Você está na página 1de 4

3. svibnja 2013.

Anton Pavlovi ehov (1860.-1904.)


rus i !ri!ovje"a i "ra#atiar u$ %au!assanta najve&i novelist euro!s o' reali$#a

Tri sestre ( "ra#a (4 ina)


kratak sadraj ()#ate u bilje*ni+a#a.)

ehovljeva lirska drama ili drama ugoaja (statina drama) ( u nji#a #alo "o'a,aja- !ro*ete !esi#istini# u'o,aje# e*nje i sjete

Obiljeja ehovljeve dramske tehnike: "e$inte'ra+ija ra"nje (naru.avanje +jelovitosti) o"ustajanje o" ja ih "ra#s ih ara tera lirs a at#os/era (na'lasa na osje&aji#a- #onolo$i) nova u!oraba "ijalo'a i #onolo'a uvo,enje #o"ernih te#a i #otiva si#boli a i lajt#otivi i$ostana "ra#s e na!etosti i$bje'avanje veli ih s+ena unutarnji su obi va*niji o" vanjs ih va*nost stan e i$ra*ajnost 'la$be i $vunih e/e ata
1

realistiki elementi u ehovljevi# "ra#a#a0 obini lju"i- obine su"bine modernistiki elementi u ehovljevi# "ra#a#a0 li ovi nisu ti!ini $a ne e "ru.tvene slojeve1 u#jesto "o'a,aja i$nosi stanje "u.e1 lirs a at#os/era- uvo,enje si#bola- 'la$be- s+ens ih "etalja- lajt#otiva

ehovljev dramski dijalog svojo# stru turo# o"ra*ava ne#o'u&nost istins e o#uni a+ije (li ovi ra$'ovaraju- ali ao "a se ne slu.aju- "ijalo$i se ras!a"aju u #onolo'e)

ehovljeve

teme0

!ro#a.enost

*ivotnih

su"bina-

ne#o'u&nost

!ro#jene-

ne#o'u&nost !rave lju"s e tra*enje vlastito' i"entiteta

o#uni a+ije- otu,enje- !ro!a"anje starih vrije"nosti-

ehovljevi likovi0 !asivni su i hi!ersen$ibilni (e#o+ionalno o!tere&eni)- osje&aju bes#islenost i banalnost svoje'a !ostojanja te se is+r!ljuju u e*nja#a $a lje!.i# i is!unjeniji# *ivoto#

)bsenova Nora
- dramska radnja o#orna "ra#a - vrsta- $ani#ljiva s jasno uoljivi# /a$a#a "ra#s e o#!o$i+ije - va*na- ostvaruje se analiti o# "ra#s o# tehni o# i "ru'i# sre"stvi#a -vanjski0 2ora3 4el#er -unutarnji0 su ob unutar sa#o' li a - re"u+ira se broj li ova - dijalog (va*no sre"stvo ra$vijanja su oba #e,u li ovi#a- sre"stvo ostvarivanja at#os/ere i si#boli e) - monolog (ne u!otrebljava se) - ne$natno o"stu!anje o" !ravila - !o"jela na inove i !ri$ore -te#a tra*enja vlastito' i"entitetasa#oostvarivanja- ne#o'u&nost o#uni a+ije - 5ut ina u&a- 2orin !les- bo*i&no i.e ivanje

ehovljeve Tri sestre


- lirs a "ra#a - "e$inte'ra+ija "ra#s e ra"nje oja se ras!a"a na /ra'#ente - !osve i$ostaje- "ra#s o se #ije.a s lirs i#

- dramska napetost

- dramski sukob - likovi - dijalog i monolog

- va*ni sa#o unutranji su obi - veli i broj li ova - "ijalo$i#a se ne ra$vijaju su obira$vijaju se na #onolo'e - stan e i .utnje ($naajna ulo'a)

- odnos prema trima dramskim jedinstvima (#jesto- vrije#e- ra"nja) - struktura dramskog teksta - nove teme i motivi

- ra"nja nije je"instvena- traje 4 'o"ine - !o"jela na inove -te#a tra*enja vlastito' i"entitetaotu,enja i ne#o'u&nost o#uni a+ije- bes#isla *ivota i bes!ers!e tivnosti - broj 3- %os va (lajt#otiv)- !o*arsi#boli a 'o"i.njih "oba

- simbolika (na'la.ena u oba "jela)