Você está na página 1de 6

-

( )
,

, ,
.
, , ,
, -.
, , ,
. ,

(875-925),
(900-950) (950-1020),
, .
, , .
() ,

. , , , ,
, ,
. , ,
X-XI , ,
, , .
, .

.
.

IX . (IV. 5. 498)
(750-810),
(775-806). (730-790),
,
, .
(IX-X .), , .
,
(), .
,
: , ,
(,
) .
. ,

, ,
.
( )

, ,

, ,
, , ,
, . ,

. , ,
, ,
, . ,
, . , , ,
, , , ,
, (satyAH)

(KriyAsaMbandhasAmAnyadravyadikkAlabuddhayaH
satyaH
sathairyopayogAbhyAmekAnekASrayA matAH) ( (), II 2.1).
,
. ,
, ,
.
, , ,

(), .
,
,
.

, , ,
, ,
- . ,

, .
svalakXaNa, arthakriyAsamartha, tAdAtmaya, tadutpatti, svabhAvahetu,
kAryahetu, anupalabdhi . . (,
) ,
, , ,
(). , ,
, ,
.

: ,
(vyavatiX[hate): .
, .
, ()
, , . ., ,
(miti) .
,
( , ).
, . , ,
,
. ,
,

. , vyavasthApya-vyavasthApana
.
. ,
(vyApAra) , .
,
(utprekXita), , , ,
,
, () (),
(, ). , ,
.
(savyApAram ivAbhAti).
,
(), , , . ,
, , , .
, , ,
. , ,
, ,
,
, .

. ,
- ,
. ( I.
3d) - , . . (nAmajAtyAdiyojanA),
, (I. 5)
,
(abhilApasaMsargayogyapratibhAsA pratItiH).
,
:
, (prakASa),
, .
(viniScaya), .
: ,
,
( ), (abhilApa),
, , . ,
(niScaya) , ,
, .
.
,
, ;
.
.
(, ).
.
().
,
- .

., (deSakAlAdyabhedini / ekAbhidhAnaviXaye []
vastuny). , ,
(AbhAsa), , ,
sAmAnya (. . vRtti sAmanyarUpe); .
(), , ,
,
(), .
,
.
: ,
, . , ,
,
; .
,
, ,
? (, I. 43) : ,
, . (I. 45) ,
,
() ,
, ()
() .
, .
,
, ,
, , . ,
,
, , - ,
() .
,
. ,
. , ,
, ,
( )
. ()
, ,
, ,
. ()
(, ). ,
; (
).
(), (,
) ,
(), , .
() (,
), ,
(
(vyavasthApaka) , niScaya-adhyavasAya),

sAmAnAdhikaraNya ( ).

,
(). (II. 3. 3) :
,
, () ,
.
, - ,
, - ,
, .
,

:
,
. ,
.
,
, , . , ,
, ( .),
,
, ,
.

, , , ,
. ,

, .
, ,
, (tasmAd ekakAryataiva bhAvAnAm abhedaH).
(III. 73) :
, ,
,
, .
, ,
. ., , ,
, ,
, , ,
. ., .
, -, ,
, , -, ,
.
:
, , .
(. . ),
(. . ). (II. 3. 7)
:
,
, ,
.
,
,

. , ,
., ,
, ,
. , ,
. . , .

, . , ,
()
. (tad etat sAmAnAdhikaraNyam)
(tasmAd ekakAryataiva bhAvAnAm abhedaH) .

:
, , , [ ],
() ,
, , , ,
. ,
, ,
, (vyApakaviruddhavyAptAyAH).
,
( avasaMvedana
,
), , .
, :

. , ,
,
( ), ,
(840-900) (860-920),

( X XI .), ,
15 16 . ,
-
.
: