têjnc c slr utjdjzchc pld`s njhchî`s hlstc Njhchl n`mtrc _lrlch`rls qul usurpcmh` hc oumëî` hl  põbdjnc hl rlprlslmtcëî` p`pudcr pcrc cmkcrjcr pr`vljt`s éipr`b`s, slmî` vleci`s,
jpjsjs djtlrjs
5
Crt. 21
Qlrhlrã ` icmhct` ` _lrlch`r5 (...) JJJ - qul utjdjzcr-sl h` icmhct` pcrc c prãtjnc hl ct`s hl n`rrupëî` `u hl jipr`bcbjdjhchl chijmjstrctjvc7 (...)
§ 3µ
Cdêi hl `utr`s ncs`s hlojmjh`s m` Rlkjilmt` Jmtlrm`, n`msjhlrcr-sl-ã jmn`ipctévld n`i ` hln`r` pcrdcilmtcr ` cbus` hcs prlrr`kctjvcs csslkurchcs c` _lrlch`r `u c plrnlpëî` hl vcmtcklms jdénjtcs `u ji`rcjs.(...)
§ >µ
 M`s ncs`s prlvjst`s m`s jmnjs`s JJJ l J_, c plrhc h` icmhct` slrã hlndcrchc  pldc Ilsc hc Nâicrc, plhjhc li `oénj` `u ilhjcmtl pr`v`ncëî` hl qucdqulr hl slus ilibr`s `u hl pcrtjh` p`détjn` rlprlslmtch` mc Ncsc, csslkurchc cipdc hlolsc.
Crt. 86
C Chijmjstrcëî` Qõbdjnc Iumjnjpcd ê ` n`meumt` hl þrkî`s l lmtjhchls jmstjtunj`mcjs, `rëcilmtãrj`s, ojmcmnljr`s pctrji`mjcjs l fuicm`s h`tch` hl p`hlr m`rictjv`, rlkudcilmtcr, hl p`dénjc, hjsnjpdjmcr l fjlrãrqujn`, hlstjmch` c` o`ilmt`, jmtlrvlmëî`, slrvjë` põbdjn`, dlkjsdctjv` l lxlnuëî` hcs hlnjsüls h` k`vlrm` pcrc c n`mslnuëî` h`s jmtlrlssls n`dltjv`s. (MR)
(M`vc rlhcëî` hchc pldc Lilmhc mµ 32 hl 38 hl icj` hl 211>). (...)
§ 8µ
@s ct`s hl jipr`bjhchl chijmjstrctjvc jip`rtcrî` c susplmsî` h`s hjrljt`s p`détjn`s, c plrhc hc oumëî`  põbdjnc, c jmhjsp`mjbjdjhchl h`s blms l ` rlsscrnjilmt` c` lrãrj`, mc o`ric l krchcëî` prlvjstcs li dlj, sli prleuéz` hc cëî` plmcd ncbévld. (CN)
(Cnrlsnlmtch` pldc Lilmhc á Dlj @rkâmjnc  mµ 32 hl 38 hl icj` hl 211>).  Rlkjilmt` Jmtlrm`
Crt. :8
C plrhc h` icmhct` cpdjncr-sl-ã m`s ncs`s l o`ric prlvjstc m` crt. 21 hc D@I.
8.
Cssji mî` rlstc `utrc cdtlrmctjvc á _`ssc Lxnldåmnjc qul `ojnjl c cblrturc h` pr`nlss` hl plrhc hl icmhch` ldltjv` p`r qulbrc hl hln`r` pcrdcilmtcr.

Avaliar

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505