Você está na página 1de 559

dk;kZy; ftyk iapk;r jk;iqj

f'k{kd iapk;r in dh iwfrZ gsrq izkIr vkosnu i=ksa ds izdk'ku ds Ik'pkr vkeaf=r nkok vkifRr ds fujkdj.k ds Ik'pkr fufeZr ik=
@vik= vH;fFkZ;ksa dh lwph rFkk p;u ds rkjrE; esa vfHkys[k ijh{k.k gsrq vkeaf=r rhu xquk vH;fFkZ;ksa ds uke dk fo"k;okj@izoxZokj
izdk'ku] fnukad 13-03-2013
f'k{kd iapk;r ds fjDr dqy 874 inksa dh iwfrZ gsrq ftyk iapk;r jk;iqj }kjk foKkiu dzekad 10761 fnuakd 03-12-2012 ds ek/;e ls fnukad 20-12-2012 rd vkuykbZu
vkosnu i= vkeaf=r fd;s x;s Fks A izkIr vkosnu i=ksa esa vH;fFkZ;ksa }kjk Hkjh xbZ tkudkjh ds vk/kkj ij fo"k;okj vH;fFkZ;ksa dh lwph dk izdk'ku fnukad 13-02-2013 dks fd;k
x;k Fkk rFkk fnukad 20-02-2013 rd nkok vkifRr vkeaf=r fd;s x;s Fks A izkIr nkok vkifRr;ksa dk fujkdj.k fd;s tkus ds i'pkr dqy vH;fFkZ;ksa dh la[;k 14367 ik;h xbZ
A 14367 vH;fFkZ;ksa esa ls 3683 vH;FkhZ TET f'k{kd ik=rk ijh{kk mRrh.kZ ugha Fks vr% bUgsa p;u gsrq vik= Js.kh esa fy;k x;k gS A 'kklu ls izkIr funsZ'k ds vuqlkj
lkekU; oxZ ds vH;FkhZ dks rHkh ik= ekuk x;k tc mlus TET eas U;wure 60 izfr'kr vad vftZr fd;k gks A blh izdkj vtk-@vttk-@vfio@fu%'kDrtu Js.kh ds
vH;fFkZ;ksa dks rHkh ik= ekuk x;k tc muds }kj TET eas U;wure 50 izfr'kr vad vftZr fd;k gks A bl izdkj ik=@vik= vH;fFkZ;ksa dh la[;kRed tkudkjh fuEukuqlkj
gS A
dza

fo"k;

1
1
2
3
4
5

2
fgUnh
vaxzsth
laLd`r
xf.kr
foKku

lkekftd
foKku
dqy ;ksx &

dqy izkIr ik= vH;FkhZ TET vuqRrh.kZ


vkosnu
vik= vH;FkhZ
3
5649
357
594
1094
2167

4
4506
251
347
730
1307

4506

3543

14367

10684

5
1143
106
247
364
860
963
3683

fuEukuqlkj rhu izdkj dh lwph vkuykbZu ds ek/;e ls vH;fFkZ;ksa dh tkudkjh gsrq izdkf'kr dh tk jgh gS A rhuksa lwfp;ka ,d QksYMj ds Ik'pkr nwljs QksYMj esa vkuykbZu
dh xbZ gSa A
1 fo"k;okj ik= vH;fFkZ;ksa dh lwph
2 fo"k;okj vik= vH;fFkZ;ksa dh lwph
3 fjDr inksa dh rqyuk esa rhu xquk vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj@izoxZokj lwph ftUgsa vfHkys[k ijh{k.k gsrq vkeaf=r fd;k x;k gS dqy 1865 vH;FkhZA vfHkys[kksa dk ijh{k.k
fnukad 22-03-2013 ,oa 23-03-2013 dks fd;k tkosxk A vfHkys[k ijh{k.k gsrq dqy 10 ny cuk;k x;k gS A lacaf/kr vH;fFkZ;ksa dks Mkd }kjk lwpuk Hkst nh xbZ gS A ,d lwph
ftyk iapk;r esa Hkh pLik djk nh xbZ gS A lacaf/kr vH;FkhZ fu/kkZfjr frfFk esa vius 'kS{kf.kd vfHkys[kksa dh ewy izfr;ka ,oa ,d ls Nk;kizfr;ka jktif=r vf/kdkjh }kjk
vfHkizekf.kr ysdj vfHkys[k ijh{k.k gsrq vkosa A vius vfHkys[kksa dh Nk;kizfr;ksa ds lkFk Lo;a dk irk fy[kk gqvk rFkk 40 :i;s dk Mkd fVdV yxk gqvk LihM iksLV gsrq
fyQkQk Hkh lkFk ykosa A
eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh
ftyk iapk;r jk;iqj

dk;kZy; ftyk iapk;r jk;iqj


nkok vkifRr fujkdj.k mijkar f'k{kd ia- ds in ij p;u fd;s tkus ds fy, fopkj gsrq TET mRrh.kZ vH;fFkZ;ksa dh izkfof/kd ofj"Brk lwph

fgUnh


Total
Marks

2268191121316

84.66

RAM PATEL

2361591921312

82.30

234204821315


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

19/12/83

VH

ST

70.32

91.2

83.33

ROOPNARAYAN KURRE SHRI KUNJBIHARI KURRE

11/05/74

SC

76

86.47 87.08

72

15.2

80.34

VIJAY SAHU

04/04/74

OBC

73

82.61

69

14.6

232238921318

79.65

NUTAN KUMAR SAHU MANT RAM

17/06/89

OBC

84.2

77.89 82.42

2362651921316

78.36

GAYATREE LAHARE

SHRI GHANA RAM


LAHARE

05/07/80

SC

84.44 77.22 83.75

2361611921312

78.08

DEVENDRA KUMAR
TONDEY

SHRI RAJENDRA KUMAR


TONDEY

10/10/82

SC

74

2363071921310

78.02

KSHAMTA KURRE

SHRI PANCH RAM

15/07/85

SC

2362311321317

77.71

CHHAMMOO PRASAD SHRI KALTCHARAN


PATRE
PATRE

01/04/87

SC

239311821320

76.69

KAVITA PANDEY

HAUSHILA PRASAD
PANDEY

10/12/82

GEN

10

2363211921310

76.47

RAJU SATNAMI

SHRI PURAN

12/06/87

SC

11

239229621312

75.54

JNTI RANI RAJPUT

VIJAY SINGH RAJPUT

01/07/79

12

2361561321312

75.54

SANAD KUMAR
SONWANI

RAM DAS

09/12/80

13

2363541921313

75.35

TEEJRAM MUSHKAN

MOHAN LAL

10/07/88

14

2364791921314

74.67

ANNU DUBEY

OM PRAKASH DUBEY

12/02/84

MOHAN

RAMESH

23

24

25

26

27

28

29

45.6

12.5

12.5

84.66

43.24 13.06

10.8

82.30

12.39

10.35

80.34

76.67 16.84 38.95 12.36

11.5

79.65

68.67 16.89 38.61 12.56

10.3

78.36

82.08 79.58

68.67

41.04 11.94

10.3

78.08

80.2

76.84 87.08

70

16.04 38.42 13.06

10.5

78.02

78

77.26 83.17

73.33

15.6

38.63 12.48

11

77.71

78

76.67 81.67

70

15.6

38.34 12.25

10.5

76.69

77.4

76.05 83.08

70

15.48 38.03 12.46

10.5

76.47

OBC

72.22 76.67 82.42

69.33 14.44 38.34 12.36

10.4

75.54

SC

82.8

74.21 75.83

16.56 37.11 11.37

10.5

75.54

SC

70.8

77.11 81.58

69.33 14.16 38.56 12.24

10.4

75.35

GEN

73.56 75.79 73.73

73.33 14.71

11

74.67

86

21

22

65%
15%
TET
50%
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

83.33 14.06

70

14.8

43

37.9

11.06

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

05/01/82

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

78.89 74.21 71.92

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10.6

74.27

15

2364701921319

74.27

SHRI PYARE LAL


BHOLA NATH KASHYAP
KASHYAP

16

239217621319

74.16

PAWAN KUMAR
SHUKLA

LAXMAN PRASAD
SHUKLA

25/03/86

OBC

77.6

74.44 74.83

68

15.52 37.22 11.22

10.2

74.16

17

2363981321318

74.04

BHIKHU RAM
SATNAMI

SHRI SANT RAM

30/09/90

SC

77

72.63 74.83

74

15.4

36.32 11.22

11.1

74.04

18

2364911921313

73.09

NANAKI DEVI PATRE

SHRI RAJ KUMAR

10/06/86

OH

SC

71

73.95 75.42

70.67

14.2

36.98 11.31

10.6

73.09

19

2256331021314

69.93

DEVENDRA KUMAR
YADU

AWADH RAM YADU

09/09/90

OBC

79.8

67.22 80.42

55.33 15.96 33.61 12.06

8.3

69.93

20

2265231121312

69.63

RATNA JAISWAL

SHYAM LAL JAISWAL

20/07/90

OBC

82.2

65.26 69.09

68

16.44 32.63 10.36

10.2

69.63

21

239446221312

68.29

NARAYANA KURMI

SHRI KHEMU RAM

27/01/87

OBC

63

72.78

60

68.67

12.6

36.39

10.3

68.29

22

2288941021316

68.11

TUKA RAM VERMA

MANNU LAL VERMA

15/10/83

OBC

83.56 62.78

74.72

58.67 16.71 31.39

11.21

8.801

68.11

23

2327672721315

68.10

KAMLESH KUMAR
SAHU

SUKALU RAM

10/06/87

OBC

75.6

67.39 76.58

52

15.12

11.49

7.8

68.10

24

2312201821317

68.09

SURESH KUMAR
PATEL PATEL

BODHA RAM PATEL

05/01/88

OBC

85.2

61.83 72.25

62

17.04 30.92 10.84

9.3

68.09

25

225702121319

68.03

BHEESHAM LAL
DEWANGAN

SHYAMSAY

30/04/89

OBC

70

68.94 73.08

57.33

34.47 10.96

8.6

68.03

26

2311602221317

67.89

JAISHRI KASHYAP

ANIL KASHYAP

29/07/77

OBC

47.33 77.71 71.82

58.67 9.466 38.86 10.77

8.801

67.89

27

225676221320

67.69

NGESHWARI
DEWANGAN

BISAHU LAL DEWANGAN

01/07/87

OBC

74.6

77.13

58

14.92

11.57

8.7

67.69

28

226946221312

67.57

SHANTANU KUMAR
SAHU

CHAUKRAM SAHU

05/07/90

OBC

80.2

60.44 84.08

58

16.04 30.22 12.61

8.7

67.57

29

232543221316

67.52

AKHILESH KUMAR
YADAV

K.R. YADAV

12/02/89

OBC

75

62.17 81.58

61.33

31.09 12.24

9.2

67.52

30

2304901821313

67.38

DULARIN PANDEY

PURUSHOTTAM PANDEY

10/07/90

OBC

83.6

63.89 68.08

56.67 16.72 31.95 10.21

8.501

67.38

31

2321822321319

66.99

PREMBATI SAHU

GUNA RAM SAHU

07/08/91

OBC

85

61.11 67.58

9.3

66.99

65

70.67 15.78 37.11 10.79

62

14

15

17

33.7

32.5

30.56 10.14

Total
Marks

32

2322651021313

66.98

JAYA DEVI PATEL

33

2298812721319

66.67

GULAP SINGH SAHU

34

2307752221310

66.66

35

230781221319

36


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ISHWAR LAL PATEL

05/05/91

OBC

77.6

61.44 76.25

SUKHROO RAM SAHU

01/01/87

OBC

80.8

60.83

UMESH KUMAR SAHU POSHAN LAL SAHU

29/01/90

OBC

76.6

59.11

66.57

RAMKISHAN JALHARE SHESHRAM JALHARE

11/10/87

SC

83.2

2344371021318

66.50

RUKHMANI SONI

KISHORI LAL SONI

12/06/88

OBC

37

2263022221320

66.42

BHARTI GAJENDRA

PRAMOD GAJENDRA

19/06/88

OBC

38

2296062321317

66.35

SHEE LAL VERMA

BABOO LAL

25/02/87

OBC

39

2340671621316

66.29

ARUNENDRA KUMAR
PANDEY

KRISHNA KUMAR
PANDEY

16/02/89

GEN

40

2259941021318

66.28

LEENA SAHU

BHIKHAM LAL SAHU

20/09/89

41

239559921317

66.18

MANISH KUMAR SAHU SUKHNANDAN

08/08/89

19

20

21

25

26

27

28

29

62

9.3

66.98

72.61

10.89

9.2

66.67

81.23

64

15.32 29.56

12.18

9.6

66.66

62.39 64.92

60

16.64

9.738

66.57

77.2

61.56

76.5

58.67 15.44 30.78 11.48

8.801

66.50

79.2

58.06

65

78.67 15.84 29.03

9.75

11.8

66.42

75.2

62.56

78.2

55.33 15.04 31.28

11.73

8.3

66.35

68.4

63.63 75.27

63.33 13.68 31.82 11.29

9.5

66.29

OBC

74.6

62.44 76.25

8.7

66.28

OBC

76.4

61.39

80

54.73 15.28

12

8.21

66.18

42

2276372121316

66.15

ANUP KUMAR PANDA NRIPNATH PANDA

11/07/87

GEN

66.6

62.16 77.67

67.33 13.32 31.08 11.65

10.1

66.15

43

2273202121317

66.11

TARUN KUMAR PATEL CHAITANYA PRASHAD

10/04/89

OBC

74.2

63.16 76.58

54.67 14.84 31.58 11.49

8.201

66.11

44

2267831021320

66.02

KULDEEP KUIMAR
SAHU

PADUM LAL SAHU

05/06/90

OBC

73.8

63.44 75.58

54.67 14.76 31.72 11.34

8.201

66.02

45

231851221310

66.00

JAGDISH PRASAD
SAHU

SONSAY SAHU

16/08/90

OBC

75.6

63.67 68.27

58.67 15.12 31.84 10.24

8.801

66.00

46

235503821319

65.99

SATEESH KUMAR
PATEL

CHOKHRAM

24/09/85

OBC

73.4

61.05 69.91

68.67 14.68 30.53 10.49

10.3

65.99

47

2276521821320

65.96

NUTAN KUMAR SAO

DAMARU DHAR SAO

20/02/87

OBC

77.2

62.61 71.42

56.67 15.44 31.31 10.71

8.501

65.96

48

2265782321315

65.96

SMT. ANITA VERMA

SHRI NARESH KUMAR


VERMA

21/08/86

OBC

76.4

62.83 77.75

50.67 15.28 31.42 11.66

7.601

65.96

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

15.52 30.72 11.44

61.33 16.16 30.42

58

24

31.2

14.92 31.22 11.44


30.7

Total
Marks

49

2263742221310

65.96

PURNIMA SAHU

50

227532821314

65.95

51

2257971921320

52


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

PAWAN KUMAR SAHU

09/11/86

OBC

68.2

CHANDRA PRAKASH
SAHU

SHRI SANAT KUMAR


SAHU

19/01/89

OBC

65.94

HEMLATA RAJPUT

RAM BAHADUR RAJPUT

11/03/90

OBC

236308621312

65.93

KAMLESH KUMAR
VERMA

TIKAM SINGH VERMA

14/01/83

OBC

53

2393421821317

65.92

GUNSAGAR PATEL

GOVIND RAM PATEL

07/06/89

OBC

54

2281842721312

65.83

ANEETA SAHU

KAMAL DAS SAHU

29/12/90

55

2273841021318

65.79

SAVITA SAHU

GIRISH CHANDRA SAHU

14/10/90

56

2318232121311

65.79

MANOJ KUMAR PATEL BABOO LAL PATEL

25/08/89

57

2391711821320

65.63

GOVERDHAN YADAV

SHANKARLAL YADAV

30/01/88

58

2371462221311

65.60

HEMLATA SAHU

LEELA RAM SAHU

12/05/90

59

2289201021317

65.57

SEEMA BHATSHANKER KESHAV BHATSHANKER

24/12/90

60

226714221314

65.52

GOVARDHAN PRASAD
RAM KUMAR KENWAT
KENWAT

61

2261671821317

65.42

62

235628121313

63

17

19

20

25

26

27

28

29

67.28 69.83

8.201

65.96

59.4

67.37 75.91

65.95

76.8

59.79 80.55

57.33 15.36

12.08

8.6

65.94

81.11 58.61

72.72

63.33 16.22 29.31

10.91

9.5

65.93

83.2

59.33

68.08

62.67 16.64 29.67

10.21

9.401

65.92

OBC

78.8

62.56 68.58

56.67 15.76 31.28 10.29

8.501

65.83

OBC

75.4

78.08

11.71

7.5

65.79

OBC

79.8

61.16 73.67

54.67 15.96 30.58 11.05

8.201

65.79

OBC

72.8

59.22

74.39

68.67 14.56 29.61

11.16

10.3

65.63

OBC

71.4

63.06

73.28

58.67 14.28 31.53

10.99

8.801

65.60

OBC

73.8

64.22 73.33

51.33 14.76 32.11

11

7.7

65.57

30/06/88

OBC

75.8

60.89

74.1

58.67 15.16 30.45

11.12

8.801

65.52

KISHOR KUMAR SAHU PANKAJ RAM SAHU

12/07/88

OBC

74.4

61.28 72.67

10.9

65.42

65.40

AMIT KUMAR SAHU

SHRI TETKU RAM

13/06/90

OBC

73.4

61.11 69.75

64.67 14.68 30.56 10.46

9.701

65.40

226748221318

65.36

BIRENDRA KUMAR
VERMA

NARAYAN RAM VERMA

30/06/89

OBC

83.8

57.67 67.08

64.67 16.76 28.84 10.06

9.701

65.36

64

2374321821312

65.35

SMT RAMESHWARI
PATEL

MR. LOKESHWAR PATEL

05/07/83

OBC

73.33 58.11 84.17

14.67 29.06 12.63

65.35

65

2334692121313

65.31

KRISHNA KUMAR
PATEL

MAKARDHWAJ PATEL

08/11/88

OBC

76.4

56.08 15.28 30.66 10.96

8.412

65.31

63

18

61.32 73.08

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

54.67 13.64 33.64 10.47


60

50

60

60

11.88 33.69 11.39

15.08

29.9

31.5

14.88 30.64

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

NITESH KUMAR SINHA

07/04/89

OBC

74.2

64.44

70.96

50.67 14.84 32.22

10.64

7.601

65.30

69.33 14.52 29.81 10.56

10.4

65.29

8.7

65.28

10.9

7.7

65.24

11.07

8.3

65.21

11.03

9.9

65.12

11.18

8.201

65.07

8.201

65.05

66

2391362221311

65.30

SMT. LINESHWAREE
SINHA

67

2288691821319

65.29

SANGEETA TIWARI

RAMASHANKAR

11/01/89

GEN

72.6

59.61 70.42

68

2392801621320

65.28

ASHUTOSH YADAV

V.K.YADAV

10/10/83

OBC

69.78

64.5

69.18

69

2303391821319

65.24

RANJU BARIK

NEHARULAL BARIK

27/08/89

OBC

83.2

60

72.67

51.33 16.64

70

2346051621317

65.21

Ashok Kumar Kenwat

Ram Lal Kenwat

11/10/84

OBC

76.2

61.21

73.77

55.33 15.24 30.61

71

225601921316

65.12

RAJESH KUMAR

BHAGWAT PRASAD
SAHU

13/03/88

OBC

65

62.39

73.5

72

226565121313

65.07

DEEPAK KUMAR SINHA KESH RAM

01/06/89

OBC

75.4

61.22

74.56

54.67 15.08 30.61

73

225251921310

65.05

DILESHWAR PRASAD
SAHU

SAMALIYA RAM

07/11/88

OBC

61

69.38 66.42

54.67

74

225292621311

65.04

JAYPAL VERMA

KEJURAM VERMA

05/05/88

OBC

71.6

64.44

53.33 14.32 32.22

10.5

65.04

75

2295371821310

65.02

JITENDRA KUMAR
CHANDRAKAR

PURUSHOTTAM LAL
CHANDRAKAR

11/06/86

OBC

79.6

61.33 66.26

56.67 15.92 30.67 9.939

8.501

65.02

76

2315402121320

65.02

SANJAY KUMAR
GUPTA

LOVKUMAR GUPTA

01/06/89

OBC

77.4

66.27

60.67 15.48

9.941

9.101

65.02

77

2311331121319

65.00

ASHOK KUMAR
DEWANGAN
DEWANGAN

MANSAY DEWANGAN

04/08/80

OBC

72.89 63.72 61.08

62.67 14.58 31.86 9.162

9.401

65.00

78

2387841821313

65.00

HEMLATA SAHU

CHANDRA SHEKHAR
SAHU

28/09/84

OBC

76.22 62.39

71.04

52.67 15.24

31.2

10.66

7.901

65.00

79

2293891821310

64.99

NARENDRA KUMAR
RANA

RAVILAL RANA

04/05/89

OBC

75.6

59.78

73.89

59.33 15.12 29.89

11.08

8.9

64.99

80

2395131021312

64.97

KU. RAJESHWARI
YADAV

SHRI ROOP RAM YADAV

31/12/87

OBC

74.8

62.5

72.4

52.67 14.96 31.25

10.86

7.901

64.97

81

227717121312

64.90

SMT.DANESHWARI
SAHU

RAM SINGH SAHU

08/06/88

OBC

70.6

61.33 74.08

14.12 30.67 11.11

64.90

82

2383611621316

64.90

BABY REVANI

NARAYAN RAM

20/12/79

GEN

64.89

64.5

62.67 12.98 32.25 10.27

9.401

64.90

61

70

68.45

58

66

60

13.96 32.25 10.38

13

12.2

30

31.2

34.69 9.963

30.5

Total
Marks

83

2360451821313

64.89

ONKAR prasad SAHU

84

2315751021319

64.89

MAHESH KUMAR
PANDE

85

2288082121314

64.87

86

2278522121318

87


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

KESHAW RAM SAHU

22/03/91

OBC

61

SHRI KAMLESHWAR
PANDE

17/09/90

OBC

82.2

57.67

Trilochan Prasad Sahu shobha ram sahu

01/01/85

OBC

74.2

64.83

MUNNA LAL PATEL

RAMRATAN PATEL

01/07/88

OBC

237178221310

64.80

SARASWATI
DEWANGAN

LET. NAKUN LAL


DEVANGAN

13/06/86

OBC

88

2262332221318

64.80

DINESHVARI TARAK

PATIRAM TARAM

09/08/90

OBC

89

2323191421315

64.78

TEKESHWAR KUMAR
SAHU

KANSHI RAM SAHU

06/06/88

OBC

90

239418121310

64.77

SHRAWAN KUMAR
PATEL

BHOJ RAM PATEL

21/02/89

91

2354341121314

64.76

BHUMICA PATEL

DILCHAND PATEL

05/07/87

92

2315741021320

64.74

MITHLESH KUMAR
DHRUW

GAIND LAL DHRUW

23/05/89

93

2343732221317

64.73

TANUJA SAHU

UMARAV

16/04/87

94

2392551421316

64.72

DEVENDRA KUMAR
JAIN

SRI GOVERDHAN JAIN

03/08/88

95

2378842321314

64.71

BED RAM

HRIDAY RAM

14/07/89

96

2350422321314

64.70

SHRADDHA MAHOBIA

UMASHANKAR
MAHOBIA

97

228636221313

64.64

JUHI DEWANGAN

98

2315462121311

64.58

99

231769121311

64.57

18

19

20

21

22

71.33

12.2

70.77

60

57.37 67.64

71.4

58.95 77.18

77.4

60.83 68.67

77

72.4

OBC

80

OBC

73.2

ST

78.6

OBC

OBC

OBC

16/10/87

BISAHU LAL DEWANGAN

30/06/91

ANITA SAHU

CHANDRA KUMAR SAHU

09/07/83

TIKAM LAL NISHAD

SUKHIT RAM NISHAD

18/01/91

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

25

26

27

28

29

10.7

64.89

10.62

64.89

74.67 14.84 28.69 10.15

11.2

64.87

63.33 14.28 29.48 11.58

9.5

64.83

57.33 15.48 30.42

10.3

8.6

64.80

72

50.67

10.8

7.601

64.80

53.33 14.48 30.92 11.39

64.78

65.52

68.67

9.828

10.3

64.77

59.68 72.55

62.67 14.64 29.84 10.88

9.401

64.76

60.44

74

51.33 15.72 30.22

11.1

7.7

64.74

80.11 58.11

67

16.02 29.06 10.05

9.6

64.73

66.4

68.67 13.28 29.53 11.61

10.3

64.72

71.2

62

70.46

59.33 14.24

OBC

71.2

62

73.75

56

14.24

OBC

80

60.22 72.83

50.67

16

OBC

68.22

60

72.91

66.67 13.64

OBC

77.2

55.78

80.25

61.33 15.44 27.89

63.53 68.18

62

61.83 75.92
57.28

59.06 77.42

64

23

31.77 10.23

16.44 28.84

15.4

16

24

31

28.64

31

10.57

8.9

64.71

31

11.06

8.4

64.70

30.11 10.92

7.601

64.64

10.94

10

64.58

12.04

9.2

64.57

30

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PUNIT RAM MANNADE

12/06/89

SC

79.6

58.5

69.12

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10.37

64.54

100

2258521821312

64.54

SANGAM KUMAR
MANNADE

101

2301112121316

64.51

MANJULATA PATEL

NEHARULAL PATEL

06/06/90

OBC

74

60.89 73.09

55.33

14.8

30.45 10.96

8.3

64.51

102

228444221318

64.48

FALGUNI KUMAR
PATEL

CHHABI LAL PATEL

15/08/87

OBC

68

61.28 75.58

59.33

13.6

30.64 11.34

8.9

64.48

103

2355242321317

64.48

SARITA SAHU

RAMESHWAR SAHU

10/04/86

OBC

67.67 61.73 71.17

62.67 13.53 30.87 10.68

9.401

64.48

104

2344542221313

64.42

GEETA PADMAKAR

NGESHWAR PADMAKAR

15/05/86

OBC

73.6

63.06

71.13

105

2395961821316

64.41

BHAGWAT DADSENA

PURUSHOTTAM
DADSENA

10/01/79

OBC

70.22 64.08

71.52

106

2319912321312

64.37

neelam singh

roshan

10/05/77

GEN

63.2

62.06 70.67

107

232186821315

64.36

BHARTI PATEL

BODHAN PATEL

07/03/89

OBC

66.8

108

2340702221310

64.34

LOMIN SAHU

GOPAL SAHU

26/10/88

OBC

109

232716221312

64.34

SIKANDAR KURRE

MOHAN LAL

07/08/89

SC

110

2335971121315

64.32

RAMAVTAR KASHYAP

PUNIRAM KASHYAP

08/07/87

OBC

111

2320372121316

64.32

UTTAMKUMARI PATEL NILKANTH PATEL

30/04/89

OBC

112

2314501121311

64.30

PRADEEP KUMAR
YADAV

KRISHNA KUMAR YADAV

17/07/85

113

2271041621317

64.22

RAMESHWARI BAI
KANWAR

PADMAN SINGH
KANWAR

02/07/88

114

226775121310

64.22

SMT. DEEPIKA
DEWANGAN

Mr. TORAN LAL


DEWANGAN

04/10/90

115

2342231121312

64.21

PREMLATA KURREY

JAIRAM PRASAD KURREY

09/04/90

116

2321531821319

64.20

ASHISH BISHAL

MANBODH BISHAL

25/12/89

15.92 29.25

14.72 31.53

10.67

7.5

64.42

50.67 14.04 32.04

10.73

7.601

64.41

67.33 12.64 31.03

10.6

10.1

64.37

66.68 66.42

51.33 13.36 33.34 9.963

7.7

64.36

69

59.89

80

57.33

13.8

12

8.6

64.34

75

55.11 81.25

64

15

9.6

64.34

68.4

70.27

60.67 13.68

10.54

9.101

64.32

75.2

57.74 76.73

59.33 15.04 28.87 11.51

8.9

64.32

OBC

60

62.95 70.82

31.48 10.62

10.2

64.30

ST

68.6

62.37 71.42

57.33 13.72 31.19 10.71

8.6

64.22

OBC

90

53.72 71.75

57.33

8.6

64.22

SC

78.6

60.26 65.73

56.67 15.72 30.13

9.86

8.501

64.21

OBC

80.4

57.39

11.03

8.4

64.20

62

73.5

50

68

56

12

18

16.08

29.95

27.56 12.19
31

26.86 10.76

28.7

Total
Marks

117

2274331821316

64.19

MANISH KANT VERMA RAMKISUN VERMA

118

2300881321312

64.15

SHER SINGH SAHU

119

2257651821312

64.15

120

237213221313

121


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

20/03/89

OBC

73.8

SHRI BHAGWAT PRASAD


SAHU

11/02/86

OBC

KUNJBIHARI PATEL

RAMLAL PATEL

11/07/88

OBC

64.10

KUBER VERMA

TEJ RAM

07/07/89

OBC

2267701621316

64.09

RASHMI DEWANGAN

MAHAVIR DEWANGAN

28/08/88

GEN

122

2301891921316

64.07

LAXMAN SAHU

BALI RAM SAHU

20/09/87

123

2329952221313

64.07

OMPRAKASH SAHU

PURAN LAL SAHU

19/03/88

124

237691821317

64.06

SONAM SINGH

B.S. CHANDEL

27/12/85

125

2353551421316

64.06

CHURAMAN SAHU

SOHAN RAM SAHU

11/06/89

126

227894621315

64.05

GAUTAM SAHU

SHIV KUMAR SAHU

13/03/89

127

2329932121320

64.02

SMT MATHURA
BANJARE

CHAIT RAM BANJARE

30/10/84

128

2289292221315

64.02

AMRITA BADGAIYA

K,K, SHUKLA

129

2257211821314

64.01

sumitra sinha

130

2282662121315

64.00

131

2309562221310

132
133

17

19

20

23

24

25

26

27

28

29

58.39 65.58

29.2

9.837

10.4

64.19

83.4

56.37 72.58

16.68 28.19 10.89

8.4

64.15

69.8

62.11 72.92

54.67 13.96 31.06 10.94

8.201

64.15

76.6

57.5

76.87

56.67 15.32 28.75

11.53

8.501

64.10

75.8

55.37 74.27

67.33 15.16 27.69 11.14

10.1

64.09

OBC

68.6

61.69 69.36

60.67 13.72 30.85

10.4

9.101

64.07

OBC

78.8

56.78

78.1

54.67 15.76 28.39

11.72

8.201

64.07

GEN

70

60.53 68.64

63.33

14

10.3

9.5

64.06

OBC

76

59.94 74.58

51.33

15.2

29.97 11.19

7.7

64.06

OBC

77.8

57

75.25

58

15.56

28.5

11.29

8.7

64.05

SC

68.2

58.37

86

55.33 13.64 29.19

12.9

8.3

64.02

23/04/86

GEN

61

63.89

72.5

60

12.2

31.95 10.88

64.02

chowa ram

24/03/90

OBC

71.6

62.33

67.5

56

14.32 31.17 10.13

8.4

64.01

UPENDRA SETH

RAJKUMAR SETH

21/06/84

OBC

69.6

61

71.83

58.67 13.92

10.77

8.801

64.00

63.98

KRISHAN KUMAR
VERMA

RAMCHAND VERMA

31/12/85

OBC

65.4

60.72 74.25

62.67 13.08 30.36 11.14

9.401

63.98

2318092121316

63.98

PARAS RAM PATEL

PURUSHOTTAM PATEL

20/04/89

OBC

74

55.42 72.17

70.94

10.64

63.98

2394651821316

63.96

ROSHAN LAL SAHU

LEELADHAR SAHU

02/02/90

OBC

76.2

73.9

60

11.09

63.96

57.26

18

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

69.33 14.76
56

14.8

30.27

30.5

27.71 10.83

15.24 28.63

Total
Marks

134

2297681421320

63.94

MADHU VERMA

135

231627821311

63.94

136

234013821819

137


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

29

GANESH RAM VERMA

14/06/90

OBC

74.4

59.72

74

54

14.88 29.86

11.1

8.1

63.94

HALDHAR PRASAD
SHRIWAS

SHATRUHAN LAL
SHRIWAS

10/08/87

OBC

64.8

63.42 74.45

54

12.96 31.71 11.17

8.1

63.94

63.84

JNTI KIRAN YADAV

NARAD

16/07/89

OBC

74

56.58

67.33

14.8

28.29 10.65

10.1

63.84

2374052121313

63.84

PANKAJ PATEL

SHRI DULAR SINGH


PATEL

20/05/87

OBC

74.2

58.47 75.75

56

14.84 29.24 11.36

8.4

63.84

138

2295682121319

63.81

JNTSNA BISHWAL

SRIDHAR BISHWAL

06/07/87

OBC

73.6

59.47 71.73

57.33 14.72 29.74 10.76

8.6

63.81

139

2326542721312

63.79

PURNIMA SINHA

SHOBHIT RAM SINHA

05/03/87

OBC

80.4

57.17 76.17

51.33 16.08 28.59 11.43

7.7

63.79

140

228779121310

63.77

SEEMA SAHU

BHUSHAN SINGH SAHU

10/02/90

OBC

67.2

61.61

73.5

56.67 13.44 30.81 11.03

8.501

63.77

141

2358281821312

63.76

SWETA JENDRE

DASHARU RAM JENDRE

20/01/90

SC

75.6

59.61 68.92

56.67 15.12 29.81 10.34

8.501

63.76

142

2362272321318

63.73

AMAR DAS CHELAK

PANCHBHAIYA

15/09/90

SC

70

60.89 75.92

52.67

30.45 11.39

7.901

63.73

143

2306212121317

63.72

SURAJ KUMAR SAHU

Mr. BIHARILAL SAHU

15/06/89

OBC

71.8

59.89 66.73

62.67 14.36 29.95 10.01

9.401

63.72

144

2376082121314

63.72

GOVIND RAM PATEL

FAKIR MOHAN PATEL

29/06/88

OBC

65.2

59.05

13.04 29.53 11.25

9.9

63.72

145

2314311421311

63.70

RENUKA DWIVEDI

DHANANJAY DWIVEDI

09/11/87

GEN

77.4

58.06 67.25

60.67 15.48 29.03 10.09

9.101

63.70

146

2306002721319

63.70

GEETANJALI SAHU

JEEVAN LAL SAHU

08/08/90

OBC

65

60.22 66.58

70.67

10.6

63.70

147

2279961021311

63.68

GAVIL KUMAR DHRUW LALLU RAM DHRUW

20/04/90

ST

74.8

60.11

68.4

56

14.96 30.06

10.26

8.4

63.68

148

2368382121310

63.66

MUKESH KUMAR
PATEL

NAND LAL PATEL

29/10/86

OBC

70.4

61.21

72.5

54

14.08 30.61 10.88

8.1

63.66

149

2347692121312

63.66

CHANDRA SHEKHAR
PATEL

GANGA DHAR PATEL

07/09/87

OBC

72.8

56.47 67.09

72

14.56 28.24 10.06

10.8

63.66

150

227130921318

63.66

KU ALKA VERMA

SHATRUHAN LAL VERMA

24/11/89

OBC

69.8

58.44 73.17

63.33 13.96 29.22 10.98

9.5

63.66

71

75

66

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

14

13

23

30.11 9.987
0

Total
Marks

151

2351861821315

63.62

CHATURBHUJ RANA

152

2336782121314

63.60

153

2275622221312

154


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

GHANSHYAM RANA

28/03/90

OBC

78.8

55.28

72.1

62.67 15.76 27.64

10.82

9.401

63.62

LALIT PATEL

NEHRU LAL PATEL

08/07/84

OBC

68

57.61

70

71.33

10.5

10.7

63.60

63.60

BHUNESHWARI
VERMA

KHILAWAN SINGH

11/06/90

OBC

70.6

62.11

69.5

53.33 14.12 31.06 10.43

63.60

2324021821311

63.59

MONGARA KUMARI
SAHU

SHANKAR LAL SAHU

06/01/88

OBC

72

62

63.92

57.33

9.588

8.6

63.59

155

2337501821315

63.58

JUGAL KISHOR
PRADHAN

VIJAY KUMAR PRADHAN

10/04/82

OBC

74.22 57.89 64.58

67.33 14.84 28.95 9.687

10.1

63.58

156

232773221310

63.57

DINESH KUMAR
YADAV

KRIPAL SINGH

04/08/88

OBC

76.6

60

63.57

157

2355281821310

63.54

DADURAM RATRE

SHANKHU KUMAR
RATRE

10/01/89

SC

81

56.61

72.22

54.67

16.2

28.31

10.83

8.201

63.54

158

2346141421310

63.53

BHUSHAN KUMAR
DEWANGAN

DUKALU RAM

07/01/90

OBC

72

59.06

68

62.67

14.4

29.53

10.2

9.401

63.53

159

226571121312

63.53

TOMESHWAR KUMAR
KESU RAM DESHMUKH
DESHMUKH

02/01/86

OBC

75.2

60.61

71.2

50

15.04 30.31 10.68

7.5

63.53

160

2340162221320

63.49

DEEPIKA YADAW

SHRI TULSI RAM YADAW

30/08/89

OBC

68

64.28 67.67

50.67

13.6

32.14 10.15

7.601

63.49

161

2281532221315

63.48

DHANANJAY KUMAR
SAHU

SHRI. AASHA RAM SAHU

10/11/87

OBC

68

59.44 69.75

64.67

13.6

29.72 10.46

9.701

63.48

162

235831921315

63.47

SMT RUPA SAHU

LEKHRAM

02/02/72

OBC

74.63 60.61 64.25

57.33 14.93 30.31 9.638

8.6

63.47

163

239302621316

63.47

GANESH DAS
MANIKPURI

RAJJU DAS MANIKPURI

18/01/91

OBC

66

61.33

72

58.67

10.8

8.801

63.47

164

2394061821319

63.45

SACHIN KUMAR
SWAIN

DIGRI LAL SWAIN

24/11/89

OBC

80.8

57.5

70.24

53.33 16.16 28.75

10.54

63.45

165

2268122221319

63.44

SURYAPRAKASH SAHU UMEND SINGH SAHU

17/07/90

OBC

78.6

56.72 64.42

64.67 15.72 28.36 9.663

9.701

63.44

166

2292811821314

63.44

NEELIMA PRADHAN

HEMASAGAR PRADHAN

28/01/91

OBC

80.6

56.06 71.25

57.33 16.12 28.03 10.69

8.6

63.44

167

234996921315

63.43

KOMAL SAHU

HOMLAL SAHU

08/12/87

OBC

65.4

59.33 68.58

69.33 13.08 29.67 10.29

10.4

63.43

53.78 82.42

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.6

14.4

23

28.81

31

15.32 26.89 12.36

13.2

30.67

Total
Marks

168

2298072321312

63.43

LUKESH KAUSHIK

169

2267312221312

63.42

170

2326741621310

171


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

CHHOTELAL KAUSHIK

18/07/85

OBC

59

60.11

79.13

64.67

11.8

30.06

11.87

9.701

63.43

JITENDRA KUMAR
SAHU

SHRI GOVIND RAM SAHU

01/08/89

OBC

73.8

58.83

78.28

50

14.76 29.42

11.74

7.5

63.42

63.41

SARITA KURREY

RADHE LAL

22/01/91

SC

70.8

60.47 69.45

57.33 14.16 30.24 10.42

8.6

63.41

228563821314

63.40

SONAL KAUSHIK

SHANKAR LAL KAUSHIK

12/07/91

OBC

71

61.47 67.75

55.33

14.2

30.74 10.16

8.3

63.40

172

2317021821311

63.38

SARITA PRADHAN
PRADHAN

PREM LAL PRADHAN

29/10/90

OBC

70

61.06

67

58.67

14

30.53 10.05

8.801

63.38

173

2343682721317

63.37

SANJOO YADAV

BARATU RAM

10/03/88

OBC

70.8

60.28

75.11

52

14.16 30.14

11.27

7.8

63.37

174

2268362721316

63.35

LEELA RAM SAHU

SHRI BULAKI RAM

17/06/88

OBC

77.4

56.44

73

58

15.48 28.22 10.95

8.7

63.35

175

2356431721317

63.32

RAMKARAN SAHU

BALJEET SAHU

01/01/87

OBC

74.8

58.16 70.55

58

14.96 29.08 10.58

8.7

63.32

176

2262121821319

63.32

KIRTIBALA SONI

KISHORILAL SONI

30/08/87

OBC

68

55.72 68.75

77

13.6

27.86 10.31

11.55

63.32

177

2289162121318

63.32

TANSEN VERMA

RAM CHARAN VERMA

01/04/89

OBC

68

59.32

74.41

59.33

13.6

29.66

11.16

8.9

63.32

178

225850121317

63.30

TILAK KUMAR SAHU

INDRAJEET SAHU

30/05/88

OBC

72

57.17 70.08

65.33

14.4

28.59 10.51

9.8

63.30

179

2366471321313

63.29

SWATI VAISHNAW

ABHISHEK VAISHNAW

05/05/87

OBC

65

62.33 76.17

51.33

13

31.17 11.43

7.7

63.29

180

225876121311

63.27

BHAGWATI BAI
DEWANGAN

BHUVAN LAL

05/07/89

OBC

60.2

62.39

76.89

56.67 12.04

11.53

8.501

63.27

181

2317782121312

63.27

ASHISH MAHANA

NANDKISHOR MAHANA

15/02/86

OBC

70.8

61.84 69.25

14.16 30.92 10.39

7.8

63.27

182

2376442121312

63.26

NITYANAND NAIK

KINKAR PRASAD NAIK

14/05/90

OBC

76.4

61.21 61.18

54.67 15.28 30.61 9.177

8.201

63.26

183

2311272121320

63.26

ANAND KUMAR
GUPTA

GOPAL GUPTA

12/09/88

OBC

74.6

57.37

74.38

56.67 14.92 28.69

11.16

8.501

63.26

184

237634121310

63.24

SHIVENDRA BAHADUR
KAMTA PRASAD
SAHU

07/07/85

OBC

50.2

66.28 75.75

8.7

63.24

52

58

31.2

10.04 33.14 11.36

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

REKH RAM

07/08/90

OBC

68.4

VEDU RAM

02/08/90

OBC

17

18

19

20

21

58.22 81.58

71.4

59.5

73.83

54
62

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.201

63.23

14.28 29.75 11.07

8.1

63.20

13.36 29.72 10.81

9.3

63.19

185

2326921821311

63.23

CHANDAN
CHAKRADHARI

186

2354252321314

63.20

MADHURI SAHU

187

236157921315

63.19

CHANENDRA KUMAR
DINDAYAL
DEWANGAN

06/03/88

OBC

66.8

59.44 72.08

188

229194921310

63.17

GAUTAM KUMAR

JAIRAM

17/11/89

ST

65.8

54.83 67.33

83.33 13.16 27.42

10.1

12.5

63.17

189

2301832121310

63.17

LOKNATH PATEL

TEJ KUMAR PATEL

10/05/89

OBC

71.4

57.53 78.83

55.33 14.28 28.77 11.82

8.3

63.17

190

2371552121310

63.17

PUSHPA PATEL

DEENDAYAL PATEL

15/10/89

OBC

78

58.21 65.09

29.11 9.764

8.7

63.17

191

2305821821315

63.15

ANITA SAO

MAYARAM SAO

12/11/90

OBC

74.6

59.94 69.08

52.67 14.92 29.97 10.36

7.901

63.15

192

237372221312

63.14

UPESH KUMAR
YADAW

GIRWAR LAL YADAW

05/02/88

OBC

74.6

56.94

77.66

193

228691621314

63.12

BALGOVIND SAHU

KHEMU RAM

25/05/89

OBC

77.8

57.28

72.8

194

237588821314

63.12

PRIYANKA SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

21/04/88

OBC

62

59

73.45

68

12.4

195

2253392221311

63.11

YOGESH KUMAR SAHU

NARENDRA KUMAR
SAHU

02/11/89

OBC

81

54.56

79.53

51.33

16.2

196

2392682221312

63.11

KAMAL NARAYAN
SAHU

NAROTTAM SAHU

13/03/88

OBC

73.4

53.56

77.64

197

234821221316

63.10

ANITA NAYAK

SHRI KAMLESH KUMAR


NAYAK

16/11/88

OBC

67.6

58.28 79.58

198

2329832121315

63.07

RADHIKA VERMA

MR. GHANSHYAM
VERMA

11/07/89

OBC

79.6

59.89

199

230074921318

63.04

shashi kant yadav

basant kumar

05/11/86

GEN

66.8

200

2282292121310

63.01

SMT BABITA NAYAK

PREMKAMAL NAYAK

30/06/87

OBC

201

2275501021320

63.01

PUNARAD KUMAR
SAHU

CHETAN RAM SAHU

07/05/90

OBC

54.67 13.68 29.11 12.24

58

15.6

14.92 28.47

11.65

8.1

63.14

53.33 15.56 28.64

10.92

63.12

29.5

11.02

10.2

63.12

27.28

11.93

7.7

63.11

66.67 14.68 26.78

11.65

10

63.11

56.67 13.52 29.14 11.94

8.501

63.10

54.67 15.92 29.95

8.201

63.07

55.44 75.75

70.67 13.36 27.72 11.36

10.6

63.04

76.6

57.32 72.17

54.67 15.32 28.66 10.83

8.201

63.01

73.6

56.28

72.97

61.33 14.72 28.14

10.95

9.2

63.01

60

54

Total
Marks

202

2295732121312

63.00

GEETA BEHERA

203

229200921311

62.99

204

2286791121320

205


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

TANKDHAR BEHERA

16/07/88

OBC

76.2

TIKU RAM VERMA

BIDESHI RAM VERMA

29/01/86

OBC

65.4

62.98

BASANT KUMAR
DINKAR

ISHWAR PRASAD DINKAR 08/08/83

SC

2263402221314

62.96

PAWAN KUMAR SAHU SWAROOP KUMAR SAHU

24/01/84

OBC

206

231725221315

62.93

HET RAM PATEL

RAMA PATEL

15/06/87

OBC

207

2276441121314

62.87

CHAMAN KUMAR
PATEL

TANNULAL PATEL

01/01/78

208

230493821319

62.87

ANIL KUMAR SAHU

MALIK RAM

19/08/88

209

2350352121313

62.86

SAROJ PRADHAN

CHATURANAN

18/05/79

210

2294232121310

62.86

LAXMI NARAYAN
SAHU

CHHABI LAL SAHU

11/07/84

211

226102221318

62.83

KAMAL KISHOR SAHU

GIRDHARI LAL

01/01/90

212

232361621318

62.83

SEEMA SAHU

RAGHUNATH PRASAD

26/05/88

213

2328561821311

62.80

INDRA JEET YADAV

TUKLAL YADAV

214

2263301621319

62.79

VINOD KUMAR

RAJAN KUMAR

215

2268091821313

62.78

216

2270512121315

217

19

20

58.47 68.82

59.56

67.5

74.11 57.89 70.08

58

61.33 60.39 68.67

71.8

OBC

65.78 60.83

60.67 13.16 30.42

OBC

70.4

61.33 14.08 29.19

OBC

68.67 62.11

70.5

50

OBC

59

62.32 69.36

63.33

OBC

74.6

55.95 69.58

OBC

69.4

59.61

67.5

15/06/90

OBC

70.6

04/05/86

GEN

SMT. YAMUNA PANDE ISHWAR LAL PANDE

05/05/89

OBC

62.77

DHALESHWAR DEHARI SUKH SAGAR DEHARI

20/06/87

OBC

2307862221316

62.75

GAURI PATEL

17/07/82

OBC

218

2252792221311

62.74

CHUMAN MARKANDE PUSAU RAM MARKANDE

18/08/86

SC

SHOBHNATH PATEL

17

18

25

26

27

28

29

54.67 15.24 29.24 10.32

8.201

63.00

66.67 13.08 29.78 10.13

10

62.99

14.82 28.95 10.51

8.7

62.98

68

12.27

10.3

10.2

62.96

54

14.36 29.31 11.16

8.1

62.93

10.2

9.101

62.87

10.4

9.2

62.87

13.73 31.06 10.58

7.5

62.86

11.8

10.4

9.5

62.86

63.33 14.92 27.98 10.44

9.5

62.83

60.13 13.88 29.81 10.13

9.02

62.83

59.28 71.58

55.33 14.12 29.64 10.74

8.3

62.80

75.6

55.26 70.25

63.33 15.12 27.63 10.54

9.5

62.79

78.6

55.89 69.42

58

15.72 27.95 10.41

8.7

62.78

74

57.21 69.75

59.33

14.8

28.61 10.46

8.9

62.77

71.78 59.56 66.75

57.33 14.36 29.78 10.01

8.6

62.75

69.4

51.33 13.88 30.84 10.32

7.7

62.74

58.61 74.42
68

58.37 69.36

61.67 68.83

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

30.2

31.16

24

Total
Marks

219

2348132721318

62.74

OMKAR NISHAD

220

2309391821315

62.73

221

2305301821319

222


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

SUKALU RAM

05/11/90

OBC

80

SMT SUMITRA
DEWANGAN

GOVIND PRASAD
DEWANGAN

01/06/82

OBC

62.72

SHRIMATI SAHU

BIRANCHI SAHU

17/10/89

OBC

70

2284321821316

62.71

PRABHA SAHU

HEMU RAM SAHU

14/09/88

OBC

67

223

230664821318

62.70

PRAKASH RAJAK

RAMASHANKAR RAJAK

02/08/88

OBC

224

2270321021320

62.69

AKHILESH KUMAR
SAHU

MAKHAN LAL SAHU

11/02/84

OBC

225

2285032321319

62.66

MEENAKSHI SAHU

RAMESHWAR DAS SAHU

28/02/90

OBC

226

2295422221316

62.66

KAVITA VERMA

RAJENDRA VERMA

05/11/83

227

2260722121316

62.66

ASHWINI KHAMHARI

DHARMU KHAMHARI

19/06/86

228

2327911321312

62.65

UMAKANT SHARMA

GOVERDHAN SHARMA

18/03/88

229

2350482221319

62.64

SARITA SHARMA

SAMBHU NATH SHARMA

30/08/80

230

2277191121318

62.63

RAJKUMAR DAHARIYA

SHRI BHURWA
DAHARIYA

07/05/90

231

2333152121815

62.62

SMT. DEEPLAYA
GUPTA

JITESHWAR GUPTA

05/05/85

232

2367801821315

62.62

SMT. VIDYA SAHU

233

2304531121316

62.61

234

2328421321320

235

2318152221319

17

18

19

20

21

22

52.67

16

77.72

52

61.33 69.67

50.67

14

58.5

71.08

62.67

13.4

83.68 54.42 65.71

66.8

81.8

54

OBC

65.78

59

OBC

GEN

GEN

SC

MAYANK SHEKHAR SAHU 04/07/77

BADRI PRASAD
BHARDWAJ

RAGHUNANDAN
BHARDWAJ

03/05/86

62.59

raju ram
chandravanshi

baldau chandravanshi

05/06/90

62.57

SALINI KASHYAP

KAPIL KASHYAP

12/06/86

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

25

26

27

28

29

7.901

62.74

11.66

7.8

62.73

30.67 10.45

7.601

62.72

29.25 10.66

9.401

62.71

59.33 16.74 27.21 9.857

8.9

62.70

56.67 13.36 30.64 10.19

8.501

62.69

72

56.67 16.36

73.33

66.8

60.37 70.73

63.2

57.33 72.33

70

62.67 59.39 76.08

71

67.5

OBC

74

58.32 71.75

OBC

SC

OBC

OBC

56.72 69.83

69.11 58.89

61.28 67.92

23

24

28.36 10.47

13.82 29.45

27

10.8

8.501

62.66

29.5

11

62.66

8.501

62.66

12.64 28.67 10.85

10.5

62.65

60

12.53

29.7

11.41

62.64

62

14.2

29

10.13

9.3

62.63

52.67

14.8

29.16 10.76

7.901

62.62

69.25 56.28 74.83

62.67 13.85 28.14 11.22

9.401

62.62

71.8

59.37 69.75

14.36 29.69 10.46

8.1

62.61

72.4

57.94 70.91

56.67 14.48 28.97 10.64

8.501

62.59

63.2

58.83 72.75

9.6

62.57

58

60

13.16

56.67 13.36 30.19 10.61

54

64

12.64 29.42 10.91

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

PANNA LAL SAHU

31/10/87

OBC

73.8

17

18

19

20

21

57.06 68.42

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

14.76 28.53 10.26

62.55

236

225521121314

62.55

GITESHWAR KUMAR
SAHU

237

2298351821318

62.55

DIVYA CHANDRAKAR

DHALU RAM
CHANDRAKAR

12/05/84

OBC

71.33 58.67 70.33

56

14.27 29.34 10.55

8.4

62.55

238

2279772721311

62.55

NEHA GOSWAMI

BHANUPRAKASH

21/03/89

OBC

78.4

64

15.68 27.64 9.626

9.6

62.55

239

2282872221317

62.55

DEVKI VERMA

PUNA RAM VERMA

08/06/80

OBC

66.44 58.44

80.91

52.67 13.29 29.22

12.14

7.901

62.55

240

2270861821312

62.53

NIRAKAR PRADHAN

MADAN PRADHAN

25/04/83

OBC

68.8

73

57.33 13.76 29.22 10.95

8.6

62.53

241

238491221310

62.53

HEERA LAL SAHU

MAHETTAR SAHU

14/07/87

OBC

71

58.63 74.08

52.67

14.2

7.901

62.53

242

2391582321816

62.50

SHIVSHANKAR
DADSENA

BIRBAL DADSENA

15/03/83

OBC

65

55.56

78.83

66

13

11.82

9.9

62.50

243

2297992721310

62.49

TIJAN SAHU

BHAGOLI RAM

04/02/89

OBC

70.6

57.72 74.75

55.33 14.12 28.86 11.21

8.3

62.49

244

2321721821314

62.49

CHAITANY NAYAK

BASANT KUMAR NAYAK

27/09/88

OBC

73.4

57.56 76.17

50.67 14.68 28.78 11.43

7.601

62.49

245

234435221311

62.48

NEERENDRA
KAIWARTYA

JHADU

15/10/88

OBC

71.8

55.95

76.33

11.45

8.7

62.48

246

2261522221317

62.48

RAJA RAM PATEL

SAMPAT LAL PATEL

01/10/89

OBC

74.2

54.17 74.33

62.67 14.84 27.09 11.15

9.401

62.48

247

227128221318

62.46

LUKESHWAR SAHU

GUHAN

05/06/86

OBC

73

57.61 71.68

55.33

8.3

62.46

248

2331952321318

62.45

AGESHWARI SAHU

NARSINGH

07/02/90

OBC

74.6

58.06 70.67

52.67 14.92 29.03

10.6

7.901

62.45

249

2314811021320

62.44

ROSHAN LAL SAHU

JEEVAN LAL SAHU

01/09/82

OBC

68.67 56.28

81.8

55.33 13.73 28.14 12.27

8.3

62.44

250

2338242321316

62.43

TIWENDRA KUMAR
DEWANGAN

SHRAWAN KUMAR

06/01/86

OBC

62.4

58.67 76.11

61.33 12.48 29.34 11.42

9.2

62.43

251

2294482121320

62.41

BHARAT LAL MEHER

SHRI SHUKLAL MEHER

06/10/85

OBC

71.4

55.53 69.08

66.67 14.28 27.77 10.36

10

62.41

252

227698821314

62.41

PURUSHOTTAM SAHU SONSAY SAHU

19/07/87

OBC

80.95 51.26 69.92

67.33 16.19 25.63 10.49

10.1

62.41

55.28 64.17

58.44

58

29.32 11.11
27.78

14.36 27.98

14.6

28.81 10.75

Total
Marks

253

2341491821316

62.40

PURNIMA YADAW

254

2301551121318

62.39

255

2273722221318

256


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

19

20

18/09/86

OBC

71.4

DURGA PRASAD SAHU ACHCHHE LAL SAHU

09/06/79

OBC

69.78 58.89

72.62

62.39

GIRDHARI LAL LODHI

SANTOSH KUMAR LODHI

26/08/88

OBC

66.2

60.78 68.42

2335082121315

62.39

CHANDRASHEKHAR
PATEL

JANAKRAM PATEL

27/12/85

OBC

67.6

57.16 69.25

257

2372181821317

62.34

DINESH KUMAR BHOI

RISHABH BHOI

19/10/85

OBC

73.8

56.94 72.08

258

235581621311

62.34

RAJU SEN SEN

NAROTTAM SEN

01/07/87

OH

OBC

75.4

57.72 66.67

56

15.08 28.86

259

2310091121317

62.31

AJAY KUMAR SONI

SITARAM SONI

10/06/84

OBC

69.33 59.33 73.17

52

260

2287262221315

62.30

KU. ROSHNI
CHANDRAKAR

OMLAL CHANDRAKAR

09/04/90

OBC

71.6

54.61 83.83

54

261

2368232721310

62.30

SMT KIRAN MALA


SAHU

BHOOSHAN LAL MALA

12/06/83

OBC

66.2

60.39 68.42

262

225308921317

62.30

BHUSAN LAL
DEWANGAN

NARAYAN PRASAD
DEWANGAN

10/10/86

OBC

65.4

61.06 70.58

263

2314881821312

62.30

NAVEEN KUMAR
CHANDRAKAR

SHREE SANTOSH
CHANDRAKAR

15/10/88

OBC

74.8

56.67

54.67 14.96 28.34

264

2257492721316

62.28

MOHAN LAL KAISHAL

CHANDRIKA PRASAD

01/07/90

ST

69.4

60.72 66.92

265

230061621320

62.27

PARMANAND

NOHAR SINGH

22/08/88

OBC

74.2

57.44 72.75

52

266

233081821310

62.25

LALIMA CHOUBEY

R.S. CHOUBEY

01/07/89

GEN

49

65.32 71.92

60

267

2370702121318

62.25

RAMESHWAR PRASAD
MADAN LAL PATEL
PATEL

25/06/85

OBC

71.2

58.16

69.5

268

2334492121310

62.23

LAXMAN BHOY

FAKIR BHOY

01/09/84

OBC

66

58.37

73

269

2256921121319

62.22

ASHA SONI

KANHAIYA LAL SONI

16/08/90

OBC

71.6

HIMMAT LAL YADAW

17

18

58.89 69.17
0

72

57.68 75.73

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.3

62.40

10.89

8.1

62.39

8.501

62.39

13.52 28.58 10.39

9.9

62.39

55.33 14.76 28.47 10.81

8.3

62.34

8.4

62.34

13.87 29.67 10.98

7.8

62.31

14.32 27.31 12.57

8.1

62.30

10.26

8.6

62.30

13.08 30.53 10.59

8.1

62.30

10.8

8.201

62.30

53.33 13.88 30.36 10.04

62.28

7.8

62.27

32.66 10.79

62.25

56.67 14.24 29.08 10.43

8.501

62.25

59.33

29.19 10.95

8.9

62.23

51.33 14.32 28.84 11.36

7.7

62.22

55.33 14.28 29.45 10.38


54

13.96 29.45

56.67 13.24 30.39 10.26


66

57.33 13.24
54

30.2

10

14.84 28.72 10.91


9.8

13.2

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

14/05/88

SC

63

17

18

19

20

21

22

56.67 83.17

58.67

12.6

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.801

62.21

270

2288651821315

62.21

SEEMA GAYAKWAD

ONKAR SINGH
GAYAKWAD

271

2310982721310

62.21

GEETA DEWANGAN

SHRI KHOM PRAKASH


DEWANGAN

21/04/90

OBC

68.8

57.5

74.67

56.67 13.76 28.75

11.2

8.501

62.21

272

2304242221313

62.20

YASHWANT KUMAR

PANCHAM RAM

05/10/89

OBC

73.6

57.89

68.87

54.67 14.72 28.95

10.33

8.201

62.20

273

2256102221310

62.19

RAKESH KUMAR

LAXMI NARAYAN

03/01/88

OBC

70.8

57.11 75.83

8.1

62.19

274

239156121315

62.19

LALIT KUMAR SINHA

BISHAL RAM

16/10/89

OBC

76.6

53.83

73.67

59.33 15.32 26.92

11.05

8.9

62.19

275

2260142321314

62.16

PREMSINGH VERMA

MANIKLAL VERMA

15/04/82

OBC

73.11 58.05 70.75

52.67 14.62 29.03 10.61

7.901

62.16

276

2378251921312

62.15

SMT MAYANKA
UPADHYAY

PRADEEP UPADHYAY

16/06/85

GEN

65.6

59.16

67.68

62

13.12 29.58

10.15

9.3

62.15

277

2388802321312

62.15

HILESHWAR VERMA

SHRI BALEE RAM VERMA

10/12/87

OBC

70.8

56

73.28

60

14.16

10.99

62.15

278

2310991121314

62.14

NAYAN KUMAR
KASHYAP

SITARAM KASHYAP

16/08/86

OBC

72.2

53.05 73.82

67.33 14.44 26.53 11.07

10.1

62.14

279

2381092121311

62.14

DEEPAK KUMAR
PRADHAN

ISHWAR PRASAD
PRADHAN

25/06/83

OBC

72.67 59.11 63.64

56.67 14.53 29.56 9.546

8.501

62.14

280

2320422121320

62.12

SUSHEEL KUMAR
PATEL

NARMADA PRASAD
PATEL

14/04/88

OBC

78

56.42 70.75

51.33

28.21 10.61

7.7

62.12

281

2324352121318

62.11

RAMKRISHN PATEL

SHIVNARAYAN PATEL

17/06/86

OBC

66.8

60.79 71.67

50.67 13.36

30.4

10.75

7.601

62.11

282

232666221319

62.10

SANTOSH KUMAR
VERMA

KAILASH VERMA

15/07/86

OBC

66

62.28 68.42

50

13.2

31.14 10.26

7.5

62.10

283

2349781321319

62.10

UMASHANKAR
CHANDRAVANSHI

RAMAWTAR

11/12/87

OBC

69

58.94

63.5

62

13.8

29.47 9.525

9.3

62.10

284

2295902221319

62.09

Shankar Verma

Ashok kumar verma

03/10/86

OBC

61.8

60.44 71.42

58.67 12.36 30.22 10.71

8.801

62.09

285

2336701821311

62.09

JITENDRA KUMAR
PATEL

BENUDHAR PATEL

03/06/91

OBC

75.2

55.44 74.17

54.67 15.04 27.72 11.13

8.201

62.09

286

2297761821317

62.09

KUSUMLATA PATEL

SUBHASH CHAND PATEL

17/06/86

OBC

66.2

60.44 70.17

8.1

62.09

54

54

28.34 12.48

14.16 28.56 11.37

15.6

28

13.24 30.22 10.53

Total
Marks

287

2325572221314

62.08

BEENA CHAUHAN

288

2261222221318

62.08

289

2359412721316

290


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

05/07/67

GEN

OMPRARAKASH SAHU SHRI ASHA RAM SAHU

18/02/82

OBC

62.08

GHANSHYAM SAHU

DARBARI RAM

30/07/89

OBC

2263201021320

62.07

LEKHRAM SAHU

KISAN LAL SAHU

01/12/87

OBC

291

2323601021315

62.07

NEELKAMAL SAHU

SHATRUHAN LAL SAHU

08/12/87

292

2350772121313

62.06

ABHIMANYU PATEL

FAGNU PATEL

08/06/83

293

2320531021310

62.04

JITENDRA KUMAR
SAHU

BISOUHA RAM SAHU

15/07/87

294

233776621315

62.03

MALIK RAM PAL

KRIPAL

03/01/89

295

2369711421313

62.03

NIRAJ KUMAR SINGH

RAMASHANKER SINGH

26/08/82

296

236055621316

62.02

KU.NOKESHWARI
SAHU

BHARAT LAL

02/11/89

297

2327472721311

62.02

UMENDRA KUMAR
PATEL

LAKESH KUMAR PATEL

298

2277081821315

62.02

MANDAKINI PRADHAN

299

2306741821319

62.01

300

2306532121311

301

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

19

20

75.13 56.09 64.08

58.8

60.33 67.67

79.6

53.56

75.8

55.83

OBC

72.8

56

GEN

76

OBC

OBC

GEN

OBC

06/08/88

SAGAR CHAND
PRADHAN

10/04/89

JONTI CHANDRAKAR

KEWAL CHANDRAKAR

09/03/88

62.00

PRAKASH GUPTA

Sri.VISHNU CHARAN
GUPTA

09/10/84

237037621316

61.99

SANTOSHI PATEL

ANIL KUMAR VERMA

01/03/83

302

2353111821320

61.99

PRASHANT KUMAR
SAHU

HRISHIKESH SAHU

07/06/88

303

2290812721314

61.98

SHAILENDRA KUMAR
DHANKER

SHRI AMAR SINGH

12/04/88

BASANT CHAUHAN

16

17

25

26

27

28

29

62.67 15.03 28.05 9.612

9.401

62.08

66.67 11.76 30.17 10.15

10

62.08

71.85

57.33 15.92 26.78

10.78

8.6

62.08

69.33

57.33 15.16 27.92

10.4

8.6

62.07

74.08

56

14.56

11.11

8.4

62.07

54.84 65.58

64

15.2

27.42 9.837

9.6

62.06

79.2

54.5

75

11.25

7.7

62.04

73.4

59.06 66.83

52

14.68 29.53 10.02

7.8

62.03

51.56 64.06 67.27

64

10.31 32.03 10.09

9.6

62.03

72.4

57.61 72.25

52.67 14.48 28.81 10.84

7.901

62.02

OBC

70

55.67 74.58

27.84 11.19

62.02

OBC

72.2

58.61 71.17

50.67 14.44 29.31 10.68

7.601

62.02

OBC

71.8

60.67 14.36

28.5

10.05

9.101

62.01

OBC

56

62.58 74.73

55.33

31.29 11.21

8.3

62.00

OH

OBC

66.44 57.67 67.76

64.67 13.29 28.84 10.16

9.701

61.99

OBC

70.8

56.33 75.08

14.16 28.17 11.26

8.4

61.99

OBC

70.4

58.83 69.92

53.33 14.08 29.42 10.49

61.98

57

18

67

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

28

51.33 15.84 27.25

60

56

14

11.2

24

Total
Marks

304

2255412221313

61.98

MAYA YADAV

305

2266092121310

61.98

306

2376192121315

307


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

RADHESHYAM

22/05/87

OBC

77.6

NGESH KUMAR
CHOUHAN

SURAJ PRAKASH
CHOUHAN

10/09/86

SC

61.97

SHOBHIT KUMAR
PATEL

KRISHNA CHAND PATEL

02/08/88

OBC

2322672121311

61.97

HEMANT YADAV

RUPESHWAR YADAV

29/08/85

OBC

308

2266522221319

61.97

NEERAJ KUMAR SAHU JOGRAJ

07/03/87

OBC

309

233837221317

61.94

SHOBHA RAM SAHU

SURENDRA PRASAD
SAHU

10/08/88

310

237693921310

61.93

SARITA SAHU

MAHESH RAM

08/12/84

311

2287082121314

61.92

BABITA PRADHAN

TULASI PRADHAN

25/06/88

312

2260191421320

61.91

DEVENDRA KUMAR
SAHU

BHANOO RAM SAHU

12/10/87

313

233422121310

61.89

RAVINDRA NATH NGI

JAYPRAKASH NATH NGI

09/02/88

314

225603221312

61.88

KHUMEN KUMAR
YADAW

ITVARI RAM

26/06/89

315

2367892221313

61.86

HARSHA CHANDRAKAR ASHOK CHANDRAKAR

316

2262761121316

61.83

RAI SINGH BAGHEL

317

2295872121311

61.83

318

228034921312

319
320

19

20

54.89 68.08

57.6

60.89 76.73

72.6

57.05 68.18

73.2

58.21 66.17

72.8

56.22

OBC

75

56.68

OBC

OBC

OBC

OBC

02/08/89

GYAN CHAND BAGHEL

20/09/85

HARISHANKAR
PRADHAN

HEMSAGAR PRADHAN

19/05/89

61.82

GITESHWAR
DEWANGAN

DEENDAYAL

10/01/89

227525121319

61.79

hemant kumar nishad toman lal nishad

28/09/86

238387821318

61.79

NAVIN KUMAR
KASHYAP

01/01/90

KHAPSURAT LAL
KASHYAP

17

25

26

27

28

29

58.67 15.52 27.45 10.21

8.801

61.98

56.67 11.52 30.45 11.51

8.501

61.98

14.52 28.53 10.23

8.7

61.97

55.33 14.64 29.11 9.926

8.3

61.97

75.33

53.33 14.56 28.11

11.3

61.97

73.33

50.67

11

7.601

61.94

64.67 60.06 76.42

50

12.93 30.03 11.46

7.5

61.93

69.2

56.89 73.58

57.33 13.84 28.45 11.04

8.6

61.92

75.8

56.78 69.75

52.67 15.16 28.39 10.46

7.901

61.91

70.4

60.44 66.58

50.67 14.08 30.22 9.987

7.601

61.89

OBC

68.6

58.11 70.67

56.67 13.72 29.06

10.6

8.501

61.88

OBC

65.4

58

73.17

58.67 13.08

10.98

8.801

61.86

SC

64

57.32

66.5

69.33

28.66 9.975

10.4

61.83

OBC

62.2

60.68 73.64

53.33 12.44 30.34 11.05

61.83

OBC

70.6

56.33 72.92

57.33 14.12 28.17 10.94

8.6

61.82

OBC

64

59.11 74.25

55.33

8.3

61.79

OBC

75.6

71.39

55.33 15.12 27.66

10.71

8.3

61.79

55.32

18

21

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

15

12.8

12.8

23

28.34

29

24

29.56 11.14
0

Total
Marks

321

2290341421312

61.78

SUNITA HIRWANI

322

2377442721314

61.77

323

2307421021313

324


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SURAJ LAL HIRWANI

07/06/88

OBC

64.8

55.72 75.08

YUVRAJ SAHU

THAKUR RAM SAHU

10/10/86

OBC

72.4

56.78

19

20

25

26

27

28

29

64.67 12.96 27.86 11.26

9.701

61.78

72.67

53.33 14.48 28.39

10.9

61.77

61.76

POONAM KAHAR

BISAUHA RAM KAHAR

29/06/87

OBC

67.8

58.78 74.75

50.67 13.56 29.39 11.21

7.601

61.76

2383302121310

61.75

JAI KUMAR PATEL

TULASI PRASAD PATEL

12/03/87

OBC

66.4

56.58 72.55

13.28 28.29 10.88

9.3

61.75

325

236121621314

61.75

SHRADDHA TIWARI

SHRI RAM VILAS DUBEY

13/05/82

GEN

57.78 58.72 75.55

63.33 11.56 29.36 11.33

9.5

61.75

326

2277182221316

61.74

MANJU PANDEY

RAJESH PANDEY

24/10/81

GEN

68.22 55.83

73.18

61.33 13.64 27.92

10.98

9.2

61.74

327

238167221315

61.73

UMA KAMAL

GOVANDHAN PRASAD
KAMAL

25/06/83

GEN

74

54.39 70.92

60.67

10.64

9.101

61.73

328

2392501821313

61.73

CHOWA RAM SEN

MOHAN LAL SEN

01/07/86

OBC

76.6

53.61

74

56.67 15.32 26.81

11.1

8.501

61.73

329

2310952221311

61.71

LATA KUMARI SAHU

PAWAN KUMAR SAHU

12/08/90

OBC

76

53.44 72.58

59.33

26.72 10.89

8.9

61.71

330

2287241021315

61.69

LOCHAN KUMAR SAHU NEELKANTH SAHU

03/08/91

OBC

72.4

56.39 69.42

57.33 14.48

28.2

10.41

8.6

61.69

331

225423621315

61.69

SANDHYA MANHARE

SANJAY MANHARE

13/05/88

SC

71.2

58.28 70.71

51.33 14.24 29.14 10.61

7.7

61.69

332

2348072121320

61.67

PRAMOD KUMAR
PATEL

RAMESHWAR PRASAD
PATEL

14/05/83

OBC

69.78 56.61 64.09

65.33 13.96 28.31 9.614

9.8

61.67

333

225796221313

61.67

RAKESH KUMAR
MILEN

LAKHESWAR PRASAD

14/03/89

SC

70.2

58.06

72

52

10.8

7.8

61.67

334

235960921317

61.65

MAMTA YADU

AWADH RAM

05/03/89

OBC

79

53.89

73.38

52.67

15.8

11.01

7.901

61.65

335

2266842221316

61.65

RADHIKA NIRMALKAR RAMESH NIRMALKAR

02/12/83

OBC

70

55.83 78.25

53.33

14

27.92 11.74

61.65

336

2304432221320

61.64

ARUNA YADAV

ISHWAR PRASAD YADAV

10/10/87

OBC

70

58.56 71.75

50.67

14

29.28 10.76

7.601

61.64

337

2288251821313

61.64

MEHTTAR LAL SAO

BHOGIRAM SAO

14/09/87

OBC

69.8

57.39 70.58

56

13.96

28.7

8.4

61.64

21

62

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

14.8

15.2

23

27.2

14.04 29.03
26.95

24

10.59

Total
Marks

338

233461121314

61.63

339

225891921319

340


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

KU. VANDANA NGI

JAY PRAKASH NATH NGI

25/09/85

OBC

58.8

61.63

OMESHWARI
CHANDRAKAR

LALIT CHANDRAKAR

13/02/81

OBC

91.78 49.89

2383121121318

61.62

MUKESH KUMAR
YADAW

ROHIT YADAW

07/08/86

OBC

69.2

341

2291152721318

61.61

PREMLAL PATEL

DOMAR SINGH

05/04/89

OBC

79.2

342

232230821319

61.60

SANJAY KUMAR RAJAK PUNAU RAM RAJAK

06/07/81

OBC

343

2297732121315

61.60

LATA NAIK

TULSI DAS NAIK

15/08/88

OBC

344

2324321821314

61.60

sunil kumar sonkar


sonkar

baijnath sonkar

30/06/88

OBC

345

227002621320

61.57

NAND KUMARI SAHU

NAKUL RAM SAHU

25/03/90

OBC

346

2356872221316

61.55

PUSHPENDRA KUMAR
BHAGAWANI RAM SAHU
SAHU

17/11/87

347

2271922321310

61.55

GANGOTRI JANGHEL

KUNJ LAL JANGHEL

17/08/87

348

2289942321314

61.55

SANTOSH KUMAR
BAGHEL

SHIVKUMAR BAGHEL

09/04/84

349

2393771021312

61.54

REKHRAM SAHU

KRISHNA RAM SAHU

07/05/88

350

2296332121310

61.54

RAGHUNATH
PRADHAN

LEKARU PRADHAN

08/12/89

351

2313862321316

61.53

TAMESHWARI
CHOUDHARY

LALA RAM CHOUDHARY

23/10/88

352

2292792721313

61.53

MAHENDRA KUMAR
NISHAD

MOHAN RAM

353

2382441821317

61.51

JAGESHWAR
DEWANGAN

SANTRAM

354

2268821121316

61.50

RAMESHWAR PRASAD
DEV PRASAD YADAV
YADAV

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

53.33 11.76

31.2

10.68

61.63

65.5

56.67 18.36 24.95 9.825

8.501

61.63

58.26

71

53.33 13.84 29.13 10.65

61.62

54.61

71.79

51.33 15.84 27.31

10.77

7.7

61.61

75.67 56.74 63.33

57.33 15.13 28.37

9.5

8.6

61.60

69.2

57.84 72.91

52.67 13.84 28.92 10.94

7.901

61.60

75.2

53.94 72.58

58

15.04 26.97 10.89

8.7

61.60

78.2

53.39 72.25

56

15.64

10.84

8.4

61.57

OBC

64.6

56.11

76.39

60.81 12.92 28.06

11.46

9.122

61.55

OBC

68.8

54.17

79.38

58.67 13.76 27.09

11.91

8.801

61.55

OBC

63.44 61.24 64.92

56.67 12.69 30.62 9.738

8.501

61.55

OBC

75.4

54.17

79.17

11.88

7.5

61.54

OBC

68.8

58.16

74

50.67 13.76 29.08

11.1

7.601

61.54

OBC

63.6

58.67 75.17

54.67 12.72 29.34 11.28

8.201

61.53

16/05/88

OBC

73.8

55.61

76.41

50

11.46

7.5

61.53

14/11/86

OBC

80

52.17

74.15

55.33

16

26.09

11.12

8.3

61.51

03/04/90

OBC

75

55.95 66.18

57.33

15

27.98 9.927

8.6

61.50

62.39 71.17

21

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

26.7

15.08 27.09

14.76 27.81

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SHANKAR LAL DAHARJI

17/09/86

SC

69.2

56.22

76.88

74.2

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

53.33 13.84 28.11

11.53

61.48

63.33 11.88 28.97

11.13

9.5

61.48

355

2334872221310

61.48

GAJENDRA KUMAR
DAHARJI

356

228177121313

61.48

DINESH KUMAR
JAGNAYAK

SAMALIYA RAM
JAGNAYAK

26/09/82

SC

59.4

57.94

357

234858221317

61.47

SURENDRA SINGH
RAJPUT

DARSHAN SINGH RAJPUT

09/04/87

GEN

73.4

54.28 70.33

60.67 14.68 27.14 10.55

9.101

61.47

358

233530221317

61.47

GOPAL RAM YADAV

LAKHE RAM YADAV

24/01/89

OBC

61.8

57.78 74.11

60.67 12.36 28.89 11.12

9.101

61.47

359

2293322121317

61.44

YASHODA GUPTA

BHARAT KUMAR GUPTA

16/05/88

OBC

70.8

56.89 69.58

14.16 28.45 10.44

8.4

61.44

360

237268221311

61.44

KHEMLATA NISHAD

SHRI KHUBIRAM NISHAD

20/01/88

OBC

69.8

58.11 72.17

50.67 13.96 29.06 10.83

7.601

61.44

361

2378802721311

61.44

RAKESH KAUSHAL

VIJAY KAUSHAL

25/11/87

OBC

73

54.33 73.17

58

14.6

8.7

61.44

362

2358582121312

61.43

SARITA GUPTA

KUNJBIHARI GUPTA

09/07/89

OBC

73.8

55.53

58

14.76 27.77

10.2

8.7

61.43

363

225763121317

61.41

NARENDRA KUMAR
SAHU

RADHESHYAM SAHU

15/10/88

OBC

70.6

54.67 69.67

63.33 14.12 27.34 10.45

9.5

61.41

364

2391731821313

61.38

DHARMENDRA
KUMAR SAHU

JETHU RAM SAHU

03/06/88

OBC

68.4

58.22

63.28

60.67 13.68 29.11

9.492

9.101

61.38

365

2294771121316

61.38

KESHAW KUMAR
PATEL

CHHATTAR LAL PATEL

04/05/79

OBC

62.89 57.17 72.09

62.67 12.58 28.59 10.81

9.401

61.38

366

2328392321312

61.37

BALI RAM VERMA

ALALI RAM

01/09/86

OBC

62.2

59.39

66.25

62

12.44

9.938

9.3

61.37

367

231868921317

61.37

PREETI PARGANIHA

ARJUN SINGH
PARGANIHA

30/10/86

OBC

65.4

57.67 75.67

54

13.08 28.84 11.35

8.1

61.37

368

2277152721319

61.37

HOMESHWARI SAHU

SHRI NATHALU RAM

10/07/88

OBC

79

53.78

70.5

54

15.8

26.89 10.58

8.1

61.37

369

2361551821312

61.36

MADAN SINGH
DHRUW

CHHOTU RAM DHRUW

09/08/84

ST

62.8

55.39 68.67

72

12.56

27.7

10.3

10.8

61.36

370

2300721821311

61.33

ABHIMANYU DAS
MANIKPURI

TULASI DAS MANIKPURI

13/11/83

OBC

69

55.67

61.33

13.8

27.84

10.5

9.2

61.33

371

2268871021818

61.33

ASHVANT KUMAR
SAHU

BHOLA RAM

02/02/89

OBC

71.6

58.67 14.32 27.61

10.6

8.801

61.33

68

70

55.22 70.67

56

27.17 10.98

29.7

Total
Marks

372

2287222321318

61.32

373

2373792121317

374


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

LUKESH KUMAR SAHU DEENDAYAL SAHU

26/10/88

OBC

70.4

61.32

YASHWANT SAHU

SURESH SAHU

23/07/84

OBC

62.22 56.06

2337242121318

61.32

HEMANT PRASAD
DANSENA

HARGOVIND PRASAD

21/05/87

OBC

73.2

375

2288611821320

61.32

YASHWATI JANGDE

DILEEP SINGH JANGDE

09/12/88

SC

75.2

376

233288221317

61.31

BHUSHAN LAL
DADSENA

DEVRAM DADSENA

21/07/78

OBC

65.56 50.23

377

233424921312

61.31

PRATIMA SAHU

PRAFULL CHAND SAHU

20/10/87

OBC

65.4

378

225851821315

61.30

ARCHANA VAISHNAVA JAGDISH VAISHANAVA

26/12/89

OBC

379

2314381821314

61.28

PADMA BAI TIKULIYA

RATTHU RAM TIKULIYA

27/07/90

OBC

380

2328202321320

61.28

DHAL SINGH VERMA

TULSI RAM

13/11/88

OBC

381

2363242121316

61.28

SMT. RUKMANI
CHANDRA

SURENDRA KUMAR
CHANRDA

01/11/87

OBC

382

2269982321310

61.27

TEKESHWAR RAM
VERMA

MILAN RAM VERMA

16/11/87

383

2304852321313

61.27

MANISHA KAUSHIK

MADAN MOHAN
KAUSHIK

20/09/88

384

227742821313

61.27

TEJ RAM NISHAD

TORAN RAM

08/11/81

385

236004821313

61.26

DILIP KAUSHIK

SANT RAM KAUSHIK

07/06/86

386

230720921314

61.24

NEELAM SINGH

SHIVANAND

01/05/80

387

2316561821315

61.24

BISIKESHAN SAO

MANBHANJAN SAO

14/05/83

388

2297462121320

61.24

PURUSHOTTAM
VAISHNAV

MR. DIN BANDHU DAS


VAISHNAV

07/06/84

18

19

20

21

25

26

27

28

29

56

14.08 28.22 10.62

8.4

61.32

62

12.44 28.03 11.55

9.3

61.32

55.74 74.09

51.33 14.64 27.87 11.11

7.7

61.32

54.28 70.92

56.67 15.04 27.14 10.64

8.501

61.32

85.2

68.67 13.11 25.12

12.78

10.3

61.31

59.33 67.08

56.67 13.08 29.67 10.06

8.501

61.31

69

57.42 69.92

55.33

28.71 10.49

8.3

61.30

65.2

57.06 75.42

56

13.04 28.53 11.31

8.4

61.28

73

57.61 67.83

51.33

14.6

28.81 10.17

7.7

61.28

66.2

55.32 71.18

64.67 13.24 27.66 10.68

9.701

61.28

OBC

70

57.39 71.17

52.67

10.68

7.901

61.27

OBC

69.6

69.84

56

13.92 28.47

10.48

8.4

61.27

OBC

67.56 55.06 74.82

60

13.51 27.53 11.22

61.27

OBC

67.4

68.67 13.48 27.42 10.06

10.3

61.26

GEN

57.83 61.25

67

61.24

OBC

60.67 53.56

78.15

11.72

10.6

61.24

OBC

62.22 55.61 65.91

11.1

61.24

56.44 70.83

56.94

77

54.84 67.08

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.8

14

23

28.7

11.57 30.63 10.05

70.67 12.13 26.78


74

24

12.44 27.81 9.887

Total
Marks

389

2387582221312

61.23

JAMUNA SAHU

390

2319491021313

61.23

391

2301261821310

392


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

CHANDRAHAS SAHU

04/06/82

OBC

PURNANAND SAHU

CHARAN SHYAM

07/07/73

OBC

61.21

SURESH KUMAR
CHAKRADHARI

GAINDOO RAM

28/02/82

OBC

230806621313

61.18

KULESHWAR SAHU

SAHAS RAM

05/03/85

OBC

393

2308142121319

61.18

MADHURI DANSENA

RAJESH KUMAR
DANSENA

14/03/87

394

2268781121320

61.17

ANITA DEWANGAN

MAHESH KUMAR
DEWANGAN

10/07/81

395

237892121315

61.17

NAGESH KUMAR
DESHMUKH

HEMANT LAL
DESHMUKH

07/12/80

396

2346961021318

61.17

PENENDRA KUMAR
SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

05/05/89

397

236486821317

61.16

SMT. SANGEETA
VERMA

RAKESH VERMA

22/10/87

398

235677921317

61.16

VIVEK CHANDRA
MAHILONG

MADAN LAL MAHILONG

22/02/91

399

2322782721317

61.16

PREM LAL
CHANDRAKAR

BHUKHAN LAL
CHANDRAKAR

400

234610821320

61.15

ARADHANA PANDEY

401

2263871821316

61.15

402

2313452121318

403

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

19

20

73.11 54.22 67.33

61.88

70.44 57.67 65.92

58.6

60.17 71.83

OBC

62.4

58.79 72.67

OBC

59.33 62.28 64.45

OBC

66.89 57.44 69.17

OBC

73.2

OBC

58.8

69.36

SC

62.6

30/09/87

OBC

68

SUNIL PANDEY

07/06/84

GEN

TILAK RAM PATEL

NIRANJAN PATEL

27/11/89

OBC

61.14

SAWITA PATEL

SHYAM SUNDAR PATEL

01/06/88

OBC

232758221312

61.13

HEM KUMAR SAHU

MANNU LAL SAHU

07/03/86

404

2317322121317

61.13

Smt. Chandrakala Patel Shri Gourishankar Patel

05/10/88

405

233317921314

61.12

ASMITA CHANDRAKER

01/01/88

GIRDHARILAL
CHANDRAKER

16

17

24

25

26

27

28

29

62.67 14.62 27.11

10.1

9.401

61.23

61.33 12.38

10.65

9.2

61.23

14.09 28.84 9.888

8.4

61.21

57.33 11.72 30.09 10.77

8.6

61.18

10.9

8.4

61.18

56.67 11.87 31.14 9.668

8.501

61.17

13.38 28.72 10.38

8.7

61.17

59.33 14.64 26.42 11.21

8.9

61.17

53.33 11.76

10.4

61.16

57.44 70.64

62.16 12.52 28.72

10.6

9.324

61.16

54.67

71.5

63.33

27.34 10.73

9.5

61.16

61.78 58.22 69.25

62

12.36 29.11 10.39

9.3

61.15

67.6

55.94 69.75

61.33 13.52 27.97 10.46

9.2

61.15

63.8

57.68 66.92

63.33 12.76 28.84 10.04

9.5

61.14

OBC

68.8

52.5

79.5

61.33 13.76 26.25 11.93

9.2

61.13

OBC

69.2

57.95 71.42

50.67 13.84 28.98 10.71

7.601

61.13

OBC

61

58.17 78.92

53.33

61.12

58

18

71

52.83 74.75
62

21

56

56

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.48

13.6

12.2

23

29

29.4

31

29.09 11.84

Total
Marks

406

2374491821314

61.12

GEETANJALI SAHU

407

239110921320

61.09

408

2298342221319

409


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

SHIVSHANKAR SAHU

23/04/91

OBC

68.2

PRITI SWARNKAR

GOPI KUMAR
SWARNKAR

28/10/85

OBC

61.09

ANJU PATEL

CHETAN LAL PATEL

13/06/89

OBC

2331471821310

61.09

MEENA CHOURASIYA

CHANDRAKANT
CHOURASIYA

10/07/88

OBC

410

2286852121317

61.06

KU MANDAKINI
BISHWAL

SHRI HALDHAR BISHWAL

31/03/88

OBC

411

234124221312

61.05

DINESH KUMAR
VERMA

KHILAWAN PRASAD

04/04/90

412

2314441121320

61.05

SHASHI YADAV

AJAY YADAV

29/06/87

413

2283132221315

61.05

PRIYANKA VAISHNOV

ASHWANI KUMAR

23/04/86

414

2295312221312

61.05

SEEMA VERMA

K.R.VERMA

17/06/76

415

236983121319

61.05

TIKESHWAR PRASAD

PURANIK RAM

27/09/89

416

2332541821314

61.03

ANTARYAMI SAHU

BADRINATH SAHU

16/08/87

417

2326892121312

61.01

MITHUN KUMAR
DEWANGAN

MUNOO LAL
DEWANGAN

418

2349461621311

61.00

SUNITA CHANDRA

419

2325061421315

60.99

SHEETAL JAIN

420

225407921310

60.99

421

230147221320

422

237821121311

17

18

19

20

57.28 74.25

67.8

56.44 76.08

77.6

54.72 70.08

68

OBC

OBC

OBC

25

26

27

28

29

51.33 13.64 28.64 11.14

7.7

61.12

52.67 13.56 28.22 11.41

7.901

61.09

51.33 15.52 27.36 10.51

7.7

61.09

55.21 70.55

27.61 10.58

9.3

61.09

58.2

61.32 74.42

50.67 11.64 30.66 11.16

7.601

61.06

75.6

52.17 72.33

15.12 26.09 10.85

61.05

62.4

59.58 68.55

56.67 12.48 29.79 10.28

8.501

61.05

62.8

60.33

69.5

52.67 12.56 30.17 10.43

7.901

61.05

OBC

66.63 56.72 74.42

54.67 13.33 28.36 11.16

8.201

61.05

OBC

75.6

56.28

63.92

54.67 15.12 28.14

9.588

8.201

61.05

OBC

71.6

58.17 64.17

53.33 14.32 29.09 9.626

61.03

27/11/83

OBC

74

53.78 66.82

26.89 10.02

9.3

61.01

RAM RATAN CHANDRA

27/12/81

OBC

65.33 59.22

71.5

50.67 13.07 29.61 10.73

7.601

61.00

SRI GOVERDHAN LAL

11/11/86

OBC

59.4

53.78 72.83

75.33 11.88 26.89 10.92

11.3

60.99

GOVIND PRASAD SAHU TEEKA RAM

13/07/88

OBC

67.8

56.44 72.75

55.33 13.56 28.22 10.91

8.3

60.99

60.99

TIKA RAM KAIWART

SUKHI RAM

22/07/85

OBC

64

59.53 66.17

56.67

12.8

29.77 9.926

8.501

60.99

60.99

USHA SINHA

BHAGWAT PRASAD

13/03/89

OBC

63

59.83

56.67

12.6

29.92 9.975

8.501

60.99

66.5

21

62

60

62

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.6

14.8

23

24

Total
Marks

423

230504621310

60.98

SHIVSHANKER SAHU

424

2325791821313

60.98

JAGATRAM TANDI

425

2357441921313

60.97

426

2278692221315

427


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

CHAMRU RAM

01/05/90

OBC

72.4

SHRIPATI TANDI

12/01/87

SC

ANIL KUMAR KASHYAP PRAHLAD KASHYAP

01/07/88

OBC

60.97

HARISHCHANDRA
SAHU

BISAHAT RAM SAHU

16/01/90

OBC

227670121317

60.96

JAYANTI SAHU

TAMESH KUMAR SAHU

28/07/88

OBC

428

2376571621319

60.93

SHOBHARAM PATEL

BHODHRAM

01/01/81

429

234869821320

60.93

RAKESH KUMAR
RATHORE

BHUPESH KUMAR
RATHORE

02/12/85

430

236637821318

60.92

ASHISH TIWARI

RAM NARAYAN TIWARI

01/05/82

431

235939821312

60.92

SUSHMA SAHU

BALIRAM SAHU

31/01/89

432

2313522321318

60.92

SMT.PRATIMA SAHU

SHRI TIKESHWAR SAHU

30/06/85

433

2302522121316

60.92

VEDRAM SATNAMI

HIRAOO SATNAMI

07/07/87

434

2265272121313

60.91

TARUNA PATEL PATEL NARESH PATEL

435

2323952721311

60.91

MUKESH KUMAR
SAHU

19

20

55.67 71.75

50.6

63.89 70.75

73

57.37 67.92

50

14.6

62.8

55.06 75.17

64

61.4

58.94 76.75

OBC

61.56 57.11 73.08

OBC

62.2

GEN

OBC

OBC

08/05/87

24/11/86

436

225332221313

60.91

DEW NARAYAN PREMI SHIV LAL PREMI

02/02/84

437

238012221817

60.90

PREETI VERMA

PURUSHOTTAM LAL
VERMA

21/01/91

438

238490921317

60.89

SANDEEP KUMAR
YADAV

LOKNATH YADAV

12/07/83

439

228880621314

60.89

DINESH KUMAR SAPRE RAGHUVEER SAPRE

21/05/90

TEETA RAM

17

18

21

25

26

27

28

29

52.67 14.48 27.84 10.76

7.901

60.98

55.33 10.12 31.95 10.61

8.3

60.98

28.69 10.19

7.5

60.97

12.56 27.53 11.28

9.6

60.97

51.33 12.28 29.47 11.51

7.7

60.96

60.67 12.31 28.56 10.96

9.101

60.93

60.92 68.18

12.44 30.46 10.23

7.8

60.93

69.78 53.78 67.18

66.67 13.96 26.89 10.08

10

60.92

73.8

52.79

75.79

59.8

58.39 69.08

SC

69.2

54

75.17

OBC

77

54

OBC

71.68

SC

77.6

OBC

71

56.17 72.75

OBC

74

55.5

OBC

70.4

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

14.76

26.4

11.37

8.4

60.92

62.67 11.96

29.2

10.36

9.401

60.92

58.67 13.84

27

11.28

8.801

60.92

68.09

55.33

15.4

27

10.21

8.3

60.91

55

67.17

60

14.34

27.5

10.08

60.91

52.47

70.35

57.33 15.52 26.24

10.55

8.6

60.91

51.33

14.2

28.09 10.91

7.7

60.90

68.96

53.33

14.8

27.75

10.34

60.89

50

14.08 29.31

10

7.5

60.89

58.61 66.67

56

Total
Marks

440

2306541921310

60.88

TRIPTI SAHU

441

2273521421313

60.87

442

234589821314

443


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

TRILOK CHAND SAHU

30/07/87

OBC

62

SMT NGESHWARI
SAHU

SHRI KHEMRAJ SAHU

19/03/90

OBC

62.2

60.87

GOURI BHUME

AASHA RAM BHUME

05/01/85

SC

54

2328481621312

60.86

SAVITA KASHAYAP

VISHAL KASHAYAP

01/01/86

OBC

65.8

444

233902821310

60.86

PARMESHWAR LAL
MARAR

JEEWAN

21/06/81

OBC

60

445

239204921313

60.85

PRIYANKA SINGH

DEEPAK SINGH

12/03/81

GEN

446

2338581021312

60.82

HARISH KUMAR
DEWANGAN

BHOLA RAM

02/12/85

OBC

447

2299432221313

60.82

MOHINI SAHU

SHRI DHANI RAM SAHU

17/09/82

OBC

448

2303941321311

60.81

LALIT KUMAR SAHU

PARMESHWAR SAHU

10/08/90

OBC

449

230172921314

60.81

PARDESHI RAM SAHU NANHU RAM SAHU

15/03/76

450

2300061121316

60.81

GOVIND KUMAR
DANSENA

CHAKRADHAR PRASAD

04/06/83

451

2351271621316

60.80

MAHENDRA JAISWAL

SUSHIL JAISWAL

18/01/87

452

2301381821320

60.80

HEMRATAN KAIWART SHADANAND KAIWART

10/03/88

453

237216321317

60.79

ARJUN PARSAD YADAV

KALESHWAR PRASAD
YADAV

01/07/85

454

2283232321316

60.76

JAMUNA NIRMAL

KHORBAHRA RAM
NIRMAL

24/08/88

455

2346191021314

60.75

CHAMAN LAL SAHU

FAGU RAM SAHU

456

2374921921319

60.75

CHUNNU LAL SAHU

KUMAR SAHU

19

20

21

22

25

26

27

28

29

61.21 65.82

53.33

12.4

30.61 9.873

60.88

60.44 66.08

55.33 12.44 30.22 9.912

8.3

60.87

59.63

29.82 11.25

60.87

57.37 67.45

59.33 13.16 28.69 10.12

8.9

60.86

59.5

68.73

58.67

12

29.75 10.31

8.801

60.86

49.4

59.11 76.08

66.67

9.88

29.56 11.41

10

60.85

54.2

58.61 71.17

66.67 10.84 29.31 10.68

10

60.82

72.44 56.33 69.08

52

14.49 28.17 10.36

7.8

60.82

69

56.5

69.08

56

13.8

28.25 10.36

8.4

60.81

OBC

57.11

57.5

74.92

62.67 11.42 28.75 11.24

9.401

60.81

OBC

66.89 55.83 73.42

56.67 13.38 27.92 11.01

8.501

60.81

OBC

76.2

54.21 70.36

52.67 15.24 27.11 10.55

7.901

60.80

OBC

68.6

55.33 74.75

54.67 13.72 27.67 11.21

8.201

60.80

OBC

66

56.42 69.18

60.79

OBC

72.8

55.39

72.72

50.67 14.56

27.7

10.91

7.601

60.76

19/08/81

OBC

64.22 57.56

74.17

53.33 12.84 28.78

11.13

60.75

10/08/85

OBC

57.33

8.6

60.75

60

17

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

75

59.95 67.83

60

60

10.8

13.2

12

23

24

28.21 10.38

29.98 10.17

Total
Marks

457

2252981121318

60.75

MAMTA SAHU

458

2357901621319

60.74

459

2262632221311

460


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CHETAN PRASAD SAHU

19/08/86

OBC

60.6

56

74.17

VIRENDRA KUMAR
KURREY

FANDU LAL KURREY

11/09/90

SC

59.8

60.16 68.67

56

11.96 30.08

60.73

HARSHAWARDHAN
TARAK

PATIRAM TARAK

01/01/87

OBC

62.8

61.61 61.75

54

2305792721315

60.72

LUKESHWARI SAHU

RAMA RAM SAHU

24/08/87

OBC

64

57.22 68.08

60.67

461

2298802121313

60.72

RAJESH KUMAR NUT

SANTOSH KUMAR NUT

28/08/87

GEN

51.4

58.11 80.58

462

2283902121312

60.70

BISHESHWAR PATEL

MINKETAN PATEL

10/12/89

OBC

68

56.42 71.91

463

2289492121318

60.70

DURGA CHARAN
PATEL

BANSHI LAL PATEL

17/09/87

OBC

74

55.89

464

227909221310

60.69

KU. HEMPUSHPA
SAHU

SHRI DASHRATH
PRASAD SAHU

28/02/87

OBC

65.8

465

227154821319

60.68

SANJAY PANDEY

J P PANDEY

16/01/82

GEN

55.56 55.83

466

2332652321315

60.66

MOHAN LAL SAHU

LOK RAM SAHU

14/08/88

OBC

66.2

467

2331081421310

60.66

RASHMI SHARMA

VIPIN BIHARI SHARMA

17/11/88

GEN

58.6

468

2382971921311

60.66

SMT NARBADIYA
RAJPUT

NARENDRA RAJPUT

11/05/80

HH

GEN

469

238771821311

60.65

DEEPAK SINGH
THAKUR

FEKU SINGH THAKUR

05/08/86

GEN

470

2257271921313

60.62

AMIT RAM KEWAT

TIJ RAM KEWAT

05/05/84

OBC

471

235382221320

60.62

SHIWA KUMARI SAHU

RAMESHWAR PRASAD
SAHU

05/11/88

OBC

472

2358951821310

60.61

MADHUSUDAN BARIK SHYAMLAL BARIK

04/07/90

473

2280661821316

60.60

PUSHKAR KUMAR
PATEL

23/12/88

KRISHNA KUMAR PATEL

23

24

25

26

27

28

29

28

11.13

9.5

60.75

10.3

8.4

60.74

12.56 30.81 9.263

8.1

60.73

12.8

28.61 10.21

9.101

60.72

62

10.28 29.06 12.09

9.3

60.72

54

13.6

28.21 10.79

8.1

60.70

52.67

14.8

27.95 10.05

7.901

60.70

51.33 13.16 28.67 11.16

7.7

60.69

75.33 11.11 27.92 10.35

11.3

60.68

57.22 67.42

58

13.24 28.61 10.11

8.7

60.66

58.28

60

11.72 29.14

10.8

60.66

60.89 56.61 71.83

62.67 12.18 28.31 10.77

9.401

60.66

57.8

58.05 69.12

64.67 11.56 29.03 10.37

9.701

60.65

69.56 53.78 64.82

67.33 13.91 26.89 9.723

10.1

60.62

69.2

52.84 73.73

13.84 26.42 11.06

9.3

60.62

OBC

68.6

54.5

70.25

60.67 13.72 27.25 10.54

9.101

60.61

OBC

68.2

56.11

76.06

11.41

7.5

60.60

67

57.33 74.42
69

72

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

63.33 12.12

62

50

13.64 28.06

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

10/01/86

OBC

73

17

18

19

20

21

22

54.33 70.83

54.67

14.6

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

27.17 10.62

8.201

60.59

474

2288522221320

60.59

GOUKRITI SINHA

NAGENDRA KUMAR
SINHA

475

2276482121316

60.58

RANJNA PATEL

BHOLA SHANKAR PATEL

31/10/89

OBC

62

60.16 68.67

52

12.4

30.08

10.3

7.8

60.58

476

2300052221317

60.57

SMT. PADMINI
DEWANGAN

SHRI KHOMESH
DEWANGAN

18/11/85

OBC

67

58.39

68.5

51.33

13.4

29.2

10.28

7.7

60.57

477

231480221311

60.57

KOMAL PRASAD SAHU SHRI MUKHI RAM SAHU

12/12/89

OBC

70.6

53.17 82.42

50

14.12 26.59 12.36

7.5

60.57

478

228068821314

60.56

SULOCHANA
KUMBHKAR

RAMESH KUMBHKAR

14/09/81

OBC

66.89 56.61 73.17

52.67 13.38 28.31 10.98

7.901

60.56

479

2314892121313

60.54

DINESH KUMAR
GUPTA

SHRIKRISHNA GUPTA

29/05/89

OBC

54.16 61.73

480

2300091121318

60.54

FEKAN DAS MAHANT

CHINTA DAS MAHANT

01/05/79

OBC

66.22 56.78 67.36

481

2327562221314

60.52

NAMITA DEY

CHITTARANJAN DEY

18/09/72

GEN

64

53.67 69.25

482

226398821313

60.52

TARACHAND
CHOUDHARY

CHAMARU RAM

21/09/84

OBC

74.4

51.47

60.67 14.88 25.74

483

2375422221312

60.51

BHAGVAT SAHU

SHRI PANNA LAL SAHU

23/03/89

OH

OBC

74.4

55.06 67.33

53.33 14.88 27.53

484

235431121320

60.50

DURPATI SAHU

SHARI MOHAN LAL

30/06/86

OBC

64.4

57.72 68.42

485

227810821310

60.50

SUNIL KUMAR
KAUSHIK

BISAHU LAL KAUSHIK

05/02/85

OBC

60.4

59.18

73.5

486

2254632121319

60.49

BODRAM PATEL

CHAITAN PRASAD PATEL

08/07/88

OBC

69.2

54.63 73.58

487

226008221311

60.47

TUKA RAM YADAW

GANGA RAM YADAW

01/12/87

OBC

74.2

52.39 72.92

488

2297281121320

60.47

PAHALWAN SINGH
BHARTI

SHATRUHAN PRASAD
BHARTI

10/02/88

SC

75.2

489

2256552221318

60.47

NARAYAN PRASAD
DEWANGAN

KEJAU RAM DEWANGAN

01/04/86

OBC

490

2383092721316

60.45

KOMAL RAM SAHU

MOTI RAM

27/04/85

OBC

27.08

9.26

7.8

60.54

58.67 13.24 28.39

10.1

8.801

60.54

26.84 10.39

10.5

60.52

10.8

9.101

60.52

10.1

60.51

56.67 12.88 28.86 10.26

8.501

60.50

12.08 29.59 11.03

7.8

60.50

55.33 13.84 27.32 11.04

8.3

60.49

56.67 14.84

26.2

10.94

8.501

60.47

50.26 72.67

62.67 15.04 25.13

10.9

9.401

60.47

53.8

60.06 65.17

10.76 30.03 9.776

9.9

60.47

73.4

54.94 71.33

7.601

60.45

82

72

52

70

52

66

16.4

12.8

50.67 14.68 27.47

10.7

Total
Marks

491

234741921313

60.44

YAMINI DEVI

492

2316882121312

60.40

RAMKUMAR
CHOUDHARY

493

2303232221311

60.39

494

229634221314

495


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

RITESH KUMAR VERMA

07/02/83

OBC

UMASHANKAR
CHOUDHARY

01/02/85

OBC

MANOJ KUMAR DUBEY KALLU PRASAD DUBEY

10/06/86

OH

GEN

60.38

EKTA YADU

ARVIND YADU

12/12/86

OBC

2341751021316

60.35

BHOOPESH KUMAR
SAHU

KUNT RAM

16/05/88

496

2267642321310

60.35

ISHWAR LAL SAHU

SADHU RAM

22/07/88

497

2396492221319

60.33

PURUSHOTTAM SORI

NGENDRA SORI

09/04/91

498

232535921311

60.31

MAHESHWARI
DEWANGAN

DHRUW KUMAR
DEWANGAN

09/09/88

499

2258721821314

60.31

SMT. CHANDRAWALI
CHANDRAKAR

LAKESHAWAR
CHANDRAKAR

03/05/89

500

2297081121314

60.30

ARUN KUMAR PATEL

SHATRUGHAN LAL PATEL

15/08/86

501

2331161121318

60.29

BHUPENDRA KUMAR
SAHU

NARAYAN PRASAD SAHU

502

2269871821319

60.29

503

2316342321318

504

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

19

20

64.44 56.28 74.08

61.11

65.83

62

12.22

64

56.61 74.58

54

12.8

60.2

58.61 70.25

OBC

73.2

54.56

OBC

78

50.94

ST

71.4

OBC

OBC

OBC

01/07/88

OBC

MOTILAL CHOUDHARY JALDHAR CHOUDHARY

24/10/89

60.29

MANISHA
CHANDRAKAR

10/12/79

239331221311

60.28

KAMLESH KUMAR SEN SHIVLAL SEN

06/05/86

505

226906821316

60.27

SARITA SAHU

LATEL RAM SAHU

02/09/84

506

229040821320

60.26

SEVTEE PATEL

JEEVAN PATEL

30/07/78

507

239647821315

60.26

SHALINI MISHRA

ARVIND MISHRA

16/11/78

CHANDRESH KUMAR
CHANDRAKAR

16

25

26

27

28

29

8.3

60.44

9.875

9.3

60.40

28.31 11.19

8.1

60.39

56.67 12.04 29.31 10.54

8.501

60.38

69.56

53.33 14.64 27.28

10.43

60.35

71.18

57.33

10.68

8.6

60.35

56.67 65.42

52.67 14.28 28.34 9.813

7.901

60.33

67.6

54.06 71.08

60.67 13.52 27.03 10.66

9.101

60.31

65

57.17 66.83

58

28.59 10.02

8.7

60.31

63.8

55.32

72.5

60

12.76 27.66 10.88

60.30

70.6

54.63 73.73

52

14.12 27.32 11.06

7.8

60.29

OBC

70.8

56.06 66.67

54

14.16 28.03

8.1

60.29

OBC

62.89 58.94 71.58

50

12.58 29.47 10.74

7.5

60.29

OBC

76.11 51.17

69.84

60

15.22 25.59

10.48

60.28

OBC

69.78 53.61 71.36

58.67 13.96 26.81

10.7

8.801

60.27

OBC

58.89 57.94 70.76

59.33 11.78 28.97 10.61

8.9

60.26

GEN

11.55

60.26

48

17

58

18

62.28 53.13

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

55.33 12.89 28.14 11.11

77

15.6

13

9.6

29

25.47

31.14

10

7.97

Total
Marks

508

2342091821313

60.26

509

2312392221310

510


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

KAILASH CHAND SAHU GOKUL PRASAD SAHU

11/08/88

OBC

66.4

54.79

73.22

57.33 13.28

27.4

10.98

8.6

60.26

60.25

Khomendra Kumar
Sahu

Bhagvan Singh Sahu

05/07/88

OBC

60.6

57.89 66.58

61.33 12.12 28.95 9.987

9.2

60.25

226605221313

60.24

LOKESH KUMAR SAHU

BHANWAR PRASAD
SAHU

18/04/88

OBC

66.4

71.75

54.67 13.28

10.76

8.201

60.24

511

2321211821311

60.24

RAMSHILA SAHU

LAKHE LAL SAHU

15/08/87

OBC

73.2

53.42 69.92

56

14.64 26.71 10.49

8.4

60.24

512

2286562721311

60.24

PRADEEP KUMAR
SAHU

SUKUL RAM

15/02/83

OBC

58

61.17 63.67

56.67

11.6

30.59 9.551

8.501

60.24

513

2318071821317

60.23

MANJULATA SAHU

KHILAWAN PRASAD
SAHU

20/06/88

OBC

72.2

53.56 73.42

53.33 14.44 26.78 11.01

60.23

514

237676221318

60.23

SMT TULASI SAHU

SHRI GHANSHYAM SAHU

02/07/81

OBC

69.33 51.47

78.86

58.67 13.87 25.74

11.83

8.801

60.23

515

2356232321818

60.22

CHANDRA SHAKHER
SONI

KANHAIYA LAL SONI

08/04/78

OBC

61.11

76

52

12.22

11.4

7.8

60.22

516

2313082121316

60.22

SANTOSHI NAIK

GOURISHANKAR NAIK

01/08/82

OBC

63.78 56.28 70.83

58

12.76 28.14 10.62

8.7

60.22

517

234578821316

60.22

RAMSANEHI
DAHARIYA

DULARI PRASAD
DAHARIYA

04/12/82

SC

70.84

71.67

55.33 14.17

10.75

8.3

60.22

518

2376121021312

60.22

LAXMI SAHU

KHEMCHAND SAHU

01/01/89

OBC

70

54.78 70.83

54.67

14

27.39 10.62

8.201

60.22

519

236749821318

60.21

MANRAKHAN DHURI

PARAURAM

01/07/78

OBC

60

57.11 73.73

57.33

12

28.56 11.06

8.6

60.21

520

228837821310

60.21

MANISHA KAIWART

RAMESHWAR KAIWART

01/05/89

OBC

73.2

53.32 72.09

54

14.64 26.66 10.81

8.1

60.21

521

2308212321317

60.21

MANOJ KUMAR
NISHAD

MOTI LAL NISHAD

15/08/84

OBC

70.4

55.56 69.67

52.67 14.08 27.78 10.45

7.901

60.21

522

2303962121314

60.21

SHATRUGHNA PATEL

JAGANNATH PATEL

26/03/80

OBC

76.6

54.21 65.24

53.33 15.32 27.11 9.786

60.21

523

2321851821316

60.21

ISHWAR LAL ROUT

JHANAKOO RAM ROUT

24/05/82

OBC

64.22

58

70.42

524

2358051621313

60.21

JANKI YADAV

SHRI TIJ RAM YADAV

14/04/88

OBC

58.8

59

71.64

56

57.6

54

21

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.84

54.67 11.76

28

28.8

27

29

10.56

7.8

60.21

29.5

10.75

8.201

60.21

Total
Marks

525

2354922121319

60.20

GEETA PATEL

526

2273402121312

60.19

527

2382891121310

528


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

RAMNIWAS PATEL

27/07/88

OBC

71

MEENKETAN PATEL

BIDYANAND PATEL

09/10/78

OBC

65.11

60.18

KHIAWAN KUMAR
CHAUDHARI

DEEPRAM CHAUDHARI

17/04/74

OBC

2263801821315

60.17

RUPLAL PATEL

LABHO RAM PATEL

11/11/88

OBC

74

529

2305661821314

60.17

MANOJ PRADHAN
PRADHAN

YUWRAJ PRADHAN

01/01/89

OBC

530

2262982221311

60.16

SUKHSAGAR
CHOUDHARY

JAYPRAKASH
CHOUDHARY

01/01/87

OBC

531

2257002221319

60.16

JNTI VERMA

DINESH VERMA

27/02/89

OBC

532

2321602121312

60.13

DHARAM PATEL

JAILAL PATEL

12/12/77

OBC

533

2286321421317

60.13

KANTA RAM SAHU

MANI RAM SAHU

02/06/86

534

225803821317

60.12

NARESH KUMAR
LAHARE

SAMMAT RAM

07/06/89

535

226754621310

60.12

TRIPTI SAHU

MAHESH RAM SAHU

01/07/90

536

2362871921314

60.10

DINESH KUMAR

KANHAIYA LAL

19/11/87

537

2265322721311

60.08

JIVAN LAL SAHU

RADHESHYAM

12/10/86

538

2269801121315

60.08

PUSHPARAJ SINGH
SISODIYA

MADAN SINGH SISODIYA

05/10/85

539

235024921313

60.08

PANKAJ KUMAR SINHA HORILAL

540

227838221317

60.06

YASHAWANT SINGH
GAHARE GAHARE

541

226369221320

60.06

CHURAMAN LAL SINHA KHORBAHARA RAM

LAKHAN LAL GAHARE

17

19

20

21

22

25

26

27

28

29

52.89 73.67

56.67

14.2

26.45 11.05

8.501

60.20

58.1

64.09

56.67 13.02 29.05 9.614

8.501

60.19

62.25 57.83 66.09

59.33 12.45 28.92 9.914

8.9

60.18

51.39 69.83

61.33

14.8

25.7

10.47

9.2

60.17

65.8

55.39 77.42

51.33 13.16

27.7

11.61

7.7

60.17

66.2

54.17 68.25

64

13.24 27.09 10.24

9.6

60.16

60

57.17 73.83

56.67

28.59 11.07

8.501

60.16

62.89 60.72 63.27

51.33 12.58 30.36 9.491

7.7

60.13

OBC

68.4

52.67 13.68

10.35

7.901

60.13

SC

67

55.44 62.64

64

13.4

27.72 9.396

9.6

60.12

OBC

73.6

53.44

70.5

54

14.72 26.72 10.58

8.1

60.12

OBC

66.2

56.47 70.83

53.33 13.24 28.24 10.62

60.10

OBC

73.2

51.61 70.25

60.67 14.64 25.81 10.54

9.101

60.08

GEN

69.4

50.37 72.09

10.2

60.08

15/06/89

OBC

72.6

53.28

70.77

10.62

8.3

60.08

25/06/84

SC

62

60.06

01/11/86

OBC

69.4

70.18

10.53

7.901

60.06

56.39

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

69

55.89 71.42
55.5

68

12

23

28.2

13.88 25.19 10.81

55.33 14.52 26.64


60

24

12.4

27.95 10.71

52.67 13.88 27.75

Total
Marks

542

2287701321310

60.06

543

2259332221312

544


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

SURESH KUMAR PATEL SIRDAREE

13/06/89

OBC

70.2

60.06

PRAMILA MANIKPURI

15/11/79

OBC

2347372221317

60.04

MADHAVI MAHOBIYA GHANSHYAM MAHOBIYA 30/08/82

OBC

56

545

2360341021314

60.04

PRITI SINHA

CHINTA RAM SINHA

19/06/91

OBC

66.4

55.83

546

2371112121312

60.03

MANBODH SAHU

MOTEERAM SAHU

16/06/86

OBC

69.6

54.42 71.33

547

2271951321314

60.02

UMEND RAM -

SAONKHI RAM

30/10/76

OBC

57.56

58

548

2302471621318

60.00

TULSI RAJWADE

DUMAN LAL

02/11/85

OBC

60.4

60

549

2330971821319

60.00

MADHAVI NAYAK

SHESH DEO NAYAK

23/07/87

OBC

64.4

550

2356361821316

59.99

ASHOK KUMAR
YADAW

DHUBAL YADAW

14/07/82

OBC

70.89 51.11

551

2276972221310

59.98

VEENA SAHU

OMPRAKASH SAHU

01/11/85

OBC

58.8

552

236810921318

59.97

DAMINI LILHARE

AMIT LILHARE

22/02/85

OBC

553

2352042721315

59.97

VIDYA KUMARI SAHU

ANAND RAM

06/11/89

OBC

554

231137221316

59.97

AMENDRA KUMAR
KHUTEY

SHYAMLAL

15/07/83

SC

555

2261911021315

59.96

KHUSHBOO SAHU

BHOGENDRA KUMAR
SAHU

06/01/90

556

2286622321316

59.95

ANITA YADAV

BUDHRAM

24/02/74

557

2309051821318

59.91

KAVITA SAHU

VIJAY SAHU

09/04/85

558

2258732221311

59.91

VEDRAM SAHU

HEMLAL SAHU

12/08/88

PURAN DAS

17

18

19

20

25

26

27

28

29

52.56 66.25

9.8

60.06

59.33 57.78 66.67

62

11.87 28.89

10

9.3

60.06

62

11.2

10.1

9.3

60.04

74.97

50.67 13.28 27.92

11.25

7.601

60.04

54.67 13.92 27.21

10.7

8.201

60.03

68.75

61.33 11.51

29

10.31

9.2

60.02

68.82

50.67 12.08

30

10.32

7.601

60.00

53.56 74.25

61.33 12.88 26.78 11.14

9.2

60.00

75.74

59.33 14.18 25.56

11.36

8.9

59.99

60.33 67.67

52.67 11.76 30.17 10.15

7.901

59.98

72.22 54.17 70.29

52.67 14.44 27.09 10.54

7.901

59.97

68.2

55.61

73.5

50

13.64 27.81 11.03

7.5

59.97

69.6

55.47 68.09

54

13.92 27.74 10.21

8.1

59.97

OBC

66.2

55.22 74.75

52.67 13.24 27.61 11.21

7.901

59.96

OBC

64.63 57.44

64

8.7

59.95

OBC

58.8

55.74

74.5

60.67 11.76 27.87 11.18

9.101

59.91

OBC

67.2

55.28 74.83

50.67 13.44 27.64 11.22

7.601

59.91

58.89 67.33
0

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

65.33 14.04 26.28 9.938

58

29.45

12.93 28.72

9.6

Total
Marks

559

2389261821311

59.91

RAMESHWARI SAHU

560

2341972721312

59.89

561

2339132721310

562


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

BALA RAM SAHU

16/04/91

OBC

66

BHOJESHWARI SAHU

KHAMDEV

30/04/89

OBC

59.89

ASKUMARI
DEWANGAN

LAXMINARAYAN
DEWANGAN

14/12/86

OBC

2306881821317

59.89

NIRMAL KUMAR
BARHAI BARHAI

FAKIR BARHAI

29/07/85

OBC

563

2293992321312

59.87

SMT. GARIMA SAHU

MR. ANGESHWAR SAHU

23/11/82

OBC

564

2261581621316

59.86

RUPESH JAISWAL

UMAKANT JAISWAL

10/06/87

565

225548121317

59.86

KESHAW RAM
DESHLAHRE

BAL CHAND

15/01/85

566

2364952121310

59.86

GAJANAND PATEL

NAKUL PRASAD PATEL

12/04/79

567

2292301021311

59.85

NARENDRA KUMAR
DEWANGAN

GHASI RAM DEWANGAN

30/12/85

568

230522821310

59.84

SURESH KEWAT

MAKHAN LAL

13/09/80

569

2252762221317

59.84

PARSHOTTAM KUMAR
SHRI NAND LAL YADAV
YADAV

05/09/88

570

2308112121318

59.83

RAJENDRA PRASAD
PATEL

JEEWAN PRASAD PATEL

571

2371372121310

59.82

PUSHPA PATEL

572

2282162121319

59.81

573

2365491021310

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

55.61 74.67

51.33

13.2

27.81

11.2

7.7

59.91

53.2

62.28 69.42

51.33 10.64 31.14 10.41

7.7

59.89

69.8

55.06

54.67 13.96 27.53

10.2

8.201

59.89

69.8

53.33 69.75

58.67 13.96 26.67 10.46

8.801

59.89

63.33 57.78 70.08

12.67 28.89 10.51

7.8

59.87

OBC

66.2

54.37 66.91

62.67 13.24 27.19 10.04

9.401

59.86

SC

51.11

59.5

81.25

51.33 10.22 29.75 12.19

7.7

59.86

OBC

62.22

53.5

75.08

62.67 12.44 26.75

11.26

9.401

59.86

OBC

64

54.11

74

59.33

11.1

8.9

59.85

OBC

70.89 55.06 69.55

51.33 14.18 27.53 10.43

7.7

59.84

OBC

68.8

54.5

65.5

13.76 27.25 9.825

59.84

24/03/83

OBC

56.2

55.32 68.18

71.33 11.24 27.66 10.23

10.7

59.83

HARI KRISHAN PATEL

20/10/86

OBC

69.4

55.05 70.75

13.88 27.53 10.61

7.8

59.82

SONU KUMAR
PRADHAN

HADU PRADHAN

15/08/79

OBC

62.67 54.17 67.27

67.33 12.53 27.09 10.09

10.1

59.81

59.80

SMT. KUNTI SAHU

ROSHAN LAL SAHU

24/04/85

OBC

52.67

27.75 10.95

7.901

59.80

574

2293632221311

59.80

LAXMI BHOI

SHRI PRAHALAD BHOI

05/12/82

OH

OBC

73.11 53.33 68.75

54.67 14.62 26.67 10.31

8.201

59.80

575

230663821315

59.80

HORI LAL KASHYAP

SHRI BHANU PRASAD

20/06/87

OBC

68.6

57.33 13.72 27.61 9.873

8.6

59.80

66

17

55.5

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

68

73

55.21 65.82

52

60

52

12.8

13.2

27.06

Total
Marks

576

2353072321320

59.78

Mohini Sahu

577

2257982721311

59.78

578

2395752321314

579


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

Shri Bhuwal sahu

20/07/77

OBC

CHAIN SINGH SAHU

YASHWANT RAM

10/01/91

OBC

59.78

NGENDRA KUMAR
DEWANGAN

SHRAVAN KUMAR

22/07/83

OBC

2259851821314

59.77

GHANSHYAM DEEP

LAKHAN LAL DEEP

04/08/82

OBC

580

2367602521315

59.77

JAGDISH PRASAD
SAHU

BAIJNATH SAHU

10/09/81

581

234050821313

59.77

SHIVKUMAR KAIWART

BHAGWAT PRASAD
KAIWART

20/07/84

582

2332941821319

59.77

RAKESH SAHU

ARKHIT SAHU

05/04/91

583

2259822721318

59.75

KUSUM SAHU

VISHNU PRASAD SAHU

21/07/87

584

2269841821313

59.75

DAMYANTI SAO

HIRADHAR SAO

24/07/83

585

2345081321314

59.74

ASHWANI KUMAR
CHANDRAKAR

KASHI RAM
CHANDRAKAR

30/10/79

586

227753921319

59.74

RAVINDRA KUMAR
ANANT

RAJESH KUMAR ANANT

587

2277621021320

59.73

SEWA RAM SAHU

SHRI DERHA RAM SAHU

588

2268891021320

59.73

589

229934221318

590

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

63.78 54.33 59.08

69.4

25

26

27

28

29

73.33 12.76 27.17 8.862

11

59.78

55.33 13.88 27.09 10.51

8.3

59.78

68.44 56.33

66.15

53.33 13.69 28.17

9.923

59.78

66.22 55.61 72.83

7.8

59.77

OBC

65.56 57.28

68.8

51.33 13.11 28.64

10.32

7.7

59.77

OBC

55.11 59.67 70.75

55.33 11.02 29.84 10.61

8.3

59.77

OBC

67.4

55.5

72.25

51.33 13.48 27.75 10.84

7.7

59.77

OBC

57.8

57.06 71.75

59.33 11.56 28.53 10.76

8.9

59.75

OBC

69.78 53.61 66.58

60

13.96 26.81 9.987

59.75

OBC

62

57.33

12.4

27.92 10.83

8.6

59.74

11/07/90

SC

75

68.92

59.33

15

25.5

10.34

8.9

59.74

16/08/85

OBC

70.2

54.61 67.25

55.33 14.04 27.31 10.09

8.3

59.73

LACHHENDRA KUMAR
SHRI DUJRAM SAHU
SAHU

29/06/89

OBC

80.2

49.06

75.74

59.73

KU. RUKHAMANI SAHU MEGHNATH SAHU

15/03/90

OBC

72.4

51.53

78.56

2330542221320

59.72

KHEMRAJ HARBANSH
HARBANSH

UTTARA KUMAR
HARBANSH

02/07/87

SC

63.4

56.28 75.33

591

2325802721316

59.71

NEETA SAHU

SHRI PAWAN KUMAR

17/10/89

OBC

72.4

592

227611821310

59.71

BABLOO RAM YADAV

ROHINA YADAV

01/03/70

OBC

54.17 70.08
0

55.83 72.17
51

21

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

13.24 27.81 10.92


0

16.04 24.53

11.36

7.8

59.73

51.33 14.48 25.77

11.78

7.7

59.73

50.67 12.68 28.14

11.3

7.601

59.72

53.17 72.33

14.48 26.59 10.85

7.8

59.71

57.13 56.16 73.36

9.2

59.71

52

52

61.33 11.43 28.08

11

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

MANI RAM KHUNTE

10/07/86

SC

70.6

17

18

19

20

51.26 71.73

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

9.2

59.71

593

2286111121319

59.71

UTTAM KUMAR
KHUNTE

594

2316731821310

59.71

YAMUNA PATEL

HARISANKAR PATEL

03/07/90

OBC

71

54.44 71.92

50

14.2

27.22 10.79

7.5

59.71

595

2274542121314

59.71

MAHENDRA KUMAR
PATEL

GOURI SHANKAR PATEL

25/08/87

OBC

71.6

50.74 77.45

56

14.32 25.37 11.62

8.4

59.71

596

2357321821314

59.69

PURAN LAL SINHA

HARI RAM SINHA

12/07/90

OBC

79.8

50.67 67.33

10.1

8.3

59.69

597

2335552221310

59.69

SAROJ YADAV

BHAGELA YADAV

08/04/86

OBC

60

57.33 68.83

28.67 10.32

8.7

59.69

598

2385741921318

59.67

SHATRUHAN SINGH
RATHORE

RAMDHUN SINGH
RATHORE

03/01/87

GEN

71.6

53.16 61.83

63.33 14.32 26.58 9.275

9.5

59.67

599

230290221314

59.67

DUWAREEKA PRASDA SONAU RAM


DEWANGAN
DEWANGAN

15/12/86

OBC

58

55.47 74.25

61.33

27.74 11.14

9.2

59.67

600

2286571821310

59.67

SMT. USHA KIRAN


SAHU

DILEEP KUMAR SAHU

27/10/88

OBC

70.6

51.67 66.75

64.67 14.12 25.84 10.01

9.701

59.67

601

229761921312

59.67

MOHENDRA KUMAR
SAHU

CHHANNU LAL

17/12/87

OBC

65.4

57.72 68.17

50

13.08 28.86 10.23

7.5

59.67

602

2322452221312

59.66

RASHMI VERMA

NGESH KUMAR VERMA

10/07/87

OBC

65.2

55.61 71.42

54

13.04 27.81 10.71

8.1

59.66

603

2309271621319

59.65

NGESHWAR LAHAREY DULAR SAY LAHAREY

03/01/88

SC

63.6

57.11 71.18

51.33 12.72 28.56 10.68

7.7

59.65

604

2383291621318

59.65

GANENDRA BHARIYA

SHRI PANCH RAM

01/01/84

GEN

57.2

56.84 71.25

60.67 11.44 28.42 10.69

9.101

59.65

605

233825121317

59.64

ARCHANA SHARMA

MANMOHAN SHARMA

10/12/78

GEN

56.22

56.4

74

60.67 11.24

11.1

9.101

59.64

606

229838221314

59.63

KALESHWAR SAHU

TIJ RAM

10/05/87

OBC

70.2

54.32

70.21

52.67 14.04 27.16

10.53

7.901

59.63

607

2391351821320

59.63

MANNU LAL SAHU

GANGA RAM SAHU

05/07/85

OH

OBC

64.2

55.94

62.8

62.67 12.84 27.97

9.42

9.401

59.63

608

2275691021311

59.61

LEKH RAM SAHU

MURHA RAM SAHU

23/02/84

OBC

63.8

54.5

68

62.67 12.76 27.25

10.2

9.401

59.61

609

2266552121316

59.61

KHEMRAJ PATEL

DEVNARAYAN PATEL

20/02/89

OBC

69.4

54.58 70.25

52.67 13.88 27.29 10.54

7.901

59.61

61.33 14.12 25.63 10.76

55.33 15.96 25.34


58

12

11.6

28.2

Total
Marks

610

230689121319

59.58

611

228729121317

612


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

INDARMAN LAL SAHU MAHASAY SAHU

05/05/81

OBC

66

59.58

BALRAM NIRMALKAR

SANTU RAM NIRMALKAR

14/03/90

OBC

2261992121313

59.57

MANISH PRADHAN

DHRUW PRASAD
PRADHAN

21/12/87

OBC

613

229243621316

59.57

SHASHI SINHA

KHOWENDRA SINHA

29/09/88

OBC

614

2282752721318

59.56

VIVEK PRAKASH SINHA ASTHIR DAS SINHA

29/01/88

OBC

615

2319181021314

59.55

LOKESH KUMAR
SONKAR

DHANUSH RAM SONKAR

16/12/78

616

2355941821318

59.54

GAYARAM SONI

GANGADHAR SONI

10/11/87

617

2325781121317

59.52

leekeshwar jahirey

panch ram jahirey

01/07/75

618

231042821314

59.52

SANGITA YADAV

NARESH YADAV

24/05/84

619

2364061921313

59.51

SMT CHITRALEKHA
RAJPUT

SHRI GIRISH RAJPUT

24/04/87

620

2258441021316

59.50

SMT. YAMINI SAHU

TOMAN LAL SAHU

22/11/87

621

2275472121316

59.50

RAJESH KUMAR
CHOUHAN

MOHAN LAL CHOUHAN

622

2316121921319

59.48

KU. SHYAMA DEVI


SAHU

623

2263551421320

59.48

624

2324312121310

625
626

17

19

20

21

22

25

26

27

28

29

54.72 72.83

54

13.2

27.36 10.92

8.1

59.58

70.2

54.33 71.83

50.67 14.04 27.17 10.77

7.601

59.58

70.6

54.21

69

53.33 14.12 27.11 10.35

59.57

61.4

57.17

68

56.67 12.28 28.59

10.2

8.501

59.57

73.2

51.89

68.48

58

14.64 25.95

10.27

8.7

59.56

OBC

60.89 56.44 69.67

58

12.18 28.22 10.45

8.7

59.55

OBC

70.6

71.74

52

14.12 26.86

10.76

7.8

59.54

SC

52.38 56.67 68.75

69.33 10.48 28.34 10.31

10.4

59.52

GEN

60.22

55.5

70.17

61.33 12.04 27.75 10.53

9.2

59.52

HH

GEN

61.4

57.73 68.42

12.28 28.87 10.26

8.1

59.51

OBC

61.6

56.28 73.58

53.33 12.32 28.14 11.04

59.50

04/07/87

SC

61.4

55.53

54.67 12.28 27.77 11.25

8.201

59.50

SRI GOPI RAM SAHU

08/08/88

OBC

71.4

52.74 73.56

14.28 26.37 11.03

7.8

59.48

MUNISHWAR SINHA

NIRBHAY RAM

10/10/84

GEN

62.4

52.83 75.92

61.33 12.48 26.42 11.39

9.2

59.48

59.48

ROMI JAISWAL

JEEVAN

02/07/88

OBC

63.2

54.58 76.33

54

12.64 27.29 11.45

8.1

59.48

231074221314

59.48

TRILOK NARAYAN
DEWANGAN

GOVARDHAN LAL
DEWANGAN

15/05/84

OBC

75.78 51.63

67.36

56

15.16 25.82

10.1

8.4

59.48

2286862121311

59.47

BALLABH KUMAR
BARIK

SITA RAM BARIK

26/06/87

OBC

62.6

9.2

59.47

53.72

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

75

55.68 66.08

54

52

23

24

61.33 12.52 27.84 9.912

Total
Marks

627

2323461021315

59.47

BHARTI SAHU

628

2342352321320

59.45

629

2378221621311

630


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

19

20

17/04/90

OBC

68.8

NANDKUMAR VERMA SARJU RAM

09/08/84

OBC

63.78 56.33

67.5

59.44

CHITRAREKHA SAHU

MOHAN LAL SAHU

01/05/76

OBC

58.25 57.78 70.67

55.33 11.65 28.89

231772221314

59.44

LOKNATH SAHU

GHANSHYAM

12/03/89

OBC

64.6

631

2302542121312

59.43

ANJU PATEL

HRISHIKESH PATEL

10/09/84

OBC

64.89 56.11

632

225307921311

59.43

HARISHANKAR SONI

NAND KUMAR

16/07/90

OBC

70.4

633

2258072721320

59.42

NANDANEE SAHU

PARMESHWAR SAHU

11/03/88

OBC

634

2304061821314

59.42

VIDYADHAR SAO

RAVISHANKAR SAO

01/07/75

OBC

635

2283251121320

59.42

LALAJI SAHU

BODHIRAM SAHU

20/06/87

OBC

636

233331821312

59.42

VANDANA SINGH

RAJENDRA SINGH
KACHHAWAHA

02/08/85

GEN

637

2358991821314

59.41

BHUWNESHWAR
PATEL

RAMLAL PATEL

14/09/85

638

2277282721311

59.40

SMT. BHARTI SINHA

KESHAV RAM SINHA

19/07/88

639

2329071821318

59.40

TEJ RAJ PRADHAN


PRADHAN

NGESHWAR PRADHAN

14/06/81

640

231552221318

59.39

AMIT KUMAR
DEWANGAN

RAMKARAN DEWANGAN

01/07/84

641

2265571821319

59.38

LAKESHWARI DHRUW

DIGESHWAR SINGH
DHRUW

07/08/87

642

2259632621314

59.37

RAVI KUMAR
CHOUBEY

NAGENDRA NATH
CHOUBEY

05/07/82

643

234456821311

59.36

SARASWATI
DEWANGAN

HIRA LAL DEWANGAN

05/03/80

BALKUMAR SAHU

17

18

25

26

27

28

29

7.7

59.47

8.4

59.45

10.6

8.3

59.44

62.67 12.92 26.95 10.17

9.401

59.44

54.67 12.98 28.06

10.2

8.201

59.43

53.78 73.08

14.08 26.89 10.96

7.5

59.43

67.2

53.39 75.92

52.67 13.44

26.7

11.39

7.901

59.42

59

54.11 70.42

66.67

27.06 10.56

10

59.42

69.8

49.84 74.25

62.67 13.96 24.92 11.14

9.401

59.42

58

56.74 65.64

64

11.6

28.37 9.846

9.6

59.42

OBC

69.4

54.28 66.58

56

13.88 27.14 9.987

8.4

59.41

OBC

71.8

52.94 67.83

56

14.36 26.47 10.17

8.4

59.40

OBC

66.44 55.11 70.36

53.33 13.29 27.56 10.55

59.40

OBC

61.11 57.06 72.92

51.33 12.22 28.53 10.94

7.7

59.39

ST

67.4

54.17 67.42

58

13.48 27.09 10.11

8.7

59.38

GEN

65.11 52.17 69.09

66

13.02 26.09 10.36

9.9

59.37

OBC

62.89 53.72 72.82

60

12.58 26.86 10.92

59.36

54.17 72.83

53.89 67.83
68

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

51.33 13.76 27.09 10.92


56

50

12.76 28.17 10.13

11.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

19/04/79

OBC

63.78 52.17

68

22/06/84

OBC

65.78 55.06 70.33

21

24

25

26

27

28

29

10.2

10.3

59.34

13.16 27.53 10.55

8.1

59.34

61.33 14.58 25.53 10.02

9.2

59.33

644

2270061821313

59.34

GOVARDHAN PRASAD
SUKHDEV SAHU
SAHU

645

2291782121315

59.34

GAURI PRADHAN

646

2348971121320

59.33

SMT SANGEETA SAHU MANOJ KUMAR SAHU

05/12/78

OBC

72.9

51.06 66.82

647

232020121318

59.33

DULESHWARI BAI

HARI RAM

15/12/86

OBC

62.4

57.5

66.67

648

2257402221320

59.32

KULESHWAR PRASAD
SAHU

JAGAT ERAM SAHU

26/01/83

OBC

63.11 49.17

92.73

649

2330292121318

59.32

LINGRAJ YADAV

BHUVAN YADAV

11/09/87

OBC

69.8

54.21 69.67

52

650

2315011421320

59.31

NAGESH DEWANGAN

DOMAR SINGH

20/12/89

OBC

67.4

53.39 73.58

651

2343651121314

59.31

LAKSHMI YADAV

LEELADHAR YADAV

02/11/76

OBC

55.75 58.11 65.36

652

2353762721310

59.29

ROHIT KUMAR SAHU

BALDU RAM

27/12/86

OBC

73

51.11 68.92

653

2285662121317

59.29

VIRENDRA KUMAR
PATEL

SURESH PATEL

25/05/85

OBC

66.8

654

2289881921316

59.28

MUKESH KUMAR
KULMITRA

LILADHAR KULMITRA

01/03/89

OBC

655

2261721121319

59.27

NGESH BANERJEE

L.S.BANERJEE

05/10/87

SC

656

2308972221320

59.27

HEMANT KUMAR
SAHU

KOMAL RAM SAHU

29/12/85

OBC

657

2270561821320

59.27

SUDAM SAHU

BALI SAHU

05/07/89

OBC

658

2305022121314

59.27

SHIV PRASAD BHOY

PARAMANAND BHOY

08/10/79

659

2383702721310

59.26

SANTOSH KUMAR
YADAV

BAISHAKHU RAM

06/07/79

660

2315051821318

59.25

RAJENDRA KUMAR
NAYAK

SAKHA RAM NAYAK

19/01/81

NARENDRA KUMAR
PRADHAN

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

68.67 12.76 26.09


54

12.48 28.75

10

8.1

59.33

54.67 12.62 24.59

13.91

8.201

59.32

13.96 27.11 10.45

7.8

59.32

54

13.48

11.04

8.1

59.31

62

11.15 29.06 9.804

9.3

59.31

58.67

14.6

25.56 10.34

8.801

59.29

51.68 75.25

58.67 13.36 25.84 11.29

8.801

59.29

75

51.53 66.73

56.67

25.77 10.01

8.501

59.28

68.4

50.32 75.55

60.67 13.68 25.16 11.33

9.101

59.27

71.4

52.56 72.08

52.67 14.28 26.28 10.81

7.901

59.27

72.8

53.22 70.67

50

14.56 26.61

10.6

7.5

59.27

OBC

61.78 57.17 68.18

54

12.36 28.59 10.23

8.1

59.27

OBC

73.11 52.11 70.58

53.33 14.62 26.06 10.59

59.26

OBC

55.33 60.17 67.33

53.33 11.07 30.09

59.25

54

15

26.7

10.1

Total
Marks

661

230178821310

59.25

662

239651221316

663


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

25

26

27

28

29

DINESH KUMAR SAHU SHRI DUKALA RAM SAHU

20/08/85

OBC

66.4

55.11 70.08

7.901

59.25

59.25

GHANSHYAM
VAISHNAV

BHAGVAN DAS
VAISHNAV

09/06/86

OBC

67.2

52.83

77.28

11.59

7.8

59.25

2342152721312

59.23

DHAMU RAM SAHU

SUTIRATH

10/05/83

OBC

62.8

54.94 74.67

53.33 12.56 27.47

11.2

59.23

664

226894221320

59.23

GODAWARI
CHANDRASEN

GOBERDHAN

13/04/88

SC

63.6

53.83

73.28

57.33 12.72 26.92

10.99

8.6

59.23

665

2270901321320

59.22

RAJU BHARATI

DUKHCHAND BHARATI

08/01/86

SC

59.4

56.94 67.83

58

11.88 28.47 10.17

8.7

59.22

666

2257471121314

59.22

KULDEEP SINGH
RATHORE

SOHAN LAL RATHORE

08/11/88

OBC

63

55.32 69.73

56.67

12.6

27.66 10.46

8.501

59.22

667

2256122221311

59.22

SHARAD KUMAR
VERMA

JANAK RAM VERMA

10/09/76

OBC

63.78 56.23 69.65

52.67 12.76 28.12 10.45

7.901

59.22

668

2392931821310

59.22

NISHA PATEL

ANANTRAM PATEL

18/03/90

OBC

78

73.85

52.67

11.08

7.901

59.22

669

2305762721314

59.20

ISHWARI RATRE

JAGUN RAM RATRE

08/04/89

SC

69.2

53.78 67.83

55.33 13.84 26.89 10.17

8.3

59.20

670

2283212221316

59.19

REKHA VERMA

VEDPRAKASH VERMA

15/02/81

OBC

49.78 59.22 72.17

58.67 9.956 29.61 10.83

8.801

59.19

671

2333051921314

59.18

SUNIL KUMAR
SHRIWAS

BHAGWAT PRASAD

09/12/83

OBC

67.33 51.28

70.5

63.33 13.47 25.64 10.58

9.5

59.18

672

2277001921318

59.18

KUBER SINGH
BANJARA

MOHAN LAL BANJARA

07/07/86

SC

68.8

54.11 68.42

54

13.76 27.06 10.26

8.1

59.18

673

2334391921319

59.15

DINESH KUMAR SAHU LILLU RAM

23/06/81

OBC

58.22 53.44

78.56

60

11.64 26.72

11.78

59.15

674

228938821320

59.15

RANJANA BAISWADE

NARESH BAISWADE

28/08/86

OBC

67

50.67

7.601

59.15

675

2392601221313

59.14

PRAVIN KUMAR SAI


PAINKRA

MANSAI PAINKRA

12/01/87

ST

69.2

65.36

56.67 13.84

9.804

8.501

59.14

676

227705621315

59.14

SANTOSHI BAI PATEL

MANNU LAL

13/05/87

OBC

61.4

58.44 66.92

50.67 12.28 29.22 10.04

7.601

59.14

677

229345821310

59.13

SHRIKANT KAUSHIK

RAJENDRA PRASAD
KAUSHIK

30/08/85

OBC

64.8

55.58

7.8

59.13

49.28

18

56.32 66.58
54

70.5

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

52.67 13.28 27.56 10.51


52

52

13.44 26.42

15.6

13.4

24.64

28.16 9.987
27

12.96 27.79 10.58

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

TEKRAM SAHU

05/03/89

OBC

66.4

17

18

19

20

54.44 68.83

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

55.33 13.28 27.22 10.32

8.3

59.12

56.67 11.82 28.42 10.38

8.501

59.11

678

227233121312

59.12

KHEMESHWAR
KUMAR SAHU

679

231446221315

59.11

YASHAWANT KUMAR
JAISWAL

GHASIYA RAM JAISWAL

10/07/79

OBC

59.11 56.83 69.17

680

2254492221313

59.10

AMARNATH SAHU

MILAN RAM SAHU

17/01/81

OBC

54.67 55.89 70.83

64

10.93 27.95 10.62

9.6

59.10

681

2334092321311

59.09

AJAY KUMAR SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

13/11/89

OBC

75.6

52.72 65.42

52

15.12 26.36 9.813

7.8

59.09

682

2306441821312

59.09

PAVITRA KUMAR SAHU TIHARU LAL SAHU

27/07/89

OBC

65.2

54.28 68.08

58

13.04 27.14 10.21

8.7

59.09

683

2357842321318

59.08

DEEPAK KUMAR
YADAV

JEEVAN LAL YADAV

01/01/85

OBC

70.2

52.56 67.75

57.33 14.04 26.28 10.16

8.6

59.08

684

239355821320

59.08

MANOJ KUMAR
JAISWAL

JEEWAN LAL JAISWAL

11/08/85

OBC

72.95 50.53

71.5

56.67 14.59 25.27 10.73

8.501

59.08

685

2365181221313

59.07

VIJAY LAXMI SANYASI

INDER JEET SANYASI

02/10/87

SC

68

53.33

10.2

59.07

686

2311612221317

59.07

PARAS RAM VERMA

ITWARI RAM

08/03/85

OBC

59.33 13.64 26.06 10.47

8.9

59.07

687

2273232121316

59.07

DAYANAND PATEL

HARILAL PATEL

18/05/81

OBC

52

57.32 70.08

63.33

28.66 10.51

9.5

59.07

688

226207221311

59.06

SHYAMSAROJ
DEWANGAN

KAUSHAL PRASAD
DEWANGAN

10/03/75

OBC

70.2

53.32 63.09

59.33 14.04 26.66 9.464

8.9

59.06

689

2378711621315

59.06

MANMOHAN SINGH
KAIWART

DEVSAY KAIWART

15/06/84

OBC

64.22 51.21 70.73

66.67 12.84 25.61 10.61

10

59.06

690

232310621314

59.06

GAJENDRA DAS
VAISHNAV

TEJNARAYAN DAS
VAISHNAV

10/08/88

OBC

56.2

50.67 11.24 30.14 10.08

7.601

59.06

691

2264162221317

59.04

DAYANAND BHOI

JAGANNATH BHOI

25/06/81

OBC

67.56

53

66.83

60

13.51

10.02

59.04

692

2277671821319

59.03

TARUN KUMAR SAHU CHANDRAMANI SAHU

03/11/86

OBC

58.8

52.78

81.22

58

11.76 26.39

12.18

8.7

59.03

693

2393242221319

59.02

POOJA PANDEY

ANIL KUMAR PANDEY

29/05/85

GEN

66

55.94

59

60

13.2

8.85

59.02

694

2334911121314

59.02

SURESH RATREY

HET RAM RATREY

02/07/81

SC

54.67 13.11 27.95 9.762

8.201

59.02

67

54.95

68.22 52.11 69.83

60.28 67.17

65.56 55.89 65.08

13.4

10.4

27.48

26.5

27.97

Total
Marks

695

2381981021316

59.01

HORI LAL SAHU

696

2279601821317

59.00

697

228942921318

698


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

25

26

27

28

29

DAKHA RAM SAHU

08/04/86

OBC

77.4

50.11 65.17

58

15.48 25.06 9.776

8.7

59.01

VINAY KUMAR
CHANDRAKAR

GORE LAL CHANDRAKAR

08/03/84

OBC

56.8

55.72

71.89

60

11.36 27.86

10.78

59.00

59.00

SAVITA DWIVEDI

GAJENDRA DWIVEDI

10/10/77

GEN

52.22 55.71

74

64

10.44 27.86

11.1

9.6

59.00

2275332721314

59.00

YAD RAM SAHU

HOME LAL SAHU

30/04/83

OBC

70.22 53.61 67.67

53.33 14.04 26.81 10.15

59.00

699

230206121310

59.00

LAKESHWAR KUMAR . SHRI CHETAN DAS

30/06/82

OBC

53.56 57.17 72.67

58.67 10.71 28.59

10.9

8.801

59.00

700

2320361121313

58.99

SHATRUHAN LAL
KASHYAP

FIRAT RAM KASHYAP

03/07/81

OBC

58.67 55.94 73.92

54.67 11.73 27.97 11.09

8.201

58.99

701

226758221314

58.98

SMT.KIRAN SAHU

VASUDEV NANDAN
SAHU

14/03/89

OBC

54.11 62.17

53.33

27.06 9.326

58.98

702

2269042321311

58.98

SANTOSH KUMAR
DEWANGAN

LALCHAND DEWANGAN

03/06/82

OBC

46.89 63.87 67.08

50.67 9.378 31.94 10.06

7.601

58.98

703

2276491821317

58.97

ARVIND SAHU

LAXMI NARAYAN SAHU

25/05/78

OBC

62.89

56.4

64.58

56.67 12.58

704

2385612321315

58.97

CHANDRIKA VERMA

PURUSHOTTAM LAL
VERMA

06/07/87

OBC

60.6

55.89

68

705

2391632721313

58.95

NGESHWAR KUMAR
SAHU

NARSINGH SAHU

05/09/87

OBC

74.2

48.83

73.33

706

2347742721311

58.94

CHANDRAPRAKASH
SAHU

BHISHAM LAL

25/06/80

OBC

72.56 53.83 60.08

707

228721121313

58.93

BHAGWAT PRASAD
SAHU

TARAN DAS SAHU

04/01/90

OBC

78.2

68.05

708

230972921311

58.93

HEMLATA
CHANDRAKAR

NGESH CHANDRAKAR

07/01/83

OBC

65.11 54.06 67.17

709

2271691021315

58.92

ANJU SAHU

UPENDRA KUMAR SAHU

17/04/91

OBC

77

51.22 68.75

710

2304351821310

58.91

MADHU SOODAN
CHOUDHARY
CHOUDHARY

SALIKRAM CHOUDHARY

07/05/87

OBC

61.4

57.39 64.25

711

226434921317

58.91

HEENA DESHMUKH

DEVENDRA KUMAR
DESHMUKH

11/07/87

OBC

55

73

17

51.17

61

18

64.75

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

14.6

23

24

28.2

9.687

8.501

58.97

58

12.12 27.95

10.2

8.7

58.97

58

14.84 24.42

11

8.7

58.95

8.501

58.94

10.21

7.5

58.93

58.67 13.02 27.03 10.08

8.801

58.93

50.67

25.61 10.31

7.601

58.92

55.33 12.28

28.7

9.638

8.3

58.91

51.33

30.5

9.713

7.7

58.91

56.67 14.51 26.92 9.012


50

15.64 25.59

15.4

11

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

TULA RAM DHIDHI

15/08/89

SC

63.4

17

18

19

20

21

22

55.39 70.25

53.33 12.68

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

27.7

10.54

58.91

57.33 11.92 27.74 10.65

8.6

58.90

712

227970221314

58.91

UMESH KUMAR
DHIDHI

713

230469221312

58.90

SANTOSH KUMAR
JANGDEY

MUNI RAM JANGDEY

07/06/88

SC

59.6

55.47

714

2292722721313

58.90

MANJU VERMA

NAND KUMAR VERMA

08/01/89

OBC

69.4

53.56 70.92

50.67 13.88 26.78 10.64

7.601

58.90

715

231329921318

58.90

VEENA SAHU

NARSINGH PRASAD
SAHU

19/03/75

OBC

63.13 52.94 75.33

56.67 12.63 26.47

11.3

8.501

58.90

716

230895221319

58.88

ARUN KUMAR SAHU

GYAN PRASAD SAHU

30/05/84

OBC

61.56 56.67 71.58

12.31 28.34 10.74

7.5

58.88

717

2271332121312

58.87

JANAK RAM
MAHILANE

KISHANO MAHILANE

11/08/77

SC

57.11 57.83 70.25

53.33 11.42 28.92 10.54

58.87

718

2290952121319

58.87

KHAGESH KHUNTE

TIPU RAM KHUNTE

09/06/86

SC

67.4

53.68 70.36

53.33 13.48 26.84 10.55

58.87

719

2334302221320

58.87

MAHENDRA KUMAR
YADAV

NANDU RAM YADAV

15/02/79

OBC

48.89 60.11 70.25

56.67 9.778 30.06 10.54

8.501

58.87

720

2285282221311

58.85

ARCHANA VERMA

LATE MR. MAHENDRA


KUMAR VERMA

23/01/82

OBC

61.11 55.61 60.83

64.67 12.22 27.81 9.125

9.701

58.85

721

228676221313

58.85

ISHWAR PRASAD
YADAW

DHARAM LAL YADAW

12/01/86

OBC

71.2

51.17 72.17

54.67 14.24 25.59 10.83

8.201

58.85

722

2257042621314

58.85

KESHAV KUMAR PATEL HARI PRASAD PATEL

17/07/87

OBC

61.4

53.79 73.17

58

12.28

10.98

8.7

58.85

723

236326821316

58.85

KESHO RAM YADAW

SHIV SINGH

05/05/83

OBC

66.22 53.22 66.64

60

13.24 26.61 9.996

58.85

724

2260651021316

58.85

SANGITA SAHU

MOHAN LAL SAHU

24/10/85

OBC

60

55.33

8.3

58.85

725

2270771421316

58.83

KARTIK RAM
NEWENDRA

SEWAK RAM NEWENDRA 01/07/86

OBC

64.2

72.56

50

10.88

7.5

58.83

726

229269221315

58.83

LOKNATH TANDEY

GANESH RAM TANDEY

23/12/82

SC

61.11 56.17 66.18

57.33 12.22 28.09 9.927

8.6

58.83

727

2281902721313

58.83

BALESH KUMAR SAHU MANRAKHAN LAL SAHU

17/11/79

OBC

61.11 56.61 65.33

56.67 12.22 28.31

8.501

58.83

728

2258812721319

58.81

NGESH KUMAR SAHU

13/03/85

OBC

66.67 54.11

55.33 13.33 27.06 10.13

8.3

58.81

SHRI NUTAN KUMAR

71

56.17 69.75
55.22

67.5

50

12

26.9

28.09 10.46

12.84 27.61

9.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

01/09/82

OBC

01/11/76

OBC

01/07/81

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

19

20

23

24

25

26

27

28

29

58.44 56.44 66.67

10

8.9

58.81

66.13 53.06

64

13.23 26.53

9.45

9.6

58.81

59.06 63.83

54

11.6

29.53 9.575

8.1

58.80

729

2270612221315

58.81

KHEMRAJ VAISHNAV

SHRI SANTOSH KUMAR


VAISHNAV

730

2334482121313

58.81

SUBHASH CHANDRA
BISHAL

BHAJMAN BISHAL

731

2253881121320

58.80

KHEMSHANKAR PATEL ANAND KUMAR PATEL

732

2295261821311

58.80

REETA CHANDRAKAR

BALDAU PRASAD
CHANDRAKAR

01/07/82

OBC

65.11 55.22 70.42

50.67 13.02 27.61 10.56

7.601

58.80

733

231867221315

58.79

AMITA PATEL

VIJAY KUMAR PATEL

18/04/80

OBC

54.89 61.94 59.64

52.67 10.98 30.97 8.946

7.901

58.79

734

2319262221318

58.79

SUNITA SHARMA

VIKAS DUTT SHARMA

18/11/75

GEN

57.63 52.78

76.5

62.67 11.53 26.39 11.48

9.401

58.79

735

2378642121311

58.78

JAYANT SHANKAR
PATEL

SHIVDAYAL PATEL

26/07/89

OBC

73.4

52.84 61.18

56.67 14.68 26.42 9.177

8.501

58.78

736

233003221313

58.77

MANJULA
KESHARWANI

KIRTI KUMAR
KESHARWANI

23/07/82

GEN

64.22

51.5

69.82

64.67 12.84 25.75 10.47

9.701

58.77

737

2313021821313

58.76

ASHWINI KUMAR
CHOUDHARY

KEDARNATH HOUDHARY

01/06/80

OBC

58.89

55

70.58

59.33 11.78

10.59

8.9

58.76

738

227822221315

58.76

RAM KUMAR JAISWAL TIREETH RAM JAISWAL

17/02/85

OBC

69.2

52.5

68.45

13.84 26.25 10.27

8.4

58.76

739

2311782321313

58.76

DHARAMPAL VERMA

VIVEK KUMAR VERMA

10/01/88

OBC

74.6

49

69.58

59.33 14.92

24.5

10.44

8.9

58.76

740

2320912321312

58.75

DEEPAK KUMAR SAHU

LATE SHRI DERHA RAM


SAHU

01/01/75

OBC

63.25

55

70.67

53.33 12.65

27.5

10.6

58.75

741

2339952721317

58.73

PREM LAL SAHU

RAM SINGH SAHU

01/06/83

OBC

66.88 50.89 72.08

60.67 13.38 25.45 10.81

9.101

58.73

742

2359961121319

58.73

RAJ KISHOR ANANT

GANGA DEEN ANANT

15/08/81

SC

58.44 54.89 69.33

61.33 11.69 27.45

10.4

9.2

58.73

743

2342242721315

58.73

NARESH KUMAR SAHU CHIROUNJI LAL SAHU

15/05/86

OBC

63

58.11 59.17

54.67

12.6

29.06 8.876

8.201

58.73

744

2272792121310

58.73

SHYAM KUMAR SAHU KANHAIYA LAL SAHU

05/04/80

OBC

60

59.33 63.75

50

12

29.67 9.563

7.5

58.73

745

2263232121310

58.73

FAGULAL SAGAR

02/09/85

SC

52.6

59.89 69.75

52

10.52 29.95 10.46

7.8

58.73

SAOUKILAL SAGAR

58

63

59.33 11.69 28.22

56

27.5

Total
Marks

746

2308602321312

58.73

RESHMA SAHU

747

2253372121318

58.72

748

229059121311

749


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

BHAGWAT SAHU

21/01/80

OBC

CHINTAMANI
MANIKPURI

SUKHAMUNI DAS

09/09/82

OBC

58.72

DEEPIKA DEWANGAN

RAMAWATAR
DEWANGAN

27/12/76

OBC

232324821315

58.72

MUKESH KUMAR
VASTRAKAR

PANCHRAM VASTRAKAR

17/09/88

GEN

750

2318021121315

58.71

USHA DEWANGAN

B.K.DEWANGAN

09/02/84

751

2366671621319

58.71

SANJAY KUMAR
SUMAN

KANSHIRAM SUMAN

15/05/78

752

2268031821313

58.71

KOMAL PRASAD PATEL PITAMBAR PATEL

02/06/87

753

237393921315

58.71

deepika verma

rishi kumar verma

01/08/88

754

2387062721312

58.70

BHANU PRATAP
SINGH THAKUR

NAROTTAM SINGH

21/09/78

755

2363661121320

58.69

URMILA NISHAD

GANGADHAR NISHAD

10/01/86

756

2385982221314

58.68

SHAILESH KUMAR
SINHA

VISHVNATH SINHA

757

2308782021312

58.67

KANIKA ROY

758

2386721921319

58.67

SATYAM PATRE

759

2263781021311

58.67

760

232501221320

761
762

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

61.78 54.94

70

56

66.22 54.37

68.64

55.25 57.39

74.5

67.6

52.53 65.55

OBC

70

49.89 76.45

SC

52.44 59.89 69.18

OBC

64

OBC

ST

OBC

22/01/76

OBC

24

25

26

27

28

29

10.5

8.4

58.73

10.3

58.72

11.18

7.8

58.72

60.67 13.52 26.27 9.833

9.101

58.72

55.33

24.95 11.47

8.3

58.71

52.67 10.49 29.95 10.38

7.901

58.71

54.44 69.92

54.67

27.22 10.49

8.201

58.71

66.8

54.22 63.58

58

13.36 27.11 9.537

8.7

58.71

60

52.83 68.56

66.67

26.42 10.28

10

58.70

68.2

54.63 58.91

59.33 13.64 27.32 8.837

8.9

58.69

58.63 55.61

58.67 11.73 27.81 10.35

8.801

58.68

DEVENDRA NATH ROY

20/06/85

GEN

53.6

52.28 72.75

72.67 10.72 26.14 10.91

10.9

58.67

TEKLAL PATRE

24/03/85

SC

76

53.42 61.08

50.67

26.71 9.162

7.601

58.67

DEVESH KUMAR SAHU PREMSINGH

14/02/87

OBC

72.8

52.72

67

51.33 14.56 26.36 10.05

7.7

58.67

58.67

GITA SAHU

RAM KUMAR SAHU

23/09/77

OBC

57.78 56.17

67.5

59.33 11.56 28.09 10.13

8.9

58.67

230258221319

58.67

LAXMAN PRASAD
SAHU

RAMDULARI SAHU

09/04/89

OBC

72.6

52.21 64.27

56

14.52 26.11 9.641

8.4

58.67

2340201121315

58.67

PRIYAMBA KURMI

SHIYARAM KURMI

13/03/86

OBC

53.2

52

10.64

7.8

58.67

59

69

71.5

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

12.36 27.47

53.33 13.24 27.19


52

11.05

14

12.8

12

15.2

28.7

29.5

10.73

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

TIJAU RAM

30/08/84

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

65.11 52.68 64.67

64

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

13.02 26.34 9.701

9.6

58.66

56.67 13.56 26.36 10.24

8.501

58.66

763

231785821316

58.66

BHUWAN LAL
DEWANGAN

764

2326832121311

58.66

SURYA PRABHA
PRADHAN

MOHAN LAL PRADHAN

26/01/83

OBC

67.78 52.72 68.27

765

2352841121318

58.66

HANUMAN PRASAD
ADITYA

RAMESHWAR PRASAD
ADITYA

12/07/85

OBC

65.2

53.11 69.08

58

13.04 26.56 10.36

8.7

58.66

766

232345221316

58.65

SHUSHILA VERMA

SANTU RAM VERMA

15/07/89

OBC

73.2

51.94 64.25

56

14.64 25.97 9.638

8.4

58.65

767

228883821315

58.64

ARCHANA GUPTA

BRIJESH GUPTA

10/06/82

GEN

56

53.94 72.45

64

11.2

26.97 10.87

9.6

58.64

768

233103221316

58.64

KALYANI SAHU

SHRI BHAGAWAT
PRASAD

19/12/90

OBC

69

54.5

67.25

50

13.8

27.25 10.09

7.5

58.64

769

2303791321313

58.64

GHANSHYAM PRASAD NARAYAN PRASAD


CHANDRAVANSHI
CHANDRAVANSHI

02/07/83

OBC

70.44 47.72 69.25

68.67 14.09 23.86 10.39

10.3

58.64

770

2264932721320

58.62

GIREESH KUMAR
SAHU SAHU

HEMNATH SAHU

22/01/85

OBC

64.6

55.28 66.42

12.92 27.64 9.963

8.1

58.62

771

2362401121318

58.62

MUKESH PURI
GOSWAMI

ISHWAR PURI GOSWAMI

12/05/86

OBC

67.4

49.21 72.25

64.67 13.48 24.61 10.84

9.701

58.62

772

2294291121319

58.62

AABHA KAHARA

SUNIL KUMAR KAHARA

25/12/81

OBC

60

56.44 68.64

10.3

8.1

58.62

773

2314172221319

58.61

TETANJALY VERMA

SUNIL KUMAR VERMA

12/09/83

OBC

63.56 57.83 60.58

52.67 12.71 28.92 9.087

7.901

58.61

774

2321092721312

58.61

DRON KUMAR SINHA

HUKUM LAL SINHA

29/04/84

OBC

64.67 52.56

68

61.33 12.93 26.28

10.2

9.2

58.61

775

230671821312

58.61

ASHVANI KUMAR
SAHU

SANTOSH KUMAR SAHU

19/03/89

OBC

53.2

58.26 66.92

58.67 10.64 29.13 10.04

8.801

58.61

776

2294312121314

58.61

SUMAN NISHAD

NIRAN NISHAD

23/08/90

OBC

62.2

55.26 71.58

12.44 27.63 10.74

7.8

58.61

777

2279311021311

58.61

HEMANT KUMAR
NIRMALKAR

PANNALAL NIRMALKAR

21/09/89

OBC

72.6

51.67

52.67 14.52 25.84 10.35

7.901

58.61

778

2301501121319

58.60

KHOJ LAL YADAV

JAGANNATH PRASAD

05/07/76

OBC

51.56 57.56 68.73

61.33 10.31 28.78 10.31

9.2

58.60

779

2330231321317

58.60

RAMGOPAL
CHANDRAKER

LAXMAN CHANDRAKER

20/12/85

OBC

62.4

9.6

58.60

69

52.44 68.67

54

54

52

64

12

28.22

12.48 26.22

10.3

Total
Marks

780

2346921821310

58.60

DILPRASAD PATEL

781

231434921317

58.58

782

2350022121314

783


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

01/04/84

OBC

64

53

75.33

53.33

12.8

26.5

11.3

58.60

CHANDRAKANT KURRE KHEDU RAM

28/01/85

SC

64.2

55.28 69.33

51.33 12.84 27.64

10.4

7.7

58.58

58.58

SUKANT PRADHAN

SAFED PRADHAN

08/09/85

OBC

66

52.68 64.91

26.34 9.737

9.3

58.58

2318721421312

58.56

UMA VARMA

NAND RAM VARMA

10/05/86

OBC

60.2

55.67 67.92

56.67 12.04 27.84 10.19

8.501

58.56

784

2326021921317

58.56

NEELAM VAISHNAVA

SRI NANDKISHORE DAS


VAISHNAVA

22/06/89

OBC

61

53.84 72.25

57.33

8.6

58.56

785

2379641821320

58.55

KAMAL SINGH DIWAN MILAP RAM DIWAN

20/06/90

ST

73.6

50.5

71.22

52.67 14.72 25.25

10.68

7.901

58.55

786

2363612721314

58.55

SIYARAM SAHU

JOHAT RAM SAHU

09/06/86

OBC

76.8

48.83

67.84

57.33 15.36 24.42

10.18

8.6

58.55

787

2394261021313

58.53

KUNTI SAHU

DHANEDRA KUMAR
SAHU

19/03/86

OBC

70.4

59.11

45.33

6.8

8.1

58.53

788

2355101121315

58.51

SEEMA ADITYA

GOPAL PRASAD ADITYA

10/01/84

OBC

50.2

56.32 66.75

68.67 10.04 28.16 10.01

10.3

58.51

789

2384522121320

58.51

SUJEET KUMAR PATEL LAXMAN PRASAD PATEL

06/02/75

OBC

59.75 56.67 58.18

63.33 11.95 28.34 8.727

9.5

58.51

790

2303641821318

58.51

CHITTRANJAN
PRADHAN

BALLABH KUMAR
PRADHAN

25/04/87

OBC

70.4

52.22

69.44

52.67 14.08 26.11

10.42

7.901

58.51

791

239215621313

58.49

DAVENDRA SINGH
VERMA

JAGDEESH SINGH VERMA 14/08/87

OBC

67

51.11

72.92

57.33

10.94

8.6

58.49

792

237481821318

58.48

Sandhya Yadav

shiv prasad yadav

19/10/86

OBC

60.4

56.95

65.5

54

8.1

58.48

793

233194221316

58.48

Laxmi Devi Sahu

Mr. Ohang Das Sahu

27/10/89

OBC

64.4

53

72

55.33 12.88

10.8

8.3

58.48

794

2273451121310

58.48

MAHENDRA KUMAR
KASHYAP

DUKHI RAM KASHYAP

01/05/81

OBC

57.78

54.5

68.47

62.67 11.56 27.25 10.27

9.401

58.48

795

2378751621310

58.47

SATYENDRA SINGH
DEWANGAN

RAMESH KUMAR
DEWANGAN

17/04/83

OBC

53.33 55.89 71.73

60.67 10.67 27.95 10.76

9.101

58.47

796

2371821821316

58.47

PANKAJ GAJENDRA

JITENDRA KUMAR

03/02/86

VH

OBC

61.6

67.33 12.32

10.1

58.47

RAMRATAN PATEL

52

67

62

54

13.2

12.2

26.92 10.84

14.08 29.56

13.4

25.56

12.08 28.48 9.825


26.5

26

10.05

Total
Marks

797

226993921315

58.47

ASHOK KUMAR SAHU

798

226520221314

58.46

799

229915121314

800


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

BHUWAN LAL SAHU

12/08/74

OBC

SMT. MADHU
DEWANGAN

LOCHAN PRASAD
DEWANGAN

12/01/82

OBC

58.45

NILESH KUMAR

SAGAN LAL

09/12/90

OBC

2317032721318

58.45

PRAMOD KUMAR
PATEL

SHRI RAM KUMAR PATEL

06/01/85

OBC

801

231767921317

58.44

CHHAYARANI SAHU

BHUSHAN SAHU

27/12/85

802

2282571021317

58.44

SHOBHA RAM SAHU

GANESH RAM SAHU

05/07/80

803

234129621311

58.44

GIRVAR SINGH VERMA LAL SINGH VERMA

09/10/81

804

2329511821311

58.44

SADHURAM PATEL

GAJENDRA PRASAD
PATEL

15/06/86

805

2366751321311

58.43

PRADEEP KUMAR
DESHMUKH

BIHARI RAM

27/05/87

806

2360941121310

58.43

ISHWAR LAL DINKAR

GOKUL PRASAD

15/12/87

807

231883121312

58.43

PADMANI SAHU

HARISH KUMAR SAHU

808

232972221316

58.43

CHHABI RAM SAHU

GANESHU RAM SAHU

809

232498221312

58.42

810

2380881121314

811

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

62.38 53.83 69.83

52.67 55.06 74.64

64.6

51.89 70.58

72.8

51.83 65.17

OBC

57.6

56.72 63.08

OBC

OBC

OBC

OBC

02/01/85

15/07/78

BASANT KUMAR SAHU DWARIKA PRASAD SAHU

25/06/83

58.42

NARAYANA PRASAD
YADAV

DHAN SAY YADAV

03/07/83

2368932121317

58.42

NAVEEN PATEL

GOPINATH PATEL

20/04/79

812

2259952321318

58.41

SURENDRA KUMAR
BHAUTIK

PARDESHI RAM

813

2267501821313

58.41

ASHOK KUMAR
CHOUDHARY

JOHIT RAM CHOUDHARY

21

25

26

27

28

29

57.33 12.48 26.92 10.47

8.6

58.47

61.33 10.53 27.53

11.2

9.2

58.46

12.92 25.95 10.59

58.45

54.67 14.56 25.92 9.776

8.201

58.45

60.67 11.52 28.36 9.462

9.101

58.44

62.89 52.83 68.33

61.33 12.58 26.42 10.25

9.2

58.44

68.67 52.56 66.17

56.67 13.73 26.28 9.926

8.501

58.44

50.8

58.61 71.83

54.67 10.16 29.31 10.77

8.201

58.44

72.6

48.5

71.74

59.33 14.52 24.25

10.76

8.9

58.43

SC

65.8

52.89

65.5

58.43

OBC

62.89

54

71

54.67 12.58

10.65

8.201

58.43

OBC

64.22 52.89 74.92

52.67 12.84 26.45 11.24

7.901

58.43

OBC

64.22 55.28 68.91

50.67 12.84 27.64 10.34

7.601

58.42

OBC

51.33 58.61 70.33

55.33 10.27 29.31 10.55

8.3

58.42

OBC

46.22 58.17 69.27

64.67 9.244 29.09 10.39

9.701

58.42

17/07/89

SC

63.6

53.78 74.67

50.67 12.72 26.89

11.2

7.601

58.41

11/11/87

OBC

64.8

55.67 66.75

50.67 12.96 27.84 10.01

7.601

58.41

60

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

13.16 26.45 9.825


27

Total
Marks

814

2255792721320

58.40

815

2354911821311

816


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PRITAM KUMAR SAHU KEDARNATH

27/08/87

OBC

71.6

51.5

68.21

54

58.40

HEMANT KUMAR
KANOUJE

BAISAKHOO RAM
KANOUJE

20/06/77

OBC

62.22 54.06

63.5

2316671121313

58.40

SHIVNATH PATEL

BALRAM PATEL

30/05/73

OBC

58.75

24

25

26

27

28

29

10.23

8.1

58.40

62.67 12.44 27.03 9.525

9.401

58.40

65.64

65.33 11.75

9.846

9.8

58.40

817

2347612321312

58.38

MANBOTIN VERMA

NAGESHWER VERMA

17/11/84

OBC

69.4

53.28 63.75

55.33 13.88 26.64 9.563

8.3

58.38

818

226461221318

58.37

MANOHAR LAL PATEL BUND PRASAD PATEL

26/03/83

OBC

64.44

53.5

63.58

61.33 12.89 26.75 9.537

9.2

58.37

819

2314421121318

58.37

ROHIT KUMAR
JAISWAL

DUKHURAM JAISWAL

05/05/85

OBC

63.6

54.47 71.45

51.33 12.72 27.24 10.72

7.7

58.37

820

2278212121313

58.36

LALITA PATEL

UGRASEN PATEL

13/07/88

OBC

61.2

51.53 71.67

12.24 25.77 10.75

9.6

58.36

821

2252551821318

58.35

TULSI RAM SAHU

RAM BHAROSA SAHU

02/12/75

OBC

49.11 59.94 66.42

57.33 9.822 29.97 9.963

8.6

58.35

822

2256592221312

58.35

SAROJ KANSARI

PARBHU RAM

20/09/77

OBC

59.11 56.56 71.67

11.82 28.28 10.75

7.5

58.35

823

2323501121317

58.34

REKHA KURRE

BHAGEERTH KURRE

24/11/89

SC

60.2

55.05 67.82

57.33 12.04 27.53 10.17

8.6

58.34

824

235162221316

58.33

CHANDRAWATI NAYAK HEMANT KUMAR NAYAK

04/07/80

OBC

60

55.39 72.92

51.33

10.94

7.7

58.33

825

2342652221315

58.33

MAYA VERMA

RAMANAND VERMA

11/03/86

OBC

63.4

51.83 74.25

57.33 12.68 25.92 11.14

8.6

58.33

826

2280871121310

58.33

SANGEETA SAHU

SURYAKANT SAHU

02/01/85

OBC

65.4

51.68 68.73

60.67 13.08 25.84 10.31

9.101

58.33

827

232991221319

58.32

PRADEEP KUMAR
TANDAN

DHANIRAM TANDAN

16/12/87

SC

64.2

54.06 62.36

60.67 12.84 27.03 9.354

9.101

58.32

828

2254011821312

58.32

SHAILESH CHAND
BAGHEL

KISHAN CHAND BAGHEL

07/07/90

SC

63.6

54.06

68.5

55.33 12.72 27.03 10.28

8.3

58.32

829

2379842121313

58.32

TRINATH PURI
GOSWAMI

TAPODHAN PURI
GOSWAMI

01/07/88

OBC

70.4

52.58 61.67

58

14.08 26.29 9.251

8.7

58.32

830

2272621821310

58.32

VENUDHAR NAYAK

LALSAI NAYAK

28/07/84

OBC

67.2

55.61 61.83

52

13.44 27.81 9.275

7.8

58.32

54

64

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

14.32 25.75

12

27

27.7

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

06/03/88

OBC

61.6

17

18

19

20

50.68 70.33

56.28 65.75

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

67.33 12.32 25.34 10.55

10.1

58.31

52.67

12.4

28.14 9.863

7.901

58.30

73.22

58

11.12

27.5

10.98

8.7

58.30

56

10.98 27.61 11.32

8.4

58.30

831

2389121821314

58.31

MUKESH KUMAR
PATEL

832

2297621321312

58.30

NILMANI CHAUDHARY TORAN LAL

04/03/81

OBC

62

833

2253182221313

58.30

TEKRAM SAHU

GOPAL RAM SAHU

05/09/89

OBC

55.6

834

225954821312

58.30

RAM SANEHI SAHU

SURAJ LAL SAHU

05/07/84

OBC

54.89 55.21 75.45

835

2288471821310

58.30

BINOD KUMAR PATEL PARMANAND PATEL

27/08/88

OBC

60.2

61.33 12.04 26.74 10.32

9.2

58.30

836

2317162221314

58.29

KAMLESHWARI
VERMA

SHRI TULSI RAM VERMA

02/12/85

OBC

66.8

68.17

54.67 13.36

10.23

8.201

58.29

837

232789921311

58.28

JITESH KUMAR
DESHMUKH

KASHI RAM DESHMUKH

22/05/83

OBC

53.11 58.06 64.83

59.33 10.62 29.03 9.725

8.9

58.28

838

2341142121315

58.27

ARVIND KUMAR
GUPTA

SATYANARAYAN GUPTA

19/11/88

OBC

60.4

55.95 67.42

8.1

58.27

839

2258291821320

58.27

KHORBAHRA RAM SEN SEWAK RAM SEN

18/02/87

OBC

70.4

54.17 63.33

50.67 14.08 27.09

9.5

7.601

58.27

840

226479221313

58.26

JTOTI PATEL

RUDHIR KUMAR

21/06/89

OBC

71.4

52.67 66.33

51.33 14.28 26.34

9.95

7.7

58.26

841

230334221317

58.26

INDIRA VAISHNAVA

RAMDAS VAISHNAVA

01/07/83

OBC

63.33 49.39 70.64

68.67 12.67

10.6

10.3

58.26

842

2329572221315

58.25

DIVYA PATKAR

DWARIKA PRASAD
PATKAR

06/06/86

OBC

62.6

64.67 12.52 27.22 8.813

9.701

58.25

843

228630221318

58.24

HEERA TAMRAKAR

RAMKUMAR

10/07/84

OBC

65.4

60.4

50.67 13.08

844

231279821311

58.24

madho prasad sahu

jogiram sahu

10/04/84

OH

OBC

59.6

55.79 66.83

56

11.92

845

2375121321315

58.24

KU.ALKA BANDHEKAR U.R.BANDHEKAR

27/05/88

SC

65

53.17 73.67

50.67

13

846

230201821320

58.23

VINOD KUMAR SAHU

RATI RAM SAHU

25/06/82

OBC

59.2

53.53 68.82

62

847

2271872221311

58.22

SMT. KESHAR VERMA

SHRI. ISHWARI PRASAD


VERMA

08/08/85

OBC

53.2

56.89 74.25

RAM NIWAS PATEL

55

53.47 68.83
53

54.44 58.75
57

54

26.5

12.08 27.98 10.11

24.7

28.5

9.06

7.601

58.24

27.9

10.02

8.4

58.24

26.59 11.05

7.601

58.24

11.84 26.77 10.32

9.3

58.23

53.33 10.64 28.45 11.14

58.22

Total
Marks

848

2303191421314

58.22

BHAMINI SINHA

849

2280982221316

58.22

850

2353931821319

851


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

ASHWANI KUMAR

10/04/82

OBC

62

SARITA SAHU

LEELADHAR PRASAD
SAHU

20/05/86

OBC

60.6

58.21

BIKAS BEHRA

JAYANT KUMAR BEHRA

02/10/82

OBC

2357521621317

58.21

MANOJ KUMAR KHARE RAVILAL KHARE

20/01/76

SC

852

2261181821313

58.21

SANGEETA SAHU

19

20

21

22

55.89 67.83

51.33

12.4

50.22 79.25

71.56 48.78 70.08

60

54.67 56.78 71.92

54

12/03/87

OBC

52

57.17

74.83

53.33

10.4

853

2284522721319

58.20

ASHISH KUMAR SAHU


TULSI RAM SAHU
SAHU

11/10/87

OBC

70

52.33 64.92

55.33

14

854

2370001321319

58.20

RAJESH KUMAR GABEL SHRI PUNI RAM

27/03/82

OBC

65.56 52.28

855

2281961321313

58.20

PAWAN TIWARI

SHRI CHHEDI PRASAD


TIWARI

06/01/87

HH

GEN

70.95 50.32 72.33

856

2272271021314

58.20

RAMESH KUAMR
NAYAK

PREM LAL

12/03/89

OBC

70.2

857

2293941321314

58.20

NITESH KUMAR YADU NARAYAN LAL YADU

04/11/86

OBC

858

2361652121312

58.19

SAWITRI SAHU

PRADIP SAHU

05/05/83

OBC

859

2293332721312

58.19

SMT. ARCHNA YADU

VED PRAKASH YADU

24/02/85

OBC

860

2312702221310

58.18

Lakeshwar Prasad
Sahu

Mohan Lal Sahu

31/07/87

861

2345021821311

58.18

PARWATI PATEL

JAYNARAYAN PATEL

10/06/88

862

2313952721318

58.17

SMT. THANESHWARI
SAHU

SHRI YASHWANT
KUMAR SAHU

02/07/83

863

2378472121314

58.17

UPENDRA DEWANGAN NARSINGH DEWANGAN

20/12/80

864

2288292321318

58.16

YATAM LAL SAHU

05/07/80

OMPRAKASH SAHU

RATNU RAM SAHU

17

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

25

26

27

28

29

27.95 10.17

7.7

58.22

60.67 12.12 25.11 11.89

9.101

58.22

14.31 24.39 10.51

58.21

10.93 28.39 10.79

8.1

58.21

11.22

58.21

26.17 9.738

8.3

58.20

55.33 13.11 26.14 10.65

8.3

58.20

53.33 14.19 25.16 10.85

58.20

50.89 70.08

54.67 14.04 25.45 10.51

8.201

58.20

71.33 51.06 60.67

14.27 25.53 9.101

9.3

58.20

62.8

52.95 68.36

59.33 12.56 26.48 10.25

8.9

58.19

70.89 52.44 66.58

14.18 26.22 9.987

7.8

58.19

OBC

57.8

56.76 60.92

60.67 11.56 28.38 9.138

9.101

58.18

OBC

65.8

54.33 62.33

56.67 13.16 27.17

9.35

8.501

58.18

OBC

63.78 51.28 79.17

52.67 12.76 25.64 11.88

7.901

58.17

OBC

56.44 57.33 63.45

58

11.29 28.67 9.518

8.7

58.17

OBC

50.22 58.44

54

10.04 29.22

8.1

58.16

71

72

62

52

23

28.59

24

10.8

Total
Marks

865

2254972221314

58.16

HARIKANTI SAO

866

2314642221317

58.16

867

236351921315

868


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

24

25

26

27

28

29

RAJESH SAO

01/09/84

OBC

57.78 56.61

70

52

10.5

7.8

58.16

SARASWATI
CHAURASIA

VIRENDRA

11/01/78

SC

49.2

59.78 72.17

50.67

9.84

29.89 10.83

7.601

58.16

58.15

HEMA SAHU

RAM SHANKAR

22/06/84

OBC

49.11 55.39 73.58

64

9.822

27.7

11.04

9.6

58.15

2300781121319

58.15

RAMKUMAR SAHU
SAHU

SITARAM SAHU

24/07/76

OBC

64.38 54.28 62.91

58

12.88 27.14 9.437

8.7

58.15

869

228860921311

58.15

MANJU VERMA

SANJAY VERMA

21/11/82

OBC

64.67 55.56 64.92

51.33 12.93 27.78 9.738

7.7

58.15

870

232376221311

58.15

RUPESHWARI SAHU

PRITAM SAHU

20/02/88

OBC

59.4

56.44 65.67

54.67 11.88 28.22 9.851

8.201

58.15

871

2391971821315

58.15

NARESH KUMAR PATEL SHREE SATPATI PATEL

12/02/88

OBC

67.6

51.61 64.17

61.33 13.52 25.81 9.626

9.2

58.15

872

2259011321316

58.15

RUPENDRA KUMAR
PATEL

SHRI VISHESAR SINGH


PATEL

24/09/79

OBC

54.22 55.89 67.71

61.33 10.84 27.95 10.16

9.2

58.15

873

2288551721318

58.14

VINOD KUMAR

LAXMI PRASAD

03/07/80

SC

66.44 53.21 67.67

13.29 26.61 10.15

8.1

58.14

874

227117821318

58.14

SHYAM KUMAR PATEL BALMUKUND PATEL

22/05/88

OBC

60.8

56.89 58.25

58.67 12.16 28.45 8.738

8.801

58.14

875

2309841121317

58.13

GANGEY DINESH
DINKAR

KAUSHAL PRASAD

20/10/88

SC

68.11 53.84 65.25

52

13.62 26.92 9.788

7.8

58.13

876

2291012121315

58.13

SMT SITA PATEL

RISHY KUMAR PATEL

25/10/86

OBC

53.53 63.09

51.33

14.2

26.77 9.464

7.7

58.13

877

226206221319

58.13

MANJU JAISWAL

SHIWNANDAN JAISWAL

04/10/79

OBC

57.11 55.06 73.82

54

11.42 27.53 11.07

8.1

58.13

878

2385911921315

58.10

AGARMAN DAS

MANSHA RAM

05/08/82

SC

61.33 55.17

50.67 12.27 27.59 10.65

7.601

58.10

879

2303122121320

58.10

AMAN SWARNKAR

GOPAL PRASAD
SWARNKAR

18/03/85

GEN

62

55.53 59.55

60

12.4

27.77 8.933

58.10

880

2264862221314

58.09

RAJA SAHU

MOHAN SAHU

07/11/77

OBC

65

50.56 75.42

56.67

13

25.28 11.31

8.501

58.09

881

234618821318

58.09

SONU NISHAD

DUKALU

05/04/87

OBC

63.4

51.79 67.45

62.67 12.68

25.9

9.401

58.09

71

17

71

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

11.56 28.31

10.12

Total
Marks

882

2388072121317

58.09

DAYA RAM PATEL

883

226352921320

58.09

884

2259171021313

885


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MOHAN SINGH PATEL

11/05/88

OBC

62.2

53.79

74.36

50.67 12.44

SANGEETA PATEL

RAKESH KUMAR PATEL

06/06/76

GEN

50.89 55.94 70.25

62.67 10.18 27.97 10.54

58.08

DILIP KUMAR SAHU

DEENDAYAL SAHU

08/07/85

OBC

56.8

54.89

74.5

54

2256891121310

58.07

PARWATI PATEL

RUDRA PATEL

15/11/80

OBC

66

53.5

68.15

52.67

886

2268251821310

58.07

BHARTI PASAYAT

MANOJ KUMAR
PASAYAT

24/06/86

OBC

68.4

55.28 59.67

52

887

2287781821318

58.06

GOMATI PRAJAPATI

UDHO LAL PRAJAPATI

27/03/87

OBC

71.8

47.72

74.92

888

2255092221319

58.06

SMT. MANISHA
SONKAR

SHRI. LALIT SONKAR

11/12/82

OBC

73.11 51.17

65

54

14.62 25.59

889

2305801821320

58.06

sudama sahu

Jugeshwar sahu

04/06/84

OBC

66.89 53.33 62.08

890

238300221320

58.05

KRISHNA KUMAR
SAHU

BISAHU RAM

04/06/83

OBC

64.44

51

79.08

891

230661121316

58.05

DROUPADI SAHU

ANIL KUMAR SAHU

20/12/85

OBC

59.6

55.06

62

892

2293251121316

58.05

HET KUMARI PATEL

SAMAYNATH PATEL

15/04/86

OBC

67

893

2311241821310

58.04

MOHAN LAL
CHOUDHARY

CHHABILAL CHOUDHARY

28/07/87

OBC

894

227416121314

58.03

RICHA BHARDWAJ

RAM JATAN BHARDWAJ

29/04/90

OBC

895

226642221315

58.02

SMT.ASHA KIRAN
JAISWAL

RAMADHIN JAISWAL

10/03/86

OBC

896

2380001421320

58.01

KANTA RAM YADAV

MANGAL RAM YADAV

20/01/77

OBC

897

2282302221311

58.01

LUKESH KUMAR SAHU SEWA RAM SAHU

15/08/88

898

236288921316

57.99

ROSHAN LAL
BANCHHOR

08/09/86

CHELA RAM BANCHHOR

23

24

25

26

27

28

29

26.9

11.15

7.601

58.09

9.401

58.09

8.1

58.08

10.22

7.901

58.07

7.8

58.07

11.24

8.6

58.06

9.75

8.1

58.06

58

13.38 26.67 9.312

8.7

58.06

52

12.89

11.86

7.8

58.05

62

11.92 27.53

9.3

9.3

58.05

51.47 70.75

55.33

25.74 10.61

8.3

58.05

75.6

48.83 62.58

60.81 15.12 24.42 9.387

9.122

58.04

61.4

54.44 70.17

53.33 12.28 27.22 10.53

58.03

72.2

51.42

69.12

10.37

7.5

58.02

67.78 50.56 71.17

56.67 13.56 25.28 10.68

8.501

58.01

OBC

62

55.39 64.08

55.33

9.612

8.3

58.01

OBC

57.8

52.94 75.75

57.33 11.56 26.47 11.36

8.6

57.99

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

11.36 27.45 11.18


13.2

26.75

13.68 27.64 8.951

57.33 14.36 23.86

50

13.4

25.5

14.44 25.71

12.4

27.7

Total
Marks

899

2376541821310

57.99

SUNIL KUMAR BHOI

900

228054921317

57.99

901

2360091921316

902


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

PREM LAL BHOI

03/06/84

OBC

SMT. SAVITRI VERMA

UMASHANKAR VERMA

05/10/85

OBC

57.99

SATYANARAYAN
SINGH RAJPUT

VISHNU SINGH RAJPUT

03/06/85

HH

GEN

2329021821310

57.98

UMESH DEWANGAN

BHAKTU RAM
DEWANGAN

10/03/84

OBC

903

232084221314

57.97

SOMNATH KASHYAP

RAMKRISHNA KASHYAP

12/03/83

904

2337482121318

57.97

DINESH KUMAR PATEL LOCHAN PRASAD PATEL

10/05/88

905

237670421314

57.97

KUMARI MAMTA
JOSHI

RUPNATH JOSHI

21/07/85

906

2343582321315

57.96

MEENA GUPTA

RAJEEV

05/07/75

907

2390191821317

57.96

ASHA SAHU

ISHWAR PRAKASH SAHU

29/11/87

908

2278121921319

57.96

SURENDRA SINGH
RAJPUT

ALAKH RAM RAJPUPT

01/05/86

909

2388132321316

57.96

Savita Vaishnav

Satish Vaishnav

910

2281391321317

57.95

MEGHNATH PATEL

911

2281611021320

57.95

912

233386821316

913

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

19

20

25

26

27

28

29

57.33 55.67 71.25

53.33 11.47 27.84 10.69

57.99

64.2

52.22 71.58

55.33 12.84 26.11 10.74

8.3

57.99

65.6

49.68 66.83

66.67 13.12 24.84 10.02

10

57.99

57.11 52.17 71.17

65.33 11.42 26.09 10.68

9.8

57.98

OBC

59.56 52.72 69.33

62

11.91 26.36

10.4

9.3

57.97

OBC

72.8

51.05

67.22

52

14.56 25.53

10.08

7.8

57.97

GEN

57

52.33

68

68

11.4

26.17

10.2

10.2

57.97

GEN

55

54

72.42

60.67

11

27

10.86

9.101

57.96

OBC

68

52

69.75

52.67

13.6

26

10.46

7.901

57.96

GEN

65.6

51.11 64.55

64

13.12 25.56 9.683

9.6

57.96

06/02/87

OBC

66

51.79 74.42

51.33

13.2

25.9

11.16

7.7

57.96

SHRI JAGESAR PATEL

31/08/80

OBC

70.22 52.39 64.75

53.33 14.04

26.2

9.713

57.95

NARESH KUMAR
VERMA

JHAMU RAM VERMA

02/02/90

OBC

72.8

71.5

56.67 14.56 24.17 10.73

8.501

57.95

57.95

UMA SHANKAR
KAUSHIK

NARAYAN PRASAD

15/06/86

OBC

71.37 49.16 64.64

62.67 14.27 24.58 9.696

9.401

57.95

235440821315

57.95

KESHO RAM YADAW

SHIV SINGH YADAW

05/05/83

OBC

66.22 53.22 66.64

8.1

57.95

914

2325412721310

57.95

BHUPENDRA KUMAR
SAHU

RUDRESHWAR PRASAD
SAHU

24/05/89

OBC

72.2

51.33 14.44 25.86

9.95

7.7

57.95

915

2339962321312

57.95

KARTIK RAM
MESHRAM

RAJARAM MESHRAM

14/01/86

SC

58.8

58.67 11.76

9.888

8.801

57.95

48.33

18

51.72 66.33
55

65.92

21

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

13.24 26.61 9.996

27.5

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

GANGA RAM
DEWANGAN

23/09/85

OBC

60

17

18

19

20

21

22

55.33

12

69.5

58.67 14.72

59.33 63.82

63.33
50

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.3

57.95

10.43

8.801

57.95

29.67 9.573

9.5

57.94

14.48 26.13 9.825

7.5

57.94

916

233556221318

57.95

BHUNESHWARI
DEWANGAN

917

2261471821311

57.95

PURANDHAR PATEL

DIGAMBAR PATEL

07/11/88

OBC

73.6

918

2273172121319

57.94

PITAMBAR PATEL

JIVANLAL PATEL

12/05/75

OBC

46

919

2383041921313

57.94

RAMESH KUMAR
TANDON

SHYAMLAL

12/01/85

SC

72.4

52.26

65.5

920

2292572121310

57.93

SUMUKHEE BHOY

KSHITEE BHUSHAN BHOY

07/08/87

OBC

63.2

53.95 71.45

50.67 12.64 26.98 10.72

7.601

57.93

921

2254022221313

57.92

SMT. MADHU BAGHEL CHHANNU LAL BAGHEL

03/07/82

SC

49.11 56.22 71.75

61.48 9.822 28.11 10.76

9.222

57.92

922

230309221312

57.92

VIMLA SAHU

RAMADHAR SAHU

23/02/88

OBC

61.6

51.84

73.17

58

12.32 25.92

10.98

8.7

57.92

923

2344321121311

57.90

MONIKA SHUKLA

SHYAM SUNDAR

17/11/87

HH

GEN

70.6

51.05 71.73

50

14.12 25.53 10.76

7.5

57.90

924

2334632221317

57.89

UMESH KUMAR
YADAV

BADRI PRASAD YADAV

16/05/84

OBC

68

49.83 71.83

57.33

13.6

24.92 10.77

8.6

57.89

925

2257891921320

57.89

PUNARAM
DEWANGAN

JAGDISH PRASAD
DEWANGAN

07/07/83

OBC

64

50.5

72.25

60

12.8

25.25 10.84

57.89

926

2373141821314

57.89

TEEKAM SINHA

GHANSHYAM KUMAR
SINHA

07/09/83

OBC

58.22 56.06 68.08

53.33 11.64 28.03 10.21

57.89

927

229435221320

57.88

SANTOSH KUMAR
PATEL

BIRSINGH PATEL

15/06/82

OBC

52.67

9.65

7.901

57.88

928

239591221311

57.87

MANJU LATA BHATT

NAND KUMAR BHATT

08/07/83

SC

56.89 52.28

71.68

64

10.75

9.6

57.87

929

2381082121313

57.86

PURNIMA VAISHNAW NARENDRA VAISHNAW

15/04/84

OBC

56.44

53.5

71.5

60.67 11.29 26.75 10.73

9.101

57.86

930

2255751321315

57.86

MEGHNATH KASHYAP SHRI BAHORIK RAM

25/06/83

OBC

48

61.5

63.42

53.33

30.75 9.513

57.86

931

2261252221312

57.86

GHANSHYAM SAHU

KASHI RAM SAHU

15/05/90

OBC

62.8

53

74

51.33 12.56

26.5

11.1

7.7

57.86

932

2392971821315

57.84

GIRDHARI SAHU

TASIL SAHU

25/06/80

OBC

60.67 52.17

66.83

10.02

9.6

57.84

64

55.22 66.92
48

55.06 64.33

64

9.2

12.8

27.61 10.04
24

27.53

11.38 26.14

9.6

12.13 26.09

Total
Marks

933

2283112221317

57.84

RAMSHANKAR SAHU

934

2332581321318

57.84

935

2346581921315

936


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

DINESH KUMAR SAHU

05/05/83

OBC

BHARAT LAHARE

SHRI HEERA

28/07/82

SC

57.83

SURAJ BARMAN

DAU LAL

30/08/85

SC

2301342321319

57.83

JEEWAN KUMAR
YADAV

SUNDRU RAM YADAV

25/07/83

OBC

937

239678921319

57.83

KU. RAMESHWARI
SAHU

SHRI LATMAR SINGH


SAHU

02/09/90

938

2359201621317

57.83

SUNDAR BAI PATEL

SHRI RADHESYAM PATEL

20/06/83

939

236072121319

57.83

JEEVRAJ SAHU

BISAUHA RAM

08/09/86

940

2262662121319

57.83

MUKESH NAIK

CHUDAMANI NAIK

17/03/89

941

2347152721313

57.83

PITAMBER LAL SAHU

PURAN LAL SAHU

13/05/78

942

2257361021311

57.83

NIRMAL KUMAR
DESHMUKH

TETKU RAM DESHMUKH

05/07/87

943

226747921317

57.83

DINESHWARI GANJEER

RAKESH KUMAR
GANJEER

944

2301431621314

57.82

RUKMANI YADAV

945

2324491621315

57.81

946

2363312221314

947

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

69.78 49.17 68.67

60

13.96 24.59

62.2

50

66

52

69.55

54.67

68.22

50.5

67.58

OBC

69

51.17

68.96

OBC

67.78 49.89 66.18

OBC

71.2

69.25

58

14.24

OBC

51.4

56.47 72.75

56

OBC

70.2

67.25

51.33 14.04

OBC

73.4

52.22 62.25

16/03/80

OBC

59.11 55.61 71.33

GHANSI RAM

01/07/89

OBC

65.8

52.32 66.67

56.67 13.16 26.16

ASHOK KUMAR
RAJWADE

JANIRAM RAJWADE

04/07/83

OBC

68.67 50.72 67.45

57.81

LOKNATH PATEL

CHAMPAT LAL PATEL

05/09/86

OBC

66.4

53.63 62.75

2292132321318

57.80

LEENA DEWANGAN

BHENENDRA
DEWANGAN

08/11/84

OBC

71.33 52.06 66.67

50

14.27 26.03

948

2264482721315

57.78

JNTI SAHU

KOMAL SAHU

25/02/87

OBC

68.2

51.56 70.42

52

949

2340561921318

57.76

VIJAY KUMAR OGRE

BHARAT LAL OGRE

08/05/86

SC

63.6

50.26 74.08

55.42 67.92

49

52

24

25

26

27

28

29

10.3

57.84

12.44 27.71 10.19

7.5

57.84

13.2

10.43

8.201

57.83

58.67 13.64 25.25 10.14

8.801

57.83

10.34

8.1

57.83

9.401

57.83

10.39

8.7

57.83

10.28 28.24 10.91

8.4

57.83

10.09

7.7

57.83

51.33 14.68 26.11 9.338

7.7

57.83

10.7

7.5

57.83

10

8.501

57.82

57.33 13.73 25.36 10.12

8.6

57.81

55.33 13.28 26.82 9.413

8.3

57.81

7.5

57.80

13.64 25.78 10.56

7.8

57.78

58.67 12.72 25.13 11.11

8.801

57.76

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.8

23

26

25.59

62.67 13.56 24.95 9.927

50

24.5

26

11.82 27.81

10

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHRI SATYANARAYAN
KUSHWAHA

31/07/83

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

65.11 51.33 71.83

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

55.33 13.02 25.67 10.77

8.3

57.76

55.33 14.36 24.31

10.8

8.3

57.76

52.67 12.72 26.67 10.47

7.901

57.76

8.1

57.76

10.21

8.1

57.75

950

2272412521319

57.76

RAVINDRA KUMAR
KUSHWAHA

951

2279491821313

57.76

DEODATTA BARIK

DOLAMANI BARIK

16/01/82

OBC

71.78 48.61

952

2326611021317

57.76

RAJ KUMAR
NIRMALKAR

DURNDHAN RAM
NIRMALKAR

08/12/86

OBC

63.6

53.33 69.83

953

2325551821319

57.76

KANTI SAGAR

SARYU PRASAD SAGAR

15/10/84

SC

61.4

52.78 73.25

54

12.28 26.39 10.99

954

2255891821314

57.75

GOKUL RAM
CHAKRADHARI

RADHESHAYAM
CHAKRADHARI

04/08/78

OBC

69.56 51.06

68.08

54

13.91 25.53

955

2257901821318

57.75

REKHA SIDAR

ISHWAR SIDAR

18/02/88

ST

51.2

57.72 69.67

54.67 10.24 28.86 10.45

8.201

57.75

956

2339012721310

57.75

MUKESH KUMAR
SAHU

MAHESH RAM SAHU

21/01/84

OBC

57.33 53.61 71.17

58.67 11.47 26.81 10.68

8.801

57.75

957

2323511321313

57.74

TILESH KUAMR SAHU

GUNIRAM SAHU

14/06/90

OBC

62

52.61 74.25

52.67

26.31 11.14

7.901

57.74

958

2344311121315

57.74

PUSHPA BANJARE

SANTOSH BANJARE

17/08/87

SC

62.6

54.89 65.83

52.67 12.52 27.45 9.875

7.901

57.74

959

2309852221314

57.74

ARVIND KUMAR
SONWANI

BHOLA RAM

14/03/84

SC

66.67 52.61

50.67 13.33 26.31

10.5

7.601

57.74

960

2395731121314

57.74

GAMINI VARMA

SHYAM LAL VARMA

25/06/85

OBC

54.6

54.11 73.75

58

10.92 27.06 11.06

8.7

57.74

961

228780221311

57.74

RAJ KUMAR SONI

HIRA LAL SONI

01/07/83

OBC

66

49.5

72.58

59.33

13.2

24.75 10.89

8.9

57.74

962

233017221315

57.73

BHUNESHWARI
VERMA

PRADEEP VERMA

01/10/87

OBC

65.6

49.94 74.25

56.67 13.12 24.97 11.14

8.501

57.73

963

2272172221319

57.73

SWATI PATKAR

HULENDRA PRASAD
PATKAR

25/11/88

OBC

68.4

49.22 73.58

56

13.68 24.61 11.04

8.4

57.73

964

2263061121317

57.72

NGENDRA NARAYAN
PATEL

JAYCHAND PATEL

01/07/76

OBC

56.67 54.22

72.5

56

11.33 27.11 10.88

8.4

57.72

965

227816221313

57.72

PARASHOTTAM SEN

BHAGAVAT

16/06/88

OBC

67.6

50.72 68.25

57.33 13.52 25.36 10.24

8.6

57.72

966

2342292121317

57.71

SARITA BHOY

SAROJ BHOY

01/08/86

OBC

66

54.79 62.75

51.33

7.7

57.71

72

70

12.4

13.2

27.4

9.413

Total
Marks

967

228709921311

57.71

968

2351882121310

969


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

JNTI SONI

RAJENDRA KUMAR SONI

06/12/89

OBC

47.6

57.71

DIVAKAR NISHAD

HEMCHAND

13/08/85

OBC

2274712221312

57.69

DAYA LAL NAYAK

DEWNATH PRASAD
NAYAK

04/03/85

OBC

970

234181221313

57.69

KU. KAMALESHWARI
DADSENA

SHRI TULARAM
DADSENA

28/10/87

OBC

971

2286052121310

57.68

MADHU SUDAN SAHU DHIRATA SAHU

15/06/76

OBC

972

232315121315

57.67

DANESHWAR KUMAR
PREM SUKH SAHU
SAHU

08/07/85

973

2321781821311

57.67

DEEPIKA
CHANDRAKAR

JAIPRAKASH
CHANDRAKAR

22/01/86

974

235274921318

57.66

NILIMA DILLIWAR

KARANVEER DILLIWAR

10/04/84

975

2284242121314

57.66

CHANDRA SHEKHAR
CHAUDHARY

DOLESHWAR
CHAUDHARY

07/06/82

976

226688221314

57.66

CHURAMAN KUMAR
SAHU

SHRI KISHUNLAL

03/06/84

977

226077621316

57.66

REKHA PATKAR

RADHESHYAM PATKAR

15/07/80

978

2263422321312

57.66

SMT.REVTI BAI VERMA SHRI REKHRAJ VERMA

979

2394051621310

57.66

SHARDA MANIKPURI

980

227247221315

57.66

981

2384971821311

982
983

17

19

20

21

22

25

26

27

28

29

57.72 76.17

52.67

9.52

28.86 11.43

7.901

57.71

62.4

53.95 71.67

50

12.48 26.98 10.75

7.5

57.71

66.6

50.22 67.75

60.67 13.32 25.11 10.16

9.101

57.69

70.2

50.44 70.87

52

14.04 25.22 10.63

7.8

57.69

63.33 52.17 66.17

60

12.67 26.09 9.926

57.68

OBC

59.8

68.75

66

11.96

10.31

9.9

57.67

OBC

61.4

53.33 72.17

52.67 12.28 26.67 10.83

7.901

57.67

OBC

68.67 51.56

13.73 25.78 10.65

7.5

57.66

OBC

63.11 53.22 65.55

57.33 12.62 26.61 9.833

8.6

57.66

OBC

63.8

53

72

50.67 12.76

26.5

10.8

7.601

57.66

OBC

66

53.42

67

51.33

13.2

26.71 10.05

7.7

57.66

29/06/82

OBC

58

55.61 71.67

50

11.6

27.81 10.75

7.5

57.66

RAMSHANKAR DAS
MANIKPURI

22/08/82

OBC

62.89 49.78 81.25

53.33 12.58 24.89 12.19

57.66

BHAWNA SEN

PRATAP SEN

30/06/86

OBC

59.8

53.89 70.33

54.67 11.96 26.95 10.55

8.201

57.66

57.65

SANJAY KUMAR
NAYAK

INDRAJEET NAYAK

28/07/81

OBC

62.89 53.44 58.33

2342962221318

57.64

LAXMINARAYAN
NISHAD

BHUWANESHWAR LAL
NISHAD

02/02/75

OBC

62.88 53.33

68

2391612221310

57.64

DULESHWARI SAHU

UMESH KUMAR SAHU

09/04/87

OBC

61.2

69

51

53.5

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

71

50

23

25.5

24

12.58 26.72

8.75

9.6

57.65

54.67 12.58 26.67

10.2

8.201

57.64

55.33 12.24 26.75 10.35

8.3

57.64

64

Total
Marks

984

2324362221317

57.64

RAJKUMAR PATEL

985

2347491121317

57.64

986

2265282121316

987


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TILAK RAM

10/08/86

OBC

69.4

49.5

72.72

54

SMT KHUSHBOO
YADAV

PRAMOD YADAV

24/12/87

OBC

46.2

60.22 69.25

52.67

9.24

57.64

Vikas Deshmukh

P.R. Deshmukh

20/07/85

OBC

48.4

57.05 71.55

58

9.68

2330572121313

57.63

JUGESH RAM
DANSSENA

MAHESH RAM

11/07/85

OBC

63.8

53.68 67.55

988

2321322121310

57.63

KU LAXMI NAIK

JAGABANDHU NAIK

08/05/87

GEN

64.4

48.53 73.91

989

2269382121316

57.62

SHAKUNTLA SAO

SHRI HARIHAR PRASAD


SAO

12/01/85

OBC

60.6

990

2276642721313

57.61

BUDDHDEV SAHU

BHAGWAT SAHU

01/12/85

OBC

991

2361311821315

57.61

SAGAR CHANDRAKAR

PPOKHAN LAL
CHANDRAKAR

01/08/85

OBC

992

227424821320

57.60

SHARAD KUMAR
KAUSHIK

MARKANDEY LAL
KAUSHIK

07/11/84

OBC

993

2296431821318

57.60

TABASSUM NAND

RAJENDRA KUMAR
NAND

17/02/78

OBC

994

234512821313

57.60

MOHAN LAL SONI

PANCHRAM

01/01/83

995

233908821318

57.60

SANGEETA PURENA

VIJAY KUMAR PURENA

25/04/85

996

2351552721315

57.60

ANITA DADSENA

DNAI GOPAL DADSENA

10/07/88

997

2339041821314

57.59

PURNA NAND PATEL

DARSH RAM PATEL

31/01/84

998

235165621310

57.59

UMA THAKUR

RAM KUMAR SINGH


THAKUR

30/09/77

999

231346821317

57.58

RAMESHWAR YADAW DWARIKA PRASAD

03/09/83

1000

2335872121314

57.58

VIDHYADHAR PATEL

29/05/87

DILESHWAR PATEL

24

25

26

27

28

29

10.91

8.1

57.64

30.11 10.39

7.901

57.64

28.53 10.73

8.7

57.64

52.67 12.76 26.84 10.13

7.901

57.63

62.67 12.88 24.27 11.09

9.401

57.63

52.05 67.18

62.67 12.12 26.03 10.08

9.401

57.62

60.6

56.06 59.08

57.33 12.12 28.03 8.862

8.6

57.61

57.6

48.33 72.17

11.52 24.17 10.83

11.1

57.61

53.8

53.74 71.83

61.33 10.76 26.87 10.77

9.2

57.60

56.67 54.61 66.42

11.33 27.31 9.963

57.60

SC

59.8

52.95 72.42

55.33 11.96 26.48 10.86

8.3

57.60

SC

46.8

56.11 59.55

28.06 8.933

11.25

57.60

OBC

63.6

53.39 67.88

26.7

10.18

57.60

OBC

72

52.39 63.33

26.2

9.5

7.5

57.59

GEN

49.33

56

70.17

61.33 9.866

28

10.53

9.2

57.59

OBC

66

49.67

63

67.33

13.2

24.84

9.45

10.1

57.58

OBC

58

54.89 73.58

50

11.6

27.45 11.04

7.5

57.58

74

60

75

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.88 24.75

9.36

53.33 12.72
50

23

14.4

Total
Marks

1001

2284922221317

57.57

KU. UPASANA SAHU

1002

2346122721312

57.56

1003

2385532721311

1004


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RATNU LAL SAHU

19/07/88

OBC

62.4

49.78

79.33

55.33 12.48 24.89

NOOTESH KUMAR
SAHU

BHAGWATI RAM

17/10/85

OBC

63

56.22 61.67

50.67

12.6

57.56

MAHESH KUMAR
SAHU SAHU

RAMESHWAR SAHU

07/06/75

OBC

53

55.67 68.17

59.33

10.6

2373332721313

57.56

KHUMESHWER LAL
SAHU

TIRATH RAM SAHU

06/11/87

OBC

73.6

63.36

50

1005

2367072221315

57.56

SMT MENKA
KANNOUJE

LEKHRAM KANNOUJE

16/07/80

OBC

61.33 53.61 63.92

59.33 12.27 26.81 9.588

1006

235579821319

57.56

BHAGWATI KAIWART

RATIRAM KAIWART

10/07/90

OBC

64.8

65.58

57.33 12.96 26.16

1007

2305192221318

57.54

MAHESH KUMAR
NISHAD

PRAHLAD RAM NISHAD

15/07/79

OBC

51.11 56.72 65.08

61.33 10.22 28.36 9.762

1008

238738421317

57.54

AARTI RAJPUT

RAVINDRA SINGH
THAKUR

09/07/85

GEN

51.2

65.33

1009

2308792321311

57.53

SHWETA KARIYARE

PRAMOD KARIYARE

24/05/82

OBC

64.44 53.89 64.67

1010

225966921311

57.53

SUNITA YADAV

HARI BHAGAT YADAV

27/08/86

OBC

68.8

50.17 72.58

1011

2256991821312

57.53

CHITRASEN SAHU

RAMESHWAR SAHU

13/06/80

OBC

63.33 53.28 70.17

1012

230565821312

57.53

MANOJ KUMAR
YADAV

BED RAM YADAV

19/06/86

OBC

72.53 46.89 69.18

1013

234172921312

57.52

KIRTI LATA SONI

HARI SHANKAR SONI

18/07/77

OBC

65.5

1014

2274621021310

57.51

PULKIT KUMAR SAHU

TEJPRATAP SAHU

08/04/87

OBC

63

1015

2333462721314

57.51

HIMESH KUMAR SAHU KESHAV LAL SAHU

02/07/83

OBC

1016

2329451621310

57.49

SARLA DHIWAR

03/06/90

OBC

61

1017

2393691821310

57.49

NITYANAND PRADHAN PADAMAN PRADHAN

19/08/88

OBC

66.4

RAMESHWAR PRASAD
DHIWAR

24

25

26

27

28

29

11.9

8.3

57.57

28.11 9.251

7.601

57.56

27.84 10.23

8.9

57.56

9.504

7.5

57.56

8.9

57.56

9.837

8.6

57.56

9.2

57.54

57.54

57.53

13.76 25.09 10.89

7.8

57.53

51.33 12.67 26.64 10.53

7.7

57.53

61.33 14.51 23.45 10.38

9.2

57.53

51.61 68.75

55.33

13.1

25.81 10.31

8.3

57.52

51.67 67.17

60

12.6

25.84 10.08

57.51

60.89 51.56 72.33

58

12.18 25.78 10.85

8.7

57.51

54.67

12.2

8.201

57.49

68.78

50

10.32

7.5

57.49

51.67

52.32

57

54.21 66.55
52.78

21

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

14.72 25.84

10.24

28.5

9.8

53.33 12.89 26.95 9.701


52

27.11 9.983

13.28 26.39

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

LAMBODAR SAHU

04/10/82

OBC

DHANI RAM

08/09/86

ST

57

17

18

19

20

56.84 65.09

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

60.67 12.76 26.64 8.988

9.101

57.48

52.67

28.42 9.764

7.901

57.48

1018

2266641821318

57.48

CHANDRA MANEE
SAHU

1019

2298712621319

57.48

JAIPRATAP SINGH

1020

2351341621310

57.48

RADHESHYAM YADAV SANT RAM YADAV

12/11/79

OBC

52.89

55.5

67

60.67 10.58 27.75 10.05

9.101

57.48

1021

2357971321312

57.48

MOHAN RAM YADAV

01/04/84

OBC

57.33 59.42

58

50.67 11.47 29.71

7.601

57.48

1022

2345342221317

57.47

Mrs. NIRMALA VERMA KRIT VERMA

14/05/87

OBC

62.2

54.44 66.75

52

12.44 27.22 10.01

7.8

57.47

1023

2291732721315

57.47

RAVI KUMAR SAHU

SURJAN RAM

08/11/86

OBC

70.2

51.22

64.8

54

14.04 25.61

9.72

8.1

57.47

1024

2269692221312

57.47

SHRADHDHA
DEVANGAN

CHANCHLESH
DEVANGAN

24/12/86

OBC

69

52.53 64.67

51.33

13.8

26.27 9.701

7.7

57.47

1025

2393851821317

57.45

SANTKUMAR SIDAR

DAMRUDHAR SIDAR

06/09/90

ST

71

49.33

71.22

52.67

14.2

24.67

10.68

7.901

57.45

1026

2258952321312

57.45

UMESH KUMAR
CHURENDRA

DEWAR SINGH

20/06/89

ST

68.4

50.06 74.25

50.67 13.68 25.03 11.14

7.601

57.45

1027

231429821314

57.45

GOUKARAN PRASAD
SAPRE

KUNWAR SINGH SAPRE

10/12/81

OBC

58.22 52.78 72.09

57.33 11.64 26.39 10.81

8.6

57.45

1028

2327201121310

57.43

SAIDA BEE

GULMOHAMMAD

07/09/84

GEN

64.22 48.28

67.33 12.84 24.14 10.35

10.1

57.43

1029

2343522221320

57.43

VARSHA RANI SINHA

KISHOR KUMAR SINHA

22/06/86

OBC

59.2

53.11 67.58

59.33 11.84 26.56 10.14

8.9

57.43

1030

226771121318

57.43

SMT. ANJU
DESHMUKH

SRI TRILOCHAN PRASAD


DESHMUKH

15/02/78

OBC

52.44 57.83 70.17

7.5

57.43

1031

2259191121314

57.43

RAJKUMAR JANGDE

DHANI RAM JANGDE

10/08/74

SC

52.25 56.39 72.55

52.67 10.45

28.2

10.88

7.901

57.43

1032

229974821311

57.43

JAYA JAISWAL

AJAY KUMAR JAISWAL

05/02/82

OBC

60.22 52.39 72.58

55.33 12.04

26.2

10.89

8.3

57.43

1033

2288402221318

57.43

BUGESHWAR PRASAD
RAMESH KUMAR SAHU
SAHU

03/09/83

OBC

64.6

52.11 68.33

54.67 12.92 26.06 10.25

8.201

57.43

1034

2329751121317

57.42

CHITESHWER KUMAR
SAHU

16/06/79

OBC

55.78 56.28 62.18

58.67 11.16 28.14 9.327

8.801

57.42

BISARAM

BHEKH RAM SAHU

63.78 53.28 59.92

69

50

11.4

8.7

10.49 28.92 10.53

Total
Marks

1035

2323062321318

57.41

DEVENDRAPAL TODE

1036

2268771121318

57.41

1037

2267631121312

1038


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

BALRAM TODE

08/11/82

SC

LAXMI PRASAD
KASHYAP

THANDA RAM KASHYAP

13/03/83

OBC

57.40

RAJENDRA KUMAR
RATHORE

JHURU RAM RATHORE

04/06/77

OBC

2374202521319

57.40

Chansee Prasad
Kushwaha

Harishchandra Prasad
Kushwaha

18/06/77

OBC

1039

2282201821313

57.39

PEETAMBER SAHU

HICHCHHA RAM SAHU

28/08/84

1040

2343101821314

57.39

DHARMIN DADSENA

KHAGESHWAR DADSENA

21/02/83

1041

2394331321320

57.39

CHHOTE LAL SAHU

KANHAIYA SAHU

25/05/85

1042

2297521021319

57.39

MANISHA THAKUR

SADHURAM

23/10/81

1043

2357691121312

57.39

CHANDRAKANT
KHUNTE

HARNARAYAN KHUNTE

12/10/87

1044

2339632221315

57.39

SMT. MADHURANI
YADAV

SHRI JAGDISH YADAV

14/06/85

1045

2368122121316

57.39

ASMITA PRADHAN

VISHNU PRADHAN

1046

238074821317

57.38

PREMLATA KASHYAP

1047

2358591321312

57.38

1048

233485221319

1049

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

19

20

25

26

27

28

29

57.33 55.78 65.67

8.201

57.41

70.44 50.05 71.95

14.09 25.03 10.79

7.5

57.41

48.22 56.83 67.64

61.33 9.644 28.42 10.15

9.2

57.40

60

71.5

54.67

26.47 10.73

8.201

57.40

OBC

62.8

49.22 68.83

66

12.56 24.61 10.32

9.9

57.39

OBC

62

51.11 70.25

59.33

12.4

8.9

57.39

OBC

64.2

75.56

52

11.33

7.8

57.39

GEN

54.22 52.39 74.33

61.33 10.84

26.2

11.15

9.2

57.39

SC

64

51.47

69

56.67

12.8

25.74 10.35

8.501

57.39

OBC

61

51.67

69

60

12.2

25.84 10.35

57.39

01/01/87

OBC

62.6

52.53 65.33

58.67 12.52 26.27

9.8

8.801

57.39

NIRANJAN KASHYAP

29/06/82

OBC

60

53.39 67.91

56.67

26.7

10.19

8.501

57.38

TULSI RAM SAHU

SRI MAHETTAR RAM

16/10/75

OBC

58.13 52.11

72

59.33 11.63 26.06

10.8

8.9

57.38

57.37

DEEPA SAHOO

MUKESH SAHOO

03/11/87

OBC

59.8

53.67

72.5

51.33 11.96 26.84 10.88

7.7

57.37

2305261421319

57.36

RADHESHYAM OURSA SUKALU RAM OURSA

05/01/87

ST

55.4

56.39 65.92

54.67 11.08

9.888

8.201

57.36

1050

2267692221316

57.36

SATYAVATI YADAV

SONSAY YADAV

08/07/85

OBC

64.2

49.67 73.25

12.84 24.84 10.99

8.7

57.36

1051

2309332221312

57.36

KRISHNA RAM SAHU

CHAITRAM SAHU

03/06/80

OBC

62.78 52.56 66.17

57.33 12.56 26.28 9.926

8.6

57.36

52.94

50.83

18

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

54.67 11.47 27.89 9.851


50

58

12

25.56 10.54

12.84 25.42

12

28.2

Total
Marks

1052

2353091121310

57.36

DEWANATH PATLEY

1053

2394862121318

57.35

1054

2283772221315

1055


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LALDAS PATLEY

06/09/77

SC

56.44

57

65.82

SANTOSHI PATEL

BHAGIRATHI PATEL

10/01/78

OBC

55.11 52.94 68.36

57.34

BADRIKA PRASAD
BHOI

GAUTAM

15/06/77

OBC

55.56 51.06 69.33

225325221312

57.34

PAWAN SAHU

SUJAN RAM SAHU

01/12/85

OBC

61

1056

2284291921320

57.33

SANTOSH KUMAR
SAHU

BALRAM PRASAD

24/01/81

OBC

60.67

67.33

57.33 12.13

1057

2253712121312

57.33

AARTI PATEL

CHANDRAMANI PATEL

15/06/77

OBC

52.13 55.44 64.55

1058

2317622121312

57.33

KAUSHAL BHARDWAJ

SHYAM LAL BHARDWAJ

15/03/85

SC

49.47 71.27

1059

2375031121316

57.32

ROHIT KUMAR SAHU

PIK RAM

06/08/82

OBC

1060

2350791821313

57.31

SURENDRY SEN

DEVRAJ SEN

11/05/83

OBC

1061

2262182721312

57.31

DANESHWAR KUMAR
SHRI DEVRAI SAHU
SAHU

22/03/84

OBC

1062

2395571921320

57.31

SAROJANI VERMA
VERMA

23/04/79

OBC

1063

226047821316

57.31

MADHUSUDAN PATEL DHARAM SINGH PATEL

14/07/81

1064

2328402221313

57.31

ANJU YADAV

NEELMANI YADAV

01/01/91

1065

2306201121319

57.31

ANAND KUMAR
KASHAYAP

SHRI RAMAYAN
KASHAYAP

12/08/84

1066

2270182721312

57.30

NEMESHWAR KUMAR
SUKHIT RAM PATEL
PATEL

14/12/78

1067

234688821320

57.30

SUSHILA SAHU SAHU

RAJNISH SAHU

12/05/77

1068

232701921320

57.29

GOMTI SAHU

PURUSHOTTAM SAHU

11/02/86

SEWA RAM VERMA

23

24

25

26

27

28

29

28.5

9.873

7.7

57.36

11.02 26.47 10.25

9.6

57.35

10.4

10.3

57.34

28.11 9.537

7.5

57.34

26.5

10.1

8.6

57.33

63.33 10.43 27.72 9.683

9.5

57.33

52.67

24.74 10.69

7.901

57.33

62.89 49.21 66.27

68

12.58 24.61 9.941

10.2

57.32

60.22 51.94 70.67

58

12.04 25.97

10.6

8.7

57.31

63.4

58

12.68 25.22 10.71

8.7

57.31

56.67 51.28

78.92

56.67 11.33 25.64

11.84

8.501

57.31

OBC

62.89 51.22 66.82

60.67 12.58 25.61 10.02

9.101

57.31

OBC

60.2

54.44 64.33

56

9.65

8.4

57.31

OBC

52

53.84 70.58

62.67

26.92 10.59

9.401

57.31

OBC

55.11 52.78 66.58

66

11.02 26.39 9.987

9.9

57.30

OBC

57.75 53.61 66.27

60

11.55 26.81 9.941

57.30

OBC

62.2

50

12.44 25.89 11.46

7.5

57.29

70

56.21 63.58
53

50.44 71.42
0

51.78 76.42

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

51.33 11.29
64

68.67 11.11 25.53


50

12.2

14

12.04 27.22
10.4

Total
Marks

1069

225640621320

57.29

RAGHVENDRA SINGH

1070

227176221318

57.29

1071

2304361121317

1072


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23/08/88

OBC

69.8

48.78

68.92

GANESH RAM YADAW PUNAU RAM YADAW

19/06/81

OBC

60.22 52.44 70.82

57.29

MANJU SAHU

MAHENDRAKUMAR

22/08/86

OBC

64.4

48.79 68.73

64.67 12.88

226574421312

57.28

CHANDRAKANTA SEN

I.K. SEN

24/04/90

OBC

60.8

53.22

66.75

56.67 12.16 26.61

1073

226547621310

57.28

DURGESH PURI
GOSWAMI

PRABHUPURI GOSWAMI

02/10/88

OBC

62

55.39 64.58

1074

228518221312

57.27

DWAR PAL SEN

PAHALWAN SINGH SEN

22/06/84

OBC

67.33 51.39 65.41

1075

2257241321317

57.27

VIJAY KUMAR SONI

BALDAU PRASAD

10/08/85

OBC

75.58 49.16 65.17

1076

227168221311

57.27

KU. MAMTA VREMA

Mr. RAMPRASAD VERMA

25/03/86

OBC

60.2

54.06 64.67

1077

225474921312

57.27

SURESH KUMAR
MAHOBIA

KULESHWAR PRASAD

31/05/86

OBC

67.8

50.22 71.33

1078

2255222121320

57.27

BHAVANI PRASAD
PANDAV

BAIKUNTH NATH
PANDAV

15/07/91

SC

54.6

1079

2356161121310

57.26

VISHESHAR KUMAR
YADAW

DILHARAN LAL YADAW

09/02/82

OBC

67

1080

2322321121316

57.26

NAVARATAN PRASAD
PATEL

CHANDAN SINGH PATEL

01/07/77

OBC

1081

225847221310

57.25

DASHARATH KUMAR
DIWAN

LAXMAN DIWAN

01/02/89

ST

1082

2260512221320

57.25

MEERA PATEL

MOHAN PATEL

08/05/85

OBC

1083

2277881121312

57.25

KIRAN YADAV

HAR PRASAD YADAW

22/07/87

1084

2322692321319

57.24

LEELADHAR VERMA

GUNNA LAL VERMA

29/10/85

1085

2254301021317

57.24

SANJAY KUMAR
KASHYAP

GANESH KASHYAP

30/11/83

SANTOSH KUMAR

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

57.33 13.96 24.39


56

24

25

26

27

28

29

10.34

8.6

57.29

8.4

57.29

10.31

9.701

57.29

10.01

8.501

57.28

12.04 26.22 10.62


24.4

12.4

27.7

9.687

7.5

57.28

55.33 13.47

25.7

9.812

8.3

57.27

15.12 24.58 9.776

7.8

57.27

56.67 12.04 27.03 9.701

8.501

57.27

52.67 13.56 25.11

10.7

7.901

57.27

56.05 70.83

51.33 10.92 28.03 10.62

7.7

57.27

49.37 71.18

56.67

24.69 10.68

8.501

57.26

53.78 57.11 68.33

51.33 10.76 28.56 10.25

7.7

57.26

54.2

73.75

50.67 10.84 27.75 11.06

7.601

57.25

68.44 50.17 69.17

13.69 25.09 10.38

8.1

57.25

OBC

74.2

49.32 67.64

50.67 14.84 24.66 10.15

7.601

57.25

OBC

71.37 48.78 65.17

58.67 14.27 24.39 9.776

8.801

57.24

SC

68.67 50.39

66.72

55.33 13.73

10.01

8.3

57.24

55.5

50

52

54

13.4

25.2

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

GITA RAM

03/07/83

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

63.56 52.11 68.42

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

54.67 12.71 26.06 10.26

8.201

57.23

1086

2350751121310

57.23

RAMESH KUMAR
SAHU

1087

2285741821319

57.22

SARITA CHOUDHARY
CHOUDHARY

MANOJ KUMAR
CHOUDHARY

16/06/79

OBC

50.89 57.78 67.67

53.33 10.18 28.89 10.15

57.22

1088

2276911821317

57.21

PRADEEP KUMAR NAG CHITRASEN NAG

01/10/83

OBC

66.67 53.56 62.67

51.33 13.33 26.78 9.401

7.7

57.21

1089

232170221314

57.21

SHATRUGHAN
PRASAD SAHOO

KAUSHAL PRASAD
SAHOO

26/07/90

OBC

61.6

52.68 66.36

57.33 12.32 26.34 9.954

8.6

57.21

1090

2311091821320

57.21

GHANSHYAM PATEL
PATEL

SONA RAM PATEL

17/12/81

OH

OBC

64.6

53.11 66.25

52

12.92 26.56 9.938

7.8

57.21

1091

230292221316

57.21

MANJU DADSENA

KHILAWAN PRASAD
DADSENA

29/04/83

OBC

72

48.94 72.27

50

14.4

24.47 10.84

7.5

57.21

1092

2302611921310

57.21

RAJESHH KUMAR
SAHU

RAMCHANDRA SAHU

20/04/84

OBC

64.2

50.58

64.5

62.67 12.84 25.29 9.675

9.401

57.21

1093

229379921314

57.20

BHUPENDRA KUMAR
SAHU

SHRI JALAM SINGH SAHU 26/06/84

OBC

53.6

53.44 77.08

54.67 10.72 26.72 11.56

8.201

57.20

1094

2303541121319

57.20

MAHESH KUMAR
RATHORE

HARI RAM RATHORE

05/08/78

OBC

55.11 58.61 59.82

52.67 11.02 29.31 8.973

7.901

57.20

1095

2344732221314

57.20

radhika verma

rohit

10/04/84

OBC

68.67

67.08

52.67 13.73

10.06

7.901

57.20

1096

2380221121317

57.19

DINESH KUMAR
JANGREY

CHHAVI LAL JANGREY

30/06/75

SC

58.22 54.94 67.18

53.33 11.64 27.47 10.08

57.19

1097

2288412721320

57.19

RANJEET SINGH SAHU BHOJ RAM

19/10/83

OBC

68.89

50.5

69.08

52

7.8

57.19

1098

233922221318

57.19

RAJKUMAR SAHU

HETRAM SAHU

22/10/80

OBC

46

56.5

72.92

58.67

28.25 10.94

8.801

57.19

1099

2278552121316

57.19

MAHESH RAM SAO

SHRI PANCHRAM SAO

01/12/82

OBC

66.22 54.56 61.08

50

13.24 27.28 9.162

7.5

57.19

1100

2328632121316

57.18

PRAMOD BEHARA

BANMALI BEHARA

05/01/86

OH

OBC

57.4

52.58 64.75

64.67 11.48 26.29 9.713

9.701

57.18

1101

2353532321318

57.18

CHANDRASHILA
RAMTEKE

SHAILENDRA RAMTEKE

05/09/78

SC

60.4

53.06 72.47

51.33 12.08 26.53 10.87

7.7

57.18

1102

2280852721317

57.17

BHARAT BHUSHAN
SAHU

NATHU RAM SAHU

26/08/86

OBC

65.4

49.89 72.33

55.33 13.08 24.95 10.85

8.3

57.17

51

25.5

13.78 25.25 10.36


9.2

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

SHOBHA RAM
CHOUDHARY

10/04/84

OBC

58.2

BYAS RAM

10/03/87

OBC

17

18

19

20

21

53.89 69.92

54

63.8

52.84 65.27

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

11.64 26.95 10.49

8.1

57.17

54.67 12.76 26.42 9.791

8.201

57.17

11.68 26.92 10.16

8.4

57.16

1103

2292652121318

57.17

RAM KUMAR
CHOUDHARY

1104

2372031121315

57.17

PRADUMAN KUMAR
KASHYAP

1105

228700821316

57.16

SHIV PRASAD NISHAD BABU LAL

07/09/85

OBC

58.4

53.84 67.73

1106

2275771921314

57.15

AISHVARYA KUMAR
SAHU

PEELA RAM SAHU

27/06/80

OBC

54.89 56.83 65.08

53.33 10.98 28.42 9.762

57.15

1107

228984821320

57.15

BASAWNA SONI

RAM BALAM SONI

15/09/84

SC

64

51.26

63.5

61.33

25.63 9.525

9.2

57.15

1108

2298401321310

57.15

BHOOKHAN LAL RAJAK DASHRATH

20/06/85

OBC

60.8

50.5

74.91

56.67 12.16 25.25 11.24

8.501

57.15

1109

226329221310

57.12

KAMLA SAHU

SHIV KUMAR SAHU

21/01/81

OBC

70.6

47.44 70.55

14.12 23.72 10.58

8.7

57.12

1110

238799821316

57.12

DEVNARAYAN SAHU

SAMAY LAL

01/07/75

OBC

50.38 55.61 70.91

57.33 10.08 27.81 10.64

8.6

57.12

1111

2391912321314

57.11

HEMAN DAS PANIKA

SAGAR DAS PANIKA

15/07/83

OBC

60

54.06

64.5

56

27.03 9.675

8.4

57.11

1112

2265401321311

57.10

VASUDEV KORI

GAJANAND

01/07/86

SC

66.2

49.47

69.5

58

13.24 24.74 10.43

8.7

57.10

1113

2257531821319

57.10

RUPANAND BARIK

FAKIR BARIK

14/02/82

OBC

67.78 53.11 61.25

52

13.56 26.56 9.188

7.8

57.10

1114

2282582721314

57.09

VIDYA SAHU

FANENDRA SAHU

31/01/89

OBC

69

54

13.8

10.8

8.1

57.09

1115

2256652221320

57.09

LEELADHAR SAHU

MOTI RAM SAHU

07/07/83

OH

OBC

62.4

53.89 66.42

51.33 12.48 26.95 9.963

7.7

57.09

1116

2311282121315

57.09

BHAGTA KUMAR
BARETH

NARSINGH RAM BARETH

22/06/85

OBC

68.11 50.53 69.33

10.4

7.8

57.09

1117

2333071921317

57.08

LAXMAN KUMAR
SAHU

KANHAIYA SAHU

02/09/89

OBC

70.6

66.42

56.67 14.12

9.963

8.501

57.08

1118

229732121315

57.08

GIRIRAJ SAHU

SHRI PURANIK RAM

16/07/84

OBC

67.11 52.06 64.83

52.67 13.42 26.03 9.725

7.901

57.08

1119

2368342121314

57.08

RAJENDRA KUMAR
PATEL

PARMANAND PATEL

10/02/76

OBC

61.78 51.83 67.36

8.7

57.08

48.78

49

72

56

58

52

58

12.8

12

24.39

13.62 25.27
24.5

12.36 25.92

10.1

Total
Marks

1120

2259102221311

57.06

SANTOSHI VERMA

1121

2290522221315

57.05

1122

237913821312

1123


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DILEEP RAM VERMA

16/08/88

OBC

70.8

46.94

71.5

58

KHEMRAJ SAHU

MEHATTAR RAM SAHU

05/04/82

OBC

61.11 52.39 70.25

57.05

SHIVDULAR
SURYAVANSHI

SUDHARSHAN LAL

12/08/86

SC

63

52.37 71.75

2335361121311

57.04

JITENDRA KUMAR
LAHRE

GHASI RAM

12/01/88

SC

62

50.16 73.08

1124

234581221319

57.04

KHEL SINGH KHUNTEY HAGARURAM

25/06/78

SC

1125

228317221316

57.04

GOPESHWAR PRASAD
HARLAL PRASAD SAHU
SAHU

31/03/84

OBC

1126

2253261821311

57.03

KOUSHAL VAISHNAW

MOHAR DAS VAISHNAW

03/01/85

OBC

1127

2351782121317

57.03

ROSHANI PATEL

SHRI PARMESHWAR
PATEL

01/07/83

OBC

1128

2260931121315

57.03

BIJENDRA KUMAR
YADAW

MUNNA LAL YADAW

13/12/84

25

26

27

28

29

14.16 23.47 10.73

8.7

57.06

54

12.22

26.2

10.54

8.1

57.05

50

12.6

26.19 10.76

7.5

57.05

57.33

12.4

25.08 10.96

8.6

57.04

62.67 52.33 72.25

50

12.53 26.17 10.84

7.5

57.04

64.67

51.5

61.68

60.67 12.93 25.75 9.252

9.101

57.04

61.2

52.28 63.67

60.67 12.24 26.14 9.551

9.101

57.03

57.78 50.95

70

63.33 11.56 25.48

10.5

9.5

57.03

OBC

59.6

72.67

50.67 11.92 26.61

10.9

7.601

57.03

1129

2298622121320

57.02

SURESH KUMAR BISHI PARKHIT BISHI

12/10/76

OBC

51.78 57.61 63.09

10.36 28.81 9.464

8.4

57.02

1130

2291831121316

57.02

RUDRAPRATAP PURI
GOSWAMI

GAJANAN PURI
GOSWAMI

14/07/85

OBC

64.2

60.67 12.84 25.21 9.873

9.101

57.02

1131

2351002221320

57.01

MONIKA SAHU

GANHESH RAM SAHU

03/02/86

OBC

56

74.75

50.67

11.21

7.601

57.01

1132

229004221315

57.00

MANOJ KUMAR SAHU DHANIRAM SAHU

05/02/87

OBC

60.6

54.47 66.33

51.33 12.12 27.24

9.95

7.7

57.00

1133

2283561021319

57.00

SURESH RAO JADHAV

YAD RAO JADHAV

06/08/75

GEN

65.38 51.67

59.28

61.33 13.08 25.84

8.892

9.2

57.00

1134

2279261921314

57.00

SMT NEM BANJARE

WASKAL BANJARE

03/03/83

SC

47.05 73.17

8.1

57.00

1135

2273501121314

57.00

HEERA LAL RATHORE

MAHADEV PRASAD
RATHORE

04/09/76

OBC

59.13 52.94 65.33

59.33 11.83 26.47

8.9

57.00

1136

2303901121311

56.99

KRISHNA KUMAR
SAHU

MAHETTAR LAL SAHU

01/07/78

OBC

54.44 52.33 72.27

60.67 10.89 26.17 10.84

9.101

56.99

72

53.21

50.42 65.82
54

56

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

11.2

14.4

23

27

24

23.53 10.98
9.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

HIRALAL PATEL

25/05/83

OBC

63.4

17

18

19

20

50.68 75.82

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

50.67 12.68 25.34 11.37

7.601

56.99

1137

2298062121314

56.99

RAJENDRA KUMAR
PATEL

1138

2281002221318

56.99

RAMESHVER PRASAD

PURRU RAM VERMA

17/05/78

OBC

47.11 57.63 70.36

54.67 9.422 28.82 10.55

8.201

56.99

1139

227376921310

56.99

USHAKIRAN NISHAD

P.L NISHAD

16/09/70

OBC

64.38 49.83 68.67

59.33 12.88 24.92

10.3

8.9

56.99

1140

2325182221318

56.99

RACHNA SINGH

NGESHWAR SINGH

03/05/84

GEN

52.83 67.17

63.33

26.42 10.08

9.5

56.99

1141

232884921310

56.99

Poornima Sahu

Poornima Sahu

01/01/77

OBC

60.67 52.61 73.67

50

12.13 26.31 11.05

7.5

56.99

1142

228144221319

56.99

CHANDAN SINGH
BAGHEL

PREM DAS BAGHEL

13/10/82

SC

60

54.83 63.83

53.33

27.42 9.575

56.99

1143

225465621316

56.99

NEMI CHAND SONI

PARAS RAM SONI

08/10/83

OBC

58.4

54.44 69.92

50.67 11.68 27.22 10.49

7.601

56.99

1144

2329621821310

56.99

DIAMOND SAHU

OKRAM SAHU

01/11/89

OBC

65.8

70.17

58.67 13.16

10.53

8.801

56.99

1145

2376102121319

56.98

RAMADHAR GAVEL

UMEN SINGH GAVEL

27/03/74

OBC

58.89 57.56

59.5

50

11.78 28.78 8.925

7.5

56.98

1146

227704821320

56.98

PRAGYA KUMBHAJ

ANAND KUMBHAJ

29/03/86

OBC

60.6

54.05 66.91

52

12.12 27.03 10.04

7.8

56.98

1147

2265721121316

56.98

PANKJAY KUMAR
PATEL PATEL

RAMPYARE PATEL

18/07/77

OBC

50

55.83 72.42

54.67

27.92 10.86

8.201

56.98

1148

226049221313

56.98

LAKHESHWARY
DEWANGAN

PREM CHAND
DEWANGAN

09/01/87

OBC

62.2

53.44 67.45

51.33 12.44 26.72 10.12

7.7

56.98

1149

2380602221319

56.98

KAMAL SINGH

SHRI PITAMBAR SINGH

14/02/75

ST

66.89 51.83

64.56

53.33 13.38 25.92

9.684

56.98

1150

2277392121310

56.98

SITA PRADHAN

KSHAMANIDHI
PRADHAN

03/06/88

OBC

74.4

46.74 70.17

54.67 14.88 23.37 10.53

8.201

56.98

1151

2252932221314

56.97

GUROOCHARAN
MANHARE

MOTEE LAL MANHARE

15/06/89

OH

SC

61

55.72 62.75

27.86 9.413

7.5

56.97

1152

2288561021317

56.97

LALITA SEN

BHARIGU RAM SEN

01/12/90

OBC

63.4

53.33 66.17

51.33 12.68 26.67 9.926

7.7

56.97

1153

2309132721317

56.96

ROSHAN LAL SAHU

YAD RAM SAHU

11/05/79

OBC

57.78 53.61 68.67

55.33 11.56 26.81

8.3

56.96

55

49

50

11

12

10

12.2

24.5

10.3

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

07/07/78

OBC

59.56 54.22

18

19

20

21

69.5

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

11.91 27.11 10.43

7.5

56.95

61.33 13.68 24.53 9.537

9.2

56.95

26.28 9.663

56.94

50.67 12.62 27.32 9.401

7.601

56.94

7.8

56.93

1154

2396102221312

56.95

SEEMA SAHOO

NARENDRA KUMAR
SAHOO

1155

226776621316

56.95

GANGA RAM SAHU

PEKHOO RAM

17/07/87

OBC

68.4

49.06 63.58

1156

232437221317

56.94

KIRAN SAHU

SRI AWADH RAM

20/02/83

OBC

60

52.56 64.42

1157

225984821319

56.94

DEEPAK KUMAR
DEWANGAN

MUNNA LAL DEWANGAN 10/06/83

OBC

63.11 54.63 62.67

1158

227116121312

56.93

REKH RAJ SAHU

AMIR CHAND SAHU

31/05/87

OBC

63.6

53.22 65.33

52

1159

2254382221315

56.92

Damini Deshmukh

Jaswantlal Deshmukh

11/09/85

OBC

70

49.06 71.92

50.67

24.53 10.79

7.601

56.92

1160

2267371821319

56.92

ANIL KUMAR SAHU

SHASHI KUMAR SAHU

26/04/89

OBC

71.6

49.67 65.08

53.33 14.32 24.84 9.762

56.92

1161

2342481221310

56.92

RENUKA KUJUR

SANJAY KUMAR MINJ

12/05/84

ST

66.6

53.84 61.17

7.5

56.92

1162

2337741821317

56.91

DWARIKA PRASAD
SAHU

SHYAM LAL SAHU

09/01/86

OBC

63.2

50.56

69.9

56.67 12.64 25.28

10.49

8.501

56.91

1163

2279351021313

56.90

TIKESH KUMAR SAHU

KESHO RAM SAHU

15/02/87

OBC

72.2

48.94 69.25

50.67 14.44 24.47 10.39

7.601

56.90

1164

2355822721314

56.90

SANTOSH KUMAR
SAHU

MAGHU RAM SAHU

25/01/77

OBC

54.67

54.5

70.08

54.67 10.93 27.25 10.51

8.201

56.90

1165

2277482221320

56.89

MRS. DENITA SAHU

GHANSHYAM SAHU

25/03/83

OBC

66.67 49.94 69.92

54

13.33 24.97 10.49

8.1

56.89

1166

226134221313

56.89

SUNARAM SAHU

GHASIRAM

01/06/76

OBC

59.13

63.42

52

11.83 27.75 9.513

7.8

56.89

1167

231136221313

56.89

LAXMAN LAL
NAMDEW

CHHEDI LAL

17/07/79

OBC

55.78 54.22 68.82

55.33 11.16 27.11 10.32

8.3

56.89

1168

2345521021319

56.89

ANU KUMAR
MAHILANGE

AIN DAS

29/05/82

SC

66.44

64

9.6

7.5

56.89

1169

227706121310

56.89

TEK RAM SAHU

SHYAM LAL SAHU

04/01/86

OBC

70.4

49.89 67.75

7.7

56.89

1170

2312381821319

56.89

RAJESH KUMAR
MANJHI

KAILASH MANJHI

06/06/90

OBC

66.6

51.56 68.58

7.5

56.89

55.5

53

60

50

50

12

12.72 26.61
14

9.8

13.32 26.92 9.176

13.29

26.5

51.33 14.08 24.95 10.16


50

13.32 25.78 10.29

Total
Marks

1171

2368612121310

56.88

AARTI DANSENA

1172

2385011121314

56.88

1173

231881921311

1174


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

BHARAT DANSENA

01/07/84

OBC

MUKESH KUMAR
GABEL

SHYAM LAL GABEL

24/06/88

OBC

56.87

DRAUPADI
DHARAMGUDI

PAWAN KUMAR
DHARAMGUDI

30/10/82

OBC

2274251421314

56.86

SUMAN SINHA

BHAGWAT RAM JAIN

11/07/87

OBC

1175

233533221316

56.86

KAVITA SHARMA

PRADEEP SHARMA

31/01/83

1176

2344031821315

56.86

KANHAIYA LAL YADAV HIRA LAL YADAV

19/07/79

1177

230332821317

56.86

OM PRAKASH
SURYAVANSHI

SHRI MATHURA PRASAD


SURYAVANSHI

10/08/82

1178

227407921316

56.86

GITA RAM SAHU

BAHADUR SAHU

28/04/83

1179

237885121316

56.84

ROOPA SINHA

NETRAM SINHA

07/05/83

1180

2268132221312

56.84

PRAVEEN KUMAR
SAHU

DHANESHWAR PRASAD
SAHU

23/07/85

1181

2258381121320

56.84

RAMSHANKAR SAHU

RAGHUNATH SAHU

1182

2382202221320

56.84

DIMPY SAHU

1183

2369451121320

56.84

1184

2319752621319

1185

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

19

20

25

26

27

28

29

60.44 51.33 66.17

61.33 12.09 25.67 9.926

9.2

56.88

66.8

58.67 13.36 24.82

8.801

56.88

59.56 53.44 68.92

52.67 11.91 26.72 10.34

7.901

56.87

57.4

54.44 66.42

54.67 11.48 27.22 9.963

8.201

56.86

GEN

62.44 51.22 65.09

60

12.49 25.61 9.764

56.86

OBC

55.33 50.46

77.08

60

11.07 25.23

11.56

56.86

SC

54.22 55.28 65.82

56.67 10.84 27.64 9.873

8.501

56.86

OBC

67.8

51.47 65.75

51.33 13.56 25.74 9.863

7.7

56.86

OH

OBC

66

51.56 62.42

56.67

25.78 9.363

8.501

56.84

OBC

62.2

51.78 67.42

56

12.44 25.89 10.11

8.4

56.84

14/05/85

OBC

64

50.21 68.92

57.33

12.8

25.11 10.34

8.6

56.84

BHIKHARI RAM SAHU

15/01/79

OBC

56.44 53.43 65.58

60

11.29 26.72 9.837

56.84

SURAJ KUMAR PATEL

GOWARDHAN LAL PATEL

31/01/88

OBC

65.4

52.21 63.67

54

13.08 26.11 9.551

8.1

56.84

56.83

Meera Sahu

Pradeep Sahu

14/10/72

GEN

59.25

47.5

74.18

67.33 11.85 23.75 11.13

10.1

56.83

225720921318

56.82

SATYENDRA
SWARNKAR

BALDAU PRASAD
SWARNKAR

25/04/83

OBC

60.67 54.33

65.5

51.33 12.13 27.17 9.825

7.7

56.82

1186

2282511121319

56.82

ANITA HARVANSH

LAL DAS HARVANSH

26/01/84

SC

58.2

72

10.8

7.8

56.82

1187

2327001121312

56.82

MADHU PANDEY

ARUN PANDEY

01/08/75

GEN

56.75 51.11 66.09

66.67 11.35 25.56 9.914

10

56.82

49.63

53.16

18

66

21

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.2

23

11.64 26.58

24

9.9

Total
Marks

1188

2327102721314

56.81

1189

238376921313

1190


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

GHANA RAM BANSKAR PREM LAL BANSKAR

18/10/81

SC

56.81

AMIT KUMAR YADAV

RAM PRASAD YADAV

25/04/80

GEN

237952221313

56.80

GANESH RAM
VISHVAKARMA

PREM SINGH

02/04/81

OBC

1191

226628621312

56.80

BHANU RAM YADAV

GHASIYA RAM YADAV

25/11/88

OBC

1192

2382702321315

56.80

SANDEEPA BORKAR

MUNEEM BORKAR

18/01/87

SC

1193

2383331921313

56.80

NEERAJ KUMAR SONI

RAJESH KUMAR SONI

08/08/84

1194

2383261921314

56.80

NEERAJ KUMAR SONI

RAJESH KUMAR SONI

0/0/0000

1195

225563221310

56.80

RAMAKANT SINGH
SAHU

MANIRAM SAHU

06/02/81

1196

2305291121310

56.79

SHIVSHANKAR
PRASAD PATEL

BABU LAL PATEL

16/05/86

1197

2369691021311

56.78

LOCHAN RAM SINHA

KRIPA RAM SINHA

15/02/77

1198

2339272121319

56.78

Satosh kumar Pali

Chhatrapal singh Pali

16/12/86

1199

2381162221319

56.78

SUNITA SONI

BIJENDRA SONI

1200

2303581921316

56.78

HARI RAM DHRUW

1201

2371642321317

56.77

1202

2395581821316

1203
1204

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

25

26

27

28

29

50.67 12.49 25.59 11.14

7.601

56.81

67.5

68.67

23.59 10.13

10.3

56.81

63.56 51.06 67.75

56

12.71 25.53 10.16

8.4

56.80

69.4

49.22 68.75

53.33 13.88 24.61 10.31

56.80

65.4

53.39 62.17

51.33 13.08

26.7

9.326

7.7

56.80

OBC

58.89 51.39

67.5

61.33 11.78

25.7

10.13

9.2

56.80

OBC

58.89 51.39

67.5

61.3

11.78 25.69 10.13

9.2

56.80

OBC

66.22 51.33 59.91

59.33 13.24 25.67 8.987

8.9

56.80

OBC

55

55.21 69.25

52

11

27.61 10.39

7.8

56.79

OBC

46

53.39

81.26

58

9.2

26.7

12.19

8.7

56.78

GEN

49.6

52.58 69.82

67.33

9.92

26.29 10.47

10.1

56.78

31/10/71

OBC

61.75 52.61 68.17

52.67 12.35 26.31 10.23

7.901

56.78

KUNVAR SINGH

13/09/88

ST

63.6

65.5

56.67 12.72 25.74 9.825

8.501

56.78

OM BAI SAHU

ANIL KUMAR SAHU

17/07/82

OBC

62.22 52.33 64.42

56.67 12.44 26.17 9.663

8.501

56.77

56.75

SURESH BIBHAR

BHASKAR BIBHAR

10/07/81

SC

62

68.77

61.33

10.32

9.2

56.75

227057621320

56.74

RAMESHWAR
KASHYAP

GIRDHAR KASHYAP

05/08/89

OBC

66.6

48.94 69.67

56.67 13.32 24.47 10.45

8.501

56.74

2271822321311

56.74

HEMANT KUMAR
KAUSHIK

SHREE - GAJANAND
SINGH KAUSHIK

03/01/90

OBC

69.4

46.5

73.38

57.33 13.88 23.25

11.01

8.6

56.74

62.44 51.17 74.25


64

47.17

51.47

49.67

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.8

12.4

23

24.84

24

Total
Marks

1205

2329541821318

56.73

RAMKRISHNA SAHU

1206

2363531021317

56.73

1207

2283812221313

1208


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12/12/84

OBC

68

49.61

69.5

52.67

13.6

TAKESH KUMAR SAHU BALDAU RAM

20/04/81

OBC

60.67 53.94 66.17

56.73

MOHAN LAL BANDHE

JHUMOOK RAM BANDHE

23/08/77

SC

67.1

50.94 64.92

54

2361411121315

56.72

VED NARAYAN
BAGHEL

RAM CHARAN BAGHEL

10/04/74

SC

53

55.94

1209

2262151021311

56.72

YAD RAM SAHU

SHRI KANSHI RAM SAHU

15/01/76

OBC

60

51.83 66.67

1210

236903821318

56.71

JITENDRA KUMAR
KAUSHIK

KOMAL PRASAD

12/01/85

OBC

64.89 50.94

1211

232149221316

56.70

LAXMI PRASAD
DEWANGAN

BHAGELA RAM
DEWANGAN

05/09/84

OBC

1212

2259031421319

56.70

DURGESH KUMAR
NAGRAJ

ARJUN RAM NAGRAJ

29/12/84

OBC

1213

225909221313

56.69

JAGESHWAR PRASAD
DHIWAR

RADHELAL

03/10/87

OBC

1214

2311882121317

56.69

ASHOK DANSENA
DANSENA

AKBAR DANSENA

09/08/85

OBC

1215

2283462221310

56.69

SHAILENDRA KUMAR
SAHU

NAKUL RAM SAHU

20/10/88

1216

2324741021315

56.69

SUNITA DHRUW

GANGA RAM DHRUW

07/07/85

1217

2377872221312

56.69

VANDANA SAHU

MANOJ KUMAR SAHU

28/05/87

1218

227265221318

56.68

VIPIN KUMAR PATNIA CHITRASEN PATNIA

10/08/89

1219

2314181921317

56.67

PANCH RAM SAHU

RADHE LAL SAHU

15/10/78

1220

2373281121313

56.67

JNTI RATHORE

SHESHNARAYAN
RATHORE

01/07/78

1221

2370282321316

56.67

LEENA SAHU

MEGHNATH SAHU

16/07/82

KANWAL SINGH

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

25

26

27

28

29

24.81 10.43

7.901

56.73

51.33 12.13 26.97 9.926

7.7

56.73

13.42 25.47 9.738

8.1

56.73

54

10.6

27.97 10.05

8.1

56.72

58.67

12

25.92

10

8.801

56.72

70.44

51.33 12.98 25.47

10.57

7.7

56.71

63.33 53.44 61.45

54

12.67 26.72 9.218

8.1

56.70

59.8

53.61 69.58

50

11.96 26.81 10.44

7.5

56.70

72

49.56 62.75

54

14.4

24.78 9.413

8.1

56.69

55.4

55.95 62.25

55.33 11.08 27.98 9.338

8.3

56.69

OBC

62.6

52.39

68.5

51.33 12.52

10.28

7.7

56.69

ST

57.6

53.61 66.42

11.52 26.81 9.963

8.4

56.69

OBC

63.6

51.61

66.4

54.67 12.72 25.81

9.96

8.201

56.69

SC

66.2

50.28 71.33

50.67 13.24 25.14

10.7

7.601

56.68

OBC

57.11 53.17 63.75

60.67 11.42 26.59 9.563

9.101

56.67

OBC

60.22 53.17 68.27

12.04 26.59 10.24

7.8

56.67

OBC

61.11 51.72 68.58

55.33 12.22 25.86 10.29

8.3

56.67

67

56

52

23

26.2

24

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

07/11/87

OBC

60.2

51.5

73.17

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

7.901

56.67

1222

233395221310

56.67

INDRANI SHAHJIT

MANAHARAN LAL
SHAHJIT

1223

2320931821312

56.66

GAJENDRA KUMAR
YADAV

RAMADHIN YADAV

12/07/86

OBC

65.2

50.89 69.17

52

13.04 25.45 10.38

7.8

56.66

1224

2288792221310

56.65

KUSUM DHIWAR

RAJENDRA PRAKASH
DHIWAR

18/05/80

OBC

56.22 52.89 70.42

56

11.24 26.45 10.56

8.4

56.65

1225

2256692221319

56.64

VIRENDRA KUMAR
SAHU

KHEM LAL SAHU

01/01/81

OBC

49.11 59.44 61.33

52.67 9.822 29.72

7.901

56.64

1226

231130221319

56.64

RADHIKA SAHU

DEVSHARAN

10/07/81

OBC

63.78 50.89 70.25

52.67 12.76 25.45 10.54

7.901

56.64

1227

231144221311

56.64

CHIRANJIV KUMAR
TANDAN

SHRI PRANANATHA

10/07/78

SC

54.44 53.89 65.36

56.64

1228

2345752321313

56.63

SURESH KUMAR
SAHOO

SHRI MANTHIR RAM


SAHOO

01/07/80

OBC

68.67 49.67

67.08

53.33 13.73 24.84

10.06

56.63

1229

2276691121319

56.63

AJAY KUMAR
RATNAKAR

PANCH RAM

23/07/89

SC

71.6

48.79 62.75

56.67 14.32

9.413

8.501

56.63

1230

227526921314

56.63

DEHUTI BANCHHOR

NITIN BANCHHOR

20/07/84

OBC

61.78 53.44 65.67

51.33 12.36 26.72 9.851

7.7

56.63

1231

2346151121318

56.62

usha choudhary

dhananjay choudhary

08/10/86

OBC

72

57.33

9.15

8.6

56.62

1232

2265821821310

56.62

KANCHAN BALA JALL

RANKAMANI JALL

15/02/90

OBC

74.4

48.22 66.17

51.33 14.88 24.11 9.926

7.7

56.62

1233

2282011621316

56.61

ASHOK KUMAR SAHU

B.R.SAHU

16/06/85

OBC

63.8

49.74 68.55

8.7

56.61

1234

227503921317

56.61

SMT.SANGEETA
SHRIVASTAVA

PRAVIRAJ SHRIVASTAVA

13/04/77

GEN

57.25 53.72 61.33

60.67 11.45 26.86

9.101

56.61

1235

2295651121315

56.61

GURUDEV PRASAD
DAHARIYA

BADA FIRATRAM
DAHARIYA

12/12/84

SC

51.89 71.09

61.33

25.95 10.66

9.2

56.61

1236

2346351121320

56.60

SUNIL KUMAR NAG

NARAYAN NAG

11/08/83

SC

62.22 52.56 59.18

60

12.44 26.28 8.877

56.60

1237

2276822121315

56.59

MOHAN LAL YADAV

BHAGAT RAM YADAV

03/05/84

OBC

50.22

55.5

10.2

8.6

56.59

1238

226048121312

56.59

SANTOSHI SAHU

HORI LAL

20/12/88

OBC

52.6

54.28 72.17

10.52 27.14 10.83

8.1

56.59

54

48.95

61

68

52.67 12.04 25.75 10.98

60

58

10.89 26.95 9.804

14.4

24.4

24.48

12.76 24.87 10.28

10.8

57.33 10.04 27.75


54

9.2

9.2

Total
Marks

1239

2266431021310

56.59

1240

2296551121311

1241


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

29

DAMESHWARI BHARTI TIHARU RAM BHARTI

13/07/89

SC

66.6

49.78

70.5

52

13.32 24.89 10.58

7.8

56.59

56.58

ANAND KUMAR
RATHORE

BALKRISHNA RATHORE

13/06/83

OBC

62.67 49.37 71.09

58

12.53 24.69 10.66

8.7

56.58

2256172221313

56.58

MAHANT KUMAR
GHRITLAHARE

SUKUL RAM

16/06/88

SC

54.8

75.5

50.67 10.96

26.7

11.33

7.601

56.58

1242

2345061321320

56.58

PRAMILA KASHYAP

NUMESH KUMAR

02/01/81

OBC

66.22 49.67

68

55.33 13.24 24.84

10.2

8.3

56.58

1243

2266611321317

56.57

KAHENDRA KUMAR
MATHUR

SHRI PIRIT RAM

30/10/88

SC

61.8

51.42 72.67

50.67 12.36 25.71

10.9

7.601

56.57

1244

235551121319

56.57

ASHWANI KUMAR
SAHU

HOMAN LAL

03/08/83

OBC

58

51.61 69.75

25.81 10.46

8.7

56.57

1245

2284161121319

56.57

SUNIL KUMAR YADAV AJENDRA KUMAR YADAV

08/11/82

OBC

63.78 46.94 74.27

61.33 12.76 23.47 11.14

9.2

56.57

1246

2312881921311

56.56

DHARMESH KUMAR
DHRUV

UMASHANKAR DHRUV

01/07/89

ST

80.4

45.84 67.08

50

7.5

56.56

1247

228719821310

56.55

BHUPENDRA KUMAR
KAUSHIK

BHAGBALI KAUSHIK

09/02/89

OBC

60

51.68 66.09

58.67

25.84 9.914

8.801

56.55

1248

2324881121314

56.55

CHANDRA BHUSHAN
JAISWAL

SHRI MUNINDRA
JAISWAL

25/07/88

OBC

56.6

52.21 66.82

60.67 11.32 26.11 10.02

9.101

56.55

1249

2310872221310

56.55

ANITA SAHU

KULESHWAR SAHU

30/09/87

OBC

67

54.67

51.4

7.71

8.1

56.55

1250

230456221313

56.54

PARAS RAM PATEL

TEK RAM PATEL

03/05/76

OBC

56.88 52.28 68.17

58.67 11.38 26.14 10.23

8.801

56.54

1251

228725221311

56.54

RUPENDRA KUMAR
KOSHLE

BIHARI LAL KOSHLE

16/11/90

SC

63.8

51.39 69.25

51.33 12.76

1252

226916221316

56.54

SHASHI KUMAR
DHRUW

SHRI HEM SINGH

22/06/85

ST

63.8

52.28

61.6

1253

2368462221313

56.54

ANURADHA SAHU

LOKNATH SAHU

26/05/85

OBC

65.11 52.78 64.17

1254

2261381121316

56.52

INDU DUBEY

GAUTAM DUBEY

30/04/79

GEN

57.11 51.56 63.45

1255

2361631021315

56.52

ANJU SAHU

MANOHAR LAL SAHU

08/04/86

OBC

48.2

53.39

54.89 71.55

58

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

11.6

23

24

16.08 22.92 10.06


12

13.4

27.34

25.7

10.39

7.7

56.54

56

12.76 26.14

9.24

8.4

56.54

50

13.02 26.39 9.626

7.5

56.54

65.33 11.42 25.78 9.518

9.8

56.52

8.7

56.52

58

9.64

27.45 10.73

Total
Marks

1256

2294552121310

56.51

KU. SAROJ SAHU

1257

2253402221310

56.50

KAMLESH NISHAD

1258

237175221313

1259


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

SHRI SURAT

20/04/89

OBC

57.4

HEMSINGH NISHAD

27/09/89

OBC

59.4

56.50

DAGESHWAR PRASAD
PREET RAM VERMA
VERMA

05/08/78

OBC

60.67

2294151121316

56.49

GAUTAM KUMAR
TANDAN

KALESAR TANDAN

20/06/83

SC

1260

2382182721316

56.49

LUKESHWARI
PRAJAPATI

BHUPESH DUTT
PRAJAPATI

15/11/86

OBC

1261

2290511121320

56.49

AATMA RAM
SURYBANSHI

SAHEB LAL SURYBANSHI

11/05/77

SC

1262

2257592221319

56.47

SARITA SAHU

NGENDRA KUMAR SAHU

10/07/83

1263

239207921317

56.47

MOHAN LAL PATEL

KEDAR PRASAD

21/11/89

1264

232671221317

56.46

SURESH KUMAR SAHU SUNDER LAL SAHU

01/06/88

1265

2334272221310

56.45

SARITA SAHU

GANESHU RAM SAHU

13/11/83

1266

2389721321312

56.45

LEKHANDRA DAS
GHRITLAHRE

HAMED DAS

26/09/83

1267

234849121317

56.43

TIKAMCHAND SAHU

DEVAK RAM SAHU

29/07/87

1268

230019921310

56.43

ASHISH KUMAR YADAV ASHOK KUMAR

1269

2373882721317

56.42

SMT. PUSHPLATA
SARWA

1270

2362192221318

56.41

19

20

21

53.26 72.67

50

11.48 26.63

50.67 76.58

52

67.09

58.67 12.13

64.89 49.28 73.17

61.4

45.78 56.11

69.85

58.67 9.156 28.06

OBC

53.78 54.06 67.25

57.33 10.76 27.03 10.09

OBC

64

50.94

70.67

50.67

12.8

25.47

OBC

69.8

47

76.67

50

13.96

23.5

OBC

70

50.83 61.58

52

SC

61

50.94

66.5

58.67

OBC

60.4

49.61

72.97

57.33 12.08 24.81

02/04/87

OBC

63.2

51.78

64

55.33 12.64 25.89

RAJENDRA KUMAR
SARWA

23/02/74

OBC

61.38 51.72 70.58

51.33 12.28 25.86 10.59

JAGESHWAR PRASAD
SAHU

ASWANI KUMAR SAHU

12/02/91

OBC

64.08

58

13.6

1271

228183921316

56.41

MANISHA YADAV

MAHESH YADAV

12/02/81

OBC

67.78 48.98 70.42

52

1272

2283501121314

56.41

MANHAR PAL

HAR PRASAD

27/10/87

SC

59.2

68

17

51

18

51.72 70.33

49

51.79 73.82

24

25

26

27

28

29

10.9

7.5

56.51

11.88 25.34 11.49

7.8

56.50

10.06

8.801

56.50

52.67 12.98 24.64 10.98

7.901

56.49

7.8

56.49

10.48

8.801

56.49

8.6

56.47

10.6

7.601

56.47

11.5

7.5

56.46

14

25.42 9.237

7.8

56.45

12.2

25.47 9.975

8.801

56.45

10.95

8.6

56.43

9.6

8.3

56.43

7.7

56.42

9.612

8.7

56.41

13.56 24.49 10.56

7.8

56.41

7.601

56.41

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

25.5

12.28 25.86 10.55

50.67 11.84

24.5

25.9

11.07

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KANHAIYA LAL

18/01/77

VH

OBC

51.33

56

68.27

52.67 10.27

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

28

10.24

7.901

56.41

54.67 11.24 25.53 11.44

8.201

56.41

8.75

9.3

56.41

1273

225614821314

56.41

SURESH KUMAR
BARGAH

1274

2276582121312

56.41

VIKASH SHARAN
KHANDEL

LT. SHRI GANGARAM


KHANDEL

26/06/85

SC

56.2

51.05 76.27

1275

230792221318

56.41

CHAITANYA KUMAR
SAHU

BHAGAT RAM SAHU

28/08/83

OBC

57.33 53.78 58.33

1276

2357471821312

56.40

YEGESHWAR SINHA

KOMAL LAL SINHA

15/09/83

OBC

68.6

49.11 68.17

52.67 13.72 24.56 10.23

7.901

56.40

1277

2341982221314

56.39

TRIPTI VERMA

HRIDESH VERMA

18/08/76

OBC

52.38 53.61 66.08

61.33 10.48 26.81 9.912

9.2

56.39

1278

2265462121319

56.39

LALITA PATEL

UMA SHANKAR PATEL

02/07/87

OBC

63.2

48.95 69.18

59.33 12.64 24.48 10.38

8.9

56.39

1279

2304631121315

56.39

HEMANT KUMAR
RATHORE

SHIV KUMAR RATHORE

10/08/80

OBC

48.67 55.94 68.55

56

9.734 27.97 10.28

8.4

56.39

1280

2310162321316

56.38

SHAKUNTALA
DEWANGAN

ASHOK DEWANGAN

15/07/76

OBC

58.5

49.89 75.58

56

11.7

24.95 11.34

8.4

56.38

1281

2266072321320

56.38

VINOD KUMAR
DEWANGAN

KAMTA PRASAD
DEWANGAN

15/03/85

OBC

62.6

51.56

68.5

52

12.52 25.78 10.28

7.8

56.38

1282

225970921312

56.37

MANISHA PATEL

MOHAN LAL PATEL

10/07/86

OBC

55.4

53.44

70.5

53.33 11.08 26.72 10.58

56.37

1283

2298941821313

56.37

VEMENDRA KUMAR
SAHU

THAKUR RAM SAHU

15/06/76

OBC

55

53.56 62.58

61.33

11

9.2

56.37

1284

2323161921319

56.35

LUKESH KUMAR
BHADRE

RADHE LAL

01/01/85

OBC

62

48.26

72.78

59.33

12.4

10.92

8.9

56.35

1285

2351572121317

56.35

PUJA SWARNKAR

MANGTU SWARNKAR

02/02/83

OBC

55.56 53.44 71.42

52

11.11 26.72 10.71

7.8

56.35

1286

2265521121310

56.34

RUPENDRA KUMAR
JAISWAL

RAM DAYAL JAISWAL

25/04/88

OBC

62.6

48.42 72.09

58.67 12.52 24.21 10.81

8.801

56.34

1287

230744121315

56.34

JNTI DEWANGAN

PUNIT RAM DEWANGAN

29/10/90

OBC

60.6

52.67 68.58

50.67 12.12 26.34 10.29

7.601

56.34

1288

2326271121315

56.34

LUKESHWAR BAGHEL

GANESH RAM BAGHEL

04/05/76

SC

52

55.17 63.71

58.67

27.59 9.557

8.801

56.34

1289

236879821312

56.34

PRABHAKAR KUMAR
BAGHEL

PARDESHI LAL

07/09/85

SC

58.2

54.63 65.91

50

11.64 27.32 9.887

7.5

56.34

62

11.47 26.89

10.4

26.78 9.387
24.13

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

RATH RAM KAIWART

17/07/83

OBC

DAYASAGAR BHOI

15/06/82

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

68.22 49.44 67.83

52

61.78 48.74 64.64

66

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

13.64 24.72 10.17

7.8

56.34

12.36 24.37 9.696

9.9

56.32

1290

229306221311

56.34

SHIV PRASAD
KAIWART

1291

2385282121310

56.32

SRIMANT BHOI

1292

225542121315

56.32

YUVRAJ SINGH BELSAR BAISAKHU RAM BELSAR

12/12/85

ST

65.79 50.39 64.42

55.33 13.16

9.663

8.3

56.32

1293

2330871921316

56.31

MONAJ KUMAR
KASHYAP

MANIRAM KASHYAP

15/11/87

OBC

65.6

50.32 67.56

52.67 13.12 25.16 10.13

7.901

56.31

1294

2307792121319

56.31

GOMATI GUPTA

DOLAMANI GUPTA

10/06/88

OBC

72.2

49.47 63.58

50.67 14.44 24.74 9.537

7.601

56.31

1295

2308011821312

56.31

POOJA PATEL

OMPRAKASH PATEL

13/10/86

OBC

54.6

54.22 69.17

52.67 10.92 27.11 10.38

7.901

56.31

1296

2332091921313

56.30

ANIL SAHU

NOHAR SAHU

02/05/77

OBC

56.44 53.28 67.83

54.67 11.29 26.64 10.17

8.201

56.30

1297

2296752221310

56.30

ANITA SAHU

KRISHNA SAHU

02/07/85

OBC

57.4

55.72 61.08

52

11.48 27.86 9.162

7.8

56.30

1298

227571221314

56.30

JOHIT KUMAR
JANGADE

SHIV DAS JANGDE

20/10/85

SC

64

52.84 63.17

50.67

12.8

26.42 9.476

7.601

56.30

1299

2372851821315

56.28

KRISHNA KUMAR
DIWAN

BHUKHAN LAL DIWAN

02/07/90

ST

69.2

49.39

63

55.33 13.84

24.7

9.45

8.3

56.28

1300

2330241921319

56.28

CHHATRAPAL
KASHYAP

BADRI PRASAD KASHYAP

13/12/81

OBC

64.22 49.83

73.5

50

12.84 24.92 11.03

7.5

56.28

1301

2288661821311

56.28

MANHARAN KUMAR
DHRUW

RAM PRASAD DHRUW

08/08/88

ST

49.83 65.75

50

24.92 9.863

7.5

56.28

1302

232194921311

56.28

SMT. OMNA SAHU

SHRI TANKESHWAR
SAHU

17/12/82

OBC

61.56 51.78 67.83

52.67 12.31 25.89 10.17

7.901

56.28

1303

2325021121315

56.27

KRISHNA KUMAR
YADAW

LOKNATH YADAW

10/04/83

OBC

60.89 52.05 65.09

55.33 12.18 26.03 9.764

8.3

56.27

1304

2388572221320

56.27

MANISHA
CHANDRAWANSHI

DR. C.K
CHANDRAWANSHI

17/11/77

OBC

51.11 54.39 72.33

53.33 10.22

27.2

10.85

56.27

1305

2279072221318

56.26

TARUNLATA SAHU

KHOM NARAYAN SAHU

21/10/87

OBC

63.4

50.39 71.92

50.67 12.68

25.2

10.79

7.601

56.26

1306

2379171121319

56.25

YASHODA GAVEL

VIRENDRA GAVEL

20/12/75

OBC

65.33 47.32 72.83

57.33 13.07 23.66 10.92

8.6

56.25

70

14

25.2

Total
Marks

1307

2368141621314

56.23

PARWATI SAHU

1308

239021921318

56.23

SARLA JOSHI

1309

2261162221319

56.23

SMT. VARSHA THAKUR SHRI NGESH THAKUR

1310

2268971121313

56.23

1311

2379982121310

1312


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

PUNI RAM SAHU

22/11/86

OBC

54.4

SHRI JANARDHAN
PRASAD JOSHI

12/09/72

GEN

11/03/79

GEN

SUKRIT DAS
MANIKPURI

BHOG SINGH MANIKPURI 03/04/77

OBC

56.23

MADHAW PRASAD
PATEL

JAGDISH PRASAD PATEL

01/07/83

2370272721318

56.22

NGESHWAR MOHAN

SHYAM LAL MOHAN

07/07/76

1313

2257871921317

56.21

MUKUND RAM
YADAW

RAMNARAYAN YADAW

02/06/77

1314

2322162121317

56.21

MRS. ANITA PANDA

MR. MANOJ KUMAR


PANDA

21/07/82

1315

2308562121316

56.21

PANDAW PRADHAN

MOHAN PRADHAN

01/07/83

1316

2355042321314

56.20

KHEMRAJ NIRMALKAR NAJARU RAM

06/12/86

1317

2296582321311

56.20

CHANDRAPRAKASH
BHARATDWOJ

CHHANNU LAL
BHARATDWOJ

1318

238117221311

56.20

SUNIL DAS MANIKPURI

1319

2321762321312

56.20

MADHVI SAHU

1320

2395012321311

1321

17

19

20

21

25

26

27

28

29

53.26 68.82

56

8.4

56.23

44.88 55.11 70.67

60.67 8.976 27.56

10.6

9.101

56.23

56.67 52.17 64.08

61.33 11.33 26.09 9.612

9.2

56.23

55.63

69.36

10.4

8.7

56.23

OBC

67.56 50.11 66.42

51.33 13.51 25.06 9.963

7.7

56.23

OBC

53.25

50.4

71.12

64.67 10.65

OBC

50

56.5

63.73

56

10

GEN

64

46.11 74.36

61.33

12.8

OBC

64.2

50.68 64.17

56

OBC

64.74 51.56 61.17

14/06/85

OBC

43.11 57.06 71.67

BHAGWAT DAS
MANIKPURI

15/05/79

OBC

63.11 52.44 59.73

TRIBHUWAN KUMAR
SAHU

13/08/88

OBC

68

48.5

56.20

NEELAM SANJIV SAHU INDAL KUMAR SAHU

05/03/87

OBC

61.2

48

2290182221317

56.19

SADHANA SAHU

HALDHAR SAHU

20/08/84

OBC

66.89 49.33

1322

232465221313

56.19

SAROJ SAHU

BENI RAM SAHU

15/06/87

OBC

70

1323

2367181021315

56.19

MAHENDRA KUMAR
SAHU

JOHAT RAM SAHU

01/01/80

OBC

51.56

52

18

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

10.88 26.63 10.32

11.13

26

25.2

10.67

9.701

56.22

28.25

9.56

8.4

56.21

23.06 11.15

9.2

56.21

12.84 25.34 9.626

8.4

56.21

55.33 12.95 25.78 9.176

8.3

56.20

55.33 8.622 28.53 10.75

8.3

56.20

56

8.96

8.4

56.20

65.67

56.67

24.25 9.851

8.501

56.20

75.74

57.33 12.24

11.36

8.6

56.20

67

54

8.1

56.19

48.28 63.67

56.67

24.14 9.551

8.501

56.19

56.5

56

10.31 28.25 9.225

8.4

56.19

61.5

12.62 26.22
13.6

24

13.38 24.67 10.05


14

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

KAMTA PRASAD

25/11/81

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

64.44 51.44 65.17

52
54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.89 25.72 9.776

7.8

56.18

8.844 28.42 10.81

8.1

56.17

50.67 13.28 25.66 9.626

7.601

56.17

10.6

7.5

56.15

1324

2356701821311

56.18

SHEKHAR PRASAD
CHANDRAKAR

1325

236295821318

56.17

MAMTA PATEL

SURESH KUMAR PATEL

21/06/78

OBC

44.22 56.83 72.09

1326

2379451321318

56.17

RAMKUMAR
CHANDRAKAR

MEDHAVA RAM

01/07/85

OBC

66.4

51.32 64.17

1327

2314231421310

56.15

SURENDRA KUMAR
DHANKAR

CHINTA RAM

25/01/86

OBC

52.6

55.06 70.67

1328

2321082721320

56.14

SATISH KUMAR .

PUNIT RAM

15/04/84

OBC

62.44 50.06 68.83

55.33 12.49 25.03 10.32

8.3

56.14

1329

2268992721317

56.14

CHHABI LAL SAHU

BHEEM SINGH SAHU

25/02/80

OBC

69.11 51.61 57.42

52.67 13.82 25.81 8.613

7.901

56.14

1330

231125121311

56.13

NAMITA SAHU

BHOJ RAM SAHU

02/09/72

OBC

55.5

51.39 73.58

55.33

11.04

8.3

56.13

1331

2351742121315

56.13

YADESHWARI PATEL

BHUPENDRA KUMAR
PATEL

17/01/88

OBC

64.4

49.63 72.91

50

12.88 24.82 10.94

7.5

56.13

1332

2352212721317

56.13

SATYAWAN SAHU

BOHRAN RAM SAHU

04/01/87

OBC

65.6

51.17 62.16

54

13.12 25.59 9.324

8.1

56.13

1333

239285921319

56.13

NIRMALA PARGANIHA CHIMAN LAL PARGANIHA 15/01/73

OBC

59.38 50.83 73.58

52

11.88 25.42 11.04

7.8

56.13

1334

2372621021319

56.13

BHUDEO DAS
VAISHNAV

CHANDRA DAS
VAISHNAV

29/05/83

OBC

55.56 51.78 64.17

63.33 11.11 25.89 9.626

9.5

56.13

1335

2355531621314

56.13

KUSUMLATA SAHU

BHUNESHWAR SAHU

05/02/88

OBC

59.6

57.33 11.92 25.08 10.53

8.6

56.13

1336

2265331121310

56.12

DILIP KUMAR
BHARDWAJ

CHHAT RAM BHARDWAJ

15/10/79

SC

60.22 51.11

71.5

52

12.04 25.56 10.73

7.8

56.12

1337

233102821316

56.12

SUNITA NIRMALKAR

RAM KUMAR

01/07/87

OBC

59.6

49.95 72.18

56

11.92 24.98 10.83

8.4

56.12

1338

2394991321314

56.12

SMT USHA SAHU

MR. HEMSINGH SAHU

03/09/87

OBC

64.44 50.56

69

50.67 12.89 25.28 10.35

7.601

56.12

1339

2351361221318

56.11

ROHIKA KUJUR

ELICIUS KUJUR

07/12/85

ST

62

71.42

10.71

7.5

56.11

1340

2287622321319

56.11

LALIT KUMAR
CHANDRAKAR

RAM KUMAR
CHANDRAKAR

20/02/91

OBC

53.6

53.06 74.42

51.33 10.72 26.53 11.16

7.7

56.11

50.16 70.18

51

50

50

10.52 27.53

11.1

12.4

25.7

25.5

Total
Marks

1341

2323292321310

56.11

RITURAJ BORKAR

1342

2325421621320

56.10

1343

227640221318

1344


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

NGRAJ BORKAR

06/12/82

SC

52

TEKRAM KASHYAP

GHANSHYAM PRASAD
KASHYAP

10/08/88

OBC

57

56.10

ANNPURNA DEV

NARENDRA DEV

15/09/88

SC

67.4

233040221310

56.10

BEDBHUSHAN SANEHI BALRAM SANEHI

27/03/81

SC

1345

231790221311

56.09

NAVEEN KUMAR
MANIKPURI

MILAN DAS MANIKIPURI

24/06/79

OBC

1346

2307161121318

56.09

PREM CHAND
BANJARE

LALARAM NABJARE

25/07/87

SC

1347

2317951821310

56.09

KOMAL KUMAR SAHU PEELU RAM SAHU

06/09/82

1348

229176221318

56.09

ANT RAM YADAV

MAKUNDA RAM YADAV

04/06/79

1349

232357821314

56.08

PRADEEP KUMAR
YADAW

CHHEDEELAL YADAW

13/06/82

1350

2291972721311

56.08

PURUSHOTTAM
KUMAR YADAV

NOHAR SINGH

19/03/81

1351

232642121311

56.07

HITENDRA KUMAR
SAHU

BHAGIRATHI SAHU

15/11/78

1352

230233821316

56.07

BASANT KUMAR
ANCHAL

LACHCHHI RAM ANCHAL

14/04/79

1353

227574121313

56.06

DILESHWARI SINHA

ANESHWAR PRASAD
SIHNA

1354

2360761621316

56.06

NEEL KUMARI
RAJWADE

1355

234279921312

56.06

BHUMIKA DEWANGAN

1356

2283962121320

56.05

1357

2287991821313

56.05

17

19

20

21

22

25

26

27

28

29

51.89 72.42

59.33

10.4

25.95 10.86

8.9

56.11

53.68 65.08

54

11.4

26.84 9.762

8.1

56.10

48.94

71

50

13.48 24.47 10.65

7.5

56.10

57.33 54.06

62

55.33 11.47 27.03

8.3

56.10

63.33 51.28 65.25

53.33 12.67 25.64 9.788

56.09

69

48.21 67.91

53.33

13.8

24.11 10.19

56.09

OBC

64

50.28

68.33

52.67

12.8

25.14

10.25

7.901

56.09

OBC

59.56 53.22 60.42

56.67 11.91 26.61 9.063

8.501

56.09

OBC

65.11 49.17 73.17

50

13.02 24.59 10.98

7.5

56.08

OBC

65.56 49.61 69.08

52

13.11 24.81 10.36

7.8

56.08

OBC

53.56 53.44 62.92

61.33 10.71 26.72 9.438

9.2

56.07

SC

53.33 54.28 63.73

9.56

8.7

56.07

30/12/88

OBC

59.8

51.33 11.96 26.06 10.35

7.7

56.06

BAHORAN LAL RAJWADE

10/09/83

OBC

61.56 52.83 61.55

12.31 26.42 9.233

8.1

56.06

NARAYAN PRASAD
DEWANGAN

31/08/82

OBC

56.89 54.83 63.75

51.33 11.38 27.42 9.563

7.7

56.06

NAND KISHOR GUPTA BADRI VISHAL GUPTA

16/08/83

GEN

53.6

55.21

57.5

60.67 10.72 27.61 8.625

9.101

56.05

DINESH KUMAR PATEL SACHIDANAND PATEL

16/10/87

OBC

65.2

50.44 68.58

7.5

56.05

52.11

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

69

58

54

50

23

10.67 27.14

24

9.3

13.04 25.22 10.29

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

25/06/74

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

61.12 50.56 66.92

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

56.67 12.22 25.28 10.04

8.501

56.04

53.33 13.96 24.74 9.338

56.03

1358

2356312121319

56.04

JAGBANDHU
MALAKAR

1359

2295172221316

56.03

SHYAM SUNDAR SAHU SHRIRAM SAHU

05/12/88

OBC

69.8

49.47 62.25

1360

2335891821318

56.02

NEELAM SHARMA

RAMAVATAR SHARMA

20/04/89

VH

GEN

67.4

49.06 68.08

52

13.48 24.53 10.21

7.8

56.02

1361

2386592721312

56.01

WARSHA SONI

BHARAT LAL SONI

11/11/82

OBC

59.33 50.67 71.42

54

11.87 25.34 10.71

8.1

56.01

1362

2373401121310

56.01

DHANESHWARI KARSH RAJA RAM KARSH

02/08/89

OBC

60.4

51.84 70.09

50

12.08 25.92 10.51

7.5

56.01

1363

2322771321310

56.01

KRISHNA KUMAR
CHANDRAWANSHI

25/07/89

OBC

52.6

53.58

50.67 10.52 26.79

11.1

7.601

56.01

1364

2308461121315

56.01

RAJESH KUMAR SAHU BEDRAM SAHU

12/08/80

OBC

47.78 57.78 66.42

50.67 9.556 28.89 9.963

7.601

56.01

1365

2312072121317

56.01

NEHA PANDEY

ABHITAB PANDEY

31/03/83

GEN

55.56 48.44 77.82

11.11 24.22 11.67

56.01

1366

2328641621310

56.00

JANY MARKANDEY

RAMESHWAR

12/01/87

SC

67.6

47.32 74.82

50.67 13.52 23.66 11.22

7.601

56.00

1367

228810921317

55.99

HARSHBALI DHANKAR

BHIKAMCHAND
DHANKAR

15/10/87

OBC

71

47.56 66.08

23.78 9.912

8.1

55.99

1368

2342701821310

55.98

KULESHWAR KUMAR
NAYAK

PUNIT RAM NAYAK

10/06/82

OBC

61.78 50.28 70.58

52.67 12.36 25.14 10.59

7.901

55.98

1369

2281642321313

55.98

NAROTTAM KUMAR
SAHU

DOMAR SINGH SAHU

09/09/86

OBC

57.4

50.83 71.92

55.33 11.48 25.42 10.79

8.3

55.98

1370

230203121310

55.98

RAMESHWAR
NIRMALKAR

DUKHU RAM

14/07/87

OBC

62.4

51.28 67.08

52

12.48 25.64 10.06

7.8

55.98

1371

2290221321318

55.97

JHAMMAN LAL
CHANDRAVANSHI

SHIVRAM
CHANDRAVANSHI

01/09/85

OBC

54

48.67 73.58

65.33

10.8

24.34 11.04

9.8

55.97

1372

228431421316

55.97

KHILESHWARI NETAM MANHOR RAM NETAM

21/08/82

ST

56

54.06 64.25

54

11.2

27.03 9.638

8.1

55.97

1373

2264111721311

55.97

ARVIND KUMAR
THAKUR

BHASO THAKUR

19/09/80

GEN

54.22 51.61 66.12

62.67 10.84 25.81 9.918

9.401

55.97

1374

2301202321315

55.97

HANUMAT LAL
DHARAMGUDE

NAKUL RAM
DHARAMGUDE

06/05/86

OBC

50.6

74.11

11.12

8.7

55.97

MITTHU LAL MALAKAR

DERHA RAM

52.06

74

60

54

58

14.2

10.12 26.03

Total
Marks

1375

226610221315

55.96

PARDESHI LAL DIVYA

1376

2254191121318

55.96

RAKHI PATEL

1377

2383722321319

1378


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

DIHU RAM DIVYA

01/12/77

SC

65.56 50.67

CHANDRA SHEKHAR
PATEL

15/08/86

OBC

57.4

55.95

HITENDRA DAS VERMA KUMAR DAS VERMA

05/11/85

OBC

63

2329341121317

55.95

SAGUN LAL MARBAL

SUNDAR LAL MARBAL

02/02/76

SC

66.1

47

1379

239298121311

55.95

TOMESHWARI
DHANKER

KHUMAN SINGH

26/03/89

OBC

70.2

43.56

1380

232281821313

55.95

SAMTA SAHU

LUXMAN PRASAD SAHU

02/04/83

OBC

1381

2342931621316

55.95

DEVENDRA KUMAR
SAHU

SHYAM LAL SAHU

02/05/81

OBC

1382

2320751121317

55.95

RAJKUMAR SAHU

LAXMI PRASAD SAHU

14/06/81

OBC

1383

2253162221311

55.94

ANNAPURNA
TIKARIHA

THANENDRA KUMAR
TIKARIHA

15/08/75

OBC

1384

227365221320

55.94

Ashok Kumar
Dewangan

Udal Prasad Dewangan

01/04/82

1385

2296601821312

55.93

DEVENDRA KUMAR
VAISHNAW

KRISHNA KUMAR
VAISHNAW

17/08/81

1386

2314781921313

55.93

KIRAN RAJPUT

JAI SINGH RAJPUT

30/06/81

1387

2253602721318

55.93

REKHRAM SAHU

SHRI KANWAL RAM

05/11/83

1388

2270591821317

55.92

FAGUN LAL NISHAD

DHUKHU RAM NISHAD

22/12/85

1389

231752221316

55.92

CHANDRIKA PRASAD
PATEL

BHUKHAN LAL PATEL

01/04/81

1390

2394371821317

55.92

RANJAN KUMAR SETH KULAMANI SETH

1391

232237221311

55.91

BHARO RAM PATEL

BALDU RAM PATEL

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

65.44

51.33 13.11 25.34

9.816

7.7

55.96

50.89 69.55

57.33 11.48 25.45 10.43

8.6

55.96

49.61 68.33

55.33

24.81 10.25

8.3

55.95

69.55

58.67 13.22

23.5

10.43

8.801

55.95

76.87

57.33 14.04 21.78

11.53

8.6

55.95

61.33 48.33 77.45

52.67 12.27 24.17 11.62

7.901

55.95

53.78 50.06 69.08

65.33 10.76 25.03 10.36

9.8

55.95

51.11 54.83 68.73

53.33 10.22 27.42 10.31

55.95

55.33 56.94 59.33

50

11.07 28.47

7.5

55.94

OBC

60.4

49.56 65.17

62

12.08 24.78 9.776

9.3

55.94

OBC

50.44 54.79 61.64

OBC

49.33 52.39 68.45

OBC

65.8

49.83 67.67

OBC

58.2

52.17 65.33

56

11.64 26.09

OBC

60.67 51.39 64.58

56

12.13

16/09/84

OBC

61.8

73.17

52

12.36 24.78

12/03/83

OBC

54.44 53.89 67.18

49.56

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.6

23

8.9

27.4

9.246

9.2

55.93

26.2

10.27

9.6

55.93

51.33 13.16 24.92 10.15

7.7

55.93

9.8

8.4

55.92

9.687

8.4

55.92

10.98

7.8

55.92

55.91

61.33 10.09
64

9.866

25.7

53.33 10.89 26.95 10.08

Total
Marks

1392

2294012221314

55.91

DILIP CHATURVEDI

1393

2300831021814

55.91

1394

226400921316

1395


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

11/04/76

GEN

50.38

51

67.55

68

10.08

25.5

10.13

10.2

55.91

PRITAM KUMAR SAHU UBHEY RAM SAHU

28/03/82

OBC

60.67

49.5

71.5

55.33 12.13 24.75 10.73

8.3

55.91

55.90

SMT. LAXMI
BANCHHOR

SHRI AVINASH
BANCHHOR

17/06/84

OBC

64.67 49.28 66.17

8.4

55.90

228096221313

55.90

SURESH KUMAR
VERMA

MOHAN LAL VERMA

22/07/89

OBC

63.2

49.72 71.33

10.7

7.7

55.90

1396

2372122221312

55.89

KIRTI VERMA

BHUSHAN LAL VERMA

22/02/83

OBC

67.33 49.22 68.75

50

13.47 24.61 10.31

7.5

55.89

1397

2260592121312

55.88

THALESHWAR
PRASAD SAHU

GHANSHYAM SAHU

14/02/85

OBC

61

48.79 74.58

54

12.2

24.4

11.19

8.1

55.88

1398

2307702521314

55.88

DESHMUKH RAJWADE BELKUBER RAJWADE

20/06/87

OBC

59

49.74 72.08

56

11.8

24.87 10.81

8.4

55.88

1399

2350151121313

55.88

HARISH KUMAR
DEWANGAN

CHANDRA SHAKHER
DEWANGAN

30/10/83

OBC

54

49.72 73.45

61.33

10.8

24.86 11.02

9.2

55.88

1400

2353862221318

55.88

RADHESHYAM SAHU

RAMJI SAHU

09/06/82

OBC

62.67 49.06 72.08

53.33 12.53 24.53 10.81

55.88

1401

2313871621311

55.87

PRAMILA KASHYAP

KHIK RAM KASHYAP

25/03/84

OBC

53.37 63.92

58.67

26.69 9.588

8.801

55.87

1402

232876921316

55.87

Poornima Sahu

Poornanand Sahu

06/01/77

OBC

60.67 50.37 73.67

50

12.13 25.19 11.05

7.5

55.87

1403

2312461921316

55.87

DEVENDRA LODHI

BANSHI LAL LODHI

16/06/87

OBC

62

9.86

9.3

55.87

1404

238702821316

55.87

MANJULA SONI

RAMESH SONI

15/01/70

OBC

58.63 47.67

80.71

54.67 11.73 23.84

12.11

8.201

55.87

1405

2269572221310

55.87

HEMANT KUMAR
SAHU

VIRENDRA KUMAR SAHU

26/07/87

OBC

56.2

52.83 66.08

55.33 11.24 26.42 9.912

8.3

55.87

1406

225320821310

55.87

SMT. MAMTA
KASHYAP

ANAND KUMAR
KASHYAP

20/05/82

OBC

62.33 50.84 59.19

60.67 12.47 25.42 8.879

9.101

55.87

1407

225937921315

55.86

HEMLATA PATEL

HEERALAL PATEL

11/09/85

OBC

52.6

52.33 71.83

10.52 26.17 10.77

8.4

55.86

1408

228291921310

55.86

KISHOR KUMAR

SHRI. DHAL SINGH

02/05/85

OBC

68.2

48.61 68.08

51.33 13.64 24.31 10.21

7.7

55.86

SHATRUGHAN PRASAD

54

60

49.42 65.73
0

56

12.93 24.64 9.926

51.33 12.64 24.86

56

10.8

12

24.71

Total
Marks

1409

234068821320

55.86

ROHIT KUMAR SAHU

1410

2323332221316

55.85

SULOCHANA SAHU

1411

2258371821310

55.85

1412

232519821320

1413


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

SANT RAM

22/12/86

OBC

57.2

RAM DAYAL

15/06/83

OBC

58.22 52.61

RAVIKANT BHARDWAJ LACHCHHU RAM

13/11/85

SC

55.84

SANDIP KUMAR
JANGDEY

SHIV PRASAD JANGDEY

08/09/88

SC

228515221319

55.84

BHANU PRATAP
DHRUW

KANSHEE RAM

30/01/84

ST

1414

2324731821318

55.83

SHYAM LAL URAW


URAW

PUNIT RAM URAW

05/03/80

ST

1415

2301761621314

55.83

PRAHLAD CHANDRA

MOHAN LAL CHANDRA

01/05/77

1416

2300551121313

55.82

ANJULATA SONI

PADUM KUMAR SONI

13/07/83

1417

2285872121316

55.82

KHUSHIRAM DANSENA DOCTOR DANSENA

07/06/82

1418

2382731621312

55.81

POOJA SAHU

VOSANT KUMAR SAHU

02/10/85

1419

228606921312

55.81

SAVITA BIJOURA

PROMAD BIJOURA

03/11/81

1420

2339811521311

55.81

SHABBIR KHAN

A.SAMAD KHAN

18/05/79

1421

2360871621317

55.81

JAGANNATH KUMAR
RAJWADE

PAWAN KUMAR

1422

2299272321319

55.80

RANJITA VERMA

1423

231842221316

55.80

1424

226216221315

1425

2350111921311

18

19

20

25

26

27

28

29

51.33 11.44 26.58 10.14

7.7

55.86

66.7

52.67 11.64 26.31 10.01

7.901

55.85

67.4

48.67 64.25

13.48 24.34 9.638

8.4

55.85

62.8

50.53 68.75

51.33 12.56 25.27 10.31

7.7

55.84

61.6

49.94

71.64

10.75

7.8

55.84

46.67 55.72 63.55

60.67 9.334 27.86 9.533

9.101

55.83

OBC

57.56 51.83 71.33

51.33 11.51 25.92

10.7

7.7

55.83

OBC

58.44 51.58 70.27

11.69 25.79 10.54

7.8

55.82

OBC

61.11 51.94 66.17

51.33 12.22 25.97 9.926

7.7

55.82

OBC

57.2

50.67 11.44

11.07

7.601

55.81

OBC

56.22 52.28

71.5

51.33 11.24 26.14 10.73

7.7

55.81

GEN

56.44 50.39

67.5

61.33 11.29

10.13

9.2

55.81

05/08/83

OBC

69.2

48.11 64.08

55.33 13.84 24.06 9.612

8.3

55.81

TEJ RAM VERMA

25/12/86

OBC

57

52.72 65.58

54.67

26.36 9.837

8.201

55.80

CHANDAN LAL
DEWANGAN

BADRI PRASAD
DEWANGAN

05/06/83

OBC

70.67 48.67 64.18

51.33 14.13 24.34 9.627

7.7

55.80

55.79

DELESHWARI VERMA

SUDARSHAN LAL VERMA

23/11/86

OBC

60.6

49.22 75.08

52

12.12 24.61 11.26

7.8

55.79

55.79

DILHARAN LAL
JAISWAL

Mr. BADDU RAM

16/08/82

HH

OBC

64.89 49.67 65.83

54

12.98 24.84 9.875

8.1

55.79

53.16 67.58

51.39 73.83

21

56

52

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

12.32 24.97

11.4

25.7

25.2

24

Total
Marks

5
SHRI JAYCHAND
CHOUDHARY


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

12/12/82

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

65.56 49.17 65.25

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

55.33 13.11 24.59 9.788

8.3

55.78

1426

2292162321313

55.78

LAKHESHWAR
CHOUDHARY

1427

234455221313

55.78

SUKALU RAM DEEWAN SHYAM LAL DEEWAN

25/04/81

ST

65.33 49.11 69.75

51.33 13.07 24.56 10.46

7.7

55.78

1428

2388482221311

55.77

MALTI PANSARI

07/07/84

OBC

55.33 51.94 69.58

55.33 11.07 25.97 10.44

8.3

55.77

1429

2282591821319

55.77

PADMA CHANDRAKAR POONAM CHANDRAKAR

05/10/83

OBC

52.61 70.42

51.33

26.31 10.56

7.7

55.77

1430

235129121310

55.77

HITESHMOHAN DAS

MANMOHAN DAS

24/06/83

OBC

55.78 54.17 60.83

56

11.16 27.09 9.125

8.4

55.77

1431

235073821310

55.75

HARBHAJAN SINGH
BHARDWAJ

RAJARAM BHARDWAJ

01/12/72

SC

51.78 53.22 73.92

51.33 10.36 26.61 11.09

7.7

55.75

1432

231200821310

55.74

AVON LAL SHYAM

HUB LAL SHYAM

14/07/86

ST

53.6

53.84 67.36

53.33 10.72 26.92

10.1

55.74

1433

230889221320

55.74

SEEMA SAHU

SANTOSH KUMAR SAHU

01/12/78

OBC

62.89 50.67 68.18

50.67 12.58 25.34 10.23

7.601

55.74

1434

2325511121316

55.74

prabha joshi

takeshwar joshi

10/06/81

SC

50.22

64.64

56.67 10.04

9.696

8.501

55.74

1435

2325891821315

55.74

SARITA SAHU

MUKESH KUMAR SAHU

20/08/85

OBC

61.78 49.44 68.42

56

12.36 24.72 10.26

8.4

55.74

1436

2302701821314

55.74

Vijay Kumar Jangde


Jangde

Bhakla Ram Jangde

06/05/86

SC

60.4

52.44 64.25

52

12.08 26.22 9.638

7.8

55.74

1437

2326091821311

55.74

MANOJ KUMAR
NISHAD

SONSAI NISHAD

09/12/87

OBC

69.6

47.61 64.75

55.33 13.92 23.81 9.713

8.3

55.74

1438

2370571821310

55.74

SONIA PATEL

VRISHI KESHAN PATEL

18/12/84

OBC

60

47.67

60.67

10.8

9.101

55.74

1439

2311201121314

55.73

BALRAM PRASAD
YADAW

KAUSHAL PRASAD

03/07/81

OBC

49.78 53.06 69.64

58.67 9.956 26.53 10.45

8.801

55.73

1440

227892221315

55.73

DHIRAJ TANDULANE

DASRAM TANDULANE

19/10/88

SC

55.4

52.89 68.67

52.67 11.08 26.45

10.3

7.901

55.73

1441

2345632721317

55.72

JEEVAN LAL SAHU

KANGALA RAM

03/08/80

OBC

64.89 50.11 65.92

12.98 25.06 9.888

7.8

55.72

1442

2375071621312

55.72

SANT KUMAR
MAHILANGE

LATE KUSHAWA RAM

23/06/82

SC

56.22 52.94 69.36

7.601

55.72

SACHIN PANSARI

56

55

72

52

11.2

12

27.5

23.84

50.67 11.24 26.47

10.4

Total
Marks

1443

2358711321311

55.72

1444

2312431021313

1445


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

beerendra kumar sahu mansha ram sahu

04/05/87

OBC

60.8

47.78

65.79

65.33 12.16 23.89

9.869

9.8

55.72

55.72

DOULAT RAM
MAHILANGE

AIN DAS

01/05/83

SC

62.44 50.78 62.25

56.67 12.49 25.39 9.338

8.501

55.72

239238221315

55.71

SANJAY KUMAR
YADAV

RAM LAL YADAV

25/07/75

OBC

62.88 48.67

66

59.33 12.58 24.34

9.9

8.9

55.71

1446

229235821318

55.70

SANTOSH KUMAR
SINGH

RAMASHANKAR SINGH

19/03/80

GEN

52.22

67.73

64

10.44

10.16

9.6

55.70

1447

231424221317

55.70

HEERA LAL SAHU

TEEKA RAM SAHU

03/01/80

OBC

69.78 48.89 65.33

50

13.96 24.45

9.8

7.5

55.70

1448

2350722321314

55.70

SHASHANK YADAV

PISI LAL YADAV

28/07/83

OBC

56.22 51.11 72.67

53.33 11.24 25.56

10.9

55.70

1449

2364292121312

55.70

HARI CHAND
BHARDWAJ

RAM SAY BHARDWAJ

23/06/80

SC

62.67 49.94

69.28

52

10.39

7.8

55.70

1450

2309702221319

55.68

SHAILENDRA KUMAR

KISUN RAM YADAV

06/06/80

OBC

45.39 73.92

66

22.7

11.09

9.9

55.68

1451

231607821319

55.68

DEV KUMAR KUMHAR PARDESHIRAM KUMHAR

12/05/81

OBC

53.33 50.22 72.67

60

10.67 25.11

10.9

55.68

1452

2322242321310

55.68

KRISHNA SAHU

BHUKHAU RAM SAHU

02/09/88

OBC

64.17

50.67

25.25 9.626

7.601

55.68

1453

2275952521317

55.67

AJAY KUMAR JAISWAL

DHANUSHDHARI
PRASAD JAISWAL

30/06/84

OBC

65.11 50.94 62.55

52

13.02 25.47 9.383

7.8

55.67

1454

234516921312

55.66

JANKI BAI

LAKSHMAN DEWANGAN

01/05/85

OBC

59.4

52.39 66.58

50.67 11.88

9.987

7.601

55.66

1455

2258712321312

55.66

KAMLESH KUMAR
CHANDEL

SATWAN RAM

02/05/86

OBC

57.6

51.83 60.83

60.67 11.52 25.92 9.125

9.101

55.66

1456

2345451821312

55.64

RENU CHANDRAKAR

GOKUL CHANDRAKAR

01/01/86

OBC

57.6

49.83 69.33

58.67 11.52 24.92

10.4

8.801

55.64

1457

2265861121316

55.63

Vinod Dansena

Rohit

08/07/79

OBC

64.22 49.28 66.27

54.67 12.84 24.64 9.941

8.201

55.63

1458

2270032121315

55.63

DEWENDRA KUMAR
DANSENA

SHRI KHITESHWAR
DANSENA

15/08/79

OBC

54.89 57.74 55.18

10.98 28.87 8.277

7.5

55.63

1459

238078121317

55.61

ANJU BALA SAHU

SATISH SAHU

11/09/77

OBC

59.11 50.06 65.75

59.33 11.82 25.03 9.863

8.9

55.61

60

66

51

50.5

21

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

25.5

12.53 24.97
12

13.2

26.2

Total
Marks

1460

2323362721316

55.61

SHANKAR LAL DHRUW NAROTTAM LAL DHRUW

1461

2351591621320

55.61

USHA YADAV

1462

2284181121317

55.61

1463

226856221318

1464


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

18

19

20

24

25

26

27

28

29

08/01/81

ST

67.56 48.67

67.76

50.67 13.51 24.34

10.16

7.601

55.61

BRAHMANAND SINGH
YADAV

02/07/78

OBC

46.89 53.21 78.17

52.67 9.378 26.61 11.73

7.901

55.61

KIRAN YADAV

SURESH KUMAR YADAV

22/07/80

OBC

55.78 51.33 63.91

61.33 11.16 25.67 9.587

9.2

55.61

55.60

HEMLALTA SAHU

NARAYAN PRASAD SAHU

28/09/86

OBC

51.4

52.89 71.17

54.67 10.28 26.45 10.68

8.201

55.60

2290702121316

55.60

HARISHANKAR YADAW GULLA RAM YADAW

13/04/88

OBC

65.4

48.89 63.83

56.67 13.08 24.45 9.575

8.501

55.60

1465

2268291821315

55.60

BHUSHAN LAL SAHU

MANOHER LAL

12/07/84

OBC

60.89 51.89 65.83

50.67 12.18 25.95 9.875

7.601

55.60

1466

2316142121320

55.59

SMT SUNITA GUPTA

PRAMESH KUMAR
GUPTA

05/10/78

OBC

53.33 52.33 68.42

56.67 10.67 26.17 10.26

8.501

55.59

1467

2337121921318

55.59

LALARAM BANJARA

RAMGOPAL BANJARA

11/06/78

SC

64.22 53.89 55.35

7.5

55.59

1468

227635821317

55.59

SNEHLATA KAUSHIK

RAJESHKANT KAUSHIK

31/07/84

OBC

59.11 51.11 64.73

56.67 11.82 25.56

9.71

8.501

55.59

1469

227198821311

55.58

AMIT KUMAR PATEL

BHARAT LAL PATEL

12/09/86

OBC

58.6

51.58 69.82

50.67 11.72 25.79 10.47

7.601

55.58

1470

2253632321313

55.58

KAUSHAL KUMAR
DEWANGAN

JIVDHAN LAL

16/07/85

OBC

52.8

49.94

60.67 10.56 24.97 10.95

9.101

55.58

1471

2382392221311

55.58

SHAKUNTALA PATEL

HETRATHI PATEL

23/04/82

OBC

55.56 54.06 64.25

52

11.11 27.03 9.638

7.8

55.58

1472

231152821313

55.57

SHATRUHAN
KUMBHAKAR

JHADOORAM
KUMBHAKAR

15/10/82

OBC

60.2

54

12.04 25.92 9.513

8.1

55.57

1473

228823821319

55.57

AMOL DAS MAHANT

KHORBAHARA DAS
MAHANT

25/12/83

OBC

46.8

75.42

69.33

9.36

11.31

10.4

55.57

1474

2253822721315

55.57

SMT.DEEPTI SAHU

MANOJ SAHU

02/05/84

OBC

62.22 49.33 71.08

52

12.44 24.67 10.66

7.8

55.57

1475

2284392121313

55.56

PREMLAL SAHU

SHRI GIRDHARI LAL SAHU 29/07/82

OBC

62.22 51.89 61.17

53.33 12.44 25.95 9.176

55.56

1476

2287532321317

55.56

KAMLESHWARI SAHU

MORDHWAJ SAHU

OBC

57.11 51.06

66.72

57.33 11.42 25.53

10.01

8.6

55.56

23/03/83

16

17

73

51.84 63.42
49

21

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

12.84 26.95 8.303

24.5

Total
Marks

1477

2286092221311

55.56

Vedmati Baya

1478

2267192721312

55.55

SMT. GOPESHWARI
SAHU

1479

2392441021319

55.55

1480

229879121315

1481


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

Raja Ram Baya

10/08/80

OBC

JAIPRAKASH SAHU

31/12/81

OBC

LIKHAN KUMAR YADU DILIP RAM YADU

18/11/84

OBC

55.55

TOKESHWARI
CHANDRAKAR

BHIKHAM CHANDRAKAR

23/01/82

OBC

2284682121311

55.54

KSHIR SAGAR PATEL

DULAR SINGH PATEL

14/10/75

1482

2357921921317

55.53

KAMLESH DAS
MANIKPURI

AANAND DAS
MANIKPURI

06/08/83

1483

231131821316

55.53

LAXMI NARAYAN
SAHU

CHHOTE LAL

12/04/76

1484

2279191121317

55.53

Raghunath Prasad
Sahu

Gula Ram Sahu

25/05/83

1485

2287282121317

55.53

VIRENDRA KUMAR
CHOUDHARY

KHUSHINAND
CHOUDHARY

12/08/87

1486

2316791121320

55.52

JNTI YADAV

SANJAY KUMAR YADAV

01/01/84

1487

2356762521311

55.52

RAJESHWER SINGH

SUMANT RAM

1488

2268791121315

55.52

SHAFI MOHAMMAD
SHEKH

1489

238319621312

55.51

1490

2269021121312

1491

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

19

20

24

25

26

27

28

29

63.11 50.17 66.33

52.67 12.62 25.09

9.95

7.901

55.56

53.56 52.56 70.42

53.33 10.71 26.28 10.56

55.55

60.8

49.39 71.33

53.33 12.16

24.7

10.7

55.55

58.89 50.19 69.83

54.67 11.78

25.1

10.47

8.201

55.55

OBC

61.75 51.44 63.82

52.67 12.35 25.72 9.573

7.901

55.54

OBC

60.4

66.53

9.98

8.1

55.53

OBC

40.67 58.17 64.73

9.71

8.6

55.53

OBC

49.33 56.95 64.58

9.866 28.48 9.687

7.5

55.53

OBC

68.8

50.67 13.76 23.82 10.35

7.601

55.53

OBC

46

53.84 75.36

11.3

8.1

55.52

05/08/89

OBC

58.8

50.63 62.27

60.67 11.76 25.32 9.341

9.101

55.52

HAMID MOHAMMAD
SHEKH

01/08/81

GEN

56.22 48.89 72.18

55.52

SMT MEERA
VAISHNAW

MANOHAR DAS

05/09/82

OBC

62.44 51.44

51.33 12.49 25.72

7.7

55.51

55.50

KRISHNA KUMAR
SURYAVANSHI

ABHAY RAM
SURYAVANSHI

29/11/82

SC

66.95 47.95 64.25

56.67 13.39 23.98 9.638

8.501

55.50

2387832221315

55.50

NARAYAN LAL
DADSENA

MADAN LAL DADSENA

27/01/84

OBC

60.89 50.67 59.92

60

12.18 25.34 8.988

55.50

1492

2302371821314

55.50

SHATRUGHAN SINHA

SANTU RAM SINHA

20/10/88

OBC

63

48.67 71.75

52

12.6

24.34 10.76

7.8

55.50

1493

2372642121313

55.50

SMT. SARITA PATEL

RAJKIRAN PATEL

01/03/87

OBC

50.4

54.21 68.75

53.33 10.08 27.11 10.31

55.50

50.74

47.63

18

69

64

21

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

12.08 25.37

57.33 8.134 29.09


50

54

60

9.2

26.92

11.24 24.45 10.83


9.6

Total
Marks

1494

2302021721310

55.50

PRATIMA YADAV

1495

225708921312

55.49

1496

225507121316

1497


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

LATE RAMCHANDRA

05/10/87

OBC

52.6

54.16 64.64

CHANDRASHEKHAR
SAHU

SHRI ISHWAR LAL

31/07/84

OBC

53.4

52.28

19

20

54.67 10.52 27.08 9.696

71.16

53.33 10.68 26.14

55.48

THANESHWAR
PRASAD DESHMUKH

PREM SINGH DESHMUKH 23/09/83

OBC

59.56 52.06 66.25

2298131121312

55.48

PRABHA SAHU

RAM KUMAR SAHU

01/07/83

OBC

59.11 48.21

1498

228393821316

55.47

SHAHID HUSSAIN

MOHAMMAD HUSSAIN

20/10/85

GEN

43.8

51.32 72.36

68

8.76

1499

2258081021320

55.47

DAULAT RAM SAHU

MOHAN LAL SAHU

27/12/85

OBC

59

51.83 67.67

50.67

11.8

1500

2313331621312

55.47

HEMLATA SHARMA

NAVEEN KUMAR
SHARMA

24/06/71

GEN

54.63 51.33 65.83

60

1501

2254601821319

55.46

KARUNASAGAR
PRADHAN

DUKHISHYAM PRADHAN

27/08/74

OBC

55

53.22

50

11

1502

234862221311

55.46

MANOJ MAHILANGE

DEVADAS

11/10/85

SC

48

56.84 66.24

50

1503

2369052221317

55.46

DEVIKA RANI PATEL

SHRI KRIPA RAM PATEL

10/07/85

OBC

52

53.06 70.17

53.33

1504

2293612721314

55.44

KESHO RAM YADAV

BHIKHAM LAL YADAV

20/02/78

OBC

51.78 48.63 66.47

72

1505

2291871121316

55.44

KU. KHAGESHWARI
PATEL

KHEDU RAM PATEL

28/09/85

OBC

56.4

51.11 71.36

1506

2286451821317

55.44

RAKESH KUMAR

PARDESHI

07/10/76

SC

63.33 50.34 65.33

52

12.67 25.17

1507

2291561121316

55.43

PRAKASH KUMAR
RATHORE

LATE. RAM CHANDRA


RATHORE

14/06/82

OBC

64.78 48.11 64.82

58

1508

2329891621311

55.43

YAMINI PREETEE
VISHAWAKARMA

MAHETRU RAM

09/12/90

OBC

56

50.89 70.58

54.67

1509

2330151021319

55.43

GOKUL NISHAD

PRAKASH NISHAD

18/07/86

OBC

53.4

52.72 59.25

1510

2340711121315

55.42

DUJRAM SAHU

SRI GEETA RAM SAHU

05/06/84

OBC

55.8

51.16 63.18

73

69

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

25

26

27

28

29

8.201

55.50

10.67

55.49

50.67 11.91 26.03 9.938

7.601

55.48

57.33 11.82 24.11 10.95

8.6

55.48

25.66 10.85

10.2

55.47

25.92 10.15

7.601

55.47

10.93 25.67 9.875

55.47

26.61 10.35

7.5

55.46

9.6

28.42 9.936

7.5

55.46

10.4

26.53 10.53

55.46

10.36 24.32 9.971

10.8

55.44

10.7

7.901

55.44

9.8

7.8

55.44

12.96 24.06 9.723

8.7

55.43

11.2

25.45 10.59

8.201

55.43

63.33 10.68 26.36 8.888

9.5

55.43

61.33 11.16 25.58 9.477

9.2

55.42

52.67 11.28 25.56

24

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

PREM KUMAR

03/02/80

OBC

64

17

18

19

20

21

22

48.78 64.82

56.67

12.8

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

24.39 9.723

8.501

55.41

1511

2355401921320

55.41

LALIT KUMAR
KASHYAP

1512

2286741221314

55.40

JNTI MAHABIR

MAHABIR RAM

04/12/86

OBC

63

49.11 69.64

52

12.6

24.56 10.45

7.8

55.40

1513

2326581121314

55.39

VIJAY KUMAR
SHRIWAS

DADU LAL SHRIWAS

03/04/75

OBC

59

51.78

64

54

11.8

25.89

9.6

8.1

55.39

1514

2260781321315

55.39

PUNA RAM SAHU

DINA RAM SAHU

01/02/83

OBC

50

52

72.58

56.67

10

26

10.89

8.501

55.39

1515

2264572221318

55.38

ALKA SAHU

VINOD KUMAR SAHU

30/01/85

OBC

63.4

50.22 60.58

56.67 12.68 25.11 9.087

8.501

55.38

1516

236345621314

55.37

KISHOR KUMAR SAHU GAYARAM SAHU

05/05/77

OBC

57.11 51.11

63.28

59.33 11.42 25.56

9.492

8.9

55.37

1517

2318612121311

55.37

MOHAN LAL PRADHAN PARMATMA PRADHAN

10/02/74

OBC

45

51.44 69.64

68

25.72 10.45

10.2

55.37

1518

225934221314

55.36

DAYMAN SAHU

SUKHAU RAM SAHU

25/08/85

OBC

62

50.39 67.08

51.33

12.4

25.2

10.06

7.7

55.36

1519

2335141121316

55.35

SANJAY KUMAR
SARTHI

ROHIT KUMAR SARTHI

04/10/78

OH

SC

58.44 52.11 62.73

54.67 11.69 26.06

9.41

8.201

55.35

1520

229462821313

55.35

DHANANJAY SAHU

JAI SINGH SAHU

16/07/81

OBC

61.33 51.22 63.17

53.33 12.27 25.61 9.476

55.35

1521

234415221319

55.34

MANOJ KUMAR
VERMA

JAGNNATH PRASAD
VERMA

11/06/83

OBC

60

55.17 51.73

53.33

7.76

55.34

1522

235160221310

55.33

JANKI VALLABH PATEL NATTHANI LAL

20/07/85

OBC

50.6

52.5

69.75

56.67 10.12 26.25 10.46

8.501

55.33

1523

2298552321813

55.32

VANDANA CHAURE

CHINTA RAM CHAURE

20/06/86

SC

58.8

50.94 67.92

52.67 11.76 25.47 10.19

7.901

55.32

1524

2268491021313

55.32

TARACHAND SAHU

MAGHU RAM SAHU

14/03/84

OBC

57.78 51.22 70.33

50.67 11.56 25.61 10.55

7.601

55.32

1525

234739221313

55.31

NARENDRA KUMAR
VERMA

DIGESHWAR PRASAD
VERMA

24/08/85

OBC

55.6

51.22 70.56

53.33 11.12 25.61 10.58

55.31

1526

2257761821818

55.31

JANKI SAHU

LOKESHWAR KUMAR
SAHU

19/07/85

OBC

63.8

49.33 69.25

50

12.76 24.67 10.39

7.5

55.31

1527

236900821310

55.31

PRAMOD KUMAR
BAGHEL

PARDESHI LAL BAGHEL

07/09/85

SC

60.4

49.89 65.91

56

12.08 24.95 9.887

8.4

55.31

12

27.59

Total
Marks

5
JAGDISH PRASAD
THAWAIT


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

08/07/83

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

19

20

23

24

25

26

27

28

29

58.67 50.37 67.27

8.3

55.31

10.3

7.5

55.31

71.79

60.67 11.69 23.75

10.77

9.101

55.31

50.67 11.76 25.81 10.14

7.601

55.30

71.06

10.66

8.1

55.30

1528

2287861121317

55.31

RAJESH KUMAR
THAWAIT

1529

2348552221316

55.31

DINESHVEREE VERMA DINESH VERMA

18/06/76

OBC

54.89 53.06 68.67

1530

229837221311

55.31

MANHARAN LAL
DHRUW

LATE SHRI BAHARU RAM


DHRUW

08/04/80

ST

58.44

47.5

1531

229734221318

55.30

HEMLATA KOSHLE

LEKH RAM KOSHLE

03/07/89

SC

58.8

51.61 67.58

1532

2325441821318

55.30

RAJENDRA KUMAR
SAHU

KEJU RAM SAHU

24/06/88

OBC

71.6

44.44

1533

2353642321319

55.30

SUDAMA RAM VERMA

SHREE - HUKUM RAM


VERMA

20/08/87

OBC

50.6

55.33 66.08

50.67 10.12 27.67 9.912

7.601

55.30

1534

2293911121315

55.30

SHANTI KUMAR
MANHER

KHEM LAL MANHER

05/06/82

SC

65.78 46.06 64.73

62.67 13.16 23.03

9.71

9.401

55.30

1535

239645921311

55.30

KHILESHWARI VERMA UMESH VERMA

01/07/84

OBC

54.44 50.89 71.75

54.67 10.89 25.45 10.76

8.201

55.30

1536

2337381821317

55.30

DASHRATHI PANDE

VIJAY LAL PANDE

18/11/78

OH

OBC

53.78 53.28

57.33 10.76 26.64

8.6

55.30

1537

2258772121314

55.29

BHESH KUMAR PATEL

SHRI PEETAMBAR LAL


PATEL

17/05/87

OBC

54.4

53.05 67.25

10.88 26.53 10.09

7.8

55.29

1538

2357071821320

55.29

RAJENDRA KUMAR
CHOUDHARY

BASUDEW CHOUDHARY

10/03/83

OBC

52.4

52.17

69.5

55.33 10.48 26.09 10.43

8.3

55.29

1539

2339702221317

55.29

JHARENDRA KUMAR
SAHU

GYANIK RAM SAHU

28/09/85

OBC

65.8

47.56 72.33

7.5

55.29

1540

2306232121315

55.28

YASHAWANTI PATEL

SANTOSH KUMAR PATEL

08/10/86

OBC

56.4

53.11

59.33 11.28 26.56

8.55

8.9

55.28

1541

2253132721315

55.28

LOKESH KUMAR
NISHAD

PURANIK RAM

08/06/83

OBC

57.11 50.22 70.33

54.67 11.42 25.11 10.55

8.201

55.28

1542

2332101021318

55.28

AJAY KUMAR SONI

SHRI SUKHARU RAM


SONI

04/05/83

OBC

61.78 48.67 62.58

61.33 12.36 24.34 9.387

9.2

55.28

1543

232570221319

55.28

TANESHWER PRASAD
DEWANGEN

MANGALOO RAM
DEWANGEN

24/06/87

OBC

60.4

48.89 71.67

53.33 12.08 24.45 10.75

55.28

1544

2328981621320

55.27

CHANDRASHEKHAR
DEWANGAN

DATARAM

15/07/84

OBC

55.8

49.95 69.58

8.7

55.27

62

57

55.33 11.73 25.19 10.09


50

54

52

50

58

10.98 26.53

14.32 22.22

9.3

13.16 23.78 10.85

11.16 24.98 10.44

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

DATARAM DEWANGAN

15/07/85

OBC

55.8

17

18

19

20

21

49.95 69.58

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

11.16 24.98 10.44

8.7

55.27

51.33 10.56 26.95 10.06

7.7

55.27

1545

2310261621316

55.27

CHANDRASHEKHAR
DEWANGAN

1546

229759621312

55.27

ROMAN LAL SAHU

LEKHRAM SAHU

29/05/88

OH

OBC

52.8

53.89 67.08

1547

234691821314

55.26

RAVINDRA KUMAR
KHANDEY

BHAU RAM KHANDEY

02/05/89

SC

70.11 45.42 65.55

58

14.02 22.71 9.833

8.7

55.26

1548

226732621313

55.25

ANJU PATIL

TILAK RAM PATIL

28/02/88

OBC

61.2

49.33 64.33

58

12.24 24.67

9.65

8.7

55.25

1549

2309382721313

55.25

SMT. PRABHA SAHU

MR. PARESH SAHU

18/12/82

OBC

59.11 52.22 64.75

50.67 11.82 26.11 9.713

7.601

55.25

1550

2393832121318

55.24

BUDHESHWAR DAS
VAISHNAVA

GANGADAS VAISHNAVA

21/10/86

OBC

62.4

45.21

71.03

63.33 12.48 22.61

10.65

9.5

55.24

1551

234893921317

55.24

RAGHUNANDAN
BHUARYA

ANUK RAM

10/04/88

ST

54.6

50.83

72

54

10.92 25.42

10.8

8.1

55.24

1552

230966821314

55.23

AJAY KUMAR SAHU

DHANSAY

07/09/77

OBC

52

52.33 62.45

62

10.4

26.17 9.368

9.3

55.23

1553

2275432121310

55.22

KU.PADMA GABEL
GABEL

DEVI PRASAD GABEL

02/10/87

OBC

63.8

48.37 65.18

56.67 12.76 24.19 9.777

8.501

55.22

1554

2284041121316

55.22

MUKESH KUMAR
SAHU

RAJKUMAR SAHU

12/08/84

OBC

54.44 49.39 64.91

66

10.89

24.7

9.737

9.9

55.22

1555

230341821312

55.22

VINAY KUMAR GUPTA JAGDISH PRASAD GUPTA

24/06/86

OBC

62

48.58

65.5

58

12.4

24.29 9.825

8.7

55.22

1556

2351212221312

55.21

SMT. VINA GOSWAMI

CHITHARAN PURI
GOSWAMI

01/07/67

GEN

52.25

51

66.42

62

10.45

25.5

9.963

9.3

55.21

1557

2277681121313

55.21

ANJANI DEWANGAN

LAXMI PRASAD
DEWANGAN

25/12/79

HH

OBC

58.22 55.28 56.18

50

11.64 27.64 8.427

7.5

55.21

1558

229609221319

55.21

CHUNNI LAL SAHU

PARASU RAM

10/10/84

OBC

67.6

47.83 65.83

52.67 13.52 23.92 9.875

7.901

55.21

1559

2279082721316

55.21

TEJ RAM PETEL

SHRI MOHAN RAM


PATEL

01/01/73

OBC

60

49.33

72.3

51.33

24.67 10.85

7.7

55.21

1560

230306821311

55.21

KRISHNA KUMAR
SURYAWANSHI

SHRI PARDESHI RAM


SURYAWANSHI

15/08/83

SC

45.33 53.06 72.75

58

9.066 26.53 10.91

8.7

55.21

1561

2302862121310

55.21

HEMANT KUMAR
KHUNTE

BECHRU RAM KHUNTE

05/05/87

SC

46.6

51.33

9.32

7.7

55.21

55

71.25

12

27.5

10.69

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10

8.7

55.21

1562

238442221315

55.21

KSHATRAMAN
PRABHAKAR

BASANT PRABHAKAR

19/03/86

SC

62.8

47.89 66.67

58

12.56 23.95

1563

2266681021316

55.20

PRITAM KUMAR SAHU MANSHA RAM SAHU

03/06/89

OBC

62.8

49.61 62.92

56

12.56 24.81 9.438

8.4

55.20

1564

2284372121316

55.20

SHASHIBHUSHAN
PATEL

JEET RAM PATEL

05/08/85

OBC

62.8

50.26 66.75

50

12.56 25.13 10.01

7.5

55.20

1565

230322821320

55.19

NANDINI SAHU

YUVRAJ SAHU

20/10/82

OBC

57.11 50.72 67.42

55.33 11.42 25.36 10.11

8.3

55.19

1566

228002221310

55.19

LEEALA RAM KUMHAR DADU RAM KUMHAR

15/12/82

OBC

63.8

50.11 61.18

54.67 12.76 25.06 9.177

8.201

55.19

1567

226772121320

55.19

SANTOSHI SONKAR

TRIBHUVAN LAL SONKAR

02/11/80

OBC

63.4

47.89 72.42

51.33 12.68 23.95 10.86

7.7

55.19

1568

2329252221320

55.19

KHILESHWAR RAM
SAHU

CHANDRIKA RAM SAHU

07/07/85

OBC

65.4

47.56 68.17

54

13.08 23.78 10.23

8.1

55.19

1569

2373092221320

55.18

SANDEEP VERMA

DHANSINGH VERMA

19/06/85

OBC

62.44 51.11 62.25

52

12.49 25.56 9.338

7.8

55.18

1570

2297361021312

55.18

CHHANNEE SAHU

YAWAN KUMAR SAHU

10/07/86

OBC

66.8

70.5

55.33 13.36 22.95 10.58

8.3

55.18

1571

230118821316

55.18

DEEPA SHRIWAS

GAUKARAN SHRIWAS

10/06/76

OBC

51.11 51.58 70.45

57.33 10.22 25.79 10.57

8.6

55.18

1572

2357551821317

55.18

CHANDR KIRAN
SONKAR

SATYA NARAYAN
SONKAR

24/01/80

OBC

54.18 49.56 76.42

10.84 24.78 11.46

8.1

55.18

1573

2301591121315

55.18

SURESH KUMAR
CHANDRA

DATA RAM CHANDRA

01/05/88

OBC

61.8

46.21 68.75

62.67 12.36 23.11 10.31

9.401

55.18

1574

236115921314

55.18

KU.GAMESHWARI
GAJPAL

SHRI.TIHARU RAM
GAJPAL

05/01/86

OBC

66.4

48.17 68.75

50

13.28 24.09 10.31

7.5

55.18

1575

238259821317

55.18

ABHILASH SHARMA

SHIV KUMAR SHARMA

22/06/83

GEN

60.22 46.58

72.28

60

12.04 23.29

10.84

55.18

1576

2268161021316

55.17

SMT SANDHYA YADU

SHRI CHAMAN YADU

09/03/78

OBC

49.77 69.25

52.67

24.89 10.39

7.901

55.17

1577

2313042721313

55.17

Doman Prakash
Banjare

Sahdev Ram Banjare

12/12/84

SC

47.56 52.44 77.58

52

9.512 26.22 11.64

7.8

55.17

1578

2304502221319

55.16

SUREKHA SAHU

DR. DHIRAJ SAHU

10/12/81

OBC

57.56 53.67 56.75

55.33 11.51 26.84 8.513

8.3

55.16

60

45.89

54

12

Total
Marks

1579

2280272221320

55.16

KISHORE SAHU

1580

2365802721317

55.16

1581

227170221315

1582


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

07/07/75

OBC

56.67

50.5

69.83

54

JAYANT KUMAR SAHU SEWAK RAM SAHU

19/09/78

OBC

46.89 54.83 68.42

54

55.16

DHANESHWARI SAHU CHHAT RAM SAHU

15/04/86

OBC

64.4

49.63 61.73

54.67 12.88 24.82

2334001021320

55.15

ANITA SAHU

KHAMHAN LAL SAHU

12/09/88

OBC

59.6

49.94 68.42

1583

229721221319

55.15

UDAY PRATAP SINGH


SAHU

RAM SINGH SAHU

01/12/80

OBC

57.78 48.89 67.67

1584

228886121310

55.15

CHANDRAKALA
YADUWANSHI

MALKHAM
YADUWANSHI

29/06/79

OBC

59.11 50.11

70.5

1585

2322562721320

55.15

TULESHWARI SAHU

SANT RAM

07/03/90

OBC

58.8

50.22 71.17

1586

227493221310

55.14

SHRUTI DUBEY

ATUL DUBEY

12/12/80

GEN

46

1587

2267352721316

55.13

CHANDRABHUSAN
SAHU

SHRI GAIND LAL

21/04/86

OBC

60.8

1588

2253571021310

55.13

GIRJA SAHU

ANUP SAHU

25/10/85

OBC

62.2

47

1589

2258482221315

55.12

KESHARI PARGANIHA

KHUBI RAM PARGANIHA

21/01/89

OBC

61.8

1590

239307221318

55.12

LIKESHWARI VERMA

UDAYRAM VERMA

05/08/89

OBC

1591

2288852321314

55.11

RAMKISHAN NISHAD

SHREE - JAHRIT RAM


NISHAD

09/07/86

OBC

1592

238219621320

55.11

VINOD SAHU

JEGDISH SAHU

07/05/86

OBC

1593

230356821311

55.10

SMT. GIRJA KAUSHIK

DINA NATH KAUSHIK

16/02/80

OBC

1594

2268342221318

55.10

RANJEETA
CHANDRAKAR

KRISHNA KUMAR
CHANDRAKAR

02/01/79

1595

2324851121316

55.09

SIDDHARTH KUMAR
KASHYAP

SITA RAM KASHYAP

04/07/85

PATI RAM SAHU

25

26

27

28

29

11.33 25.25 10.47

8.1

55.16

9.378 27.42 10.26

8.1

55.16

9.26

8.201

55.16

53.33 11.92 24.97 10.26

55.15

11.56 24.45 10.15

55.15

51.33 11.82 25.06 10.58

7.7

55.15

50.67 11.76 25.11 10.68

7.601

55.15

53.89 63.33

63.33

9.5

55.14

50.22 68.42

50.67 12.16 25.11 10.26

7.601

55.13

70.58

57.33 12.44

23.5

10.59

8.6

55.13

50

67.08

51.33 12.36

25

10.06

7.7

55.12

61

50.28

65.84

52.67

25.14

9.876

7.901

55.12

57.2

51.44

65

54.67 11.44 25.72

9.75

8.201

55.11

69.4

46.61

69.5

13.88 23.31 10.43

7.5

55.11

61.56 49.78 66.67

52.67 12.31 24.89

10

7.901

55.10

OBC

48

53

72

54.67

9.6

26.5

10.8

8.201

55.10

OBC

55

51.63

66.5

55.33

11

25.82 9.975

8.3

55.09

60

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

9.2

12.2

23

26.95

24

9.5

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

04/07/83

SC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

53.56 55.06 56.27

56

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10.71 27.53 8.441

8.4

55.08

61.33 12.68 23.39 9.813

9.2

55.08

1596

2343821621316

55.08

RAVISHANKAR
GANGOTRI CHOUHAN
CHOUHAN

1597

2273262721310

55.08

MUKESH SEN

PAWAN SEN

20/10/85

OBC

63.4

46.78 65.42

1598

2252742221320

55.08

RICHA TIWARI

B.R.TIWARI

09/12/74

GEN

61

51.39 54.58

60

12.2

8.187

55.08

1599

2372461121319

55.06

TULESHWAR SINGH
MANSAR

BALRAM SINGH MANSAR 01/07/87

OBC

50.2

53.37 66.25

56

10.04 26.69 9.938

8.4

55.06

1600

2384771121320

55.06

VINOD KUMAR SAHU

DHANIRAM SAHU

01/06/87

OBC

57.8

47.53 70.91

60.67 11.56 23.77 10.64

9.101

55.06

1601

2351242121316

55.06

BASUDEW
CHOUDHARY

SHYAM KUMAR
CHOUDHARY

25/06/73

OBC

61

49.22 57.67

24.61 8.651

9.6

55.06

1602

2380321121313

55.06

BHAGWATI PURI
GOSWAMI

HEMANT PURI
GOSWAMI

05/03/81

OBC

61.33 49.56 66.75

53.33 12.27 24.78 10.01

55.06

1603

2255672221315

55.06

Gunja Verma

Kuleshwar Prasad Verma

10/08/81

OBC

56.44 49.11 69.42

58.67 11.29 24.56 10.41

8.801

55.06

1604

235626821320

55.05

MITHALESH KUMAR
KAIVERT

SHANKAR LAL KAIVERT

10/07/88

OBC

61.8

49.16 70.09

50.67 12.36 24.58 10.51

7.601

55.05

1605

2254482221310

55.05

Pushpalata Deshmukh Jaswantlal Deshmukh

15/12/87

OBC

50.4

52.44

73

7.8

55.05

1606

2391082221318

55.03

RAKESH KUMAR

ASHWANI KUMAR

17/02/80

OBC

53.56 49.89

74.48

54.67 10.71 24.95

11.17

8.201

55.03

1607

2279521121314

55.03

OGENDRA PURI
GOSWAMI

PARAN PURI GOSWAMI

15/02/82

OBC

55.78 49.61 70.45

56.67 11.16 24.81 10.57

8.501

55.03

1608

2322262321315

55.01

ARUN KUMAR SINHA

PRAYAG LAL SINHA

18/07/79

OBC

45.11 54.22

74.5

51.33 9.022 27.11 11.18

7.7

55.01

1609

2350211121311

55.00

SARASWATI
DEWANGAN

HARISH KUMAR
DEWANGAN

01/07/84

OBC

48.4

54.89 67.18

27.45 10.08

7.8

55.00

1610

2260312321314

55.00

GULAB CHAND VERMA JAGAT RAM VERMA

06/04/86

OBC

60.6

48.56 64.67

59.33 12.12 24.28 9.701

8.9

55.00

1611

2332402221316

55.00

SATYAPRAKASH SAHU PREM LAL

16/02/88

OBC

45.4

53.11 73.08

26.56 10.96

8.4

55.00

1612

2270481821320

54.99

SMT URWASEE SAHU

10/09/80

OBC

53.33

52.5

51.33 10.67 26.25 10.38

7.7

54.99

SHATRUHAN LAL SAHU

69.17

64

52

52

56

12.2

25.7

10.08 26.22 10.95

9.68

9.08

Total
Marks

1613

2380502321315

54.99

SABIYA BANO KHAN

1614

2305082721312

54.99

1615

2317201421317

1616


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

MO. SABIR KHAN

01/05/86

OBC

56

TIKESHWAR PURI

PADUM PURI

20/08/84

OH

OBC

65.4

54.98

KU.LATA SAHU

HARAK RAM SAHU

30/11/83

OBC

238400921316

54.97

NIRMALA DESHMUKH B R DESHMUKH

26/06/72

OBC

1617

2280251421314

54.97

BHARTI YADAV

SHRAWAN KUMAR
YADAV

05/07/82

OBC

1618

233298121310

54.97

ROM KUMAR

KULSHWAR

02/10/88

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

51.78 68.67

50.67

11.2

25.89

10.3

7.601

54.99

48.22 68.67

50

13.08 24.11

10.3

7.5

54.99

49.56 52.72 72.08

52.67 9.912 26.36 10.81

7.901

54.98

50.63 51.17 71.08

57.33 10.13 25.59 10.66

8.6

54.97

49.11 54.72 67.92

50.67 9.822 27.36 10.19

7.601

54.97

OBC

58.67

8.801

54.97

1619

2257442221315

54.97

Smt. Purnima Verma

Shri Santosh Kumar


Verma

13/12/78

OBC

51.78 49.17

74.83

58.67 10.36 24.59

11.22

8.801

54.97

1620

2273961121318

54.96

RAJU PATEL

BHURWA PATEL

22/12/78

OH

OBC

58.67 49.11 67.82

56.67 11.73 24.56 10.17

8.501

54.96

1621

2340221121319

54.96

THANDU RAM
CHANDRA

JEEVAN LAL CHANDRA

15/04/88

OBC

56.8

56.67 11.36 24.19 10.91

8.501

54.96

1622

2301751121312

54.95

HARI SINGH RATHORE

JAGANNATH PRASAD
RATHORE

15/10/82

OBC

55.56

69.58

52.67 11.11

10.44

7.901

54.95

1623

2343152121311

54.94

SALIK RAM NISHAD

SANTU RAM NISHAD

06/04/86

OBC

53

52.16 71.75

50

10.6

26.08 10.76

7.5

54.94

1624

2270391121314

54.94

CHANDRAPAL
KAUSHIK

JALESAR KAUSHIK

08/06/76

OBC

44.4

53.95 61.91

65.33

8.88

26.98 9.287

9.8

54.94

1625

2265042221312

54.94

LAXMI VERMA

BALDAU PRASAD VERMA

16/04/80

OBC

60

48.78

58.67

12

24.39

9.75

8.801

54.94

1626

2255342221317

54.94

LOMESH KUMAR
BHARDWAJ

LAXMI NARAYAN

19/02/85

OBC

50.67 10.89 25.34 11.11

7.601

54.94

1627

2328232221317

54.93

VARSHA RANI YADAV

RAJKUMAR YADU

07/09/86

OBC

55

53.39 64.25

50.67

11

9.638

7.601

54.93

1628

2330511421316

54.93

NARENDRA KUMAR
YADU

MANEESHANKAR YADU

02/11/82

OBC

56

52.44 60.75

56

11.2

26.22 9.113

8.4

54.93

1629

2355302221317

54.93

PUSHPENDRA KUMAR
DURGA PRASAD SAHU
SAHU

11/03/82

OBC

70.22

46.5

50

14.04 23.25 10.14

7.5

54.93

61

17

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

47.61 67.75
0

48.37 72.73
51

65

54.44 50.67 74.08

67.58

12.2

23.81 10.16

25.5

26.7

Total
Marks

1630

228233621313

54.93

KUSUMLATA SAHU

1631

2354451821320

54.93

1632

2258902221318

1633


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

HARINARAYAN SAHU

26/11/89

OBC

71.2

TILAKRAM SAO

LAXMAN SAO

30/06/86

OBC

68.8

54.92

SMT. SHEELA SAHU

SHESHNARAYAN SAHU

15/06/81

OBC

2330052721320

54.92

KAMAL NARAYAN
NISHAD

BISE LAL

03/11/82

OBC

1634

2294961021313

54.92

LAXMI SEN

HEMLAL SEN

15/06/90

OBC

1635

2292602221310

54.92

UPASANA VERMA

NILKANTH VERMA

15/04/77

1636

2327122721314

54.91

GEETENDRA KUMAR
KHARE

SHRI BHAGWAT RAM


KHARE

30/05/86

1637

2372471721311

54.91

PARMATMA GIRI

KRISHNA GIRI

25/03/80

1638

2325452721313

54.91

KHILESH KUMAR SAHU JAGAT PAL

21/06/81

1639

2354831821310

54.90

CHHATRAM JAISWAL

MAYARAM JAISWAL

29/06/84

1640

239101921313

54.90

DHALASHWARI SAHU

SHYAM LAL SAHU

15/10/86

1641

2311492121311

54.90

BHARAT GUPTA

NARAYAN DAS GUPTA

1642

2394511021312

54.90

BALRAM NISHAD

1643

234529221313

54.89

1644

232889921317

1645
1646

17

18

19

20

21

46.22 67.17

50

46.78 67.17

57.78 50.28 66.17

58.8

59.2

OBC

SC

GEN

25

26

27

28

29

14.24 23.11 10.08

7.5

54.93

51.33 13.76 23.39 10.08

7.7

54.93

55.33 11.56 25.14 9.926

8.3

54.92

51.17 65.17

52

11.76 25.59 9.776

7.8

54.92

50.61

66.5

52

11.84 25.31 9.975

7.8

54.92

58.44 50.06 69.33

52

11.69 25.03

10.4

7.8

54.92

62.4

52.94 55.08

51.33 12.48 26.47 8.262

7.7

54.91

48.22 52.11 66.73

61.33 9.644 26.06 10.01

9.2

54.91

OBC

59.33 50.78 64.33

53.33 11.87 25.39

9.65

54.91

OBC

62.6

46.72 64.83

12.52 23.36 9.725

9.3

54.90

OBC

54.8

50.61 72.92

51.33 10.96 25.31 10.94

7.7

54.90

01/08/85

OBC

61.2

50.05 66.25

51.33 12.24 25.03 9.938

7.7

54.90

TIHARU RAM NISHAD

20/12/84

OBC

58.4

47.11

73.11

58

11.68 23.56

10.97

8.7

54.90

RAJ KUMAR SAHU

BISAHAT SAHU

07/02/84

OBC

64.4

46.06

66.5

60

12.88 23.03 9.975

54.89

54.88

ANIL KUMAR NISHAD

RAM GOPAL NISHAD

15/06/80

OBC

49.11

53

67.08

56.67 9.822

10.06

8.501

54.88

2290071621312

54.88

NGESH CHAUHAN

NANDKISHOR

26/07/89

SC

53.6

49.74 63.27

65.33 10.72 24.87 9.491

9.8

54.88

235104821312

54.87

PURUSHOTTAM LAL
SAHU

REKHARAM SAHU

26/05/83

OBC

51.33 51.47 68.45

57.33 10.27 25.74 10.27

8.6

54.87

62

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

26.5

24

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHRI TIWARI LAL PATEL

13/02/84

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

55.56 53.11

64

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

50.67 11.11 26.56

9.6

7.601

54.87

11.75

8.201

54.87

1647

2257111821316

54.87

NARENDRA KUMAR
PATEL

1648

2267052221313

54.87

DOMAN LAL SAHU

RAMKISHAN

10/02/85

OBC

51.4

49.28

78.31

54.67 10.28 24.64

1649

232670821312

54.85

SANTOSH KUMAR
DEWANGAN

BAHORAN LAL
DEWANGAN

22/03/85

OBC

57

49

69

57.33

10.35

8.6

54.85

1650

226600621317

54.84

NGESHWARI
PARGANIHA

PRASHANT KUMAR
PARGANIHA

10/03/80

OBC

53.56 52.33 65.08

54.67 10.71 26.17 9.762

8.201

54.84

1651

2354321621314

54.82

SOMENDRA SINGH
KAIWART

SHYAM SINGH KAIWART

14/07/81

OBC

64.22 47.89 64.18

56

12.84 23.95 9.627

8.4

54.82

1652

2311831121314

54.82

NEELKANTH
SURYAWANSHI

GANGADHAR
SURYAWANSHI

23/05/78

SC

53.56 52.78 62.09

56

10.71 26.39 9.314

8.4

54.82

1653

232244921320

54.81

HIMANCHAL SAHU

CHANDRIKA RAM

24/05/81

OBC

50.44 53.39 68.83

10.32

7.7

54.81

1654

2373671121310

54.81

SANTOSH KUAMR
KASHYAP

MAHETTAR LAL KASHYAP 09/05/85

OBC

67.8

46.32 70.58

50

13.56 23.16 10.59

7.5

54.81

1655

230473921317

54.81

SHANTI VERMA

SANJEEV VERMA

04/07/82

OBC

60

50.39 64.08

53.33

9.612

54.81

1656

237497821314

54.80

DEVI KUMARI KEWAT

JATHU RAM KEWAT

05/11/85

OBC

55.2

49.63

73

53.33 11.04 24.82 10.95

54.80

1657

2394671821313

54.80

MANJU LATA YADAW

KANHAIYA YADAW

21/05/79

OBC

59.33

51.2

63.58

9.537

7.8

54.80

1658

226935921316

54.80

SHAKUNTALA SAHU

NARESH KUMAR SAHU

05/04/77

OBC

52.22 48.28 70.08

64.67 10.44 24.14 10.51

9.701

54.80

1659

2321421921320

54.79

PANCH RAM SAHU

FUDRU RAM

01/06/74

OBC

52.38 46.06 79.89

9.3

54.79

1660

2256712121315

54.79

SUDHA PATEL PATEL

SHRI NIWASH PATEL

08/05/72

OBC

53.87

68.09

10.21

8.801

54.79

1661

2395041421311

54.79

AMIT KUMAR KULDIP

SRI SOHAN LAL KULDIP

31/07/86

SC

48.6

52.06 70.92

26.03 10.64

8.4

54.79

1662

2313212321310

54.79

JAINENDRA KUMAR
JANGHEL

JITENDRA JANGHEL

21/01/88

OBC

58.4

50.39 68.75

50.67 11.68

25.2

10.31

7.601

54.79

1663

2313071421316

54.79

DEVENDRA KUMAR
NAGRAJ

KHEMLAL NAGRAJ

26/04/87

OBC

60.8

48.83 70.08

51.33 12.16 24.42 10.51

7.7

54.79

50

11.4

51.33 10.09

52

62

12

11.87

26.7

25.2

25.6

10.48 23.03 11.98

58.67 10.77
56

24.5

9.72

25

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

26/02/81

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

58.89 48.61 70.67

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10.6

8.1

54.78

58.67 11.47 25.29 9.225

8.801

54.78

1664

231215221315

54.78

NEETU DADSENA

SANTOSH KUMAR
DADSENA

1665

2312521121315

54.78

LOKESHWAR LAHARE

GANGADHAR LAHARE

22/05/82

SC

57.33 50.58

61.5

1666

2279832321313

54.78

DHANESH KUMAR
VERMA

SHREE - CHINTA RAM

29/09/81

OBC

48.44 53.78 71.33

50

9.688 26.89

10.7

7.5

54.78

1667

237234921315

54.78

LATA DEWANGAN

DWARKA PRASAD
DEWANGAN

25/06/86

OBC

53.4

60

10.68 23.97 11.13

54.78

1668

228936921316

54.77

dinesh kumar sahu

ghanshyam sahu

15/07/82

OBC

60.89 46.89

56.67 12.18 23.44 10.65

8.501

54.77

1669

2305502121315

54.77

REETA NISHAD

SHRI TEKRAM NISHAD

15/07/82

OBC

49.17 67.92

53.33

12

24.59 10.19

54.77

1670

2332311421315

54.77

YASHPAL SINGH SAHU DOMAR SINGH

12/07/73

OBC

44.13 55.39 67.67

54

8.826

27.7

10.15

8.1

54.77

1671

2269812221315

54.77

VIJAYLAXMI
DEWANGAN

ASHOK KUMAR
DEWANGAN

28/01/79

OBC

64.67 48.22

67.5

50.67 12.93 24.11 10.13

7.601

54.77

1672

2279761921311

54.76

SMT DROUPATI
RAJPUT

ISHWAR SINGH RAJPUT

10/07/88

HH

GEN

66.8

49.95 58.82

50.67 13.36 24.98 8.823

7.601

54.76

1673

2257432221318

54.75

NUTAN CHANDRAKAR BALA RAM CHANDRAKAR 28/06/80

OBC

56.44 47.83

55.33 11.29 23.92 11.25

8.3

54.75

1674

2371081021314

54.75

RAMESHWAR YADAV

KOMAL RAM YADAV

26/05/84

OBC

55.6

49.94 63.08

61.33 11.12 24.97 9.462

9.2

54.75

1675

2396182721314

54.75

RAKESH KUMAR
KURRE

AMRIT LAL

25/06/87

SC

64.2

46.22 69.33

10.4

8.4

54.75

1676

2307371121319

54.75

MAHABIR NIRMALKAR

RUNAU RAM
NIRMALKAR

13/07/87

OBC

66.4

47.16 63.91

55.33 13.28 23.58 9.587

8.3

54.75

1677

233869921313

54.74

RAMPYARI SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

22/10/89

OBC

59.6

49.67 65.92

11.92 24.84 9.888

8.1

54.74

1678

2347172321316

54.74

DAKESH KUMAR SAHU GANGDEV SAHU

03/07/87

OBC

58.6

50.06 66.58

53.33 11.72 25.03 9.987

54.74

1679

2380822321311

54.73

SIMA KHOBRAGADHE RAMJARAN

12/10/80

SC

59.56 49.89 69.17

50

11.91 24.95 10.38

7.5

54.73

1680

2289652321318

54.73

INDU DEWANGAN

01/02/91

OBC

60.4

52

12.08

7.8

54.73

SHRI BHAGWATI RAM

60

47.94 74.17

49

71

75

69

56

54

11.78 24.31

12.84 23.11

24.5

10.35

Total
Marks

1681

2396891821318

54.73

NGRAJ PRADHAN

1682

2278401021319

54.72

1683

2304942121312

1684


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

SAKRAJEET PRADHAN

21/06/84

OBC

63.56

48

69.42

50.67 12.71

24

10.41

7.601

54.73

KRISH LAL SAHU

LEKH RAM

05/08/84

OBC

64

45.44 64.67

63.33

22.72 9.701

9.5

54.72

54.72

VINDESHWARI
DANSENA

SHERSINGH DANSENA

12/06/81

OBC

51.78 50.47 66.18

61.33 10.36 25.24 9.927

9.2

54.72

234765121319

54.72

DURGA SONWANI

DEMAN SONWANI

02/05/80

OBC

58.89 48.65 71.42

52.67 11.78 24.33 10.71

7.901

54.72

1685

228112921310

54.71

DEVENDRA KUMAR
YADAV

SOHAN LAL YADAV

28/04/82

OBC

57.78 48.89 63.42

61.33 11.56 24.45 9.513

9.2

54.71

1686

2374422121310

54.70

Dhanurjay Singh

Sh Baneshvar Singh

05/01/82

OBC

50.22 52.78 65.75

56

10.04 26.39 9.863

8.4

54.70

1687

2287412721311

54.70

SMT SAWITRI BAIS

GULJARI LAL BAIS

01/07/77

OBC

50.89 51.06 66.58

60

10.18 25.53 9.987

54.70

1688

228413821319

54.69

JITENDRA KUMAR
JAISWAL

BALDAV PRASAD
JAISWAL

05/01/78

OBC

54.67

11.2

8.201

54.69

1689

2290322121310

54.69

OM PRAKASH PATEL

TIKAM SINGH PATEL

31/08/73

OBC

53.13 51.33

56.67 10.63 25.67

8.501

54.69

1690

2362131821313

54.67

GUNNIDHI SAO

RAMJI LAL SAO

28/07/80

OBC

60.22 49.56 63.67

55.33 12.04 24.78 9.551

8.3

54.67

1691

2396561821313

54.67

SHITAL SINGH DHRUW LACHCHHA RAM

04/10/78

ST

55.33

49.5

73

52.67 11.07 24.75

10.95

7.901

54.67

1692

2354941821319

54.66

NAUMISH KUMAR
PATEL

LALMEN PATEL

21/08/88

OBC

62.4

47.39 71.25

52

12.48

10.69

7.8

54.66

1693

231638221319

54.65

BHAGWAT PRASAD
KAIWART

PUNI RAM KAIWART

05/07/76

OBC

48.22 53.89 64.42

56

9.644 26.95 9.663

8.4

54.65

1694

233570821317

54.65

purnesh kumar
tamboli

vyas narayan tamboli

25/06/83

OBC

59.8

49.68 67.67

51.33 11.96 24.84 10.15

7.7

54.65

1695

225289621312

54.65

RUKHMANI SONWANI SANTRAM SONWANI

16/02/87

SC

67.4

47.61 65.75

7.5

54.65

1696

2345261021319

54.65

SEWAK RAM SAHU

SHRI KEWAL CHAND


SAHU

25/12/79

OBC

61.56 48.67 63.33

56.67 12.31 24.34

8.501

54.65

1697

2347591121320

54.64

ASHOK KUMAR
DANSENA

GANESH RAM DANSENA

16/07/82

OBC

62.67 48.72 67.64

50.67 12.53 24.36 10.15

7.601

54.64

56

51.06 65.09
66

21

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.8

25.53 9.764

23.7

9.9

13.48 23.81 9.863


9.5

Total
Marks

1698

2286482721316

54.64

TOMESHWAR SAHU

1699

2300692121312

54.63

1700

239226921316

1701


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

RADHESHYAM SAHU

05/05/87

OBC

62

47.5

73.25

50

12.4

BHIM RAM PRADHAN

SHRI KHEDURAM
PRADHAN

25/06/74

OBC

59.62 49.17

67.5

54.63

MINAKSHI SAHU

DHELU RAM SAHU

29/04/87

OBC

51.4

50.67 72.75

54

232784121318

54.63

KHILESH KUMAR
GAHEL

JOGRAJ GAHEL

22/08/88

SC

68.6

47.89 61.08

52

1702

225395921313

54.62

VIVEK KUMAR
DHIWAR

SHIV KUMAR DHIWAR

21/07/87

OBC

54

51.67 67.25

52.67

1703

2373302321313

54.62

DHANESH KUMAR
SAHU

HEMLAL SAHU

03/03/89

OBC

61.6

49.33 64.25

1704

2282551221312

54.62

SANJAY RAM BHAGAT ATWA RAM

20/07/86

ST

47.4

53.42 65.55

1705

2262531021319

54.62

DINESH KUMAR
SONKAR

KHOR RAM SONKAR

21/06/88

OBC

58

1706

233979821317

54.61

PRAKASH
DHRUWANSH

SURESH KUMAR
DHRUWANSH

30/12/82

OBC

1707

2365091621313

54.60

PRAVEEN KUMAR
JAISWAL

KRISHNA KUMAR
JAISWAL

29/12/87

OBC

1708

2253011121317

54.60

ISHA VERMA

MEHTTER RAM VERMA

13/07/85

OBC

1709

2310181321314

54.59

GAJENDRA
CHANDRAVANSHI

JALESHWER PRASAD

12/08/83

1710

2316062121310

54.59

RAJ KUMAR MIRI MIRI KHOL BAHARA MIRI

01/06/87

1711

2316162121316

54.59

RAJKUMAR MIRI

01/06/87

1712

2367111121310

54.59

DINESH KUMAR PATEL DIGAMBAR LAL PATEL

30/11/86

1713

2384641621310

54.58

HEM LAL SHRIWAS

RAM PRASAD SHRIWAS

01/07/84

1714

2336192721312

54.58

RASHMIDEVI PATEL

MADAN SINGH PATEL

01/10/86

KHOL BAHARA MIRI

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

25

26

27

28

29

23.75 10.99

7.5

54.64

53.33 11.92 24.59 10.13

54.63

10.28 25.34 10.91

8.1

54.63

13.72 23.95 9.162

7.8

54.63

10.8

25.84 10.09

7.901

54.62

53.33 12.32 24.67 9.638

54.62

57.33

9.48

26.71 9.833

8.6

54.62

52.06 61.92

51.33

11.6

26.03 9.288

7.7

54.62

54.67 48.83 61.09

67.33 10.93 24.42 9.164

10.1

54.61

61.4

49.47 66.55

50.67 12.28 24.74 9.983

7.601

54.60

57.4

51.68 65.17

11.48 25.84 9.776

7.5

54.60

OBC

48.67 51.17 67.81

60.67 9.734 25.59 10.17

9.101

54.59

SC

64.4

47.79 67.42

51.33 12.88

23.9

10.11

7.7

54.59

SC

64.4

47.79 67.42

51.33 12.88

23.9

10.11

7.7

54.59

OBC

58.2

50.89 66.67

50

11.64 25.45

10

7.5

54.59

OBC

54.44 49.28

67

60

10.89 24.64 10.05

54.58

OBC

55.6

67

50.67 11.12 25.81 10.05

7.601

54.58

51.61

50

23

24

Total
Marks

1715

2346452221311

54.57

OM PRAKASH SAHU

1716

2340381021317

54.56

1717

2355181021310

1718


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

KASHI RAM SAHU

10/06/85

OBC

57.4

DAMESHWARI SINHA

KULESHWAR KUMAR
SINHA

07/01/88

OBC

48.2

54.55

RICHA SONI

BASANT SONI

13/02/84

OBC

2330981021318

54.55

KRISHNA KUMAR

SHRI DHANURJAY
KASHYAP

03/01/79

OBC

1719

235192121320

54.55

SHEKHAR DAS MANIK PRAKASH DAS

01/02/75

OBC

1720

229266821315

54.55

pankaj kumar
gadhewal

shukdev prashad
gadhewal

06/06/87

1721

2301281121314

54.55

BUDHDESHWAR
PRASAD SAHU

HIRA SAY SAHU

23/06/79

1722

2282992121314

54.55

DEVENDRA KUMAR
PATEL

BODH RAM PATEL

17/11/83

1723

231063121314

54.54

SMT. ANITA YADAV

GIRDHAR LAL YADAV

17/06/76

1724

2314961621319

54.54

SMT BIJMA RAJPUT

SHRI DINESH RAJPUT

09/07/83

1725

2275591121315

54.54

suman jaiswal

satyanarayan

12/01/85

1726

2333561121319

54.53

ISHWAR PRASAD
KEWAT

RATAN LAL KEWAT

1727

2324832121315

54.53

HARSHWARDHAN
HOTA

1728

2264992121311

54.52

1729

237142621312

1730
1731

17

19

20

21

25

26

27

28

29

51.78 64.67

50

11.48 25.89 9.701

7.5

54.57

52.28 73.17

52

9.64

26.14 10.98

7.8

54.56

52.44 51.11 66.08

57.33 10.49 25.56 9.912

8.6

54.55

58.44 51.78

62.5

50.67 11.69 25.89 9.375

7.601

54.55

58.75 49.83 69.25

50

11.75 24.92 10.39

7.5

54.55

GEN

60.2

66.58

60

12.04 23.53

9.987

54.55

OBC

57.33 53.44 57.09

52

11.47 26.72 8.564

7.8

54.55

OBC

73.78

55.27

50

14.76

8.291

7.5

54.55

OBC

50.22 52.44

63.2

9.48

8.801

54.54

HH

GEN

58.22 49.17 70.08

11.64 24.59 10.51

7.8

54.54

OBC

57.33 50.22 67.08

52.67 11.47 25.11 10.06

7.901

54.54

05/06/76

OBC

50.44 51.78 66.36

57.33 10.09 25.89 9.954

8.6

54.53

SUBHASH CHANDRA
HOTA

08/12/82

GEN

50.89 49.78 67.73

62

10.18 24.89 10.16

9.3

54.53

NOMIESH KUMAR
DANSENA

SATISH KUMAR
DANSENA

02/01/87

OBC

58.4

50.21 68.25

50

11.68 25.11 10.24

7.5

54.52

54.52

TRILOK KUMAR
BANDHE

FERU RAM BANDHE

10/07/85

SC

51

52.94

67

52

10.2

26.47 10.05

7.8

54.52

233223221315

54.52

PUSHPA SAHU

SHRI FIRTU RAM SAHU

24/12/88

OBC

59.4

49.5

67.92

51.33 11.88 24.75 10.19

7.7

54.52

2270801021312

54.51

TARAN KUMAR SAHU

NOHAR LAL SAHU

14/12/79

OBC

57.2

48.72 73.42

51.33 11.44 24.36 11.01

7.7

54.51

47.05

48

18

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

58.67 10.04 26.22


52

24

Total
Marks

1732

226243921316

54.51

HULSI SONWANI

NATHU RAM

1733

2318801121312

54.51

1734

233716821319

1735


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

19/10/83

SC

53.11 50.28

71

54

VIJAY KUMAR
KASHYAP

HIMAL PRASAD KASHYAP 15/07/76

OBC

52.44 54.89 59.17

54.50

KESHAW PRASAD
YADAW

GOVARDHAN YADAW

05/07/87

OBC

61.2

49.11 64.73

235811921315

54.50

MAHENDRA KUMAR
DEWANGAN

PANNA LAL DEWANGAN

16/12/84

OBC

54.8

1736

2374071821313

54.50

PRASHANT KUMAR
RANA

SUBHASH CHANDRA
RANA

27/05/75

OBC

1737

2255972321317

54.50

NGITA SAHU

SANJAY KUMAR SAHU

08/01/85

OBC

50

1738

231249221314

54.50

RAMNARAYAN VERMA KAUSHAL PRASAD

30/09/80

OBC

60.67

1739

2336832121317

54.49

DINESH KUMAR PATEL NEHRU LAL PATEL

12/03/81

OBC

58

1740

2359141121317

54.47

DHANANJAY SAHU

SHRI SHYAM SHARAN


SAHU

19/05/81

OBC

1741

227993121312

54.47

WARIDHI NAWIK

BHAGAU RAM

05/12/88

OBC

1742

228502221314

54.46

RAM LAL YADAV

LAXMAN SINGH

28/01/81

OBC

1743

239245821314

54.46

VINOD KUMAR
KAUSHIK

SUSHIL KUMAR KAUSHIK

01/10/85

1744

2308381121312

54.46

KRISHNO DAS PANIKA PANCH RAM PANIKA

14/06/81

1745

2306862121319

54.46

DEWNATH SAHU

SHRI KAMALDHAR SAHU

25/05/86

1746

231400221312

54.46

RAMESHWAR DAS
PADWAR

UTTAM DAS PADWAR

28/09/73

1747

2340522721315

54.45

DILEEP SAHU

RAMDEV

12/09/81

1748

2344211121314

54.45

JAMWANTIN SAHU

RAMKUMAR SAHU

03/01/81

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10.62 25.14 10.65

8.1

54.51

51.33 10.49 27.45 8.876

7.7

54.51

53.33 12.24 24.56

9.71

54.50

50.61 70.92

50.67 10.96 25.31 10.64

7.601

54.50

54.25 50.58 62.42

60

54.50

53.78 63.42

54

26.89 9.513

8.1

54.50

48.5

63.42

57.33 12.13 24.25 9.513

8.6

54.50

50.83 63.83

52.67

25.42 9.575

7.901

54.49

59.33 46.83 69.27

58.67 11.87 23.42 10.39

8.801

54.47

54.6

50.22 68.92

54

10.92 25.11 10.34

8.1

54.47

59.78 47.11 66.33

60

11.96 23.56

9.95

54.46

OBC

58.8

45.95 76.83

54.67 11.76 22.98 11.52

8.201

54.46

OBC

64.67

48.5

65.17

50

7.5

54.46

OBC

55

51.11 67.36

52

OBC

59.38 49.56 65.33

OBC

70.33 45.22 67.17

OBC

60.67 49.33 67.64

10.85 25.29 9.363


10

11.6

12.93 24.25 9.776


25.56

10.1

7.8

54.46

53.33 11.88 24.78

9.8

54.46

51.33 14.07 22.61 10.08

7.7

54.45

7.5

54.45

50

11

12.13 24.67 10.15

Total
Marks

5
SHRI RAMAU LAL
PAIKERA


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

18/11/77

ST

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

55.11 61.91

63.56 46.89 66.55

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

58.67 9.734 25.36 10.55

8.801

54.44

53.33

27.56 9.287

54.44

55.33 12.71 23.45 9.983

8.3

54.44

65.25

25.25 9.788

7.8

54.44

52.67 10.56 25.16 10.81

7.901

54.43

9.466 26.72 9.246

54.43

1749

234505221310

54.44

SANTOSH KUMAR
PAIKERA

1750

2375301921315

54.44

NAROTTAM KUMAR
NIRMALKAR

MUKUTRAM NIRMALKAR 28/09/76

OBC

1751

2335071221310

54.44

DAMRUDHAR RAM
SANDILYA

BHAGWAT RAM
SANDILYA

01/08/81

OBC

1752

2272432221317

54.44

KHEMRAJ SAHU

UMA RAM SAHU

01/07/83

OBC

58

1753

228537821312

54.43

ARCHANA JAISWAL

RAJENDRA PRASAD
JAISWAL

31/07/87

OBC

52.8

50.32 72.09

1754

2319052121316

54.43

UMA GUPTA

RAMLAL GUPTA

15/06/79

OBC

47.33 53.44 61.64

1755

2324011921311

54.43

CHANDRA KUMAR
VERMA

AGHANU KUMAR

03/09/84

OBC

59.6

47.53 63.64

61.33 11.92 23.77 9.546

9.2

54.43

1756

2260462321316

54.43

SHASHEEKANT
BORKAR

YASHWANT RAO
BORKAR

16/01/87

SC

65.4

46.72 69.25

50.67 13.08 23.36 10.39

7.601

54.43

1757

2312631121320

54.42

KESHAV PRASAD SAHU TARA CHAND SAHU

01/07/75

OBC

57.5

47.22 68.75

23.61 10.31

54.42

1758

236101821317

54.42

rajkumari kaushik

bhagwat prasad kaushik

02/11/81

OBC

58.44 48.44 68.08

55.33 11.69 24.22 10.21

8.3

54.42

1759

227465921315

54.41

SUYASH KUMAR
MANIKPURI

NOHAR DAS MANIKPURI

29/06/87

OBC

48.4

51.94 70.42

54.67

25.97 10.56

8.201

54.41

1760

2386871821316

54.40

SMT. RAJNI PATEL

JAYKARAN PATEL

04/05/85

OBC

58.2

52.67

57.5

52

11.64 26.34 8.625

7.8

54.40

1761

232120821312

54.40

SANT KUMAR RATRE

SHRI DHELAU RAM


RATRE

05/03/75

SC

53.87 54.05

56

54.67 10.77 27.03

8.4

8.201

54.40

1762

2326942221311

54.40

ISHWARI MAHILANGE

CHHANNU LAL
MAHILANGE

27/01/88

SC

58.6

50.06 66.33

51.33 11.72 25.03

9.95

7.7

54.40

1763

2270462121313

54.39

VIJAYA PRADHAN

NARSINGH PRADHAN

28/09/85

OBC

56

49.21 71.25

52.67

24.61 10.69

7.901

54.39

1764

2283271321314

54.39

SUDARSHAN TIWARI

SHRI RAMSHARAN
TIWARI

06/10/77

HH

GEN

51.11 51.11 67.42

56.67 10.22 25.56 10.11

8.501

54.39

1765

2326811121313

54.38

SANTOSH KUMAR
DEWANGAN

LAKHAN LAL DEWANGAN 02/07/83

OBC

61.6

51.33 12.32 23.27

7.7

54.38

48.67 50.72 70.33


48

50.5

46.53

74

52

60

60

9.6

11.6

11.5

9.68

11.2

11.1

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

LAKHAN LAL

05/07/84

ST

54

50

68.56

55.33

10.8

25

10.28

8.3

54.38

60

48.86 63.67

56

12

24.43 9.551

8.4

54.38

51.33 9.512 26.81 10.36

7.7

54.38

13.64 24.27 8.973

7.5

54.38

1766

2375832321310

54.38

MANORATH LAL
GANGASAGAR

1767

2354051821318

54.38

SANTOSH KUMAR
DHIWAR

BISOO RAM DHIWAR

17/07/76

OBC

1768

227216821316

54.38

KRISHAN KUMAR
KAUSHIK

GOKUL PRASAD

04/08/75

OBC

47.56 53.61 69.08

1769

2278371121320

54.38

PRAMOD KUMAR
KAUSHIK

GOPI KUMAR

10/10/90

OBC

68.2

48.53 59.82

1770

2354262121320

54.38

SMT.RAJANY
GOSWAMI

SHRI PARMESHWAR
PURI GOSWAMi

12/10/83

OBC

61.11 48.58 68.42

50.67 12.22 24.29 10.26

7.601

54.38

1771

2355572121316

54.38

RAJESH KUMAR
CHOUHAN

HOSHIYAR SINGH

05/03/85

SC

59.6

48.11

64

58.67 11.92 24.06

9.6

8.801

54.38

1772

2293341821311

54.37

NEERAJ KUMAR
PANDE

RUKMAN PANDE

13/07/87

OBC

57

50

66.5

53.33

9.975

54.37

1773

231968821319

54.35

ROHIT KUMAR
GHRITLAHRE

BHOJRAM GHRITLAHRE

04/01/81

SC

51.56 51.72

69.17

52

10.38

7.8

54.35

1774

2266791421315

54.34

ARUNA SINHA

NIRMAL KUMAR

02/07/86

OBC

60.6

67.5

57.33 12.12

10.13

8.6

54.34

1775

2331272321314

54.34

AJAY KUMAR SAHARE GHASI RAM SAHARE

03/09/87

SC

51.2

51.28 69.75

53.33 10.24 25.64 10.46

54.34

1776

226347921316

54.34

RAM CHARAN SAHU

BAHORIK RAM SAHU

01/07/79

OBC

52

50.28 66.67

58.67

10.4

25.14

8.801

54.34

1777

2306661121320

54.34

VIJETA RATHORE

GOPAL PRASAD

01/12/88

OBC

51

51.37 72.36

50.67

10.2

25.69 10.85

7.601

54.34

1778

2334451821319

54.34

SANJAY KUMAR
PRADHAN

DHWAJA RAM

01/07/78

OBC

55.56

50.4

69.5

50.67 11.11

25.2

10.43

7.601

54.34

1779

229649621316

54.33

PAWAN KUMAR SAHU MOTILAL SAHU

03/06/84

OBC

57

47.94 67.08

59.33

11.4

23.97 10.06

8.9

54.33

1780

226818221315

54.33

SMT. SEEMA VERMA

DILIP VERMA

01/09/82

OBC

58.44

64.26

50

11.69

25.5

9.639

7.5

54.33

1781

239188821316

54.32

Dayaram Sahu

Khemram Sahu

29/07/79

OBC

49.11 50.28

68.39

60.67 9.822 25.14

10.26

9.101

54.32

1782

2301742221313

54.31

`SMT. SEWATI SAHU

HEMRAJ SAHU

08/08/78

OBC

56.67 49.66 67.67

53.33 11.33 24.83 10.15

54.31

47

51

50

11.4

25

10.31 25.86
23.5

10

Total
Marks

1783

2253491121310

54.31

SANTOSHI PATEL

1784

2364902221310

54.31

1785

231647621310

1786


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

SUKALU RAM PATEL

20/02/81

OBC

53.33 52.68 65.36

50

CHHOTE LAL SAHU

LAKHAN LAL SAHU

17/08/80

OBC

64.44

64.8

61.33 12.89

22.5

54.30

LATA SAHU

KHEMLAL SAHU

01/06/76

OBC

44.25 54.11 67.33

55.33

2393631421314

54.30

SHRAVAN KUMAR
CHURENDRA

CHHEDU RAM
CHURENDRA

02/06/86

ST

51.2

54

63.08

50.67 10.24

1787

226793221310

54.29

REKHARANI
TAMRAKAR

YASHWENDRA

08/09/86

OBC

57.4

48.72

69

1788

2287321821316

54.29

vijay kumar yadu

Baikuntha Bihari yadu

08/04/78

OBC

63.33 48.67 64.58

1789

2277501821317

54.29

SMY URMILA PATEL

ASHOK KUMAR PATEL

08/06/82

OBC

61.78 45.44 68.08

1790

2362022221314

54.29

SARSWATI SAHU

OM PRAKASH SAHU

17/02/82

OBC

55.11 51.83

1791

2361352221319

54.29

HEMANT DAS

PURAN DAS

22/02/86

OBC

60.6

1792

2281181321317

54.29

HANUMAN SHARAN
GANDHARW

RAMKISHUN
GANDHARW

30/08/79

SC

57.11

62.42

56.67 11.42

1793

2353611121315

54.29

BHUNESHWARI
RATHORE

GANPAT LAL RATHORE

26/05/84

OBC

61.33 49.22 64.73

51.33 12.27 24.61

1794

2380682221317

54.28

SMT. LALITA
DEWANGAN

VED PRAKASH
DEWANGAN

02/10/77

OBC

50.44 53.56 65.42

1795

2336171321311

54.28

UTTRA SAHU

LEKH RAM SAHU

20/01/76

OBC

62.22

47.5

66.58

54

1796

226514221310

54.28

NARAYAN VERMA

KHEMU RAM

27/01/87

OBC

63

49.56

60

52.67

1797

227105821312

54.28

PRATIBHA RATHOR
RATHOR

SANTOSH KUMAR

09/09/78

OBC

48.67

52.5

70.64

51.33 9.734 26.25

1798

233161221319

54.27

MANOJ KUMAR
BHARADWAJ

AMRIT

20/06/87

SC

67

47.28 63.55

51.33

1799

2270911121314

54.25

RAMESH KUMAR
DIWAKAR

ANUP RAM

05/04/84

SC

57.6

48.79 65.55

56.67 11.52

45

18

61

47.56 62.58
50

25

26

27

28

29

7.5

54.31

9.72

9.2

54.31

27.06

10.1

8.3

54.30

27

9.463

7.601

54.30

11.48 24.36 10.35

8.1

54.29

50.67 12.67 24.34 9.687

7.601

54.29

54.29

9.15

8.201

54.29

12.12 23.78 9.387

54.29

9.363

8.501

54.29

9.71

7.7

54.29

50.67 10.09 26.78 9.813

7.601

54.28

12.44 23.75 9.987

8.1

54.28

12.6

7.901

54.28

10.6

7.7

54.28

23.64 9.533

7.7

54.27

24.4

8.501

54.25

54

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

10.67 26.34 9.804

8.85

12.36 22.72 10.21

54.67 11.02 25.92


60

24

13.4

25

24.78

9.833

Total
Marks

1800

2325681921312

54.25

SHIV KUMAR PATEL

1801

235291821318

54.25

1802

235298821318

1803


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GANESHI RAM PATEL

02/04/82

OBC

63.6

47

64.17

56

12.72

23.5

9.626

8.4

54.25

ANIL KUMAR
SANNADYA

KEDARNATH

09/08/78

OBC

62

49.61 62.27

51.33

12.4

24.81 9.341

7.7

54.25

54.25

ANIL KUMAR
SANNDYA

KEDARNATH

09/08/78

OBC

62

49.61 62.27

51.33

12.4

24.81 9.341

7.7

54.25

2377392221320

54.24

PRITI UPASE

B.R. UPASE

08/07/84

GEN

64.22 47.89

51.7

64.67 12.84 23.95 7.755

9.701

54.24

1804

226932221316

54.24

BHUPENDRA KUMAR
SEN. SEN

MANOHAR LAL SEN

01/09/85

OBC

56.2

48.72

68.26

56

11.24 24.36

10.24

8.4

54.24

1805

2258132721314

54.23

PREM LATA YADAV

UMESH KUMAR

01/07/91

OBC

53.2

53.11 63.58

50

10.64 26.56 9.537

7.5

54.23

1806

2291171821319

54.23

KISHOR KUMAR
SAHOO

D. L. SAHOO

30/08/75

OBC

54

48.78 67.58

59.33

10.8

24.39 10.14

8.9

54.23

1807

2315171321317

54.22

SUKHNANDAN PATRE DURJAN RAM PATRE

01/07/79

SC

41.33 55.83 64.25

56

8.266 27.92 9.638

8.4

54.22

1808

234133821315

54.22

RAJESH KUMAR RAI

RAMAYAN PRASAD

05/05/82

SC

60.22 48.67 65.58

53.33 12.04 24.34 9.837

54.22

1809

2296792121310

54.21

SOUDAMINI GUPTA

TILOCHAN GUPTA

01/06/79

OBC

54.22

63.45

54

10.84 25.75 9.518

8.1

54.21

1810

2262051021314

54.20

ROOPENDRA KUMAR
DAHARIYA

PANCHRAM DAHARIYA

01/07/81

SC

58.67 47.44

69

56

11.73 23.72 10.35

8.4

54.20

1811

2304642221318

54.20

VANDANA NAIK

JITENDRA PRAKASH NAIK

29/12/73

OBC

50.25 51.22 68.92

54.67 10.05 25.61 10.34

8.201

54.20

1812

2356132221316

54.19

ROHINI CHAKRADHARI CHANDU LAL

18/06/87

OBC

59.4

47.22 68.67

56

11.88 23.61

10.3

8.4

54.19

1813

2277322721318

54.18

PRABHA NIRMALKAR

LATE. VIJAY LAL

09/05/84

OBC

60.67 47.44 70.17

52

12.13 23.72 10.53

7.8

54.18

1814

228168121314

54.17

MOHIT RAM SAHU

SHRI GUHARI RAM SAHU

04/12/85

OBC

61.6

50

12.32 24.78 9.575

7.5

54.17

1815

2292071821314

54.17

SHYAM LAL KAIWART

RAMESHWAR KAIWART

19/06/79

OBC

62.89

68.58

52

12.58

10.29

7.8

54.17

1816

2346271321314

54.16

SAURABH
CHANDRAVANSHI

AJAY CHANDRAVANSHI

01/01/89

OBC

51.8

50.33 65.58

58.67 10.36 25.17 9.837

8.801

54.16

51.5

49.56 63.83
47

23.5

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

ANENDRA KUMAR

12/08/84

OBC

66.89 44.06

18

19

20

21

71

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

10.65

8.1

54.16

1817

2306062721318

54.16

SMT. GEETANJALI
SAHU

1818

2266962721318

54.15

GAJANAND SAHU

BANSHI LAL SAHU

14/07/77

OH

OBC

59.11

50.5

60.5

53.33 11.82 25.25 9.075

54.15

1819

2256091621315

54.15

DILIP SINGH
BINJHWAR

ROOP SINGH

23/08/86

ST

55.6

50.95 63.67

53.33 11.12 25.48 9.551

54.15

1820

2291982121317

54.14

CHURAMANI
MALAKAR

CHANDRASHEKHAR
MALAKAR

30/07/71

OBC

56.88 50.78 61.82

54

11.38 25.39 9.273

8.1

54.14

1821

2267511121311

54.14

DEVESH KISHOR
GAUTAM

DHARAM SINGH
GAUTAM

11/06/87

OBC

50.6

50.16 70.25

56

10.12 25.08 10.54

8.4

54.14

1822

226917921314

54.13

TIMMAN LAL

MANNU LAL

20/05/82

OBC

47.56 53.06 65.92

54.67 9.512 26.53 9.888

8.201

54.13

1823

2301692321310

54.12

PRADUMAN DAS
VAISHNAV

UDHO DAS VAISHNAV

25/01/81

OBC

48.44 52.17

72.32

10.85

7.5

54.12

1824

2323071121312

54.12

AARTI RATHORE

RAKESH SINGH RATHORE

13/07/77

OBC

45.33 52.94 68.55

55.33 9.066 26.47 10.28

8.3

54.12

1825

2361391821319

54.11

PRABHAWATI SAO

PARIKSHIT SAO

09/09/78

OBC

50.67 52.28 61.58

57.33 10.13 26.14 9.237

8.6

54.11

1826

2311572221320

54.11

SMT KAMLESHWARI
SINHA

L.N SINHA

19/04/80

OBC

60

48.39 68.75

50.67

12

24.2

10.31

7.601

54.11

1827

2312542221320

54.11

SMT. KAMLESHWARI
SINHA

MR. L. N. SINHA

19/04/80

OBC

60

48.39 68.75

50.67

12

24.2

10.31

7.601

54.11

1828

2370472121320

54.11

RAKESH ROSHAN
JANGDE

MAHADEV LAL JANGDE

17/01/82

SC

52

52.33 66.27

50.67

10.4

26.17 9.941

7.601

54.11

1829

2304272321310

54.10

MANISHA VERMA

RAJENDRA KUMAR
VERMA

21/06/85

OBC

58.2

50.67

63.5

50.67 11.64 25.34 9.525

7.601

54.10

1830

2316201121319

54.10

RAM KUMAR SAHU

DUJ RAM SAHU

05/06/81

OBC

53.33 48.89 71.25

55.33 10.67 24.45 10.69

8.3

54.10

1831

2321461421314

54.08

HEMANT KUMAR
SAHU

NARAYAN SAHU

23/09/81

OBC

54.67

8.688

8.201

54.08

1832

226962221317

54.08

CHANDRASHEKHAR
SAHU

RAMPRASAD SAHU

21/10/82

OBC

65.78 47.05

65.33

50.67 13.16 23.53

9.8

7.601

54.08

1833

2350531621314

54.08

AJAY KUMAR SAHU

DARASU RAM SAHU

30/06/82

HH

OBC

59.33 49.05 63.25

54.67 11.87 24.53 9.488

8.201

54.08

60

50.39 57.92
0

50

13.38 22.03

9.688 26.09

12

25.2

Total
Marks

1834

2271072121319

54.08

1835

235230821417

1836


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SMT. GULSHAN PATEL SATYANARAYAN PATEL

24/05/84

OBC

54.07

AAKRITI YADAV

CHHOTE LAL

23/02/90

OBC

2320712721316

54.06

SATISH KUMAR SAHU

PUNIT RAM

15/04/84

OBC

1837

2264722221320

54.06

BHOOMIKA
CHANDRAKAR

KOMAL CHANDRAKAR

16/03/85

OBC

1838

232353621320

54.06

ANITA KURREY

NIRANJAN DEHARE

04/03/88

SC

1839

2268522721311

54.05

PRITAM KUMAR
DHRUW

BHAU RAM DHRUW

28/01/84

1840

2340782121316

54.04

USHAT RAM PATEL

PREMLAL

19/10/78

1841

2265381121314

54.03

BHISHMA SAHU

MUKESH KUMAR SAHU

01/08/82

1842

2328742421315

54.03

KRISHNA KUMAR
PUJARI

TINGALI PUJARI

22/07/86

1843

2292292221311

54.02

RAJESH KUMAR BHOY RAGHUARKHIT BHOY

17/02/85

1844

2337932221313

54.01

SUNITA VERMA

RAMRATAN VERMA

04/01/84

1845

2280112321313

54.01

NEM DAS SAHU

GANESH DAS SAHU

1846

2325651821311

54.01

NILESH KUMAR SONI

1847

2365291821315

54.00

1848

2326901621312

1849
1850

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

25

26

27

28

29

9.101

54.08

48.37 67.25

24.19 10.09

7.8

54.07

52.04 50.06 68.83

55.33 10.41 25.03 10.32

8.3

54.06

53.78 49.83 62.58

60

10.76 24.92 9.387

54.06

64.2

49.11 61.08

50

12.84 24.56 9.162

7.5

54.06

ST

61

48.33 67.25

50.67

12.2

24.17 10.09

7.601

54.05

OBC

49.56 53.61

59.5

56

9.912 26.81 8.925

8.4

54.04

OBC

44.44 52.28

72

54.67 8.888 26.14

10.8

8.201

54.03

GEN

60.2

45.22

68.5

60.67 12.04 22.61 10.28

9.101

54.03

OBC

62.4

47.05 64.75

55.33 12.48 23.53 9.713

8.3

54.02

OBC

63.11 46.33 66.17

55.33 12.62 23.17 9.926

8.3

54.01

02/09/84

OBC

52

48.89 61.08

66.67

24.45 9.162

10

54.01

RAMKHILAWAN SONI

07/07/83

OBC

65.2

46.06 65.58

54

13.04 23.03 9.837

8.1

54.01

SIDHDARTH KUMAR
SAHU

SUBHASH CHANDRA
SAHU

14/01/81

OBC

60

48.83 65.92

51.33

24.42 9.888

7.7

54.00

54.00

RANJEET KUMAR
KANWER

MUKUND SINGH

07/04/81

ST

60.89 47.42 66.08

54.67 12.18 23.71 9.912

8.201

54.00

2261882221312

54.00

UPENDRA KUMAR
CHOUDHARY

KAVITARAM
CHOUDHARY

21/09/86

OBC

53.8

50

66.25

55.33 10.76

9.938

8.3

54.00

2393211321319

54.00

TIKESHWAR PRASAD
SAHU

HOLENDRA KUMAR
SAHU

01/07/88

OBC

59.4

47.56

70.24

10.54

7.8

54.00

54.89 48.44 65.18


60

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

60.67 10.98 24.22 9.777


52

52

12

10.4

12

25

11.88 23.78

Total
Marks

1851

2273471121311

53.99

SANGEETA ADITYA

1852

2362182321316

53.96

1853

2304451021315

1854


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

HEMLAL ADITYA

08/08/89

OBC

55.2

SEEMA ARYA

SANJAY ARYA

20/02/76

GEN

53.96

VASUNDHARA SAHU

AAMLAL SAHU

08/04/86

OBC

2374781521310

53.96

BHIMENDRA JAISWAL JITENDRA JAISWAL

05/07/88

OBC

1855

2344171121317

53.96

RAKESH KUMAR
TANDAN

RAM PRASAD TANDAN

09/11/87

1856

2318581021310

53.95

CHANDRASEN
BHARATDWAJ

CHETAN RAM

17/06/86

1857

233387121320

53.94

MANJULATA
DEWANGAN

MUKESH KUMAR

18/08/83

1858

2310361021317

53.93

BHARTI SINHA

KRISHNA KUMAR SINHA

05/12/81

1859

2394812721313

53.93

KAMAL NARAYAN
KEVAT

SONU RAM

05/08/83

1860

232922221315

53.93

DEVANAND
NAGWANSHI

BREEZ LAL NAGWANSHI

28/06/88

1861

2273911121315

53.92

CHETNA SAHU

VIJAY KUMAR SAHU

1862

229064221317

53.92

SMT.GAYATRI YADAV

1863

2313152121310

53.92

1864

2395852221316

1865

17

18

19

20

21

25

26

27

28

29

48.37 71.09

54

11.04 24.19 10.66

8.1

53.99

62.67 44.06 67.33

62

12.53 22.03

10.1

9.3

53.96

47.4

56.67

25.53 10.45

8.501

53.96

69.4

62.5

54.67 13.88

22.5

9.375

8.201

53.96

SC

63.4

45.95 69.33

52.67 12.68 22.98

10.4

7.901

53.96

SC

62.6

49.83 58.75

51.33 12.52 24.92 8.813

7.7

53.95

OBC

46

51.83

69.5

56

25.92 10.43

8.4

53.94

OBC

59.33 50.06 61.58

52

11.87 25.03 9.237

7.8

53.93

OBC

72

59.84

50

14.4

8.976

7.5

53.93

ST

58.4

50.44 58.83

8.201

53.93

01/07/87

OBC

54.8

50.74 61.27

56

10.96 25.37 9.191

8.4

53.92

GIRISH KUMAR YADAV

15/12/83

OBC

55.33 52.33 61.25

50

11.07 26.17 9.188

7.5

53.92

MRS. - SAROJ PATEL

SHRI GAUTAM PATEL

13/06/76

OBC

57.25 49.33 68.67

50

11.45 24.67

10.3

7.5

53.92

53.91

PRAVIN KUMAR
SONWANI

TULSI RAM SONWANI

17/02/88

SC

68

59.68

50

13.6

8.952

7.5

53.91

2259471021318

53.91

MUKESH KUMAR
SEWAI

ITWARI RAM SEWAI

25/11/86

SC

58.2

47.94 67.33

54.67 11.64 23.97

10.1

8.201

53.91

1866

2333691221311

53.91

PUNAM SAI

PARAS NATH SAI

03/11/87

ST

60

47.42

70

51.33

10.5

7.7

53.91

1867

226278221314

53.91

GHANSHYAM
KATHOTRE

DHANSAY

07/10/84

SC

66.5

54

11.78 24.06 9.975

8.1

53.91

51.06 69.67
45

46.11

47.72

58.89 48.11

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

9.48

9.2

23

23.06

24

54.67 11.68 25.22 8.825

12

23.86

23.71

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

JAWAHAR LAL TIWARI

11/04/86

HH

GEN

48

17

18

19

20

21

22

51.33

9.6

65.08

60.67 10.04

47.61 68.08

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

7.7

53.91

9.762

9.101

53.91

50.67 12.28 23.81 10.21

7.601

53.90

1868

237326821311

53.91

DURGESH KUMAR
TIWARI

1869

237840921318

53.91

CHANCHAL VERMA

RAMNARAYAN

16/07/79

OBC

50.22

1870

226114121311

53.90

LOKESHARI SAHU

GOPINARAYAN SAHU

05/09/85

OBC

61.4

1871

2296971021312

53.87

GODAWARI SAHU

TIRATH RAM SAHU

04/04/78

OBC

53.56

50

69.75

51.33 10.71

25

10.46

7.7

53.87

1872

230952821318

53.87

DEVI RAJPUT

SANTOSH KUMAR
RAJPUT

14/07/76

GEN

48.89

50

65.92

61.33 9.778

25

9.888

9.2

53.87

1873

2261362321310

53.86

DOCTOR DAS KOSARE AJEEB DAS KOSARE

10/06/87

SC

55.2

49.72 69.08

50.67 11.04 24.86 10.36

7.601

53.86

1874

2394381321313

53.86

DAKESHVAR RAM
SAHU

PHOOL SINGH SAHU

12/11/85

OBC

56.4

46.78

73.94

54

11.09

8.1

53.86

1875

2337052721313

53.86

ARUN KUMAR SAHU


SAHU

TIKARAM SAHU

05/05/81

OBC

60

48.17 67.83

50.67

24.09 10.17

7.601

53.86

1876

227349221315

53.86

ANIL KUMAR SAHU

DASAROO RAM SAHU

02/07/83

OBC

57.56 48.67 64.08

56

11.51 24.34 9.612

8.4

53.86

1877

2342011621311

53.85

TARJAN SINGH MAITRY

SHRI CHANDRIKA
PRASAD MAITRY

15/06/86

OBC

67.6

46.74 61.75

51.33 13.52 23.37 9.263

7.7

53.85

1878

233339821314

53.84

PARMESHWAR SAGAR RAMADHAR

03/03/82

SC

54.67 48.58 65.45

58.67 10.93 24.29 9.818

8.801

53.84

1879

233248221320

53.83

SANTOSH LAL VERMA NARAYAN VERMA

15/01/80

OBC

54.89 46.67 69.42

60.67 10.98 23.34 10.41

9.101

53.83

1880

2255841021316

53.82

SMT.SUNITA SAHU

ANUSHASAN KUMAR
SAHU

30/08/81

OBC

54.22 49.83 67.75

52.67 10.84 24.92 10.16

7.901

53.82

1881

2260551121314

53.81

RAJENDRA PRASAD
SAHU

KHUBOO RAM SAHU

11/05/89

OBC

64.2

46.47 66.25

52

12.84 23.24 9.938

7.8

53.81

1882

2280192321319

53.81

BHOLA RAM VERMA

CHETAN RAM VERMA

01/07/87

OBC

52.6

51.32

63.5

54

10.52 25.66 9.525

8.1

53.81

1883

2286071121315

53.80

HEM LAL KEWAT

BALDAW PRASAD
KEWAT

02/02/76

OBC

43.33 51.44 70.75

58.67 8.666 25.72 10.61

8.801

53.80

1884

2306602121318

53.79

LAXMI PRASAD SAHA

DAULAT RAM SAHA

05/11/77

OBC

56.67

8.501

53.79

56

56.49 55.75
50

49.28

63

28.25 8.363
25

11.28 23.39
12

11.2

24.64

9.45

Total
Marks

1885

2341132121320

53.79

RAJENDRA KUJUR

1886

2264602321319

53.77

1887

234292621317

1888


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

SHRI MALIK RAM

27/03/89

GEN

62.2

49.05

42

70.17 12.44 24.53

6.3

10.53

53.79

BHUPENDRA KUMAR
YADAV

MALLU RAM YADAV

28/09/83

OBC

58

46.72 70.08

55.33

23.36 10.51

8.3

53.77

53.77

BHARAT LAL
DEWANGAN

SHRI KHILAWAN
DEWANGAN

27/05/86

OBC

65.2

47.78 58.25

54

13.04 23.89 8.738

8.1

53.77

239105921320

53.76

PRAMOD KUMAR
YADAV

CHANDRA DEV YADAV

01/07/77

OBC

46.75 49.72

75

55.33

9.35

24.86 11.25

8.3

53.76

1889

229712121319

53.76

DOMAR SINGH TELI

LOKU RAM

12/01/84

OBC

53.11

71.58

52.67 10.62

24.5

10.74

7.901

53.76

1890

2377652121311

53.76

DASHODA PATEL

NIRAKAR PATEL

21/08/84

OBC

58

49.89 64.09

50.67

24.95 9.614

7.601

53.76

1891

2311262321312

53.76

lalit kumar dewangan

shri noharsingh
dewangan

16/12/83

OBC

57.2

46.94

72.33

53.33 11.44 23.47

10.85

53.76

1892

2347632721312

53.75

PARMESHVAR KUMAR
LATELU RAM DHIDHEE
DHIDHEE

05/11/84

SC

56.4

48.06 68.92

11.28 24.03 10.34

8.1

53.75

1893

2254592221317

53.75

NIHARIKA LAL

SANJAY LAL

21/02/77

GEN

45.33 52.11 60.83

63.33 9.066 26.06 9.125

9.5

53.75

1894

233602921320

53.74

NIRMALA SAHU

CHUMUK LAL SAHU

27/04/86

OBC

47.61 68.92

52

11.8

23.81 10.34

7.8

53.74

1895

2358411621315

53.74

SUNITA YADAV

SHRI TIJ RAM YADAV

01/02/75

OBC

49.56 50.56 71.67

52

9.912 25.28 10.75

7.8

53.74

1896

2380082221315

53.74

BALMUKUND SONKAR KAMAL RAM SONKAR

05/09/78

OBC

49.38 75.67

51.33

24.69 11.35

7.7

53.74

1897

2324452221315

53.74

CHANDRICA SAHU

BISAHU RAM SAHU

22/01/82

OH

OBC

57.78 46.06 67.67

60

11.56 23.03 10.15

53.74

1898

233450921320

53.73

ONKESHWAR LAL
SAHU

SUNDAR LAL SAHU

17/03/86

OBC

48.4

52.78 66.42

51.33

9.68

26.39 9.963

7.7

53.73

1899

2308041121319

53.73

SARLA KAUSHIK

RAJESH KUMAR KAUSHIK

06/10/74

OBC

49.25 49.78 65.92

60.67

9.85

24.89 9.888

9.101

53.73

1900

2310511821320

53.73

PRANITA SAHU

MAYA RAM SAHU

10/07/76

OBC

52

51.33 62.42

55.33

10.4

25.67 9.363

8.3

53.73

1901

2299252121320

53.72

LEELADHAR KUMAR
NISHAD

NAND RAM NISHAD

28/05/88

OBC

60.2

48.16 64.67

52.67 12.04 24.08 9.701

7.901

53.72

59

50

49

21

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

11.6

11.6

10

23

Total
Marks

1902

238271821313

53.70

1903

230738621313

1904


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SMT. KAMLESH PATEL R.P.PATEL

01/07/80

OBC

53.70

NARENDRA KUMAR
SEN

INDER LAL SEN

15/10/80

OBC

2353951821311

53.70

DEVENDRA KUMAR
SETH

HARI RAM SETH

16/09/79

OBC

1905

2265291121310

53.68

DEVENDRA KUMAR
SAHU

JAGAT RAM SAHU

25/05/84

OBC

1906

231590921316

53.68

GHANANAND SAHU

KAMTA PRASAD

19/09/84

1907

2266391321313

53.68

BEER SINGH DHRUW

SHRI BRIJ RAM DHRUW

14/06/76

1908

2335592321312

53.67

SMT SAVITA RAIKWAR SHRI LOKNATH

11/02/74

1909

2339051821313

53.66

TOSHANLAL SAHU

RAMKUMAR SAHU

30/07/80

1910

228822121310

53.66

KAUSHAL KUMAR
BHENDIA

DURGA RAM BHENDIA

01/02/79

1911

2278961421317

53.65

NGESH KUMAR SAHU

SHEKHAR RAM SAHU

24/09/82

1912

2381642221311

53.65

GODAWARI TAMBOLI

DURGESH KUMAR
TAMBOLI

1913

2261401021314

53.64

GAJENDRA KUMAR
SAHU

1914

226491821315

53.62

ARCHANA KAUSHIK

1915

2379562221314

53.62

1916

2325951821316

1917
1918

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

45.56 53.11 67.58

46.22 50.17

66.5

56.44 45.72

61

55.11 52.11

60

OBC

57.6

25

26

27

28

29

52.67 9.112 26.56 10.14

7.901

53.70

62.67 9.244 25.09 9.975

9.401

53.70

69.33 11.29 22.86

9.15

10.4

53.70

50.67 11.02 26.06

7.601

53.68

52.67 11.52 24.78 9.476

7.901

53.68

ST

56

44.33

83.4

GEN

50.67

48.8

62.22

OBC

62.67 45.56 64.33

ST

52.67 51.22 62.08

OBC

47.28 69.42

13/01/74

OBC

57.88 49.22 65.08

NAND LAL SAHU

23/09/84

OBC

51.33 50.17 69.25

TEEKAM CHAND
KAUSHIK

10/09/83

OBC

SMT.MALLIKA MISHRA CHHABI KISHOR MISHRA

23/03/78

GEN

53.61

ROSHNI SINHA

SABU LAL SINHA

15/09/85

OBC

2283281821317

53.60

dharmaweer sahu

bhuwan lal sahu

02/04/78

OBC

54.44 47.22

238349921315

53.59

SAVITA SINGH

VIRENDER

02/10/79

GEN

56.8

49.56 63.17

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

11.2

22.17

12.51

7.8

53.68

65.33 10.13

24.4

9.333

9.8

53.67

12.53 22.78

9.65

8.7

53.66

54.67 10.53 25.61 9.312

8.201

53.66

23.64 10.41

8.4

53.65

51.33 11.58 24.61 9.762

7.7

53.65

52.67 10.27 25.09 10.39

7.901

53.64

57.33 49.89 62.75

7.8

53.62

50.44 47.26

10.5

9.401

53.62

52

12.6

23.36 9.851

7.8

53.61

67.33

60

10.89 23.61

10.1

53.60

63.3

66

11.36 22.84 9.495

9.9

53.59

56

63

70

46.72 65.67

45.67

52

58

56

52

11.2

11.47 24.95 9.413

62.67 10.09 23.63

Total
Marks

1919

2312802321311

53.58

1920

232134621318

1921


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

LALIT KUMAR LAHARE BRIJBHAN LAHARE

07/07/89

SC

53.4

49.28 71.08

53.57

DHARMENDRA
KUMAR RAO

DANI RAO

07/11/85

OBC

50.2

48.5

2313482121319

53.57

KU MIRA SHRIWAS

SURENDRA SHRIWAS

05/04/83

OH

OBC

62

1922

2299451821317

53.56

MAMTA THAKUR

VIKAS SINGH

20/06/73

VH

GEN

52

1923

228013921320

53.56

KU. NARMADA

DASRU RAM

14/10/89

SC

52.8

1924

2284492721314

53.56

CHEMAN LAL SAHU

JAGDISH RAM SAHU

25/03/85

OBC

50

1925

234611121317

53.56

CHANDRA BHUSHAN
DAHRE

MISHRI LAL DAHRE

31/10/86

SC

58.4

1926

234489921319

53.55

REKHA CHANDRAKER

MR. BABULAL
CHANDRAKER

03/05/73

OBC

57

1927

239640821314

53.54

BHAJAN LAL
GHRITLAHARE

RATANU RAM
GHRITLAHARE

27/12/80

SC

1928

2323301121319

53.53

RAM KUMAR KASHYAP DARAS RAM KASHYAP

11/02/76

OBC

1929

229722621320

53.53

DURGA SHARAN
VAISHNAV

RAGHUBAR PRASAD
VAISHNAV

22/03/83

OBC

48.22 47.78

1930

2286682321319

53.53

BINDIYA MESHRAM

NGENDRA KUMAR
MESHRAM

29/09/82

SC

52.2

1931

231038821314

53.53

KAMLESH TIWARI

GAYAPRASAD TIWARI

14/02/72

GEN

1932

2285141821312

53.52

KESHAR DADSENA

DHARMENDRA DADSENA 25/08/81

OBC

1933

230601921313

53.51

Kirti Chandrakar

Tirath Ram Chandrakar

13/10/87

OBC

1934

2255862721313

53.51

VINAY PRAKASH SAHU SHANTI LAL SAHU

05/06/83

1935

234217221311

53.51

DHANESHWAR
PRASAD PATEL

15/11/84

DAMODAR PRASAD
PATEL

17

19

20

50.67 10.68 24.64 10.66

71.89

56.67 10.04 24.25

47.22 65.06

52

12.4

47.67 76.83

52

10.4

50.5

68.33

50

50.11 66.67

56.67

45.5

74.83

52.67 11.68 22.75 11.22

47.72 67.92

67.74

50.67 12.09

23.7

56.67

24.61 8.823

59.33 9.644 23.89

51.11 66.92

51.88 47.33 66.58

58.67 47.22 67.17

54

45.4

52.67

OBC

57.56

50

63.33 11.51

OBC

55.2

59.33 11.04 24.81 8.763

60.44 47.39
58

18

49.22 58.82
74

50.44 75.42
50

49.61 58.42

21

25

26

27

28

29

7.601

53.58

10.78

8.501

53.57

23.61 9.759

7.8

53.57

23.84 11.52

7.8

53.56

10.56 25.25 10.25

7.5

53.56

8.501

53.56

7.901

53.56

8.1

53.55

10.16

7.601

53.54

8.501

53.53

11.1

8.9

53.53

10.44 25.56 10.04

7.5

53.53

63.33 10.38 23.67 9.987

9.5

53.53

11.73 23.61 10.08

8.1

53.52

9.08

7.901

53.51

7.5

9.5

53.51

8.9

53.51

54

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11.4

11.6

23

25.06

24

10

23.86 10.19
0

25.22 11.31
25

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DASHRATH LAL
BARGARH

23

24

25

26

27

28

29

01/07/87

OBC

55.6

47.47

71

53.33 11.12 23.74 10.65

53.50

65.36

53.33 11.92 23.78

9.804

53.50

50.67 10.44 25.55 9.887

7.601

53.48

69.83

52

10.04 25.17

10.47

7.8

53.48

54

12.49 24.72 8.163

8.1

53.47

1936

235806821316

53.50

VINOD KUMAR
BARGAH

1937

2396932721314

53.50

RAVINDRA KUMAR
KANWAR

NEELKANTH

22/03/85

OH

ST

59.6

47.56

1938

2260531621319

53.48

SHUBHO KUMAR
KANWAR

RATIRAM KANWAR

01/06/88

ST

52.2

51.11 65.91

1939

239699621313

53.48

CHANDRAKANT SAHU NIRAKH RAM SAHU

10/03/89

OBC

50.2

50.33

1940

2294812121313

53.47

GANESH JANGDE

MAHETTAR PRASAD

10/06/78

SC

62.44 49.44 54.42

1941

2324711121313

53.47

GAYATRI SAHU

MISHRI LAL SAHU

09/12/83

OBC

53.56 47.78 70.45

55.33 10.71 23.89 10.57

8.3

53.47

1942

237174921319

53.46

VINITA YADAV

RAMSHANKER

23/10/72

OBC

50.88

49

67.92

57.33 10.18

10.19

8.6

53.46

1943

2322082121313

53.46

VENUDHAR PRADHAN SITARAM PRADHAN

10/07/87

OBC

54.2

46.53

67

62

10.84 23.27 10.05

9.3

53.46

1944

2323941021314

53.45

SMT. CHHABILI SAHU

JAGESHWAR SAHU

16/10/84

OBC

58.44 47.28 68.83

52

11.69 23.64 10.32

7.8

53.45

1945

2266692721317

53.45

VINOD KUMAR
DHRUW

SHRI KAMATA DHRUW

19/04/88

ST

58.2

67.59

51.33 11.64 23.97

10.14

7.7

53.45

1946

233380221311

53.45

MANOHER LAL SAHU

MANGATA RAM SAHU

01/09/76

OBC

50.44 48.06 58.18

70.67 10.09 24.03 8.727

10.6

53.45

1947

2271101021316

53.44

SMT. HEMLATA SAHU PURAN LAL SAHU

21/12/86

OBC

56.4

72.08

50.67 11.28 23.75 10.81

7.601

53.44

1948

2255642221316

53.43

OM BAI RATRE

MADAN GOPAL RATRE

13/07/76

SC

51.11 47.61 71.33

10.7

8.7

53.43

1949

2395251821320

53.43

HEMANT KUMAR
YADAW YADAW

HEERA RAM

15/10/84

OBC

55.4

51.33 11.08 25.11 9.537

7.7

53.43

1950

225618621313

53.42

CHANDRA KUMAR
GHRITLAHARE

JEEVAN LAL
GHRITLAHARE

19/08/81

SC

52.22 47.61

72.5

55.33 10.44 23.81

10.88

8.3

53.42

1951

235586121320

53.42

KAMLESH KUMAR
SAHU

ISHWAR PRASAD SAHU

13/06/87

OBC

63

45.67 67.92

52

12.6

22.84 10.19

7.8

53.42

1952

234308221311

53.42

NGESH KUMAR
VERMA

GANPAT LAL

09/06/85

OBC

52

47.94

58

10.4

23.97 10.35

8.7

53.42

47.94

47.5

50.22 63.58
0

69

58

24.5

10.22 23.81

Total
Marks

1953

2364511621319

53.42

SANGITA BAIRAGI

1954

2344682321316

53.41

1955

2278632221318

1956


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

ISHWAR NATH BAIRAGI

14/03/87

ST

55

RAMESH KUMAR
SAHU

SITA RAM SAHU

25/07/86

OBC

53.41

SAVITA KURRE

SANTOSH KUMAR KURRE 05/11/85

SC

2261922121320

53.41

NIRMALA PATEL

MUKUNDMURAREE
PATEL

15/09/84

OBC

1957

2347561021313

53.41

JEEWAN LAL
DHEEWAR

MANMOHAN RAM
DHEEWAR

24/06/84

OBC

1958

235019921319

53.41

SHIV KUMAR

TIKAM RAM

10/08/85

1959

2318522221320

53.41

PUSHPA GUPTA

MUKTANAND GUPTA

02/01/76

1960

2309042221318

53.40

BABITA SAHU

PURUSHOTTAM KUMAR
SAHU

11/07/88

19

20

21

22

25

26

27

28

29

50.53 63.67

50.67

11

25.27 9.551

7.601

53.42

52.2

50.17 64.58

54.67 10.44 25.09 9.687

8.201

53.41

55.4

49.94 65.08

50.67 11.08 24.97 9.762

7.601

53.41

56

45.32 68.36

22.66 10.25

9.3

53.41

56.2

48.67 61.58

57.33 11.24 24.33 9.237

8.6

53.41

OBC

42.6

50.39 69.94

61.33

10.49

9.2

53.41

GEN

52.38 45.61 72.83

61.33 10.48 22.81 10.92

9.2

53.41

OBC

51.78 67.42

50.67

25.89 10.11

7.601

53.40

1961

2298992221316

53.39

RAMESHWAR PRASAD
JAGDISH PRASAD VERMA 07/04/77
VERMA

OH

OBC

49.33 48.33 75.75

53.33 9.866 24.17 11.36

53.39

1962

228684621313

53.38

PARASH KUMAR
KASHYAP

BANSHILAL KASHYAP

15/06/78

OBC

54

47.89 66.25

58

10.8

23.95 9.938

8.7

53.38

1963

229772621312

53.38

RAJPAL CHAWLA

JASWANT SINGH

16/12/80

GEN

46

50.83 64.42

60.67

9.2

25.42 9.663

9.101

53.38

1964

2261781121319

53.37

TIJ RAM SAHU

HORI LAL SAHU

05/07/76

OBC

51.88 52.67 59.75

51.33 10.38 26.34 8.963

7.7

53.37

1965

2259812321316

53.36

SHRAWAN KUMAR
VERMA

KRISHNA KUMAR VERMA 13/06/82

OBC

55.11 49.06 68.75

50

11.02 24.53 10.31

7.5

53.36

1966

237090121314

53.35

LOKENDRA KUMAR
DESHMUKH

NANDLAL DESHMUKH

25/03/85

OBC

50.44 53.33 60.67

50

10.09 26.67 9.101

7.5

53.35

1967

2259771121320

53.35

SUSHIL DAS
MANIKPURI

PARDESHI DAS
MANIKPURI

08/04/85

OH

OBC

57.56

66.58

50.67 11.51 24.25 9.987

7.601

53.35

1968

234702821317

53.34

PAWAN KUMARI SAHU AVINASH SAHU

21/06/79

OBC

51.11 49.11 64.45

59.33 10.22 24.56 9.668

8.9

53.34

1969

230374921312

53.33

HARI SHANKAR
MARKANDE

30/12/80

SC

48.44 51.39 62.33

57.33 9.688

8.6

53.33

RAMADHAR

49

17

48.5

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

62

11.2

8.52

9.8

23

25.2

25.7

24

9.35

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

22/07/78

OBC

52

17

18

19

20

21

22

49.06 62.67

60

10.4

45.56 48.61 71.42

48.22 62.08

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

24.53 9.401

53.33

61.33 9.112 24.31 10.71

9.2

53.33

24.11 9.312

7.5

53.32

1970

2280162321320

53.33

KU.DHANAVANTRIBAI SHREE - RAMADHAR


CHANDEL
CHANDEL

1971

2354232221820

53.33

PRATIBHA YADAV

PANCH RAM YADAV

25/05/77

GEN

1972

234266921316

53.32

YUGENDRA KUMAR
KURRE

NARAYAN PRASAD
KURRE

28/06/85

SC

1973

2355362321317

53.32

GHANSHYAM RAM
SAHU

ITWARI RAM SAHU

10/06/83

OBC

52.22 48.78 65.92

57.33 10.44 24.39 9.888

8.6

53.32

1974

238224221312

53.31

ANITA KURRE

BARATOO RAM KURRE

10/08/82

SC

48.22 50.94

51.33 9.644 25.47

10.5

7.7

53.31

1975

235849921310

53.31

HEERA DEVI SAHU

PARAS RAM SAHU

20/01/81

OH

OBC

45.78 51.39 63.08

9.462

53.31

1976

231544921315

53.29

LALITA VERMA

SARJU RAM VERMA

24/11/81

OBC

52.67 48.22

71

53.33 10.53 24.11 10.65

53.29

1977

229982221317

53.29

PAPOO RAM VERMA

NAND RAM VERMA

20/04/78

OBC

47.78 49.61

69.5

56.67 9.556 24.81 10.43

8.501

53.29

1978

234192621316

53.28

DURGA SINGH
CHANDRAKAR

JAGDISH RAM
CHANDRAKAR

12/06/87

OBC

62.6

66.75

50

12.52 23.25 10.01

7.5

53.28

1979

233897621313

53.28

AJIT KUMAR DUBEY

MOHIT PRASAD

04/07/85

GEN

56

47.83 61.08

60

11.2

23.92 9.162

53.28

1980

236792221320

53.28

VINOD ADITYA

CHANDRAM

11/07/78

OBC

43.33 51.11 74.36

52.67 8.666 25.56 11.15

7.901

53.28

1981

2342802221317

53.27

KAMLESH KUMAR
SAHU

MAHENDRA KUMAR
SAHU

25/07/84

OBC

59.56

67.08

10.06

7.8

53.27

1982

2381031121313

53.27

USHA SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

01/05/78

OBC

44.44 51.47

69

55.33 8.888 25.74 10.35

8.3

53.27

1983

228832921310

53.27

AJAY KUMAR BANJARE

MANGALU RAM
BANJARE

18/08/85

SC

47.2

52.28 67.25

50.67

9.44

26.14 10.09

7.601

53.27

1984

235052621314

53.27

TARKESWARI SAHU

R. R. SAHU

18/09/85

OBC

51

48.56 65.25

60

10.2

24.28 9.788

53.27

1985

2309252721312

53.27

GOVIND KUMAR
BODELE

RAM LAL BODELE

16/12/80

SC

62

45.11 62.75

59.33

12.4

22.56 9.413

8.9

53.27

1986

2378331821320

53.27

PINKI TANDON

JAGDISH TANDON

19/05/85

SC

60.4

46.5

58

12.08 23.25 9.237

8.7

53.27

62

46.5

47

70

61.58

50

60

52

12.4

9.156

11.91

25.7

23.5

Total
Marks

1987

2301162121316

53.26

NETRAM GUPTA

1988

2322882221318

53.25

1989

2316211821318

1990


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

THANDA RAM GUPTA

20/08/80

OBC

KOMIN VERMA

SHRI KAMAL VERMA

02/06/84

OBC

53.25

PADMA SAHU

CHANDRA KUMAR SAHU

20/08/80

OBC

2370202121318

53.24

MOHIT KUMAR BHOI

MOHAN LAL BHOI

15/10/74

OBC

1991

2303022121310

53.23

THANDESHWAR GIRI

GANESH GIRI

22/07/77

1992

2357811621314

53.23

TARUN KUMAR

DHARAM LAL

05/02/82

1993

2256562221320

53.23

SEETA TARAK

TIHARU RAM

17/07/77

1994

2303651121317

53.22

SHYAM SUNDER JOSHI BHAJAN LAL JOSHI

01/07/73

1995

2317601121313

53.22

KANHAIYA LAL
TAMBOLI

GAJENDRA NATH
TAMBOLI

01/09/76

1996

238604921311

53.21

SILOCHANA SAHU

KHOMAN LAL SAHU

27/05/77

1997

2258161621318

53.21

LAW KUMAR YADAV

RAM KUMAR

1998

2256342221320

53.21

PRAKASH CHANDRA
DHIWAR DHIWAR

1999

230586821316

53.21

DINESH KUMAR
SHRIVAS

2000

2323811921315

53.20

2001

229083921313

2002
2003

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

19

20

25

26

27

28

29

44.89 55.84 58.41

50.67 8.978 27.92 8.762

7.601

53.26

52.44 51.44 60.29

53.33 10.49 25.72 9.044

53.25

56.22 47.78 69.42

51.33 11.24 23.89 10.41

7.7

53.25

61.12 47.33 64.32

51.33 12.22 23.67 9.648

7.7

53.24

OBC

53.25 49.22 67.83

10.65 24.61 10.17

7.8

53.23

OBC

48.67 50.17 62.09

60.67 9.734 25.09 9.314

9.101

53.23

OBC

53.11 47.43 71.92

54

10.62 23.72 10.79

8.1

53.23

SC

50.67 61.91

52

10.8

7.8

53.22

OBC

55.25 46.72 64.73

60.67 11.05 23.36

9.71

9.101

53.22

OBC

53.11 48.06 72.42

51.33 10.62 24.03 10.86

7.7

53.21

31/08/87

OBC

48.8

50.63 63.58

57.33

25.32 9.537

8.6

53.21

RAMRATAN DHIWAR

13/10/78

OBC

48.89 48.94 71.75

54.67 9.778 24.47 10.76

8.201

53.21

SHRI MADHAV PRASAD


SHRIVAS

03/05/76

OBC

50.44 49.17 64.91

58.67 10.09 24.59 9.737

8.801

53.21

PAWAN KUMAR SAHU DUKALHA RAM

01/02/79

OBC

55.11 47.11

71.5

52.67 11.02 23.56 10.73

7.901

53.20

53.20

SARASWATI TANDON

RAJENDRA TANDON

04/09/84

SC

63.6

45.28 64.92

54

12.72 22.64 9.738

8.1

53.20

2273482321315

53.20

BHARTI SAHU

PRITAM KUMAR SAHU

03/12/74

OBC

51.25 46.89

60

10.25 23.45

10.5

53.20

2325562121313

53.19

PREETI DEWANGAN

LOKNATH DEWANGAN

19/06/79

OBC

51.56 50.11 64.18

54.67 10.31 25.06 9.627

8.201

53.19

54

17

18

70

21

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

9.76

23

24

25.34 9.287

Total
Marks

2004

2393412321319

53.19

2005

230557221320

2006


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

BHISHAMENDRA SAHU POSHAN DAS SAHU

05/07/83

OBC

50.2

50.17

69.11

51.33 10.04 25.09

10.37

7.7

53.19

53.19

JITENDRA KUMAR
DEWANGAN

PRATAP NARAYAN
DEWANGAN

11/08/81

OBC

46.44 52.53 62.91

54.67 9.288 26.27 9.437

8.201

53.19

2345152321310

53.19

RENUKA SAO

RADHESHYAM SAO

29/11/86

OBC

43.5

48.72 72.17

24.36 10.83

9.3

53.19

2007

2280791921313

53.18

MANOHAR YADAV

BULUWA RAM

09/08/81

OH

OBC

50.4

48.68 71.75

53.33 10.08 24.34 10.76

53.18

2008

232243221320

53.18

BASANTI SAHU

SANT RAM SAHU

07/08/83

OBC

58

47.11 66.17

54

11.6

23.56 9.926

8.1

53.18

2009

2283572721320

53.17

LEEKESHWARI SAHU

RATAN LAL SAHU

06/01/89

OBC

58

46.06 72.25

51.33

11.6

23.03 10.84

7.7

53.17

2010

233502221315

53.16

DINDAYAL SAHU

LAKHESHWAR PRASAD
SAHU

0/0/0000

OBC

59.2

49.63

52

11.84 24.82

7.8

53.16

2011

235223121320

53.13

PURNIMA DESHMUKH THANWAR DESHMUKH

22/11/85

OBC

42.8

49.67 73.58

58

8.56

24.84 11.04

8.7

53.13

2012

231675921318

53.13

PUNEETA DEWANGAN

KIRTAN KUMAR
DEWANGAN

24/09/87

OBC

57.2

47.06 71.08

50

11.44 23.53 10.66

7.5

53.13

2013

2265802121319

53.13

DURNDHAN SAO

SETRAM SAO

10/12/86

OBC

49.8

50.16 65.25

55.33

9.96

25.08 9.788

8.3

53.13

2014

2284062221317

53.13

SHRADDHA SAHU

GHANSHYAM KUMAR
SAHU

13/07/78

OBC

50.44

48.4

66.25

59.33 10.09

24.2

9.938

8.9

53.13

2015

2359332221312

53.12

BHAWANI PRADHAN

SHESHDEO PRADHAN

03/07/79

OBC

51.33 49.06 72.17

50

10.27 24.53 10.83

7.5

53.12

2016

2292501021317

53.12

TEKESHWARI SAHU

RAM KUMAR SAHU

27/02/75

OBC

53.25 48.33

56

10.65 24.17

8.4

53.12

2017

2332371621317

53.11

DURGESH KUMAR
JAGAT

RAMKUMAR JAGAT

10/06/85

ST

61.6

45.47 64.36

56

12.32 22.74 9.654

8.4

53.11

2018

2316572721318

53.11

BARATU RAM YADAW SHRI PUNA RAM

18/01/86

OBC

56.8

47.72 65.25

54

11.36 23.86 9.788

8.1

53.11

2019

2330881121318

53.10

KANTA CHANDRA

LAXMAN KUMAR
CHANDRA

26/06/84

OBC

46

51.26 71.83

50

25.63 10.77

7.5

53.10

2020

2316801821311

53.10

ANDHYA PRASAD
PANDA

DIGREE LAL PANDA

07/07/84

OH

GEN

58

12.04 22.53 9.825

8.7

53.10

60.22 45.06

58

66

65.5

21

62

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

8.7

9.2

23

8.7

9.9

Total
Marks

2021

2316282321314

53.10

DAMINEE YADU

2022

2285922121311

53.07

2023

228146821310

2024


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

01/03/81

OBC

64.67

45

65.75

52

12.93

22.5

9.863

7.8

53.10

VINOD KUMAR PATEL PREM LAL PATEL

29/05/80

OBC

66.22

45

60.17

55.33 13.24

22.5

9.026

8.3

53.07

53.07

AARJU KUMAR KANT

HARPRASAD KANT

10/08/78

SC

49.11 50.89 66.67

52

9.822 25.45

10

7.8

53.07

2281411121315

53.06

KHEMRAJ PATEL

JAWAHAR LAL PATEL

25/04/81

OBC

47.78 48.26 69.18

60

9.556 24.13 10.38

53.06

2025

2344332221315

53.06

REETU PATEL

DUKHOO RAM PATEL

07/07/78

OBC

50.44 48.72 67.42

56.67 10.09 24.36 10.11

8.501

53.06

2026

2300302221312

53.06

AHILYA DEWANGAN

CHAMAN LAL
DEWANGAN

01/12/79

OBC

53.56

62.3

58.67 10.71

9.345

8.801

53.06

2027

2325982221314

53.05

MANISH KUMAR SAHU KRIPAL RAM

17/10/78

OBC

52.89 49.17 68.58

50.67 10.58 24.59 10.29

7.601

53.05

2028

228123921315

53.04

NARENDRA KUMAR

SANTOSH KUMAR

16/06/79

OBC

51.45

51.33 10.29

10.05

7.7

53.04

2029

2390021821311

53.03

TEJRAM PATEL

SADRAM PATEL

28/06/85

OBC

54.2

47.33 66.83

56.67 10.84 23.67 10.02

8.501

53.03

2030

232180821311

53.03

ONKAR DAS MAHANT KHORBAHARA DAS

11/08/85

OBC

48.4

49.05 68.17

57.33

9.68

24.53 10.23

8.6

53.03

2031

2278152321313

53.03

SURENDRA KUMAR
SAHU

SHER SINGH SAHU

02/10/76

OBC

50

48.78 70.92

53.33

10

24.39 10.64

53.03

2032

227250921320

53.01

ARCHANA VERMA

MANHARAN LAL VERMA

05/09/83

OBC

40

51.11 71.67

58

25.56 10.75

8.7

53.01

2033

237605221311

52.99

NARESH KUMAR .

AWADH KUMAR

30/06/81

SC

60.44 46.33 63.58

54.67 12.09 23.17 9.537

8.201

52.99

2034

2354932321315

52.99

MANJULATA KOSRE

KAMTA PRASAD KOSRE

07/04/75

SC

51.75

72.58

7.5

52.99

2035

2272582221316

52.99

BRINDAVATEE PATEL

SHRI KEDARNATH PATEL

13/08/76

OBC

52.38 47.22 69.33

56.67 10.48 23.61

10.4

8.501

52.99

2036

2384941121318

52.97

SURENDRA KUMAR
DEWANGAN

GOKUL PRASAD
DEWANGAN

07/05/82

OBC

57.56 47.42

59.33 11.51 23.71

8.85

8.9

52.97

2037

227905221317

52.96

LAXMI PRASAD SAHU

PUNI RAM SAHU

07/09/87

OBC

22.64 9.425

8.1

52.96

SURESH KUMAR YADU

64

48.4

50

48.5

67

59

45.28 62.83

50

54

24.2

25

10.35 24.25 10.89

12.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

MANNU LAL YADAV

22/06/84

OBC

47.2

17

18

19

20

21

22

50.72 66.42

54.67

9.44

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

25.36 9.963

8.201

52.96

2038

225927121310

52.96

DUSHYANT KUMAR
YADAV

2039

2296952221312

52.96

GOPAL PRASAD
VERMA

JAGAT RAM VERMA

22/12/82

OBC

52.44 46.11 71.42

58

10.49 23.06 10.71

8.7

52.96

2040

234214921310

52.95

VIPUL PRAKASH
MAHOBIYA

BHARAT LAL MAHOBIYA

04/07/80

OBC

53.78 47.56 72.75

50

10.76 23.78 10.91

7.5

52.95

2041

226606921319

52.94

DESHENDRA KUMAR
SAHU

MAHASINGH SAHU

01/10/76

OBC

53

48.78

69

50.67

10.6

7.601

52.94

2042

2359902221311

52.94

RICHA SHUKLA

GHANSHYAM SHUKLA

15/09/77

GEN

54.63

50

52.75

60.67 10.93

7.913

9.101

52.94

2043

227013221314

52.94

SHAILENDRA SINGH
RAJPOOT

KARMVEER SINGH

16/03/80

GEN

51.78 50.28 56.27

10.36 25.14 8.441

52.94

2044

2287042121318

52.94

HOMPRAKASH
PRADHAN

UGRASEN PRADHAN

20/12/86

OBC

56.2

48.89 61.67

53.33 11.24 24.45 9.251

52.94

2045

228062621311

52.94

SANTOSH KUMAR
NAVRANG

SANAT KUMAR
NAVRANG

27/08/83

SC

60.6

48.33

61

50

12.12 24.17

9.15

7.5

52.94

2046

2262112721320

52.93

NAMITA SAHU

PARASRAM SAHU

16/10/77

OBC

49.78

49

71.17

52

9.956

10.68

7.8

52.93

2047

2326382221317

52.93

SHASHIKALA SHRIVAS

RAJENDRA PRASAD
SHRIVAS

28/01/82

OBC

56.22 44.44 57.09

72.67 11.24 22.22 8.564

10.9

52.93

2048

2347232321313

52.93

CHANDRESH SONKAR

THAKURRAM SONKAR

06/11/84

OBC

46.33 65.75

52.67

23.17 9.863

7.901

52.93

2049

225369921310

52.91

RAJESH YADAV

JANAK LAL YADAV

14/11/82

OBC

49.56 51.22 65.25

50.67 9.912 25.61 9.788

7.601

52.91

2050

228971221318

52.91

DHANURJAY KUMAR
SAHU

SANJAY KUMAR SAHU

21/03/84

OBC

56.8

50

11.36 23.66 10.39

7.5

52.91

2051

231717621313

52.89

SMT BHAGWANTIN
SAHU

MITHILESH SAHU

13/01/83

OBC

49.11 52.09

63.5

50

9.822 26.05 9.525

7.5

52.89

2052

226723221312

52.89

GIRDHARI LAL SAHU

SONAU RAM SAHU

30/06/76

OBC

61.56 46.06

67

50

12.31 23.03 10.05

7.5

52.89

2053

2294601321315

52.89

harshvardhan
motghare

harish chandra

21/04/80

SC

47.11 47.94 60.67

69.33 9.422 23.97 9.101

10.4

52.89

2054

234594621314

52.89

BISEN KUMAR
MARKNDEY

MAHESH KUMAR
MARKNDEY

15/09/82

SC

42.67 52.61 65.67

54.67 8.534 26.31 9.851

8.201

52.89

60

47.32 69.25

60

12

24.39 10.35
25

24.5

Total
Marks

2055

229459221313

52.89

SEEMA KOSHKE

2056

234386221320

52.89

2057

2312981821316

2058


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

CHETAN DAS KOSHLE

21/11/88

SC

59.2

SEEMA KOSHLE

CHETAN DAS KOSHLE

21/11/88

SC

52.88

PRAKASH PATEL

SHYAM LAL PATEL

12/12/84

OBC

2376811621315

52.87

TORENDRA SINGH
BARGAH

BAHORAN LAL

05/09/79

OBC

2059

2304332221319

52.87

SARASWATI SAHU

SHRI NARENDRA KUMAR


SAHU

15/03/83

OBC

2060

233864921312

52.87

SMT. OMESHWARI
SAHU

KOMAL SINGH SAHU

18/06/85

2061

225397221316

52.87

KAMAL NATH SAHU

YUPENDRA NATH SAHU

02/11/85

2062

2265242121311

52.85

GANGADHAR SAO

PARSHU RAM SAO

05/07/86

2063

2293982221311

52.85

LAXMAN SINGH
THAKUR

FIRTU RAM THAKUR

01/01/85

2064

2299082221318

52.85

LAXMAN SINGH
THAKUR

FIRTURAMTHAKUR

01/01/85

2065

2302891021310

52.85

SMT. POONAM YADU

SHRI TEJESH KUMAR


YADU

01/07/81

2066

2254662521311

52.83

AMBIKA PRASAD SAHU FEKU PARSAD SAHU

2067

2344102221310

52.83

DHANANJAY KUMAR
SAHU

2068

2345001621313

52.80

2069

2291111821313

2070
2071

17

19

20

25

26

27

28

29

47.44 62.83

52.67 11.84 23.72 9.425

7.901

52.89

59.2

47.44 62.83

52.67 11.84 23.72 9.425

7.901

52.89

55.8

46.44 65.33

8.7

52.88

47.56 50.17 69.17

52.67 9.512 25.09 10.38

7.901

52.87

44.89 49.44

74.5

53.33 8.978 24.72 11.18

52.87

OBC

48.2

48.94 63.75

61.33

9.2

52.87

OBC

64.4

42.56

73.39

51.33 12.88 21.28

11.01

7.7

52.87

OBC

53.2

48.11 64.36

56.67 10.64 24.06 9.654

8.501

52.85

ST

52.6

48.78 68.92

50.67 10.52 24.39 10.34

7.601

52.85

ST

52.6

48.78 68.92

50.67 10.52 24.39 10.34

7.601

52.85

OBC

55.78 49.83

60.5

51.33 11.16 24.92 9.075

7.7

52.85

06/08/81

OBC

56

47.94 67.09

50.67

11.2

23.97 10.06

7.601

52.83

PURUSHOTTAM LAL
SAHU

05/09/85

OBC

47.2

74.17

54

9.44

24.17

11.13

8.1

52.83

RAM LAL PAIKRA

MAN SINGH

04/02/75

ST

47.11 49.61 65.17

8.801

52.80

52.80

KU. DURGESH
NANDANI SAHU

FAGU RAM SAHU

10/05/80

OBC

52.18 48.28

69.5

10.44 24.14 10.43

7.8

52.80

2304192321311

52.80

SANAT KUMAR SAHU

RAMCHARAN SAHU

11/01/77

OBC

47.33 49.56

73

50.67 9.466 24.78 10.95

7.601

52.80

2329982121314

52.79

DEW PRAKASH GUPTA

RAMESHWAR PRASAD
GUPTA

13/11/86

OBC

56.4

63

55.33 11.28 23.77

8.3

52.79

48.33

47.53

18

21

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

11.16 23.22

9.64

24

9.8

24.47 9.563
0

58.67 9.422 24.81 9.776


52

9.45

Total
Marks

2072

2351372121319

52.79

DEWNARAYAN PATEL

2073

2381122221317

52.77

AMITA DEWANGAN

2074

2308692221320

52.77

2075

2358871021317

2076


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

TAXAK KUMAR PATEL

15/12/76

OH

OBC

RAJARAM DEWANGAN

17/03/82

OBC

RAM KUMAR BAGHEL KISUN RAM BAGHEL

01/08/74

SC

52.74

VINOD KUMAR SAHU

SUDAN RAM SAHU

02/08/83

OBC

2358671121314

52.74

GAJANAN PATEL

HARNARAYAN PATEL

15/03/73

OBC

2077

2351581821314

52.74

SHAILENDRA KUMAR
YADU

ONKAR PRASAD YADU

20/08/72

2078

228907121315

52.73

DEVDHAR PRASAD
TEMARIYA

GIRDHARI LAL

15/03/83

2079

2355602121313

52.73

GOPAL PATEL

TIKA RAM PATEL

03/10/79

2080

2309982321316

52.72

SMT. MAMTA
DEWANGAN

CHHABI SHYAM
DEWANGAN

08/05/76

2081

2292011121312

52.71

BHUNESH KUMAR
GABEL

RAMESH KUMAR

13/05/83

2082

2259232121314

52.71

RATH RAM NIRALA

MANIRAM NIRALA

04/06/73

2083

2273941121316

52.71

NARENDRA KUMAR
RATHORE

BHAIYA RAM

2084

231147221317

52.70

HEM LAL PATLE

2085

2354271821310

52.69

2086

2327041121318

2087
2088

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

19

20

25

26

27

28

29

50.67 8.978 26.06 10.16

7.601

52.79

46.72 68.75

60.67

10

23.36 10.31

9.101

52.77

49.75 48.22 70.75

54

9.95

24.11 10.61

8.1

52.77

58.22

55.33 11.64 22.75 10.05

8.3

52.74

50.88 50.67 57.55

57.33 10.18 25.34 8.633

8.6

52.74

OBC

56.88

64.75

52.67 11.38 23.75 9.713

7.901

52.74

ST

54.44 48.89

66

7.5

52.73

OBC

52.22 48.28 68.27

7.901

52.73

OBC

61.11 45.31 66.92

52

12.22 22.66 10.04

7.8

52.72

OBC

55.6

46.26 67.09

56

11.12 23.13 10.06

8.4

52.71

SC

57.25 48.94 61.92

50

11.45 24.47 9.288

7.5

52.71

18/09/77

OBC

41.56 52.78 69.36

10.4

7.601

52.71

SUKHSAGAR PATLE

05/01/87

SC

58.6

11.72 23.42 9.762

7.8

52.70

KUNTI YADAW

PAWAN KUMAR YADAW

05/07/79

OBC

50.22

49

68.33

52.67 10.04

24.5

10.25

7.901

52.69

52.69

VIJAY KUMAR
RATHORE

GHASIRAM RATHORE

25/03/88

OBC

62.6

46.84

59

52.67 12.52 23.42

8.85

7.901

52.69

2366011821311

52.68

ASHOK KUMAR SAMAL KSHITIPATI SAMAL

06/10/78

OBC

58.44 45.83

66.5

54

11.69 22.92 9.975

8.1

52.68

2271201321318

52.67

JAGDISH PRASAD
BANJARE

03/10/74

SC

51.67 62.92

57.33

8.6

52.67

SHRI AMOLI DAS


BANJARE

16

17

18

44.89 52.11 67.71


50

44

45.5

47.5

67

46.83 65.08

21

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

10.89 24.45

24

9.9

52.67 10.44 24.14 10.24

50.67 8.312 26.39


52

8.8

25.84 9.438

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

HET RAM BARETH

28/06/80

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

53.56 52.72 52.55

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

7.7

52.65

2089

2369971121314

52.65

TULESHWAR PRASAD
BARETH

2090

2369671821320

52.65

DHANURJAY YADAW

ASHA RAM YADAW

07/05/86

OBC

48.6

49.26

66

56

9.72

24.63

9.9

8.4

52.65

2091

2308171921317

52.65

AVDHESH KUMAR
SAHU SAHU

KANHAIYA LAL SAHU

09/10/77

OBC

48.67

49

66.75

56

9.734

24.5

10.01

8.4

52.65

2092

2269891321311

52.65

GAYTREE KABIRE

T.P KABIRE

20/04/86

OBC

54

47.39 69.67

51.33

10.8

23.7

10.45

7.7

52.65

2093

2278712221316

52.64

SUDHA VERMA

RAMULAL

14/12/77

OBC

51.11 48.51 70.42

50.67 10.22 24.26 10.56

7.601

52.64

2094

2352122221314

52.63

SMT. ISHWARI PATEL


PATEL

MR. JAGESHWAR PATEL

20/12/68

OBC

49.75 48.82 69.83

24.41 10.47

7.8

52.63

2095

2338671621319

52.62

CHANDNI JAISWAL

RAVI JAISWAL

04/07/82

OBC

47.33 49.39 67.75

24.7

10.16

8.3

52.62

2096

2261442321311

52.62

MANESH KUMAR
KASHYAP

RATAN SINGH KASHYAP

10/05/86

ST

54.4

48.78 61.67

10.88 24.39 9.251

8.1

52.62

2097

232552221314

52.61

SHANTI SAHU

SANT RAM SAHU

15/12/78

OBC

48.89 49.44 67.42

53.33 9.778 24.72 10.11

52.61

2098

2296881321320

52.61

HEMANT KUMAR
SHARMA

PEKHAN PRASAD
SHARMA

09/08/80

HH

GEN

46.89 49.61 66.83

8.4

52.61

2099

228527921320

52.61

RAMESH KUMAR
SAHU

MANBODHI RAM

15/02/79

OBC

57.78

65.67

51.33 11.56

23.5

9.851

7.7

52.61

2100

2388962121310

52.60

NARAYAN NAIK

DHANI RAM NAIK

01/07/70

HH

OBC

60.25 48.67

52.8

55.33 12.05 24.34

7.92

8.3

52.60

2101

234540821312

52.60

PARAMESHWAR DAS
PANTH

DOMARA DAS PANTH

24/06/85

OBC

57.4

70.78

53.33 11.48

22.5

10.62

52.60

2102

2280751821320

52.60

Prahallad Sahu

Kalakar Sahu

10/02/79

OBC

63.56 47.39 55.25

52.67 12.71

23.7

8.288

7.901

52.60

2103

2307891921320

52.59

SHIVCHARAN SAHU

MANI RAM SAHU

01/07/76

OBC

49

51.28 57.64

56.67

25.64 8.646

8.501

52.59

2104

2357081121314

52.58

MAHENDRA SHARMA

NIRANJAN PRASAD
SHARMA

03/01/87

GEN

52.2

47.11 63.25

60.67 10.44 23.56 9.488

9.101

52.58

2105

235774921315

52.58

RUKHAMANI JAISWAL GOVIND RAM JAISWAL

14/11/85

OBC

57.6

46.44 65.58

53.33 11.52 23.22 9.837

52.58

47

45

51.33 10.71 26.36 7.883

52

9.95

55.33 9.466
54

56

9.378 24.81 10.02

9.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHRI SHIOSHANKAR
PRASAD KUSHWAHA

14/01/83

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

49.78 49.61 60.75

58

47.33 49.89 67.73

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

9.956 24.81 9.113

8.7

52.57

53.33 9.466 24.95 10.16

52.57

10.2

7.8

52.57

2106

229853321316

52.57

RAJESHWAR PRASAD
KUSHWAHA

2107

2337691121310

52.57

SHEELA ADILE

DHARAM LAL ADILE

11/06/82

SC

2108

2279061821318

52.57

RAJESH KUMAR BHOI

UDHAWA BHOI

24/10/78

ST

54

47.54

68

2109

2358692221315

52.57

RUPENDRA KUMAR
SAHU

MANOHAR LAL SAHU

11/05/87

OBC

54.4

47.5

64.92

54.67 10.88 23.75 9.738

8.201

52.57

2110

237779921310

52.57

ARUNA HIRWANI

BHISHAM HIRWANI

02/10/77

OBC

44.89

50.8

63.92

57.33 8.978

9.588

8.6

52.57

2111

2356491821315

52.56

SMT. CHITRALAKHA
CHANDRAKER

CHOWA RAM

27/06/74

OBC

45.25 49.28 69.83

56

9.05

24.64 10.47

8.4

52.56

2112

230197921310

52.56

KHILESHWARI SAHU

JAGANNATH PRASAD
SAHU

06/02/78

OBC

43.78 49.83 71.92

54

8.756 24.92 10.79

8.1

52.56

2113

234027221317

52.56

JANESHWARI YADU

SANJAY

25/10/82

OBC

60.67 44.72 63.75

56.67 12.13 22.36 9.563

8.501

52.56

2114

2323691821316

52.56

ROOP KUNVAR PATEL BHARATLAL PATEL

24/06/84

OBC

47.89 66.08

23.95 9.912

7.5

52.56

2115

2264921121313

52.55

LAXMAN PRASAD
SAHU

GYAN LAL SAHU

01/11/73

OBC

60.38 51.44 41.71

56.67 12.08 25.72 6.257

8.501

52.55

2116

237311921311

52.55

DILIP KUMAR PATEL

PALTAN RAM PATEL

25/12/78

OBC

46.89 48.72 66.75

58.67 9.378 24.36 10.01

8.801

52.55

2117

2303511121313

52.52

TRIWENI JOSHI

SHYAM SUNDER JOSHI

09/07/84

SC

57.56 48.11

9.45

7.5

52.52

2118

238722821319

52.50

SHAILENDRA SINGH
CHAUHAN

AMAR SINGH CHAUHAN

15/01/79

HH

GEN

47.78 51.11 65.27

50.67 9.556 25.56 9.791

7.601

52.50

2119

2278331921315

52.49

MALIK RAM BANJARA GYAN DAS

10/01/77

SC

52.75 47.56 65.75

55.33 10.55 23.78 9.863

8.3

52.49

2120

228644221320

52.49

PARMANAND BAGHEL GANESH RAM BAGHEL

28/09/81

SC

56

57.27

58

11.2

8.591

8.7

52.49

2121

2381832121314

52.49

RAVISHANKER YADAV SURESH KUMAR YADAV

28/06/86

OBC

48.8

51.11 59.82

54.67

9.76

25.56 8.973

8.201

52.49

2122

2371882121316

52.47

KU. DEEPIKA PATEL

13/10/87

OBC

47.2

50.32 63.82

55.33

9.44

25.16 9.573

8.3

52.47

BHARAT SINGH PATEL

56

48

63

52

50

50

10.8

11.2

23.77

25.4

11.51 24.06

24

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

SARWADA PRASAD
KATELIHA

16

17

21/11/74

OBC

52.63 45.78

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

65

62

10.53 22.89

9.75

9.3

52.47

54

11.16 23.47 9.738

8.1

52.46

52.67 11.28 23.75 9.537

7.901

52.46

9.2

8.4

52.46

8.1

52.45

2123

227913821315

52.47

AMIT KUMAR
KATELIHA

2124

228372621311

52.46

SHAKUNTALA
PARGANIHA

PANNA LAL PARGANIHA

15/05/77

OBC

55.78 46.94 64.92

2125

2300471821318

52.46

JANMAJAY NAYAK

KANHAIYA LAL NAYAK

25/09/74

OBC

56.38

63.58

2126

233728921320

52.46

MEGHA KUTARE

A R KUTARE

17/05/83

SC

55.11 47.67

61.33

56

11.02 23.84

2127

2344241621313

52.45

ROSHAN KUMAR
BHAGAT

DAYARAM BHAGAT

25/12/81

ST

46.67 48.33 72.36

54

9.334 24.17 10.85

2128

2362261121316

52.45

SHIVENDRA KUMAR
RATHORE

KULDEEP KUMAR
RATHORE

31/08/86

OBC

47.47 65.45

52.67

23.74 9.818

7.901

52.45

2129

2333651121315

52.44

SHIV CHARAN PATEL

FIRAT RAM PATEL

15/06/77

OBC

45.33 49.89 67.55

55.33 9.066 24.95 10.13

8.3

52.44

2130

2332561421310

52.44

DEVENDRA KUMAR
YADAV

LAXMAN RAM YADAV

15/11/82

OBC

48.89 51.33 61.33

7.8

52.44

2131

225821921318

52.42

SHRAWAN KUMAR
KAHAR

KRISHNA PRASAD KAHAR

13/07/80

OBC

42.22 52.78 65.92

51.33 8.444 26.39 9.888

7.7

52.42

2132

226484621318

52.42

KULDEEP KUMAR
MAHILANGE

SHAUKHI LAL
MAHILANGE

11/06/78

SC

44.44 52.33 65.08

50.67 8.888 26.17 9.762

7.601

52.42

2133

2323872221314

52.41

SAVITREE CHOUDHARI M P CHOUDHARI

29/09/69

OH

OBC

48.17 66.17

53.33

24.09 9.926

52.41

2134

2327231121315

52.40

KAUSHLYA PATEL

PRAHLAD KUMAR PATEL

25/09/77

OBC

54.67 49.28 58.18

54

10.93 24.64 8.727

8.1

52.40

2135

229112221314

52.38

DUDHESHWER
PRASAD SHRIWAS

MELA RAM SRIWAS

23/07/83

OBC

62.44 45.94 58.83

54

12.49 22.97 8.825

8.1

52.38

2136

2331512721319

52.37

DUJRAM DHRUW

ALKHOO RAM

28/08/83

ST

55.4

48.89 62.33

50

11.08 24.45

9.35

7.5

52.37

2137

227270221311

52.36

PRADEEP KUMAR
SAHU

LAL JI SAHU

21/05/81

OBC

51.78 50.61 60.67

50.67 10.36 25.31 9.101

7.601

52.36

2138

226543221318

52.36

RAMADHIN JAISWAL

SAHAS RAM JAISWAL

23/03/75

OBC

53.25 45.94

61.6

63.33 10.65 22.97

9.24

9.5

52.36

2139

231710421313

52.34

PRAKASH CHANDRA
DAS

SHRI RAMAKANT DAS

22/05/79

GEN

48.67 45.61 61.33

70.67 9.734 22.81

9.2

10.6

52.34

55

52

47.5

52

11

9.778 25.67

10.4

9.2

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHRI DANIRAM DURGA

14/02/79

SC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

56.67 50.39 54.67

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

25.2

8.201

7.601

52.33

9.822 25.72 9.275

7.5

52.32

2140

2354041021312

52.33

NARESH KUMAR
DURGA

2141

237297321314

52.32

HEMANTI KUJUR

JOLHA RAM

02/06/80

ST

49.11 51.44 61.83

2142

230558521312

52.31

GORELAL MANDAVI

CHINTA RAM MANDAVI

08/02/76

ST

44.89 50.89 67.94

51.33 8.978 25.45 10.19

7.7

52.31

2143

2298651821310

52.31

BHUPENDRA KUMAR
BHARGAVA

SHRI HEM LAL


BHARGAVA

10/05/74

OBC

48.88 48.17 61.67

61.33 9.776 24.09 9.251

9.2

52.31

2144

2375621821313

52.31

SMT. MANOJ SAHU

B. S. SAHU

19/09/73

OBC

54.5

58

10.9

8.7

52.31

2145

227135121311

52.31

BHUPENDRA KUMAR
SAHU

PURNANAND SAHU

14/12/82

OBC

51.56 48.67 67.75

50

10.31 24.34 10.16

7.5

52.31

2146

2291252221315

52.31

ASHWANI KUMAR
SAHU

PURSHOTTAM LAL SAHU

27/03/74

OBC

55.5

46.56 66.83

52.67

11.1

23.28 10.02

7.901

52.31

2147

236897921311

52.30

Vijay Kumar Verma

Shri Ramavatar Verma

26/02/84

OBC

49.56 46.22 69.17

59.33 9.912 23.11 10.38

8.9

52.30

2148

228844221317

52.30

GEND RAM PATEL

VINOD KUMAR PATEL

01/07/84

OBC

60.2

45.74 61.91

54

8.1

52.30

2149

2382652321315

52.29

SAWNTA GAJBHIYE

HIRA LAL GAJBHIYE

01/02/85

SC

60

46.33

63.5

50.67

23.17 9.525

7.601

52.29

2150

2368442121317

52.29

PREETI VAISHNAW

CHANDRABHANU
VAISHNAW

31/07/78

OBC

45.56

48.5

68.83

57.33 9.112 24.25 10.32

8.6

52.29

2151

2372271321319

52.28

RAMBHUSHAN
CHANDRAVANSHI

MUNNA RAM
CHANDRAVANSHI

15/08/81

OBC

48.89 48.33 66.25

9.778 24.17 9.938

8.4

52.28

2152

231441921310

52.27

HEMSING VERMA

KHOMOO RAM VERMA

22/07/88

OH

OBC

53.6

48.22 63.58

52.67 10.72 24.11 9.537

7.901

52.27

2153

2344811021319

52.26

SUMAN SINHA

MR.TIKAM LAL SINHA

01/09/76

OBC

61.12 43.89 70.58

7.5

52.26

2154

2333682721318

52.26

YAMAN LAL SAHU

SHRI BALARAM

19/08/81

OBC

43.78

51

60.67

59.33 8.756

25.5

9.101

8.9

52.26

2155

2253702321320

52.25

KAMAL DAS SAHU

BISHOUHA RAM SAHU

07/10/85

OBC

44.6

47.72

70.5

59.33

23.86 10.58

8.9

52.25

2156

226082121318

52.25

CHANDRABHAN PURI
GOSWAMI

SAU PURI GOSWAMI

03/12/84

OBC

51.78 48.06 67.08

52

10.36 24.03 10.06

7.8

52.25

46.22

64

50.67 11.33
50

56

50

23.11

9.6

12.04 22.87 9.287


12

12.22 21.95 10.59

8.92

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHRI SHATRUGHAN
DEWANGAN

17/10/83

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

53.11 45.89 69.83

65.82

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.201

52.24

9.873

7.5

52.23

51.33 11.88 22.59 10.06

7.7

52.23

8.4

52.21

2157

231826221319

52.24

SMT. GEETANJALEE
DEWANGAN

2158

237561821315

52.23

KAMAL KISHOR SAHU

KEDARNATH SAHU

10/06/84

OBC

51.8

2159

2266231821316

52.23

TARA CHAND SAHU

RATI RAM SAHU

15/12/88

OBC

59.4

45.17 67.08

2160

2373702721315

52.21

SHESH NARAYAN
SAHU

PAWAN KUMAR

04/02/86

OBC

54.2

45.89 66.83

2161

2272031121314

52.19

NAROTTAM DAS
MAHANT

AMAL DAS MAHANT

15/04/79

OBC

54.67 48.22

53.33 10.93 24.11

9.15

52.19

2162

225800921311

52.19

SMT SUNITA
MAHILANGE

VIJAY KUMAR
MAHILANGE

12/02/78

SC

46.67 50.78 65.75

50.67 9.334 25.39 9.863

7.601

52.19

2163

2293931021317

52.18

ASHOK KUMAR SAHU

RAMJI SAHU

06/04/78

OBC

49.33 47.56 65.58

8.7

52.18

2164

228529221313

52.17

RAJANI JAISWAL

NARAYAN PRASAD
JAISWAL

11/05/80

OBC

51.78 47.22 70.67

10.6

7.601

52.17

2165

232526821311

52.15

SARITA JANGDE

LEELARAM JANGDE

10/01/85

SC

54.2

48.42

62

52

10.84 24.21

9.3

7.8

52.15

2166

235715221316

52.15

PARSANE KUMAR
TAMHARVANSH

DAAU LAL
TAMHARVANSH

24/02/77

SC

57.11

45.5

59.83

60

11.42 22.75 8.975

52.15

2167

2357712721319

52.14

SMT. MADHURI SAHU YUGAL KISHOR SAHU

28/11/82

OBC

51.33 49.33 63.42

51.33 10.27 24.67 9.513

7.7

52.14

2168

2260682721315

52.14

DRON KUMAR
CHANDRAKAR

SURENDRA KUMAR

23/08/86

OBC

50.8

64.17

60.67 10.16 23.25 9.626

9.101

52.14

2169

2307762221311

52.13

SARITA VERMA

TULARAM VERMA

14/09/72

OBC

57.88 47.39 62.42

50

11.58

9.363

7.5

52.13

2170

2358601821316

52.11

VIJAY KUMAR
DHRUWANSHI

VISHWANATH
DHRUWANSHI

14/08/76

OH

OBC

48.89 47.61

67.5

56

9.778 23.81 10.13

8.4

52.11

2171

227770221310

52.10

HARISH KUMAR
JAISWAL

MANIRAM JAISWAL

14/07/82

OH

OBC

56.4

70.3

10.55

7.7

52.10

2172

2345181121318

52.09

PUSHPENDRA
RATHORE

MOHIT RAM RATHORE

15/07/78

OBC

50.67 48.56 63.82

54

8.1

52.09

2173

2306572321316

52.07

KAMLESH KUMAR
VERMA

SHREE- TARAN RAM


VERMA

03/09/87

OBC

50

7.5

52.07

55

49

46.5

45.16

61

47.17 66.58

54.67 10.62 22.95 10.47


50

56

58

10.36

24.5

10.84 22.95 10.02

9.866 23.78 9.837

50.67 10.36 23.61

23.7

51.33 11.28 22.58

10.13 24.28 9.573


11

23.59 9.987

Total
Marks

2174

231122221319

52.06

SADHERAM PATEL

2175

2299662321312

52.06

2176

2300031821314

2177


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

BABU LAL PATEL

03/07/78

OBC

KU. SUNITA SAHU

KAMAL NARAYAN SAHU

03/10/80

OBC

52.04

KAMLESH KUMAR
PATEL

MOHAN KUMAR PATEL

30/04/80

OBC

54

233174221318

52.03

PAWAN KUMAR
KURREY

SHOBHIT RAM KURREY

26/03/84

SC

66

2178

225472921314

52.02

ANITA SAHU

KEJOORAM SAHU

12/09/84

OBC

2179

2344741821311

52.01

NEHRU LAL SAHU

VIPIN SAHU

16/10/88

OBC

2180

2274591321314

52.01

GANESH
CHANDRAVANSHI

FALIT RAM

13/09/79

OBC

2181

2366571021314

52.00

TEJ KUMAR SINHA

MR. DHANAJIT RAM


SINHA

10/11/77

2182

2390292221319

52.00

MAMTA SAHU

RAM KUMAR SAHU

03/09/89

2183

239522921318

51.96

KHUSHBU DESHMUKH K.P.DESHMUKH

13/12/88

2184

2279732721318

51.96

PRAMOD NISHAD

MEHATTER RAM

19/05/81

2185

2267461021316

51.96

LUKESHWARI SAHU

TEJ RAM SAHU

15/08/81

2186

2363061821314

51.96

JASHWANT SINGH
NIRMALKAR

KARAN SINGH
NIRMALKAR

19/06/81

2187

226089821312

51.95

LATA KAUSHIK

RATAN LAL KAUSHIK

2188

2340111921312

51.95

OMPRAKASH
DEWANGAN

2189

2288541121315

51.94

19

20

21

25

26

27

28

29

51.56 50.22 60.92

50

10.31 25.11 9.138

7.5

52.06

50.89 48.56 64.67

52.67 10.18 24.28 9.701

7.901

52.06

49.06 61.42

50

10.8

24.53 9.213

7.5

52.04

44.5

60.55

50

13.2

22.25 9.083

7.5

52.03

50.44 46.39 66.92

58

10.09

23.2

10.04

8.7

52.02

53.4

47.39 67.58

50

10.68

23.7

10.14

7.5

52.01

55.33 45.61 66.25

54.67 11.07 22.81 9.938

8.201

52.01

OBC

53.11 47.14

64.08

54.67 10.62 23.57

9.612

8.201

52.00

OBC

56.8

45.11 68.58

52

11.36 22.56 10.29

7.8

52.00

OBC

50.6

47.89 67.33

52

10.12 23.95

10.1

7.8

51.96

OBC

58.2

46.17 61.58

53.33 11.64 23.09 9.237

51.96

OBC

55.11 46.72 67.17

50

11.02 23.36 10.08

7.5

51.96

OH

OBC

49.78 47.89 68.36

52

9.956 23.95 10.25

7.8

51.96

22/08/80

OBC

50.44 47.83 61.67

58

10.09 23.92 9.251

8.7

51.95

DEO LAL

18/10/78

OBC

40.44 51.67 64.82

55.33 8.088 25.84 9.723

8.3

51.95

RAM PRASAD
SHRIWAS

MEVA LAL SHRIWAS

25/03/76

OBC

51.11 59.91

50.67

25.56 8.987

7.601

51.94

2190

2350651321311

51.94

SATYENDRA KUMAR
CHANDRAVANSHI

VIJAY RAM

20/12/75

OBC

49.78 46.56 64.67

60

9.956 23.28 9.701

51.94

49

17

18

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

9.8

23

24

Total
Marks

2191

2391931921320

51.93

DEV LAL SAHU

2192

2391961921311

51.93

2193

2285042221311

2194


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SWARTH LAL SAHU

0/0/0000

OBC

DEV LAL SAHU

SWARTH LAL SAHU

28/08/83

OBC

51.91

CHANDRA BHUSHAN
PATEL

NARESH RAM PATEL

01/03/77

OBC

2392231621310

51.91

PYARELAL PUHUP

PAWAN SINGH BAI

30/05/81

ST

2195

233334821310

51.91

DURGA SAHU

ANIL

05/01/80

2196

228155221311

51.90

UMESH KUMAR
SHRIWAS

RAMADHAR SHRIWAS

19/03/84

2197

233344221320

51.90

SAVITA KUMARI
BANJARE

RADH RAM

30/09/84

2198

2287611121310

51.87

AJAY KUMAR YADAV

BHAGWAT PRASAD
YADAV

16/07/87

2199

2394642721315

51.86

SHANTANU KUMAR
PUJARI

MADHAW PUJARI

19/01/89

2200

2346411921311

51.86

KUMARI SUNITA
KHANDE

CHHEDI LAL KHANDE

06/06/82

2201

231875221318

51.85

NEELKANTH SARSHIHA HEERALAL SARSHIHA

2202

2309642121317

51.85

SURENDRA KUMAR
RATHORE

2203

237523221318

51.84

MANIK LAL JATWAR

2204

2262562721317

51.84

2205

2290382721311

2206
2207

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

19

20

21

61.33 45.16 62.58

51.3

61.33 45.16 62.58

41.56 51.78 66.08

50.44 46.84

52.67 10.09 23.42

OBC

44.89 47.28 73.27

OBC

49.78 47.72 67.25

SC

53.4

OBC

48.6

ST

59.6

SC

58.89 46.28 62.92

30/12/78

OBC

46

RUPNARAYAN RATHORE

01/07/79

OBC

44

LABHO RAM JATWAR

10/08/79

SC

SHAILENDREE VERMA CHITRASEN VERMA

20/02/79

OBC

51.84

BHUPESH KUMAR
SAHU

04/09/84

OBC

225520921311

51.82

VIVEK CHANDRA SAHU SHRI MANNOO LAL SAHU 17/06/77

2262101821314

51.82

ATMA RAM NAYAK

BRIJ BHUSHAN LAL SAHU

RAM PRASAD NAYAK

06/06/75

16

25

26

27

28

29

12.27 22.58 9.388

7.7

51.93

51.33 12.27 22.58 9.387

7.7

51.93

7.8

51.91

10.5

7.901

51.91

55.33 8.978 23.64 10.99

8.3

51.91

53.33 9.956 23.86 10.09

51.90

47.05 67.27

50.67 10.68 23.53 10.09

7.601

51.90

46.32 71.27

55.33

9.72

8.3

51.87

60.96

52

11.92

9.144

7.8

51.86

50

11.78 23.14 9.438

7.5

51.86

47.72 69.25

56

9.2

23.86 10.39

8.4

51.85

47.72 67.91

60

8.8

23.86 10.19

51.85

48.89 51.11 58.73

8.81

7.7

51.84

52.89 50.72

56

50

8.4

7.5

51.84

64.58

57.33

23.75 9.687

8.6

51.84

OBC

47.13 48.72 66.92

53.33 9.426 24.36 10.04

51.82

OBC

52.13 46.17 66.08

8.4

51.82

49

17

46

47.5

18

70

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

8.312 25.89 9.912

23.16 10.69
23

51.33 9.778 25.56

56

24

10.58 25.36
9.8

10.43 23.09 9.912

Total
Marks

2208

2389952121318

51.82

ANJULATA DANSENA

2209

2368691621316

51.81

2210

2324931021313

2211


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

RADHESYAM DANSENA

05/05/84

OBC

SHAKUN SAHU

KHELAWAN PRASAD
SAHU

03/03/75

OBC

51.80

CHANDRIKA SAHU

CHIMAN LAL SAHU

24/12/78

OBC

2265531321313

51.79

DURGESH KUMAR
NISHAD

BHAGWAT PRASAD
NISHAD

07/07/76

OBC

2212

231705221319

51.78

SMT. MAMTA VERMA ARUN KUMAR VERMA

06/05/79

2213

230349121311

51.74

DULESHWAR PRASAD . KEWAL RAM SAHU

18/07/86

2214

2333912721313

51.73

FALESH KUMAR SAHU SANTRAM SAHU

19/05/84

2215

2302781021314

51.73

POSAN LAL SAHU

PURUSHOTTAM LAL
SAHU

23/09/76

2216

2287302321313

51.73

GHANSHYAM DAS
SAHU

DEVDAS SAHU

30/05/83

2217

228337921314

51.72

KHEMLATA SAHU

SURENDRA KUMAR
SAHU

20/10/77

2218

2272552721317

51.71

KU DEEPTI SINHA

SHRI NAROTTAM SINHA

2219

231971121311

51.70

KAUSHAL RAM
CHOUDHARY

2220

2298882321313

51.70

2221

2327241121311

2222

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

19

20

25

26

27

28

29

47.78 48.56 68.58

51.33 9.556 24.28 10.29

7.7

51.82

44.89 47.78 70.92

55.33 8.978 23.89 10.64

8.3

51.81

55.78 46.69 64.67

50.67 11.16 23.35 9.701

7.601

51.80

44.22 50.28 59.36

59.33 8.844 25.14 8.904

8.9

51.79

OBC

50.44 47.43 69.17

50.67 10.09 23.72 10.38

7.601

51.78

OBC

54.8

45.78 65.92

53.33 10.96 22.89 9.888

51.74

OBC

48.2

49.83

64.5

24.92 9.675

7.5

51.73

OBC

57.33 46.97 61.17

50.67 11.47 23.49 9.176

7.601

51.73

OBC

56.4

64.5

52

11.28 22.97 9.675

7.8

51.73

OBC

54.89 46.91 65.25

50

10.98 23.46 9.788

7.5

51.72

04/01/84

OBC

46.22 68.67

55.33

10.3

8.3

51.71

MADHO RAM

29/03/77

OBC

48.67 48.56 65.25

52.67 9.734 24.28 9.788

7.901

51.70

SMT RASHMI SAHU

PANNA LAL SAHU

15/07/86

OBC

51

47.33 67.58

51.33

23.67 10.14

7.7

51.70

51.69

SATYENDRA KUMAR
MITRA

GANGA RAM MITRA

31/07/77

SC

53.56

46.5

66.18

52

10.71 23.25 9.927

7.8

51.69

2346621121311

51.69

JAGANNATH PRASAD
KASHYAP

RADHESHYAM KASHYAP

18/12/80

HH

OBC

46.44 47.72 69.58

54

9.288 23.86 10.44

8.1

51.69

2223

2279792321317

51.68

ANIL KUMAR SAHU


VANPAL

GOPAL RAM SAHU

12/05/73

OBC

44.5

46.94 72.08

56.67

8.501

51.68

2224

2270411121312

51.67

MANOJ KUMAR
TANDAN

YADO LAL TANDAN

06/02/80

SC

45.56 49.72 65.33

52.67 9.112 24.86

7.901

51.67

50

17

45.94

18

21

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

9.64

10

10.2

8.9

23

23.11

24

23.47 10.81
9.8

Total
Marks

2225

239304621312

51.66

KESHO RAM SAHU

2226

2336052321314

51.66

2227

239556121320

2228


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

18

19

20

15/05/81

OBC

64.67 44.61

56.16

JAMEEL KHAN MIRASI GAFUR KHAN

09/10/80

OBC

43.4

51.66

SINDHU RAM SAHU

LATE BALIRAM SAHU

05/06/76

OBC

50.38 45.72

73.5

2315512121318

51.65

PRASHANT KUMAR
GUPTA

JATENDRA

15/02/83

OBC

51.56 49.22 59.55

52

2229

231813821320

51.63

KESHAV PRASAD
DEWANGAN

TIJAU RAM

12/09/82

OBC

64.22 47.53 48.17

2230

2380302221318

51.63

DEVRAJ SAHU

CHANDRABADAN SAHU

26/02/82

OBC

53.33 46.83

2231

2310922221317

51.62

NANDANI
CHANDRAKAR

RAJESH

19/12/78

OBC

53.33 44.34 70.58

2232

2355652321313

51.62

DAMODAR LAL
MESHRAME

NAMDEO MESHRAME

15/12/84

OBC

51.8

2233

2386421821317

51.62

MOTEELAL YADAV

SADHU RAM YADAV

02/08/76

OBC

51.56 45.56

72.82

50.67 10.31 22.78

2234

2273071021310

51.60

SMT. GUMTEE SAHU

SHRI ASHOK KUMAR


SAHU

01/01/80

OBC

51.11 45.83 72.42

2235

2371951821310

51.56

CHANDRA KUMAR
SAHU

REWA RAM SAHU

01/01/78

OBC

48.22 45.83

2236

2319592121320

51.55

SMT. KUNTI PATEL

MUKESH KUMAR PATEL

01/09/84

OBC

57.11 42.44 70.75

2237

2292552121315

51.54

GHANSHYAM LAL
YADAV

RAM LAL YADAV

21/01/71

OBC

46.13

2238

2390132221315

51.54

DOMAR SINGH VERMA FERU RAM VERMA

05/01/81

OBC

55.11 46.61

2239

2327531121314

51.53

RENUKA VAISHNAW

MUKTAAMANI
VAISHNAW

04/09/83

OBC

2240

2326481121313

51.52

SHYAMLE PRASAD
PATEL

ANTRAM PATEL

22/06/73

OBC

2241

2304591921314

51.52

MAHENDRA KUMAR
KURMI

JAGADEV PRASAD

07/05/80

OBC

PITMBAR

16

24

25

26

27

28

29

8.424

51.66

7.8

51.66

11.03

7.7

51.66

10.31 24.61 8.933

7.8

51.65

52

12.84 23.77 7.226

7.8

51.63

54

10.67 23.42

9.45

8.1

51.63

54.67 10.67 22.17 10.59

8.201

51.62

7.5

51.62

10.92

7.601

51.62

50.67 10.22 22.92 10.86

7.601

51.60

58.67 9.644 22.92

10.2

8.801

51.56

55.33 11.42 21.22 10.61

8.3

51.55

70.42

56.67 9.226 23.25 10.56

8.501

51.54

64.72

50

11.02 23.31

9.708

7.5

51.54

51.56 48.78 62.18

50

10.31 24.39 9.327

7.5

51.53

48.38 48.33 67.18

50.67 9.676 24.17 10.08

7.601

51.52

50.67

7.601

51.52

60

17

49.89 68.25
0

63

47.94 65.25

46.5

68

45.33 61.67

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

53.33 12.93 22.31


52

8.68

24.95 10.24

51.33 10.08 22.86

50

10.36 23.97 9.788

12

22.67

9.25

Total
Marks

2242

2270682121315

51.51

SOMNATH PATEL

2243

2266211921319

51.51

2244

2311561821316

2245


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

DHANESH RAM PATEL

21/07/81

OBC

48

ONKAR PRASAD
KASHYAP KASHYAP

SRI KAJU RAM KASHYAP

29/07/75

OBC

51.51

SMT. BHARTI SAHU

SITARAM SAHU

12/01/83

OBC

2277821021320

51.49

BENIMADHAW
NAGESH

SHRI BAL RAM NAGESH

23/02/81

OBC

2246

2381692221313

51.49

ASHWANI KUMAR
VERMA VERMA

LAKHAN LAL VERMA

07/08/77

2247

2320921321311

51.49

SUNIL KUMAR PATRE

SRI DHANNU RAM PATRE 27/07/85

2248

2345372121317

51.47

SANTLAL NISAD

KANHAIYA LAL NISAD

06/10/76

2249

2333251121315

51.43

BIRAS KUMAR
MARKANDAY

RAM GOPAL
MARKANDAY

06/04/77

2250

2343192121312

51.41

RATNA WATI NAIK

UTTARA KUMAR NAIK

15/06/82

2251

229828221314

51.39

SANJOO RAM
NIRMALKAR

RAMLAL NIRMALKAR

18/01/74

19

20

21

22

25

26

27

28

29

47.67 67.17

53.33

9.6

23.84 10.08

51.51

49.38 47.89 64.58

53.33 9.876 23.95 9.687

51.51

55.11 47.17 61.33

51.33 11.02 23.59

7.7

51.51

59.33 45.28 61.92

51.33 11.87 22.64 9.288

7.7

51.49

OBC

44.22 54.11 53.92

50

8.844 27.06 8.088

7.5

51.49

SC

54.8

50

10.96 22.53

10.5

7.5

51.49

OBC

47.11 50.78 58.36

52.67 9.422 25.39 8.754

7.901

51.47

SC

46.67 51.11 52.25

9.334 25.56 7.838

8.7

51.43

OBC

56.22 47.11 60.08

50.67 11.24 23.56 9.012

7.601

51.41

OBC

66.5

55.33

9.2

23.92 9.975

8.3

51.39

2252

2338262321319

51.37

SONCHAND SAHU

NAKUL RAM SAHU

30/04/81

OBC

48.67 45.39 64.25

62

9.734

22.7

9.638

9.3

51.37

2253

2374502121313

51.36

KAMLA PATEL

HRISHIKESH PATEL

06/01/75

OBC

51.38 47.67

54

10.28 23.84

9.15

8.1

51.36

2254

2316622221318

51.35

BHUMIKA VERMA

RUPESHWAR VERMA

22/05/86

OBC

60.6

50

12.12 21.45 10.29

7.5

51.35

2255

230511121310

51.35

GIRWAR LAL SAHU

CHHABI LAL SAHU

10/06/73

OBC

52.38 45.44

58

10.48 22.72

9.45

8.7

51.35

2256

2274421021311

51.34

ROHIT KUMAR SAHU

LOKNATH SAHU

01/01/78

OBC

50.89 44.72 70.67

54.67 10.18 22.36

10.6

8.201

51.34

2257

2373381821315

51.31

SAVITRI DADSENA

PUNITRAM DADSENA

08/10/69

OBC

47.88

70.92

50.67 9.576

23.5

10.64

7.601

51.31

2258

2293731121313

51.30

LATA CHANDRA

HEM LAL CHANDRA

29/06/77

OBC

53.33 46.17

65

10.67 23.09

9.75

7.8

51.30

46

17

45.05

47.83

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

70

61

42.89 68.58

47

63

58

52

23

24

9.2

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

19/06/80

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

50.44 47.28 61.82

72.22

48.58 63.75
46.5

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

55.33 10.09 23.64 9.273

8.3

51.30

50.67

9.35

23.5

10.83

7.601

51.28

52.67

9.52

24.29 9.563

7.901

51.27

69.42

53.33

9.6

23.25 10.41

51.26

52

10.71 23.11 9.638

7.8

51.26

2259

2376402121315

51.30

MANJU NAIK

SHRI BHANUPRATAP
NAIK

2260

229876121318

51.28

RAJESH KUMAR
CHAUHAN

SHOBHA RAM CHAUHAN

19/06/75

SC

46.75

2261

2359372121311

51.27

ARUNA SAHU

A.R. SAHU

09/08/86

OBC

47.6

2262

237548921312

51.26

Anupama Umare

Shambhu Umare

01/01/88

OBC

48

2263

229487821314

51.26

ROHIT KUMAR SAHU

BHARAT LAL SAHU

17/04/82

OH

OBC

53.56 46.22 64.25

2264

2336231921318

51.23

NARENDRA KUMAR
DIWAKAR

CHAITU RAM DIWAKAR

03/06/87

SC

57.6

45.68 55.82

56.67 11.52 22.84 8.373

8.501

51.23

2265

2272011321320

51.22

HARIT KUMAR LAHARE SHYAM DAS

04/02/85

SC

51.4

45.33

62.5

59.33 10.28 22.67 9.375

8.9

51.22

2266

237656221316

51.21

BUDHRAM KASHYAP

BEDRAM KASHYAP

30/12/79

OBC

50.44 48.39

61.5

51.33 10.09

9.225

7.7

51.21

2267

229470921311

51.19

UTTAM KUMAR
PRAJAPATI

RAMJI PRAJAPATI

05/07/78

OBC

49.11 50.89 54.17

9.822 25.45 8.126

7.8

51.19

2268

2371241121316

51.16

TAMESHWARI SAHU

KRISHNA KUMAR SAHU

02/05/82

OBC

50.44 46.39 65.82

53.33 10.09

9.873

51.16

2269

2377361121310

51.12

AMAL KUMAR
NIRMALKAR

FAGUWA RAM
NIRMALKAR

07/07/77

OBC

51.33 45.78 68.42

51.33 10.27 22.89 10.26

7.7

51.12

2270

2389841621316

51.12

SHYAM KUMAR PATEL RAM LAL PATEL

14/07/81

OBC

48.89

64.91

50.67 9.778

9.737

7.601

51.12

2271

2304012721311

51.10

TIKESHWAR KUMAR
SAHU

AGAT RAM SAHU

18/09/80

OBC

47.78 47.06 70.08

9.556 23.53 10.51

7.5

51.10

2272

231285121313

51.09

SANTOSH KUMAR
BARLE

VISHAY LAL BARLE

05/05/76

SC

51.78 46.17

52.67 10.36 23.09

9.75

7.901

51.09

2273

2339742121311

51.09

LAXMI NARAYAN
DANSENA

KESHAW PRASAD
DANSENA

02/03/79

OBC

49.78 46.44 66.08

53.33 9.956 23.22 9.912

51.09

2274

226990821311

51.09

DEVENDRA KUMAR
KOUSHIK

KRISHNA KUMAR

24/04/80

OBC

47.56 50.11 59.45

50.67 9.512 25.06 8.918

7.601

51.09

2275

2277692221315

51.08

VIJAYLATA SAHU

LEKH RAM SAHU

24/07/84

OBC

49.2

7.5

51.08

47

48

65

47.11 67.92

52

50

50

9.84

24.2

23.2

24

23.56 10.19

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

LT. SHRI DOLAKSH RAM


SAHU

24/08/82

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

47.33 46.94 63.58

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

57.33 9.466 23.47 9.537

8.6

51.07

2276

2255721821314

51.07

SAUBHAGYA KUMAR
SAHU

2277

2365592221312

51.06

PRATIBHA SONI

MANOJ SONI

14/11/69

OBC

61.63 39.72 73.17

52.67 12.33 19.86 10.98

7.901

51.06

2278

2320941421319

51.06

SARITA NARETI

GAYARAM NARETI

09/07/83

ST

47.33 45.44

72.5

53.33 9.466 22.72 10.88

51.06

2279

232072221319

51.06

KUNDAN LAL PURENA BANSHI LAL PURENA

30/06/78

SC

45.33 47.67 66.36

54.67 9.066 23.84 9.954

8.201

51.06

2280

231405121320

51.05

SMT. SANTOSHI
SONWANI

PUNAMCHAND
SONWANI

05/09/80

OBC

50.22 45.56

65.5

8.4

51.05

2281

2275452721313

51.03

KHILESHWAR SINGH
SAHU

KASHI RAM SAHU

23/09/77

OBC

45.33 47.33 71.33

50.67 9.066 23.67

10.7

7.601

51.03

2282

227620121317

51.03

PUSHPALATA SINHA

ANESHWAR PRASAD
SINHA

22/08/82

OH

OBC

44.2

49.33

65.5

51.33

8.84

24.67 9.825

7.7

51.03

2283

2331751821315

51.02

VINOD KUMAR bariha ramprasad

10/07/79

ST

50

45.78

68.89

52

10

22.89

10.33

7.8

51.02

2284

226131821315

51.00

RAVISHANKAR
SANADYA

05/05/83

OBC

46

48.72 60.27

56

9.2

24.36 9.041

8.4

51.00

2285

2382452221310

51.00

LEKH RAM SAHU SAHU PREM LAL SAHU

12/03/77

OBC

55.33 45.11 63.83

52

11.07 22.56 9.575

7.8

51.00

2286

2338501121320

50.99

GOVARDHAN
KASHYAP

17/05/78

HH

OBC

52.44 49.89

53.7

50

10.49 24.95 8.055

7.5

50.99

2287

2287451121318

50.98

CHNESHWAR PRASAD
BABOO LAL BARETH
BARETH

01/06/74

OBC

50.5

46.5

65.55

52

10.1

23.25 9.833

7.8

50.98

2288

2393261321315

50.98

SUKHCHAIN
CHANDRAVANSHI

ANDHYA PRASAD
CHANDRAVANSHI

04/04/86

OBC

62.2

41.22

69.5

50

12.44 20.61 10.43

7.5

50.98

2289

2294051021315

50.96

TRIVENI SAHU

GOPKUMAR SAHU

09/01/83

OBC

57.11 46.94 54.42

52.67 11.42 23.47 8.163

7.901

50.96

2290

2318872121310

50.94

SMT YANTA PATEL

RAMAWATAR PATEL

25/03/73

OBC

47.25 47.78 63.36

23.89 9.504

8.1

50.94

2291

2335381121318

50.94

BHAGIRATHI PATEL

LOKNATH PATEL

15/02/77

OH

OBC

48.88 46.78 63.17

55.33 9.776 23.39 9.476

8.3

50.94

2292

2268001121320

50.93

SMT SANGITA
RATHORE

GOPI CHAND RATHORE

02/07/83

OBC

52.67 46.44 59.18

55.33 10.53 23.22 8.877

8.3

50.93

AVON RAM SANADYA

RAM BHAWAN KASHYAP

56

54

10.04 22.78 9.825

9.45

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

07/08/74

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

46.38 45.33 69.25

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

57.33 9.276 22.67 10.39

8.6

50.93

2293

2287162221311

50.93

LACHCHHI RAM SAHU


JOGI RAM SAHU
SAHU

2294

2327552221320

50.92

REENA SAHU

KHEMCHARAN SAHU

20/09/82

OBC

47.78 47.33 62.67

55.33 9.556 23.67 9.401

8.3

50.92

2295

2299171821310

50.90

SARITA PRADHAN

ONKAR PRADHAN

16/09/83

OBC

48.6

45.89 66.25

55.33

22.95 9.938

8.3

50.90

2296

225696221316

50.90

GOPAL PRASAD
VERMA

ASHA RAM VERMA

30/12/78

OBC

46.44 46.44 69.25

53.33 9.288 23.22 10.39

50.90

2297

238425121319

50.89

KULESHWAR SINHA

TORAN LAL

18/07/84

OBC

53.33

23.81 9.488

50.89

2298

2366042721320

50.89

ASHOK KUMAR
NISHAD

MR SUKHDEW SINGH

27/07/70

OBC

50.75 47.78

60.3

52

10.15 23.89 9.045

7.8

50.89

2299

225623921319

50.87

SUNITA TIWARI

INDRA KAMAL TIWARI

02/05/79

OH

GEN

47.11 45.67 68.08

56

9.422 22.84 10.21

8.4

50.87

2300

2290201821515

50.86

minketan kumar sahu pawitra mohan sahu

12/02/77

OBC

47.56 47.17 66.42

52

9.512 23.59 9.963

7.8

50.86

2301

2367641621314

50.86

MAHESH CHANDRA
BAGALE

RAMESH CHANDRA
BAGALE

01/06/80

GEN

45.11

61.58

60.67 9.022

23.5

9.237

9.101

50.86

2302

2328802221312

50.84

MAHESHWARI SAHU

RAM KUMAR SAHU

02/03/80

OBC

44

47.33 67.83

54.67

8.8

23.67 10.17

8.201

50.84

2303

2381821621313

50.83

PUSHPLATA KARSAL

CHANDRAPRAKASH
SINGH KARSAL

18/10/84

ST

38

71.55

56.67

7.6

10.73

8.501

50.83

2304

2272962221314

50.81

ASHOK KUMAR
JAISWAL

PADMLOCHAN

07/08/78

OBC

46.44 49.94 58.33

52

9.288 24.97

8.75

7.8

50.81

2305

2366381821310

50.80

SATYANARAYAN SAHU SANTOSH SAHU

23/05/79

OBC

62.44 41.28

67.78

50

12.49 20.64

10.17

7.5

50.80

2306

236752621313

50.79

MAHENDRA KUMAR
SINHA

SURENDRA KUMAR
SINHA

06/07/81

OBC

73.61

53.33

10.8

11.04

50.79

2307

2350181121316

50.77

PURUSHOTTAM LAL
DEWANGAN

BIHARI LAL DEWANGAN

01/12/82

OBC

43.56 47.21 66.36

56.67 8.712 23.61 9.954

8.501

50.77

2308

2363992221311

50.76

YASHBALA
CHANDRAKAR

LAXMINATH
CHANDRAKAR

27/03/81

OBC

47.56 43.33

70.58

60

9.512 21.67

10.59

50.76

2309

2356882221315

50.75

SHYAM LAL THAKUR

BARSAN SINGH THAKUR

01/05/78

ST

50.89 46.94

62

52

10.18 23.47

9.3

7.8

50.75

48

54

47.61 63.25

47

48

41.89

9.72

9.6

24

20.95

Total
Marks

2310

227645621315

50.70

PREM CHAND SAHU

2311

2355671821314

50.70

JANMAJAY PATEL

2312

227929821310

50.69

2313

233152821312

2314


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SUKH NANDAN SAHU

16/07/78

OBC

PAREEKSHIT PATEL

08/09/76

OBC

NARESH KUMAR SONI RAMDAYAL SONI

05/09/75

OBC

50.68

SATISH KUMAR
TAMBOLI

NANDRAM TAMBOLI

04/12/81

OBC

2302791821310

50.68

UMEND SINGH
YADAW

PUNAU RAM YADAW

22/03/77

2315

2361642221311

50.68

PRAVIN KUMAR
NAYAK

TARAN SINGH NAYAK

22/01/88

2316

2379951621320

50.68

ANT RAM RATHIA

DAULAT RAM RATHIA

24/06/82

2317

2383851821314

50.67

NEERAJ KUMAR SAO

ANAND RAM SAO

08/07/76

2318

2252692721319

50.65

GODAVARI SINHA

SHRI ASHWANI KUMAR


SINHA

10/11/86

2319

2275082721319

50.62

Manjulata Prajapati

Santosh Kumar Prajapati

01/07/78

2320

239642821313

50.61

LALITA V

V.K.MOHAN

2321

2355441821318

50.61

MAMTA SAHU

2322

230182921312

50.59

2323

2349071121318

2324

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

45.33 48.39 58.25

58

9.066

24.2

8.738

8.7

50.70

46.44 47.89 62.42

54

9.288 23.95 9.363

8.1

50.70

41.5

65.58

58.67

8.801

50.69

50.22 46.28

66

50.67 10.04 23.14

7.601

50.68

OBC

49.56 45.06 70.92

50.67 9.912 22.53 10.64

7.601

50.68

OBC

42

49.5

65.53

51.33

ST

54.89

45.5

61

VH

OBC

53.33 42.89 69.75

OBC

50.2

45.11 69.67

OBC

46.44 46.61 64.17

56

15/06/81

GEN

39.78 46.09 70.73

SHYAM LAL SAHU

18/03/89

OBC

51.4

45.61 62.83

PARMESHWAR LAL

GORE LAL

05/07/83

OBC

52.89 46.17 56.83

50.58

ASHISH KUMAR
BANJARE

SHEONARAYAN BANJARE 26/01/77

SC

2360331121315

50.56

SHIV SHANKAR
JALTARE

SARAHU JALTARE

14/06/88

OBC

2325

2383962121313

50.55

DHANESHWARI PATEL BRIJESH PATEL

03/07/74

OBC

2326

2383062321317

50.54

JAYANT KUMAR
VASNIK

09/04/75

SC

SHRI JANARDAN VASNIK

16

17

47.5

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

8.3

23.75 9.837
9.9

24.75

9.83

7.7

50.68

52

10.98 22.75

9.15

7.8

50.68

54

10.67 21.45 10.46

8.1

50.67

50.67 10.04 22.56 10.45

7.601

50.65

9.288 23.31 9.626

8.4

50.62

60

7.956 23.05 10.61

50.61

54

10.28 22.81 9.425

8.1

50.61

56

10.58 23.09 8.525

8.4

50.59

50.67 46.28 61.36

54

10.13 23.14 9.204

8.1

50.58

50.6

46.32 64.55

50.67 10.12 23.16 9.683

7.601

50.56

49.38 46.22 63.08

9.876 23.11 9.462

8.1

50.55

43.33 49.89 62.17

50.67 8.666 24.95 9.326

7.601

50.54

54

8.4

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHRI TEJ RAM


DEWANGAN

24/08/75

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

19

20

21

23

51.78 46.61 62.33

50

10.36 23.31

24

25

26

27

28

29

9.35

7.5

50.51

2327

231920921315

50.51

SMT. MOHESHWARI
DEWANGAN

2328

2317592121316

50.48

NGESHWARI PATEL

RAMADHAR PATEL

14/03/86

OBC

47.2

45.58 67.67

54

9.44

22.79 10.15

8.1

50.48

2329

233551121311

50.47

KRITI MAHESHWARI

TUKA RAM

20/02/85

SC

48.2

46.22 64.83

53.33

9.64

23.11 9.725

50.47

2330

2340802721311

50.47

JIWRAKHAN LAL SAHU PARMANAND SAHU

01/11/72

OBC

56.25 45.17 60.25

50.67 11.25 22.59 9.038

7.601

50.47

2331

228091621317

50.47

ONKAR PRASAD
NIRMAL

GAYA RAM NIRMAL

05/05/74

OBC

52.13 46.39 53.67

58.67 10.43

8.051

8.801

50.47

2332

231862921310

50.47

NGITA SAHU

PANKAJ KUMAR SAHU

05/04/76

OBC

49.88 45.44

68.5

50

9.976 22.72 10.28

7.5

50.47

2333

2328472121312

50.46

NARAYAN GUPTA

BADRI PRASAD GUPTA

25/06/77

OBC

47.78 45.61 66.67

54

9.556 22.81

10

8.1

50.46

2334

2334161121316

50.44

SATYA YADAV

PANDIT RAM YADAV

08/10/79

OBC

38.44

54

7.688 24.75

9.9

8.1

50.44

2335

2283182221313

50.42

RAMESHWARI
GHRITLAHRE

SAHETTARRAM
GHRITLAHRE

12/01/77

SC

52.44 45.14 63.08

52.67 10.49 22.57 9.462

7.901

50.42

2336

2367441621316

50.40

KAMAL SINGH
MARKAM

SHRI NARAYAN SINGH

20/12/81

ST

46.22 45.06

67.5

56.67 9.244 22.53 10.13

8.501

50.40

2337

2283051621320

50.37

SHIVCHARAN SINGH
KARPE

JAGMOHAN SINGH

04/01/81

ST

45.33 66.73

54

22.67 10.01

8.1

50.37

2338

233888821312

50.36

RANJEET KUMAR
KHANDAY

BHAGWAT PRASAD
KHANDAY

31/03/83

SC

39.78 47.94 60.91

62

7.956 23.97 9.137

9.3

50.36

2339

2269971421313

50.29

RUPNARAYAN NISHAD NANKU RAM NISHAD

28/05/79

OBC

44.22 48.61 60.92

53.33 8.844 24.31 9.138

50.29

2340

2265081621316

50.28

ISHWAR SINGH
KANWAR

THAKUR SINGH KANWAR 05/08/77

ST

50.89 45.22 65.91

50.67 10.18 22.61 9.887

7.601

50.28

2341

231078121318

50.26

DEMIN SAHU

NIHAL SINGH SAHU

07/04/79

OBC

43.78 45.89 67.75

56

8.756 22.95 10.16

8.4

50.26

2342

2331982221317

50.26

NAMRATA YADU

SHRI RAMANUJ YADU

20/12/84

OBC

50.2

45.39 62.83

54

10.04

22.7

9.425

8.1

50.26

2343

2331502721316

50.25

LILADHAR SAHU

SHRI ROMLAL SAHU

15/06/85

OBC

47.8

46.06 65.75

52

9.56

23.03 9.863

7.8

50.25

48

49.5

66

9.6

23.2

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

CHHABI LAL

17/12/80

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

46.67 49.17 58.18

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

7.601

50.25

2344

229603221315

50.25

DEO PRAKASH
DEWANGAN

2345

2275812321311

50.23

CHITREKHA SAHU

PREET LAL SAHU

17/11/80

OBC

42.22 48.33

67.5

50

8.444 24.17 10.13

7.5

50.23

2346

2289042221314

50.21

ROOMAN KUMAR
DAHARIYA

PANNA LAL

05/01/78

SC

50.44 45.72 63.08

52

10.09 22.86 9.462

7.8

50.21

2347

2388162521314

50.20

SUSHEEL KUMAR
KUSHWAHA

BANSH RUP RAM

01/09/76

OBC

40

52

25.22 9.177

7.8

50.20

2348

235740221313

50.17

PARVATI VAISHNAW

SHRI RAMKUMAR DAS


VAISHNAW

12/06/80

OBC

44

67.83

58

8.8

22.5

10.17

8.7

50.17

2349

229014821311

50.16

tirath tandon

bharosh tandon

04/05/82

SC

50.44 45.74 64.67

50

10.09 22.87 9.701

7.5

50.16

2350

2364632121319

50.16

GEETA PATEL

S0HANG NATH PATEL

20/05/83

HH

OBC

45.33 50.06 51.08

56

9.066 25.03 7.662

8.4

50.16

2351

2297242721313

50.13

JAGESHWAR SINGH
DHRUW

SHRI RIKHI RAM DHRUW

21/05/86

ST

52.8

50

10.56

8.876

7.5

50.13

2352

231471121317

50.13

SHISHUPAL .

BISHAL RAM

01/07/80

OH

OBC

53.56 45.83

50

10.71 22.92

7.5

50.13

2353

2375161821319

50.12

PALLAWI SAHU

BHUWANESHAR SAHU

17/05/79

OBC

52.44 43.83 60.08

58

10.49 21.92 9.012

8.7

50.12

2354

2304411121311

50.10

BODHI RAM SATNAMI PURUSHOTTAM

10/06/82

SC

49.33 45.94 61.75

53.33 9.866 22.97 9.263

50.10

2355

2299182721320

50.09

PRAHLAD PATEL

SOHAN PATEL

04/02/79

OBC

50.44

66.67

53.33 10.09

10

50.09

2356

2305011621318

50.09

DHIRENDRA JAISWAL

BHAGWAN PRASAD

17/04/77

OBC

45.78 47.56

59

55.33 9.156 23.78

8.85

8.3

50.09

2357

2271311621313

50.06

Amar Nath Sahu

Suddhu Ram Sahu

10/09/78

OBC

50.44

65.18

51.33 10.09

9.777

7.7

50.06

2358

2364452121314

50.06

GEETA PATEL

SOHANGNATH PATE

20/05/83

HH

OBC

45.33 50.06 51.08

55.33 9.066 25.03 7.662

8.3

50.06

2359

2267661321315

50.03

HEMCHAND
CHANDRAVANSHI

SHRI RAMLAL

10/02/79

OBC

53.11 45.94 56.92

52.67 10.62 22.97 8.538

7.901

50.03

2360

239421821311

50.02

Priti Vishwakarma

Shyambihari
vishwakarma

11/07/72

OBC

50.25

50.67 10.05 23.25 9.123

7.601

50.02

50.44 61.18
45

46.39 59.17

44

45

46.5

60

60.82

50.67 9.334 24.59 8.727

23.2

22

22.5

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

BHUPAT SINGH VERMA

02/08/83

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

69.92

52
50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.201

50.00

10.49

7.8

49.99

9.822 22.45 10.17

7.5

49.94

53.33 8.712 24.81 8.412

49.93

10.77 20.14 10.01

49.93

9.12

2361

238891921320

50.00

LILENDRA SINGH
VERMA

2362

2341412721318

49.99

Sangeeta Vaishnaw

Kamlesh Vaishnaw

09/10/74

OBC

2363

226334921313

49.94

KHULESHWARI SAHU

SHRI CHURAMAN

22/11/82

OBC

49.11 44.89 67.83

2364

228242621313

49.93

PRADIP KUMAR
VAISHNAVA

KINKAR DAS VAISHNAVA

08/09/74

OBC

43.56 49.61 56.08

2365

239381221320

49.93

SUSHMA SAHU

RAM KUMAR SAHU

05/09/74

OBC

53.87 40.28 66.75

60

2366

2306451921319

49.90

TULARAM SAHU

PREM LAL SAHU

15/12/87

OBC

45.6

51.11 50.82

50.67

25.56 7.623

7.601

49.90

2367

2315542221313

49.84

RAJESH KUMAR
RATADE

GANESH RAM RATADE

13/09/79

SC

43.11 49.78 58.17

50.67 8.622 24.89 8.726

7.601

49.84

2368

2273052121318

49.84

CHAIN PRASAD PATEL VIDYANAND PATEL

26/07/83

OBC

49.2

45.11 66.27

22.56 9.941

7.5

49.84

2369

2255911321311

49.81

VALLABHA DAS
VAISHNAV

SHRI DEWA DAS

12/12/76

OBC

46.44 45.72 61.08

56.67 9.288 22.86 9.162

8.501

49.81

2370

2254532221320

49.81

CHANDRIKA SINHA

PRADEEP

15/06/74

OBC

55.38 48.11

46.5

51.33 11.08 24.06 6.975

7.7

49.81

2371

2271192321313

49.79

RAJSHRI CHOUHAN

A.R. CHOUHAN

27/07/69

SC

48.5

48.87 53.67

50.67

24.44 8.051

7.601

49.79

2372

2382232721311

49.78

MANMOHAN DAS
MANIKPURI

HUKUM DAS MANIKPURI

31/03/77

OH

OBC

50.44 45.33 60.83

52.67 10.09 22.67 9.125

7.901

49.78

2373

2322092621317

49.77

DHARMENDRA RAM

JAIDAF RAM

26/07/78

OBC

42.89 46.17 61.36

59.33 8.578 23.09 9.204

8.9

49.77

2374

2345041921316

49.72

SWAROOP KUMAR
DIVY

PYARE LAL DIVYA

03/06/78

SC

57.56 42.11 61.67

52.67 11.51 21.06 9.251

7.901

49.72

2375

2360641921318

49.67

DINESH KUMAR
SHANDILYA

BHAGWAT PRASAD
SHANDILYA

28/08/78

OBC

49.56 50.33 47.29

50

9.912 25.17 7.094

7.5

49.67

2376

2287552721320

49.66

MANOJ KUMAR SAHU JAGATARAN LAL SAHU

23/06/85

OBC

38.8

46.83 62.58

60.67

7.76

23.42 9.387

9.101

49.66

2377

2346702321319

49.64

SUNITA RANGARE

24/05/84

SC

46.8

45.61

50

9.36

22.81 9.975

7.5

49.64

BUDHU LAL RANGARE

46.22 44.06 70.17


46

45

66.5

54.67 9.244 22.03 10.53

50

9.2

9.84

9.7

22.5

Total
Marks

2378

228248921312

49.63

LALIT KISHORI SAHU

2379

2317272321310

49.58

2380

2328932221314

2381


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

PREM DAS SAHU

17/01/78

OBC

PRATIMA
KHOBRAGADE

SHRI SHANKER LAL


KHOBRAGADE

13/07/75

SC

49.57

VIRENDRA KUMAR
DHIWAR

GOPAL SINGH DHIWAR

24/04/84

OBC

236926921311

49.53

Devendra kumar
chandraker

shankar lal

03/09/87

OBC

2382

2382042721311

49.52

JHUMMAN LAL
DEWANGAN

TILAK RAM DEWANGAN

15/09/67

2383

2278362521312

49.38

JEETENDRA SINGH

GOVIND SINGH

25/11/83

2384

2396951021310

49.37

TIKAM LAL SAHU

SITA RAM SAHU

07/03/84

2385

2341232321318

49.35

NEERAJ KUMAR
VERMA

JHANAK RAM VERMA

11/03/84

2386

228306121311

49.32

CHANDU LAL SAHU

SALIK RAM SAHU

16/04/74

2387

237258821319

49.29

UTTARA KUMAR PATEL PHIRATU RAM PATEL

07/09/77

2388

2396962321313

49.26

DEHAR DAS SAHU


SAHU

KIRTAN DAS

2389

2353301021312

49.23

GHANSHYAM SAHU

2390

2254801121311

49.22

2391

225471621313

2392

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

39.33 48.61 65.08

51.13 43.39 67.75

50

10.23

51.6

45.11

61.33

50

10.32 22.56

41.8

46.22 65.08

55.33

OBC

56.25 44.89

51.5

54

ST

42

45.78 67.92

52.67

OBC

55.11

39.5

73.33

50.67 11.02 19.75

OBC

48.6

47.28 55.92

50.67

9.72

OBC

43.75 45.11 66.08

54

8.75

OBC

44.89 48.11 56.36

52

15/01/72

OBC

47.13 43.49

69.95

BHIKHU RAM SAHU

15/12/78

OBC

49.56 43.11

62.4

56

9.912 21.56

ADARSH SONI

DEVI KUMAR SONI

27/11/82

OBC

45.78 45.61 65.09

50

49.17

LALIT KUMAR
MANDALE

JHUNU DAS MANDALE

10/04/86

SC

47.8

45.89 59.08

225489621317

49.17

LALIT MANDALE

JHUNU DAS MANDALE

10/04/86

SC

47.8

45.89 59.08

2393

233019221313

49.14

CHAKRADHER SAHU

RAM PRASAD SAHU

21/01/80

OBC

49.78 45.44 57.73

2394

234820221310

49.12

DANDI RAM PATEL

SITA RAM

15/12/76

OBC

45.33 45.94 57.92

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

7.7

49.63

10.16

7.5

49.58

9.2

7.5

49.57

23.11 9.762

8.3

49.53

11.25 22.45 7.725

8.1

49.52

7.901

49.38

11

7.601

49.37

23.64 8.388

7.601

49.35

22.56 9.912

8.1

49.32

8.978 24.06 8.454

7.8

49.29

10.49

7.601

49.26

9.36

8.4

49.23

9.156 22.81 9.764

7.5

49.22

52

9.56

22.95 8.862

7.8

49.17

52

9.56

22.95 8.862

7.8

49.17

52

9.956 22.72

8.66

7.8

49.14

56

9.066 22.97 8.688

8.4

49.12

51.33 7.866 24.31 9.762

8.36

8.4

21.7

22.89 10.19

50.67 9.426 21.75

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

ANUJ KUMAR

20/06/77

SC

46.67 47.17

18

19

20

21

56

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.4

7.8

49.12

49.09

7.901

49.06

2395

235974821320

49.12

SMT AMARJNTI
JANGDE

2396

2270552321319

49.09

AVINASH GAIKWAD

DHANSINGH GAIKWAD

01/07/83

SC

41.6

48.22 57.75

53.33

2397

2353572321317

49.06

RAJEEV KUMAR
KANOJE

BHIKHAM LAL KANOJE

13/12/74

SC

46.67 47.06 55.33

52.67 9.334 23.53

2398

2256052721316

49.05

SMT. SAVITRI SAHU

LOKESHWAR SAHU

25/12/79

OBC

44.44 45.78

64.5

50.67 8.888 22.89 9.675

7.601

49.05

2399

228491221310

49.00

KULESHWAR PRASAD
VERMA

GHASIRAM VERMA

25/06/80

OBC

52

44.33 58.92

50.67

10.4

22.17 8.838

7.601

49.00

2400

226954821310

48.93

RAMNARAYAN SAHU

Prahalad Sahu

10/08/84

OBC

41.4

45.26 68.83

51.33

8.28

22.63 10.32

7.7

48.93

2401

237900921315

48.85

SUREKHA SAHU

SAGAR RAM SAHU

14/07/80

OBC

44.44 45.61 63.08

51.33 8.888 22.81 9.462

7.7

48.85

2402

229346821317

48.81

HEMLATA KURRE

KARTIK RAM KURRE

02/04/81

SC

48.22 44.39 62.45

50.67 9.644

9.368

7.601

48.81

2403

2349651821316

48.78

PRAVINA YADAV

MAYARAM YADAV

06/06/70

OH

OBC

48.63 43.83 59.58

54.67 9.726 21.92 8.937

8.201

48.78

2404

226525821314

48.76

GANESH RAM
CHATURVIDANI

RIKHIRAM
CHATURVIDANI

07/04/74

SC

7.65

48.76

2405

2393532221318

48.67

TAMRADHWAJ SAHU

JAGAT RAM SAHU

17/06/78

OBC

9.234

7.7

48.67

2406

2256212221314

48.62

SMT SHAILENDRI
SAHU

SHRI BHAGWAT PRASAD


SAHU

16/02/74

OBC

7.5

48.62

2407

236355221316

48.59

SHANTI KUMAR SAHU NET RAM SAHU

01/07/75

OBC

9.96

7.7

48.59

2408

225760221317

48.49

BHAGIRATHI KHATKAR BALIRAM KHATKER

20/02/74

SC

2409

232136221315

48.46

RAMKUMAR LASHE

LAKHAN LAL LASHE

08/01/77

SC

2410

2313681821316

48.43

CHHOTELAL KURRE

RAMPRASAD KURRE

20/09/73

SC

2411

2385132721318

48.34

RUPESH KUMAR SAHU RAMKHILAWAN

05/04/77

OBC

45

9.334 23.59
8.32

22.2

51

53.33

50.89 43.11

61.56

51.33 10.18 21.56

66.4

51.33 9.126 21.81

47.22 59.17

50.67

23.61 8.876

7.601

48.49

52.44 43.17 53.92

55.33 10.49 21.59 8.088

8.3

48.46

47.38 45.06 58.83

50.67 9.476 22.53 8.825

7.601

48.43

42.88 41.06

69.58

58.67 8.576 20.53

10.44

8.801

48.34

45.06 63.92

45.63 43.61
42

50

8.4

24.11

8.3

48.22

45

24.11 8.663

22.53 9.588
0

Total
Marks

2412

233637921318

48.32

RADHIKA KUMARI

2413

2305831121315

48.29

2414

2353342221312

2415


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

25

26

27

28

29

GIRDHARI LAL SAHU

16/06/86

OBC

45.2

53.33

9.04

48.32

OMPRAKASH SAHU

DHANI RAM SAHU

23/06/79

OBC

46

44

63.91

50

9.2

22

9.587

7.5

48.29

48.26

SANTOSH KUMAR
KANNAUJE

KUNJ RAM KANNAUJE

03/06/77

OBC

46

41.22

63

60

9.2

20.61

9.45

48.26

2344362721314

48.22

HEERAKH RAM SAHU

DAYA RAM SAHU

24/10/74

OBC

45.56 42.39 69.42

50

9.112

21.2

10.41

7.5

48.22

2416

227092821318

48.21

SMT SWATI VERMA

KRISHAN KUMAR VERMA 26/05/80

OBC

41.56 44.44 67.83

50

8.312 22.22 10.17

7.5

48.21

2417

2336401621320

48.20

MRIDULA VAISHNAVA

RAKESH KUMAR
VAISHNAVA

07/12/78

OBC

38.67 46.33 65.33

50

7.734 23.17

7.5

48.20

2418

2266971821311

48.15

AMRIT LAL NISHAD

SAMARU RAM NISHAD

09/07/76

OBC

55.63 40.89

58.5

52

11.13 20.45 8.775

7.8

48.15

2419

2276562221311

47.98

JOAEKM TIGGA

JALSU TIGGA

26/05/72

ST

39.63 46.28

61.4

9.21

7.7

47.98

2420

2272882121318

47.96

SANJAY KUMAR
GUPTA

HRISHIKESH GUPTA

05/09/79

OBC

37.56 45.74 63.17

54

7.512 22.87 9.476

8.1

47.96

2421

236882821311

47.77

RAMASHANKAR
PATWARDHAN

PATWARI LAL
PATWARDHAN

10/03/71

SC

50.67

7.601

47.77

2422

231413621310

47.67

DHANNU RAM SAHU

TIRITH RAM SAHU

17/06/81

HH

OBC

47.56 41.83 64.25

50.67 9.512 20.92 9.638

7.601

47.67

2423

2354462221318

47.58

ATULYA KISHOR EKKA GABRIEL EKKA

18/04/85

ST

41.11 47.06

55.5

8.222 23.53 8.325

7.5

47.58

2424

233689621316

47.21

DEEPAK KUMAR SAHU SHRI FIRANGI RAM SAHU

02/10/77

OBC

40.22 40.88 68.17

56.67 8.044 20.44 10.23

8.501

47.21

2425

2337952221315

47.17

PRASHANT
UNDIRWADE

DHANURDHAN

05/04/85

SC

47.83 41.93 58.67

52.25 9.566 20.97 8.801

7.838

47.17

2426

2289681621315

47.08

PUSHPA
CHANDRAVANSHI

ASHOK KUMAR
CHANDRAVANSHI

25/06/78

OBC

39.11 42.63 68.92

50.67 7.822 21.32 10.34

7.601

47.08

2427

230326921313

44.14

SHATRUHAN LAL
LAHARI

TIJRAM LAHARI

26/07/76

SC

38.67 40.67

56.5

50.67 7.734 20.34 8.475

7.601

44.14

2428

2388811221312

74.54

SANDIP SAI PAIKRA

MATBAR PAIKRA

19/01/90

ST

12

74.54

50

89

17

18

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

43.94 62.08

42.33

89.47

60

23

21.97 9.312

51.33 7.926 23.14

50

80

10

17.8

24

21.17

44.74

9.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

RAJENDRA DEWANGAN

20/07/88

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

55.33 83.33

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

11.07 41.67

8.7

61.43

2429

2310271121311

61.43

RAVI KUMAR
DEWANGAN

2430

2297261821315

60.35

AARTEE PATEL

RAJA RAM PATEL

30/06/91

OBC

81.8

69.78

60.67 16.36 34.89

9.101

60.35

2431

2326181621320

60.02

GITESHWARI ANANT

SHYAM LAL

11/07/90

SC

78.6

71

58.67 15.72

35.5

8.801

60.02

2432

2272951821316

58.12

PAVITRA KUMARI
NAYAK

MR. HALDHAR LAL


NAYAK

23/08/90

OBC

86.8

64.11

58

17.36 32.06

8.7

58.12

2433

226475221318

57.63

BABEETA DEWANGAN CHHATLAL DEWANGAN

08/11/88

OBC

78

66.06

60

15.6

33.03

57.63

2434

2361071621317

57.59

DEEPAK KUMAR

VINAY PRASAD

15/01/91

OBC

71.6

66.53

66.67 14.32 33.27

10

57.59

2435

2311231821317

57.55

KARTIKRAM BARIK
BARIK

UTTAR KUMAR BARIK

09/10/87

OBC

84.6

64.67

55.33 16.92 32.34

8.3

57.55

2436

235729621317

57.42

SHAILENDRA JAISWAL

NARSINGH PRASAD
JAISWAL

20/01/89

OBC

86.4

61.68

17.28 30.84

9.3

57.42

2437

239137121316

57.28

KISHOR KUMAR PATEL MEHPAT RAM PATEL

22/12/87

OBC

78.2

67.89

51.33 15.64 33.95

7.7

57.28

2438

2330342121310

56.96

PRAMOD KUMAR
MAHANT

SHAHANI DAS MAHANT

30/06/88

OBC

75.6

68.68

50

15.12 34.34

7.5

56.96

2439

2255031821312

56.86

NAINESH KUMAR
BEHRA

TIKELAL BEHRA

10/09/86

OBC

82.8

62

62

16.56

9.3

56.86

2440

2353081821315

56.78

JANKI SAO

LALIT KUMAR SAO

26/09/90

OBC

81.4

65.61

51.33 16.28 32.81

7.7

56.78

2441

2305721421315

56.69

SMT.GAYATRI
PURABIYA

ANUP KUMAR PURABIYA

01/12/89

OBC

71.4

64.22

68.67 14.28 32.11

10.3

56.69

2442

2300282221312

56.44

AJAY KUMAR DHRUW BABU LAL

15/02/90

ST

77.6

66.83

15.52 33.42

7.5

56.44

2443

2266172721312

56.41

VATSLA SAHU

YATIRAM SAHU

27/10/88

OBC

77.2

64.33

58.67 15.44 32.17

8.801

56.41

2444

238096221315

56.37

RAM KUMAR SAHU

MADAN MOHAN SAHU

10/05/85

OBC

77

60.94

70

15.4

30.47

10.5

56.37

2445

236407221715

56.22

SMT.TARNI SAHU

H/O GAJANEDRA
KISHOR SAHU

17/12/87

OBC

60.4

72.67

52

12.08 36.34

7.8

56.22

62

50

31

Total
Marks

2446

2358632221318

56.18

MAHESHWARI SONI

2447

228338221315

56.16

2448

225613121312

2449


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ARVIND KUMAR SONI

07/10/88

OBC

71.2

67.67

54

KU. PARMESHWARI
FEKAR

CHOWA RAM FEKAR

07/04/90

OBC

73.2

62.44

56.14

LAKHANU RAM SAHU

RAMADHIN

21/05/89

OBC

71.4

65.72

60

229744121313

56.03

EWAN KUMAR SAHU

DWARIKA RAM SAHU

07/07/81

OBC

67.11 63.61

72

2450

2294931921312

56.00

ALPA BHARTI
GOSWAMI

GHANSHYAM BHARTI

22/05/91

OBC

75.4

63.63

2451

2287392221319

55.95

JITENDRA KUMAR
CHANDRAKAR

SHRI DULESHWAR
CHANDRAKAR

24/08/86

OBC

69.6

62.67

2452

2325472221314

55.92

LOMASH KUMAR
SAHU

ISHWARI PRASAD

03/12/89

OBC

83.4

62.67

2453

231170921314

55.91

MEENA SAHU

BHOLA RAM SAHU

24/10/90

OBC

74.2

2454

2333521121311

55.90

TOPENDRA KUMAR
CHANDRA

BADRI PRASAD
CHANDRA

04/07/83

OBC

74

2455

234908221317

55.81

INDU SAHU

MAHESHWAR SAHU

12/12/84

OBC

2456

2323771021311

55.74

PAPPOO KUMAR
SINHA

ICHCHHA RAM SINHA

04/02/87

OBC

2457

2270202321312

55.64

MAHDEEP JANGHEL

PURANIK JANGHEL

07/02/86

OBC

2458

2270941121315

55.40

TEEKAM CHAND PATEL ISHWARI PRASAD PATEL

15/01/90

24

25

26

27

28

29

14.24 33.84

8.1

56.18

68.67 14.64 31.22

10.3

56.16

14.28 32.86

56.14

13.42 31.81

10.8

56.03

60.67 15.08 31.82

9.101

56.00

71.33 13.92 31.34

10.7

55.95

52.67 16.68 31.34

7.901

55.92

62.33

66

14.84 31.17

9.9

55.91

62.61

65.33

14.8

31.31

9.8

55.90

77.11 56.78

80

15.42 28.39

12

55.81

80.8

60.17

63.33 16.16 30.09

9.5

55.74

74.6

64.44

56.67 14.92 32.22

8.501

55.64

OBC

74.2

63.11

14.84 31.56

55.40

2459

2275361821313

55.37

PESHI LAL BHOI

PARKSHIT BHOI

12/06/82

OBC

73.11 60.89

68.67 14.62 30.45

10.3

55.37

2460

2275122221311

55.30

LIKESHWAR KUMAR
SINHA

KHAMHAN LAL SINHA

26/04/90

OBC

76.2

63.11

56.67 15.24 31.56

8.501

55.30

2461

230210221320

55.29

RAMSAY SAHU

PITAMBAR SAHU

05/06/86

OBC

82.6

60.53

56.67 16.52 30.27

8.501

55.29

2462

229109121320

55.26

VIKRAM DAS SAHU

NILKANTH

13/06/90

OBC

85.2

61.44

7.5

55.26

60

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

17.04 30.72

Total
Marks

2463

2377531821310

55.26

SARITA PATEL

2464

232454221314

55.24

2465

2287871821314

2466


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15/11/88

OBC

78.8

64

50

15.76

32

7.5

55.26

KOMAL PRASAD SAHU RESHAM LAL SAHU

23/05/83

OBC

72.6

64.44

56.67 14.52 32.22

8.501

55.24

55.15

VIJAYA KUMAR
BYAWHAR

RAMCHARAN

13/08/87

SC

70.2

63.83

61.33 14.04 31.92

9.2

55.15

2352821621320

55.11

GOMATI RATHORE

JITENDRA PRASAD
RATHORE

19/06/82

OBC

70.67 65.56

54.67 14.13 32.78

8.201

55.11

2467

2292831821314

55.11

GULESHWARI SINHA

KRISHNA KUMAR SINHA

24/03/90

OBC

72.6

62.78

61.33 14.52 31.39

9.2

55.11

2468

225786921314

55.09

Khomin Bai Dewangan Shri Munna Ram

03/09/90

OBC

74

64.17

54.67

14.8

32.09

8.201

55.09

2469

2356861821314

55.08

PREMKUMARI
CHOUDHARY

LAKHESHWAR
CHOUDHARY

31/03/91

OBC

76

63.56

54

15.2

31.78

8.1

55.08

2470

229730221315

55.04

JAISAGAR TANDAN

DASHRATH TANDAN

01/01/87

SC

78.2

59

66

15.64

29.5

9.9

55.04

2471

2351962221319

55.01

NISHA MANIKPURI

SHRI MANVISHRAM DAS

20/05/90

OBC

78

59.83

63.33

15.6

29.92

9.5

55.01

2472

2323551821312

55.01

MATHAMANI SAHU

PYARILAL SAHU

28/08/88

OBC

80.6

60.78

56.67 16.12 30.39

8.501

55.01

2473

2326171821315

54.95

HITESH CHANDRAKAR

DEV KUMAR
CHANDRAKAR

03/01/90

OBC

77.4

58.94

66.67 15.48 29.47

10

54.95

2474

2267862321319

54.95

SANBARSAN SAHU

NAVAT RAM

06/01/90

OBC

72.6

65.06

52.67 14.52 32.53

7.901

54.95

2475

2253282221314

54.86

APARAJITA JOY NANDI SUJOY NANDI

12/12/87

GEN

69.2

58.44

78.69 13.84 29.22

11.8

54.86

2476

2354872721311

54.83

DUMESH KUMAR SONI GAUTAM PRASAD

20/06/89

OBC

80.6

61.22

16.12 30.61

8.1

54.83

2477

2373491021316

54.73

MAHESHWER KUMAR
GHASIYA RAM NISHAD
NISHAD

20/05/89

OBC

80.2

56.78

68.67 16.04 28.39

10.3

54.73

2478

2289052721313

54.67

LOMESHWARI SAHU

CHAMAR SINGH

25/01/91

OBC

73

64.33

52.67

14.6

32.17

7.901

54.67

2479

2317542221311

54.65

PREETILATA VERMA

BIRENDRA KUMAR
VERMA

21/01/90

OBC

80

60.11

57.33

16

30.06

8.6

54.65

SHOUKILAL PATEL

54

Total
Marks

2480

2365482121310

54.61

UMESH KUMAR NAIK

2481

2330641221315

54.55

2482

2341561821312

2483


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

AWADHRAM NAIK

26/06/86

OBC

74.8

61.5

SHABBIR AALAM

SHAHID AALAM

21/09/87

OBC

62.2

64.42

66

54.53

MAHESH KUMAR
SAHU

PURUSHOTTAM LAL
SAHU

22/11/89

OBC

80.4

59.5

2259152221315

54.51

ARUN KUMAR
SHRIVAS

JEEVAN LAL SHRIVAS

04/04/91

OBC

74.4

63.06

2484

2394311821311

54.45

SUNDAR LAL DADSENA JALDHAR DADSENA

13/05/89

OBC

77.4

60.33

2485

2379682221318

54.39

MUKESH KUMAR
SAHU

SHRI RATI RAM SAHU

09/12/87

OBC

81.8

60.67

2486

2258612221318

54.38

SHIVKALI SAHU

SHRIRAM SAHU

12/10/89

OBC

73

61.17

2487

2273081021318

54.38

DAHRU RAM SONKAR TULSI RAM SONKAR

03/05/88

OBC

76.4

2488

235601621317

54.38

RASHMI SHARMA

SURESH SHARMA

02/07/88

GEN

2489

236731221318

54.36

NURENDRA KUMAR
VERMA

SHRI - DURGESH KUMAR


VERMA

07/01/90

OBC

2490

2312652221314

54.35

MAMTA DEWANGAN

LAXMINARAYAN
DEWANGAN

10/08/89

OBC

2491

233158821313

54.35

KUNTI SAHU

NEELKANTH SAHU

21/11/89

OBC

2492

2260542121317

54.33

BHOJ KUMAR SAO

LAXMI NARAYAN SAO

05/12/85

2493

238585821317

54.33

ABHISHEK KUMAR
GAHWAI

JAGESHWAR PRASAD
GAHWAI

10/09/90

2494

2281732121313

54.31

LALITA PATEL

SHRI SATYANAND PATEL

05/08/89

2495

2333402121317

54.19

DOL KUMARI
DEWANGAN

DILCHAND DEWANGAN

10/07/86

2496

2329661821317

54.17

RAJESH KUMAR
CHANDRAKAR

RAMJEE CHANDRAKAR

10/12/84

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.9

54.61

12.44 32.21

9.9

54.55

58

16.08 29.75

8.7

54.53

54

14.88 31.53

8.1

54.51

58.67 15.48 30.17

8.801

54.45

51.33 16.36 30.34

7.7

54.39

61.33

14.6

30.59

9.2

54.38

62.39

52.67 15.28

31.2

7.901

54.38

70.4

59.39

70.67 14.08

29.7

10.6

54.38

74.2

61.44

58.67 14.84 30.72

8.801

54.36

78

61.5

53.33

15.6

30.75

54.35

80

60.89

52.67

16

30.45

7.901

54.35

OBC

68.2

60.37

70

13.64 30.19

10.5

54.33

OBC

74.6

60.21

62

14.92 30.11

9.3

54.33

OBC

70.6

63.58

56

14.12 31.79

8.4

54.31

OBC

71

62.37

58.67

14.2

31.19

8.801

54.19

OBC

74.8

60.22

60.67 14.96 30.11

9.101

54.17

59.33 14.96 30.75

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SURESH KUMAR
DEWANGAN

23/12/87

OBC

77.2

61.26

54
58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

15.44 30.63

8.1

54.17

9.066 36.38

8.7

54.14

56.67 12.96 32.67

8.501

54.13

31.2

8.4

54.12

2497

228703221312

54.17

SMT JANKI
DEWANGAN

2498

227806821311

54.14

KRISHNA KUMAR
SURYAWANSHI

PARDESHI RAM
SURYAWANSHI

15/08/83

SC

45.33 72.75

2499

2254212221312

54.13

CHITRESH KUMAR
BANJARE

MOTI LAL BANJARE

25/04/90

SC

64.8

65.33

2500

2265072221314

54.12

SUREKHA PRADHAN

W/O SWARNA KUMAR


PRADHAN

14/10/89

OBC

72.6

62.39

2501

2339252721314

54.08

SUJEET KUMAR SAHU

SRI RAMESHWAR
PRASAD SAHU

11/01/73

OBC

70.38 61.61

61.33 14.08 30.81

9.2

54.08

2502

2352181521315

54.08

BUDHESHWAR NETAM MOHAN RAM NETAM

03/11/89

ST

70.2

62.28

59.33 14.04 31.14

8.9

54.08

2503

2270472721310

54.08

KIRAN SAHU

BHAGWAN SAHU

03/10/88

OBC

72.4

63.39

52.67 14.48

31.7

7.901

54.08

2504

235294821315

54.06

MAMTA NIRMALKAR

ARJUN LAL

20/08/90

OBC

74.6

62.47

52.67 14.92 31.24

7.901

54.06

2505

227618921314

54.05

Jhal singh Patel

Khemu singh patel

02/08/74

OBC

64.5

63.5

62.67

31.75

9.401

54.05

2506

226939221320

54.04

LATA JANGDE

PRADEEP JANGDE

05/12/89

SC

74.8

62.17

53.33 14.96 31.09

54.04

2507

226701221318

53.96

SAROJ TANDEL

RAMESHWAR PRASAD
TANDEL

31/07/86

SC

75

60.72

57.33

15

30.36

8.6

53.96

2508

2357221021312

53.94

CHANDRAPRABHA
SINHA

PARDESHI RAM SINHA

17/06/91

OBC

79

60.67

52

15.8

30.34

7.8

53.94

2509

234447221311

53.91

BHARATI SAHU

GAUTAM SAHU

21/08/90

OBC

74.4

60.06

60

14.88 30.03

53.91

2510

225303921311

53.89

SMT. PRATIMA SINHA

MR. NARENDRA KUMAR


SINHA

01/09/85

OBC

72.6

62.94

52.67 14.52 31.47

7.901

53.89

2511

2337651821318

53.81

KANAHAIYA NAYAK

HEMLAL NAYAK

03/09/91

OBC

74.6

62.39

51.33 14.92

31.2

7.7

53.81

2512

233155221318

53.79

SURYA KUMAR SAHU

BABULAL SAHU

22/11/85

OBC

71.2

60.11

63.33 14.24 30.06

9.5

53.79

2513

2350702321317

53.78

NEETU NIRMALKAR

VIKRAM

30/07/91

OBC

73

53.56

82.67

12.4

53.78

56

14.52

12.9

14.6

26.78

Total
Marks

2514

235293221311

53.76

UTTRA KUMAR YADU

2515

237500121314

53.74

2516

234524521312

2517


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GANGA PRASAD

09/07/89

OBC

76.2

61.83

DEVANAND SAHU

ALAKH RAM SAHU

03/03/87

OBC

73.4

61.72

53.73

PINKI SHARMA

DEV KUMAR TIVARI

04/08/81

GEN

80.22 57.37

24

25

26

27

28

29

50.67 15.24 30.92

7.601

53.76

54.67 14.68 30.86

8.201

53.74

53.73

2382682721316

53.71

SMT. USHA SAHU

CHURAMAN LAL SAHU

22/01/86

OBC

69.6

62.39

31.2

8.6

53.71

2518

238438421310

53.69

USHA SHUKLA

AJAY

10/07/70

GEN

62.25 64.47

60

12.45 32.24

53.69

2519

2344751321314

53.68

OMPRAKASH SAHU

SANTU RAM

15/04/88

OBC

79.8

59.83

52

15.96 29.92

7.8

53.68

2520

2260381821419

53.67

SHIV SHANKAR PANDE

SHRI DWARPAL PD
PANDE

27/01/89

OBC

77.2

60.06

54.67 15.44 30.03

8.201

53.67

2521

2345231321312

53.66

SHARDA
CHANDRAVANSHI

KAPIL CHANDRAVANSHI

11/10/90

OBC

69

61.11

30.56

9.3

53.66

2522

2365711821320

53.61

SMT. UMA SINHA

KULESHWAR SINHA

26/08/88

OBC

61.6

63.78

62.67 12.32 31.89

9.401

53.61

2523

2273852221317

53.61

BHUMIKA RANI SINHA TEJ PRATAP SINHA

29/04/86

OBC

64

64.22

32.11

8.7

53.61

2524

225544221317

53.60

Mahendra Kumar sai

Ram kumar sai

23/06/87

SC

77.2

57.33

63.33 15.44 28.67

9.5

53.60

2525

225527221318

53.57

RAM KUMAR
DEWANGAN

SAHEB LAL

15/10/88

OBC

74.8

59.21

60

14.96 29.61

53.57

2526

239420121314

53.50

PAWAN KUMAR
HIRWANI

REWA RAM

02/09/89

OBC

77.8

59.67

54

15.56 29.84

8.1

53.50

2527

233452221320

53.48

BHOOPENDRA
KUMAR BARMAN

RAMBHAGAT BARMAN

20/12/87

SC

71

63.17

51.33

14.2

31.59

7.7

53.48

2528

2374152321314

53.48

CHANDNI DEWANGAN SUKU LAL DEWANGAN

22/10/91

OBC

72.4

62.39

52

14.48

31.2

7.8

53.48

2529

227339221317

53.47

KAMLESH KUMAR
NAVARANG

FIRAT RAM NAVARANG

28/12/87

SC

68.8

61.22

60.67 13.76 30.61

9.101

53.47

2530

2276852721315

53.45

YAD RAM PATEL

SHRI KANSHI RAM PATEL

23/03/88

OBC

69.4

58.94

67.33 13.88 29.47

10.1

53.45

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

16.04 28.69

57.33 13.92

62

58

23

13.8

12.8

Total
Marks

2531

238473921311

53.43

OKESH KUMAR SAHU

2532

2382111821313

53.43

2533

2341391521320

2534


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

03/05/84

GEN

NEERAJ KUMAR SAHU ASHOK SAHU

24/04/88

OBC

53.40

MANISH KUMAR
SINHA

22/10/89

OBC

2349851221318

53.29

SAVITA DEVI TRIPATHI GOPAL TRIPATHI

07/05/88

GEN

2535

2311661421312

53.27

POORNIMA
DEWANGAN

BAHUR LAL

15/07/89

2536

2365352721320

53.27

SRADDHA THAKRE

MUKESH RAO THAKRE

27/08/81

2537

2390802721315

53.27

JNTI DEWANGAN

CHANDOO LAL
DEWANGAN

22/01/90

2538

2312062321311

53.22

SHEETAL RAM SONKAR LAKHAN LAL SONKAR

14/04/89

2539

232099821316

53.20

SHASHI KALA PANDEY NILESH KUMAR PANDEY

25/09/84

2540

231747221319

53.18

KAMLA SAHU

KANHAIYA LAL SAHU

29/12/85

2541

2365912321315

53.14

OMPRAKASH RANA

SHIVRATRA RAM RANA

2542

2386201021317

53.13

BHOJ RAJ VERMA

2543

2305402321311

53.11

BRIJLAL NISHAD

2544

231040221315

53.11

2545

2267971021310

53.10

2546

2375392721310

2547

237785921315

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

18

19

20

21

75.56 56.83

66

74.2

62.17

50

65.4

65.44

65.6

61.95

OBC

72.8

60.22

GEN

OBC

OBC

GEN

07/08/89

RIKHI RAM

16/05/89

KEJURAM

27/01/84

PARAM VEER KURREY BALAD RAM KURREY

06/05/89

NISHA KASHI

DEWENDRA KUMAR
KASHI

22/07/89

53.09

HEMA LAHRE

BHAGVANDAS

53.05

KAMINI KOUSHAL
DEWANGAN

VISHNU PRASAD
DEWANGAN

MANOHAR LAL SAHU

KANHAIYA LAL

16

17

24

25

26

27

28

29

15.11 28.42

9.9

53.43

14.84 31.09

7.5

53.43

50.67 13.08 32.72

7.601

53.40

61.33 13.12 30.98

9.2

53.29

57.33 14.56 30.11

8.6

53.27

70.44 59.76

14.09 29.88

9.3

53.27

79.4

58.37

54.67 15.88 29.19

8.201

53.27

83.8

56.33

55.33 16.76 28.17

8.3

53.22

66

60

66.67

10

53.20

OBC

76.8

58.84

56

15.36 29.42

8.4

53.18

ST

80.4

57.72

54.67 16.08 28.86

8.201

53.14

OBC

76.2

59.78

53.33 15.24 29.89

53.13

OBC

69.11 60.17

61.33 13.82 30.09

9.2

53.11

SC

75.8

60.29

15.16 30.15

7.8

53.11

ST

71.6

61.56

53.33 14.32 30.78

53.10

13/03/90

SC

76

60.17

30.09

7.8

53.09

05/01/88

OBC

74.6

61.06

50.67 14.92 30.53

7.601

53.05

62

52

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.2

15.2

23

30

Total
Marks

2548

2370052121310

53.05

2549

2283751121311

2550


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

DILESHWAR MAHANT NARAYAN MAHANT

15/11/86

OBC

72

59.89

58

14.4

29.95

8.7

53.05

53.04

RAKESH PATHARE

BHAIYA RAM PATHARE

22/06/88

SC

73.2

59

59.33 14.64

29.5

8.9

53.04

2303142221319

52.95

KRISHNA KUMAR
VERMA

SHANKAR LAL

17/05/87

OBC

80.6

56.06

58.67 16.12 28.03

8.801

52.95

2551

2355891121313

52.94

KRISHNA KUMAR
SAHU

SHRI MOHAN LAL SAHU

15/07/82

OH

OBC

66.44 61.11

60.67 13.29 30.56

9.101

52.94

2552

228613121317

52.92

VIDYA SAHU

BODHU RAM

05/02/90

OBC

74.6

61

30.5

7.5

52.92

2553

2298232321314

52.86

PURNIMA SAHU

BHARAT LAL SAHU

20/07/84

OBC

73.56

57.5

62.67 14.71 28.75

9.401

52.86

2554

2277591021317

52.86

CHUNNOO PATEL

PAKLOO

24/05/76

OBC

61.5

65.51

52

12.3

32.76

7.8

52.86

2555

2362732221316

52.85

SHAHEEN PARVEEN

ABDUL WASIM

14/07/87

GEN

60.4

62.33

64

12.08 31.17

9.6

52.85

2556

2355382121316

52.84

PUSHPA SAHU

BHARAT LAL SAHU

01/07/88

OBC

77

58.68

54

15.4

29.34

8.1

52.84

2557

238105621310

52.83

PREETI PATIL

SANTRAM

20/07/90

OBC

80.6

58.22

50.67 16.12 29.11

7.601

52.83

2558

232733221318

52.82

RAJKUMAR ADITYA

SHYAMLAL

21/06/87

OBC

75

59.84

52.67

29.92

7.901

52.82

2559

2263592621315

52.79

SANGEETA TIWARI

PRADEEP TIWARI

01/06/79

GEN

66.22 60.89

60.67 13.24 30.45

9.101

52.79

2560

2392761121317

52.77

RAMGOPAL PANDEY

LAXMI NARAYAN
PANDEY

05/10/84

GEN

68.22 60.06

60.67 13.64 30.03

9.101

52.77

2561

2281201421320

52.75

BISHNU DAS DUBEY

DAYAL DAS DUBEY

03/03/84

GEN

70.8

59.17

14.16 29.59

52.75

2562

235866921314

52.74

CHUNNILAL NISHAD

GOKUL PRASAD

13/10/81

GEN

64.67 59.61

66.67 12.93 29.81

10

52.74

2563

2365261021312

52.74

VOMESHWAR SINGH
YADU

PYARE LAL YADU

25/09/86

OBC

63.8

61.56

61.33 12.76 30.78

9.2

52.74

2564

238197921313

52.66

ROHIT KUMAR SAHU

KISHAN LAL

05/01/85

OBC

73.8

58.39

8.7

52.66

50

60

58

14.92

15

14.76

29.2

Total
Marks

2565

2337012121316

52.62

GAURI PATEL

2566

2370321821315

52.62

2567

237987921318

2568


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

GARUR SINGH PATEL

17/02/80

OBC

ARTI PRADHAN

RAMESH PRADHAN

20/06/90

OBC

52.60

KU.PUSHPA KOSHALE

SHRI RAM KOSHALE

01/01/90

SC

2394102221319

52.60

SHAILENDRA
DEWANGAN

GOPALSINGH

24/10/86

GEN

2569

2340831821320

52.58

RAKESH PUROHIT

KANHU CHARAN

27/03/88

2570

2306721921320

52.58

HEMALATA RAJPUT
RAJPUT

NOHAR SINGH RAJPUT

30/08/89

2571

2307182221317

52.58

MUKTI PRAKASH
TIGGA

CAMIL TIGGA

15/01/87

2572

227213221312

52.58

RESHMA PATEL

POSH RAM PATEL

27/10/90

2573

2383662721311

52.57

TOP SINGH MANDAVI FAGU RAM MANDAVI

28/12/86

2574

235555921320

52.56

DEEPIKA
CHANDRAKAR

RAJENDRA PRASAD

24/01/89

2575

2311531821314

52.54

JAYNARAYAN BHOI

RAVIRAM BHOI

2576

2329032221316

52.54

VIKRANT SINGH
PAIKARA

2577

237088821314

52.54

2578

231742221318

2579

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

70.67 57.78

64

79.4

54.28

64

68.6

62.56

58.8

57.28

GEN

62

60.17

GEN

76

ST

OBC

ST

OBC

23/04/90

SHRI RADHESHYAM

08/02/87

PUNEETA KAUSHIK

RAMESHWAR KAUSHIK

22/09/90

52.50

TARKESHWARI
DEWANGAN

KHEM KUMAR
DEWANGAN

15/04/88

2281992721316

52.48

KHUB LAL SAHU

SHRI TULA RAM SAHU

20/08/86

24

25

26

27

28

29

14.13 28.89

9.6

52.62

15.88 27.14

9.6

52.62

50.67 13.72 31.28

7.601

52.60

81.33 11.76 28.64

12.2

52.60

67.33

12.4

30.09

10.1

52.58

56.37

61.33

15.2

28.19

9.2

52.58

56.2

67.47

50.67 11.24 33.74

7.601

52.58

70.6

61.11

52.67 14.12 30.56

7.901

52.58

72

58.94

58

14.4

29.47

8.7

52.57

68

60.72

57.33

13.6

30.36

8.6

52.56

OBC

85.8

55.56

50.67 17.16 27.78

7.601

52.54

OBC

62.4

62.72

58

12.48 31.36

8.7

52.54

OBC

68

60.68

57.33

13.6

30.34

8.6

52.54

OBC

74.4

57.63

58.67 14.88 28.82

8.801

52.50

OBC

70.2

58.28

9.3

52.48

2580

2384372721310

52.48

SANJAY KUMAR
MAHILANG

RAMESH KUMAR
MAHILANG

05/12/89

SC

76.4

59

29.5

7.7

52.48

2581

226677121313

52.48

YEMLATA SARWE

NARENDRA KUMAR

03/11/89

OBC

71.4

58.39

29.2

52.48

62

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

14.04 29.14

51.33 15.28
60

23

14.28

Total
Marks

2582

233893121316

52.45

omprakash sahu

2583

2363032721314

52.45

2584

233279821314

2585


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

gaindu ram

06/01/90

OBC

78.2

57.22

PAWAN KUMAR
MANDAVI

SUKHDEV RAM

20/05/90

ST

70

61.89

52.44

HARIPRIYA SAHU

BHARAT RAM SAHU

28/05/90

OBC

65.6

62.05

2289852721310

52.42

VINITA DEWANGAN

BODHAN RAM
DEWANGAN

05/05/89

OBC

71.8

58.72

58

2586

238098821314

52.41

MEERA KASHYAP

SHYAMTA PRASAD
KASHYAP

15/01/90

OBC

66.4

63.26

2587

2340862221314

52.38

BASANT KUMAR SAHU DHELU RAM SAHU

15/01/85

OBC

71.4

59.39

2588

2329012221317

52.37

HEMLATA PATEL

MAHENDRA SINGH
PATEL

17/06/81

OBC

62.44 64.17

2589

235499921318

52.35

BHUPENDRA KUMAR
SAHU

DHANUSH

14/08/89

OBC

78

58.11

2590

2312451121319

52.34

RAMSHARAN KASHYAP MELA RAM KASHYAP

30/06/87

OBC

78.6

2591

2358861921317

52.33

SOMPRABHA TIWARI

RAJESH TIWARI

15/07/85

GEN

2592

226322221315

52.32

MEENARAM SAHU

SET RAM SAHU

04/06/87

OBC

2593

231990821313

52.31

DEEPAK KUMAR
TIRKEY

SYLVESTER TIRKEY

02/06/80

ST

2594

2263912221318

52.25

LAXMI DHRUW

ARJUN LAL DHRUW

21/10/88

2595

2275101121317

52.25

MADANLAL SAHU

SAMARU SAHU

26/12/80

2596

2298122721316

52.22

KUMBHKARAN
NISHAD

SHRI SUDERSHAN RAM

09/04/85

2597

2301011021813

52.22

DINESH KUMAR
MARKAM

CHANDRA KUMAR
MARKAM

27/03/81

2598

237682821318

52.18

jNti kaushik

k.r.kaushik

22/09/83

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.201

52.45

30.95

7.5

52.45

55.33 13.12 31.03

8.3

52.44

14.36 29.36

8.7

52.42

50

13.28 31.63

7.5

52.41

56

14.28

29.7

8.4

52.38

52

12.49 32.09

7.8

52.37

51.33

15.6

29.06

7.7

52.35

54.63

62

15.72 27.32

9.3

52.34

71.33 57.33

62.67 14.27 28.67

9.401

52.33

83.6

55

54

16.72

27.5

8.1

52.32

63.56

60

64

12.71

30

9.6

52.31

ST

67.8

61.78

52

13.56 30.89

7.8

52.25

OBC

48.22 66.21

63.33 9.644 33.11

9.5

52.25

OBC

69.4

59.28

58

13.88 29.64

8.7

52.22

GEN

68.67 57.17

66

13.73 28.59

9.9

52.22

OBC

67.11 57.11

68

13.42 28.56

10.2

52.18

54.67 15.64 28.61


50

14

Total
Marks

2599

2263131821313

52.16

umeshwari patel

2600

228126221318

52.14

2601

2367121921311

2602


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

02/12/90

OBC

79.4

57.56

50

RAM KUMAR DHRUW RAM LAL DHRUW

05/01/88

ST

80.6

56.44

52

52.11

KUSHAL KUMAR
DEWANGAN

MOTI LAL DEWANGAN

15/03/89

OBC

69

60.63

2304621021319

52.11

CHITRAREKHA
DEWANGAN

ARUN DEWANGAN

30/07/85

OBC

62

63.61

2603

2279921821318

52.10

DHANURJAY SAHU

BISAHAT RAM SAHU

19/11/91

VH

OBC

80

52.61

2604

233215821316

52.10

GANESHWARI SHUKLA KHEDU RAM SHUKLA

06/12/83

GEN

65.11 58.56

2605

2313311121315

52.10

DEV NARAYAN LAHARE GANGA DHAR LAHARE

06/11/85

SC

71

2606

2312671821319

52.09

SMT. MEERA KASHYAP SHANKER LAL KASHYAP

16/02/81

OBC

2607

2370831121317

52.07

DILIP KUMAR BARETH RAMPYARE BARETH

10/05/87

OBC

2608

225943921316

52.07

VARSHA CHANDRAKAR RAJ RAJESHWAR RAJA

26/08/86

OBC

2609

2278841821313

52.06

DINESH BHOI

JAIDEO BHOI

09/10/87

OBC

2610

236380121316

52.05

KHEM RAJ SAHU

ROMNATH

01/11/84

VH

2611

2301221021314

52.04

GHANSHYAM SINHA

ASHOK KUMAR

04/01/88

2612

2265552221310

52.03

DURGESHWARI
CHANDRAKAR

RAMBHAJAN
CHANDRAKAR

04/07/90

2613

2254002221318

52.03

RAJESH MANDEY

SHRI MITTHA LAL


MANDEY

10/04/89

2614

2300461821319

52.01

BHOGSINGH JAGAT

LACHANSINGH JAGAT

16/10/82

2615

229377621310

52.01

MAYA DEVI RAJPUT

CHANDRABHUSHAN
SINGH RAJPUT

10/08/88

madhusudan patel

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

24

25

26

27

28

29

15.88 28.78

7.5

52.16

16.12 28.22

7.8

52.14

53.33

13.8

30.32

52.11

52.67

12.4

31.81

7.901

52.11

65.33

16

26.31

9.8

52.10

65.33 13.02 29.28

9.8

52.10

57

62.67

28.5

9.401

52.10

76.2

57.5

54

15.24 28.75

8.1

52.09

66

59.95

59.33

13.2

29.98

8.9

52.07

78.2

57.06

52.67 15.64 28.53

7.901

52.07

77

58.11

50.67

29.06

7.601

52.06

OBC

73.33 57.56

57.33 14.67 28.78

8.6

52.05

OBC

72

56.67

62

14.4

28.34

9.3

52.04

OBC

75

58.67

51.33

15

29.34

7.7

52.03

SC

63.4

62.5

54

12.68 31.25

8.1

52.03

ST

72.6

58.39

29.2

8.3

52.01

GEN

71.6

56.78

14.32 28.39

9.3

52.01

14.2

15.4

55.33 14.52
62

23

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PREM LAL NIRMALKAR

08/11/89

OBC

74.6

58.56

52
54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

14.92 29.28

7.8

52.00

14.52 29.37

8.1

51.99

2616

2371971021310

52.00

SUNIL KUMAR
NIRMALKAR

2617

2386671621311

51.99

KU. SUNITA JAISWAL

LATE SHRI MAKHAN LAL


JAISWAL

04/06/86

OBC

72.6

58.74

2618

2298191921315

51.97

JNTI DEWANGAN

JAGDEESH DEWANGAN

07/06/90

OBC

63.2

63.26

51.33 12.64 31.63

7.7

51.97

2619

2388682121310

51.97

SURESH KUMAR SAHU RAJKUMAR SAHU

22/08/90

OBC

76.2

57.05

54.67 15.24 28.53

8.201

51.97

2620

2268502121319

51.95

Doleshwar Prasad
Patel

Shyam kumar patel

20/12/86

OBC

73.4

56.74

59.33 14.68 28.37

8.9

51.95

2621

2301991021311

51.94

JAMUNA
CHANDRAKAR

PUNAM CHANDRAKAR

12/01/86

OBC

74.6

57.83

14.92 28.92

8.1

51.94

2622

2280581021310

51.91

NEHA SEN

HARI BHAU

17/12/87

OBC

76.4

56.67

55.33 15.28 28.34

8.3

51.91

2623

2319172221310

51.91

TEEKARAM SAHU

TULSIRAM SAHU

07/07/89

OBC

72.6

58.78

53.33 14.52 29.39

51.91

2624

2344861821317

51.89

BABULAL NAG

GANGARAM NAG

17/10/87

ST

73.4

57.83

55.33 14.68 28.92

8.3

51.89

2625

2348352221317

51.88

BARKHA TAMBOLI

MOHAN TAMBOLI

07/12/82

OBC

70.67

60.5

14.13 30.25

7.5

51.88

2626

2348762221320

51.88

KHUBCHAND VERMA

RAMNATH

09/11/86

OBC

78.8

55.83

54.67 15.76 27.92

8.201

51.88

2627

2384781121315

51.85

BRAJESH KUMAR
PATEL

LATE KRIPA RAM PATEL

01/07/82

OBC

76.89 55.74

57.33 15.38 27.87

8.6

51.85

2628

2303331821317

51.83

KAMLESH SINGH
THAKUR

RAMESH SINGH THAKUR

10/05/87

GEN

65.8

57.94

64.67 13.16 28.97

9.701

51.83

2629

2366741821319

51.82

SUSHANT PRADHAN

RAMESH KUMAR
PRADHAN

01/01/90

OBC

78.8

55.11

56.67 15.76 27.56

8.501

51.82

2630

2355582321318

51.80

FANINDRA KUMAR
VERMA

LALIT RAM VERMA

07/08/87

OBC

69

60.39

52

13.8

30.2

7.8

51.80

2631

2266991021310

51.79

BIRENDRA KUMAR
KANWER

GUHRI RAM KANWER

15/02/84

ST

63.4

63.22

50

12.68 31.61

7.5

51.79

2632

2351771321312

51.78

PADMA PALKE

LIKKHAN LAL

15/06/83

OBC

72.22 57.28

58

14.44 28.64

8.7

51.78

54

50

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

9.101

51.78

13.64 29.72

8.4

51.76

2633

2301651821311

51.78

KHIRODRA KUMAR
BARIHA

RAMESHWAR BARIHA

05/10/87

ST

69.2

57.67

2634

2339181821313

51.76

SMT AHILYA PRADHAN TEJ KUMAR PRADHAN

11/06/87

OBC

68.2

59.44

56

2635

2260802221317

51.76

KU. NUTAN
CHANDRAKAR

SHANKAR LAL
CHANDRAKAR

25/10/87

OBC

73

59.11

50.67

14.6

29.56

7.601

51.76

2636

2297162721311

51.75

ANITA SAHU

TEEKAM SINGH SAHU

25/09/89

OBC

80

55.89

52

16

27.95

7.8

51.75

2637

233043621315

51.72

GHANSHYAM KUMAR
BHAKLA RAM
PATEL

20/08/90

OBC

69

57.83

60

13.8

28.92

51.72

2638

230574121318

51.71

ANIL KUMAR SAHU

JAGESHAR PRASAD SAHU 02/06/84

OBC

68

58.61

58.67

13.6

29.31

8.801

51.71

2639

2315971621320

51.69

PRITAM SINGH
SANDILYA

JNYAN SINGH

10/11/84

ST

77.6

54.74

58.67 15.52 27.37

8.801

51.69

2640

2303402221316

51.69

CHETAN LAL SAHU

ANAND KUMAR SAHU

28/07/86

OBC

62.6

62.94

51.33 12.52 31.47

7.7

51.69

2641

2360742221313

51.68

THAKUR RAM
DEWANGAN

SHRI KRIPA RAM

05/03/84

OBC

67.11 61.11

51.33 13.42 30.56

7.7

51.68

2642

2278872221314

51.64

SUNIL KUMAR VERMA ARUN KUMAR VERMA

14/06/88

OBC

70.2

58

57.33 14.04

8.6

51.64

2643

225804221310

51.63

BINESHWAR KAUSHIK RATHRAM KAUSHIK

28/07/87

OBC

68.8

59.74

53.33 13.76 29.87

51.63

2644

2288302321311

51.60

AKLESH KUMAR
THAKUR

NAROTTAM THAKUR

03/07/90

ST

77

55

58

15.4

27.5

8.7

51.60

2645

2356321821311

51.59

ARATI SAHU

SANT LAL SAHU

17/04/89

OBC

77.4

54.22

60

15.48 27.11

51.59

2646

2283291021317

51.58

PURNIMA NISHAD

KANHAIYA LAL NISHAD

12/11/90

OBC

77.2

57.28

50

15.44 28.64

7.5

51.58

2647

231196821320

51.57

Munna Lal Dewangan Ram Ratan Dewangan

12/10/87

OBC

78

56.94

50

15.6

28.47

7.5

51.57

2648

228159121316

51.56

DIGESVER PRASAD
CHANDRAKER

GAIND LAL CHANDRAKER 23/06/86

OBC

73

55.72

60.67

14.6

27.86

9.101

51.56

2649

231601121318

51.55

NAMEETA SAHU

RAMLAL SAHU

OBC

71

58.5

54

14.2

29.25

8.1

51.55

04/07/89

60.67 13.84 28.84

29

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CHAIT RAM

22/03/87

OBC

71.2

58

55.33 14.24

MR. PAWAN
DEWANGAN

07/09/87

OBC

62.4

62.26

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

29

8.3

51.54

52.67 12.48 31.13

7.901

51.51

2650

238001621313

51.54

GHANA RAM
NIRMALKAR

2651

234336221313

51.51

SMT. PUSHPA
DEWANGAN

2652

2350321021315

51.48

DANESHWAR KUMAR
VISHNU RAM SAHU
SAHU

10/03/88

OBC

77.2

54.89

57.33 15.44 27.45

8.6

51.48

2653

231779221320

51.47

DHANESHWARI PATEL TENGNU RAM PATEL

07/03/85

OBC

65.6

59.5

57.33 13.12 29.75

8.6

51.47

2654

2323672121317

51.47

BANSHIDHAR GUPTA

SHRI PANDIT RAM


GUPTA

04/01/87

OBC

69.4

55.37

66

13.88 27.69

9.9

51.47

2655

2264201821314

51.45

vinod kujur

usat

10/11/81

ST

74.8

56.56

54.7

14.96 28.28

8.209

51.45

2656

2350471021314

51.44

SMT GHASIN SAHU

SHRI UTTAM KUMAR


SAHU

07/11/89

OBC

74

57.67

52

14.8

28.84

7.8

51.44

2657

2357831821320

51.43

BRIJLAL BANJARA

HARIRAM BANJARA

18/02/82

OBC

69.33 58.72

54.67 13.87 29.36

8.201

51.43

2658

2258392721311

51.42

SANKAR LAL SAHU

SUKLAL SAHU

30/12/88

OBC

67.8

58.11

58.67 13.56 29.06

8.801

51.42

2659

2375562721315

51.39

DHARMENDRA
KUMAR PATEL

BODHAN SING PATEL

05/04/83

OBC

70.44

58

55.33 14.09

8.3

51.39

2660

234427621318

51.37

KENORBHUSHAN
SAHU

VASUDEV SAHU

07/10/89

OBC

70.2

55.67

63.33 14.04 27.84

9.5

51.37

2661

225718121313

51.37

HEMANT KUMAR
SONWANI

RAMLAL

22/11/89

OBC

73.6

57.5

52.67 14.72 28.75

7.901

51.37

2662

237925221318

51.36

CHHAGAN LAL SEN

BHAGAT RAM

13/10/87

OBC

71.6

53.89

67.33 14.32 26.95

10.1

51.36

2663

2351642621315

51.36

MAHESH KUMAR
GUPTA

JAILAL PRASAD

05/07/79

OBC

66.89 59.17

13.38 29.59

8.4

51.36

2664

2275921021313

51.36

TARACHAND SAHU

BUDHU RAM SAHU

03/04/88

OBC

82.2

53.44

54.67 16.44 26.72

8.201

51.36

2665

2365071021320

51.34

DEWANAND SAHU

GHANSHYAM SAHU

14/12/87

OBC

79.4

53.72

57.33 15.88 26.86

8.6

51.34

2666

2393751021314

51.34

KAMLESH SINHA

SHRI GHANSHYAM
SINHA

29/05/87

OBC

69.2

59.39

7.8

51.34

56

52

13.84

29

29.7

Total
Marks

2667

234865221311

51.33

SHIV KUMAR SAHU

2668

234873121320

51.32

2669

2280461821316

2670


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DAOO LAL SAHU

12/05/86

OBC

79.2

54.58

DEWENDRA KUMAR
SINHA

ISHWAR LAL SINHA

26/09/88

OBC

72.8

57.72

51.31

NIRANJAN KUMAR
CHOUDHARY

SHRI KUBELAL
CHOUDHARY

26/09/90

OBC

65

61.22

229143821312

51.30

LALITA DEWANGAN

GAJENDRA KUMAR
DEWANGAN

10/07/87

OBC

77

56.79

2671

2293861821316

51.29

SEEMA KHUTEL

SHANKAR LAL KHUTEL

19/12/85

SC

61.8

2672

239133821319

51.29

NITU YADAV

BALLA YADAV

01/06/86

OBC

68.6

2673

2359012121316

51.29

LAVANGALATA GUPTA PURNACHANDRA GUPTA

01/07/80

OBC

2674

2362151821320

51.28

ASHOK KUMAR
DHRUW

SONSAY DHRUW

15/06/85

ST

2675

2260252221312

51.27

TEJRAM SAHU

RAMJI SAHU

03/01/88

OBC

2676

2276842121318

51.26

AMAR LAL PATEL

UGRASEN PATEL

14/11/88

2677

2372301121315

51.22

MALTI THAWAIT

CHANDRAHAS

28/09/83

2678

2334101021318

51.21

MENKA SAHU

KHAMHAN LAL SAHU

17/09/90

2679

2367872321314

51.21

Uma Bharti Rajak

Ramkaran Rajak

12/07/90

2680

2336062321318

51.19

VARSHA MISHREKAR

MADHORAO MISHREKAR

30/10/83

2681

2351682121316

51.18

LAXMI PATEL

KAILASH PATEL

21/12/88

2682

2367502121316

51.15

SUNITA YADAW

RAMESH CHANDRA
YADAW

2683

2334192721316

51.13

Harish Kumar Verma

Shri Banshi Lal Verma

24

25

26

27

28

29

54.67 15.84 27.29

8.201

51.33

52.67 14.56 28.86

7.901

51.32

51.33

13

30.61

7.7

51.31

50

15.4

28.4

7.5

51.30

62.06

52.67 12.36 31.03

7.901

51.29

58.74

54.67 13.72 29.37

8.201

51.29

73.33 54.44

62.67 14.67 27.22

9.401

51.29

69.2

57.28

58.67 13.84 28.64

8.801

51.28

76.4

53.78

60.67 15.28 26.89

9.101

51.27

OBC

74.8

53.79

62.67 14.96

26.9

9.401

51.26

OBC

65.78 60.72

51.33 13.16 30.36

7.7

51.22

OBC

67.2

57.94

58.67 13.44 28.97

8.801

51.21

OBC

68.8

57.5

58

13.76 28.75

8.7

51.21

OBC

68.89 59.22

52

13.78 29.61

7.8

51.19

OBC

62.6

59.53

59.33 12.52 29.77

8.9

51.18

15/06/76

OBC

56.44 60.72

63.33 11.29 30.36

9.5

51.15

28/10/89

OBC

8.4

51.13

76

55.06

21

56

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

15.2

23

27.53

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SHATRUHAN SINGH
RAJPUT

05/08/87

GEN

71.2

54.72

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

9.5

51.10

9.3

51.10

8.201

51.08

2684

233214621311

51.10

RAMNIWAS SINGH
RAJPUT

2685

2259681621319

51.10

SATYA PRAKASH
MANIKPURI

PUNNI DAS MANIKPURI

11/02/90

OBC

76.2

53.11

2686

2341062121315

51.08

SMT.GARIMA SAO

VIJAY KUMAR

25/02/90

OBC

74.4

56

54.67 14.88

2687

2302172721314

51.08

Bhagat Ram Chelak

Shri Daulal Chelak

23/07/89

SC

79.6

55.11

50.67 15.92 27.56

7.601

51.08

2688

2330362221317

51.06

JAYA SAHU

SURESH KUMAR SAHU

01/06/88

OBC

68

59.11

52.67

13.6

29.56

7.901

51.06

2689

2376671121313

51.05

GUNESHWAR PRASAD
NAROTTAM LAL YADAV
YADAV

16/09/86

OBC

64

61.11

51.33

12.8

30.56

7.7

51.05

2690

2318922221310

51.05

SITA SAHU

JAGAT RAM SAHU

01/07/89

OBC

69.2

58.61

52.67 13.84 29.31

7.901

51.05

2691

2383311021313

51.02

DEVENDRA KUMAR
DHRUW

SHRI MALESHU RAM


DHRUW

24/10/88

ST

75.4

55.67

54

15.08 27.84

8.1

51.02

2692

2340032221319

51.02

VIJAY KUMAR
PUSHPAKAR

ISHWAR PRASAD

02/02/88

OBC

76.6

56.39

50

15.32

28.2

7.5

51.02

2693

2274851821310

51.01

BHARAT PATEL

LAXAMAN PATEL

08/01/89

OBC

70.2

58.94

50

14.04 29.47

7.5

51.01

2694

2274941821313

51.01

BHARAT PATEL

LAXMAN

08/01/89

OBC

70.2

58.94

50

14.04 29.47

7.5

51.01

2695

2339851821313

51.01

NEELA SAO

TEJRAM SAO

10/09/89

OBC

68.4

58.06

55.33 13.68 29.03

8.3

51.01

2696

2362541121311

51.00

SHIVENDRA KUMAR
RATHORE

NARAYAN PRASAD
RATHORE

07/05/86

OBC

74.6

54.37

59.33 14.92 27.19

8.9

51.00

2697

2365991621312

51.00

SHALINI RATHOD

AJIT KUMAR RATHORE

13/12/81

OBC

61.56 58.78

12.31 29.39

9.3

51.00

2698

2288362121313

51.00

PARVATI SAHU

HARIRAM SAHU

01/01/91

OBC

69.2

57.32

56.67 13.84 28.66

8.501

51.00

2699

2378192121312

50.99

LAIN DAS MANIKPURI

JHANGLOO DAS
MANIKPURI

01/01/73

OBC

54.89 59.83

67.33 10.98 29.92

10.1

50.99

2700

2332431821312

50.99

ANITA SAO

DINI LAL SAO

16/06/88

OBC

72.4

52.67 14.48 28.61

7.901

50.99

57.22

63.33 14.24 27.36


62

62

15.24 26.56
28

Total
Marks

2701

2282071821313

50.99

MEGHA SINHA

2702

2334012721311

50.98

2703

2371312721318

2704


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JEEVAN LAL

30/12/90

OBC

73.2

56.89

DIMPLE SAHU

SHRI YASHASWI SAHU

05/05/90

OBC

67.2

59.28

50.98

MOHAN LAL NISHAD

RAMKISUN

11/03/83

OBC

71.56 57.33

2366122321317

50.97

KHILESHWARI
CHATURVEDI

MUKESH KUMAR
CHATURVEDI

23/09/89

SC

65.6

60.5

2705

2324251921312

50.96

YASHWANT KUMAR
SAHU

TARACHAND SAHU

19/07/89

OBC

69.4

2706

2340062221318

50.94

LAXMI VERMA

HARAKH RAM VERMA

02/07/86

OBC

2707

2293081921318

50.93

BHOOSHAN PRASAD

MANOHAR DAS

28/08/86

SC

2708

2313632321311

50.92

SMT.VEDWATI SAHU

SHRI GIRDHARI LAL SAHU 12/07/88

OBC

2709

2280711121316

50.92

VIPIN RATHORE

MAYARAM RATHORE

16/08/88

OBC

2710

231929821315

50.91

SURAJ SAHU

SANTOSH SAHU

15/01/90

2711

227089121313

50.90

REMAN SAHU

PRITHVEE RAM SAHU

05/09/89

2712

2388791321310

50.87

PRKASH
CHANDRAVANSHI

JAGESHWAR

12/11/88

2713

2330712221319

50.87

SANNGITA SARTHI

GULA RAM SARTHI

10/08/85

2714

231044221311

50.87

DWARIKA PRASAD
KASHYAP

LT. MANHARAN LAL

01/07/77

2715

2256392321318

50.83

OMESH KUMAR SAHU PAWAN KUMAR SAHU

24/11/91

2716

233297621312

50.79

AJAY KUMAR
GAIKWAD

AGAR DAS

2717

2331902221317

50.79

TEJNATH SAHU

BALA RAM SAHU

21

24

25

26

27

28

29

52.67 14.64 28.45

7.901

50.99

52.67 13.44 29.64

7.901

50.98

53.33 14.31 28.67

50.98

50.67 13.12 30.25

7.601

50.97

57.95

13.88 28.98

8.1

50.96

63.8

57.56

62.67 12.76 28.78

9.401

50.94

70.8

57.13

54.67 14.16 28.57

8.201

50.93

64.4

58.28

59.33 12.88 29.14

8.9

50.92

65.8

59.11

54.67 13.16 29.56

8.201

50.92

OBC

71.4

58.26

14.28 29.13

7.5

50.91

OBC

74.8

55.89

53.33 14.96 27.95

50.90

OBC

66

54.94

27.47

10.2

50.87

SC

70.2

57.66

53.33 14.04 28.83

50.87

OBC

55.56 59.11

11.11 29.56

10.2

50.87

OBC

65.6

58.22

57.33 13.12 29.11

8.6

50.83

20/09/88

SC

62.6

61.33

50.67 12.52 30.67

7.601

50.79

27/09/87

OH

OBC

75.6

53.33

50.79

54

50

68

68

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.2

23

15.12 26.67

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

RAVINDRA NATH DUBEY

15/07/89

GEN

66

56.95

60.67

13.2

28.48

9.101

50.78

2718

2375961121313

50.78

DHIRENDRA NATH
DUBEY

2719

2274462121317

50.77

DEV KUMAR
DEWANGAN

PUNIRAM DEWANGAN

22/09/73

OBC

58.13 60.89

58

11.63 30.45

8.7

50.77

2720

2378741921319

50.77

JITENDRA KUMAR
DADSENA

MAKHAN LAL DADSENA

03/03/84

OBC

57.8

62.22

54

11.56 31.11

8.1

50.77

2721

234309621317

50.75

SURESH KUMAR
YADAV

VISHNU YADAV

08/09/88

OBC

78.4

53.94

54

15.68 26.97

8.1

50.75

2722

229392921320

50.74

RUPENDRA KUMAR
SAHU

BALA RAM SAHU

10/08/80

OBC

70.44 53.11

67.33 14.09 26.56

10.1

50.74

2723

2328522321315

50.74

INDERMAN VERMA

ALALI RAM

08/08/83

OBC

58.4

61.11

56.67 11.68 30.56

8.501

50.74

2724

226698221319

50.74

KISHAN LAL GAYKWAD SAHEB LAL

13/10/87

SC

65.4

60.11

50.67 13.08 30.06

7.601

50.74

2725

2337722721318

50.73

HEMLATA SAHU

11/11/87

OBC

68.8

58.33

13.76 29.17

7.8

50.73

2726

2364962721320

50.72

MANOJ KUMAR SAHU BALDAU RAM SAHU

13/06/81

OBC

72.67 54.78

58.67 14.53 27.39

8.801

50.72

2727

2360602221313

50.72

USHA KARSH

JAI PRAKASH KARSH

02/07/89

OBC

77

54.84

52.67

15.4

27.42

7.901

50.72

2728

2391921921312

50.72

KU. MADHURI
JAISWAL

SURENDRA JAISWAL

01/05/88

OBC

64.6

58.79

56

12.92

29.4

8.4

50.72

2729

2385562221313

50.71

SURIT KUMAR PAL

BHAGVATI RAM

05/03/87

OBC

76.6

53.78

56.67 15.32 26.89

8.501

50.71

2730

2390722221313

50.71

DEVCHAND DAHARIYA GAOKARAN DAHARIYA

30/11/87

SC

62.2

60.33

12.44 30.17

8.1

50.71

2731

2368002221316

50.70

ANJANA CHANDRAKER

SHRI HEMARAM
CHANDRAKER

06/01/84

OBC

62.22 60.72

52.67 12.44 30.36

7.901

50.70

2732

2273121021318

50.70

VIRENDRA KUMAR
SAHU

VEDRAM SAHU

01/09/83

OBC

59.56 59.78

59.33 11.91 29.89

8.9

50.70

2733

2389611321312

50.70

Mohan Ram
Chandrakar

Ramji

04/06/85

OBC

57.2

62.32

8.1

50.70

2734

234887921315

50.67

RANJEETA MARKANDE TANSINGH MARKANDE

14/07/87

SC

68.4

57.39

8.3

50.67

RAMLAL SAHU

52

54

54

11.44 31.16

55.33 13.68

28.7

Total
Marks

2735

2273191821320

50.67

FAKIR LAL BHOI

2736

2316591821310

50.65

2737

2384511421315

2738


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

KRISHNO BHOI

09/06/82

OBC

GANESHRAM YADAV

SANTOSH YADAV

25/06/89

OBC

50.64

GAYATRI SAHU

LALIT KUMAR SAHU

16/08/87

OBC

239299921317

50.63

KU. MANJU THAKUR

SHRI TILAK RAM

25/04/91

ST

2739

230471621313

50.62

JITENDRA YADAV

DIHAU RAM

12/03/89

2740

234661121320

50.60

BRIJESH KANT
BARMAN

BHAVDAS BARMAN

30/09/83

2741

2320412221313

50.59

RAJESH KUMAR
CHAKRADHAR

BHAGWATI PRASAD
CHAKRADHAR

10/01/82

2742

239553821316

50.58

MOHAN SAHU

SHYAM LAL

14/05/84

2743

232775621313

50.58

RUPENDRA KUMAR
VAISNAV

RAMESHWAR DAS

30/04/86

2744

239083921311

50.58

MANGLA DEVI SAHU

MITHU LAL SAHU

05/08/89

2745

2266031121313

50.57

HEM PRAKASH
RATHORE

2746

237460921314

50.57

SMT. TIKESHWARI
SONWANI

2747

2346851021318

2748

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

67.56 58.72

52

68.8

58.17

63.2

61

60.4

57.83

OBC

75.2

55.17

SC

OBC

OBC

OBC

MUKUND RAM RATHORE 14/02/74

SHRI RAM KUMAR

04/09/86

50.56

NEELADHAR PRADHAN LAIBANO RAM PRADHAN 01/07/80

24

25

26

27

28

29

13.51 29.36

7.8

50.67

52

13.76 29.09

7.8

50.65

50

12.64

30.5

7.5

50.64

64.2

12.08 28.92

9.63

50.63

53.33 15.04 27.59

50.62

64.89 59.44

52.67 12.98 29.72

7.901

50.60

64.44 57.61

59.33 12.89 28.81

8.9

50.59

59.6

60.13

57.33 11.92 30.07

8.6

50.58

71.4

56

55.33 14.28

8.3

50.58

OBC

74.2

54.67

56

14.84 27.34

8.4

50.58

OBC

56.38 59.39

64

11.28

29.7

9.6

50.57

OBC

64.4

60.17

50.67 12.88 30.09

7.601

50.57

SC

67.56

58.5

13.51 29.25

7.8

50.56

2370642721310

50.53

ASHOK KUMAR SAHU

FULL SINGH

09/10/86

OBC

69.4

54.5

62.67 13.88 27.25

9.401

50.53

2749

2335241121313

50.53

CHAKRADHAR
PRASAD RATHORE

RAMDAYAL

13/06/87

OBC

71.2

54.58

60

14.24 27.29

50.53

2750

2304121921318

50.53

DHANANJAY KAMTA

RADHE LAL KAMTA

03/03/86

SC

63.8

60.53

50

12.76 30.27

7.5

50.53

2751

2322891321320

50.49

JWALA PRASAD
BANERJEE

JAICHAND BANERJEE

06/01/89

SC

64.8

58.05

56.67 12.96 29.03

8.501

50.49

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

28

Total
Marks

2752

230575221317

50.48

SAHEB LAL KEWAT

2753

236077221310

50.48

2754

230798221314

2755


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SAHETTER

01/06/90

OBC

72.4

57

50

14.48

28.5

7.5

50.48

MAHETTAR SAHU

BALDURAM SAHU

10/02/82

OBC

67.78 57.44

54.67 13.56 28.72

8.201

50.48

50.47

SHASHI BISHI

BADHAI RAM BISHI

13/04/91

ST

64

60.33

50

12.8

30.17

7.5

50.47

236465821316

50.46

MILEKSH KUMAR
JAGAT

SHRI RAMBHAU JAGAT

10/07/88

ST

58.4

60.16

58

11.68 30.08

8.7

50.46

2756

2367102221320

50.45

LAXMI NARAYAN
NAMDEO

SHRI JAGDISH RAM


NAMDEO

12/06/79

OBC

52.44 63.33

55.33 10.49 31.67

8.3

50.45

2757

2297511021312

50.43

REKH RAM NISHAD

RAM GULAL NISHAD

12/08/86

OBC

71.8

53.94

60.67 14.36 26.97

9.101

50.43

2758

2381841821311

50.42

GEETESHWARI DIWAN RANVEER SINGH DIWAN

25/04/88

ST

68.8

54.11

13.76 27.06

9.6

50.42

2759

2380432221314

50.41

SMT. NAMRATA SAHU KEERTAN SAHU

25/07/88

OBC

83.2

50.94

55.33 16.64 25.47

8.3

50.41

2760

2357311921310

50.40

PAVAN KUMAR
KULMITRA

SURAJ KUMAR
KULMITRA

21/01/87

OBC

77

54.79

50.67

15.4

27.4

7.601

50.40

2761

227228221316

50.40

LOMASH PRASAD
PATEL

DARASH RAM

11/02/88

OBC

79

52.79

54.67

15.8

26.4

8.201

50.40

2762

2367261921311

50.39

SANTOSH KUMAR
NIRMALKAR

HARI RAM

13/06/83

OBC

70.67 54.72

59.33 14.13 27.36

8.9

50.39

2763

2370392321318

50.39

HEMANT KUMAR
KORRAM

TULA RAM KORRAM

10/09/87

ST

63.6

58.94

54.67 12.72 29.47

8.201

50.39

2764

225403121311

50.39

UMESH KUMAR SAHU TIHARU RAM SAHU

07/07/81

OBC

64.44

57

28.5

50.39

2765

2308222221320

50.38

DALI VERMA

RAMADHIN VERMA

27/12/88

OBC

61.2

60.28

53.33 12.24 30.14

50.38

2766

227045121314

50.38

NEHARUBAN
GOSWAMI

JHADUBAN GOSWAMI

09/03/87

OBC

73.2

54.67

14.64 27.34

8.4

50.38

2767

2273461821317

50.35

BHAGIRATHI RANA

SHOUKI LAL RANA

24/02/88

OBC

69.4

55.94

56.67 13.88 27.97

8.501

50.35

2768

2295801321310

50.33

DINESH KUMAR
CHANDRAVANSHI

SHRI SHRAVAN KUMAR

08/03/87

OBC

69.8

56.74

53.33 13.96 28.37

50.33

64

60

56

12.89

Total
Marks

2769

2332082321314

50.33

ROOP SINGH PANDE

2770

2367721021310

50.32

2771

231878221314

2772


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

29

HARCHAND PANDE

08/12/89

OBC

63.6

56.61

62

12.72 28.31

9.3

50.33

VINITA GUPTA

LATE SHIV KUMAR


GUPTA

05/04/85

GEN

62.2

57.56

60.67 12.44 28.78

9.101

50.32

50.29

MITHALESH
GHRITLAHARE

DINESH GHRITLAHRE

20/08/87

SC

61.4

56.22

9.9

50.29

2352851121314

50.28

CHITRAREKHA
THAWAIT

RAMRATAN THAWAIT

01/07/88

OBC

67.4

57.79

52.67 13.48

28.9

7.901

50.28

2773

2387002221316

50.28

NEETU GANGBER

BHUVAN LAL GANGBER

20/07/89

OBC

75.6

55.11

50.67 15.12 27.56

7.601

50.28

2774

2347521021313

50.27

EKTA SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

21/06/91

OBC

74

52.94

26.47

50.27

2775

2319852221320

50.23

KISHORE KUMAR
BANJARE

KAMTA PRASAD
BANJARE

05/06/82

SC

68.22 56.78

54.67 13.64 28.39

8.201

50.23

2776

2277962221310

50.23

DWIJ GAIKWAD

SHRI VYAS NARAYAN


TANDAN

14/07/86

SC

60.8

57.94

60.67 12.16 28.97

9.101

50.23

2777

228335221315

50.23

NAROTTAM JAISWAL

GAYARAM JAISWAL

03/07/89

OBC

86.8

49.33

54.67 17.36 24.67

8.201

50.23

2778

2325302121310

50.20

KRISHNA DAS

NANAKI DAS

24/06/86

OBC

67.8

57.89

51.33 13.56 28.95

7.7

50.20

2779

228286121312

50.20

PURNANAND
DEWANGAN

RAMDULARI

28/05/89

OBC

79.6

53.17

51.33 15.92 26.59

7.7

50.20

2780

2378071121313

50.20

MANI RAM KASHYAP

DARAS RAM KASHYAP

17/04/87

OBC

70.4

53.63

14.08 26.82

9.3

50.20

2781

238760221314

50.19

KHILENDRA KUMAR
VERMA

HARISHCHANDRA
VERMA

16/06/86

OBC

63.4

57.22

59.33 12.68 28.61

8.9

50.19

2782

2300561821312

50.19

DHANESHWAR SAHU

HEM RAM SAHU

05/12/90

OH

OBC

73.6

55.33

14.72 27.67

7.8

50.19

2783

2371481021318

50.18

BHIKHAM RAM DIWAN BISAMBHAR DIWAN

01/12/87

ST

72.2

56.28

50.67 14.44 28.14

7.601

50.18

2784

232181121316

50.18

HEMKRITIKA .

DERHA RAM

05/01/88

OBC

57

59.56

29.78

50.18

2785

2365812221318

50.18

HARISHANKAR SAHU

SHRI BISAUHA RAM


SAHU

17/04/91

OBC

68.2

55.28

59.33 13.64 27.64

8.9

50.18

66

60

62

52

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

12.28 28.11

14.8

11.4

Total
Marks

2786

2375462321316

50.18

2787

2357652721311

2788


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

DILESHWAR JANGHEL GOPAL RAM JANGHEL

01/08/86

OBC

73.4

52

63.33 14.68

26

9.5

50.18

50.17

KUMARI YASODA
CHOURASIA

SHRI BHOLA NATH


CHOURASIA

22/03/87

OBC

69

54.94

59.33

27.47

8.9

50.17

230282621318

50.17

NG KUMAR SAHU

KATIK RAM SAHU

12/04/84

OBC

67.56 57.11

54

13.51 28.56

8.1

50.17

2789

234596821314

50.17

CHANDRA PRAKASH
TIWARI

INDRABHAN TIWARI

24/10/88

GEN

72

50.53

70

14.4

25.27

10.5

50.17

2790

225405121310

50.16

VENKTESHWAR
BANJARE

MANSUKH DAS BANJARE

06/07/86

SC

72.4

54.17

57.33 14.48 27.09

8.6

50.16

2791

225350121317

50.14

SURAJ PRASAD SONI

SRI LAKHAN LAL SONI

17/12/89

OBC

69

56.28

54.67

28.14

8.201

50.14

2792

2352002221310

50.14

DHARTIKA VERMA

RADHE KUMAR VERMA

01/10/87

OBC

57.4

61.72

52

11.48 30.86

7.8

50.14

2793

2352242221310

50.14

DHARTIKA VERMA

RADHE KUMAR VERMA

01/10/87

OBC

57.4

61.72

52

11.48 30.86

7.8

50.14

2794

2345932221311

50.12

MOHAN LAL YADAV

BHULAW RAM YADAV

12/01/84

OBC

70.44 54.67

58

14.09 27.34

8.7

50.12

2795

236908221318

50.12

MANJULATA SAHU

JHASRAJ SAHU

02/10/86

OBC

73.8

55.11

52

14.76 27.56

7.8

50.12

2796

232699621312

50.08

OMPRAKASH
MARKAM

SHYAM LAL MARKAM

28/04/90

ST

72.2

55.28

53.33 14.44 27.64

50.08

2797

230139121311

50.08

HIRENDRA KUMAR
SAHU

DEVDHAR LAL

08/12/87

OBC

66.2

58.67

50

13.24 29.34

7.5

50.08

2798

2381302221318

50.08

KU. GEETANJALI SAHU GIRDHAR PRASAD SAHU

28/07/91

OBC

69.4

57.39

50

13.88

28.7

7.5

50.08

2799

227180121310

50.07

NEHA CHANDRAKAR

HALDHER PRASAD
CHANDRAKAR

11/02/88

OBC

68.2

57.06

52.67 13.64 28.53

7.901

50.07

2800

2338702121315

50.07

ANJANI PATEL

HETRAM PATEL

27/07/91

OBC

53.6

63.5

50.67 10.72 31.75

7.601

50.07

2801

2357601321319

50.07

RAJENDRA KUMAR
PATEL

VISHESHAR SINGH

11/02/86

OBC

70.32 55.61

54.67 14.06 27.81

8.201

50.07

2802

2381711621319

50.06

KANHAIYA DAS
MAHANT

SUMAN DAS

31/03/88

OBC

55.33

8.3

50.06

65

57.53

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.8

13.8

13

28.77

Total
Marks

2803

225785121315

50.06

ASHA RAM SAHARE

2804

2356631721320

50.06

2805

2356972221316

2806


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

DHANEE RAM SAHARE

20/01/88

ST

73

55.72

50.67

14.6

27.86

7.601

50.06

AMIT KUMAR SAHU

RAVISHANKAR SAHU

19/12/87

OBC

73.2

54.84

53.33 14.64 27.42

50.06

50.03

Toman Lal Paswan

Mr. Kisun Lal Paswan

05/04/83

SC

69.11 55.22

57.33 13.82 27.61

8.6

50.03

2341462221312

50.03

MANORAMA VERMA

KAMDEV VERMA

16/04/89

OBC

73.8

54.94

14.76 27.47

7.8

50.03

2807

228577221315

50.02

DIGESHWAR PRASAD
VERMA

HRIDAY RAM

16/09/90

OBC

75.2

54.56

51.33 15.04 27.28

7.7

50.02

2808

2359801021313

50.01

SHANTANU KUMAR
SAHU

SHRI DEEHOO RAM

18/08/89

OBC

71.2

55.94

52

14.24 27.97

7.8

50.01

2809

231669221318

50.01

KAMLESH PATEL

DWARIKA

19/08/87

OBC

67

57.22

53.33

13.4

28.61

50.01

2810

238740221316

50.00

NEERAJ KUMAR SAHU SITA RAM SAHU

10/02/79

OBC

51.33 58.67

69.33 10.27 29.34

10.4

50.00

2811

2312661821316

50.00

MAMTA PRADHAN

08/07/90

OBC

71

56

52

14.2

7.8

50.00

2812

2334202321318

49.98

KU. DEEPAK MANDAVI PANCH RAM MANDAVI

03/02/88

ST

73.8

55.44

50

14.76 27.72

7.5

49.98

2813

2389921921314

49.97

LATA VERMA

BALBHADRA VERMA

03/09/89

HH

OBC

66.4

55.37

60

13.28 27.69

49.97

2814

2280951821311

49.95

MOHAN LAL PATEL

DHANIRAM PATEL

05/02/89

OBC

76.4

51.94

58

15.28 25.97

8.7

49.95

2815

2274821821311

49.95

MOHAN LAL PATEL

DHANIRAM PATEL

05/03/89

OBC

76.4

51.94

58

15.28 25.97

8.7

49.95

2816

2260952321318

49.94

PUSHPA CHANDRAKAR SHANOJ CHANDRAKAR

10/11/87

OBC

71

55.67

52.67

14.2

27.84

7.901

49.94

2817

2298641821319

49.94

KUMAR SAHU

LAIKHAN SAHU

15/07/88

OBC

70.6

55.83

52.67 14.12 27.92

7.901

49.94

2818

2357532221312

49.94

YASHWANT KUMAR
TRIVENDRA

SUNDER LAL TRIVENDRA

05/07/90

SC

73

55.67

50

14.6

27.84

7.5

49.94

2819

230214821317

49.93

SUNDAR PRASAD
DEWANGAN

TRILOCHAN PRASAD
DEWANGAN

06/07/85

OBC

66.6

53.42

66

13.32 26.71

9.9

49.93

NIRAKAR PRADHAN

52

28

Total
Marks

2820

225299121315

49.92

2821

229976921311

2822


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LALESH KUMAR SINHA PARSU RAM SINHA

13/05/88

OBC

65.6

57

49.90

SMT. DAMESHWARI
NISHAD

07/09/84

OBC

67.78 55.89

239684921311

49.87

CHANDRAKANT SAHU KOMAL SINGH SAHU

12/08/85

OBC

67.4

54.78

2823

2280481821315

49.86

ANJU SAHU

23/09/80

OBC

60.36 59.17

2824

2299562321311

49.86

SMT. RANGEETA SAHU KAMAL NARAYAN SAHU

31/12/83

OBC

73.56 54.89

2825

2331052221316

49.85

MUKESH KUMAR SONI PREMNATH SONI

07/07/89

OBC

62

58.5

2826

2307222221318

49.84

DIPIKA CHANDRAKAR

VINOD KUMAR
CHANDRAKAR

16/06/89

OBC

78.4

2827

2371662221318

49.84

JEETENDRA KUMAR
DHIWAR

SHIV PRASAD DHIWAR

12/04/87

OBC

2828

226440221311

49.84

SIYARAM SAHU

SHRI BABULAL SAHU

18/01/89

OBC

2829

2276341821311

49.83

ASHOK KUMAR
NISHAD

SANTRAM NISHAD

15/04/88

OBC

2830

2388892221312

49.82

SATISH PANDEY

SHRI GANESH PRASAD


PANDEY

15/11/79

GEN

2831

2362552221315

49.82

KIRAN YADAV

JAGDISH YADAV

26/10/83

2832

2375182321311

49.80

TRIVENEE THAKUR

KHILENDRA THAKUR

02/05/88

2833

2289151821320

49.80

MAMTA PRADHAN

VIDHYADHAR PRADHAN

21/11/87

2834

226044221310

49.80

DILEEP KUMAR VERMA SHOBHA RAM VERMA

25/07/80

2835

230977221318

49.79

SANDHYA KASHYAP

DWARIKA KASHYAP

16/08/76

2836

238769121317

49.79

DIKESHWAR PATEL

PURUSHOTTAM LAL
PATEL

21/11/89

VEN SINGH

SHREE MUNNA LAL


SAHU

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

28.5

8.3

49.92

56

13.56 27.95

8.4

49.90

60

13.48 27.39

49.87

54.67 12.07 29.59

8.201

49.86

51.33 14.71 27.45

7.7

49.86

54.67

29.25

8.201

49.85

52.33

53.33 15.68 26.17

49.84

71.8

55.56

51.33 14.36 27.78

7.7

49.84

77.2

51.39

25.7

8.7

49.84

75.6

54.22

50.67 15.12 27.11

7.601

49.83

54.67 57.78

66.67 10.93 28.89

10

49.82

OBC

72.67 55.17

51.33 14.53 27.59

7.7

49.82

ST

72.2

55.33

51.33 14.44 27.67

7.7

49.80

OBC

77.6

52.56

53.33 15.52 26.28

49.80

OBC

63.78 55.28

62.67 12.76 27.64

9.401

49.80

OBC

62.5

56.78

59.33

12.5

28.39

8.9

49.79

OBC

69

54.78

57.33

13.8

27.39

8.6

49.79

55.33 13.12

58

12.4

15.44

Total
Marks

2837

2285131121315

49.77

SEEMA NAMDEO

GOVIND RAM NAMDEO

2838

230655221319

49.75

2839

2286651321320

2840


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

06/03/85

OBC

70.4

54.58

56

PITAMBAR KUMAR
VERMA

KRISHNA KUMAR VERMA 01/07/89

OBC

77.8

52.78

52

49.73

RAMPHAL KAUSHIK

THAKUR RAM KAUSHIK

05/04/86

OBC

73.2

53.78

2314022221312

49.73

LEKHU RAM SAHU

SEVA RAM SAHU

12/08/89

OBC

78.6

52.22

2841

2380412221314

49.73

REKHA DEWANGAN

SHIVA DEWANGAN

10/11/89

OBC

65.6

57.22

2842

2298892121312

49.73

LOCHAN KUMAR SAHU RAJ KUMAR SAHU

11/06/79

OBC

2843

234130221318

49.72

BUDDHDEV VERMA

08/07/87

VH

OBC

2844

232030221319

49.72

GYANESHWAR VERMA DULECHAND

06/11/81

OH

OBC

2845

2346551321316

49.69

RATNA SINGH

SHRI DEVENDRA SINGH

13/03/88

ST

2846

2271431821313

49.69

GOVIND RAM PATEL

JAGAT RAM PATEL

08/08/90

2847

2252711821311

49.69

YADRAM BHARGE

SHUKDEV BHARGE

28/08/80

2848

2302971121312

49.68

SUNIL KUMAR RATRE

MADAN LAL RATRE

15/07/85

2849

237626221317

49.67

DHANJEET PRASAD
NISHAD

GOPAL PRASAD

03/07/88

2850

2276662721310

49.67

MAKHAN LAL SAHU

RIKHEE RAM SAHU

15/08/89

2851

2330481821320

49.66

NIRAKAR AJGER

YUDHISTHIR AJGER

22/03/84

2852

2387571621315

49.65

DURGESH DUBEY

MANOJ DUBEY

2853

227178221318

49.65

PRABHAT VERMA

SHYAM LAL VERMA

DUKLHA RAM VERMA

24

25

26

27

28

29

14.08 27.29

8.4

49.77

15.56 26.39

7.8

49.75

54.67 14.64 26.89

8.201

49.73

52.67 15.72 26.11

7.901

49.73

53.33 13.12 28.61

49.73

55.11 60.61

11.02 30.31

8.4

49.73

78.8

52.72

50.67 15.76 26.36

7.601

49.72

50.89 61.28

59.33 10.18 30.64

8.9

49.72

61

58.58

54.67

29.29

8.201

49.69

OBC

68.6

55.94

53.33 13.72 27.97

49.69

SC

62.89 58.22

53.33 12.58 29.11

49.69

SC

56.8

58.84

59.33 11.36 29.42

8.9

49.68

OBC

71.2

54.06

14.24 27.03

8.4

49.67

OBC

60.4

59.78

51.33 12.08 29.89

7.7

49.67

SC

65.33 55.78

13.07 27.89

8.7

49.66

14/12/82

GEN

74.22 51.22

61.33 14.84 25.61

9.2

49.65

11/08/86

OBC

64.2

8.7

49.65

56.22

56

56

58

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.2

23

12.84 28.11

Total
Marks

2854

233431221312

49.65

LUKESHWAR SAHU

2855

225864821317

49.65

2856

225353121317

2857


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

FIRAT RAM

10/08/77

OBC

MAHAVIR NISHAD

SHIVDAYAL NISHAD

20/03/83

OBC

49.64

YUWRAJ SAHU

TEJAN LAL SAHU

14/07/88

OBC

2330921021318

49.62

JAYA GUPTA

SANTOSH KUMAR
GUPTA

08/07/83

GEN

2858

2393611121315

49.61

RAVISHANKAR YADAV RAMKUMAR YADAV

07/09/87

2859

2358191821314

49.61

TIKA RAM SAHU

CHHABI RAM SAHU

08/05/87

2860

238423121320

49.60

DHANKISHOR
DESHLAHARA

PURUSHOTTAM
DESHLAHARA

14/01/87

2861

2305911121311

49.60

BHARATI PATEL

RAM SHING PATEL

17/06/79

2862

2272021821312

49.60

SUKLAL NAYAK

KARODPATI NAYAK

18/08/83

2863

2300932121312

49.60

GHANSHYAM PATEL

MADHU LAL PATEL

19/06/84

2864

226821221319

49.60

PRADIP KUMAR MIRI

MEHATRU

2865

229705121319

49.59

2866

226071221317

2867

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

18

19

20

24

25

26

27

28

29

61.56 57.67

8.501

49.65

65.78 55.58

8.7

49.65

81.2

52.67 16.24

25.5

7.901

49.64

66.22 54.56

60.67 13.24 27.28

9.101

49.62

OBC

55.6

58.58

61.33 11.12 29.29

9.2

49.61

OBC

79

52.61

26.31

7.5

49.61

SC

60.6

57.17

59.33 12.12 28.59

8.9

49.60

OBC

64.67 54.94

61.33 12.93 27.47

9.2

49.60

OBC

60.67 57.33

58.67 12.13 28.67

8.801

49.60

OBC

65.11 55.95

57.33 13.02 27.98

8.6

49.60

15/08/87

SC

51.39

68.67

25.7

10.3

49.60

ASHOK KUMAR SARVA MILU RAM SARVA

12/01/84

OBC

66.67 55.72

56

13.33 27.86

8.4

49.59

49.58

DINESH FEKAR

MAKHAN LAL FEKAR

09/11/81

OBC

56.67 56.89

65.33 11.33 28.45

9.8

49.58

2256432221316

49.56

PUSHPA SONI

CHANDRABALI SONI

08/04/91

OBC

74.6

53.89

51.33 14.92 26.95

7.7

49.56

2868

2329791121317

49.56

KRISHNO CHAND
CHANDRA

SAWAN KUMAR
CHANDRA

07/08/89

OBC

76.6

52.68

52.67 15.32 26.34

7.901

49.56

2869

2293181121315

49.56

THANESHWAR RAM
SAHU

RAMADHAR SAHU

03/07/81

OBC

65.56 57.89

7.5

49.56

2870

2363012121312

49.54

BHUMISUTA
CHOUDHARY

MOHARSAY
CHOUDHARY

27/07/90

OBC

74.2

8.201

49.54

68

17

51

53

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

56.67 12.31 28.84


58

50

50

13.16 27.79

15.8

13.6

13.11 28.95

54.67 14.84

26.5

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ROOPRAM DEWANGAN

06/01/83

OBC

68

55.67

54

13.6

27.84

8.1

49.54

60

12.98 27.56

49.53

2871

228773121316

49.54

PREMSUKH
DEWANGAN

2872

2331891921317

49.53

DHANI RAM YADAV

BHARAT LAL

08/11/78

OBC

64.89 55.11

2873

2384061321317

49.53

MUKUND RAM SAHU

PAHARI RAM SAHU

25/07/81

OBC

57.56 58.44

58.67 11.51 29.22

8.801

49.53

2874

2351732121311

49.51

TARUN GUPTA

SHRI BODHRAM GUPTA

07/06/80

OBC

60

57.83

57.33

28.92

8.6

49.51

2875

235046921318

49.51

KANHAIYA LAL

SEETA RAM

05/08/89

OBC

70.6

53.78

56.67 14.12 26.89

8.501

49.51

2876

2321972721318

49.51

LALLOO RAM SAHU

DWIJA RAM

06/11/76

OBC

63.75 55.72

59.33 12.75 27.86

8.9

49.51

2877

2283302221813

49.50

INDRANI SAHU

BISHAL RAM SAHU

16/07/89

OBC

59.2

58.72

55.33 11.84 29.36

8.3

49.50

2878

2339682221313

49.50

VIJETA VERMA

SHIV KUMAR VERMA

17/06/90

OBC

68

55.39

54.67

27.7

8.201

49.50

2879

229128421319

49.50

KAMALSINGH RATRE

RAMSINGH RATRE

18/07/89

SC

76.8

52.67

52

15.36 26.34

7.8

49.50

2880

233740221311

49.49

BHOJ KUMAR NAYAK

MUL PRASAD NAYAK

15/04/84

OBC

60

59.17

52.67

12

29.59

7.901

49.49

2881

2292152221317

49.48

DEV KUMAR YADAW

PUNIT RAM YADAW

03/10/88

OBC

77

52.17

53.33

15.4

26.09

49.48

2882

2283691821316

49.47

SUHAGA NISHAD

CHHABILAL NISHAD

26/04/87

OBC

62.4

55.78

60.67 12.48 27.89

9.101

49.47

2883

228402921319

49.47

HEMANT PAL

GOVIND RAM PAL

03/10/80

OBC

61.11 59.29

50.67 12.22 29.65

7.601

49.47

2884

2340262121318

49.45

ANUPAMA CHAUHAN BISAHU RAM CHAUHAN

01/01/89

SC

80.4

51.53

50.67 16.08 25.77

7.601

49.45

2885

2381402321316

49.44

DEVKALA BAI SAHU

BISHOHA RAM SAHU

12/04/88

OBC

69.8

52.56

61.33 13.96 26.28

9.2

49.44

2886

2386881621313

49.44

KAMTA PRASAD
MARAVI

LATE CHAIN SINGH


MARAVI

12/02/87

ST

69.4

56.11

13.88 28.06

7.5

49.44

2887

2297371021320

49.42

TRIPTI VYAS

TOHALI RAM VYAS

20/05/89

OBC

57.6

58.61

57.33 11.52 29.31

8.6

49.42

50

12

13.6

Total
Marks

2888

236389121320

49.42

DINESHWARI SINHA

2889

2279511021311

49.40

2890

228158921320

2891


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

PANNA LAL SINHA

05/09/80

OBC

DHOBLESHAWAR
SAHU

CHHATRA SAY SAHU

02/06/83

OBC

49.38

AJIT KUMAR

BINDESHWARI PRASAD

28/12/84

GEN

2317401121320

49.36

NANDKISHOR SAHU

BABU LAL SAHU

02/05/88

OBC

2892

2324791821313

49.34

KUSHAL DAS

GULAB DAS

05/01/83

2893

2365602221319

49.34

SMT SUSHMA
PRADHAN

JAYPRAKASH PRADHAN

08/01/84

2894

227668221310

49.34

MANTORI BAI BHARTI SARJU PRASAD BHARTI

12/08/90

2895

236595121312

49.33

RAJU LAL

CHARAN SINGH

10/05/84

2896

2353062221318

49.32

KISHOR KUMAR
NAYAK

SHRI TOKESHWAR

03/10/88

2897

2280282721314

49.32

ONKAR PRASAD
GAYAKWAD

SHRI AMRIT LAL

20/06/89

2898

2265872321311

49.31

MOTIM VERMA

2899

230771221313

49.31

VINOD KUMAR
TANDEY

2900

2283242721317

49.29

BHAGESHWARI SINHA GHANA RAM

2901

2298541921317

49.28

NEHA SHARMA

2902

235350121316

49.27

2903

237598221310

2904

2312582121310

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

61.78 58.72

67.33 50.44

52.2

58.67

64

73

53.32

54

OBC

70.44 52.11

OBC

58

57.28

SC

68.4

56.11

OBC

63.2

OBC

SC

MAHESH KUMAR VERMA 25/04/80

OBC

MAHESH RAM TANDEY

21/09/84

SC

52

29/09/89

OBC

Husb. DEEPAK KUMAR


SHARMA

02/11/86

GEN

CHUNU DAS

LAVAN DAS

15/06/87

OBC

49.26

SHAIL VERMA

RAMESH KUMAR VERMA

10/11/85

OBC

49.26

GEETA NAIK

KISHOR KUMAR NAIK

14/12/88

OBC

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

24

25

26

27

28

29

51.33 12.36 29.36

7.7

49.42

71.43 13.47 25.22

10.71

49.40

10.44 29.34

9.6

49.38

14.6

26.66

8.1

49.36

61.33 14.09 26.06

9.2

49.34

60.67

28.64

9.101

49.34

50.67 13.68 28.06

7.601

49.34

53.78

65.33 12.64 26.89

9.8

49.33

74.2

52.56

54.67 14.84 26.28

8.201

49.32

65

55.44

57.33

27.72

8.6

49.32

64.67 56.56

54

12.93 28.28

8.1

49.31

60.22

58.67

10.4

30.11

8.801

49.31

67

56.39

51.33

13.4

28.2

7.7

49.29

56.4

57

63.33 11.28

28.5

9.5

49.28

64.4

57.39

51.33 12.88

28.7

7.7

49.27

68.2

54.44

56

13.64 27.22

8.4

49.26

63

58.11

50.67

12.6

7.601

49.26

11.6

13

23

29.06

Total
Marks

2905

235399921312

49.25

RAMBHA SAHU

2906

235388921319

49.25

2907

231604221310

2908


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

PUNIT

14/03/84

OBC

RAMBHA SAHU

PUNIT RAM SAHU

14/03/84

OBC

49.25

Vijay kumar Bhargaw

Ramjhul

02/06/88

SC

238920221310

49.25

MOTI LAL DEWANGAN

LATKHOR RAM
DEWANGAN

25/11/84

OBC

2909

2265131821319

49.24

AJAY AGRAWAL

SHAMKAR LAL AGRAWAL 30/09/87

2910

2393451821320

49.24

BHAIKHAM SAHU

GIRDHAR LAL SAHU

27/08/86

2911

230730921314

49.23

CHMELI PISDA

RADHESHYAM PISDA

10/06/88

2912

2325171821311

49.20

ANJU PATEL PATEL

LILESH KUMAR PATEL

25/01/84

2913

225593121319

49.20

MUKESH KUMAR
SAHU

MOHAR RAM

27/09/88

2914

2359031021317

49.18

UMESH KUMAR SINHA RAMNARAYAN SINHA

14/08/90

2915

231780621317

49.17

YAMINI SAHU

DAULAT RAM SAHU

2916

232932821313

49.16

SMRITY YADAV

2917

230407221320

49.15

2918

238481221310

2919

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

57.78 57.39

60

11.56

28.7

49.25

57.78 57.39

60

11.56

28.7

49.25

72.4

51.94

58.67 14.48 25.97

8.801

49.25

68

54.5

56

13.6

27.25

8.4

49.25

GEN

66.2

54

60

13.24

27

49.24

OBC

70.8

54.56

52

14.16 27.28

7.8

49.24

ST

69.6

54.22

54.67 13.92 27.11

8.201

49.23

OBC

64.44 56.83

52.67 12.89 28.42

7.901

49.20

OBC

68.8

54.28

55.33 13.76 27.14

8.3

49.20

OBC

70.2

54.28

53.33 14.04 27.14

49.18

25/04/89

OBC

70.6

53.89

54

14.12 26.95

8.1

49.17

VINOD YADAV

09/12/88

OBC

54.2

59.84

56

10.84 29.92

8.4

49.16

BUDESHAR SINGH
TANDAN

MANU RAM TANDAN

26/01/85

SC

74.6

52.06

54.67 14.92 26.03

8.201

49.15

49.14

DEV PRAKASH
CHANDRAWANSHI

ALAKH RAM
CHANDRAWANSHI

05/01/76

OBC

42.22

66

51.33 8.444

7.7

49.14

227492221319

49.14

SUNITA SHARMA

HARI PRASAD SHARMA

23/10/70

GEN

62.38 55.33

12.48 27.67

49.14

2920

2340512221320

49.14

SHIPRA NAYAK

B.K. NAYAK

12/06/83

OBC

64.89 54.72

58.67 12.98 27.36

8.801

49.14

2921

226190221315

49.14

SANDEEP KUMAR
DEWANGAN

TEK RAM DEWANGAN

14/01/89

OBC

71.2

7.5

49.14

54.79

60

50

14.24

33

27.4

Total
Marks

2922

2293161821320

49.13

KU.JNTI PRADHAN

2923

227266121315

49.12

2924

2281301321320

2925


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RAJ KUMAR PRADHAN

02/03/89

OBC

71.2

54.39

DALI VERMA

JAGDISH VERMA

06/07/89

OBC

72.4

54.28

49.12

SANTOSH KUMAR
SAHU

POSHAN LAL SAHU

05/07/84

OBC

62.8

56.11

2312092321315

49.11

ARUN KUMAR SAHU

CHETAN DAS SAHU

05/03/87

OBC

67.4

54.06

2926

237098921315

49.11

MANJU JAISWAL

BALWANT SINGH
JAISWAL

11/07/89

OBC

68.2

55.33

2927

238557221320

49.10

DHALENDRA KUMAR
SAHU

NAND KUMAR SAHU

02/09/84

OBC

69.8

2928

2354302721310

49.10

RAM NARAYAN
DHRUW

KANWAL SING

02/07/83

ST

2929

230650221315

49.10

DAULAT RAM SAHU

RAMGOPAL SAHU

10/11/89

OBC

2930

2374372121310

49.10

AMIT KUMAR

MAHATMA

04/03/90

SC

2931

236609221312

49.08

JOGESH KUMAR SAHU GAUTAM PRASAD SAHU

23/05/89

2932

230567221313

49.08

PUSHPENDRA NIRALA NARENDRA KUMAR

13/04/89

2933

2274371121320

49.07

HEMANT KUMAR
SHARMA

28/09/79

2934

233114821314

49.07

BADRI PRASAD RAJAK NAJAR LAL RAJAK

25/05/86

2935

2354562721312

49.06

AMRIT LAL SAHU

SAKHA RAM SAHU

13/02/82

2936

237462921310

49.05

MITHLESH KUMAR
SAHU

MILAN SINGH SAHU

29/05/82

2937

2343212321317

49.04

VINITA PATEL

SHIVNARAYAN PATEL

2938

2362292221313

49.04

NARESH KUMAR
BANJARE

HARI RAM

HARI PRASAD SHARMA

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

27.2

7.7

49.13

14.48 27.14

7.5

49.12

56.67 12.56 28.06

8.501

49.12

57.33 13.48 27.03

8.6

49.11

13.64 27.67

7.8

49.11

51.89

61.33 13.96 25.95

9.2

49.10

64.22 54.72

59.33 12.84 27.36

8.9

49.10

72.4

52.44

14.48 26.22

8.4

49.10

64.6

55.16

57.33 12.92 27.58

8.6

49.10

OBC

62.2

57.28

53.33 12.44 28.64

49.08

SC

57.2

59.47

52.67 11.44 29.74

7.901

49.08

GEN

56.67 57.28

60.67 11.33 28.64

9.101

49.07

OBC

64.2

56.26

12.84 28.13

8.1

49.07

OBC

67.78 54.61

54.67 13.56 27.31

8.201

49.06

OBC

67.56 55.67

51.33 13.51 27.84

7.7

49.05

11/07/84

OBC

61.11 56.83

56

12.22 28.42

8.4

49.04

02/07/79

SC

61.33 54.94

62

12.27 27.47

9.3

49.04

51.33 14.24
50

52

56

54

Total
Marks

2939

225726221316

49.03

2940

237125221320

2941


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GOVIND PRASAD SAHU RAJKUMAR

20/10/88

OBC

65.2

52.78

64

49.02

GAJANAND BANJARE

THANWAR

26/01/85

SC

64.4

56.28

228828921315

49.02

ANJU BAGHEL

GAUKARAN BAGHEL

18/10/77

OBC

65.33

55.5

2942

233722821319

49.01

VIJENDRA KUMAR
CHANDRAKAR

PARMESHWAR PRASAD
CHANDRAKAR

09/09/75

OBC

53.78

59.5

2943

2304992221313

49.00

TABASSUM BANO

SHEKH ANJUM

04/07/89

OBC

63

2944

2293431821316

49.00

PARITOSH SAHRAVAT

SHRIDHAR BHOI

13/06/88

ST

2945

2371732221314

48.99

DEEPAK KUMAR SEN

MAHESH RAM SEN

13/03/86

OBC

2946

2382872721311

48.98

OMPRAKASH SAHU

KASHINATH

11/01/74

OBC

2947

2350842321319

48.98

AINAND KUMAR
VERMA

DOMAR SINGH VERMA

26/03/87

OBC

2948

232655221316

48.98

Arun Yadav

Ravishankar

0/0/0000

2949

2376871121312

48.98

KUMARI TANUJA
PATEL

KRISHNA KUMAR PATEL

11/04/90

OH

2950

2364801821315

48.97

BHALCHANDRA
PRADHAN

BHIMSEN PRADHAN

20/11/85

2951

2354431821312

48.96

SADANAND SAHU

BIRANCHEE SAHU

14/09/89

2952

2354531921315

48.96

PARAMESHWAR SAHU RATI RAM SAHU

02/03/84

2953

238455621312

48.96

JANKI VERMA

08/08/88

2954

237504221310

48.95

MANJU LATA SHRIVAS KAM DEV SHRIVAS

2955

235870121311

48.94

REMAN LAL
BHARDWAJ

JEEVAN LAL VERMA

PARAS RAM

24

25

26

27

28

29

13.04 26.39

9.6

49.03

53.33 12.88 28.14

49.02

54.67 13.07 27.75

8.201

49.02

56.67 10.76 29.75

8.501

49.01

57.6

50.67

28.8

7.601

49.00

65.8

54.67

56.67 13.16 27.34

8.501

49.00

65.8

55.06

55.33 13.16 27.53

8.3

48.99

57.25 56.67

61.33 11.45 28.34

9.2

48.98

47.56

23.78

9.6

48.98

OBC

73.68 53.28

50.67 14.74 26.64

7.601

48.98

OBC

68.6

54.11

54.67 13.72 27.06

8.201

48.98

OBC

71.6

52.89

54.67 14.32 26.45

8.201

48.97

OBC

61

56.72

OBC

73.8

53.19

OBC

64.2

54.83

05/06/87

OBC

67.4

53.33

13/11/87

OBC

67.4

55.72

78

64

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.6

15.6

23

12.2

28.36

8.4

48.96

50.67 14.76

26.6

7.601

48.96

12.84 27.42

8.7

48.96

58.67 13.48 26.67

8.801

48.95

50.67 13.48 27.86

7.601

48.94

56

58

Total
Marks

2956

2331971821319

48.94

JAYKISHAN RANA

2957

2368491021314

48.93

2958

226960121316

2959


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

UPENDRA RANA

03/10/89

OBC

74.2

51.39

56

14.84

25.7

8.4

48.94

ANURAG SHARMA

VIDHYA DHAR SHARMA

15/06/91

GEN

62.2

53.39

65.33 12.44

26.7

9.8

48.93

48.93

VATSALA SAHU

CHANDRAHAS SAHU

21/07/87

OBC

67.4

54.5

54.67 13.48 27.25

8.201

48.93

229000221813

48.92

GHANSHYAM
DEWANGAN

SANTRAM

23/08/84

OBC

59.8

57.33

55.33 11.96 28.67

8.3

48.92

2960

2295102321314

48.92

SEWATI NISHAD

PRITAM DAS NISHAD

01/06/79

OBC

50.22 62.36

51.33 10.04 31.18

7.7

48.92

2961

2391621121310

48.92

PADMA PATEL

SHIV NANDAN PATEL

01/07/87

OBC

66.8

55.32

52.67 13.36 27.66

7.901

48.92

2962

2362911121311

48.92

RAJESH KUMAR
KASHYAP

DILE RAM KASHYAP

22/06/87

OBC

59.2

58.16

53.33 11.84 29.08

48.92

2963

2356782121319

48.92

TARACHAND NAIK

VIDYANAND NAIK

06/03/89

OBC

75.2

51.95

52.67 15.04 25.98

7.901

48.92

2964

2396801821315

48.92

TARACHAND
CHOUDHARY

DASRATHI CHOUDHARY

21/10/90

OBC

66.4

52.67

13.28 26.34

9.3

48.92

2965

2290501321318

48.91

SANGITA PANAGAR

ISHWAR PRASAD
PANAGAR

29/01/90

SC

63.4

56.05

54.67 12.68 28.03

8.201

48.91

2966

2279871821316

48.88

DAYARAM CHOUHAN

AWADHARAM
CHOUHAN

20/01/89

SC

67.6

50.72

66.67 13.52 25.36

10

48.88

2967

2284051821315

48.88

DALESHWARI
NIRMALKER

RAMESH KUMAR
NIRMALKER

29/05/90

OBC

71.4

53

26.5

8.1

48.88

2968

236199121311

48.88

BHUPENDRA KUMAR
KAUSHIK

KHOMAN LAL

05/09/84

OBC

69.8

54.44

51.33 13.96 27.22

7.7

48.88

2969

225475821310

48.88

MAMTA PATEL

SHATRUHAN LAL PATEL

01/07/89

OBC

63.6

56.32

53.33 12.72 28.16

48.88

2970

2385461121318

48.88

PARMA NAND NIRMAL PALU RAM NIRMAL

08/07/78

OH

OBC

64.67 53.89

12.93 26.95

48.88

2971

230907121314

48.87

PARVATI LAHARI

SALIK RAM LAHARI

15/02/88

SC

59.2

58.67

51.33 11.84 29.34

7.7

48.87

2972

226291121316

48.87

VANDANA THAKUR

ANIL KUMAR THAKUR

23/03/88

ST

67.8

55.22

51.33 13.56 27.61

7.7

48.87

62

54

60

14.28

Total
Marks

2973

2338961121311

48.87

SUNIL BHAWNANI

2974

236741621319

48.86

2975

228426921313

2976


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

09/11/77

GEN

48

60.33

60.67

9.6

30.17

9.101

48.87

DHYANENDRA KUMAR
KISHOR KUMAR PATIL
PATIL

30/10/84

OBC

66.89 52.17

62.67 13.38 26.09

9.401

48.86

48.86

GAYATRI NISHAD
NISHAD

SHAILESH KEWAT

27/11/76

OBC

74.8

51.39

54.67 14.96

25.7

8.201

48.86

2289222221313

48.85

SEEMA VERMA

DASHRATH

23/10/84

OBC

59.8

58.39

51.33 11.96

29.2

7.7

48.85

2977

229595221320

48.85

SMT PUSHPA VERMA

MR DINBANDHU VERMA

26/06/79

OBC

61.11 56.06

57.33 12.22 28.03

8.6

48.85

2978

227716221313

48.85

PUSHPA VERMA

DINBANDHU VERMA

26/06/79

OBC

61.11 56.06

57.33 12.22 28.03

8.6

48.85

2979

230802221310

48.85

CHHATRA SAHU

GANESH RAM

01/06/87

OBC

53.5

52.67

26.75

7.901

48.85

2980

2265662321310

48.85

BHAGEERATHEE
DEWANGAN

MANOHAR LAL
DEWANGAN

05/10/81

OBC

56.67 57.83

57.33 11.33 28.92

8.6

48.85

2981

2320062321316

48.85

BHAGEERATHEE
DEWANGAN

MANOHAR LAL

05/10/81

OBC

56.67 57.83

57.33 11.33 28.92

8.6

48.85

2982

229192621317

48.84

BALDAU YADAV

ITVARI YADAV

14/02/82

OBC

64.67 55.22

55.33 12.93 27.61

8.3

48.84

2983

2303891821320

48.81

VINOD KUMAR
SURJAL SURJAL

GOUTAM SURJAL

09/11/86

SC

53.83

51.33

26.92

7.7

48.81

2984

2263822721311

48.81

SUMAN PURENA

GANESH RAM PURENA

15/07/83

SC

68.22 54.33

53.33 13.64 27.17

48.81

2985

229505221320

48.80

BALRAM KAIWART

LEELA RAM KAIWART

03/08/88

OBC

73.2

52.33

53.33 14.64 26.17

48.80

2986

2332811321317

48.80

NANDRANI PATEL

SITA RAM PATEL

27/12/89

OBC

74.8

50.28

14.96 25.14

8.7

48.80

2987

2343991321320

48.80

AN KUMAR THAKUR

SHRI BAL SINGH THAKUR

12/08/85

ST

62.8

56.67

52.67 12.56 28.34

7.901

48.80

2988

2355202221318

48.79

REKHRAJ DHIWAR

MUKUND RAM DHIWAR

09/08/70

OBC

56.88 56.83

60

11.38 28.42

48.79

2989

232047221312

48.79

HULAS RAM VERMA

SANT RAM VERMA

15/09/85

OBC

62.4

58

12.48 27.61

8.7

48.79

JAGDISH BHAWNANI

71

71

55.22

58

14.2

14.2

Total
Marks

2990

2259871821314

48.78

NIRMAL KUMAR NAG

2991

2388402221317

48.78

GAJENDRA KUMAR
SAHU

2992

2277951021318

48.78

2993

2364152321313

2994


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

NATWAR LAL NAG

01/12/82

ST

CHAIN LAL SAHU

15/01/83

OBC

UMESH KUMAR YADU VASUDEV YADU

15/10/88

OBC

48.77

duleshwar prasad
dewangan

harak ram dewangan

08/05/82

OBC

237731121317

48.77

LOKESHWARI
CHANDRAKAR

KOMAL PRASAD

13/12/86

2995

2320382721320

48.77

NGESH KUMAR SINHA JIVRAKHAN LAL

03/10/89

2996

233627221319

48.76

SHIV PRASAD SAHU

ACHCHHERAM SAHU

05/05/83

2997

231116221320

48.76

Chhatram Kurrey

Mansharam Kurrey

10/10/78

2998

2298441121317

48.75

DULAR SAY PATEL

GIRDHARI LAL PATEL

01/06/85

2999

2362931021318

48.75

NEMSING VERMA

ISHWARI VERMA

10/07/89

3000

234755921313

48.74

TOKHESHWARI
CHANDRAKAR

SURESH CHANDRAKAR

3001

233009221317

48.74

NAND KUMARI SAHU

3002

2321882221320

48.73

3003

2302271021312

3004

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

66.44 53.39

69.33 54.83

67.8

52.83

62.67 56.28

OBC

68.63 52.89

OBC

57.8

59.22

OBC

64.67 53.06

SC

OBC

OBC

09/04/85

OBC

DHANI RAM

15/05/90

AVON LAL
CHAKRADHARI

BISHAMBHAR
CHAKRADHARI

13/08/79

48.73

KOMTI PATEL

PYARE LAL PATEL

18/10/88

226734121318

48.71

SURESH KUMAR
THETHAWAR

BISAUHA RAM

02/11/89

3005

227112221314

48.70

NARAYAN PRASAD SEN PATIRAM SEN

02/10/86

3006

2381791821315

48.68

VINOD KUMAR MALIK ISHWAR MALIK

06/06/82

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

26.7

8.801

48.78

13.87 27.42

7.5

48.78

58.67 13.56 26.42

8.801

48.78

12.53 28.14

8.1

48.77

57.33 13.73 26.45

8.6

48.77

50.67 11.56 29.61

7.601

48.77

12.93 26.53

9.3

48.76

64.89 55.56

53.33 12.98 27.78

48.76

64.53 55.68

53.33 12.91 27.84

48.75

79.8

49.17

54.67 15.96 24.59

8.201

48.75

68

54.89

51.33

27.45

7.7

48.74

OBC

69.6

53.83

52.67 13.92 26.92

7.901

48.74

OBC

66.55 51.44

64.67 13.31 25.72

9.701

48.73

OBC

65.2

53.78

58.67 13.04 26.89

8.801

48.73

OBC

72.4

53.06

51.33 14.48 26.53

7.7

48.71

OBC

69.4

54.44

50.67 13.88 27.22

7.601

48.70

ST

61.56 52.94

9.9

48.68

58.67 13.29
50

54

62

66

13.6

12.31 26.47

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ANAND KUMAR
MOURYA

21

11/11/88

OBC

61.2

57.68

ISHWAR LAL SAHU

17/10/84

OBC

65.33 55.61

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

7.601

48.68

7.8

48.67

3007

2340641621310

48.68

NARENDRA KUMAR
MOURYA

3008

2383902721319

48.67

HEMANT KUMAR
SAHU

3009

227986221314

48.67

PAWAN KUMAR SAHU RAMKHILAWAN SAHU

19/01/86

OBC

60

56.33

56.67

28.17

8.501

48.67

3010

2264262321314

48.67

JNTIRMAY TIWARI

KAMALASHNKAR TIWARI

07/07/87

GEN

58.4

55.17

62.67 11.68 27.59

9.401

48.67

3011

2269771821319

48.66

PARMANAND BHOI

GANESH RAM BHOI

12/08/87

ST

70.4

50.17

63.33 14.08 25.09

9.5

48.66

3012

2336822221310

48.66

TRIVENI VERMA

CHETAN VERMA

15/05/84

OBC

63.78 54.61

57.33 12.76 27.31

8.6

48.66

3013

2352622221310

48.66

ARCHANA DILLIWAR

AWADHESH DILLIWAR

01/04/88

OBC

69.2

54.44

50.67 13.84 27.22

7.601

48.66

3014

2338112721313

48.66

TIKESHWAR KUMAR
SAHU

JEEWAN LAL SAHU

13/11/82

OBC

60

58.11

50.67

12

29.06

7.601

48.66

3015

2330071021314

48.65

SANTOSH KUMAR
DIWAN

SUKAL RAM DIWAN

22/08/88

ST

76

51.5

51.33

15.2

25.75

7.7

48.65

3016

2327021121316

48.65

RITA SAHU

BHUPENDRA KUMAR
SAHU

05/06/79

OBC

76

51.89

50

15.2

25.95

7.5

48.65

3017

2303821321319

48.64

JHAMAN SINGH
RATNAKAR

KUNJRAM RATNAKAR

10/12/86

SC

63.6

54.44

58

12.72 27.22

8.7

48.64

3018

233046921312

48.62

SUREKHA SEN

DULESHWER SEN

25/02/90

OBC

62.8

55.11

56.67 12.56 27.56

8.501

48.62

3019

227050221312

48.61

REKHA VERMA

CHETAN VERMA

10/02/85

OBC

57.2

55.94

61.33 11.44 27.97

9.2

48.61

3020

2258691321311

48.61

SMT. RUKMANI PATRE SHRI GAJPAL PATRE

20/07/87

SC

65.8

55.89

50

13.16 27.95

7.5

48.61

3021

2290151521314

48.60

TUKLESH SAHU

SOHAN LAL SAHU

29/06/81

OBC

57.33 55.67

62

11.47 27.84

9.3

48.60

3022

2384352721317

48.60

TIKESHWAR NISHAD

VISHRAM

02/12/88

OBC

79.2

49.72

52.67 15.84 24.86

7.901

48.60

3023

2363442221320

48.60

KU. SINDHU SAHU

KARTIK RAM

31/01/87

OBC

55.8

59.28

7.8

48.60

50.67 12.24 28.84

52

13.07 27.81
12

11.16 29.64

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

RAM LAL

20/07/90

SC

69.8

53.67

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

13.96 26.84

7.8

48.60

54.67 11.38 28.97

8.201

48.55

12.22 27.03

9.3

48.55

15.2

3024

2331532721315

48.60

VIJAY KUMAR
JAGNAYAK

3025

236424921312

48.55

KUSUM LATA SINHA

MANOJ KUMAR SINHA

07/01/83

OBC

56.89 57.94

3026

227861221314

48.55

RAJ KUMARI
KAIWARTYA

SHRVAN KUMAR
KAIWARTYA

02/06/85

OBC

61.11 54.05

62

3027

2368981021320

48.55

PADMAN SINGH
NAGESH

MOHAN SINGH NAGESH

05/05/86

ST

50.89

52.67

25.45

7.901

48.55

3028

2283602221312

48.54

ROSHNI CHANDRAKAR BHANU CHANDRAKAR

05/05/79

OBC

51.78 57.56

62.67 10.36 28.78

9.401

48.54

3029

2371831821319

48.54

LEKH RAM
CHANDRAKER

ISHWARI PRASAD

24/06/84

OBC

69.4

54.11

50.67 13.88 27.06

7.601

48.54

3030

232725921320

48.53

MOHAN LAL KARSH

SURIT RAM KARSH

17/09/88

OBC

69.8

51.95

57.33 13.96 25.98

8.6

48.53

3031

233169221320

48.53

DARSHAN KUMAR
VERMA

VISHRAM

20/06/87

OBC

58

58.06

52.67

29.03

7.901

48.53

3032

2281361821316

48.52

PUSHPLATA PATEL

HEMANT PATEL

08/01/82

OBC

64.44 56.06

50.67 12.89 28.03

7.601

48.52

3033

230299221313

48.51

VIJAY KUMAR BAGHEL VISHAMBHAR

05/06/79

SC

61.11 55.78

56

12.22 27.89

8.4

48.51

3034

2270931821315

48.50

SMT. TUKESHWARI
NISHAD

11/11/88

OBC

77.2

48.72

58

15.44 24.36

8.7

48.50

3035

229725921319

48.50

MALESH KUMAR SAHU KIRISH RAM SAHU

03/05/90

OBC

56.6

54.56

66

11.32 27.28

9.9

48.50

3036

2371222221313

48.50

LEAKHNI SAHU

PRAVEEN KUMAR SAHU

29/04/87

OBC

69

54

51.33

13.8

7.7

48.50

3037

227236221316

48.50

PRAMOD PATEL

JAGDISH

24/06/88

OBC

68.2

53.72

53.33 13.64 26.86

48.50

3038

2306971821312

48.49

RAJESH KUMAR SAHU VISHWANATH SAHU

11/01/89

OBC

76.2

51.11

51.33 15.24 25.56

7.7

48.49

3039

2382372321316

48.49

NIRBHAY LAL SAHU

AMILALA SAHU

26/12/85

OBC

67

53.78

54.67

26.89

8.201

48.49

3040

2320502121311

48.49

PARDESHI RAM
RATHIA

CHANDAR SINGH RATHIA 02/01/76

ST

61.12 53.33

64

12.22 26.67

9.6

48.49

GOPI CHAND NISHAD

76

11.6

13.4

27

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

21/05/84

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

63.11 56.72

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.62 28.36

7.5

48.48

54.67 12.64 27.64

8.201

48.48

3041

226106121316

48.48

SUSHMA DESHMUKH

CHANDRAPRAKASH
DESHMUKH

3042

2301621821320

48.48

RITU NISHAD

TEJRAM NISHAD

02/10/86

OBC

63.2

55.28

3043

2330221021315

48.48

GEETA PRASAD SAHU

DUKHU RAM SAHU

20/07/81

OBC

62.22 54.67

58

12.44 27.34

8.7

48.48

3044

225853821314

48.47

POORAN KUMAR
SAHU

ANDHYA PRASAD SAHU

26/09/84

OBC

56.74

50

12.6

28.37

7.5

48.47

3045

2341692221315

48.45

Basanti Ghritlahare

Shri Shatruhan lal

20/04/88

SC

68.42 53.94

52

13.68 26.97

7.8

48.45

3046

236517121315

48.44

LOMESHWARI SAHU

MAKUND RAM SAHU

18/04/88

OBC

61.2

56

28

8.201

48.44

3047

2328491821315

48.44

CHANDRAKANTI
GAJENDRA

NITESH GAJENDRA

28/09/88

OBC

62.2

57

28.5

7.5

48.44

3048

2391992221310

48.43

GAYTRI BHARDWAJ

HARPRASAD BHARDWAJ

29/11/83

SC

66.22 55.17

50.67 13.24 27.59

7.601

48.43

3049

2331562121314

48.43

BIMLA PATEL

MURLI DHAR PATEL

15/06/88

OBC

59.8

56.53

54.67 11.96 28.27

8.201

48.43

3050

2388192321314

48.41

KESHAV KUMAR
MAHILANGE

LAKHAN DAS

15/10/87

SC

59

53.22

66.67

26.61

10

48.41

3051

2317262721819

48.41

YAGESHWAR KUMAR
SAHU

MANHARAN LAL SAHU

14/04/90

OBC

73.6

51.78

52

14.72 25.89

7.8

48.41

3052

2367841821319

48.40

HEMLATA PATEL

RISHI KUMAR PATEL

30/06/83

OBC

68.2

52.33

57.33 13.64 26.17

8.6

48.40

3053

236368221310

48.40

BHARAT LAL YADAW

FIRATU RAM YADAW

29/06/81

OBC

70.56 52.78

52.67 14.11 26.39

7.901

48.40

3054

234990421317

48.40

PURUSHOTTAM SAHU BACHCHHRAM SAHU

05/04/77

OBC

64.4

55.44

52

12.88 27.72

7.8

48.40

3055

233552221320

48.40

SANTOSH KUMAR
GHRITLAHRE

JAGDEESH PRASAD

19/06/87

SC

60.6

56.95

52

12.12 28.48

7.8

48.40

3056

2299531021316

48.40

SMT. SAVITRI
PRAJAPATI

GOPI RAM PRAJAPATI

09/10/90

OBC

73.2

50.11

58

14.64 25.06

8.7

48.40

3057

239419221319

48.38

JNTI DAS MANIKPURI

GANESH DAS

12/06/87

OBC

75

50.56

54

8.1

48.38

63

54.67 12.24
50

12.44

11.8

15

25.28

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SHRI SURENDRA DASENA 25/04/88

OBC

64.6

55.83

50.3

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.92 27.92

7.545

48.38

14.4

26.06

7.901

48.36

11.16 29.39

7.8

48.35

52.67 14.92 25.53

7.901

48.35

15.43 23.61

9.3

48.34

3058

228278921316

48.38

DULESHWARI
DADSENA

3059

231359221319

48.36

SMT. TARA DADSENA

ASHWANI KUMAR
DADSENA

12/08/86

OBC

72

52.11

52.67

3060

2389982221314

48.35

SMT. DEEPIKA VERMA

SHRI YATENDRA
KUMAR VERMA

08/09/87

OBC

55.8

58.78

52

3061

2312121921318

48.35

KUNDAN PRASAD
YADAV

DILESHAR

20/06/87

OH

OBC

74.6

51.05

3062

2389212221313

48.34

KOMAL VERMA

DOUWA RAM VERMA

08/11/85

OBC

77.16 47.22

3063

2288812721314

48.34

RADHIKA PATEL

KAUSHAL PRASHAD

19/01/91

OBC

74.6

51.44

51.33 14.92 25.72

7.7

48.34

3064

227109121317

48.31

KAMLESHVAR
MESHRAM

MEELURAM MESHRAM

15/03/84

SC

63.8

55.89

50.67 12.76 27.95

7.601

48.31

3065

236426821310

48.29

KAMAL KISHOR SAHU

DAURAM SAHU

29/07/85

OH

OBC

63

54.79

55.33

27.4

8.3

48.29

3066

2335571121316

48.29

LAKESHWARI
RATHORE RATHORE

RAMDAYAL RATHORE

09/11/89

OBC

71.8

52.26

52

14.36 26.13

7.8

48.29

3067

2313941821312

48.29

KAMLA PATEL

SHYAM SUNDAR PATEL

17/06/90

OBC

70.2

52.5

53.33 14.04 26.25

48.29

3068

235108821312

48.29

GHANSHYAM SAHU

SUKH RAM SAHU

02/01/80

OBC

77.7

49.89

52

15.54 24.95

7.8

48.29

3069

234781121312

48.28

SOHAN LAL SINHA

ISHWAR LAL SINHA

30/10/90

OBC

68

52.17

57.33

13.6

26.09

8.6

48.28

3070

2317512121317

48.27

KHAGESHWAR
PRASAD NAIK

HEM LAL NAIK

03/07/79

OBC

61.11 56.89

50.67 12.22 28.45

7.601

48.27

3071

2344382221320

48.27

FULESHWARI SAHU

PREM SHANKAR SAHU

15/04/82

OBC

65.11 53.89

55.33 13.02 26.95

8.3

48.27

3072

2292222221320

48.26

GAJENDRA KUMAR
SAHU

RAJENDRA SAHU

17/11/89

OBC

65.8

54

13.16

8.1

48.26

3073

2345872721310

48.24

TEJ RAM SAHU

SHRI HALAL KHOR

07/06/81

OBC

66.67 54.22

52

13.33 27.11

7.8

48.24

3074

2385021121316

48.24

SARITA DEWANGAN

FAGU RAM DEWANGAN

25/07/87

OBC

78.8

52.67 15.76 24.58

7.901

48.24

54

49.16

62

12.6

27

Total
Marks

3075

2272711821317

48.23

AJAY KUMAR NAYAK

3076

2377181021311

48.21

3077

2314971821315

3078


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DAYANIDHI NAYAK

27/09/90

OBC

69.4

52.5

54

SMT. USHA SAHU

GOUTAM KUMAR SAHU

13/06/86

OBC

72.2

51.94

48.20

SARITA PATEL

SHIV KUMAR PATEL

05/07/85

OBC

57.78 55.89

2374391121319

48.20

LATA DEWANGAN

SAME LAL DEWANGAN

25/01/88

OBC

68.4

52.63

3079

2274301121313

48.20

FINGESHWARI
KATAKWAR

PUNI RAM KATAKWAR

25/01/86

OBC

63.2

53.11

3080

233786121311

48.19

CHUNNI LAL CHIRAM

TAJI RAM

02/04/84

ST

55.11 58.94

3081

233665921312

48.19

SMT MAMTA
SHRIVASTAVA

SHRI RUPESH KUMAR


SHRIVASTAVA

25/02/75

GEN

55.13 56.33

60

3082

239271821314

48.19

SANDHYA SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

26/07/76

OBC

52.78

65.33

3083

231816821317

48.18

HEMA PATEL

TICAM PATEL

25/06/83

OBC

57.56 55.94

58

3084

2300822121313

48.18

SANTOSH KUMAR
KOSHLE

CHHABI RAM KOSHLE

05/05/84

SC

57.6

56.32

3085

2321562721314

48.18

LEENA DHRUW

PATIRAM DHRUW

06/08/89

ST

62

56.56

3086

2281922221310

48.17

SUGREEW RAM SAHU DWARIKA PRASAD

13/02/87

OBC

67.4

53.39

3087

238899221311

48.17

PRAKASH KUMAR
KUMBHKAR

PARAS RAM KUMBHKAR

07/01/81

OBC

52.44 59.17

3088

236722221313

48.17

MUKESH KUMAR
PATEL

GUNSAGAR PATEL

18/10/87

OBC

65.2

52.06

3089

227331921514

48.17

PARWATI MANIKPURI

SHRI GOPAL DAS


MANIKPURIG

04/02/88

OBC

68.8

53.22

52

3090

2394622721314

48.17

SANJEEV KUMAR
SAHU

GAYA RAM

14/01/89

OBC

70.6

52.5

52

3091

2326862221318

48.16

SHYAMSUNDER
VERMA

HUMANT RAM

12/10/87

OBC

66

54.11

52.67

60

24

25

26

27

28

29

13.88 26.25

8.1

48.23

52

14.44 25.97

7.8

48.21

58

11.56 27.95

8.7

48.20

54.67 13.68 26.32

8.201

48.20

12.64 26.56

48.20

51.33 11.02 29.47

7.7

48.19

48.19

26.39

9.8

48.19

11.51 27.97

8.7

48.18

56.67 11.52 28.16

8.501

48.18

60

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

11.03 28.17
12

12.4

28.28

7.5

48.18

53.33 13.48

26.7

48.17

10.49 29.59

8.1

48.17

60.67 13.04 26.03

9.101

48.17

13.76 26.61

7.8

48.17

14.12 26.25

7.8

48.17

13.2

7.901

48.16

50

54

27.06

Total
Marks

3092

2270261021310

48.13

FALGUNI SAHU

3093

227132921318

48.10

3094

229293221311

3095


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

DUMESHWAR SAHU

15/10/91

OBC

68.8

52.33

54.67 13.76 26.17

8.201

48.13

RAVISHANKAR SAHU

ISHWAR LAL SAHU

24/07/82

OBC

70.67 50.94

56.67 14.13 25.47

8.501

48.10

48.10

TIREETH RAM SAHU

HEERA RAM SAHU

05/08/84

OBC

62.22 55.11

12.44 27.56

8.1

48.10

2302341821315

48.10

ARVIND KUMAR SAHU NURADHAN SAHU

31/03/91

OBC

64.2

54.11

54.67 12.84 27.06

8.201

48.10

3096

232113821320

48.09

ANURADHA PATEL

HEMRAJ PATEL

28/05/81

OBC

65.78 53.67

54

13.16 26.84

8.1

48.09

3097

236573821318

48.09

MAHEDRA KUMAR
KAUSHIK

JALESHWAR PRASAD

09/09/87

OBC

69.6

52.74

52

13.92 26.37

7.8

48.09

3098

2344772221315

48.08

KHOMAN LAL SAHU

NAND LAL SAHU

20/09/87

OBC

75

50.56

52

25.28

7.8

48.08

3099

2326051021315

48.08

SITARAM SINHA

GOVERDHAN SINHA

13/04/88

OBC

66.6

51.72

59.33 13.32 25.86

8.9

48.08

3100

2277762721317

48.08

SHANTI DEWANGAN

SOHAN LAL

02/08/83

OBC

68.2

53.67

50.67 13.64 26.84

7.601

48.08

3101

2379941121312

48.07

CHANDRAPAL GAVEL

NARAYAN PRASAD

03/08/81

OBC

50.89 56.78

63.33 10.18 28.39

9.5

48.07

3102

2371182221311

48.07

RUKHMANI VERMA

KAMAL NARAYAN
VERMA

22/06/82

OBC

63.78 54.22

54.67 12.76 27.11

8.201

48.07

3103

2321642221313

48.07

PADMA
VISHWAKARMA

SHRI MADHU KUMAR


VISHWAKARMA

11/09/89

OBC

62.6

55.89

50.67 12.52 27.95

7.601

48.07

3104

2252612221317

48.06

MUMTAJ TANDAN

BHARAT LAL

13/10/83

SC

72.33 51.39

52.67 14.47

25.7

7.901

48.06

3105

2314872321411

48.06

TAMESHWARI
DEWANGAN

RAMKRIPAL

01/10/88

OBC

63.4

55.56

50.67 12.68 27.78

7.601

48.06

3106

2269531821312

48.06

DINESH KUMAR
KURREY

DAYALU RAM KURREY

13/03/91

SC

64.2

55.44

50

12.84 27.72

7.5

48.06

3107

2344912721311

48.04

NANAK RAM Sahu

JODHAN RAM SAHU

01/06/75

OBC

64.38 55.33

50

12.88 27.67

7.5

48.04

3108

2326191121316

48.04

SUNITA YADAV

JEEVAN LAL YADAV

15/09/87

OBC

64.8

54

12.96 26.98

8.1

48.04

53.95

21

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

15

23

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

06/11/83

OH

OBC

54

58.06

54.67

10.8

29.03

8.201

48.03

52.67 12.12

28

7.901

48.02

3109

232933121316

48.03

VINOD KUMAR SAHU


SAHU

3110

231941621320

48.02

MANOJ KUMAR PATIL BHUSHAN LAL PATIL

12/06/88

OBC

60.6

56

3111

230695221312

48.02

Smt. Sumitra Sahu

Ashok Kumar Sahu

15/09/88

OBC

74

51.44

50

14.8

25.72

7.5

48.02

3112

2362842221315

48.02

ANJU SAHU

SHATRUHAN LAL

13/12/88

OBC

73.8

49.72

56

14.76 24.86

8.4

48.02

3113

2335092221312

48.02

CHANDRAKALA
CHAUHAN

PYARE RAM CHAUHAN

17/02/76

SC

55.33

56.5

58

11.07 28.25

8.7

48.02

3114

2367712221313

48.02

SEEMA DIWAN

NAGENDRA DIWAN

27/03/87

ST

69.8

53.11

50

13.96 26.56

7.5

48.02

3115

2377551121820

48.01

PUSPA SHRIWAS
SHRIWAS

CHANDRA MOHAN

02/03/80

OBC

60.67 55.56

54

12.13 27.78

8.1

48.01

3116

2386291821310

48.01

GEETA BHOI

SHANTI BHUSHAN BHOI

07/07/82

OBC

70.22 51.33

55.33 14.04 25.67

8.3

48.01

3117

235385221310

48.00

KALIKA PRASAD
JAISWAL

SHATRUHAN JAISWAL

01/09/87

OBC

68.8

52.28

54

13.76 26.14

8.1

48.00

3118

225725121311

48.00

SMT. MEERA SEN

TUMAN LAL SEN

02/03/88

OBC

66

54.39

50.67

13.2

27.2

7.601

48.00

3119

230570221316

48.00

GYANESHU
PRASANNA VERMA

SHRI BHARAT LAL


VERMA

12/07/82

OBC

57.78 56.28

55.33 11.56 28.14

8.3

48.00

3120

2298592121314

48.00

UMA PATEL

MEGHNATH PATEL

24/04/88

OBC

63.8

55.47

50

7.5

48.00

3121

2295762721320

48.00

ISHWAR RAM SAHU

KHEMRAJ

08/08/88

OBC

70

52.39

52

14

26.2

7.8

48.00

3122

2306352121313

47.99

HEMANAND PATEL

SHANKAR LAL PATEL

16/01/89

OBC

74

50.58

52.67

14.8

25.29

7.901

47.99

3123

2392912121315

47.98

SATNARAYAN
LAHAREEYA

BALDU RAM LAHAREEYA

11/05/83

SC

73.4

49

58.67 14.68

24.5

8.801

47.98

3124

2276631821319

47.97

GANESH KUMAR

TIKESHWAR

10/01/84

OBC

72.63 51.28

52

14.53 25.64

7.8

47.97

3125

2354662721313

47.96

KUSHUMLATA SAHU

18/03/87

OBC

57.33

13.2

8.6

47.96

KHUBLAL SAHU

12.76 27.74

HEMANT
C

66

52.33

26.17

Total
Marks

3126

231624121314

47.96

ANITA TANDAN

3127

234657221310

47.96

3128

2299461121310

3129


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PREMDAS TANDAN

20/09/87

SC

58.6

55.89

SMT.NGESHWARI
JANGDE

SANTOSH KUMAR
JANGDE

13/11/88

SC

74.4

50.56

52

47.95

SANTOSH KUMAR
DEWANGAN

PREM LAL DEWANGAN

12/05/90

VH

OBC

66.4

50.74

2343471021320

47.95

KU. ASHA DHIWAR

DAUWA PRASAD
DHIWAR

17/12/90

OBC

64.6

55.06

3130

2317462121314

47.95

VIJAY KUMAR
CHOUHAN

GULAP CHOUHAN

01/07/81

SC

63.56 54.67

3131

2292322221311

47.95

TOSHAN KUMAR SAHU PANNA LAL SAHU

07/03/89

OBC

71.8

52.17

50

3132

2350171821316

47.95

KAVITA THAKUR

RAI SINGH THAKUR

20/11/89

ST

73.4

50.33

54

3133

2368471021320

47.94

SANDEEP KUMAR
SHARMA

VIDHYA DHAR SHARMA

06/05/85

GEN

61

51.89

65.33

3134

2306111321317

47.94

RAJENDRA DAS
MANIKPURI

LAL DAS MANIKPURI

15/09/86

OBC

57.4

55.72

3135

234376121310

47.92

HEMLATA SAHU

ROSHAN KUMAR SAHU

06/01/88

OBC

71.2

51.56

3136

230901221316

47.92

PARAS PATEL

RAJARAM PATEL

10/07/88

OBC

73.4

51.28

3137

2388612321310

47.91

KU. JNTI YADAV

MALLU RAM YADAV

27/06/87

OBC

71.6

3138

237081221310

47.90

HEMSHANKAR SAHU

GOVIND RAM SAHU

11/02/88

OBC

3139

233206221314

47.89

GOPAL KOSALE

BALAK DAS KOSLE

12/08/84

OBC

3140

229604121316

47.89

DHARMENDRA
KUMAR SAHU

TIRATH RAM SAHU

02/09/81

OBC

3141

236185621312

47.89

CHHATRIKA SAHU

RAMA SAHU

04/01/88

OBC

3142

2342901021320

47.88

VINAY KUMAR SAHU

RAJENDRA KUMAR SAHU

16/09/86

OBC

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.3

47.96

14.88 25.28

7.8

47.96

62

13.28 25.37

9.3

47.95

50

12.92 27.53

7.5

47.95

52.67 12.71 27.34

7.901

47.95

14.36 26.09

7.5

47.95

14.68 25.17

8.1

47.95

12.2

25.95

9.8

47.94

57.33 11.48 27.86

8.6

47.94

52.67 14.24 25.78

7.901

47.92

50.67 14.68 25.64

7.601

47.92

52.17

14.32 26.09

7.5

47.91

58.8

53.28

63.33 11.76 26.64

9.5

47.90

68.2

53.5

7.5

47.89

54.44

57

56.67 10.89

28.5

8.501

47.89

72.6

50.33

54.67 14.52 25.17

8.201

47.89

73

48.17

61.33

9.2

47.88

55.33 11.72 27.95

50

50

13.64 26.75

14.6

24.09

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PILU RAM SAHU

18/01/86

OBC

56.2

56.28

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

56.67 11.24 28.14

8.501

47.88

3143

237474921313

47.88

YASHWANT KUMAR
SAHU

3144

2307021821311

47.87

RAJKUMAR
CHANDRAKAR

KEWAL CHANDRAKAR

04/09/89

OBC

72

49.94

56.67

24.97

8.501

47.87

3145

2362942221314

47.87

SATYABHAMA PATEL

LAXMIPRASAD PATEL

29/09/90

OBC

71.8

51.22

52.67 14.36 25.61

7.901

47.87

3146

228142221318

47.87

SHIVSHANKAR
DEWANGAN

DHANESH KUMAR
DEWANGAN

25/12/87

OBC

70.2

52.06

52

14.04 26.03

7.8

47.87

3147

2299211321320

47.87

VINOD
CHANDRAVANSHI

TILAK CHANDRAVANSHI

15/06/90

OBC

71

51.94

51.33

14.2

25.97

7.7

47.87

3148

2289391821319

47.85

RUDRANAND SAHU

SAFED KUMAR SAHU

11/05/88

GEN

56

53.11

67.33

11.2

26.56

10.1

47.85

3149

2396572721313

47.85

DEONARAYAN
WISHWKARMA

PUNIT RAM
WISHWKARMA

29/05/86

OBC

70.8

52.17

50.67 14.16 26.09

7.601

47.85

3150

225978221312

47.84

KISHOR KUMAR
VERMA

KAMTA PRASAD

15/07/84

OBC

62.89 55.33

50.67 12.58 27.67

7.601

47.84

3151

233674121311

47.84

MALLIKA BALA
KUNJAM

HALALKHOR KUNJAM

31/07/88

ST

68.4

52.72

13.68 26.36

7.8

47.84

3152

2323641621310

47.84

REKHA JAGAT

BUDHWAR SINGH

02/01/88

ST

63.8

54.95

50.67 12.76 27.48

7.601

47.84

3153

2353812321317

47.83

GAJARA JANGHEL

GANESH PRASAD
JANGHEL

28/06/90

OBC

69.2

51.39

55.33 13.84

25.7

8.3

47.83

3154

2300871821313

47.82

LUKESH KUMAR
YADAW

TEMAN LAL YADAW

25/03/90

OBC

69

52.44

52

13.8

26.22

7.8

47.82

3155

2351231821316

47.81

NAWAL KISHOR
KOSARIYA

HEM LAL KOSARIYA

17/08/84

SC

69.56 52.79

50

13.91

26.4

7.5

47.81

3156

2253662321318

47.80

GIRDHAR LAL
DEWANGAN

MEHATTAR RAM
DEWANGAN

25/10/75

OBC

49

56.8

64

9.8

28.4

9.6

47.80

3157

2299862321310

47.80

GOLU DAS SAHU

BHUNESHWAR DAS
SAHU

25/03/87

OBC

69.6

51.56

54

13.92 25.78

8.1

47.80

3158

229162821317

47.80

DILIP KUMAR JAISWAL PREMLAL

04/07/88

OBC

60

53

62

26.5

9.3

47.80

3159

229631921318

47.80

ANNAPURNA DEVI
SAHU

23/06/90

OBC

63.4

53.83

54.67 12.68 26.92

8.201

47.80

PADAMAN LAL SAHU

52

14.4

12

Total
Marks

3160

2339942221319

47.79

KEVRA NAYAK

3161

2293491121314

47.79

3162

2374571821317

3163


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MANOJ KUMAR NAYAK

05/05/80

OBC

64.22

54.5

SATISH KUMAR
BARETH

SUKDEV BARETH

12/09/87

OBC

69.4

51.42

47.78

ANIL KUMAR SAHU

TIREETH RAM SAHU

29/12/90

OBC

70.6

51.33

2254061821315

47.78

VIDYADHAR SAHU

BHAGATRAM SAHU

13/08/83

OBC

66.6

48.72

3164

238837921312

47.78

SEEMA VERMA

RAJESH KUMAR VERMA

13/10/78

OBC

46.89

61

3165

2323052221312

47.77

MADHO PRASAD
PATEL

KANWAL SINGH

05/10/80

OBC

3166

237887821320

47.77

SURESH KUMAR
SURYAWANSHI

RAMLAL SURYAWANSHI

01/07/80

SC

3167

237700421511

47.77

RAMKUMAR SINGH
KANWAR

MOTISINGH KANWAR

05/10/87

ST

3168

225447121314

47.77

KAVITA CHANDRAKAR C. P. CHANDRAKAR

09/11/90

OBC

3169

2349331021315

47.76

SMT.MONIKA PANDEY DINESH PANDEY

05/09/82

3170

235001221311

47.76

DULAR SINGH DHRUW KHILAWAN SINGH

15/07/86

3171

231398221310

47.75

UGESHWAR VERMA

GANGARAM VERMA

05/02/88

3172

2322861921320

47.75

JAGRITI VAISHNAW

UPENDRA DAS
VAISHNAW

14/03/91

3173

2369331121317

47.74

BALRAM RATHORE

DASHA RAM RATHORE

19/04/88

3174

230318821311

47.73

PREMLATA SHARMA

SANJEEV KUMAR TIWARI

30/06/77

3175

233789221312

47.73

SURYA KANT
CHANDRAKER

TORAN LAL
CHANDRAKER

3176

2267332321318

47.73

PANJA RAM PATEL

PATWARI PATEL

21

24

25

26

27

28

29

51.33 12.84 27.25

7.7

47.79

54.67 13.88 25.71

8.201

47.79

53.33 14.12 25.67

47.78

67.33 13.32 24.36

10.1

47.78

52.67 9.378

30.5

7.901

47.78

68.89 48.39

65.33 13.78

24.2

9.8

47.77

67.33 53.21

51.33 13.47 26.61

7.7

47.77

52.4

55.37

64

9.6

47.77

60

55.33

54

27.67

8.1

47.77

GEN

41.33 57.78

70.67 8.266 28.89

10.6

47.76

ST

60.8

54.39

27.2

8.4

47.76

OBC

63.4

54.94

50.67 12.68 27.47

7.601

47.75

OBC

73.2

50.42

52.67 14.64 25.21

7.901

47.75

OBC

66.4

53.11

52.67 13.28 26.56

7.901

47.74

GEN

58.22 52.78

64.67 11.64 26.39

9.701

47.73

29/06/86

OBC

61

54.06

56.67

12.2

27.03

8.501

47.73

16/02/87

OBC

60

55.06

54.67

12

27.53

8.201

47.73

56

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

10.48 27.69
12

12.16

Total
Marks

3177

2301771821316

47.73

3178

234032221320

3179


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SOBAN KUMAR SAND PURNANAND SAND

02/12/83

ST

47.73

KAMESH KUMAR
PATEL

RAMSWAROOP

13/01/87

OBC

2260732321311

47.72

BALSINGH PURAME

KALI RAM PURAME

26/03/85

ST

3180

227063221315

47.72

DILEEP KUMAR YADAV DUKHIT RAM YADAV

06/04/83

OBC

3181

229323821311

47.72

HERPRASAD
NIRMALKAR

PRAHLAD NIRMALKAR

06/07/87

3182

2321741121310

47.71

VIRENDRA SINGH
NIRMALAKAR

NIL SINGH NIRMALKAR

01/07/77

3183

2383751321310

47.71

KAUSHAL RAM SAHU


TELI

BHD RAM SAHU

07/06/88

3184

2259742721313

47.71

LEKHANI SAHU

MOHENDRA KUMAR
SAHU

06/11/87

3185

2387482221313

47.67

KHUSBOO TAMBOLI

RAJENDRA PRASAD
TAMBOLI

11/12/88

3186

2328971121310

47.67

KAMLA PATEL

BHUPENDRA PATEL

12/03/69

3187

231251121315

47.67

NGESH KUMAR SAHU

ARJUN SINGH SAHU

3188

226261221318

47.66

PINKI SONI

3189

2349832121319

47.66

3190

2318012221320

3191

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

18

19

20

24

25

26

27

28

29

66.22 51.17

8.9

47.73

73.2

51.17

7.5

47.73

65.6

54

27

7.601

47.72

63.11 53.39

56

12.62

26.7

8.4

47.72

OBC

66.8

53.11

52

13.36 26.56

7.8

47.72

OBC

62.4

54.06

54.67 12.48 27.03

8.201

47.71

OBC

62.6

53.78

55.33 12.52 26.89

8.3

47.71

OBC

73.8

50.89

14.76 25.45

7.5

47.71

OBC

71.16 50.28

55.33 14.23 25.14

8.3

47.67

OBC

52.94

50.67

26.47

7.601

47.67

01/01/83

OBC

50.44 57.56

58.67 10.09 28.78

8.801

47.67

RAJJENDRA SONI

13/08/74

OBC

53.75 56.22

58.67 10.75 28.11

8.801

47.66

CHAKRADHAR
MALAKAR

ROOP DHAR MALAKAR

21/05/82

OBC

58

55.72

54.67

11.6

27.86

8.201

47.66

47.66

bhanupratap rao

meeluram

05/09/86

OBC

57.8

57

50.67 11.56

28.5

7.601

47.66

2286892221320

47.65

GUMAN RAM SAHU

DAYA RAM SAHU

10/04/87

OBC

67.8

49.78

61.33 13.56 24.89

9.2

47.65

3192

2311941321320

47.65

SANJU MANIKPURI

RAMESH DAS
MANIKPURI

17/07/87

OBC

61.33 53.56

57.33 12.27 26.78

8.6

47.65

3193

238002921319

47.64

KAVITA SINHA

TIKESHWAR SINHA

13/07/86

OBC

66.8

56.67 13.36 25.78

8.501

47.64

68

17

51.56

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

59.33 13.24 25.59


50

14.64 25.59

50.67 13.12

50

13.6

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

PANAKU SINGH
CHAUHAN

21/10/81

SC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

61.78 54.94

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.36 27.47

7.8

47.63

3194

2307271821312

47.63

NARENDRA KUMAR
CHAUHAN

3195

2266662721313

47.63

MAHENDRA SINGH

RAJANU RAM

04/09/89

ST

70.4

51.89

50.67 14.08 25.95

7.601

47.63

3196

2370532721319

47.63

VASUDEO SONKAR

BHOJRAM SONKAR

12/01/87

OBC

68.8

51.33

54.67 13.76 25.67

8.201

47.63

3197

2271562121317

47.62

JUGAL KISHOR
MANHER

GARUD SINGH MANHER

05/10/79

SC

61.78 53.33

57.33 12.36 26.67

8.6

47.62

3198

230066221317

47.62

LOKESH KUMAR SAHU PUNIRAM SAHU

06/11/87

OBC

76.6

49.39

50.67 15.32

24.7

7.601

47.62

3199

230670221315

47.61

BISAHU RAM KAIWART SONAU RAM KAIWART

07/03/80

OBC

54.67 58.16

50.67 10.93 29.08

7.601

47.61

3200

236943221310

47.61

NEEL KANTH VERMA

RAMNATH VERMA

13/06/87

OBC

62.4

53.26

56.67 12.48 26.63

8.501

47.61

3201

2395842221317

47.61

YASHODA SAHU

KISHOR KUMAR SAHU

05/03/85

OBC

65.2

52.94

54

13.04 26.47

8.1

47.61

3202

2301921821315

47.61

KU.PUNYAWATI SAHU
DIGREELAL SAHU
SAHU

01/05/85

OBC

71

51.22

52

14.2

25.61

7.8

47.61

3203

2294332321313

47.61

BHARATI SONI

KANHAIYA LAL SONI

20/06/90

OBC

69.4

52.06

51.33 13.88 26.03

7.7

47.61

3204

231812921313

47.61

NAROTTAM PRASAD
SAHU

RAMU LAL

07/01/86

OBC

56

56.61

54

11.2

28.31

8.1

47.61

3205

227374221311

47.59

KU.SANGEETA VERMA Mr.RAMPRASAD VERMA

15/07/88

OBC

57.4

53.61

62

11.48 26.81

9.3

47.59

3206

2271482221314

47.58

PRAMOD KUMAR
RAJAK

TEEKA RAM RAJAK

17/07/88

OBC

77.8

48.44

52

15.56 24.22

7.8

47.58

3207

232258221318

47.58

CHETAN KUMARI
KOSTA

MOHAR SAI

07/12/81

OBC

56.67 56.89

52

11.33 28.45

7.8

47.58

3208

235647121318

47.57

KUNDAN SINGH SAHU DEVENDRA KUMAR

02/12/84

OBC

65.11 52.89

54

13.02 26.45

8.1

47.57

3209

2367672321315

47.57

KUM SEEMA VERMA

02/07/76

OBC

54.33

56

27.17

8.4

47.57

3210

2366552221312

47.56

GHANSHYAM BAGHEL BISARU RAM BAGHEL

11/12/73

OH

OBC

56.13 54.67

60

11.23 27.34

47.56

GIRIRAJ SINGH VERMA

60

12

Total
Marks

3211

231175221311

47.56

GAYATRI SAHU

3212

2315031021312

47.56

3213

2274771121310

3214


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PREM LAL

07/08/84

OBC

63.6

51.28

RAJENDRA KUMAR
NISHAD

SARAS RAM NISHAD

14/10/88

OBC

69.6

51.67

52

47.55

GOPESHWAR SARAF

BASANT SARAF

28/02/80

OBC

67.33 53.17

2266901021311

47.54

CHANCHAL KUMAR
DHRUW

SHRI MAHENDRA
PRATAP SINGH DHRUW

14/07/82

ST

61.78 51.17

3215

235372921315

47.54

DILEEP KUMAR SAHU

TUKARAM SAHU

15/04/89

OBC

57.6

56.44

3216

2284662321320

47.54

BASANT KUMAR

BICHAR DAS

30/04/87

SC

62.4

54.72

3217

232081221311

47.53

DAITARI RAM SAHU

KARTIK RAM SAHU

09/06/87

OBC

70

3218

236593921318

47.53

VIJAY KUMAR
BANCHHOR

TEJ RAM BANCHHOR

12/10/87

OBC

3219

2320791821311

47.53

NIMAI CHARAN SAHU PRAMOD SAHU

02/07/91

OBC

3220

2337041821317

47.53

NIRANJAN SAHU

KUMAR SAHU

27/05/83

OBC

3221

2340982221320

47.52

HARIPRIYA PRADHAN

NEELADHAR PRADHAN

10/07/89

SC

3222

235455121316

47.51

RAMESHWR SAHU

JIWAN LAL

19/09/91

3223

2327312221317

47.51

DAYALU RAM SAHU

MEGHU RAM SAHU

20/04/80

3224

232318121312

47.50

AMIT KUMAR SONI

LOCHAN KUMAR SONI

08/04/83

3225

2348342221316

47.49

YASHWANT KUMAR
KANNOUJE

SHRI DWARKA PRASAD


KANNOUJE

07/09/85

3226

2353912321314

47.49

PAWAN KUMAR SAHU PUNA RAM SAHU

23/02/89

3227

226433221314

47.48

SIMUN KUMAR KHUTE DARASH RAM KHUTE

15/04/79

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

9.2

47.56

13.92 25.84

7.8

47.56

50

13.47 26.59

7.5

47.55

64

12.36 25.59

9.6

47.54

52

11.52 28.22

7.8

47.54

51.33 12.48 27.36

7.7

47.54

51.67

51.33

14

25.84

7.7

47.53

69

50.06

58

13.8

25.03

8.7

47.53

66.4

52.5

53.33 13.28 26.25

47.53

62.4

53.89

54

12.48 26.95

8.1

47.53

70.8

51.72

50

14.16 25.86

7.5

47.52

OBC

70.8

50.11

55.33 14.16 25.06

8.3

47.51

OBC

62.67 52.56

58

12.53 26.28

8.7

47.51

OBC

56

57.39

50.67

11.2

28.7

7.601

47.50

OBC

70.8

50.67

53.33 14.16 25.34

47.49

OBC

72.8

50.06

52.67 14.56 25.03

7.901

47.49

SC

64.1

53.33

53.33 12.82 26.67

47.48

61.33 12.72 25.64

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

ROHIL SINGH
DEWANGAN

10/03/81

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

57.33 12.58 26.31

8.6

47.48

3228

235045121315

47.48

ANNU KUMAR
DEWANGAN

3229

2254871321316

47.46

VIKRAM KUMAR
TIWARI

CHANDRA PRASAD
TIWARI

25/01/83

GEN

60

51.33

65.33

12

25.67

9.8

47.46

3230

2254841321311

47.46

VIKRAM KUMAR
TIWARI

CHANDRAPRASAD
TIWARI

25/01/83

GEN

60

51.33

65.33

12

25.67

9.8

47.46

3231

2298201921319

47.46

SURAJ KUMAR
BHASKER

CHAND RAM

18/04/86

SC

57.8

55

56

11.56

27.5

8.4

47.46

3232

2387771321313

47.45

NEETU SAHU

BALRAM SAHU

21/07/83

OBC

64.22 52.22

56.67 12.84 26.11

8.501

47.45

3233

230808221312

47.45

RAJESH KUMAR
TANDON

TANNOO RAM TANDON

15/07/82

SC

65.33 53.56

50.67 13.07 26.78

7.601

47.45

3234

2258552221317

47.45

HEMANT KUMAR
BAGHEL

DINESH BAGHEL

29/11/88

OBC

68.2

52.61

13.64 26.31

7.5

47.45

3235

2356932121311

47.44

KIRAN KUMAR BHOI

GOURAV BHOI

05/06/90

OBC

65.4

51.53

57.33 13.08 25.77

8.6

47.44

3236

229396221318

47.44

DINESH KUMAR
VERMA

ARJUN SINGH

22/12/87

OBC

66.2

50

61.33 13.24

9.2

47.44

3237

235758221315

47.44

LAXMAN PRASAD
SAHU

RESHAM LAL SAHU

21/03/79

OBC

66.89 52.72

51.33 13.38 26.36

7.7

47.44

3238

2302831821319

47.44

ANGAD KUMAR BHOI

BHURSHUBO

12/01/90

ST

67.4

48.11

13.48 24.06

9.9

47.44

3239

2261072321315

47.43

LAL CHAND VERMA

SUK LAL VERMA

15/06/78

OBC

54.89 55.71

57.33 10.98 27.86

8.6

47.43

3240

2280201021311

47.43

MOHAN LAL SAHU

HEMLAL SAHU

29/12/88

OBC

68.6

50.22

57.33 13.72 25.11

8.6

47.43

3241

2279281821312

47.43

NANDLAL DADSENA

PATIRAM DADSENA

05/01/86

OBC

59.4

54.89

54

8.1

47.43

3242

2292141821313

47.42

GAJPATI NISHAD

RAIDHAR NISHAD

07/09/82

OBC

60

55.44

51.33

27.72

7.7

47.42

3243

2269701821313

47.42

UTTAR KUMAR SAHU

ARJUN SAHU

27/10/84

OBC

65.8

52.11

54.67 13.16 26.06

8.201

47.42

3244

2256682721313

47.41

SMT. PUSHPA SARWA

SHRI THANSINGH
SARWA

05/09/79

OBC

59.56 55.39

7.8

47.41

62.89 52.61

50

66

52

25

11.88 27.45
12

11.91

27.7

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ARJUN LAL
CHAKRADHARI

11/09/82

OBC

68

52.61

50

13.6

26.31

7.5

47.41

3245

2288901021314

47.41

GANESH RAM
CHAKRADHARI

3246

226972521315

47.40

ANITA BHARDWAJ

HUSBAND. ISHWAR
BHARDWAJ

17/06/85

SC

61

54

54.67

12.2

27

8.201

47.40

3247

233929121312

47.40

MAHESH KUMAR
YADAV

ITWARI RAM YADAV

23/06/84

OBC

53

57

55.33

10.6

28.5

8.3

47.40

3248

2277831021311

47.40

BISHWAR LAL NETAM BHAROSA RAM NETAM

05/08/87

ST

66

53

51.33

13.2

26.5

7.7

47.40

3249

236018121313

47.38

DAMIN SAHU

ASHA RAM SAHU

22/09/83

OBC

61.56 53.94

54

12.31 26.97

8.1

47.38

3250

226907221317

47.38

SMT SEEMA JAISWAL

VENU SHANKAR

19/10/83

OBC

65.56 52.94

52

13.11 26.47

7.8

47.38

3251

2262582221316

47.38

KAMAL NARAYAN
NISHAD

BUDHRAM NISHAD

31/12/89

OBC

71.4

25.5

7.601

47.38

3252

2345222221315

47.38

Amit kumar Dewangan Tulsi ram dewangan

13/12/79

OBC

60.44 50.78

12.09 25.39

9.9

47.38

3253

2278021821318

47.37

SAROJ KUMAR
RANBIDA

BHAGAVANDAS
RANBIDA

11/07/91

SC

70.8

51.22

50.67 14.16 25.61

7.601

47.37

3254

2359571821311

47.36

DEONARAYAN SAHU

RAMBHAROSA SAHU

18/07/87

OBC

56.8

57

3255

2369981121317

47.35

DARENDRA KUMAR
LAHAREY

DWARIKA PRASAD
LAHAREY

27/10/86

SC

64.8

52.79

3256

231571221316

47.35

SMT. NILIMA JAISWAL AJAY KUMAR JAISWAL

16/06/88

OBC

66.6

52.26

3257

2376302121320

47.35

BALRAM CHANDRA

SAHASRAM CHANDRA

06/02/75

OBC

49.63 57.44

3258

2332422321310

47.34

CHETAN LAL PATEL

KESHO RAM

10/03/88

OBC

68

3259

238404221313

47.34

SUKDEV PATEL

KRIPA RAM PATEL

11/06/89

OBC

3260

2297172721312

47.34

MANISH KUMAR
DHRUW

ASHOK KUMAR

02/04/87

ST

3261

234430221310

47.33

SUKHIRAM KAIWART

SAMARU LAL KAIWART

15/03/76

OBC

51

50.67 14.28
66

11.36

28.5

7.5

47.36

53.33 12.96

26.4

47.35

52.67 13.32 26.13

7.901

47.35

58

9.926 28.72

8.7

47.35

50.89

55.33

13.6

25.45

8.3

47.34

70.4

49.33

57.33 14.08 24.67

8.6

47.34

68.4

51.11

54

13.68 25.56

8.1

47.34

64

50.67

61.33

12.8

9.2

47.33

50

25.34

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

26/02/79

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

62.44 51.89

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.9

47.33

3262

225739221311

47.33

GANESH RAM SAHU

SRI MANGALU RAM


SAHU

3263

226860221314

47.32

LAXMI SAHU

KRISHAN KUMAR

18/12/80

OBC

60.67 54.78

52

12.13 27.39

7.8

47.32

3264

2313102721314

47.32

HARI RAM SAHU

MANGLU RAM SAHU

28/10/75

OBC

62.25 52.94

56

12.45 26.47

8.4

47.32

3265

225347921318

47.32

SMT. RAJESHWARI
SAHU

FEKU RAM SAHU

20/07/80

OBC

67.33

52.5

50.67 13.47 26.25

7.601

47.32

3266

229674221320

47.32

TIKA RAM NIRALA

SET RAM NIRALA

10/07/88

SC

63.8

54.11

12.76 27.06

7.5

47.32

3267

2288331021316

47.31

PRADEEP KUMAR SEN GAIND LAL SEN

13/03/90

OBC

78.8

47.11

53.33 15.76 23.56

47.31

3268

2385672221316

47.31

MAHENDRA KUMAR
NISHAD

SAMARU RAM NISHAD

05/04/88

OBC

66.2

52.33

52.67 13.24 26.17

7.901

47.31

3269

2272461121314

47.30

PRABHAWATI
GHRITLAHRE

PARMANAND
GHRITLAHRE

09/11/81

SC

64.44 53.83

12.89 26.92

7.5

47.30

3270

2367251021316

47.30

PALESHWAR KUMAR
MARKAM

RAMESHWAR SINGH
MARKAM

06/01/91

ST

64.2

53.72

50.67 12.84 26.86

7.601

47.30

3271

231086921317

47.29

Bisen Kumar Verma

Paras Ram Verma

21/06/86

OBC

59.8

53.06

58.67 11.96 26.53

8.801

47.29

3272

2330532221313

47.29

KEKTEE KOSARIYA

NAND KUMAR KOSARIYA

09/10/89

SC

65.8

53.06

50.67 13.16 26.53

7.601

47.29

3273

2384112121316

47.29

RADHIKA NIRALA

HETRAM NIRALA

21/09/85

SC

55

56.37

54

11

28.19

8.1

47.29

3274

2352732121319

47.29

MOHAN LAL
DEWANGAN

PITAMBER LAL

16/05/89

OBC

53

58.37

50

10.6

29.19

7.5

47.29

3275

229709221314

47.28

BISAHATRAM NISHAD BABULAL NISHAD

10/06/79

OBC

56

56.17

53.33

11.2

28.09

47.28

3276

2379362321319

47.28

DIPTI VERMA

SHIRISH

27/04/83

GEN

66.89 49.69

60.4

13.38 24.85

9.06

47.28

3277

228476221318

47.28

JAGDISH PRASAD
PATEL

RAM JI

25/09/74

OBC

51.38 55.61

61.33 10.28 27.81

9.2

47.28

3278

2379392121318

47.28

GEETA PATEL

DHANIRAM PATEL

09/05/76

OBC

62.63 54.11

51.33 12.53 27.06

7.7

47.28

59.33 12.49 25.95

50

50

Total
Marks

3279

2297072221314

47.28

SMT. SANDHYA

3280

2272561121317

47.28

MINAKSHI GOSWAMI

3281

225757121319

47.27

3282

2284231821319

3283


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

SHRI NGENDRA VERMA

18/01/86

OBC

63.4

54

50.67 12.68

27

7.601

47.28

VIJAY SHANKAR PURI

09/06/89

OBC

65.8

52.84

51.33 13.16 26.42

7.7

47.28

DANESHWAR KUMAR . SHRI ROOP RAM

10/06/87

ST

62.4

53.78

52.67 12.48 26.89

7.901

47.27

47.27

GHANSHYAM KUMAR
SUK LAL NISHAD
NISHAD

18/06/87

OBC

66

52.94

50.67

26.47

7.601

47.27

226221221320

47.27

HARI KISHAN ANCHALE MAHETTAR DAS

05/06/88

SC

67.6

51.89

52

13.52 25.95

7.8

47.27

3284

2360561821310

47.26

RANJNA PORTE

AMBIKA PRASAD PORTE

13/04/84

ST

70.2

50.44

53.33 14.04 25.22

47.26

3285

2346012721319

47.24

JAGMOHAN DHRUW

BHOLA RAM

28/07/87

ST

72.2

49.61

53.33 14.44 24.81

47.24

3286

236990921314

47.24

KIRAN SAHU

BISHNU KUMAR SAHU

24/05/90

OBC

68

51.89

51.33

25.95

7.7

47.24

3287

235231221316

47.24

ARTI PANDEY

LET.SHEONARAYAN
PANDEY

02/11/78

GEN

49.11 55.44

64.67 9.822 27.72

9.701

47.24

3288

228794521314

47.23

SUMAN GUPTA

MR.SHRIRAM GUPTA

01/10/90

OBC

64.2

53.39

51.33 12.84

26.7

7.7

47.23

3289

2294222121315

47.23

SAHADAV PRADHAN

NANDKUMAR PRADHAN

08/05/82

OBC

57.11 55.42

11.42 27.71

8.1

47.23

3290

2290841621315

47.22

KU MAYA MADILE

TIRTH RAM MADILE

27/06/86

SC

62.8

54.11

50.67 12.56 27.06

7.601

47.22

3291

2283802121314

47.22

VIKAS KUMAR GUPTA LAXMAN GUPTA

01/04/88

OH

OBC

71.6

50.79

25.4

7.5

47.22

3292

2256902221317

47.21

DIPTI YADAV

TARUN KUMAR YADAV

14/03/84

OBC

65.33 52.89

51.33 13.07 26.45

7.7

47.21

3293

233863221320

47.21

BALRAM SAHU

GOPAL RAM SAHU

01/07/87

OBC

77

48.61

24.31

7.5

47.21

3294

235093221319

47.20

RAGHUNANDAN
BAGHMAR

UDE RAM BAGHMAR

27/11/83

OBC

67.8

48.89

61.33 13.56 24.45

9.2

47.20

3295

2276472721312

47.20

DIGENDRA KUMAR
SAHU

SHRI JEEWRA KHAN

05/06/84

OBC

64.89 52.44

53.33 12.98 26.22

47.20

54

50

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.2

13.6

14.32

15.4

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

HEMLAL SAHU

04/11/89

OBC

66.4

50.83

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.501

47.20

7.8

47.20

25.29

7.901

47.19

13.48 26.21

7.5

47.19

10.1

3296

2349122721320

47.20

GHANSHYAM SAHU
SAHU

3297

2361941821320

47.20

HEMKUMARI
CHOUDHARI

DAYARAM CHOUDHARI

30/01/84

HH

OBC

64.2

53.11

52

3298

2369782121312

47.19

SMIT KUMAR GUPTA

GOKUL GUPTA

26/12/89

OBC

70

50.58

52.67

3299

2327432121314

47.19

ARATI PRADHAN

SAODAGAR PRADHAN

07/05/90

OBC

67.4

52.42

50

3300

2312871621313

47.19

NOHAR PRASAD
CHANDRA

SHESH NARAYAN
CHANDRA

01/07/73

OBC

50.5

57.17

56.67

28.59

8.501

47.19

3301

2277981821318

47.18

PADMINI SINHA

MOHIT RAM SINHA

08/11/77

OBC

60.67

52.5

58.67 12.13 26.25

8.801

47.18

3302

2257191321318

47.18

SATRUPA MERAVI

NAVAL SINGH MERAVI

02/02/88

ST

65.4

53

50.67 13.08

26.5

7.601

47.18

3303

2261092221319

47.18

MAHESH KUMAR
KOSHLE

MOHAN LAL KOSHLE

18/05/91

SC

72.6

49.92

51.33 14.52 24.96

7.7

47.18

3304

2386612721319

47.16

DURGA NISHAD

NARAYAN SINGH NISHAD 03/12/90

OBC

72.6

49.89

51.33 14.52 24.95

7.7

47.16

3305

2260282221320

47.16

OMPRAKASH SAHU

KASTURCHAND SAHU

19/12/80

OBC

58

55.72

51.33

27.86

7.7

47.16

3306

235857221520

47.16

SHAILBALA SAHU

MILURAM

28/03/87

OBC

66.4

50.56

57.33 13.28 25.28

8.6

47.16

3307

234472221320

47.16

SHAILBALA SAHU

MILURAM

28/03/87

OBC

66.4

50.56

57.33 13.28 25.28

8.6

47.16

3308

2303531921319

47.16

SMT KRISHANA
KULMITRA

SHRI LAXMINARAYAN
KULMITRA

01/01/84

OBC

65.78

51

56.67 13.16

25.5

8.501

47.16

3309

2281522221317

47.15

AJAY VERMA

NARENDRA VERMA

18/05/91

OBC

61.4

52.94

12.28 26.47

8.4

47.15

3310

2323711121317

47.15

LAKHAN LAL VIJAY

BUDH RAM VIJAY

20/08/80

SC

64.44 50.72

59.33 12.89 25.36

8.9

47.15

3311

2337271121314

47.14

RAMESHWAR PRASAD
TULA RAM
SAHU

01/06/89

OBC

66.8

52.16

51.33 13.36 26.08

7.7

47.14

3312

229874621311

47.13

PRITI SAHU

12/04/87

OBC

62.4

52.5

8.4

47.13

DOSHAN SAHU

56.67 13.28 25.42

56

56

12.84 26.56
14

11.6

12.48 26.25

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

24/01/84

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

63.33 52.72

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.67 26.36

8.1

47.13

51.33 13.12 26.31

7.7

47.12

25.5

7.5

47.12

3313

236570121312

47.13

MANOJ KUMAR
CORTIYA

3314

232765121316

47.12

DANESHWAR THAKUR PIHUK LAL

06/09/87

ST

65.6

52.61

3315

227232221313

47.12

GURBARI PATEL

UTTAM KUMAR PATEL

28/03/88

OBC

70.6

51

3316

2310881021314

47.12

SHYAM LAL SAHU

SHRI JAGTU RAM SAHU

01/10/89

OBC

69.4

50.67

52.67 13.88 25.34

7.901

47.12

3317

2302321021310

47.12

SYAMLAL SAHU

JAGTU RAM SAHU

01/10/89

OBC

69.4

50.67

52.67 13.88 25.34

7.901

47.12

3318

2302071021315

47.12

SHYAMLAL SAHU

JAGTU RAM SAHU

01/10/89

OBC

69.4

50.67

52.67 13.88 25.34

7.901

47.12

3319

2337561021312

47.11

ASHA GOSWAMI

RAM KUMAR GOSWAMI

09/02/81

OBC

56.22 55.94

52.67 11.24 27.97

7.901

47.11

3320

2305311721317

47.11

SHWETA
SHRIVASTAVA

ANUJ SHRIVASTAVA

01/07/79

GEN

65.56

50

47.11

3321

2300811021314

47.10

KIRTAN SAHU

ASHOK KUMAR SAHU

21/10/87

OH

OBC

62.6

53.17

53.33 12.52 26.59

47.10

3322

2259202221312

47.10

SOHAN LAL
DEWANGAN

GANESH RAM
DEWANGAN

11/06/85

OBC

61.4

54.44

50.67 12.28 27.22

7.601

47.10

3323

2355881221313

47.10

MADHUSUDAN SAHU UMED RAM SAHU

05/01/75

OBC

50

57

57.33

28.5

8.6

47.10

3324

2261212221316

47.09

KHILENDRA VERMA

GANESH RAM VERMA

14/09/89

OBC

59.2

55.11

51.33 11.84 27.56

7.7

47.09

3325

235554921313

47.09

BABY ANILA
BHARDWAJ

H R BHARDWAJ

09/08/84

SC

56.44

56

52

11.29

7.8

47.09

3326

2366531121310

47.09

SMT GUDIYA
RATNAKAR

JAGDISH PRASAD
RATNAKAR

01/06/85

SC

58.4

55.21

52

11.68 27.61

7.8

47.09

3327

2327702121318

47.06

NARENDRA PRADHAN
DYASAGAR PRADHAN
PRADHAN

19/08/91

OBC

64.6

50.68

58.67 12.92 25.34

8.801

47.06

3328

233134221313

47.05

PRABHA GHRITLAHARE

THAKUR RAM
GHRITLAHRE

01/01/89

SC

62.4

53.94

50.67 12.48 26.97

7.601

47.05

3329

225646921319

47.05

DILIP KUMAR
VISHWAKARAMA

RADHESHAYAM
VISHWAKARAMA

22/07/81

OBC

65.33 51.56

54.67 13.07 25.78

8.201

47.05

TULSI RAM CORTIYA

50

60

14.12

13.11

10

25

28

Total
Marks

3330

237046921318

47.05

SHIV KUMAR SAHU

3331

238548121311

47.04

MANGAL SINGH
THAKUR

3332

2303611121320

47.03

3333

2305381821316

3334


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

PURANIK RAM SAHU

05/05/82

OBC

NEHRU RAM THAKUR

07/10/85

ST

SATYANARAYAN SAHU BAHUR SAY

05/01/76

OBC

47.03

SMT. SHASHI
DADSENA

BHANU KUMAR
DADSENA

30/07/81

OBC

230962621312

47.03

VIVEK HARIHARNO

NARAYAN PRASAD
HARIHARNO

25/04/89

3335

2296572121312

47.03

SHOBHNATH
PRADHAN

LEKARU PRADHAN

01/12/87

3336

2263322221313

47.01

RAMKUMAR SAHU

ISHWAR PRASAD SAHU

05/12/73

3337

236747821312

47.00

SANTOSH KUMAR
RAJPUT

SHRI TIKA RAM RAJPUT

01/01/75

3338

236756221318

47.00

RITESH KUMAR
KASHYAP

TORAN KUMAR KASHYAP 01/07/85

3339

234710221318

46.98

HAR PRASAD
KATTHAKAR

PITAMBAR KATTHAKAR

18/05/88

3340

2279232121311

46.98

GHANSHYAM PATEL

MINKETAN PATEL

3341

234371621314

46.98

SMT. RAMESHWARI
PATEL

YUVRAJ SINGH PATEL

3342

2362391821320

46.98

3343

236095221314

3344

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

65.33 51.56

58.8

52.17

61.12 53.22

74.1

45.22

OBC

57.2

OBC

OBC

GEN

OBC

29/09/83

10/12/82

PANKAJ KUMAR RANA KANDARPO

21/06/90

46.97

RAVINDRA BARMAN

HARI RAM BARMAN

19/12/86

235152221315

46.97

FULKUMARI SAHU

MANOHAR LAL

01/06/88

3345

2292311021317

46.97

rohit shrivas

kirtan prasad shrivas

3346

237992221319

46.96

KUNTI DEWANGAN

SHRI RAM KUMAR


DEWANGAN

21

24

25

26

27

28

29

54.67 13.07 25.78

8.201

47.05

61.33 11.76 26.09

9.2

47.04

54.67 12.22 26.61

8.201

47.03

14.82 22.61

9.6

47.03

54.17

56.67 11.44 27.09

8.501

47.03

66.2

52.37

50.67 13.24 26.19

7.601

47.03

63.5

50.83

59.33

12.7

25.42

8.9

47.01

49.75 55.11

63.33

9.95

27.56

9.5

47.00

54.8

54.28

59.33 10.96 27.14

8.9

47.00

ST

57

49.17

73.33

24.59

11

46.98

OBC

61.56 50.94

61.33 12.31 25.47

9.2

46.98

OBC

59.33 55.22

11.87 27.61

7.5

46.98

OBC

66.8

50.83

54.67 13.36 25.42

8.201

46.98

SC

62.4

52.39

55.33 12.48

26.2

8.3

46.97

OBC

67

51.94

50.67

25.97

7.601

46.97

12/11/87

OBC

72.2

50.06

50

14.44 25.03

7.5

46.97

10/06/84

OBC

58.44 53.94

55.33 11.69 26.97

8.3

46.96

64

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

11.4

13.4

23

Total
Marks

3347

2267452321310

46.96

3348

2351381821319

3349


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

GAYATRI SAHU

SHRI KHUMENDRA SAHU

02/08/84

OBC

46.95

MANJULATA PRADHAN

PRAVIN CHANDRA
PRADHAN

27/05/81

OBC

2284641821310

46.95

GHANSHYAM KUMAR
LAKHAN LAL SAHU
SAHU

01/07/87

OBC

3350

235824221312

46.94

TARA CHAND PAIKARA NAJAROO

08/03/86

ST

3351

229625121316

46.94

MAMTA RANA

LALA RAM RANA

27/01/89

3352

2340961621319

46.92

PRATIBHA JAISWAL

SIDDNATH JAISWAL

15/07/89

OH

3353

2319462221316

46.92

SHASHIPRABHA
VERMA

SHRI.CHITRASEN VERMA

28/08/88

3354

2345822221319

46.91

RAKESH KUMAR
DHRUWANSHI

BHUSHAN LAL

08/01/87

3355

239576821318

46.89

SMT OMESHWARI
NISHAD

LEKHRAM NISHAD

06/07/86

3356

231330921314

46.89

TEENESHWARI
SAHARE

MAHENDRA KUMAR
SAHARE

25/05/88

3357

2396791121315

46.89

BED RAM JANGDE

DUJE RAM JANGDE

3358

2346361821320

46.87

RUPESH KUMAR SINHA

DEVENDRA KUMAR
SINHA

3359

2300151821314

46.86

3360

2294132321317

3361

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

18

19

20

24

25

26

27

28

29

63.11 52.67

53.33 12.62 26.34

46.96

64.44 52.33

52.67 12.89 26.17

7.901

46.95

73.4

47.94

55.33 14.68 23.97

8.3

46.95

60.8

54.17

51.33 12.16 27.09

7.7

46.94

ST

64.8

52.56

51.33 12.96 26.28

7.7

46.94

OBC

62.2

52.37

55.33 12.44 26.19

8.3

46.92

OBC

59.8

54.72

50.67 11.96 27.36

7.601

46.92

OBC

63.4

53.06

51.33 12.68 26.53

7.7

46.91

OBC

64.21

51.5

55.33 12.84 25.75

8.3

46.89

ST

56.4

52.22

63.33 11.28 26.11

9.5

46.89

01/05/76

SC

57.78 53.06

58.67 11.56 26.53

8.801

46.89

07/07/80

OBC

48.33

68.67

12.4

24.17

10.3

46.87

PREMNATH PRADHAN PANCHANAN PRADHAN

17/06/82

OBC

63.33 53.39

50

12.67

26.7

7.5

46.86

46.86

DEVENDRA SHRIWAS

HEM LAL SHRIWAS

20/12/85

OBC

48.2

54.44

66.67

9.64

27.22

10

46.86

2324941421317

46.86

DEVENDRA KUMAR
SAHU

RAMESHWAR PRASAD

06/05/86

OBC

72.6

49.28

51.33 14.52 24.64

7.7

46.86

3362

2374102121312

46.86

DILIP KUMAR PATEL

SHIV KUMAR PATEL

18/10/90

OBC

67.6

50.47

13.52 25.24

8.1

46.86

3363

2374941921311

46.85

SANTOSH KUMAR
SAPRE

GANJHA RAM SAPRE

04/06/84

OBC

63.2

51.42

56.67 12.64 25.71

8.501

46.85

62

17

21

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

Total
Marks

3364

2279572321319

46.85

PANCHRAM VERMA

3365

2353591821318

46.85

3366

2276462321310

3367


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

04/07/84

OBC

56.4

52.94

VIJAY KUMAR BARIHA TEM SINGH BARIHA

12/02/85

ST

73.2

49.22

46.85

HAREESH KUMAR
SAHU

ISHWARI LAL SAHU

17/09/87

OBC

66.8

48.78

2376321921315

46.85

RAMSANEHI JAISWAL

SUKHNANDAN RAM

23/06/84

OBC

68

51.5

3368

2325531021310

46.85

SMT. SANGITA SAHU

SHREE DEVENDRA SAHU

14/06/87

OBC

64.8

3369

229179221314

46.85

SMT HEMLATA SAHU

FULESHWAR PRASAD
SAHU

02/07/89

OBC

68

3370

231344821310

46.85

GOPAL PRASAD
TANDAN

SALIKRAM TANDAN

10/04/80

SC

3371

2341761021314

46.85

BHAGYA SHREE
THAKUR

B.S. THAKUR

05/08/91

ST

3372

2280971421319

46.84

DEVENDRA KUMAR
SAHU

JAGRIT RAM SAHU

27/02/90

OBC

3373

2315602721315

46.83

Ashok Mohan sahu

Shri Komal Singh

25/03/82

3374

2364382721314

46.83

MEENA SAHU

MANOJ SAHU

17/07/88

3375

2359302321311

46.83

THANSINGH GANWRE NARAD SINGH GANWRE

03/09/87

3376

2372832321316

46.83

KISHAN SHYAMKUVAR HOLEE RAM

09/08/86

3377

233644221317

46.82

SMT RICHA BALA


GUPTA

MONESH KUMAR GUPTA

20/01/85

3378

2308661921320

46.82

PRAMOD KUMAR
KASHYAP

RAMPHAL KASHYAP

01/10/80

3379

2310241821316

46.82

Digrilal Sidar

Panchanan Sidar

3380

233595121311

46.80

RAKESH KUMAR
YADAV

SATYANARAYAN YADAV

RAMBILAS VERMA

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

60.67 11.28 26.47

9.101

46.85

50.67 14.64 24.61

7.601

46.85

60.67 13.36 24.39

9.101

46.85

50

13.6

25.75

7.5

46.85

52.78

50

12.96 26.39

7.5

46.85

51.5

50

13.6

25.75

7.5

46.85

63.56 52.67

52

12.71 26.34

7.8

46.85

63.2

52.61

52.67 12.64 26.31

7.901

46.85

60.6

54.44

50

12.12 27.22

7.5

46.84

OBC

56.67

50

70

11.33

10.5

46.83

OBC

71.6

49.22

7.901

46.83

ST

66.6

50.22

13.32 25.11

8.4

46.83

SC

63.6

52.22

53.33 12.72 26.11

46.83

GEN

54.67 53.58

60.67 10.93 26.79

9.101

46.82

HH

OBC

67.4

50.47

54

8.1

46.82

29/04/85

ST

65

50.83

56

25.42

8.4

46.82

11/08/86

OBC

53.8

55.28

56

10.76 27.64

8.4

46.80

25

52.67 14.32 24.61


56

13.48 25.24
13

Total
Marks

3381

233084221318

46.80

BOBY VERMA

3382

2337432721315

46.78

3383

233146821312

3384


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SANTOSH VERMA

29/07/89

OBC

70.4

49.83

52

DURGESH SAHU

SHRI KUMAR SINGH


SAHU

25/05/87

OBC

63.4

52

46.78

UTTAM KUMAR
YADAV YADAV

KARTIK RAM YADAV

01/01/79

OBC

56

51.56

228918121320

46.78

KANTI SINHA

TANSEN SINHA

14/05/84

OBC

62.22 53.67

3385

2341952121314

46.77

PREETI PATEL

KSHIRSAGAR PATEL

03/05/89

OBC

57

53.74

3386

229440921319

46.77

RUKHAMANI
GHARANA

CHANDAN SINGH

05/06/89

ST

56.6

3387

2271472721319

46.77

BHESAJ SINHA

VINOD SINHA

01/10/82

OBC

3388

2265261021315

46.77

SMT.DIKANTI DHRUW

SHRI CHANCHAL KUMAR


DHRUW

03/01/91

ST

3389

237545221320

46.76

LAXMI NARAYAN
NISHAD

TARACHAND NISHAD

24/08/85

OBC

3390

2320872321315

46.76

POOJA CHANDRAKAR

UMESH CHANDRAKAR

03/06/88

3391

229867221310

46.76

SANJAY KUMAR SONI

RAJENDRA KUMAR SONI

08/11/87

3392

2350742221310

46.76

DURGESHWARI SAHU CHETAN PRASAD SAHU

01/01/82

3393

231933221318

46.76

SMT USHA KIRAN


DHRUW

SHRI DEVENDRA SINGH


DHRUW

07/06/88

24

25

26

27

28

29

14.08 24.92

7.8

46.80

54

12.68

26

8.1

46.78

65.33

11.2

25.78

9.8

46.78

50

12.44 26.84

7.5

46.78

56.67

11.4

26.87

8.501

46.77

54.5

54.67 11.32 27.25

8.201

46.77

60.44 53.56

52.67 12.09 26.78

7.901

46.77

68.4

51.17

50

13.68 25.59

7.5

46.77

74

47.33

55.33

14.8

23.67

8.3

46.76

OBC

56.6

54.89

53.33 11.32 27.45

46.76

OBC

59.4

54.56

50.67 11.88 27.28

7.601

46.76

OBC

57.78

54

54.67 11.56

27

8.201

46.76

ST

67

51.11

25.56

7.8

46.76

3394

2367982721311

46.75

AISHWARYA KUMAR
SARWA

JEEVAN LAL SARWA

07/07/89

OBC

72.11 47.06

58.67 14.42 23.53

8.801

46.75

3395

2278441021313

46.74

TILAK RAM SAHU

SHIV LAL SAHU

10/05/82

OBC

67.78 50.17

54

13.56 25.09

8.1

46.74

3396

2368752121311

46.74

JAY KUMAR VERMA

BAIJNATH VERMA

13/03/83

OBC

52.28

54.67

12.4

26.14

8.201

46.74

3397

2287751121318

46.74

TOKESHWAR LAL
SAHU

KALADAU SAHU

01/05/79

OBC

64.89 49.32

60.67 12.98 24.66

9.101

46.74

62

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

13.4

23

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

GOVIND RAM

06/07/85

ST

58.2

54.39

52.67 11.64

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

27.2

7.901

46.74

3398

237876121312

46.74

MANOHAR SINGH
BHUAARYA

3399

230662121319

46.73

SEEMA NGI

NAROTTAM NATH NGI

05/07/74

OBC

57.25 55.17

51.33 11.45 27.59

7.7

46.73

3400

236466221316

46.73

RAKESH KUMAR
DEWANGAN

SITARAM DEWANGAN

07/06/84

OBC

54.2

52.78

63.33 10.84 26.39

9.5

46.73

3401

2296202121318

46.73

SAHDEW KUMAR
JANGDE

GARIB DAS JANGDE

25/05/84

SC

57.8

54.53

52.67 11.56 27.27

7.901

46.73

3402

2289561821320

46.71

NAVEEN KUMAR SAO

SHIVCHARAN SAO

12/06/86

OBC

63.4

49.67

61.33 12.68 24.84

9.2

46.71

3403

2270841821318

46.71

DEVNARAYAN DIWAN JOHAT RAM DIWAN

25/08/80

ST

55.33 53.89

11.07 26.95

8.7

46.71

3404

2284561021310

46.71

HEERADHAR SINHA

ASHWANI KUMAR SINHA

12/07/71

OBC

70.3

49.5

52.67 14.06 24.75

7.901

46.71

3405

2311071121313

46.70

BRIJPAL KHUNTEY

RAMKIRTAN KHUNTEY

22/04/86

SC

64

52

52.67

7.901

46.70

3406

2393291321314

46.70

NARENDRA
CHANDRAVANSHI

JODHAN PRASAD

25/10/90

OBC

70.8

48.28

56

14.16 24.14

8.4

46.70

3407

236433221311

46.70

ASHARAM NETAM

MOHAN LAL NETAM

15/02/79

ST

60.22 51.11

60.67 12.04 25.56

9.101

46.70

3408

2274532221314

46.69

Kumudani Sahu

Khilawan Sahu

31/03/87

OBC

66.8

50.67

53.33 13.36 25.34

46.69

3409

2314071121317

46.69

PRATAP CHAND SAHU DHURSY SAHU

25/07/79

OBC

56.89 54.83

52.67 11.38 27.42

7.901

46.69

3410

2358482221313

46.69

HEMESHWARI SAHU

CHULESHWAR PRASAD
SAHU

16/06/76

OBC

48.75 54.67

27.34

9.6

46.69

3411

2382472221319

46.68

NAMRATA SONKAR

ROHIT KUMAR SONKAR

13/11/84

OBC

62.22 51.28

57.33 12.44 25.64

8.6

46.68

3412

2284502221314

46.68

RUSH KUMAR BAGHEL LATE. TIKARAM BAGHEL

15/09/89

SC

73.8

48.44

51.33 14.76 24.22

7.7

46.68

3413

2358452121319

46.68

JNTI JANGADE

DARAS RAM JANGADE

13/06/91

SC

63.4

52.79

50.67 12.68

26.4

7.601

46.68

3414

2391401021317

46.67

HEM KUMAR SAHU

KARTIK RAM SAHU

28/09/86

OBC

63.4

51.39

55.33 12.68

25.7

8.3

46.67

58

64

12.8

9.75

26

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

MANOJ NIRMALKAR

01/09/87

OBC

61.8

51.22

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.36 25.61

8.7

46.67

51.33 13.28 25.69

7.7

46.66

3415

2352402721814

46.67

SANDEEP KUMAR
NIRMAALKAR

3416

234220221311

46.66

LEKHA DEWANGAN

DHANESHWAR

29/10/89

OBC

66.4

51.37

3417

228593221319

46.66

NAND KISHOR SHAW

MANSA RAM SHAW

30/03/85

OBC

61.6

52.47

54

12.32 26.24

8.1

46.66

3418

2369862321319

46.64

SMT. LALITA KANOJE

SGRI RAJEEV KUMAR


KANOJE

28/02/82

SC

52.67 54.22

60

10.53 27.11

46.64

3419

229446221313

46.64

DINESH KUMAR
VERMA

ARJUN SINGH

22/12/87

OBC

62.2

9.2

46.64

3420

2329582321314

46.63

PURUSHOTTAM LAL
BAYA

BAISAKHU RAM

01/09/79

GEN

47.11 55.22

9.422 27.61

9.6

46.63

3421

2297712721318

46.63

KUMUDINEE SAHU

TANSEN SAHU

24/12/88

OBC

70.6

49.22

52.67 14.12 24.61

7.901

46.63

3422

2365841321311

46.63

KRISHNA SINGH PATIL SHRI PAHAR SINGH PATIL 16/02/76

OBC

54.5

54.06

58

10.9

27.03

8.7

46.63

3423

2381221321320

46.63

Md GULZAR KHAN

Md SATTAR

03/04/84

GEN

67.4

45.89

68

13.48 22.95

10.2

46.63

3424

234623921318

46.62

SMT. DURGA
CHAKRADHAR

OMPRAKASH
CHAKRADHAR

01/01/87

OBC

64.2

49.56

60

12.84 24.78

46.62

3425

232123221320

46.61

MANKUNWAR JANGDE THAKUR PRASAD

10/05/88

SC

68.6

50.39

51.33 13.72

25.2

7.7

46.61

3426

230307121314

46.61

MUNNA LAL PISDA

KUMAR SINGH PISDA

21/12/83

ST

62

52.61

52.67

12.4

26.31

7.901

46.61

3427

2377981321313

46.60

AMIT KUMAR JOSHI

ONKAR PRASAD JOSHI

22/07/85

GEN

46.6

54.56

66.67

9.32

27.28

10

46.60

3428

225799921319

46.60

AJAY SHANKAR
MIRCHE

LATE KASHI RAM


MIRCHE

30/06/78

SC

55.33 54.06

56.67 11.07 27.03

8.501

46.60

3429

235961221315

46.60

MANU LAL VERMA

RAMSHARAN VERMA

25/09/86

OBC

63.4

49.83

12.68 24.92

46.60

3430

2368372221319

46.59

BASANT KUMAR
PRAJAPATI

KOMAL RAM PRAJAPATI

15/03/84

OBC

62.67 51.72

54.67 12.53 25.86

8.201

46.59

3431

2382522221311

46.59

CHHATRAPAL
CHANDEL

SANAT CHANDEL

14/04/78

GEN

69.33

10.4

46.59

54

50

50.78

61.33 12.44
64

60

10.8

25

25.39

Total
Marks

3432

236425221318

46.59

SHARDA YADAV

3433

231462621310

46.59

3434

2287811821310

3435


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

18

19

20

15/07/82

OBC

SMT.POORNIMA SAHU GULABCHAND SAHU

05/11/87

OBC

62

52.17

54

12.4

46.58

SMT. NISHA KULDEEP

DILEEP KUMAR KULDEEP

12/02/88

SC

70

49.95

50.67

14

2315672721313

46.56

UMA NISHAD

DAYASAGAR NISHAD

15/06/86

OH

OBC

61.2

50.44

3436

2321391821320

46.56

VISHNU KUMAR
NISHAD

BIHARI LAL NISHAD

05/09/81

OH

OBC

60.22 53.83

3437

2385991321313

46.55

UTTAM KUMAR
BARMAN

RAMDAS BARMAN

07/07/85

SC

55.11

3438

2324132221316

46.55

KALENDREE BHALE

JITENDRA KUMAR BHALE

25/06/79

OBC

3439

2304131121317

46.54

DEEPAK KUMAR

SAMELAL

05/11/88

OBC

3440

237435221312

46.53

TEJ BAI KHURANA

RAMLAL KHURANA

05/02/84

SC

3441

236458921315

46.53

RADHIKA DEWANGAN UMAKANT

28/10/88

OBC

3442

2381702221313

46.52

RAMESH KUMAR
DHIWAR DHIWAR

LATE SHRI ITWARI RAM


DHIWAR

14/08/85

3443

2365301821319

46.51

PARATPAR PRADHAN

KAILASH CHANDER
PRADHAN

18/05/86

3444

2364432721320

46.51

KESHAW RAM SAHU

DAYA RAM

11/01/88

3445

232110121319

46.51

LAXMI DEWANGAN

RUPCHAND

25/06/82

3446

2366221021315

46.50

DUSHYANT KUMAR
SAHU

BISAN LAL SAHU

25/05/87

3447

2371982421314

46.49

MOTI RAM BARIHA

JAL SAI BARIHA

02/04/76

3448

2307522221312

46.48

HEMLATA VERMA

ANIL VERMA

15/01/88

INDRAJIT YADU

16

17

24

25

26

27

28

29

7.7

46.59

26.09

8.1

46.59

24.98

7.601

46.58

60.67 12.24 25.22

9.101

46.56

50.67 12.04 26.92

7.601

46.56

53.33

27.56

46.55

68.44 48.72

56.67 13.69 24.36

8.501

46.55

61.8

53.16

50.67 12.36 26.58

7.601

46.54

62.22 52.17

53.33 12.44 26.09

46.53

62.8

52.33

52

12.56 26.17

7.8

46.53

OBC

63

51.44

54.67

12.6

25.72

8.201

46.52

OBC

70.8

49.5

50.67 14.16 24.75

7.601

46.51

OBC

67

50.22

53.33

25.11

46.51

VH

OBC

67.11 50.17

53.33 13.42 25.09

46.51

OBC

63.2

50.72

56.67 12.64 25.36

8.501

46.50

ST

59.11 52.94

54.67 11.82 26.47

8.201

46.49

OBC

60.6

51.33 12.12 26.67

7.7

46.48

56.67 55.11

55

53.33

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

51.33 11.33 27.56

11

13.4

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JAGDISH PRASAD
KENVAT

30/06/88

OBC

63.2

49.28

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

61.33 12.64 24.64

9.2

46.48

67.33 10.71 25.66

10.1

46.47

11.28 27.09

8.1

46.47

54.67 12.48 25.78

8.201

46.46

13.24 25.42

7.8

46.46

3449

230762221314

46.48

VIJENDRA PRASAD
KENVAT

3450

233074921316

46.47

ANIL KUMAR
NIRMALKAR

RADHE SHYAM
NIRMALKAR

07/02/78

OBC

53.56 51.31

3451

2286212221314

46.47

TAMESHWARI SAHU

VISHNU PRSAD SAHU

02/02/85

OBC

56.4

54.17

3452

2338522221315

46.46

TRIPTI SAHU

RAMDAYAL SAHU

11/08/89

OBC

62.4

51.56

3453

2331571121317

46.46

JAI PRAKASH BAGHEL

SAMME LAL

01/07/88

SC

66.2

50.84

3454

2289732221320

46.46

BODHNEE SAHU

KUNDAN LAL SAHU

15/04/78

OBC

60.44 53.54

50.67 12.09 26.77

7.601

46.46

3455

2357852221318

46.46

LUKESHWARI BANJARE

RAJENDRA KUMAR
BANJARE

15/05/81

SC

61.11 50.67

59.33 12.22 25.34

8.9

46.46

3456

2323661021315

46.45

UMESH KUMAR
CHANDRAKER

BALDAU RAM
CHANDRAKER

22/11/80

OBC

55.78 55.39

50.67 11.16

27.7

7.601

46.45

3457

228083821313

46.45

PRAMOD KUMAR
TIWARI

NOHAR PRASAD TIWARI

30/06/80

GEN

54.22 53.21

60

10.84 26.61

46.45

3458

2364352321311

46.45

Sunil Kumar Dhurwey

Chamroo Singh

10/01/86

ST

66.8

51.17

50

13.36 25.59

7.5

46.45

3459

2289251821317

46.44

AJAY KUMAR PATEL

RESHAM LAL PATEL

26/12/86

OBC

65.4

49.72

56.67 13.08 24.86

8.501

46.44

3460

2294142221317

46.44

POOJA VERMA VERMA SHRI PRABHAKER VERMA 17/02/87

OBC

59.2

54

50.67 11.84

27

7.601

46.44

3461

2261872721313

46.44

SANDHYA RANI SAHU

TAHALU RAM SAHU

05/11/88

OBC

63.2

52.39

50.67 12.64

26.2

7.601

46.44

3462

239650821312

46.44

VIRENDRA KUMAR
SANDILYA

SHANKER LAL SANDILYA

04/11/81

SC

54

52.47

62.67

26.24

9.401

46.44

3463

2292422121314

46.43

LALIT KUMAR
MALAKAR

RAJJU MALAKAR

11/11/76

OBC

67.56 50.84

50

13.51 25.42

7.5

46.43

3464

225777221317

46.43

RAJ KUMAR JATWAR

DAHRU RAM JATWAR

18/03/86

OH

SC

51.05

56.67

12.4

25.53

8.501

46.43

3465

2278041621318

46.42

SHIV KUMAR SAHU

LATE DASHRATH LAL


SAHU

25/04/84

OBC

53.11 51.39

67.33 10.62

25.7

10.1

46.42

62

54

52

10.8

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

16/06/85

GEN

60.4

50.67

60

25/06/85

OBC

62.8

51.5

54

01/01/88

OBC

55.6

54.17

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

12.08 25.34

46.42

12.56 25.75

8.1

46.41

54.67 11.12 27.09

8.201

46.41

3466

2390072221316

46.42

RAJENDRA KUMAR
SINGH

3467

232287221318

46.41

UTTAR KUMAR YADAV DURGA YADAV

3468

2316542721313

46.41

KEERTI SAHU

3469

228297221314

46.40

MANOJ KUMAR SINHA


CHAITU RAM SINHA
SINHA

05/09/80

OBC

71.11 48.56

52.67 14.22 24.28

7.901

46.40

3470

226708621315

46.40

KHILESH KUMAR SAHU DEVENDRA SAHU

10/10/89

OBC

68.2

46.72

62.67 13.64 23.36

9.401

46.40

3471

2296412121316

46.40

VIJAY KUMAR
PRADHAN

12/07/76

OBC

61.75

51.5

55.33 12.35 25.75

8.3

46.40

3472

233018821316

46.40

HARISH KUMAR SAHU KESHAW RAM SAHU

01/08/77

OBC

56.67 54.33

52.67 11.33 27.17

7.901

46.40

3473

2326951921319

46.39

ARJUN SINGH RAJPUT ALAKH RAM RAJPUT

01/07/77

HH

GEN

49.78 54.67

60.67 9.956 27.34

9.101

46.39

3474

237366221311

46.39

JITENDRA KUMAR
GHRITLAHARE

KHORBAHARA RAM
GHRITLAHARE

10/12/90

SC

67.2

50.5

51.33 13.44 25.25

7.7

46.39

3475

226570221317

46.38

UMA SHANKAR
MADHUKAR

HIRA RAM MADHUKAR

12/11/79

SC

52

55.97

53.33

10.4

27.99

46.38

3476

2375921121316

46.38

NARENDRA KUMAR
SAHU

DHARAMU RAM SAHU

04/12/86

OBC

65

50.16

55.33

13

25.08

8.3

46.38

3477

2307962221317

46.38

SONAM TIWARI

RAJKUMAR TIWARI

05/07/86

VH

GEN

59.2

47.17

73

11.84 23.59

10.95

46.38

3478

238582221316

46.36

NIRMAL KUMAR
DIWAKAR

BHOLU RAM DIWAKAR

20/03/79

OBC

49.33 55.39

58.67 9.866

27.7

8.801

46.36

3479

2361332121317

46.35

NARENDRA KUMAR
PANDE

PICHHALU RAM PANDE

02/09/76

OBC

62.25 51.39

54.67 12.45

25.7

8.201

46.35

3480

2360472321318

46.35

DILESHWARI
DEWANGAN

SHRI ASHOK DEWANGAN 03/12/85

OBC

64

51.89

50.67

25.95

7.601

46.35

3481

2329441121318

46.35

ARUNA AJAGALLEY

SHREE LATE S. L.
AJAGALLEY

04/07/90

SC

70.4

49.33

50.67 14.08 24.67

7.601

46.35

3482

2308001821315

46.34

LAKESH KUMAR
BALIHAR

BHAGCHAND BALIHAR

26/11/85

SC

63.4

51.72

7.8

46.34

SHIVJI SINGH

AKHILESHWAR PRASAD
SAHU

NAND KUMAR PRADHAN

52

12.8

12.68 25.86

Total
Marks

3483

2284301021318

46.34

3484

2356202721313

3485


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

KAMAL KUMAR PATEL RAMVISHAL PATEL

13/10/87

OBC

63.2

52

51.33 12.64

26

7.7

46.34

46.33

RAMESH SAHU

DOMAR SINGH SAHU

14/07/78

OBC

60

53.26

51.33

12

26.63

7.7

46.33

226345121314

46.33

SARITA PANDEY

DHANANJAY PANDEY

14/10/69

GEN

50.25

49.6

76.5

10.05

24.8

11.48

46.33

3486

2308472121313

46.32

TAPASVINEE PRADHAN GOVARDHAN PRADHAN

10/11/89

OBC

59.4

52.68

54

11.88 26.34

8.1

46.32

3487

2368772121320

46.32

BHUPENDRA PATEL

CHAKRADHAR PATEL

08/10/89

OBC

61.8

51.32

55.33 12.36 25.66

8.3

46.32

3488

2328822221310

46.31

JITESHWARI SAHU

JEEWAN LAL SAHU

19/01/88

OBC

55.6

54.39

53.33 11.12

27.2

46.31

3489

2356591021317

46.31

SANTU RAM SAHU

SHRIRAM SAHU

20/06/70

OBC

57.25 52.72

56.67 11.45 26.36

8.501

46.31

3490

2360191621312

46.31

KHEMLATA CHOUHAN GOKUL PRASAD

10/07/83

SC

59.33 53.68

50.67 11.87 26.84

7.601

46.31

3491

2323212321315

46.31

BHOMESHWARI
KUMBHAKAR

PRADEEP KUMBHAKAR

05/02/89

OBC

68.2

50.33

13.64 25.17

7.5

46.31

3492

2317492121319

46.30

LAXMI YADAW

GANDARAY YADAW

12/05/87

OBC

62.8

51.68

52.67 12.56 25.84

7.901

46.30

3493

2362011121320

46.30

TILAK RAM DIWAKAR

BHURTHU RAM
DIWAKAR

11/06/78

SC

64.67 51.33

51.33 12.93 25.67

7.7

46.30

3494

2341052221316

46.29

KHUSHABOO SAHU

PAWAN KUMAR SAHU

11/05/86

OBC

51.78

25.89

7.8

46.29

3495

233193121313

46.29

SAPANA RAO

LOKESH KUMAR RAO

22/06/79

OBC

54.67 54.11

55.33 10.93 27.06

8.3

46.29

3496

2273931121311

46.27

SANDEEP KUMAR
YADAV

BAGWAT PRASAD YADAV 15/10/76

OBC

45.11

55.5

63.33 9.022 27.75

9.5

46.27

3497

2300582721315

46.27

YAMINEE SINHA

KRISHNA LAL

10/05/90

OBC

62.8

52.22

50.67 12.56 26.11

7.601

46.27

3498

2393651121312

46.27

RAVI KUMAR KURREY

BHAGAT RAM KURREY

17/06/86

SC

67.8

50.21

50.67 13.56 25.11

7.601

46.27

3499

2260661821316

46.25

TULSI SAHU

KHEDU RAM

07/05/86

OBC

65

51.5

7.5

46.25

63

21

50

52

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.6

13

25.75

Total
Marks

3500

230560121316

46.25

MANGAL SINGH

3501

2286341821313

46.25

3502

2297482221316

3503


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

MANSHA RAM

31/01/75

OBC

57.25

53

55.33 11.45

26.5

8.3

46.25

ANITA SAHU

SUKHCHAND SAHU

20/08/89

OBC

73.2

47.22

53.33 14.64 23.61

46.25

46.25

LEKHNARAYAN SAHU

GANGA RAM SAHU

19/08/80

OH

OBC

62

51.89

52.67

25.95

7.901

46.25

2287501221319

46.25

ANANT KUMAR SAH

CHHITISH KUMAR SAH

17/09/86

GEN

55.6

52.05

60.67 11.12 26.03

9.101

46.25

3504

2303852221320

46.24

RAVI KUMAR TAMBOLI KHANNA LAL TAMBOLI

10/01/89

OBC

64.6

50.44

12.92 25.22

8.1

46.24

3505

2376331121310

46.23

KRISHNA KUMAR
SAHU

TILAK RAM SAHU

28/09/75

OBC

72.4

45.11

61.33 14.48 22.56

9.2

46.23

3506

2356331821314

46.22

CHOWAR NETAM

MR.MOTI LAL NETAM

27/04/84

ST

62.2

52.56

50

12.44 26.28

7.5

46.22

3507

238057821318

46.21

LAMBODAR
VISHWAKARMA

KUNDAN LAL
VISHWAKARMA

17/04/84

OBC

60.8

51.89

54

12.16 25.95

8.1

46.21

3508

2380592721317

46.20

FALENDRA KUMAR
SAHU

SHIRI MANNU RAM


SAHU

25/01/90

OBC

59.4

53.44

50.67 11.88 26.72

7.601

46.20

3509

2276171321312

46.19

HEERA RAM YADAW

LORIK RAM YADAW

15/01/89

OBC

60.89 52.22

52.67 12.18 26.11

7.901

46.19

3510

2302111121319

46.19

GOVIND PRASAD
KASHYAP

PRAHALAD KASHYAP

02/07/75

OBC

51.13 54.72

57.33 10.23 27.36

8.6

46.19

3511

235827621317

46.18

ASHWANI SAHU

SUKHCHAIN SAHU

20/11/85

OBC

55

50.17

67.33

25.09

10.1

46.18

3512

2291641121310

46.18

CHANDRAMANI
NISHAD

SHRI SAHANI RAM


NISHAD

30/05/86

OBC

66.2

49.68

54

13.24 24.84

8.1

46.18

3513

2308771321317

46.18

DINESH KUMAR

MALIK DAS

04/05/88

SC

57.6

54.32

50

11.52 27.16

7.5

46.18

3514

2291261121320

46.18

PADUM LAL NISHAD

SHRI HEM LAL NISHAD

04/08/79

OBC

62.89

50

57.33 12.58

8.6

46.18

3515

230768821312

46.16

KAMAL KISHOR
MANHAR

PUNIT RAM MANHAR

30/11/85

SC

54.8

53.21

57.33 10.96 26.61

8.6

46.16

3516

2353161021320

46.16

SHITAL KUMAR
DHRUW

RAMESHWAR DHRUW

18/01/81

ST

59.33 52.39

8.1

46.16

54

54

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.4

11

11.87

25

26.2

Total
Marks

3517

2318532721318

46.16

Uttara sahu

3518

2373641821317

46.16

3519

2253741821315

3520


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Toran

01/01/88

OBC

69.4

49.56

50

VIRENDRA KUMAR
BUDEK

RAMCHANDRA BUDEK

25/04/78

ST

54.22 52.83

46.16

KHILESHWAR BARIHA

BRIJLAL BARIHA

03/10/87

ST

64.8

51.39

24

25

26

27

28

29

13.88 24.78

7.5

46.16

59.33 10.84 26.42

8.9

46.16

25.7

7.5

46.16

2377191921319

46.15

KAMALKANT PURALE

CHEET RAM PURALE

13/07/83

SC

55.2

54.42

52.67 11.04 27.21

7.901

46.15

3521

2300751121312

46.15

SATYBHAMA SAHU

DURGA PRASAD SAHU

10/10/81

OBC

53.33 54.56

54.67 10.67 27.28

8.201

46.15

3522

2365021321320

46.15

VIJAY SINGH

SHRI BRIJNATH

10/11/77

HH

GEN

76.9

46.33

50.67 15.38 23.17

7.601

46.15

3523

2390141321320

46.15

VIJAY SINGH

BRIJNATH SINGH

10/11/77

HH

GEN

76.9

46.33

50.67 15.38 23.17

7.601

46.15

3524

227779621314

46.14

JITENDRA PATEL

CHAMPAT LAL PATEL

13/08/91

OBC

60.6

51.44

55.33 12.12 25.72

8.3

46.14

3525

2298461921319

46.13

HULASI RAM SAHU

SUDHE RAM

17/10/87

OBC

75

46.26

53.33

15

23.13

46.13

3526

238317921319

46.12

VYAS NARAYAN SAHU RAM CHANDRA

16/02/84

OBC

55

52.83

58

11

26.42

8.7

46.12

3527

226305221315

46.11

UPENDRA PRASAD
KASHYAP

PURAN PRASAD
KASHYAP

04/04/76

OBC

60

49.22

63.33

12

24.61

9.5

46.11

3528

226248221310

46.11

UPENDRA PRASAD
KASHYAP

PURAN PRASAD

04/04/76

OBC

60

49.22

63.33

12

24.61

9.5

46.11

3529

2346521821319

46.11

YUDHISHTHIR BARIHA GOPAL BARIHA

08/03/89

ST

64.6

51.17

50.67 12.92 25.59

7.601

46.11

3530

2338151021314

46.10

GHANSHYAM DHRUW NARAD RAM DHRUW

14/11/87

ST

58.8

52.28

54.67 11.76 26.14

8.201

46.10

3531

2368761021317

46.10

PARMESHWARI SAHU NARAYAN PRASAD SAHU

28/07/90

OBC

61.2

52.72

12.24 26.36

7.5

46.10

3532

227277221317

46.09

KANHAIYA LAL SAHU

SITARAM SAHU

08/04/74

OBC

55.25 52.89

57.33 11.05 26.45

8.6

46.09

3533

2391532321313

46.09

NARENDRA KUMAR
DEWANGAN

CHINTA RAM

02/04/86

OBC

66.4

56.67 13.28 24.31

8.501

46.09

48.61

50

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12.96

23

Total
Marks

3534

237642621310

46.09

3535

226914221316

3536


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SANTOSH KUMAR MIRI AAJU RAM MIRI

04/03/80

SC

62

51.17

54

12.4

25.59

8.1

46.09

46.08

MUNNI DHOMNE

26/05/80

OBC

55.33 52.83

57.33 11.07 26.42

8.6

46.08

2262941121317

46.08

KAUSHAL PRASAD TELI LAXMAN PRASAD TELI

02/10/87

OBC

66.6

49.32

54

13.32 24.66

8.1

46.08

3537

2362052321312

46.08

SMT- KESHAR
JANGHEL

PRAKASH JANGHEL

01/12/85

OBC

57.8

53.44

52

11.56 26.72

7.8

46.08

3538

235935221313

46.08

BHAWNA SAHU

KANHAIYA LAL SAHU

10/03/91

OBC

67.4

48.39

56

13.48

24.2

8.4

46.08

3539

2328681021316

46.07

TILAK SHANKAR SINHA KHEMRAJ SINHA

18/10/84

OBC

66.89 50.39

50

13.38

25.2

7.5

46.07

3540

2321612221312

46.05

BHUPENDRA KUMAR
DEWANGAN

JAGDISH PRASAD

13/09/87

OBC

53.4

52.94

59.33 10.68 26.47

8.9

46.05

3541

2359641121313

46.05

KALICHARAN SINGH
LAHARE

KANSHI RAM

10/03/81

SC

60.44 52.72

50.67 12.09 26.36

7.601

46.05

3542

2395702221310

46.04

KIRTI VERMA

KAILASH VERMA

03/07/88

OBC

62.4

52.11

12.48 26.06

7.5

46.04

3543

2258491121315

46.03

SABIT KUMAR
NARANG

MANHARAN LAL
NARANG

20/05/86

SC

62.8

51.74

50.67 12.56 25.87

7.601

46.03

3544

2382782221315

46.03

RAJ KUMARI
CHOUDHARY

PITAMBAR CHOUDHARY

31/12/84

OBC

61

52.06

52

12.2

26.03

7.8

46.03

3545

2346782221311

46.03

LOKESH KUMAR SAHU BUDHARU RAM

21/04/85

OBC

71.56 47.83

52

14.31 23.92

7.8

46.03

3546

2344881821318

46.02

DEVIKA SONBER

RAGHGU RAM SONBER

16/06/83

OBC

57.78 52.72

54

11.56 26.36

8.1

46.02

3547

2388221821317

46.02

GAJAMOHAN SIDAR

SACHIDANAND SIDAR

25/06/85

ST

69.8

49.11

50

13.96 24.56

7.5

46.02

3548

236704921317

46.01

ASHWANI KUMAR
SAHU

PREM RAM SAHU

30/10/81

OH

OBC

60.8

51.5

54

12.16 25.75

8.1

46.01

3549

239141121311

46.01

RAJKUMARI DEVHARI

AKBAR

08/04/83

ST

59.11 53.17

50.67 11.82 26.59

7.601

46.01

3550

230542121315

46.00

MANGAL SINGH

MANSA RAM

31/01/75

OBC

57.25

55.33 11.45 26.25

8.3

46.00

NAVIN DHOMNE

52.5

50

Total
Marks

3551

2265172221310

45.99

TILAK RAM MANHARE ITWARI RAM MANHARE

3552

2298571021310

45.97

LEENA SAHU

3553

225733221316

45.96

3554

2310351821818

3555


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

04/10/79

SC

54

54.39

53.33

10.8

27.2

45.99

09/09/89

OBC

63

50.94

52.67

12.6

25.47

7.901

45.97

MOHAN LAL DADSENA TIHARU RAM DADSENA

12/07/78

OBC

53.33 55.39

50.67 10.67

27.7

7.601

45.96

45.96

KU. SANDHYA
CHANDRAKAR

SURESH CHANDRAKR

30/07/88

OBC

61.8

52

50.67 12.36

26

7.601

45.96

2396312721314

45.96

KHILESHWARI SAHU

RAMSWARUP SAHU

30/05/88

OBC

55.8

54.39

50.67 11.16

27.2

7.601

45.96

3556

235942221310

45.95

LAXMI SONWANI

DEVENDRA SONWANI

01/01/79

OBC

59.11 53.06

50.67 11.82 26.53

7.601

45.95

3557

2351481121319

45.95

GHANSHYAM
SHRIWAS

BHARAT LAL SHRIWAS

25/05/81

OH

OBC

65.33 49.17

55.33 13.07 24.59

8.3

45.95

3558

2307252721315

45.95

TINKEE SAHU

PIYUSH KUMAR SAHU

16/01/90

OBC

63.8

50.78

52

12.76 25.39

7.8

45.95

3559

2282081021320

45.94

SMT. ANITA
BHARGAVA

HARIKRISHNA
BHARGAVA

29/09/75

OBC

52.63 55.83

50

10.53 27.92

7.5

45.94

3560

2271771321315

45.94

MOTI LAL SAHU

KEJA RAM

10/04/87

OBC

51.28

50

12.8

25.64

7.5

45.94

3561

2384502321320

45.93

PARMESHWAR
KUMAR KAUSHIK

GIRWAR RAM KAUSHIK

15/07/84

OBC

63.56 49.44

56.67 12.71 24.72

8.501

45.93

3562

230288121310

45.93

POSHAN KUMAR SAHU BISMBHAR SINGH

18/12/85

OH

OBC

59.4

50.5

58.67 11.88 25.25

8.801

45.93

3563

2319112221315

45.93

PAWAN KUMAR
VERMA

JEEWAN LAL VERMA

06/04/86

OBC

62.8

49.94

12.56 24.97

8.4

45.93

3564

226620121316

45.93

MOHIT KUMAR
SEVENDRA

AWADHA SINGH
SEVENDRA

25/10/81

ST

56.22 51.17

60.67 11.24 25.59

9.101

45.93

3565

234258221315

45.92

MANJU DEWANGAN

VINAY KUMAR
DEWANGAN

10/08/83

OBC

59.11

50.67 11.82

26.5

7.601

45.92

3566

2336802221320

45.92

SANDHYA BALA BALDU NAVIN KUMAR BALDU

23/05/85

ST

71.78 47.33

52.67 14.36 23.67

7.901

45.92

3567

2340551821313

45.92

JAGNNATH KASHYAP

01/04/80

OBC

55.33 53.11

55.33 11.07 26.56

8.3

45.92

SHRI KANHAIYA RAM


SAHU

LAKHESAR KASHYAP

64

53

56

Total
Marks

3568

2342322321314

45.92

OMKAR SAHU

3569

229804121318

45.92

3570

2294241821318

3571


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ANGAD RAM

21/10/86

OBC

56

54.44

50

11.2

27.22

7.5

45.92

KOMAL SINGH
THAKUR

MEM SINGH

14/08/88

ST

55

52.83

56.67

11

26.42

8.501

45.92

45.90

MAMATA SAHU

NIRBHAY SAHU

03/06/91

OBC

67

49.61

51.33

13.4

24.81

7.7

45.90

226234221319

45.90

GAJENDRA KUMAR
VERMA

RAMCHAND VERMA

05/06/88

OBC

48.6

54.56

59.33

9.72

27.28

8.9

45.90

3572

238796221311

45.89

LEELKANTH SAHU

AGAS RAM SAHU

15/11/86

OBC

61.8

52.06

50

12.36 26.03

7.5

45.89

3573

2262811121310

45.89

SANTOSH KUMAR
KAHAR

KHUNURAM KAHAR

04/08/78

OBC

62.89 51.22

51.33 12.58 25.61

7.7

45.89

3574

2330311021319

45.89

SHRIRAM VERMA

SHANTOOO RAM

16/08/89

OBC

73.2

46.89

14.64 23.45

7.8

45.89

3575

229687221315

45.88

SWATI SHRIWAS

SANAT KUMAR SHRIWAS

12/07/86

OBC

66.2

49.89

51.33 13.24 24.95

7.7

45.88

3576

2359082321316

45.88

OMPRAKASH
MANDAVI

RAMKUMAR MANDAVI

11/09/90

ST

69.4

47

56.67 13.88

23.5

8.501

45.88

3577

2372061821320

45.88

PADMAN PRADHAN

MOTILAL PRADHAN

16/07/86

OBC

67

48.56

54.67

24.28

8.201

45.88

3578

235067121311

45.88

LOKESH KUMAR
CHANDRAKER

SHRI KRISHNA KUMAR


CHANDRAKER

23/04/74

OBC

53.63

54.5

52.67 10.73 27.25

7.901

45.88

3579

2268551121316

45.88

ANGAD KUMAR
DHIWAR

PUNI RAM DHIWAR

25/01/85

OBC

69.6

48.11

52.67 13.92 24.06

7.901

45.88

3580

225944121316

45.86

HEMLATA KHARE

DOMAR SINGH KHARE

21/06/82

ST

57.33 53.39

51.33 11.47

26.7

7.7

45.86

3581

2388762721313

45.86

RUPESHWARI SAHU

PUKHRAJ SAHU

14/07/90

OBC

58.4

52.56

52.67 11.68 26.28

7.901

45.86

3582

229619121313

45.86

MANOJ KUMAR UIKE

GIRDHARI LAL UIKE

11/07/87

ST

63.6

51.28

50

12.72 25.64

7.5

45.86

3583

2327722121319

45.86

PAPPU KUMAR

RASIAN RAM

15/10/86

SC

54

52.32

59.33

10.8

26.16

8.9

45.86

3584

2314082221316

45.85

KARUNA DEVI
VAISHNAV

BALESHWAR VAISHNAV

28/05/71

OBC

60.62 51.06

54.67 12.12 25.53

8.201

45.85

52

13.4

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

NEPAL CHANDRA SINHA

27/06/88

OBC

68

49.11

51.33

13.6

24.56

7.7

45.85

3585

2275481021310

45.85

NARENDRA KUMAR
SINHA

3586

227912221317

45.85

SATISH KUMAR
NAVRANGE

BISRAM NAVRANGE

05/06/76

SC

56.67 52.83

54

11.33 26.42

8.1

45.85

3587

227071921315

45.84

TIK RAM DAHARIYA

SHRI JAGAT RAM


DAHARIYA

19/01/79

SC

58.22 53.39

50

11.64

26.7

7.5

45.84

3588

2359401321310

45.84

SMT.ANNAPURNA
YADAV

MR.B.R. YADAV

07/01/79

OBC

58

51.67

56

11.6

25.84

8.4

45.84

3589

2340102721315

45.84

SURENDRA KUMAR
PATEL

KAUSHAL RAM PATEL

25/03/89

OBC

62.4

51.11

52

12.48 25.56

7.8

45.84

3590

2342221121315

45.83

LAXMI NARAYAN
DHIMAR

BAIGA RAM DHIMAR

01/05/76

OBC

52.89 53.11

58

10.58 26.56

8.7

45.83

3591

2361771421313

45.83

AMBIKA BAI

GANESH RAM

28/07/86

OBC

59.6

51.22

55.33 11.92 25.61

8.3

45.83

3592

2385782221320

45.82

RAM KUMAR VERMA

TOKESHWAR PRASAD
VERMA

13/02/82

OBC

71.89 47.89

14.38 23.95

7.5

45.82

3593

2380692121319

45.81

KUNTI DEHERI

YUDHISTHIR DEHERI

01/07/88

OBC

62.6

50.58

53.33 12.52 25.29

45.81

3594

233348221316

45.81

RAJESH KUMAR SAHU UMEND RAM SAHU

01/06/81

OBC

54.44 54.44

51.33 10.89 27.22

7.7

45.81

3595

2264632721313

45.81

RITU GOSWAMI

15/09/81

OBC

50

56.61

28.31

7.5

45.81

3596

2290461921311

45.80

RAJESH KUMAR YADAV SHRI RAMSAHAY YADAV

09/07/84

OBC

63.2

49.32

56.67 12.64 24.66

8.501

45.80

3597

2363861121316

45.80

AMAR LAL LAHRE

BANSHI DAS LAHRE

16/05/75

SC

51

55

54

10.2

27.5

8.1

45.80

3598

228322221311

45.80

AMIT KUMAR
DAHARIYA DAHARIYA

RAMDAS DAHARIYA

05/08/86

SC

59.8

50.28

58

11.96 25.14

8.7

45.80

3599

2337771821320

45.80

DINESH KUMAR NAG

SHYAM LAL NAG

05/12/83

ST

67.78 47.28

57.33 13.56 23.64

8.6

45.80

3600

2359431121312

45.79

PUSHPLATA DHRUW

DHARMENDRA SINGH
DHRUWEY

29/11/83

ST

68.8

48.67

51.33 13.76 24.34

7.7

45.79

3601

2396052121320

45.79

GITA CHOUDHARY

HEMANT CHOUDHARY

18/11/77

OBC

42.89 56.83

58.67 8.578 28.42

8.801

45.79

BHUPENDRA GIRI
GOSWAMI

50

50

10

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

CHETAWAN DAS
MANHARE

30/07/71

SC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

52.63 54.72

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

52.67 10.53 27.36

7.901

45.79

3602

2288772221319

45.79

SANJAY KUMAR
MANHARE

3603

234772221310

45.78

SURESH KUMAR
GHRITLAHARE

SADH RAM

08/11/85

SC

60.8

51.44

52.67 12.16 25.72

7.901

45.78

3604

2276932221320

45.78

RAVINDRA LAL SAHU

PANCH RAM SAHU

05/01/86

OBC

53.8

52.44

58.67 10.76 26.22

8.801

45.78

3605

2256742221317

45.78

KALYANI KANSARI

PRABHU RAM KANSARI

08/03/82

OBC

67.56 48.33

13.51 24.17

8.1

45.78

3606

2369322221320

45.77

URMILA SAHU

BHARAT LAL SAHU

03/07/87

OBC

69.8

48.22

51.33 13.96 24.11

7.7

45.77

3607

226647221314

45.77

SEEMA VERMA

SHASHIBHUSHAN
VERMA

20/05/76

OBC

58.38 50.78

58

8.7

45.77

3608

2267652121314

45.77

CHANDRA BHANU
YADAW

KASHEERAM YADAW

19/09/73

OBC

52.33

66.67

26.17

10

45.77

3609

2376202221315

45.76

KHAGESHWAR
PRASAD SAHU

MAKSUDAN SAHU

15/01/82

OBC

63.11 47.67

62

12.62 23.84

9.3

45.76

3610

2341501121317

45.76

PRADEEP KUMAR
PANKAJ

KAWAL SINGH PANKAJ

04/03/80

SC

58

52.11

54

11.6

26.06

8.1

45.76

3611

2380801921314

45.74

Jitendra Kumar

Tulsi Ram

05/04/87

SC

71.2

48

50

14.24

24

7.5

45.74

3612

227799221314

45.74

RAJU LAHARI

TIRITH RAM LAHARI

10/09/85

OH

SC

63.6

50.44

52

12.72 25.22

7.8

45.74

3613

2389691821312

45.73

VASUDHA VERMA

VIRENDRA

15/08/87

OBC

61.2

51.78

50.67 12.24 25.89

7.601

45.73

3614

227479221316

45.73

RANU VERMA

MALIK RAM VERMA

31/12/89

OBC

61.2

50.17

12.24 25.09

8.4

45.73

3615

2335651221311

45.72

SURJEET SINGH

ANAND BHUSHAN SINGH 10/06/84

ST

58.2

52.16

53.33 11.64 26.08

45.72

3616

2373782721311

45.71

BHARTI YADAV

LAKHAN LAL YADAV

03/09/87

OBC

71.2

47.94

14.24 23.97

7.5

45.71

3617

229223821319

45.71

SUNITA DEVI PATRE

RAM PRASAD PATRE

03/10/86

OH

SC

64.4

50.26

51.33 12.88 25.13

7.7

45.71

3618

228921121316

45.71

KHAMHAN YADAV

NARAD RAM

07/02/84

OBC

64.22 50.33

51.33 12.84 25.17

7.7

45.71

48

54

56

50

11.68 25.39
9.6

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

SHANTI RAM

09/12/82

OBC

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

16

17

18

19

20

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

53.33 13.51

24.2

45.71

3619

229425221319

45.71

RAJENDRA KUMAR
SAHU

3620

2345672121312

45.71

MINKETAN KISAN

DHANIRAM KISAN

01/04/87

ST

60

52.21

50.67

26.11

7.601

45.71

3621

232777621319

45.70

SHAKUNTALA SONI

JAWAHAR LAL SONI

15/02/91

OBC

58.2

52.72

51.33 11.64 26.36

7.7

45.70

3622

2286801321314

45.67

ABHISHEK KUMAR
VAISHNAV

RAMESHWAR DAS

27/11/81

OBC

58.4

50.78

57.33 11.68 25.39

8.6

45.67

3623

227849221319

45.67

NGINI DHRUW

RAM LAL DHRUW

01/06/86

ST

62.8

50.22

53.33 12.56 25.11

45.67

3624

2287462121320

45.66

PUSHPA PATEL

JAY PRAKASH PATEL

27/09/83

OBC

59.56 50.89

55.33 11.91 25.45

8.3

45.66

3625

2306332221312

45.66

PARMESHWARI SAHU VED PRAKASH SAHU

23/12/78

OBC

53.78

52.4

26.2

8.7

45.66

3626

2313121021310

45.66

NARESH KUMAR SAHU SHRI BANAU RAM SAHU

01/01/80

OBC

57.33 51.78

55.33 11.47 25.89

8.3

45.66

3627

2324991121314

45.66

ashok kumar sonwani bed ram sonwani

20/05/89

SC

58.4

50.95

56.67 11.68 25.48

8.501

45.66

3628

228633821316

45.65

HARISHANKAR
KOSHALE

ALAKH RAM KOSHALE

25/03/83

SC

56.4

50.95

59.33 11.28 25.48

8.9

45.65

3629

231475821320

45.65

SNEH LATA TANDAN

GARHAN LAL

03/06/80

SC

52

55.5

27.75

7.5

45.65

3630

225557921311

45.65

GOVINDA PRASAD

KULESHWAR PRASAD

21/01/87

OBC

62.8

50.78

51.33 12.56 25.39

7.7

45.65

3631

237597121315

45.65

KOMAL SINGH SAHU

SHREE KHOOBCHAND
SAHU

18/04/75

OBC

57.63 52.44

52.67 11.53 26.22

7.901

45.65

3632

2373731821310

45.64

AMRITA YADAW

SHIV PRASAD YADAW

18/01/87

OBC

60

50.28

56.67

12

25.14

8.501

45.64

3633

232064221313

45.64

DAULAT RAM -

KEJ RAM

12/07/88

OBC

67.2

47

58

13.44

23.5

8.7

45.64

3634

2335941121314

45.64

RAJESHWARI
DEWANGAN

JUGAL KISHORE
DEWANGAN

10/06/91

OBC

57.4

53.32

50

11.48 26.66

7.5

45.64

3635

238545621320

45.63

HEMLATA SAHU

BHOLOORAM SAHU

14/06/87

OBC

59

50.06

58.67

11.8

8.801

45.63

67.56 48.39

58

50

12

10.76

10.4

25.03

Total
Marks

3636

230431221319

45.62

NEETA SAHU

3637

2380392221316

45.61

3638

2306512121320

3639


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

RAM NATH

17/06/89

OBC

68

48.83

50.67

13.6

24.42

7.601

45.62

SMT ARTI THAKUR

SHRI DEEPAK SING


THAKUR

10/01/78

GEN

53.56 50.39

64.67 10.71

25.2

9.701

45.61

45.61

SHRAWAN KUMAR
RATHIA

MANGAL SINGHRATHIA

01/05/86

ST

56.8

52.89

11.36 26.45

7.8

45.61

2365682121313

45.60

JNTI DANSENA

GOKUL BIHARI DANSENA

16/09/90

OBC

65.8

49.68

50.67 13.16 24.84

7.601

45.60

3640

2309862121314

45.60

SMITA PATEL

SUNDARMANI PATEL

11/12/83

OBC

60.67 51.33

12.13 25.67

7.8

45.60

3641

2350041221310

45.60

PARASNATH SAI

BUDHNATH SAI

31/07/90

ST

58.8

52.47

50.67 11.76 26.24

7.601

45.60

3642

230065221311

45.60

ROHIT KUMAR
CHOUDHRI

RANESHWAR

29/10/78

OBC

60

50.39

56

12

25.2

8.4

45.60

3643

237883221314

45.59

MADHURI VERMA

JANAK DHURANDHAR

06/11/77

OBC

56.44

53

52

11.29

26.5

7.8

45.59

3644

2271901021312

45.58

GAUTAM KUMAR
DIWAN

DAU LAL DIWAN

18/02/88

ST

69

48.17

51.33

13.8

24.09

7.7

45.58

3645

234565921314

45.58

GIRISH KUMAR SAHU

JHALAM SINGH

05/01/86

OBC

58.8

52.44

50.67 11.76 26.22

7.601

45.58

3646

2271992221320

45.58

PEELARAM
GURUPANCH

KHELAN RAM SAHU

07/01/85

OBC

53.2

53.28

55.33 10.64 26.64

8.3

45.58

3647

2332951821320

45.58

PRATIBHA SAHU SAHU VED RAM SAHU

26/06/80

OBC

54.89

52.8

54.67 10.98

26.4

8.201

45.58

3648

237541621311

45.57

CHANDRA KUMAR
SAHU

BAISAKHU RAM SAHU

01/08/83

OBC

56.44 53.17

51.33 11.29 26.59

7.7

45.57

3649

2371072221317

45.57

BHANU PRASAD
RAJPUT

BHAGWAAT PRASAD

25/06/82

HH

OBC

66.67 48.67

52.67 13.33 24.34

7.901

45.57

3650

229689221310

45.57

REKHA VERMA

BHISHAM LAL VERMA

13/07/87

OBC

60.8

50.61

54

12.16 25.31

8.1

45.57

3651

229312821315

45.56

AWADHESH SIDAR

RATTHU RAM

21/07/86

ST

51.2

53.84

56

10.24 26.92

8.4

45.56

3652

229331821313

45.56

AWADHESH KUMAR
SIDAR

RATTHU RAM

21/07/86

ST

51.2

53.84

56

10.24 26.92

8.4

45.56

52

52

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

09/02/88

SC

67

48.72

52

13.4

24.36

7.8

45.56

CHANDAN SINGH SARTHI 01/01/85

SC

70

47.11

53.33

14

23.56

45.55

13.2

3653

2363131821315

45.56

KHILESHWARI
CHOUHAN

3654

2385491121319

45.55

NUTAN SARTHI

3655

232098821311

45.55

ARUN KUMAR YADAV


SHRI B.R. YADAV
YADAV

15/07/83

OBC

66

49.5

50.67

24.75

7.601

45.55

3656

227939621311

45.55

NGESH KUMAR
VERMA

SHANKAR SINGH VERMA

10/09/87

OBC

63.2

48.22

58.67 12.64 24.11

8.801

45.55

3657

2320312721415

45.55

GOKUL RAM SAHU

KALEE RAM

17/12/88

OBC

62.2

51.22

50

12.44 25.61

7.5

45.55

3658

234206621310

45.54

SHAILJA MISHRA

SHASHIKANT MISHRA

07/11/78

GEN

63.33 47.75

60

12.67 23.88

45.54

3659

238914621312

45.53

JAY KUMAR SONI

CHHEDI LAL SONI

06/06/86

HH

OBC

59.6

51.61

52

11.92 25.81

7.8

45.53

3660

2352632121310

45.52

DEVARSHI
CHOUDHARY

NARENDRA NATH
CHOUDHARY

28/02/90

OBC

62.4

50.47

52

12.48 25.24

7.8

45.52

3661

233500821310

45.51

AVAL KUMAR
KASHYAP

SUNDER LAL KASHYAP

10/07/76

OBC

56.25 51.33

57.33 11.25 25.67

8.6

45.51

3662

226062221315

45.51

BHAJO RAM DADSENA SANTRAM DADSENA

08/06/76

OBC

60.22 50.94

53.33 12.04 25.47

45.51

3663

2284402721318

45.51

ISHWARI
CHANDRAKAR

SHRI JUMKLAL
CHANDRAKAR

06/04/79

OBC

57.11 52.78

51.33 11.42 26.39

7.7

45.51

3664

2315981121312

45.51

VIMLA BAIRAGI

BIHARI DAS BAIRAGI

05/09/81

OBC

63.33 50.68

50

12.67 25.34

7.5

45.51

3665

2270371921314

45.51

DEEPA PAL

PARSHU RAM

04/05/84

OBC

66.2

45.33

64

13.24 22.67

9.6

45.51

3666

232677221317

45.49

MURARI LAL PATEL

BABU LAL PATEL

15/06/84

OBC

67.4

48.22

52.67 13.48 24.11

7.901

45.49

3667

229280221315

45.49

SMT. KAWITA
DEWANGAN

LAKHAN DEWANGAN

01/01/86

OBC

63.4

49.42

54

12.68 24.71

8.1

45.49

3668

238427121318

45.49

MANISH KUMAR
GAJPAL

CHITRANAJAN PRASAD

06/08/86

OBC

54.6

52.94

54

10.92 26.47

8.1

45.49

3669

238453121315

45.49

MANISH GAJPAL

CHITRANJAN PRASAD

06/08/86

OBC

54.6

52.94

54

10.92 26.47

8.1

45.49

PYARILAL CHOUHAN

Total
Marks

3670

2291991821318

45.49

Laxmikant Sahu

3671

2302121021312

45.48

3672

231994821313

3673


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

Daulal sahu

12/11/89

OBC

68.6

48.33

50.67 13.72 24.17

7.601

45.49

TEKENDRA KUMAR
YADAW

ISHWARI LAL YADAW

28/10/78

OBC

63.11 48.11

58.67 12.62 24.06

8.801

45.48

45.46

DINESH DAS
VAISHNAV

JANAK DAS VAISHNAV

03/07/78

OBC

47.33 55.78

54

8.1

45.46

2287071821313

45.45

SARITA SAHU

SHYAM LAL SAHU

04/07/77

OBC

49.11

59.33

24.56

8.9

45.45

3674

235969221311

45.45

SANTOSH KUMAR
SAHU

GHANSHYAM SHING

04/04/81

OBC

59.56 51.28

52.67 11.91 25.64

7.901

45.45

3675

235991221310

45.45

SANTOSH KUMAR
SAHU

GHANSHYAM SINGH

04/04/81

OBC

59.56 51.28

52.67 11.91 25.64

7.901

45.45

3676

2382171221318

45.44

USHA SONWANI

MR SHANKAR PRASAD

30/11/85

OBC

52.4

54.32

52

10.48 27.16

7.8

45.44

3677

2307642721313

45.44

MAKHAN LAL PATEL

RAMCHAND PATEL

13/09/90

OBC

57.6

52.83

50

11.52 26.42

7.5

45.44

3678

2296441921320

45.43

DINESH KUMAR
GHRITLAHARE

SAHEB LAL

15/05/87

SC

64

47.47

59.33

12.8

23.74

8.9

45.43

3679

238175821317

45.43

GAURISHANKAR
YADAV

SRI DERHA RAM YADAV

02/06/82

OBC

60

51.06

52.67

12

25.53

7.901

45.43

3680

2254622721311

45.43

RAVINDRA KUMAR
BANJARE

SAGNU RAM

13/05/87

SC

60.2

48.78

60

12.04 24.39

45.43

3681

238428621318

45.43

PRAMOD KUMAR
MIRJHA

BHAGAT RAM

27/08/87

SC

59.4

50.5

55.33 11.88 25.25

8.3

45.43

3682

2305841121315

45.43

MAKUNDA LAL YADAV KARTIK RAM YADAV

20/11/85

OBC

65.4

47.89

13.08 23.95

8.4

45.43

3683

233110621314

45.42

KAMINEE YADAV

SHRI NARENDRA KUMAR


YADAV

17/11/89

OBC

58.4

52.28

50.67 11.68 26.14

7.601

45.42

3684

2273161121310

45.42

KRISHNA PAL SINGH

RAJKUMAR SINGH

28/11/75

OBC

59.25 50.94

54

11.85 25.47

8.1

45.42

3685

2279542221316

45.42

USHA VERMA

K.L.VERMA

23/11/78

OBC

50.44 55.06

52

10.09 27.53

7.8

45.42

3686

2333021021314

45.42

BHAGWANI RAM
DHRUW

PUNCH RAM DHRUW

20/11/81

OH

ST

57.78 50.72

56.67 11.56 25.36

8.501

45.42

60

21

56

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

9.466 27.89
12

Total
Marks

3687

238276821316

45.41

UDAY KUMAR PATLE

3688

2252542221315

45.41

3689

2290012221316

3690


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

AMRIT LAL PATLE

05/10/76

SC

60

50.83

53.33

12

25.42

45.41

SATISH KUMAR
DEWANGAN

MISHRI LAL

14/10/84

OBC

61.33 49.28

56.67 12.27 24.64

8.501

45.41

45.41

JANKI SAHU

GAINDU RAM SAHU

12/08/89

OBC

66.6

49.17

13.32 24.59

7.5

45.41

232199221311

45.40

POORAN LAL KHUTE

JHADU RAM KHUTE

12/04/78

SC

56.89 50.44

58.67 11.38 25.22

8.801

45.40

3691

230422621318

45.39

JNTI KUMARI
VAISHNAV

RAMKHELAWAN
VAISHNAV

07/04/85

OBC

49.78

24.89

8.1

45.39

3692

2295282221318

45.38

KESHAR SAHU

VINOD KUMAR SAHU

14/05/85

OBC

61.56 48.94

57.33 12.31 24.47

8.6

45.38

3693

234903621315

45.38

RAJSHRI SONI

LAKHAN LAL SONI

10/12/85

OBC

57.2

51.28

55.33 11.44 25.64

8.3

45.38

3694

2272072221316

45.38

POONAM VERMA

BAL MUKUND VERMA

28/04/88

OBC

58.2

50.67

11.64 25.34

8.4

45.38

3695

2390741321316

45.36

SANTRAM SAHU

BAHAD RAM SAHU

07/11/84

OBC

58.89 49.56

58.67 11.78 24.78

8.801

45.36

3696

2283531821314

45.36

LAL BIHARI PANDEY

KUMARMANI PANDEY

05/07/81

OBC

56.44 51.94

54

11.29 25.97

8.1

45.36

3697

2315002321316

45.35

GAJENDRA KUMAR
SAHU

RAMESHAR SAHU

11/11/85

OBC

59.4

51.94

50

11.88 25.97

7.5

45.35

3698

2338311921311

45.35

RAKESH KUMAR
KAIWARTYA

NISHAD RAM
KAIWARTYA

08/07/78

OBC

56.22 48.61

65.33 11.24 24.31

9.8

45.35

3699

2281211121313

45.35

VIJAY SHANKAR
SAMRAT SAMRAT

GORE LAL SAMRAT

25/03/84

SC

60.2

49.21

12.04 24.61

8.7

45.35

3700

233304121316

45.34

KANHAIYA LAL BARLE

JUDAWAN SINGH BARLE

25/08/79

SC

50.89 51.33

63.33 10.18 25.67

9.5

45.34

3701

2393902721317

45.34

BHAGIRATHI SAHU

BUDHIYAR SAHU

02/02/83

OBC

51.67

52.67

25.84

7.901

45.34

3702

228189221311

45.33

SANTOSH KUMAR
YADAV

BISHESHAR YADAV

12/10/80

OBC

57.56 51.44

54

11.51 25.72

8.1

45.33

3703

234732921310

45.33

NGENDRA KUMAR
DEWANGAN

MAHAVIR

17/01/90

OBC

50.67

13.2

7.601

45.33

62

58

66

49.06

50

54

56

58

12.4

11.6

24.53

Total
Marks

3704

2308831921310

45.32

Ramnath Chandrakar

3705

2253671021811

45.31

3706

2280121021312

3707


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jagdish Chandrakar

02/05/89

OBC

64.4

49.67

JITENDRA KUMAR
SAHU

SHRI DHASANT SAHU

24/01/87

OBC

61.4

50.67

45.31

RITU GOSWAMI

TOSHAN GIRI GOSWAMI

25/05/83

OBC

74.89 45.67

234798221310

45.30

RITU DEWANGAN

KAMAL KISHOR
DEWANGAN

03/03/77

OBC

47.33 55.67

3708

2293821121311

45.30

RAMESHWAR PRASAD
GORE LAL SAHU
SAHU

27/02/76

OBC

49.25 50.89

3709

2342122221317

45.29

ASHOK KUMAR SAHU

SHRI DERHA RAM SAHU

27/09/73

OH

OBC

60.12 50.34

3710

232675221313

45.29

CHINTAMANI NIRALA

MILU RAM NIRALA

17/10/79

SC

3711

226531221317

45.29

HEMESHWAR PRASAD
ASHA RAM SAHU
SAHU

05/06/86

OBC

3712

2318442721310

45.28

KRANTI KUMAR SAHU LEKH RAM

04/07/83

OBC

3713

2303761821318

45.27

MANOJ KUMAR
DEWANGAN

06/06/87

OBC

3714

2374881121312

45.26

RAM KRISHN RATHORE PARICHHIT LAL RATHORE

29/06/82

3715

234110221318

45.26

SURESH KUMAR
RAWAT

BASAU RAM RAWAT

08/04/81

3716

2347212721310

45.25

NGESHWAR KUMAR
YADAV

FIRTA RAM YADAV

13/02/77

3717

2291811021315

45.25

SURESH KUMAR
DHRUW DHRUW

RAMU LAL

05/06/81

3718

2267271021317

45.25

BAITRIN NETAM

HRIDESHWAR

08/05/88

3719

2366362321313

45.24

UPENDRA KUMAR
DEWANGAN

LUVA RAM DEWANGAN

13/05/82

3720

2381241821311

45.24

LOKESH KUMAR SAHU OKRAM SAHU

26/08/87

CHHANNOO LAL
DEWANGAN

21

24

25

26

27

28

29

50.67 12.88 24.84

7.601

45.32

51.33 12.28 25.34

7.7

45.31

14.98 22.84

7.5

45.31

53.33 9.466 27.84

45.30

66.67

25.45

10

45.30

54

12.02 25.17

8.1

45.29

49.56 55.56

50.67 9.912 27.78

7.601

45.29

69.8

47.06

13.96 23.53

7.8

45.29

56.6

52.11

52.67 11.32 26.06

7.901

45.28

49.8

55.61

50

9.96

27.81

7.5

45.27

OBC

56

50.32

59.33

11.2

25.16

8.9

45.26

OBC

60

50.11

54.67

12

25.06

8.201

45.26

OBC

58.44 51.33

52.67 11.69 25.67

7.901

45.25

ST

63.33 49.17

53.33 12.67 24.59

45.25

ST

66.4

48.33

7.8

45.25

OBC

52.22

53

26.5

8.3

45.24

OBC

65.4

48.11

13.08 24.06

8.1

45.24

50

52

52

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

9.85

13.28 24.17

55.33 10.44
54

23

Total
Marks

3721

2341512721316

45.24

3722

229167221318

3723


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SWARNA DEWAN

RAJESH KUMAR DEWAN

14/02/83

OBC

60

49.67

56

12

24.84

8.4

45.24

45.23

RAM KUMAR YADAV

FIRATU RAM

09/06/77

OBC

48.44 51.89

64

9.688 25.95

9.6

45.23

2371092721314

45.22

HULAS RAM SAHU

KAMAL SINGH SAHU

22/11/78

OBC

62.44 48.67

56

12.49 24.34

8.4

45.22

3724

2338332221311

45.22

NEMA THAKUR

TRILOKI NATH THAKUR

04/04/81

OBC

53.11 52.39

56

10.62

26.2

8.4

45.22

3725

2302591921315

45.22

YARVIN KUMAR PATEL HARICHAND PATEL

07/08/84

OBC

64

49.63

50.67

12.8

24.82

7.601

45.22

3726

2320771021316

45.22

GOKUL RAM BAGHEL

03/01/88

SC

65.6

48.39

52.67 13.12

24.2

7.901

45.22

3727

2292872121312

45.20

PRADIP KUMAR SIDAR BUNDLOO SIDAR

15/05/85

ST

62.4

48.84

55.33 12.48 24.42

8.3

45.20

3728

2343162721312

45.20

SMT. POONAM
SONWANI

SATPAL SINGH SONWANI 30/06/90

SC

65

49

51.33

24.5

7.7

45.20

3729

231148221310

45.19

JITENDRA KUMAR
KHUTEY

KAMALSINGH

21/10/80

SC

62.44

50

51.33 12.49

25

7.7

45.19

3730

2364232121312

45.19

ANAND RAM PATEL

RUPSAI PATEL

10/06/86

OBC

60.6

50.53

12.12 25.27

7.8

45.19

3731

2324072221319

45.18

CHANDANI VERMA

HARNARAYAN VERMA

18/06/91

OBC

64.6

48.72

52.67 12.92 24.36

7.901

45.18

3732

2286001121315

45.18

NITIN SINGH GAUTAM

PRAKASH CHAND
GAUTAM

20/02/85

OBC

56

49.95

24.98

45.18

3733

226441621314

45.17

SOHAN KUMAR SAHU FAGU RAM SAHU

22/10/85

OBC

52.6

52.11

57.33 10.52 26.06

8.6

45.17

3734

2286601021316

45.17

DUMESHWARI SAHU

BODHRAY SAHU

08/09/88

OBC

70.6

46.5

14.12 23.25

7.8

45.17

3735

2360632221315

45.16

KHUMAN VERMA

NAND KUMAR VERMA

27/04/83

OBC

44.89 56.56

52.67 8.978 28.28

7.901

45.16

3736

226789221315

45.15

DURGESH KUMAR
SAHU

SHRI PARMANAND SAHU

08/10/83

OBC

61.33 49.17

55.33 12.27 24.59

8.3

45.15

3737

2269282121315

45.15

MOHAN KUMAR
JANGDE

GAJENDRA KUMAR
JANGDE

04/06/87

SC

59.2

8.1

45.15

SHRI RAGHU RAM


BAGHEL

50.42

52

60

52

54

13

11.2

11.84 25.21

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GAJENDRA KUMAR
JANGDE

22

04/06/87

SC

59.2

50.42

54

CHHANNULAL JAISWAL

25/11/75

OBC

56.75

51

55.33 11.35

12/10/82

ST

62.2

49.61

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

8.1

45.15

25.5

8.3

45.15

52.67 12.44 24.81

7.901

45.15

3738

2267532121318

45.15

MOHAN KUMAR
JANGDE

3739

238886621316

45.15

SANDEEP JAISWAL

3740

2348401421313

45.15

KHOOB LAL BHUARYA SANTOO RAM

3741

227641221312

45.14

REENA DHOMNE

PRAVIN CHANDRA
DHOMNE

04/12/81

OBC

62.89 49.53

52

12.58 24.77

7.8

45.14

3742

227284921320

45.14

SARITA KUMARI

SALIK RAM

31/03/89

SC

51.2

56

10.24

26.5

8.4

45.14

3743

2306822721312

45.13

MANRAKHAN LAL
GANDHARWRAJ

MANGLOO RAM

10/07/82

SC

57.56 48.83

61.33 11.51 24.42

9.2

45.13

3744

235705221319

45.12

UMESHWARI VERMA

BYAPARI RAM VERMA

10/12/84

OBC

56.6

52.39

50.67 11.32

26.2

7.601

45.12

3745

2259292221319

45.11

KHILESHWARI VERMA KODOO RAM

10/05/85

OBC

60.6

50.78

50.67 12.12 25.39

7.601

45.11

3746

2307911021310

45.11

MONGRA SAHU

DHANESHWAR SAHU

04/05/90

OBC

70.2

46.94

50.67 14.04 23.47

7.601

45.11

3747

231591821313

45.11

PRAEEP KUMAR
YADAV

CHHEDEELAL YADAV

13/06/82

OBC

65.11 49.17

13.02 24.58

7.5

45.11

3748

2310052221312

45.10

YASHWANT KUMAR
SAHU

DEVLAL SAHU

18/05/83

OBC

53.56 51.78

56.67 10.71 25.89

8.501

45.10

3749

2363361121313

45.10

KAMLESH KAUSHIK

DHANIRAM SHRIWAS

09/09/85

OBC

53.4

51.84

56.67 10.68 25.92

8.501

45.10

3750

232459221311

45.10

RAJ KUMAR SAHU

KAMTA PRASAD SAHU

10/07/87

OH

OBC

63

50

7.5

45.10

3751

2366412321312

45.10

PREM CHAND
BHUARYA

PANCH RAM BHUARYA

10/06/86

ST

60.2

50.72

7.7

45.10

3752

2266152221318

45.09

smt. RENUKA VERMA

SANAT KUMAR

24/02/81

OBC

46.44 53.61

60

9.288 26.81

45.09

3753

2352381221314

45.09

PRAMOD KUMAR SAI

DILO SAI

10/05/88

ST

60.8

50.26

52

12.16 25.13

7.8

45.09

3754

233909821317

45.09

AMIT SONI

K D SONI

05/08/80

OBC

44

55.17

58

8.7

45.09

53

50

50

11.84 25.21

12.6

25

51.33 12.04 25.36

8.8

27.59

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

3755

2375402221318

45.09

DURGESH KUMAR
VERMA

THAKUR RAM VERMA

03/10/86

OBC

52.4

53.61

52

10.48 26.81

7.8

45.09

3756

2385941021320

45.08

PAVAN KUMAR YADAV SHANKAR LAL YADAV

21/09/90

OBC

75.8

44.83

50

15.16 22.42

7.5

45.08

3757

2326492121314

45.06

USHA SATYAM

NARESH SATYAM

02/10/78

SC

49.6

52.88

58

9.92

26.44

8.7

45.06

3758

2261172721312

45.05

SHASHIKANT SAHU

TILAK RAM

03/04/88

OBC

57.8

50.39

55.33 11.56

25.2

8.3

45.05

3759

2271251821320

45.05

ANITA DADSENA

MADHUSUDAN
DADSENA

05/03/87

OBC

65.8

48.78

13.16 24.39

7.5

45.05

3760

226232921320

45.04

DEEPMALA
MARKANDE

PRAKASH MARKANDE

30/09/80

SC

53.4

53.33

51.33 10.68 26.67

7.7

45.04

3761

233455821310

45.04

VINITA BHARGAVA

RAJKUMAR BHARGAVA

01/04/82

SC

56.22

50

58.67 11.24

8.801

45.04

3762

2315501121311

45.04

SARITA SAHU

JAGESHWAR PRASAD
SAHU

28/06/81

OBC

51.33 51.95

58.67 10.27 25.98

8.801

45.04

3763

2273622721313

45.04

SMT.MAHESHWARI
SINHA

ULLAS WARDHAN SINHA

02/08/84

OBC

55.28

54.67

27.64

8.201

45.04

3764

227069121311

45.04

MIYAN LAL SINHA

TEK RAM SINHA

15/06/78

OBC

56.22 52.39

50.67 11.24

26.2

7.601

45.04

3765

238392221313

45.04

KANTI CHANDRAKAR

PREM LAL CHANDRAKAR

20/05/88

OBC

64.4

49.11

50.67 12.88 24.56

7.601

45.04

3766

229317221310

45.03

ROHIT KUMAR VERMA AAJOO RAM VERMA

04/12/80

OBC

64.89 47.11

56.67 12.98 23.56

8.501

45.03

3767

2331921021311

45.03

OM NARAYAN SAHU

SHRI GAIBI RAM SAHU

10/12/81

OBC

50.06

58.67

25.03

8.801

45.03

3768

2365321121315

45.03

NARAYAN PRASAD
SAHU

RAM DAYAL SAHU

01/07/74

OBC

56.25 52.56

50

11.25 26.28

7.5

45.03

3769

2336251321320

45.03

ROSHAN LAL SAHU

SUKHAU RAM SAHU

28/12/85

OBC

65.6

46.42

58

13.12 23.21

8.7

45.03

3770

2316962121318

45.02

NIRANJAN KUMAR
RATHIA

DEO NARAYAN RATHIA

12/08/85

ST

56.4

50.89

55.33 11.28 25.45

8.3

45.02

3771

2337682121319

45.02

ROHIT KUMAR PATEL

HARI RAM PATEL

25/07/75

OBC

58.89 51.28

50.67 11.78 25.64

7.601

45.02

46

56

50

9.2

11.2

25

Total
Marks

3772

2338062121310

45.02

ROHIT KUMAR PATEL

HARIRAM PATEL

3773

2277222221316

45.01

3774

229941221319

3775


.
.

)
/
*

.
.

10

11

12

13

14

15

25/07/75

OBC

BENEE RAM TANDON

DHARMOO DAS TANDON 01/08/81

SC

45.01

GEETA RATRE

MANOHAR LAL RATRE

03/04/82

SC

2312372121316

45.01

SUNIL KUMAR PATEL

HEMADRI PRASAD PATEL

25/05/74

OBC

3776

2385472221314

45.00

MADHURI SAHU

BHAGWANI RAM

08/05/88

3777

238699121318

45.00

MADHURI SAHU SAHU BHAGWANI RAM

08/05/88

3778

230301621310

45.00

KAMLESH KUMAR
SINHA

BHAKALA RAM SINHA

07/01/82

3779

2393961821311

45.00

KAVITA DEWANGAN

R L DEWANGAN

06/08/77

3780

2257322121317

44.99

TIMOTHIUS EKKA

REMIS EKKA

08/09/78

3781

235062821316

44.99

DUSHYANT KUMAR
YADAW

DAVE PRASAD YADAW

02/03/87

3782

2314941021313

44.99

TEMAN LAL DHRUW

AMRIT LAL DHRUW

3783

2356111821317

44.99

GULAB CHANDER
PRADHAN

3784

2346172221313

44.98

3785

2283701821314

3786

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

18

19

20

58.89 51.28

57.11 51.78

60.22 49.33

44.88 57.06

OBC

55.6

OBC

OBC

OBC

ST

OBC

15/08/84

ST

DHARMARAJ PRADHAN

11/12/82

LUKESH KUMAR
DHIWAR

MAKHAN LAL DHIWAR

08/09/82

44.98

chaman lal sinha

anjor singh sinha

18/07/87

2350961121317

44.97

RAM SANEHI KHANDEL NAND KUMAR KHANDE

07/04/83

3787

231984921318

44.97

SUSHIL KUMAR .

02/04/89

3788

238925221310

44.97

SUNIL KUMAR YADAW AWADH RAM YADAW

30/10/85

CHAIN SINGH

16

17

21

24

25

26

27

28

29

50.67 11.78 25.64

7.601

45.02

51.33 11.42 25.89

7.7

45.01

55.33 12.04 24.67

8.3

45.01

8.976 28.53

7.5

45.01

52.56

50.67 11.12 26.28

7.601

45.00

55.6

52.56

50.67 11.12 26.28

7.601

45.00

60

51

50

25.5

7.5

45.00

59.38 50.94

51

11.88 25.47

7.65

45.00

55.25 51.89

53.33 11.05 25.95

44.99

61.2

50.11

51.33 12.24 25.06

7.7

44.99

63.8

47.06

12.76 23.53

8.7

44.99

OBC

60.22 49.89

53.33 12.04 24.95

44.99

OBC

56.22 52.28

50.67 11.24 26.14

7.601

44.98

OBC

63.8

49.44

50

12.76 24.72

7.5

44.98

SC

63

49.74

50

12.6

24.87

7.5

44.97

OBC

61

49.94

52

12.2

24.97

7.8

44.97

OBC

60.8

50.61

50

12.16 25.31

7.5

44.97

50

58

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

12

23

Total
Marks

3789

229142221316

44.97

3790

232745221310

3791


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

RAM PRASAD RAKESH SARAHU RAM

01/07/76

OBC

52

52.33

56

10.4

26.17

8.4

44.97

44.96

BHOOPESH KUMAR
DEWANGAN

RARUHARAM

22/06/81

OBC

60

50.72

50.67

12

25.36

7.601

44.96

233860921319

44.96

RAMKALI SAHU

CHANDRA SHEKHAR

15/09/87

OBC

58

50.72

53.33

11.6

25.36

44.96

3792

2254682221311

44.95

VARUN KUMAR
VERMA

TEJRAM VERMA

09/07/88

OBC

56.8

51.78

51.33 11.36 25.89

7.7

44.95

3793

238073921317

44.94

LUKESH KUMAR
THAKUR

SAMAROO RAM

05/11/86

ST

59

50.89

51.33

11.8

25.45

7.7

44.94

3794

2276811821315

44.94

SHRUTI KIRTI SAHU

SATISH SAHU

27/08/87

OBC

59.2

51

50.67 11.84

25.5

7.601

44.94

3795

234065121316

44.94

VIRENDRA KUMAR

RADHE LAL

07/10/81

ST

54.22 52.39

52.67 10.84

26.2

7.901

44.94

3796

2333842121315

44.93

MANBODH KUMAR
CHOUHAN

NAND LAL CHOUHAN

15/08/81

SC

60.22 50.78

50

12.04 25.39

7.5

44.93

3797

2357161421317

44.92

PARMESHWAR
BHUARYA

ANAND RAM

14/06/86

ST

53.8

52.72

52

10.76 26.36

7.8

44.92

3798

2345602721313

44.92

HOMENDRA KUMAR
SINHA

SHOBHLAL SINHA

12/02/87

OBC

58.4

49.28

57.33 11.68 24.64

8.6

44.92

3799

2323271121311

44.92

YASHODA BANJARE

UMESH BANJARE

12/08/87

SC

61.8

48.11

56.67 12.36 24.06

8.501

44.92

3800

2344931821316

44.92

SMT. MANJU SEN

SHRI NARAYAN SEN

23/07/82

OBC

56

51.83

52

11.2

25.92

7.8

44.92

3801

2380101321312

44.90

SANJAY KUMAR
CHANDRAKAR

SHRI RAMKHILAWAN

30/06/80

OBC

48

52

62

9.6

26

9.3

44.90

3802

2362771821314

44.90

PARASRAM NISHAD

MOHANLAL NISHAD

17/05/85

OBC

62

50

50

12.4

25

7.5

44.90

3803

2384662321317

44.90

LUMENDRA KUMAR
SAHU

HOM LAL SAHU

02/09/84

OBC

62.89 45.44

64

12.58 22.72

9.6

44.90

3804

2304912221310

44.89

CHANDRA SHEKHAR
MANDAI

BHUKHAN LAL MANDAI

14/01/78

SC

56.44 48.61

62

11.29 24.31

9.3

44.89

3805

2361722121313

44.87

SATYANAND GUPTA

NANDKUMAR GUPTA

07/05/82

OBC

62.89 49.39

7.601

44.87

50.67 12.58

24.7

Total
Marks

3806

2312692121313

44.87

3807

2373051321317

3808


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

KISHOR KUMAR PATEL AWADH RAM

02/05/90

OBC

59.4

50.37

52

44.86

KAILASH PRASAD
CHANDRAVANSHI

BISHNU RAM

09/05/85

OBC

58

50.72

52.67

235830221318

44.86

YUGAL KUMARI
THAKUR

RAJENDRA THAKUR

16/01/88

ST

63.8

48.39

3809

2382481121318

44.85

ARVIND KUMAR
YADAV

RAM KUMAR YADAV

01/07/86

OBC

57.8

51.37

3810

2380792221316

44.85

LACHCHHU RAM
YADAV

DWARIKA PD. YADAV

20/09/87

OBC

53.2

52.61

3811

2299222721317

44.84

KAMLESH KUMAR
KANWAR

SHRI YUVRAJ

20/02/85

ST

3812

2354522221319

44.83

KAMLESH KUMAR
JANGADE

BULAKI DAS JANGADE

01/08/81

SC

3813

2324002221319

44.83

GOMTI SAHU

BHANWAR LAL SAHU

15/06/79

OBC

3814

2265962221320

44.82

KHOMAN LAL

SITARAM

09/09/87

ST

3815

2295591021311

44.82

INDULATA NAGESH

RAMLAL NAGESH

14/04/89

3816

2351722321317

44.82

PRAHLAD KUMAR
SONI

GYAN CHAND SONI

09/08/86

3817

2359042321316

44.82

BALDAU KUMAR SONI MAHESH RAM SONI

18/04/88

3818

2293112121319

44.82

SMT. VINEETA NISHAD RAVI NISHAD

13/01/80

3819

236340121317

44.82

GHASIYA DAS
DESHLAHARE

GOUTARIHA

23/06/79

3820

2344621421311

44.81

KANHAIYA DAS
BAIRAGI

UJIYALAK DAS BAIRAGI

15/05/79

3821

231072221313

44.81

RAJANI DEWANGAN

CHITRABHAN PRASAD
DEWANGAN

3822

2387822721320

44.81

LILA RAM SAHU

JHADU RAM SAHU

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

11.88 25.19

7.8

44.87

11.6

25.36

7.901

44.86

52.67 12.76

24.2

7.901

44.86

50.67 11.56 25.69

7.601

44.85

52.67 10.64 26.31

7.901

44.85

59.11 50.83

50.67 11.82 25.42

7.601

44.84

46.67

54

56.67 9.334

27

8.501

44.83

56.67

51

53.33 11.33

25.5

44.83

53.6

51.61

55.33 10.72 25.81

8.3

44.82

OBC

58.2

49.17

57.33 11.64 24.59

8.6

44.82

OBC

46.4

55.28

52.67

9.28

27.64

7.901

44.82

OBC

56.6

52

50

11.32

26

7.5

44.82

OBC

44.22 56.95

50

8.844 28.48

7.5

44.82

SC

62

49.83

50

12.4

24.92

7.5

44.82

OBC

53.56

52

54

10.71

26

8.1

44.81

30/07/86

OBC

50.2

53.94

52

10.04 26.97

7.8

44.81

04/05/75

OBC

55.25 49.72

59.33 11.05 24.86

8.9

44.81

Total
Marks


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26/08/81

OBC

57.78

51.5

50

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

23

24

25

26

27

28

29

11.56 25.75

7.5

44.81

52.67 11.87 25.03

7.901

44.80

9.466 26.03

9.3

44.80

12.8

3823

2363462221318

44.81

SHRI HARISH
SEEMA CHANDRAKAR
CHANDRAKAR

3824

2353141321313

44.80

DEVENDRA-KUMAR
KAUSHIK

SANTOSH

08/12/82

OBC

59.33 50.06

3825

2374851321320

44.80

TEEJ CHANDEL

SHRI LOCHAN SINGH


CHANDEL

31/05/77

GEN

47.33 52.06

62

3826

2357761821315

44.79

OMPRAKASH SAHU

YAMUNA PRASAD SAHU

15/05/74

OBC

64

47.39

55.33

23.7

8.3

44.79

3827

226309921316

44.79

DHARMENDRA
KUMAR NISHAD

JAHJEET NISHAD

14/12/85

OBC

61.4

49.22

52.67 12.28 24.61

7.901

44.79

3828

2344971821316

44.79

TIKARAM PATEL

CHAIT RAM PATEL

10/05/81

OBC

66.44

48

7.5

44.79

3829

225654221320

44.79

RAM LAL SAHU

YAD RAM SAHU

05/09/72

OBC

59.38 49.22

8.3

44.79

3830

236687221317

44.79

SARVESH KUMAR
SAHU

GENDRAM

10/07/84

OBC

55.6

52.33

11.12 26.17

7.5

44.79

3831

2265482221320

44.78

DUMESHWAR RAM
SAHU

KUNJ LAL SAHU

15/05/75

OBC

64.75 47.67

53.33 12.95 23.84

44.78

3832

238395821317

44.77

JAGDEV SURYAVANSHI

NANKI BABU
SURYAVANSHI

30/06/81

SC

65.33

47

54.67 13.07

23.5

8.201

44.77

3833

227755221311

44.76

NAGENDRA PRASAD
DEWANGAN

BAIJNATH PRASAD
DEWANGAN

10/07/76

HH

OBC

48

54.11

54

9.6

27.06

8.1

44.76

3834

230266221316

44.75

PYARELAL DHRUW

SHRI NOHAR SINGH


DHRUW

05/05/89

ST

66

46.5

55.33

13.2

23.25

8.3

44.75

3835

237639921312

44.75

MALTI SHARMA

RAJENDRA PRASAD

25/06/72

OBC

52.8

53.17

50.67 10.56 26.59

7.601

44.75

3836

2258781321316

44.74

TEAKESH KUMAR
BHATT

CHATUR DAS BHATT

14/10/88

SC

56.2

50

56.67 11.24

8.501

44.74

3837

234196221317

44.74

PRADEEP KUMAR
MARKANDEY

JAL DAS MARKANDEY

24/06/79

SC

50.44

51.5

59.33 10.09 25.75

8.9

44.74

3838

2272242221315

44.74

POONAM VERMA

SHRI PAWAN VERMA`

13/11/89

OBC

66.6

47.83

50

13.32 23.92

7.5

44.74

3839

236740221320

44.73

AJAY KUMAR MALIK

MOHIT RAM MALIK

16/05/89

ST

62.6

48.22

54

12.52 24.11

8.1

44.73

50

13.29

24

55.33 11.88 24.61


50

25

Total
Marks

3840

2259142221319

44.73

VEENA DAUDIYA

3841

2319782221312

44.72

3842

2333661421319

3843


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27/03/87

SC

56.6

50.67

53.8

SUNIL KUMAR YADAV JAGAT RAM YADAV

21/09/86

OBC

62

48.44

44.72

ISHWAR LAL NISHAD

BALDAOO RAM NISHAD

18/08/88

OBC

58.2

50.56

2286662221320

44.72

TIKESHWARI
DEWANGAN

PUROOSHOTAM LAL

04/11/88

OBC

61

49.44

3844

238360221319

44.71

BHUPENDRA KUMAR
YADAV

CHANDRA KUMAR
YADAV

01/08/83

OBC

56.6

51.39

3845

2374541921312

44.71

AJAY KUMAR BARGAH RADESHYAM BARGAH

20/06/86

OBC

57.6

3846

235228321312

44.71

OMKAR KUSHWAHA

RAMLAKHAN
KUSHWAHA

17/02/89

OBC

3847

2295002221317

44.70

SANTOSH KUMAR
KOSARIYA

PREM NARAYAN
KOSARIYA

11/12/90

SC

3848

236995121314

44.69

KHEM LAL HIRWANI

SANTU RAM HIRWANI

13/08/83

OBC

3849

2258361121317

44.68

MANOJ KUMAR
NISHAD

HARI SHANKAR NISHAD

15/07/89

OBC

3850

2373902121312

44.68

DEVRAJ LAHRE

GANA RAM LAHRE

30/11/90

3851

225335121314

44.68

GIRWAR SINGH
NISHAD

NAROTTAM LAL NISHAD

15/07/77

3852

2300912121312

44.68

SAROJ KUMAR SAO

SHRI NAROTTAM SAO

15/06/81

3853

2305681821311

44.67

BEDNTI PATEL

DINESH PATEL

02/07/88

3854

2310852721319

44.66

MAKHAN LAL PATEL

SHRI RAMCHAND PATEL

13/09/90

3855

2267221121316

44.65

BABITA GOSWAMI

RAKESH GIRI GOSWAMI

15/08/78

3856

2370452221320

44.65

MOHAN LAL SAHU

CHINTARAM SAHU

12/07/82

PRABHU LAL DAUDIYA

22

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

24

25

26

27

28

29

11.32 25.34

8.07

44.73

54

12.4

24.22

8.1

44.72

52

11.64 25.28

7.8

44.72

52

12.2

24.72

7.8

44.72

51.33 11.32

25.7

7.7

44.71

49.79

55.33 11.52

24.9

8.3

44.71

51.2

53.74

50.67 10.24 26.87

7.601

44.71

61.8

47.28

58

12.36 23.64

8.7

44.70

64

48.78

50

12.8

24.39

7.5

44.69

56.4

50.21

55.33 11.28 25.11

8.3

44.68

SC

62

49.16

51.33

24.58

7.7

44.68

OBC

54.22 51.67

53.33 10.84 25.84

44.68

OBC

58.44 47.78

60.67 11.69 23.89

9.101

44.68

OBC

60.6

46.89

60.67 12.12 23.45

9.101

44.67

OBC

57.6

51.28

50

11.52 25.64

7.5

44.66

OBC

51.11 50.86

60

10.22 25.43

44.65

OBC

62.89 47.94

54

12.58 23.97

8.1

44.65

12.4

23

Total
Marks

3857

2292052121311

44.64

SHUKLAMBER BHOY

3858

230398221311

44.62

SMT.DIP KUMARI
SAHU

3859

229739221317

44.62

3860

2315272221318

3861


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

65%
15%
50%
TET
15%of
of BA 15%
of
TOTAL Elegib
of
Bed
Ed/BS of TET
Ded
ility
GRD
c Ed

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

RAGHUNATH BHOY

25/03/75

OBC

47.5

54.28

53.33

9.5

27.14

44.64

RAM KUMAR SAHU

19/06/83

OBC

62.44 49.06

50.67 12.49 24.53

7.601

44.62

NARESH KUMAR SAHU GADI RAM SAHU

04/05/82

OBC

57.56 48.61

58.67 11.51 24.31

8.801

44.62

44.61

LAXMI SONWANI

GUHAD RAM SONWANI

02/11/86

SC

50.8

53.5

51.33 10.16 26.75

7.7

44.61

234286121320

44.61

NARENDRA KUMAR
THAKUR

NARESH KUMAR
THAKUR

12/09/83

ST

49.33 54.28

50.67 9.866 27.14

7.601

44.61

3862

2337531121317

44.61

RAVI KUMARI SANDIL

TIRITH RAM

10/05/86

SC

68

46.21

52.67

13.6

23.11

7.901

44.61

3863

2333782221312

44.61

ASHA THAKUR

ANAND THAKUR

01/08/82

ST

58

48.61

58

11.6

24.31

8.7

44.61

3864

2304302221312

44.61

PRAKASH SONI

NARAYAN PRASAD SONI

10/08/84

OBC

49

54.61

50

9.8

27.31

7.5

44.61

3865

231084121313

44.60

PURNIMA
MAHISHWAR

SATISH KUMAR
MAHISHWAR

06/02/76

SC

64

47.6

53.33

12.8

23.8

44.60

3866

238302921317

44.59

SHAILENDRI KUNJAM

MANGTU RAM KUNJAM

30/06/82

ST

63.78 48.06

52

12.76 24.03

7.8

44.59

3867

232905821313

44.58

VISHNU PRASAD
BANJARE

BHIKAMA PRASAD
BANJARE

08/06/80

SC

58.22 48.28

58.67 11.64 24.14

8.801

44.58

3868

234810621312

44.57

ASHWANI NISHAD

NETRAM

20/09/83

OBC

62

47.94

54.67

12.4

23.97

8.201

44.57

3869

2325841821313

44.57

KANCHAN SAGAR

SARYU PRASAD SAGAR

21/01/88

SC

49

52.94

55.33

9.8

26.47

8.3

44.57

3870

2345392121313

44.56

JAISHRI PATEL

BHAVESH PATEL

12/08/79

OH

GEN

57.2

50.84

51.33 11.44 25.42

7.7

44.56

3871

233526621312

44.55

KU. NEETA SAHU

NIRANJAN SAHU

07/07/87

OBC

48.8

52.78

56

9.76

26.39

8.4

44.55

3872

2366462721316

44.55

VANDANA
DEWANGAN

MAHENDRA KUMAR
DEWANGAN

02/04/90

OBC

63.2

48.22

52

12.64 24.11

7.8

44.55

3873

2280601121313

44.55

TEKENDRA KUMAR
NAYAK

CHANDRASHEKHAR
NAYAK

30/04/77

OBC

42.44 55.72

54.67 8.488 27.86

8.201

44.55

Total
Marks

3874

228269921312

44.55

3875

2297491321318

3876


.
.

)
/
*

.
.

BA
Ed/
12Th GRD. Bed Ded
TET 20%
BSc

of
Ed

12th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

29

DALESHWARI BANJARE CHANDRABHUSHAN

15/10/87

SC

60.8

49.17

52

7.8

44.55

44.54

UGRA DAS

SHANKAR DAS

03/07/88

OBC

62.2

48.39

52.67 12.44

24.2

7.901

44.54

231420121312

44.53

RAM NARESH TEKAM

SAMARU RAM

14/08/84

ST

54.8

51.94

50.67 10.96 25.97

7.601

44.53

3877

2315161121317

44.53

GANGADHAR DUBEY

VEDPRASAD DUBEY

12/08/80

GEN

55.56 47.83

63.33 11.11 23.92

9.5

44.53

3878

235414221310

44.52

PREMSHANKER
BANJARE

DASARU BANJARE

01/02/87

SC

58.6

55.33 11.72

24.5

8.3

44.52

3879

232682621314

44.52

LALITA MARKAM

SHYAM LAL MARKAM

02/01/83

ST

56.44 50.06

54.67 11.29 25.03

8.201

44.52

3880

239634921318

44.51

PRAGUN KUMAR
AGRAWAL

PAWAN KUMAR
AGRAWAL

02/06/79

GEN

50.89 50.67

10.18 25.34

44.51

3881

227443921315

44.50

SATISH KUMAR
VERMA

GANESH RAM VERMA

21/10/86

OBC

50.6

52.17

55.33 10.12 26.09

8.3

44.50

3882

2359592321316

44.50

REKHCHAND
MAHILANGE

BANSHEE LAL
MAHILANGE

05/08/86

SC

65.6

47.56

50.67 13.12 23.78

7.601

44.50

3883

239328121310

44.49

MAHESHWARI SAGAR RAGHUNATH

12/04/84

SC

56.22

51.5

11.24 25.75

7.5

44.49

3884

2339642221313

44.49

CHHAYA VERMA

RAMSWARUP VERMA

05/04/87

OBC

55.6

50.33

54.67 11.12 25.17

8.201

44.49

3885

233952421317

44.48

ANIL KUMAR SOREE

GANGA PRASAD SOREE

10/09/89

ST

61

49.56

50

12.2

24.78

7.5

44.48

3886

2314402721320

44.48

DOMAR SINGH SAHU

BISAHAT RAM SAHU

19/02/80

OBC

60.44 49.78

50

12.09 24.89

7.5

44.48

3887

2329422221310

44.47

NAVIN KUMAR
KATARIA

DEV LAL KATARIA

19/11/79

OH

OBC

52

52.33

52.67

10.4

26.17

7.901

44.47

3888

232444221311

44.45

MOHAN LAL BANARJI

PARSU RAM BANARJI