Você está na página 1de 8

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Sunday/Festal Matins Hymns


TO BE USED TOGETHER WITH THE MATINS SERVICE BOOK

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa Telephone/Fa x: +27 041 3 60 38 54

2 February 2014
Meeting/Presentation of Christ

http://www.scribd.com /writers4574 or Google Marguerite Paizis on Scribd

marg ue rite .paizis @gm ail.c om or download directly from

Tone (7) Varys/Grave


Resurrection Gospel 10 John 21 : 1 - 14 Eoth in on 10 Katava sias of th e Mee ting of Chr ist

RE -E DIT E D & P U B L ISHE D - 29 JA NU A R Y 2014

16. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

OF

CHRIST 2 FEBRUAR

2014

Psalm 117 /118

Theos

PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Kolpon

STIHOS

1 : Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


VE RSE 1: Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Theos
STIHOS

2 : Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VE RSE

tou Gennitoros, mi horisthis ti Theotiti, sarkothis os evdokisas, agkales kratoumenos, tis Aiparthenou, hersin epedothis, tou Theodohou Symeon, O ti hiri Sou Kraton ta simpanta. Dio nin apoliis me, periharos anekravgazen, en irnini ton doulon Sou, oti idon Se Despota.

Not

Theos
STIHOS

Theos

3 : Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


VE RSE 3 : This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

2 : All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati O


en hersi presvitikes, tin simeron imeran, os ef armatos Herouvim, anaklithine evdokisas Hriste O Theos, ke imas tous imnountas Se, tis ton pathon tyrannidos, anakaloumenos rise, ke Soson tas psihas imon. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

> Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit
TONE (6) PLAGAL 2

parted in Thy Divinity from the Bosom of the Father, Thou was Incarnated according to Thy Good Pleasure; and upheld in the arms of the Ever Virgin, Thou hast beem committed to the hand of Symeon, the Receiver of God, O Thou Who upholds the whole world with Thy Hand. Therefore he cried with Joy: Not let Thou Thy servant depart in Peace, for I have seen Thee, O Lord!

By Germanos The Meeting of Christ -

us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Ke

Now

Christ our God Who has been pleased to rest this day in the arms of the Elder as upon the Chariot of the Cherubim, from the tyranny of passions now deliver us who sing Thy Praises, and Save our souls.

Katelisas

Resurrection Apolytikion Tone (7) Varys

to Stavro Sou ton Thanaton. Ineoxas to listi ton Paradison. Ton Miroforon ton thrinon metevales ke tis sis Apostolis kirittin epetaxas, oti Anestis, Hriste O Theos, parehon to kosmo to Mega Eleos.

By

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmai Here,


Keharitomeni Theotoke Parthene. Ek Sou gar anetilen O Ilios tis Dikeosinis, Hristos O Theos imon, Fotizon tous en skoti. Evfrenou ke Si, Presvita Dikee, dexamenos en agkales ton eleftherotin ton psihon imon Harizomenon imin ke tin Anastasin.

> Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

Thy Cross Thou destroyed Death; Thou opened Paradise to the Thief; Thou changed the funeral wail of the Myrrh-bearing Women, and Commanded them to announce to Thine Apostles that Thou had Risen from the dead, O Christ our God, Who bestows upon the world Great Mercy!

Amin.

Amen

and ever, and to the Ages of ages.

THEOTOKION & GREAT DOXOLOGY

Festal Apolytikion Meeting of Christ Tone 4

Simeron

sotiria to kosmo gegonen. Esomen to anastanti ek tafou ke arhigo tis zois imon. Kathelon gar to thanato ton Thanaton, ton Nikos edoken imin, ke to Mega Eleos.
VINE

Today has Salvation come to pass in the


world. Let us sing to Him Who Resurrected from the Tomb and is the Author of our life. For, destroying Death by Death, He gave us the Victory and the Great Mercy.
HRYSOSTOM

Festal Apolytikion Meeting/Presentation Tone 1

THE DI

LITUR

GY

OF ST J

OHN

EGINS

IMMEDIAT

ELY

Hail,

Ke

Amin

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

O Lady Full of Grace, O Virgin Theotokos, for Christ our God, the Sun of Righteousness has risen from Thee and He Illumined those in darkness. And Thou, O Righteous Elder, be glad in heart, receiving in Thine Embrace the One Who Liberates our soul and bestows on us Resurrection.

Amen

and ever, and to the Ages of ages.

2. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

OF

CHRIS

2 FEBRUARY 2014

32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

ON OF

CHRIS

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 15.

tous aharistous O evergetis: pros tous ehmaltous O elevtherotis: pros tous en skoti kathimenous, O Ilios tis dikeosinis: epi ton Stavron O apathis: epi ton Adin to Fos: epi ton thanaton i Zoi: i Anastasis dia tous nesontas, pros on voisomen: O Theos imon, Doxa Si!

Festal Verses Meeting of Christ Enite

the Benefactor to the ungrateful; the Liberator to the prisoners; the Sun of Justice to those who sat in darkness; the Impossible to the Cross; the Light to Hades; Life to Death; Resurrection for the fallen; to Him we cry out: O our God: Glory to Thee!
TO NE 4

Here,

Keharitomeni Theotoke Parthene. Ek Sou gar anetilen O Ilios tis Dikeosinis, Hristos O Theos imon, Fotizon tous en skoti. Evfrenou ke Si, Presvita Dikee, dexamenos en agkales ton eleftherotin ton psihon imon Harizomenon imin ke tin Anastasin.
L

Hail,

Enite Afton en timpano ke horo.


Afton en hordes ke organo.

Praise

SMAL

LITANY

O Lady Full of Grace, O Virgin Theotokos, for Christ our God, the Sun of Righteousness has risen from Thee and He Illumined those in darkness. And Thou, O Righteous Elder, be glad in heart, receiving in Thine Embrace the One Who Liberates our soul and bestows on us Resurrection.
TONE (7) VARY
S

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute.

Nomon

ton en Grammati, apopliron O Filanthropos, to Nao nin prosagete, ke touton isdehete, grees agkales, Symeon O presvis. Nin apoliis me voon, pros tin ekithen makariotita. Katidon gar Se simeron, sarka thnitin perikimenon, ton Zois kirievonta, ke Thanatou despozonta.

Fulfilling

Enite

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. ton en Grammati, apopliron O Filanthropos, to Nao nin prosagete, ke touton isdehete, grees agkales, Symeon O presvis. Nin apoliis me voon, pros tin ekithen makariotita. Katidon gar Se simeron, sarka thnitin perikimenon, ton Zois kirievonta, ke Thanatou Despozonta. apliis ton doublon ou Despota, kata to rima Sou en irini. Oti idon i ofthalmi mou to sotirion Sou, O itimasas kata prosopon panton ton laon.

Praise

the Law, He Who Loves mankind was now brought into the Temple; and Symeon received Him in his aged arms, crying aloud: Now let me depart to the Blessedness of the world to come, for I have beheld today, wrapped in mortal flesh, Him Who is Lord of Life and Master of Death. Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

I Zoi en to tafo anekito, ke sfragis en to When


litho epekito, os Vasilea ipnounta, stratiote efilatton Hriston, ke Angeli edoxazon, os Theon athanaton, Ginekes de ekravgazon: Anesti O Kyrios, parehon to kosmo to Mega Eleos

First Resurrection Kathimata -

/GRAV

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Ti

> Glory to the Father, and to the Son, By


and to the Holy Spirit

Life had been laid in the Tomb and a seal laid upon the stone, soldiers guarded Christ as a sleeping King and Angels glorified Him as Immortal God, while Women cried aloud: The Lord has Risen, granting the world His Great Mercy!

Nomon

Fulfilling

trimero tafi Sou skilefsas ton Thanaton, ke ftharenta ton anthropon, ti Zoiforo egersi Sou, Anastisas Hriste O Theos, os Filantropos: Doxa Si! nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Nin

Master, now Thou are dismissing Thy

the Law, He Who Loves mankind was now brought into the Temple; and Symeon received Him in his aged arms, crying aloud: Now let me depart to the Blessedness of the world to come, for I have beheld today, wrapped in mortal flesh, Him Who is Lord of Life and Master of Death. servant in Peace, according to Thy Word; for my eyes have seen Thy Salvation.

Ke

Now and ever, and to the ages of ages. Amen


TO
NE

Thy Burial for three day Thou despoiled Death, and by Thy Lifebearing Rising Thou raised corrupted humanity, O Christ God, as Thou lovest mankind: Glory to Thee!

Amin.

Festal Kathisma Presentation of Christ -

Horos

Angelikos ekplittestho to Thavma, vroti de tes fones anakraxomen imnon, orontes tin afaton tou Theou sigkatavasin. On gar tremousi ton Ouranon e dinamis, giralee nin enagkalizonte hires ton Monon Filanthropon.

Let the

Fos

is apokalipsin, ethnon epefanas Kyrie, epi koufis kathimenos, nefelis O Ilios tis Dikeosinis, Nomou to skiodes, apopliron ke tin arhin, kathipofenon tis Neas Haritos. Dio Se Thesamenos, O Symeon anekravgazen: Ek fthoras me apolison, oti idon Se simeron!

As

Choir of Angels be amazed at this Wonder, and let us mortals raise our voices in Hymns, beholding the Ineffable Condescension of God. Aged arms now embrace Him before Whom the Powers of Heaven tremble He Who alone Loves mankind.
(7) V
ARYS

a Light to Enlighten the Gentiles, Thou has made Thyself manifest, O Lord: the Sun of Righteousness seated upon a swift Cloud, Thou has fulfilled the Shadow of the Law and shown forth the Beginning of the New Grace. Therefore, beholding Thee, Symeon exclaimed aloud: Now let Thou Thy servant depart from corruption, for I have seen Thee today!

Esfragismenou

Second Kathisma of the Resurrection TONE

-GR

AVE

tou mnimatos, i Zoi ek tafou anetilas Hriste O Theos: ke ton thiron keklismenon, tis Mathites epestis, i pantaon anastasis: Pnevma evthes di afton egkenizon imin, kata to Mega Sou Eleos.

While the Tomb was sealed, Christ God,


Thou Dawned, O Life, from the grave; and while the doors were shut, Thou, the Resurrection of all, came to Thy Disciples, through them renewing a right Spirit in us, according to Thy Great Mercy!

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Epi


to mnima edramon Ginekes, meta dakrion Mira ferouse, ke Stratioton filassonton se, ton ton olon Vasilea,

> Glory to the Father, and to the Son, Bringing


and to the Holy Spirit

Fos

is apokalipsin ethnon, ke doxan laou Sou Israil.

Light for Revelation to the Gentiles and for Glory to Thy people Israel.
OF

sweet spices with their tears, the Women ran to the Tomb, and while soldiers guarded Thee, the
CHRIS
T

14. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

CHRIST 2 FEBRUAR

2014

32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

ON OF

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 3.

elegon pros eaftas: Tis apokilisi imin ton lithon? Anesti O megalis Voulis Angelos, Patisas ton Thanaton. Pantodiname Kyrie, Doxa Si.

Ke

Amin O

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen


1

King of all, they said to one another: Who will roll away the stone for us? The Angel of Great Counsel has Risen, trampling on Death. All Powerful Lord: Glory to Thee!

Festal Exaposteilarion Presentation of Christ -TONE

En

Pnevmati to Iero, parastas O Presitis, agkales ipedexato, ton tou Nomou Despotin, kravgazon. In tou desmou me, tis sarkos apolison, os irikas en Irini. Idon gar tis ofthalmis, apokalipsin ethnon, ke Israil Sotirian.

The

Second Festal Kathisma Meeting/Presentation of Christ TO


NE

Holy Spirit brought the Elder into the Temple, and taking into his arms the Master of the Law, he cried: Now let me depart in Peace from the bonds of the flesh according to Thy Word, for my eyes have seen the Revelation that brings Light to the Gentiles, and the Salvation of Israel. (2)

on Sin to Patri epi Thronou Agiou, elthon epi tis gis ek Parthenou etehthi, ke vrefos egeneto, hronis on aperigraptos. On dexamenos O Symeon en agkales, heron elege. Nin apoliis, iktirmon evfranas ton doulon Sou.

He

Who is with the Father upon the Holy Throne, coming to erth, is Born of a Virgin; and He Who is Uncircumscribed by time becomes a Babe. Symeon received Him in his arms and said, rejoicing: Now, O Merciful Lord, let me depart in Peace, for Thou has made glad Thy servant.
TO
NE

Lauds: The Praises to God - Psalm 148

Pasa

ALL CREATI ON PRAISES THE LORD OUR GOD

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo. piise en aftis krima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou. lisas thanatou ta desma: Evangelizou gi Haran Megalin: enite Ourani Theou tin Doxan.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God. all His Powers. To Thee praise is due, O God.
- TONE (7) VARYS /GRAVE

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,

Third Festal Kathisma Meeting/Presentation -

Nipliazi

di eme O Paleos ton imeron Katharsion kinoni O Katharotatos Theos, ina tin Sarka Pistosi mou tin ek Parthen. Ke tafta Symeon Mystagogoumenos, epegno ton afton Theon Fanenta Sarki. Ke os Zoin ispazeto, ke heron presvitikos anekravgazen: Apolison me. Se ga katidon tin zoin ton apanton.

The

> Doxa Amin Nipliazi

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon. di eme O Paleos ton imeron Katharsion kinoni O Katharotatos Theos, ina tin Sarka Pistosi mou tin ek Parthen. Ke tafta Symeon Mystagogoumenos, epegno ton afton Theon Fanenta Sarki. Ke os Zoin ispazeto, ke heron presvitikos anekravgazen: Apolison me. Se ga katidon tin zoin ton apanton.
LL

> Glory to the Father, and to the Son, Amen The Ancient

Ancient of Days for my sake became a Child God the Most Pure receives Purification so that He may confirm the reality of the human Flesh that He took from the Virgin. Symeon, intiated into the Mystery, acknowledged Him as God Made Manifest in the Flesh. He greeted Him as Life and with rejoicing, he cried in his old age: Let me depart, for I have seen Thee, the Life of all!

Tou

Lauds- Stihera of the Resurrection

To

Anesti Hristos ek nekron, Enite

Christ has Risen from the dead, loosing Praise God in His Saints; Having

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. the bonds of Death: earth proclaims the Good Tidings of Great Joy: Heaven sings out the Glory of God!

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages. of Days for my sake became a Child God the Most Pure receives Purification so that He may confirm the reality of the human Flesh that He took from the Virgin. Symeon, intiated into the Mystery, acknowledged Him as God Made Manifest in the Flesh. He greeted Him as Life and with rejoicing, he cried in his old age: Let me depart, for I have seen Thee, the Life of all!
NE

Anastasin Enite

ton Theon en tis Agiis Afton. Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou. Hristou theasameni, proskinisomen Agion Kyrion, Iisoun ton Monon Anamartiton.

praise Him in the firmament of His Power.

Hristou

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. tin Anastasin, proskinountes ou pavometha: Aftos gar imas esosen, ek ton anomion imon: Agios Kyrios Iisous, O dixas tin Anastasin.

Praise Him for His Mighty Acts; We

seen the Resurrection of Christ, let us worship Holy Lord Jesus, the only Sinless One. praise Him according to the greatness of His Majesty.

Enite

SMA

LITA

NY

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara .

Praise

do not cease to worship Christs Resurrection, for He has Saved us from our iniquities, Holy is Lord Jesus Who showed forth the Resurrection. Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp.

Resurrection Iperkoi
imeteran morfin analavon, ke ipominas Stavron Somatikos, soson me ti Anastasi Sou, Hriste O Theos, os filanthropos.

TO

(7) VARYS/GRAV

Christ

God, Who took our form and endured the Cross in the Body, Save me by Thy Resurrection, as Thou Lovest mankind.
OF

Ti antapodosomen to Kyrio, peri panton What


on antapedoken imin? Di imas Theos en anthropis: dia tin kataftharisan fisin, O Logos sarx egeneto, ke eskinosen en imin: pros
32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

return shall we make to the Lord for all that He has given back to us? For us God came among men; for our corrupted nature the Word became Flesh and dwelt amongst us:
CHRIS
T

4. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

CHRIS

2 FEBRUARY 2014

ON OF

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 13.

Apedokas mi evoa Symeon, tou Sotirious Thou


Sou Hriste agaliasin, apolave Sou ton latrin, ton ti skia kekmikota, Neon tis Haritos, Ierokirika Mystin, en enesi Megalinonta.

Ke

Amin. Theotoke, Ieropreos

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. i Elpis panton ton Hristianon, Skepe, Frouri, Filatte tous Elpizontas is Se anthomologito, Anna ipofitevousa, i sofron ke Osia, ke Presvira to Despoti, en to Nao diarridin, tin Theotokon de anakirittousa, pasi tis prousin emegalinen.

Now

hast committed to me the Exceeding Joy of Thy Salvation, O Christ, cried Symeon, Take Thy servant who is weary of the shadow, and make him a New Preacher of the Mystery of Grace, as he magnifies Thee in praise.

Resurrection Anabathmi
ANTIPHON ON A

Tin ehmalosian Sion ek planis epistrepsas kame, Sotir, Zooson, exeron doulopathias.
drepsete

TONE

(7) VARYS/GRAV

ANTIPHON 1

En to noto O spiron thlipsis, nistias meta He >Doxa Amin >Agio


dakrion, outos haras dragmata aizootrofias Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

O Saviour, Thou delivered Zion held captive by error. Raise me also from the servitude of my passions, and grant me Life.
who sows sorrow in the South and Fasting with tears shall bountifully reap nourishment everlasting.

Amen O Theotokos, Holy

and ever, and to the Ages of ages. Thou Hope of all Christians, Protect, watch over, and guard all who put their hope in Thee.

>Glory

Katavasia of the 9th Ode Meeting/Presentation of Christ

Hannah, sober in spirit and venerable in years, with reverence confessed the Master freely and openly in the Temple; and proclaiming the Theotokos, before all who were present.she magnified Her.

Pnevmati, Pigi ton Thion thisavrismaton, ex ou Sofia, sinesis, fovos. Afto enesis, Doxa, Timi ke Kratos.

Amen >The Holy

to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit, Now and ever and to the Ages of Ages. Spirit is the Well-spring of Divine Treasures from Whom comes Wisdom, Prudence, and Awe. To Him belongs Praise, Glory, Honour and Power.

ANTIPHON ON B

Theotoke,

i Elpis panton ton Hristianon, Skepe, Frouri, Filatte tous Elpizontas is Se Nomo Skia ke grammati, tipon katidomen i Pisti. Pan arsen, to tin mitran dianigon, Agion Theo. Dio Prototokon Logon Patros Anarhou Iion, Prototokoumenon Mitri, epirandro, Megalinomen
L

En

In the Shadow and the letter of the Law,


let us, the Faithful, discern a figure: every male child who opens the womb shall be Sanctified to God. Therefore, we Magnify the First Born Word and Son of the Father Without Beginning, the First Born Child of a Mother who had not known man.

Virgin Theotokos, Thou Hope of all Christians, Protect, Watch over and Guard all those who put their Hope in Thee.

Tou

Ean mi Kyrios ikodomisi Ikon ton tis psihis, matin kopiomen. Plin gar Aftou, ou proxis, ou logos telite.
Karpou tis Gastros i Agii Pnematokinitos, Anavlastousi patroa Dogmata iithesias. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

ANTIPHON 2

The

Unless the Lord builds the house of the soul, we labour in vain. For without Him, neither word nor deed can be accomplished.

>Doxa Amin >Agio

>Glory

Saint, the Fruit of the Womb, Spiritually Inspire and Regenerate the Teachings of our Fathers, concerning our adoption by God.

SMAL

LITANY

Tenth Resurrection Exaposteilarion

Pnemati, ta simpanta to ine ehi. Pro panton gar Theos, ton olon Kyriotis, Fos aprositon, Zoi ton panton.

Amen >The Holy Spirit holds the existence of They who fear the Lord have found the Way of Life. They are Blessed with Pure Glory, now and forever more.
the world. He is, before all, Lord of all, Unapproachable, Light and Life of all.

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Tiveriados

Thalassa, sin pesi Zevedeou, Nathanil to Petro te, sin disin allis pale, ke Thoman ihe pros agran. I, Hristou ti prostaxi, en dexiis halasantes, plithos elkon ihthion, on Petros gnous, pros afton eniheto, is to triton, fanis, ke arton edixe, ke ihthin ep anthrakon.

Verily,

ANTIPHON ON

the two sons of Zebedee with Peter and Nathaniel and two others and Thomas were fishing in the Lake of Tiberias, who by the Command of Christ cast the net on the right side and drew out much fish. And when Peter knew Him he went to Him, swimming. This, then, was a third Appearance of the Lord, when He showed them bread and fish on the live coals.

I fovoumeni ton Kyrion, odous Zois evrontes, nin ke ai Makariounte Doxi akirato.

ANTIPHON 3

Kiklo

>Doxa Amin >Agio

tis Trapezis Sou, os stelehi vlepon ta ekgona Sou, here, evfrenou, prosagon tafta ton Hristo, pimenarha. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Rejoice, >Glory

and be glad, O Shepherd, seeing Thy descendants as saplings round about Thy Table, and offer them unto Christ. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Pnevmati, Vithos Harismaton, Ploutos Doxis, Krimaton Vathos Mega, Omodoxon Patri ke Io.

Amen >The Holy


ON OF

Spirit is the Abundance of Gifts, the Wealth of Glory, the Great Depth of Judgements, for He is
CHRIS
T

12. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

OF

CHRIST 2 FEBRUAR

2014

32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 5.

Latevton gar.

Festal Prokeimenon Meeting of Christ

worshipped and is equal to the Father and the Son in Glory. Name shall be remembered from generation to generation.(2)

En

Mnisthisome
STIHOS:

Mnisthisome

Exirevxato i kardia mou Logon Agathon. Lego ego ta erga mou to Vasili. I glossa mou kalamos grammateos oxigrafon.
tou Onomatos Sou en pasi genea ke genea.

tou Onomatos Sou en pasi genea ke genea. (2)

Thy

VERSE:

Thy Name shall be remembered from generation to generation.

Nomo, skia ke grammati, tipon katidomen i Pisti, pan arsen to tin Mitra dianigon, Agion Theo, dio prototokon Logon, Patros anarhou Iion, prototokoumenon Mitri apirandro, Megalinomen.

The

Mitroparthene En

Thy

Name shall be remembered from generation to generation.

Agni, ti prosferis to Nao, Neon vrefos apodous en agkales Symeon.

shadow and letter of the Law, let us, the Faithful, discern a Figure: every male child who opens the womb shall be Sanctified to God. Therefore the Firstborn Word and Son of the Father Without Beginning, the Firstborn Child of a Mother who had not known man do we Magnify.

SMALL LITANY & PRAISES TO ALMIGHTY GOD

Holy Gospel According to St Luke 2 : 25 - 32

To

Ke O

kero ekino in anthropos Ierousalim, O Onoma Symeon.

en

At

anthropos outos dikeos ke evlavis, prosdehomenos paraklisin tou Israil.

And

that time, there was a man in Jerusalem whose name was Symeon. that man was Righteous and Devout, waiting for the Consolation of Israel.

Nomo, skia ke grammati, tipon katidomen i Pisti, pan arsen to tin Mitran dianigon, Agion Theo, dio prototokon Logon, Patros anarhou Iion, prototokoumenon Mitri, apirandro, Megalinomen.

The

Pure Virgin Mother, why did Thou bring into the Temple an Newborn Babe and commit Him into the hands of Symeon. shadow and letter of the Law, let us, the Faithful, discern a Figure: every male child who opens the womb shall be Sanctified to God. Therefore the Firstborn Word and Son of the Father Without Beginning, the Firstborn Child of a Mother who had not known man do we Magnify. Thee, O Creator, I now seek release, for I have beheld Thee, O Christ, my Salvation and my Light. old the people offered a pair of doves and two young pigeons. In their stead, the Godly Elder and Hannah the Prophetess, sober in spirit, Ministered and gave Glory to the Child of the Virgin, the Only Begotten Son of the Father, as He was brought into the Temple. Whom the Ministers at the Liturgy on High Entreat with trembling, here below Symeon took into his arms. old the people offered a pair of doves and two young pigeons. In their stead, the Godly Elder and Hannah the Prophetess, sober in spirit, Ministered and gave Glory to the Child of the Virgin, the Only Begotten Son of the Father, as He was brought into the Temple.

Nin Tis

Ke Pnevma Agion in ep afton. Ke in afto Kehrimatismenn

Ke ilthen en to Pnevmati is to Ieron. Ke

ipo tou Pnevmatos tou Agiou mi idin Thanaton, prin i idi ton Hriston Kyriou.

And the Holy Spirit was upon him. And it was revealed to him by the Holy And he came by the Holy Spirit into the And
Temple.

Apolisin Zito apo Sou tou Plastourgou, oti idon Se Hriste, to Sotirion mou Fos. prin Neognon trigonon zevgos dias te in neoson, anth on O Thios Presvis, ke Sofron Anna Prophitis, to ek Parthenou tehthenti, ke io gono Patros, en to Nao Prosionti, Litourgontes emegalinon.

From Of

Spirit that he should not see Death before he had seen the Lords Christ.

en to iagagin tous gonis to Pedion Iisoun tou Piise Aftou kata to ithismenon tou Nomou peri aftou ke Evlogise ton Theon ke ipe: Nin apoliis ton doulon Sou, Despota, kata to rima Sou, en Irini. Oti idon i ofthalmi mou to Sotirion Sou, O itimasas kata prosopon panton ton laon - Fos is apokalipsin ethnon ke Doxan Laou Sou Israil.

> Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

when the parents brought in the Child Jesus, to do for Him according to the custom of the Law, he took Him up in his arms and Blessed God and said: Lord, now let Thy servant depart in Peace, according to Thy Word, for my eyes have seen Thy Salvation, which Thou has prepared before the sight of all people a Light to Lighten the Gentiles, and the Glory of Thy People, Israel.

On Tis

i ano Litourgi tromo Litanevousi, kato nin O Symeon agkalizete hersi.

Him Of

PEOPLE

>Glory to Thee, O Lord:

Glory to

prin Neognon trigonon zefgos, dias te in Nesoson, anth on O Thios Presvis, ke sofron Anna Profitis, to ek Parthenou tehthenti, ke io gono Patros, en to Nao Prosionti, Litourgountes emegalinon.

Thee! RESURRECTION PRAYER & PSALM 50/51

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati I


ti fisi men monas, tis prosopis de Trias, Filatte tous doulous Sou tous Pistevontas is Se.

> Glory to the Father, and to the Son, O


and to the Holy Spirit Thou Who by Nature is One but in Persons Three, watch over Thy servants who put their Faith in Thee.

Hymns of

Divine M ercy

> Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati >Tes


tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

> Glory to the Father, and to the Son, >Through


and to the Holy Spirit the Intercessions of the Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.
CHRIS 2 FEBRUARY 2014

6. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

OF

32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

ON OF

CHRIS

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 11.

Astekto

piri enothentes, i theosevias proestotes Neanei. Ti flogi de mi lovithentes, thion imnon emelpon. Evlogiete panta ta Erga ton Kyrion, ke iperipsoute is pantas tous eonas!

Standing together in the unbearable fire


yet not harmed by the flame, the Children, Champions of Godliness, sang a Divine Hymn: O All you Works of the Lord: Bless the Lord and exalt Him above all forever!

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.
TO
NE

Now

Amin >Tes

Amen >Through

and ever, and to the Ages of Ages.

>Tin Theotokon

The Festal Magnificat Meeting of Christ


with hymns let us Magnify!

the Intercessions of the Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.
2

ke Miter to Fotos: en imnis timontes Meglinomen!

>The Theotokos and Mother of the Light:


3

Festal Idiomelon Meeting/Presentation of Christ


(6) P
LAGAL

Festal Ode 9 Presentation of Christ TONE

Eleison

Akatalipton esti, to teloumenon en Si, ke That


Angelis ke vrotis, Mitroparthen Agni.

Agkalizete Voulithis Genos Defte

hersin, O Presvitis Symeon, ton tou Nomou Piitin, ke Despotin tou Pantos. O Plastourgos, ina sosi ton Adam, Mitran okise tin Sin, tis Parthenou ke Agnis.

Symeon the Elder takes in his arms the


Maker of the Law and Master of all.

which is fulfilled in Thee is beyond the Understanding of Angels and mortals, O Pure Virgin Mother.

Anigestho i Pili tou Ouranou simeron.

me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou. O gar anarhos Logos tou Patros, arhin lavon hronikin, mi ekstas tis aftou Theotitos, ipo Parthenou os vefos tessarkonthimeron, Mitros ekon prosferete en Nao to Nomiko. Ke touton agkales isdehete O presvis, apolison, krazon O doulos to Despoti: I gar ofthalmi mou idon to Sotirion Sou. O elthon is ton kosmon sose genos anthropon, Kyrie, Doxa Si!

Have

Let

mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy; according to the multitude of Thy Mercies do away mine offences. the Gates of Heaven be opened today, for He Who is without beginning the Word of the Father has made a beginning in time without forsaking His Divinity, and as a Babe forty days old, is of His own Will brought by the Virgin, His Mother, as an Offering at the Temple of the Law. The Elder received Him in his arms, crying as a servant to the Master: Let me depart, for mine eyes have seen Thy Salvation! > Glory to Thee, O Lord, Who has come into the world to Save mankind!

The

apan ton vroton, Makarizi Se Agni, ke Doxazi Se Pistos, os Mitera tou Theou. idete Hriston, ton Despotin tou pantos, on vastazi Symeon simeron en to Nao.

Every

Creator, wishing to Save Adam, took up His Dwelling in Thy Pure and Virgin Womb. generation of mortal nature Blesses Thee, O Pure Virgin, and in Faith Glorifies Thee as Mother of God.

Come and behold Christ, the Master of Thou


all, Whom Symeon carries today in the Temple. looks down upon the earth and makes it tremble. How then can I, aged and weary, hold Thee in my arms? PRAYER OF SALVATION

Epivlepis Sisas I

pros tin gin, ke piis tremin aftin, ke pos geron kekmikos, Se katehi en hersi?

eti Symeon eos ide ton Hriston, ke evoa pros Afton: Nin apolisin zito!

Symeon had lived for many years when The Mystic Tongs who has Conceived in O
Thy Womb Christ the live coal, art Thou O Mary. God Pre-Eternal, of Thine own Will Thou became Man and were presented at the Temple at Forty Days. he beheld Christ and exclaim aloud to Him: Now do I seek my release!

Ouketi

Resurrection Kontakion

TO

NE

(7) V

ARYS

/GR

AVE

Thelon

lavis i Mystiki, i ton anthraka Hriston sillavousa en gastri, si iparhis Mariam. eninthropisas, O Theos, ke Nao tessarakonthimeros. proanarhos prosferese,

to kratos tou Thanatou, ishise katehin tous vrotous: Hristos gar katilthe sintrivon, ke lion tas dinamis aftou: desmite O Adis, Profite simfonos agallonte, epesti legontes, Sotir tis en pisti: EXERHESTHE I PISTI IS TIN ANASTASIN.

No longer does the might of Death have


power to keep mortals captive: for Christ came down, breaking in pieces and destroying its power. Now Hades is bound, the Prophets with Joy in unison declare: The Saviour has appeared to those with Faith. COME OUT YOU FAITHFUL TO THE RESURRECTION!

Etreme

Resurrection Ikos

TONE (7) V

ARYS

/GRAV

Katelthont ex Ouranou, ton Despotin tou


IRMOS:

Having
IRMOS

Lamprinon mou tin psihin ke to Fos to esthiton opos ido katharos, ke kirixo Se Theon.

pantos, ipedexato afton Symeon O Ierefs.

Illuminate my soul and the light of my senses that I may behold Thee in Purity, and proclaim that Thou art God.
CHRIST 2 FEBRUAR 2014

come down from Heaven, the Lord of all was received by Symeon the Priest.

katothen ta katahthonia simeron, O Adis ke O thanatos ton ena tis Triados: i gi ekonito, pilori de Adou idontes Se eptixan: i ktisis de pasa sin tis Profites herousa psalli Si, peinikion odin to litroti imon Theo, to katalisanti nin thanatou tin dinamin. Alalazomen ke voisomen to Adam, ke tis ex Adam. XILON TOUTON ISIGAGEN EXERHESTHE I PISTI IS TIN ANASTASIN.

All that is beneath the earth, Hades and


Death, trembled today before One of the Trinity: the earth quaked, the Gate-keepers of Hades, when they saw Thee, quailed! All Creation, rejoicing wiht the Prophet, sins Thee a Song of Victory, our Redeemer and God Who destroyed the power of Death. Let us shout with Joy and cry out to Adam and to Adams race: COME OUT, YOU FAITHFUL, TO THE RESURRECTION!
ON OF

10. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

OF

32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

CHRIS

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 7.

Festal Kontakion Presentation of Christ


BY ST ROM
ANOS THE

ME

LODIST

- T

ONE

Katavasia of the Meeting/Presentation


ODI 1

TONE

Mitran Parthenikin Agiasas to Toko Sou ke hiras tou Symeon evlogisas, os eprepe, profthasas ke nin esosas imas, Hriste O Theos. All irinefson en polemis to plitevma ke krateoson Vasilis, ous igapisas, O Monos Filanthropos.

Thou Who

has Sanctified by Thy Birth a Virgin Womb and fittingly Blessed the hands of Symeon, Thou art come, O Christ our God, and on this day has Saved us Grant Peace to Thy Commonwealth in times of Battle, and Strengthen the Orthodox People whom Thou has Loved, O Thou Who alone Loves mankind. us run to the Theotokos, desiring to behold Her Son brought to Symeon. The Bodiless Powers, looking at Him from on High, are filled with amazement, saying: Now we behold Wondrous and Most Marvellous Things, beyond understanding and telling! He Who created Adam is carried as a Babe! He Who cannot be compassed is compassed by the arms of the Elder! He Who rests Uncircumscribed in the Bosom of His Father, is voluntarily circumscribed in Flesh but not in Divinity He Who alone Loves mankind! the 2nd day of this month we celebrate the Meeting (Presentation) of our Lord and God and Saviour, Jesus Christ, in the Temple, wherein the Righteous St Symeon received Him into his arms. this day we Commemorate the Holy Martyr, ST Agathodoros of Tyana, Cappadocia the True God be Glory Dominion to the Ages. and

Herson

ODE 1

avissotokon, pedon ilios, epepolefse pote. Osi tihos gar epagi, ekaterothen idor, lao pezopontoporounti, ke thearestos melponti. Asomen to Kyrou. Endoxos gar Dedoxaste.

The

Festal Ikos Presentation of Christ

ODI 3

ODE 3

sun once shone with its rays upon dry land in the midst of the deep. For the water on both sides became firm as a wall while the people crossed the sea on foot, offering this song acceptable to God: Let us sing to the Lord, for He has been greatly glorified!

Ti

Theotoko prosdramomen, i voulomeni katidin ton Iion aftis, pros Symenon apagomenon, on per Ouranothen i Asomati Vlepontes, exeplittonto legontes, Thavmasta Theoroumen nini ke paradoxa, akatalipta, afrasta, O ton Adam dimiourgisas vastazete os vrefos, O ahoritos horite en agkales tou Presvitou, O epi ton kolpon aperigraptos iparhon tou Patros aftou, ekon perigrafete sarki, ou Theotiti, O Monos Filanthropos.

Let

To

stereoma, ton epi si pepithoton, stereoson Kyrie tin Ekklisian, in ektiso, to Timio Sou Emati.

ODI 4

ODE 4

Lord, the firm foundation of those who put their trust in Thee, do Thou confirm the Church, which Thou hast purchased with Thy Precious Blood. Virtue, O Christ, has covered the Heavens, for proceeding forth from the Ark of Thy Sanctification, from Thine undefiled Mother, Thou hast appeared in the Temple of Thy Glory as an Infant in arms, and the whole world has been filled with Thy praise.

Ekalipsen

Ouranous, i Areti Sou Hriste. Tis kivotou gar Proelthon, tou Agiasmatos Sou, tis afthorou Mitros, en to Nao tis Doxis Sou, ofthis os vrefos agkaloforoumenos, ke eplirothi ta panta, tis Sis Eneseos.

Thy

ODI 5

ODE 5

Os

Synaxarion 2 February

Ti

B tou aftou minos, i Ipapanti tou Kyriou imon Iisou Hristou, en i edexato Afton is tas agkalas aftou ODikeos Symeon.

On

iden Isaes simvolikos, en Throno epirmeno Theon, ip Angelon Doxis Doriforoumenon, O talas! Evoa, ego! Pro gar idon Somatoumenon Theon. Fotos anesperou, ke Irinis Desponzonta

In

ODI 6

ODE 6

a figure Isaiah saw God upon a Throne, lifted up on high and borne in triumph by Angels of Glory; and he cried: Woe is me! For I have seen beforehand God made Flesh, Lord of the Light that knows no evening and King of Peace.

Evoise Si, idon O Presvis, tis ofthalmis to The Elder, having seen with his eyes the
Sotirion, O lais epesti. Hriste:, Si Theos mou.
ODI 7

Ti afti imera, Mnimi tou Agiou Martyros On


Agathodorou.

Ek Theou

Afto

Amin

to Theo i Doxa ke Kratos is tous eonas.

To

ODE 7

Salvation that has come to the people, cried aloud to Thee: O Christ Who comes from God: Thou art my God.

Se

Amen

ton en piri drosisanta, Pedas theologisants, ke parthenon akirato enikisanta, Theon Logon imnoumen, efsevos melodountes. Evlogitos O Theos, O ton Pateron imon.

O Word of God Who in the midst of the


Fire hast dropped Dew upon the Children as they discoursed on things Divine, and who hast taken up Thy dwelling in the Pure Virgin: Thee do we praise as with piety we sing: O God of our Fathers, Blessed art Thou!

ODI 8

>Enoumen,

ODE 8

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrion

ke

>We praise, we Bless and we Worship


the Lord!

8. 32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I O N

OF

CHRIS

2 FEBRUARY 2014

32ND SUNDAY AFTER PENTECOST - M E E T I N G / P R E S E N T A T I

ON OF

CHRIS

2 F E B R U A R Y 2 0 1 4 9.