Você está na página 1de 24

B Ti chnh

Cng ho x hi ch ngha Vit Nam

-----*----S: 144 /2001/QBTC

c lp - T do - Hnh phc
---------------------------------H ni, ngy 21 thng 12 nm 2001

Quyt nh ca b trng B Ti chnh

V vic b sung, sa i Ch k ton doanh nghip va v nh


ban hnh theo Quyt nh s 1177 TC/Q/CKT ngy 23/12/1996
b trng B Ti chnh

- Cn c Lut doanh nghip s 13/1999/QH 10 ngy 12 thng 6 nm


1999;
- Cn c Php lnh K ton v Thng k ngy 20/5/1988;
- Cn c Ngh nh s 15/CP ngy 2/3/1993 ca Chnh ph quy
nh v nhim v, quyn hn v trch nhim qun l Nh nc ca B,
c quan ngang B;
- Cn c Ngh nh s 178/CP ngy 28/10/1994 ca Chnh ph
quy nh chc nng, nhim v v t chc b my B Ti chnh;
p ng yu cu qun l kinh t, ti chnh ca cc doanh
nghip va v nh thuc khu vc kinh t t nhn v cc i tng c lin
quan, theo ngh ca V trng V Ch k ton v Chnh vn
phng B Ti chnh,
Quyt nh:

iu 1: Ban hnh km theo quyt nh ny Quy nh sa i,


b sung Ch k ton doanh nghip va v nh ban hnh km theo
Quyt nh s 1177 TC/Q/CKT ngy 23/12/1996 ca B Ti chnh.
iu 2: Ch k ton doanh nghip va v nh ban hnh theo
Quyt nh s 1177 TC/Q/CKT v Quy nh sa i, b sung
Ch k ton doanh nghip va v nh ban hnh theo Quyt nh
ny p dng cho cc doanh nghip thuc mi lnh vc trong c nc l
cng ty trch nhim hu hn (TNHH), cng ty c phn, cng ty hp
danh, doanh nghip t nhn v hp tc x (HTX, tr HTX nng nghip v
HTX tn dng nhn dn).
iu 3: Ch k ton doanh nghip va v nh khng p dng
cho doanh nghip Nh nc (DNNN), DNNN chuyn thnh cng ty
1

TNHH 1 thnh vin, cng ty c phn nim yt trn th trng chng


khon v cng ty chng khon c phn.
iu 4: Cc doanh nghip thuc i tng p dng Ch k ton
doanh nghip va v nh quy nh ti iu 2 khng phi thc hin
Ch bo co ti chnh doanh nghip ban hnh theo Quyt nh s
167/2000/Q-BTC ngy 25/10/2000 ca B Ti chnh.
iu 5: Quyt nh ny c hiu lc thi hnh t ngy 1/1/2002.
iu 6: Cc Thu cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng phi
hp vi cc ngnh c lin quan gip U ban nhn dn tnh, thnh ph
trc thuc Trung ng hng dn v kim tra thc hin Ch k ton
doanh nghip va v nh cc n v trn a bn qun l.
V trng V Ch k ton, Tng cc trng Tng cc thu,
Chnh vn phng B, Cc trng Cc ti chnh doanh nghip v Th trng cc n v c lin quan chu trch nhim hng dn, kim tra v thi
hnh quyt nh ny./.
Ni nhn:

KT. B trng B Ti chnh

- Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph;


- Cc B, c quan ngang B, c quan
thuc Chnh ph;
- Vn phng Quc hi;
- Vn phng Ch tch nc;
- Vn phng Chnh ph;
- Vn phng TW ng;
- Vin kim st nhn dn ti cao;
- To n nhn dn ti cao;
- C quan TW ca cc on th;
- UBND, S Ti chnh- Vt gi, Cc
Thu cc tnh, thnh ph trc thuc
TW;
- Cng bo;
- Cc n v thuc, trc thuc B Ti
chnh;
- Lu VP, V CKT.

Th trng

k
Trn Vn T

B Ti chnh

Cng ho x hi ch ngha Vit Nam

-----*-----

c lp - T do - Hnh phc
----------------------------------------------------H ni, ngy 21 thng 12 nm 2001

Quy nh sa i, b sung Ch k ton doanh nghip va v nh Ban hnh theo


Quyt nh s 1177 TC/Q/CKT ngy 23/12/1996 ca B Ti chnh

(Ban hnh km theo Quyt nh s 144 /2001/Q-BTC ngy 21/12/2001 ca B Ti


chnh)

B Ti chnh ban hnh Ch k ton doanh nghip va v nh


km theo Quyt nh s 1177 TC/Q/CKT ngy 23/12/1996. thc hin
Lut doanh nghip s 13/1999/QH 10 ngy 12/6/1999, ng thi khc
phc nhng tn ti ca Ch k ton doanh nghip va v nh, B Ti
chnh quy nh sa i, b sung mt s im trong ch k ton
doanh nghip va v nh ban hnh km theo Quyt nh s 1177
TC/Q/CKT ni trn, nh sau:
I- Chng t k ton
1- B sung 2 mu chng t:

1.1- Bng k mua li c phiu:


1.2- Bng k bn c phiu:

Mu s: 01 - CK
Mu s: 02 - CK

2- Biu mu chng t k ton:


Doanh
nghip ...
a
ch:.............

Mu s 01 - CK
Bng k mua li c phiu

Ngy ... thng ... nm ...

Ban hnh theo Quyt nh s


144/2001/Q-BTC ngy
21/12/2001 ca B Ti chnh

S: ..............
..
- H tn ngi bn li: ...................................... a
ch: .................................
- H tn ngi mua li:........................................a
ch.................................
S

Mnh

Gi thc

TT

Tn, k m
hiu
c phiu

lng

gi

t mua

Theo
mnh gi

S tin
Theo gi
thc t
mua
5

Cng

Tng s tin thc t mua (vit bng


ch):...............................................................................

Ngi bn
(K, h tn)

Ngi mua
(K, h tn)

Lp, ngy ... thng ...


nm ...
Gim c
(K, h tn, ng du)

K ton trng
(K, h tn)

Doanh nghip ......


a ch:.................

Mu s 02 - CK
Ban hnh theo Quyt nh s
144/2001/Q-BTC ngy
21/12/2001 ca B Ti chnh

Bng k bn c phiu
Ngy ... thng ... nm ...
Loi c phiu:......................

S: ................

- H v tn (n v) mua c phiu: ........................................


- a ch: ................................................................................
Gi
Gi thc thc t
t mua li
bn

S
TT

Tn, k m
hiu c
phiu

S lng

Mn
h gi

Cng

Thnh tin
Theo
Theo
mnh
gi
gi
thc t
bn
5
6

Ghi
ch
7

Tng s tin thc t bn (vit bng


ch):...................................................................... .............................................
..........................................................................................
Ngi mua
(K, h tn)

Ngi lp phiu
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

Lp, ngy ... thng ... nm ...


Gim c
(K, h tn, ng du)

II- ti khon k ton


1- B sung cc ti khon trong Bng cn i k ton:
- TK 121- u t ti chnh ngn hn;
- TK 153- Cng c, dng c;
- TK 156- Hng ho;
- TK 242- Chi ph tr trc di hn;
- TK 229- D phng gim gi chng khon u t di hn;
- TK 315- N di hn n hn tr;
- TK 335- Chi ph phi tr;
- TK 341- Vay di hn;
- TK 342- N di hn;
- TK 414- Li nhun tch lu;
- TK 419- C phiu mua li;
- TK 635- Chi ph ti chnh.
2- B sung 02 ti khon ngoi Bng cn i k ton:
- TK 010- C phiu lu hnh;
- TK 011- C tc phi tr, li nhun phi chia.
3- Sa i mt s ti khon:
3.1- TK 152- "Vt liu, cng c".
Ti khon ny c tch thnh 2 ti khon:
- TK 152- Nguyn vt liu: Ti khon ny phn nh gi tr hin c v
tnh hnh bin ng cc loi nguyn vt liu trong kho ca doanh nghip.
- TK 153- Cng c, dng c: Ti khon ny phn nh gi tr hin c v
tnh hnh bin ng cc loi cng c, dng c c trong kho ca doanh
nghip.
3.2- TK 155- "Thnh phm, hng ho".
Ti khon ny c tch thnh 2 ti khon:
- TK 155- Thnh phm: Ti khon ny phn nh gi tr hin c v tnh
hnh bin ng cc loi thnh phm ca doanh nghip.
- TK 156- Hng ho: Ti khon ny phn nh gi tr hin c v tnh hnh
bin ng cc loi hng ho doanh nghip mua v bn.
3.3- TK 159- Cc khon d phng.
Ti khon ny c cc ti khon cp 2 sau:
- TK 1591- D phng gim gi chng khon u t ngn hn;
- TK 1592- D phng phi thu kh i;

- TK 1593- D phng gim gi hng tn kho.


3.4- TK 221- "u t ti chnh" i tn thnh: "u t ti chnh di hn".
Ti khon ny ch phn nh gi tr hin c v tnh hnh bin ng cc
khon u t ti chnh di hn. Ti khon ny c cc ti khon cp 2 sau:
- TK 2211- u t chng khon di hn;
- TK 2212- Gp vn lin doanh;
- TK 2218- u t di hn khc.
3.5- TK 311- Phi tr tin vay.
Ti khon ny c tch thnh 2 ti khon sau:
- TK 311- Vay ngn hn;
- TK 341- Vay di hn
3.6- TK 411- Ngun vn kinh doanh.
Ti khon ny c cc ti khon cp 2 sau:
- TK 4111- Vn gp;
- TK 4112- Thng d vn;
- TK 4118- Vn khc.
3.7- TK 415- Cc qu ca doanh nghip.
Ti khon ny c cc ti khon cp 2 sau:
- TK 4151- Qu d phng v tr cp mt vic lm;
- TK 4152- Qu khen thng;
- TK 4158- Qu khc.
3.8- TK 521- Cc khon gim tr doanh thu.
Ti khon ny c cc ti khon sau:
- TK 5212- Hng bn b tr li;
- TK 5213- Gim gi hng bn.
4- B TK 142 - Chi ph tr trc
5. Danh mc ti khon k ton p dng cho doanh nghip va v nh
(Sau khi sa i, b sung)
TT
1

S hiu TK
Cp 1 Cp 2
2
3

111
1111

tn ti khon

Ghi ch

4
loi tk 1
ti sn lu ng
Tin mt
Tin Vit Nam

Gm c Ngn phiu

1112
2

112
1121
1122

3
4

121
131

133

Ngoi t

Gm c vng, bc,... nu
c

Tin gi Ngn hng


Tin Vit Nam
Ngoi t
u t ti chnh ngn hn
Phi thu ca khch hng

6
7

138
141

Thu GTGT c khu tr


Thu GTGT c khu tr ca
hng ho, dch v
Thu GTGT c khu tr ca
TSC
Phi thu khc
Tm ng

152

Nguyn liu, vt liu

153

Cng c, dng c

10

154

11
12

155
156

Chi ph sn xut, kinh doanh d


dang
Thnh phm
Hng ho

13

157

Hng gi i bn

14

159

1331
1332

1591
1592
1593

Chi tit theo tng khch


hng

Chi tit theo i tng


Chi tit theo yu cu qun
l
Chi tit theo yu cu qun
l
Chi tit theo yu cu qun
l
Chi tit theo yu cu qun
l
Chi tit theo yu cu
qun l
Chi tit theo yu cu qun
l

Cc khon d phng
D phng gim gi chng khon
u t ngn hn
D phng phi thu kh i
D phng gim gi hng tn kho
loi tk 2
ti sn c nh

15

211
2111
2112
2113

16

214
2141
2142
2143

17

221
2211
2212
2218

Ti sn c nh
TSC hu hnh
TSC thu ti chnh
TSC v hnh
Hao mn TSC
Hao mn TSC hu hnh
Hao mn TSC thu ti chnh
Hao mn TSC v hnh
u t ti chnh di hn
u t chng khon di hn
Gp vn lin doanh
u t di hn khc

Chi tit theo tng loi

18

229

19
20

241
242

D phng gim gi chng khon


u t di hn
Xy dng c bn d dang
Chi ph tr trc di hn
Loi tk 3
n phi tr

21
22
23

311
315
331

Vay ngn hn
N di hn n hn tr
Phi tr cho ngi bn

24

333

Thu v cc khon phi np


Nh nc
Thu gi tr gia tng
Thu GTGT u ra

3331
3331
1
3331
2
3332
3333
3334
3336
3337
3338
3339

Thu GTGT hng nhp khu

25

334

Thu tiu th c bit


Thu xut, nhp khu
Thu thu nhp doanh nghip
Thu ti nguyn
Thu nh t, tin thu t
Cc loi thu khc
Ph, l ph v cc khon phi
np khc
Phi tr ngi lao ng

26

335

Chi ph phi tr

27

338

Phi tr, phi np khc


Ti sn tha ch gii quyt
Kinh ph cng on
Bo him x hi
Bo him y t
Doanh thu cha thc hin
Phi tr, phi np khc
Vay di hn
N di hn

3381
3382
3383
3384
3387
3388
28
29

341
342

loi tk 4
Ngun vn ch s hu
30

411
4111

Ngun vn kinh doanh


Vn gp

Chi tit theo yu cu qun


l

4112
4118
31
32
33

412
413
415
4151
4158

34
35

419
421

Thng d vn
Vn khc
Li nhun tch lu
Chnh lch t gi
Cc qu ca doanh nghip
Qu d phng v tr cp mt
vic lm
Qu khen thng, phc li
C phiu mua li
Li nhun cha phn phi

(Cng ty c phn)

Loi TK 5
Doanh thu
36
37

511
521
5212
5213

Doanh thu
Cc khon gim tr doanh thu
Hng bn b tr li
Gim gi hng bn

38

611

Loi tk 6
chi ph sn xut kinh doanh
Mua hng

39
40

632
635

Gi vn hng bn
Chi ph ti chnh

41

642

Chi ph qun l kinh doanh

Chi tit theo hot ng

p dng cho phng php


kim k nh k

Chi tit theo yu cu qun


l

loi tk 7
thu nhp khc
42

711

Thu nhp khc

Chi tit theo hot ng

loi tk 8
chi ph khc
43

811

Chi ph khc

Chi tit theo hot ng

Loi TK 9 - xc nh kt qu
kinh doanh
44

911

Xc nh kt qu kinh doanh

loi tk 0
ti khon ngoi bng
1
2

001
002

003

4
5
6
7
8

004
007
009
010
011

Ti sn thu ngoi
Vt t, hng ho nhn gi h,
nhn gia cng
Hng ho nhn bn h, nhn k
gi
N kh i x l
Ngoi t cc loi
Ngun vn khu hao
C phiu lu hnh
C tc, li nhun phi tr

(Cng ty c phn)
(Cng ty c phn)

III- s k ton
1- B sung 03 s k ton chi tit sau:

- S chi tit c phiu mua li:


SKT/DNN
- S chi tit ngun vn kinh doanh:
SKT/DNN

Mu s: S 26 -

- S chi tit pht hnh c phiu:


SKT/DNN

Mu s: S 28 -

2- Biu mu s k ton:

10

Mu s: S 27 -

11

Doanh nghip...............

Mu s: S26 - SKT/DNN
Ban hnh theo Quyt nh s 144/2001/Q-B Ti chnh
ngy 21/12/2001 ca B Ti chnh

s chi tit c phiu mua li


Loi c phiu.....

M s...................
n v tnh......

Ngy
thng
ghi s

Chng t

S
hiu

1.

2.

Din
gii

Ti khon
i ng

Gi thc
t mua,
ti pht
hnh

S pht sinh

Ngy
thng

3.

S d

Tng

4.

5.

6.

S lng

Gi tr
theo mnh
gi

7.

8.

Gim
Gi
mua
thc
t
9.

S lng

Gi tr
theo mnh
gi

Gi mua
thc t

10.

11.

12.

S lng

Gi tr
theo mnh
gi

Gi mua
thc t

13.

14.

15.

Cng

Ngi ghi s
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

Ngy thng nm
Gim c
(K, h tn, ng du)

Doanh nghip:.....

Mu s: S27 - SKT/DNN
Ban hnh theo Quyt nh s 144/2001/Q-B Ti chnh
ngy 21/12/2001 ca B Ti chnh

s theo di chi tit ngun vn kinh doanh


Loi c phiu.....

M s...................
n v tnh......

Ngy
thng
ghi s

Chng t
S
hiu

1.

2.

Din
gii

Ti khon
i ng

S pht sinh

Ngy
thng
3.

Tng

4.

5.

Vn
gp
6.

Thng d
vn
7.

S d
Gim

Vn
khc
8.

Vn
gp
9.

Thng d
vn
10.

Vn
gp
Vn
khc
11.

12.

Thng d
vn

13.

Cng

Ngi ghi s
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

Ngy thng nm
Gim c
(K, h tn, ng du)

Vn
khc

14.

IV- bo co ti chnh

1- Ni dung bo co ti chnh
1.1- Bo co ti chnh quy nh cho cc doanh nghip va v nh
bao gm 3 biu mu bo co:
- Bng cn i k ton:
Mu s B 01 - DNN
- Kt qu hot ng kinh doanh:
Mu s B 02 - DNN
- Thuyt minh bo co ti chnh:
Mu s B 09 - DNN
1.2- Bo co ti chnh gi cho c quan thu phi lp v gi thm 02
ph biu sau:
- Bng cn i ti khon:
Mu s F 01- DNN
- Tnh hnh thc hin ngha v vi NSNN: Mu s F02 - DNN
Ngoi ra, phc v yu cu qun l kinh t ti chnh, yu cu
ch o, iu hnh sn xut, kinh doanh ca doanh nghip, cc doanh
nghip c th lp thm cc bo co ti chnh chi tit khc.
2- Trch nhim, thi hn lp v gi bo co ti chnh
Tt c cc doanh nghip va v nh thuc khu vc kinh t t nhn
c t cch php nhn y u phi lp v gi bo co ti chnh nm
theo ng quy nh ca ch ny.
a) i vi cc cng ty TNHH, cng ty c phn v cc loi hnh hp
tc x (Khng bao gm HTX tn dng v HTX nng nghip) thi hn gi
bo co ti chnh nm chm nht l 90 ngy k t ngy kt thc nm ti
chnh.
b) i vi cc doanh nghip t nhn, cng ty hp danh, thi hn gi
bo co ti chnh nm chm nht l 30 ngy k t ngy kt thc nm ti
chnh.
Cc doanh nghip c th lp bo co ti chnh hng thng, qu
phc v yu cu qun l v iu hnh hot ng sn xut kinh doanh
ca doanh nghip.
3- Ni nhn bo co ti chnh
Ni nhn bo co ti chnh
Loi hnh doanh nghip
1- Cng ty TNHH, Cng ty c phn,
Cng ty hp danh, Doanh nghip t
nhn.

C
quan
Thu

C quan
ng k
kinh doanh

C quan
Thng
k

2- Hp tc x (Khng bao gm Hp tc x
tn dng v Hp tc x nng nghip).
4- Biu mu bo co ti chnh

n v:.................

Mu s B 01 - DNN
Ban hnh theo Quyt nh s 144/2001/QBTC ngy 21/12/2001 ca B Ti chnh

bng cn i k ton
Lp ti ngy......thng ... nm ....
n v tnh:.............
M
S
S
s
u
cui
nm
nm

ti sn

I - ti sn lu ng v u t ngn hn

100

1. Tin mt ti qu
2. Tin gi Ngn hng
3- u t ti chnh ngn hn
4- D phng gim gi chng khon u t ngn hn (*)
5. Phi thu ca khch hng
6. Cc khon phi thu khc
7. D phng phi thu kh i (*)
8. Thu gi tr gia tng c khu tr
9. Hng tn kho
10. D phng gim gi hng tn kho (*)
11. Ti sn lu ng khc
II - ti sn c nh, u t di hn

1. Ti sn c nh
- Nguyn gi
- Gi tr hao mn lu k (*)
2- Cc khon u t ti chnh di hn
3- D phng gim gi chng khon u t di hn (*)
4. Chi ph xy dng c bn d dang
5. Chi ph tr trc di hn
cng ti sn (250 = 100 + 200)
ngun vn
I - n phi tr

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

200
210
211
212
213
214
215
216
250
300

1. N ngn hn
- Vay ngn hn
- Phi tr cho ngi bn
- Thu v cc khon phi np Nh nc
- Phi tr ngi lao ng
- Cc khon phi tr ngn hn khc

310
311
312
313
314
315

2- N di hn
- Vay di hn
- N di hn

316
317
318
II - ngun vn ch s hu

400

1- Ngun vn kinh doanh


- Vn gp
- Thng d vn
- Vn khc
2- Li nhun tch lu
3- C phiu mua li (*)
4- Chnh lch t gi
5- Cc qu ca doanh nghip
Trong :
- Qu khen thng, phc li
6- Li nhun cha phn phi

410
411
412
413
414
415
416
417

(....)

(....)

418
419

cng ngun vn (430 = 300 + 400)

430

Ghi ch:
(1) S liu trong cc ch tiu c du (*) c ghi bng s m di hnh
thc ghi trong ngoc n (...).
(2) Cc ch tiu khng c s liu th khng phi bo co.
Cc ch tiu ngoi bng cn i k ton
Ch tiu

S
u nm

123...

S
cui nm

Lp, ngy ... thng ... nm ...


Ngi lp biu
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

Gim c
(K, h tn, ng du)

n v:.................

Mu s B 02 - DNN
Ban hnh theo Quyt nh s 144/2001/QBTC ngy 21/12/2001 ca B Ti chnh

kt qu hot ng kinh doanh


Nm ...
n v tnh:............
ch tiu

M
s

Nm
nay

Nm
trc

1. Doanh thu thun

11

2. Gi vn hng bn

12

(...)

(...)

3. Chi ph qun l kinh doanh

13

(...)

(...)

4. Chi ph ti chnh

14

(...)

(...)

5. Li nhun thun t hot ng kinh doanh


(20 = 11- 12 - 13 - 14)

20

6. Li khc

21

7. L khc

22

(...)

(...)

8. Tng li nhun k ton (30 = 20 + 21- 22 )

30

9. Cc khon iu chnh tng hoc gim li


nhun xc nh li nhun chu thu TNDN

40

10. Tng li nhun chu thu TNDN (50 = 30 +(-)


40)

50

11. Thu thu nhp doanh nghip phi np

60

(...)

(...)

12. Li nhun sau thu (70 = 30 - 60)

70

Lp, ngy ......thng......nm .....


Ngi lp biu
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

Gim c
(K, h tn, ng
du)

n v:.................

Mu s B 09 - DNN
Ban hnh theo Quyt nh s 144/2001/QBTC ngy 21/12/2001 ca B Ti chnh

thuyt minh bo co ti chnh (*)


Nm ...
1 - c im hot ng ca doanh nghip
1.1 - Hnh thc s hu vn (TNHH, c phn, t nhn, hp tc x...):
1.2 - Lnh vc kinh doanh:
1.3 - Nhng nh hng quan trng n tnh hnh kinh doanh trong nm
bo
co:
-

..............
...............

2- Chnh sch k ton ti n v


-

Ch k ton ang p dng

Hnh thc s k ton p dng

Phng php khu hao

Phng php hch ton hng tn kho

3 - Chi tit mt s ch tiu trong bo co ti chnh

3.1- Chi tit hng tn kho


Ch tiu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gi tr hng tn
kho cui nm

Nguyn liu, vt liu


Cng c, dng c
Chi ph sn xut, kinh doanh d dang
Thnh phm
Hng ho
Hng gi i bn

3.2- Chi tit doanh thu:


Ch tiu

S tin

1- Doanh thu gp
2- Cc khon gim tr doanh thu
- Chit khu thng mi (nu c)
- Hng bn b tr li
- Gim gi hng bn
- Thu tiu th c bit
- Thu xut khu
3- Doanh thu thun

3.3- Chi tit cc khon phi thu kh i v n phi tr qu hn


Ch tiu

S u nm

S pht sinh
trong nm

S cui nm

1- Cc khon phi thu kh i


- ...
- ...
- ...
2- Cc khon n phi tr qu
hn
- ...
- ...
- ...

3.4- Tnh hnh tng, gim TSC


Nguyn gi

Gi tr hao mn

Gi tr
cn li

Ch tiu

u
n
m

S
tng
trong
nm

S
gim
trong
nm

S
cui
nm

S
u
nm

S tng
trong
nm

S
gim
trong
nm

S
cui
nm

S
u
nm

S
cui
nm

10

TSC hu hnh
- Nh ca
- Vt kin trc
- My mc thit
b
- ...
TSC thu TC
- ...
- ...

TSC v hnh
- Quyn s dng
t
- ...

Cng
3.5. Phn phi li nhun
Ch tiu

S tin

1. S li nhun sau thu TNDN nm nay


2. S li nhun cha chia nm trc chuyn sang
3. S li nhun tch lu
4. S li nhun trch lp cc qu
5. S li nhun tr c tc cho c ng
Trong :

S tr
S cha tr

6. S li nhun cha phn phi cui nm


3.6- Tnh hnh trch lp v s dng cc qu ca doanh nghip
Ch tiu

S
u
nm

Trch lp
trong nm

S dng
trong nm

S cui
nm

1- Qu d phng v tr cp mt
vic lm
2- Qu khen thng, phc li

4- Gii thch v kin ngh ca doanh nghip


Ghi ch: (*) Cc ch tiu khng c s liu th khng phi bo co; doanh
nghip c th b sung thm cc thng tin khc theo yu cu
qun l.
Lp, ngy ... thng ... nm ...
Ngi lp biu
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

Gim c
(K, h tn, ng du)

Mu s: F 01- DNN

n v.....

Ban hnh theo Quyt nh s


144/2001/Q-BTC ngy 21/12/2001 ca B
Ti chnh

Bng cn i ti khon (*)


Nm..........
Lp ti ngy......thng......nm.....

S
hiu
TK
1

Tn ti khon

S d
u nm
N
3

C
4

n v tnh:....
S pht sinh
S d
trong nm
cui nm
N
5

C
6

N
7

C
8

Cng

Ghi ch: (*) Ch gi cho c quan thu

Ngi lp biu
(K, h tn)

Lp, ngy....... thng......nm ....


K ton trng
Gim c
(K, h tn)
(K, h tn, ng du)

Mu s: F 02- DNN

n v:........

Ban hnh theo Quyt nh s


144/2001/Q-BTC ngy 21/12/2001 ca B
Ti chnh
Tnh hnh thc hin ngha v vi Nh nc (*)

Nm:...............

n v tnh:.............
ch tiu (**)

M
s

I. Thu (10 = 11+12+13

S cn
phi np
nm
trc chuyn
sang

S pht sinh
trong nm

S
cn phi

S
phi
np

S
np

np cui
nm

6 = 3+4-5

10

+14+15+16+
17+18+19+20)

1. Thu GTGT hng bn ni a


2. Thu GTGT hng nhp khu
3. Thu Tiu th c bit
4. Thu Xut, Nhp khu
5. Thu Thu nhp doanh nghip
6. Thu Ti nguyn
7. Thu Nh t
8. Tin thu t
9. Thu mn bi
10. Cc loi thu khc
II. Cc khon phi np khc

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30

(30 = 31 + 32 + 33)

1. Cc khon ph thu
2. Cc khon ph, l ph
3. Cc khon khc
tng cng (40 = 10 + 30)
Ghi ch:

31
32
33
40

(*) Ch gi cho c quan thu


(**) Nhng ch tiu khng c s liu khng phi bo co
Lp, ngy ... thng ... nm ...

10

Ngi lp biu
(K, h tn)

K ton trng
(K, h tn)

11

Gim c
(K, h tn, ng
du)