Você está na página 1de 1

Boris Filan o médiách

/Pálenica Borisa Filana v Slov. rozhlase dňa 29.11.2008


Blíži sa koniec roka a s ním prichádzajú rôzne predpovede. Niektoré z nich sa týkajú budúcnosti
Baraka Obamu, iné toho, že sme sa predsa len neučili v škole ruštinu zbytočne. Ja mám jednu
predpoveď, ktorá je dlhodobá:
Pamätajte si!
Raz príde doba, keď sa vynoríme z tohto šialenstva, ktoré nám teraz vzbĺklo v hlavách a budeme sa za
seba strašne hanbiť. Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa pozerali, čo sme
čítali a čo sme počúvali. Ako sme dovolili, aby nás pár šikovných zvrhlíkov dostalo k novinám,
časopisom a televíziám, ktoré sú žumpa plná zvratkov a výkalov.
Nebudeme chápať, ako bolo možné profitovať na chorobách a nešťastí našich blížnych. Nebudeme
schopní vysvetliť našim deťom a vnukom, ako sme to dopustili. Budeme sa snažiť nemyslieť na to,
akých blbcov a hlupane sme to považovali za celebrity. Budeme sa hanbiť za dobu, keď boli denne na
prvých stránkach nagelovaní pajáci a usmievavé opice, ktoré neznášali väčšie série orgazmov s tým
istým partnerom. Budeme hovoriť, že na vine vtedy boli oni, akýsi neurčití oni, a tí budú medzi nami a
budú ukazovať prstom na niekoho neexistujúceho.
Ale my sme spolupáchatelia tohto hnusu, nie iba tí čo to píšu, vydávajú a vysielajú. My s nimi ochotne
kolaborujeme tým, že to pozeráme, počúvame, čítame a kupujeme.
Iba toľko som Vám chcel povedať, respektíve nie chcel, ale musel, lebo už mi praskne hlava od toho
mlčania.

Boris Filan: Massmedia


Distillery Boris Filana in Words. Radio on 29.11.2008

Nearing the end of the year and its various predictions come. Some of them relate to the future, Barak
Obama, not that we are still taught in Russian schools unnecessarily. I have one prediction, which is
long: Remember! Once it comes time when emerge from this insanity, which we now fired in the titles
and we will be terribly ashamed of ourself. We will forfeit the shame when you remember what we
watched, what we read and we listen. As we allow that we got some wicked smart to newspapers,
magazines and television are full of cesspool of vomit and faeces. We will not understand how it can
profit from disease and disaster to our neighbors. We will not be able to explain to our children and
grandchildren, as we committed. We will try not to think of it, what stupids we considered
celebrities.We are ashamed of the time when the day of the first sites greased zany and smiling monkey,
which bear the greater series of orgasms with the same partner. We say that the blame if they were, they
sort of indefinite, and they are among us and will point the finger at someone nonexistent. But we are
accomplices of disgust, not only what they write, issue and broadcast. We collaborate with them
willingly, given that this watch, listen, we read and buy. Only so much I wanted to say to you, or not
wanted, but had since been my head burst from the silence.