Você está na página 1de 12

Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.

com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
1
Munoul du Iscovu Progressivu
Ateno!
O succsso ou fracasso da cscova rogrcssiva, ou qualqucr ouiro
roccsso ao qual vocc sulncicr scus calclos, dccndc da infornaao.
Ncssc nanual, icniarcnos csclarcccr iodas as ossvcis duvidas,
dcrrulando niios, nosirando ros c coniras, clicando quinicancnic
iodo o roccsso, ara quc vocc saila caiancnic o quc cada roduio ira
fazcr cn scus calclos.
Sonos conira rofissionais" quc fazcn suas rorias nisiuras, scn
salcr o cfciio dc cada cononcnic, uiilizando-as cn salcs dc fundo dc
quinial", scn a ncnor roicao, c quc sc rccusan a dizcr a conosiao c a
conccniraao do roduio. Fcconcndanos quc vocc lcia iodo csic iuiorial,
aicniancnic, c so cniao faa a cscova rogrcssiva.
O que ?
A cscova rogrcssiva c una nova iccnica dc alisancnio ou
suavizaao dc cacIos c ondas quc icn or oljciivo quclrar
icnorariancnic a csiruiura dos calclos c rcconsirui-la na forna
dcscjada.
Cono o rorio nonc diz, c rogrcssiva, isio c, quanio nais vczcs
fizcr, nais lisos ficarao os calclos. En alguns casos, as conccniracs
ianlcn scrao rogrcssivas, auncniarao a cada cscova.
O roccsso consisic lasicancnic cn lavar os calclos, alicar o
roduio, fazcr una cscova, assar a cIainIa (iasira}, aguardar o icno
dc cscra c ncuiraliza-los. Nao c algo difcil, nas ara un lon rcsuliado,
acala scndo lasianic iralalIoso.
Quem pode Iazer?
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
2
A cscova rogrcssiva odc scr fciia cn calclos virgcns, con
coloraao, dcscoloridos, con rcflcos, nccIas, luzcs, rclaancnio, cscova
dcfiniiiva, crnancnic ou dcfrisagcn. Calclos con Icnc rccisan assar
or un icsic, ja quc uiilizan cIunlo cn sua conosiao c o uso dc nais
una qunica odc danifica-los. Aos o roccsso, c rcciso aguardar 10
dias (acnas or rccauao} ara rcalizar una nova qunica.
Entendendo a estrutura dos IIos
Ao conirario do quc sc cnsa, os calclos nao sao organisnos vivos c,
sin, una csiruiura fornada or roicnas (qucraiina c nclanina,
rincialncnic}, agua c lidios (gorduras}. A rincial funao dcssa
csiruiura c roicgcr o couro calcludo das agrcsscs cicrnas. Alcn dcssa
roicao, ianlcn ccrcc un acl csiciico. Mas ara csiar loniio, os fios
rccisan csiar saudavcis. Lavagcns cn cccsso, cscovadas, sccagcn,
roccssos qunicos, cloro, sal, sol causan nudanas ncgaiivas.
A qucraiina c a rincial roicna, consiiiui 80% dos fios c faz as
ligacs da filra cailar. filrosa, da una csiruiura iridincnsional quc
confcrc rcsisicncia, clasiicidadc c incrncalilidadc agua. Na aric nais
cicrna dos fios, Ia una cuicula, una canada dc cscanas roicioras,
quc, scn cuidados, vai sc iornando ascra c cnfraquccida. Eniao cla acala
nao rcicndo agua ncn qucraiina; o calclo fica oroso c nao lrilIa.
O lrilIo nada nais c do quc una rcflcao da luz cn sucrfcics
lisas, nas vocc ja dcvc icr visio varios calclos cacIcados nuiio lcn
iraiados c iinIan un lrilIo fora do conun. Isio orquc a sucrfcic lisa a
quc nos rcfcrinos nao c cn rclaao csiruiura (lisa/cacIcada} c sin
orosidadc dos fios (cscanas alcrias ou fccIadas}.
A csiruiura dos fios (HS-SH} sc da dcvido ao faio da qucraiina
inicragir cnirc si airavcs dc onics dc Iidrogcnio, ligacs nuiio forics,
quc ocorrcn cnirc os S dc una nolccula c o H dc ouira. A falia dc
disonililidadc dc Iidrogcnio faz con quc a conciiao or cssc naicrial
auncnic, causando un iorcincnio da filra cn iorno dc scu rorio cio,
dando o asccio cncaracolado.
O que Iaz a escova progressIva e quaI a dIIerena em reIao as
outras?
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
3
O rincio aiivo da cscova rogrcssiva c o fornol (nonc da soluao
aquosa a 37% dc conccniraao do fornaldcdo, un gas incolor}, quc
quclra a ligaao original dos fios (HS-SH} c as iransforna cn (-S-H2C-
CH2-S-}, auncniando a disonililidadc dc H, assin csic nao c iao
disuiado c nao iorcc a filra.
Princirancnic as cuiculas sao alcrias, ara crniiir quc o fornol
cnirc c rcaja. Junio vai a qucraiina ara rcor aqucla quc cvcniualncnic
acalou scndo crdida clas agrcsscs cicrnas ou roccssos qunicos
anicriorcs. O calor do sccador c da iasira acclcran a rcaao do fornol c
nodclan nais raidancnic (ois scria ncccssaria una conccniraao
nuiio grandc dc fornol c qucraiina ara quc soncnic clcs alisasscn
conlciancnic os calclos}. A filra nao conscguc alsorvcr iodo o roduio,
o quc solra acala scrvindo dc conscrvanic nodclador.
O calclo, livrc dc agrcsscs c qunicas, icn H (ndicc dc acidcz}
cnirc 4,5 c 6,5 (ligcirancnic acido}, suas cscanas csiao fccIadas.
A vaniagcn da cscova rogrcssiva solrc os ouiros roccssos dc
alisancnio csia na variaao dc H nuiio laia. A soluao aquosa do
fornaldcdo icn ndicc dc acidcz cnirc 2,5 c 4,5 (ianlcn acida, nuiio
roina a dos calclos}. Os alisancnios fciios con Iidroido dc sodio (soda
causiica} icn H or volia dc 12, iioglicolaio dc annia H cnirc 7 c 9 c
Iidroido dc guanidina, H 13; orianio sao roduios alcalinos. A variaao
nuiio lrusca dc H faz con quc as cscanas sc alran nais facilncnic,
orcn acalan dcsnaiurando a qucraiina (quc c una roicna}; sao
considcrados roccssos nais agrcssivos, csiragan os calclos a longo
razo. vcrdadc quc c usado un sIanoo dc lincza rofunda con H
alcalino na cscova rogrcssiva, orcn o icno dc cosiao c nuiio laio,
os rcsduos sacn nas a csiruiura nao sc alicra.
Conarando con a cscova dcfiniiiva, a rogrcssiva acala scndo
nclIor ois o rcsuliado c nais naiural, os calclos nao fican csiicados,
con cara dc alisanic dc sucrncrcado. O cfciio c suavc, os calclos fican
rccsiruiurados, Iidraiados, lisos, lrilIanics, scdosos c rcnovados.
(As iiniuras ara os calclos icn H cnirc 7 c 9, scn ncnIun
cuidado, a longo razo, ianlcn acalan csiragando os calclos}.
RIscos reaIs e mItos
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
4
Ha nuiia olcnica solrc a uiilizaao cosnciica ara calclos do
fornol. Ha ianlcn nuiios niios quc dcvcnos dcsvcndar. Tcniarcnos
arcscniar una oiniao inarcial, lascada acnas cn dados
qunicos/cicnificos.
O fornol (soluao a 37% dc fornaldcdo} dcvc scr arnazcnado cn
cnlalagcn dc oliciilcno (lasiico}, naniida cn local scco, lcn vcniilado,
scn incidcncia dircia ou indircia do calor.
O gas fornaldcdo (HCHO} c nuiio usado cn colas, na roduao dc
concnsados c roduios lasiicos. Cono conscrvanic, csia rcscnic cn
acis, carcics, novcis, cosnciicos c csunas. Na roua dc cana c no
vcsiuario c usado ara dar o acalancnio. Tanlcn aarccc na funaa dc
carros c cigarros. icncraiura anlicnic, os vaorcs sao ioicos c
conianinan o ar. un gas lacicricida quc irriia foricncnic a clc, os
olIos, nariz c garganic. Podc afciar cclulas gcnciicas c sc iornar
canccrgcno. Nao qucina ncn corroi, nao c acido.
Alguns rollcnas causados clo coniaio con o fornaldcdo scn
rccauao.
- Inalaao. odc causar ardor no nariz c na gargania, iossc, rouquidao,
lagrinas c rcssao no ciio. En alissinas conccniracs, cainlra,
incIao na laringc, cdcna ulnonar c ncunonia.
- Coniaio con a clc. Endurccincnio c racIaduras na clc, cn cosiao
frcqucnic. En conccniracs acina dc 10%, odcn fazcn cair os calclos.
- Ingcsiao. vniios, dor aldoninal, danos aos rins, ulccras no aldncn c
inicsiino.
Salcs clandcsiinos no Fio dc Janciro usavan una conccniraao
alsoluia dc fornolaldcido (forna ura, difcrcnic da conccniraao dc
fornol} cnirc 30% c 60%. Fcsuliado. nuiias cssoas assavan nal,
dcscanavan, iinIan a gargania scca c os olIos ardcndo.
Alguns faios.
- Nada na cicncia c caio, a causa do canccr c dcsconIccida, sc
soulcsscnos orquc as cclulas do coro rcsolvcn sc nuliilicar, ja
icranos dcscolcrio a cura do canccr. Todos os rcsuliados sao lascados
cn dados cnricos (olscrvados, icsiados}, nao cicnificos.
- Profissionais da arca dc liologicas, cono vcicrinarios, ncdicos c
cnfcrnciros, csiao cn coniaio con o fornol consianicncnic, ncn or isso
icn rollcnas, rovando quc ionando as dcvidas rccaucs, nao Ia
risco.
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
5
- Os csnalics ianlcn lcvan fornol cn sua conosiao (variando dc
0,05% a 2%}, alguns sIanoos, cono o Scda Lissagc ianlcn. Na
conccniraao ccria (no naino 2%}, o fornol c crniiido cla ANVISA
(Agcncia Nacional dc Vigilancia Saniiaria}.
ExIste escova progressIva sem IormoI?
Nao cisic cscova rogrcssiva scn fornol; csic roiulo icn sido usado
ara nao afciar a vcnda dos roduios lcgalizados, quc icn laia
conccniraao (nas icn} visio a grandc olcnica quc o fornol causou,
rincialncnic no Fio dc Janciro ou cono forna dc vcndcr ouiros
roduios dc alisancnio (con rincios aiivos convcncionais}, roncicndo
os ncsnos cfciios da rogrcssiva (lcnlrando orcn, quc csscs
alisancnios csiragan a filra a longo icno}.
O roduio liccnciado cla ANVISA c da narca Clyncii c icn
conccniraao dc 0,2%. Duranic o roccsso, c conun sair un ouco dc
funaa, ja quc aric do fornol cvaora con o calor. un lon roduio,
orcn so c vcndido ara calclcirciros c o rco dc cada scssao varia dc
F$120 a F$300. O cfciio c dcnorado, cla laia conccniraao.
Tanlcn Ia una cscova icnoraria" con roduios do laloraiorio
TFUSS, quc ianlcn c lcgalizada, orcn alguns salcs vcndcn cssa
iccnica cono sc fossc a rogrcssiva. Ela nao usa fornol, c sin acido
iioglicolico, un alisanic convcncional, un ouco ncnos agrcssivo quc o
Iidroido dc sodio (soda causiica}.
Eisic a narca PFOCFESSIV, lcgalizada, dc una calclcircira do Fio
dc Janciro, nas clo ncnos or cnquanio, os roduios sao usados no
rorio salao, nao scndo concrcializados ara ouiros.
Precaues para Iazer a escova progressIva
O fornol c ioico, causa varios iios dc irriiacs, nas ionando as
dcvidas rccaucs c nao alusando nas conccniracs, odc scr usado.
Lcnlrc-sc quc sc dcscjar auncniar a conccniraao (acina dos 2%
crniiidos cla ANVISA}, icra quc fazcr no csao inviolavcl dc sua casa c
nao no salao.
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
6
Tanlcn nao c un roduio ilcgal, c vcndido cn farnacias conuns c
dc naniulaao, orcn, cn alguns csiados, rincialncnic no sul do Pas,
c ncccssaria una jusiificaao dc uso.
Providcncic iodo o naicrial dc roicao a scguir, caso falic algun,
nao faa a cscova rogrcssiva or inulso, cscrc csiar con iudo ccrio.
- Un local vcniilado c csscncial, dc rcfcrcncia, roino a una iorncira,
caso acidcnialncnic cnirc cn coniaio con olIos ou clc. Sc for un local
fccIado, alra as janclas, coloquc vcniiladorcs c dcic un rcciicnic
grandc (cono una lacia} cIcio d'agua roino.
- Proicja suas naos con luvas cirurgicas dc laic, dc siliconc ou dc vinil
siliconizado (cssas uliinas sao as nais rcconcndadas or nao
rcndcrcn" nos calclos}. ossvcl conra-las cn farnacias ou
sucrncrcados, o rco ncdio c dc F$0,50 o ar.
- O rosio dcvc csiar con una nascara dc roicao, c rcconcndada a
nascara Dcscaral 3 canadas (uiilizada or ncdicos}, nao dificulia a
rcsiraao nas larra gascs ioicos.
- Proicja os olIos con un oculos anii cnlassanic quc scja vcdado ara
vaor dc gascs, cusia cn iorno dc F$20. Na falia dclc, odc sulsiiiuir-sc
or un oculos dc naiaao, orcn o clasiico dclc vai acalar dificuliando o
nanuscio dos calclos.
- Ao lavar os calclos cla rincira vcz aos a cscova rogrcssiva, cviic
coniaio da agua con os olIos c sc ossvcl con a clc.
- Mcsno con as ncdidas dc roicao, c aconsclIavcl ionar una casula
dc carvao aiivado 500ng (a vcnda cn farnacias dc naniulaao} aos o
roccsso, acnas or rccauao. Essa casula c un ncdicancnio
dcsinioicanic c aniioidanic. Un ouiro anidoio rcconcndado na falia do
carvao aiivado c una nisiura cascira dc 1 acoic dc gclaiina scn salor
diluida cn agua c o suco dc 1 linao. Scrvc ara ancnizar o cfciio dc gascs
inalados cono gas dc cozinIa, cloro, anonaco, insciicidas c ianlcn
fornol.
- Eviic o coniaio con o couro calcludo, assc a nisiura acnas nos fios.
Sc clc ficar irriiado aos as rinciras 24Irs, assc soro fisiologico con un
algodao acnas no couro, nao nos calclos. Nao suriira cfciio ncnIun
dcniro das fornulacs, nas Iidraiara.
MedIdas de emergncIa
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
7
Caso o fornol acalc cnirando cn coniaio, ncsno con as roiccs,
ionc as scguinics ncdidas.
- Inalaao. va ara un local con ar frcsco c lcn vcniilado, nanicnIa-sc
na osiao dciiada.
- Coniaio con a clc. lavc o local con salao c dcic cn agua corrcnic or
15nin.
- Coniaio con os olIos. lavc-os con agua corrcnic cn alundancia or
15nin, inclusivc sol as alclras. Fciirc as lcnics dc coniaio, scndo o
caso, acnas con aulio ncdico.
- Ingcsiao. lcla agua ou lciic incdiaiancnic. Procurc aicndincnio
ncdico.
Quantas sesses so necessrIas?
O nuncro dc scsscs dccndcra do csiado da csiruiura dos fios.
Calclos finos c ondulados icn o nclIor cfciio, gcralncnic fican lisos na
rincira alicaao (orcn c ncccssaria una nanuicnao, ja quc o cfciio
da cscova rogrcssiva c icnorario c cunulaiivo}. Calclos con
alisancnios ianlcn fican lisos nais raidancnic quc calclos virgcns.
Fios grossos fican lisos, cn ncdia, a ariir da icrccira scssao.
Indccndcnic do cfciio liso, aos a cscova rogrcssiva, os calclos
icrao sua filra cailar nclIorada, dcvido a qucraiina, alguns acalan
alaiando" acnas or csiarcn nais Iidraiados.
Calclos con nuiia dcscoloraao, nuiio rcssccados irao dcnorar
nais ara aiingir o cfciio liso, ois as cscanas csiarao nuiio alcrias, o
fornol vai dcnorar a sc fiar.
QuaI o IntervaIo entre sesses?
A qucraiina nao alisa os calclos, cla acnas rcconsiroi a filra
cailar, rccsiruiura os fios. En cccsso, causa cnrijccincnio c faciliia a
quclra da filra cailar. Noic, orianio, quc cauicrizacs cn cccsso
ianlcn sao rcjudiciais aos fios. Fcconcnda-sc un inicrvalo nnino dc
15 dias, scndo o idcal dc 30 dias.
EnIIm, o processo e os produtos
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
8
Eisicn varias fornulas ara a cscova rogrcssiva cascira. Vocc
dcvc analisar o csiado dos scus fios c dccidir quais dos roduios
conlcncniarcs colocar, orcn, scnrc confcrindo qual foi a
conccniraao final do fornaldcido.
AcessrIos necessrIos
- PrcsilIas ara scarar os calclos cn nccIas.
- Sccador oicnic ara fazcr cscova (rcconcndado acina dc 1400W}.
- CIainIa (iasira} dc ccranica ou orcclana. Podc scr fciia con a dc
ncial, nas asscgurc-sc quc ira sccar conlciancnic os calclos anics dc
usa-la, caso conirario, odc acalar danificando os fios. As dc
ccrcnica/orcclana ianlcn sao rcconcndadas clo faio dc nanicrcn a
icncraiura consianic, nclIorando o roccsso dc alisancnio.
Produtos BsIcos
Noia. Vocc icra quc sccar os calclos (c nao lava-los or ircs dias} aos
assar os roduios, orianio dc rcfcrcncia aos lquidos. Os crcnosos
dificulian o sccancnio c dcian os calclos con un asccio csado.
- Conosio a lasc dc qucraiina ou cla ncsna ura (nao c rcconcndada,
acnas quando os calclos csiivcrcn nuiio danificados or qunicas}. Podc
scr lquido, cn gcl ou crcnoso.
- SIanoo dc lincza rofunda ou anii-rcsduos. Prcfcrcncia ara os
alcalinos (H gcralncnic cn iorno dc 7,5 c 8,5} ois ajudan a alrir as
cuiculas dos fios c rcnovcn a caa dc gordura dos calclos, quc ncssc
caso airaalIarian a cficicncia do roccsso..
- Soluao dc fornol a 37% dc conccniraao vcndida cn farnacias. (NO c
fornaldcdo uro}
- Ncuiralizador acido ara qunicas (a vcnda cn lojas dc roduios
rofissionais}. En scu lugar, odc scr usada 2 colIcrcs dc soa dc vinagrc
lranco ou ncio linao csrcnido.
Produtos compIementares
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
9
- 1 anola dc viianina A. agc cono Iidraianic da filra cailar c csiinula
a fornaao dc nais qucraiina
- 1 anola dc viianina E. agc cono anii oidanic
- 1 anola dc viianina C (acido ascorlico}. ajuda na assinilaao das
ouiras viianinas c dcia a nisiura nais acida, o quc faciliia o fccIancnio
das cscanas aos o roccsso
- 1 goia dc csscncia cscolIa. acnas ara ajudar a ncuiralizar o cIciro
do fornol.
A nisiura c consiiiuida do conosio a lasc dc qucraiina, da soluao dc
fornol, das anolas dc viianinas c da csscncia. Nao coloquc nais quc
10nl dc viianinas, ois dciara os calclos csados.
Concentrao da mIstura:
A conccniraao do fornol na nisiura nao c a conccniraao ioial do
fornaldcdo, ois o fornol ja csia diluido a 37%. Para calcular a final, usc
a fornula.
Conccniraao Final 37 X Quaniidadc dc fornol
Quaniidadc ioial da nisiura
Quaniidadc dc fornol cn nililiiros (nl}
Quaniidadc ioial da nisiura inclui a qucraiina c o fornol (sc colocar as
anolas, sonc-as ianlcn.
Alguns valorcs ja calculados.
Fornol >
Toial
(nisiura}
2nl 5nl 10nl 15nl 20nl 30nl
100nl 0,74% 1,85% 3,7% 5,55% 7,4% 11,1%
90nl 0,82% 2,05% 4,11% 6,16% 8,22% 12,33%
80nl 0,92% 2,31% 4,62% 6,93% 9,25% 13,87%
70nl 1,05% 2,64% 5,28% 7,92% 10,57% 15,85%
60nl 1,23% 3,08% 6,16% 9,25% 12,33% 18,5%
50nl 1,48% 3,7% 7,4% 11,1% 14,8% 22,2%
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
10
Vcrdc Conccniraao crniiida cla ANVISA.
Anarclo Quinicancnic, nao irara csiragos aos calclos, sc fciio con
scgurana.
VcrnclIo Nao rcconcndavcl, odc causar qucda c scrios rollcnas ao
couro calcludo c aos fios.
Para un calclo conrido, 100nl da nisiura ioial sao suficicnics.
Processo
- En un lugar vcniilado, coloquc os insiruncnios dc roicao.
- Misiurc a qucraiina c o fornol. Adicionc as anolas dc viianina, sc
dcscjar, orcn, sao ocionais, acnas Iidraiarao os calclos. Acondicionc a
nisiura cn un rcciicnic quc cviic a cvaoraao, caso a qucraiina scja
lquida, ou nuna vasilIa dc lasiico (nao dc ncial}, caso scja crcnosa/gcl.
- Lavc o calclo con o sIanoo anii-rcsduos cn agua norna ara qucnic,
isso ajudara a alrir as cuiculas, cnaguc c lavc nais una vcz. Nao usc
condicionador, lcavc-in ou qualqucr ouiro roduio.
- Enuguc lcvcncnic con una ioalIa, dcscnlaracc cuidadosancnic,
divida cn nccIas cqucnas c rcnda-as con as rcsilIas.
- Solic una nccIa da nuca, assc a nisiura, cviiando o couro calcludo.
Esfrcguc ara nclIor alsorao. Scquc cono sc csiivcssc fazcndo una
cscova c assc a cIainIa dc ccranica ara finalizar. Fciia o
roccdincnio con iodas as nccIas, faa una dc cada vcz. O
roccdincnio c iralalIoso nas o cfciio liso dccndc do nodclar liso,
orianio caricIc.
- Nao lavc os calclos c cviic a unidadc or no nnino 48Irs, o idcal sao
72Irs. Ncssc crodo, cviic narcar os calclos con granos, clasiicos c
rcsilIas. Eviic rcndcr airas da orclIa. Tonc cuidado ara nao narcar o
calclo quando for dornir. Sc isso ou qualqucr ouira coisa aconicccr,
uiilizc a cIainIa ara conscriar o csirago.
- Aos 72Irs, assc o ncuiralizador, o linao ou o vinagrc c dcic acnas
alguns ninuios (acnas 2 ja lasian}. Lavc os calclos cn agua norna
ara fria. nas cviic sIanoo anii-rcsduos, anii-casa ou con zinco ara
conscrvar nclIor o cfciio da rogrcssiva.
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
11
Como proIongar o eIeIto da progressIva
Procurc nao lavar os calclos con nuiia frcqucncia, scnrc cviiando
agua qucnic c uiilizando sIanoos suavcs, con H roino ao fisiologico
(lcvcncnic acido}.
Hidraic o calclo a cada scnana, ois a qucraiina rcconsiroi a filra,
nas nao Iidraia. Dc quclra ainda ajuda laiar o volunc.
Eviic cauicrizacs, ois fazcn a rogrcssiva durar ncnos.
Produtos e base de preos
SIanoo dc lincza rofunda / anii-rcsduos
- Anii rcsduos, da O (nao rcconcndado} F$08,00
- JoInson's Dio Prc SIanoo (Nao c Dio Puro}
- Anii rcsduos, da Diorcnc (rcconcndado} F$07,00
- Purc Wind, da Aquanarinc (Fcvlon} F$08,00
- Hair Dry, da Ancnd
- Fornula Anii rcsduos, da Ncuirogcna (rcconcndado} F$20,00
- Lincza Profunda Maa, da Ecologic
- Fcnoao dc rcsduos, da MaIogany (nao rcconcndado}
- Inicragc Anii rcsduos, da Naiura
Qucraiina
- Kcrafi, da Diodcrn F$27,00
- Kcraiina, da Ancnd F$17,00
- Qucraiina, da PIyiogcn
- Qucraiina lquida, da Faycrvas
- Qucraiina Hair Fill U (gcl}, da Fcd Iron (rcconcndado}F$46,00
- Qucraiina, da Wclla 500nl F$46,00
- Fcconsiruior qucraiina, da Lanza 125nl F$73,00
- Qucraiina, da Lanoly 1L F$120,00
- Qucraiina, da Flyncii 500nl F$75,00
- Kcraiin Magi SiraigIi (gcl} 250nl (rcconcndado} F$35,00
- Novc Ma Kcraiin, da Enlcllczc F$18,00
- Liquid Hair, da Wclla 100nl (rcconcndado} F$12,00
- Qucraiina, da DcloFio 200nl F$10,00
- Qucraiina, da Lanoly 170nl F$13,00
Este manual uma cortesia do site ACIDEZ MENTAL. www.acidezmental.com
Se voc pagou para receber este arquivo, voc foi ENGANADA!
12
- Ma Dcauiy (gcl}, da SofiHair 500nl F$22,00
- Kcraiin Doosicr, da L'anza
- Qucraiina, da Misulc (rcconcndado} 480nl F$ 135,00
- Kcraowcr, da Tanagra (rcconcndado} F$21,45
Conlcncnios
- Fluido Forialcccdor, da Diorcnc F$03,00
- Qucaiina Lquida, da Diorcnc F$02,00
SIanoo os rogrcssiva
- SIanoo Pos Alisancnio Tcrnico, da Payoi F$15,00
Produios os rogrcssiva
- Lcavc in, da Kcnzza
- CIoquc dc Qucraiina, da Caicilin
- Sray rcviializanic dc qucraiina, da Dasic Hair F$25,00
- Lifcic Kcraiin Sray, da Wclla