Você está na página 1de 2

Elektryk Chotomow

Elektryk Chotomw i okolice zapraszamy do skorzystania z naszych usug elektrycznych.

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej


Instalacje elektryczne oraz odgromowe wymagaj regularnych pomiarw, dziki ktrym mona sprawdzi, czy wszystko dziaa prawidowo i nie wymaga naprawy bd wymiany! "bowizek wykonania tych okresowych pomiarw naley do wa#ciciela bd zarzdcy nieruchomo#ci! $race te powinni wykona specjali#ci posiadajcy odpowiednie uprawnienia i kwali%ikacje! &prawne instalacje elektryczne i odgromowe to nie tylko bezpiecze'stwo zdrowia i ycia, ale rwnie posiadanych w domu sprztw i urzdze' elektrycznych! $omiary instalacji elektrycznej i odgromowej w penym zakresie! (ykonujemy nastpujce pomiary) *adanie ochrony przed poraeniem przez samoczynne wyczenie+ $omiar impedancji ptli zwarcia kiedy# nazywanym skuteczno#ci zerowania+ $omiar wycznikw rnicowo,prdowych+ $omiar rezystancji izolacji kabli i przewodw+ $omiar cigo#ci pocze' wyrwnawczych+ $omiary instalacji odgromowej+ -etryka instalacji odgromowej+ &prawdzenie zadziaania wycznika p!po .gwnego/!

Monta i wymiana instalacji elektrycznych


Instalacji elektrycznej nie mona zobaczy! " jej pro%esjonalnym wykonaniu #wiadczy stale przepywajcy prd i dziaajce urzdzenia elektryczne! 0latego warto zau%a pro%esjonalistom, ktrzy stworz niezawodn instalacj elektryczn 1 o duej ilo#ci obwodw .uszkodzenie jednego nie wpynie na prac pozostaych/, ktre rozmieszczone s w bezpieczny sposb, chronicy przed przypadkowym uszkodzeniem, np! podczas remontu! 2iezawodna instalacja elektryczna to taka, ktra zostanie %achowo wykonana ju od etapu planowania! -onta instalacji elektrycznych na nowych budynkach .budynki wielorodzinne, mieszkania, restauracje, biura itp!/ (ykonujemy instalacje elektryczne metod puszkow jak rwnie bez puszkow+ 3kadamy przewody bezpo#rednio na surow #cian jak rwnie w peszlach, rurkach i korytach kablowych+ $omagamy w wyborze osprztu, suymy swoim do#wiadczeniem odno#nie umiejscowienia gniazd jak rwnie opraw o#wietleniowych+ 3ywamy materiaw renomowanych %irm posiadajcych najwysze certy%ikaty jako#ci co zapewnia trwao# i bezawaryjno# instalacji przez dugie lata+ (ymiana instalacji elektrycznych w budynkach zamieszkaych .kamienice, bloki, mieszkania,

restauracje, biura itp!/ ( budynkach wielorodzinnych .kamienicach, blokach/ wymieniamy piony lokatorskie, wlz, y, tablice pitrowe, tablice administracyjne, rozdzielnie gwne i tablice mieszkaniowe cznie z wykonaniem projektu elektrycznego i uzgodnieniem w zakadzie energetycznym! ( przypadku wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach biurach itp! uywamy bruzdownicy . tzw! metoda bezpyowa/ dziki ktrej kurz podczas bruzdowania #cian jest ograniczony do minimum+ (ykonujemy instalacje elektryczne metod puszkow jak rwnie bez puszkow+ 3kadamy przewody bezpo#rednio na surow #cian jak rwnie w peszlach, rurkach i korytach kablowych+ $omagamy w wyborze osprztu, suymy swoim do#wiadczeniem odno#nie umiejscowienia gniazd jak rwnie opraw o#wietleniowych+ 3ywamy materiaw renomowanych %irm posiadajcych najwysze certy%ikaty jako#ci co zapewnia trwao# i bezawaryjno# instalacji przez dugie lata+

Elektryk Chotomw
Je li mieszkasz w Chotomowie lu! w jej okolicach i szukasz solidnej i uczciwej "irmy elektrycznej #pro"esjonalnego elektryka$ jeste na wa ciwej stronie! (ykonujemy instalacje elektryczne i teletechniczne w kamienicach, blokach, domach jednorodzinnych, mieszkaniach itp! 4wiadczymy rwnie usugi w zakresie staych konserwacji, awarii 56h, okresowych pomiarw instalacji elektrycznych i natenia o#wietlenia! 7ajmujemy si take projektowaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej! %sppracujemy z administracjami& spdzielniami& wsplnotami jak rwnie instytucjami pa'stwowymi& restauracjami i prywatnymi inwestorami. 7aatwiamy wszelkie %ormalno#ci w zakadzie energetycznym poczwszy od zgoszenia rozplombowania licznika a sko'czywszy na zwikszeniu przydziau mocy i uzgodnieniu projektu wykonanego przez nasz %irm! (au"ao nam wiele "irm i os! "izycznych& usugi wykonujemy !ardzo solidnie co potwierdzaj) otrzymane przez nas re%erencje. 7apewniamy solidny monta oraz %achowe doradztwo techniczne! *erenem naszego dziaania jest przede wszystkim Chotomw i jej okolice. Pomiary elektryczne i pomiary nat+enia o wietlenia wykonujemy w caym kraju. $osiadamy niezbdne wyksztacenie, uprawnienia jak i praktyczne umiejtno#ci co zapewnia rzeteln realizacj zleconych prac! (szelkie usugi wykonujemy z materiaw wasnych .najlepszych renomowanych %irm/ lub powierzonych! Posiadamy take u!ezpieczenie ,C dziaalno ci i wystawiamy pisemne gwarancje na wykonane prace co zwi+ksza wiarygodno - jak rwnie daje !ezpiecze'stwo wsppracy z nasz) "irm). %ystawiamy "aktury ./*.