Você está na página 1de 29

$#$ %#

88I8 F0f88 $0fWI80W0h


OTVC Philips z chassis A7H.1 AA
OTVC Philips z chassis A7H.1 AA - opcje serwisowe,
kody bdw, instalacja i sposoby napraw
Schemat OTVC Philips z chassis A7H.1 AA za-
mieszczono w dodatkowej wkadce schematowej do
biecego numeru Serwisu Elektroniki.
Chassis A7H.1 zostao zaprojektowane przez firm Philips
z przeznaczeniem do stosowania w odbiornikach telewizyjnych
14-, 17- i 21-calowych. Chassis to z zaoenia, oprcz przy-
stosowania go do normalnego odbioru programw zostao po-
mylane tak, aby mogo pracowa rwnie w specyficznych
OTVC, jakimi s odbiorniki hotelowe. W tym celu wyposao-
ne ono moe by dodatkowo w modu zegara, radia i interfejsu
do odbioru telewizji patnej, a w programie sterujcym zapisa-
no umiejtno obsugi odbiornikw z tymi opcjami. W chas-
sis zastosowano dwa procesory sterujce 7600:
TMP87CM36N (SW2.5),
TMP87PM36N (V1.6).
1. Tryb serwisowy SDAM (Service-Default-
Alignment-Modus)
Tryb ten po uruchomieniu przywouje domylne ustawie-
nia fabryczne i suy do diagnozowania i wykonania pomia-
rw w warunkach okrelonych przez producenta. Tryb takiej
pracy odbiornika jest szczeglnie przydatny dla usterek typu
brak obrazu. Wszystkie oscylogramy i napicia stae na za-
mieszczonym schemacie zostay wykonane wanie w trybie
SDAM (take dostrojenie do okrelonego kanau). W trybie
tym wymuszone zostaj nastpujce ustawienia:
wszystkie nastawy analogowe toru wizyjnego i foniczne-
go (poziom gonoci, kontrast, jaskrawo i nasycenie
koloru) zostaj ustawione na warto rodkow,
odbiornik zostaje przeczony na miejsce programowe nr 1,
funkcja ustawiania poziomu gonoci delta staje si nie-
aktywna,
sygnalizacja kodu aktualnie wystpujcego uszkodzenia -
bdu przy pomocy komunikatu OSD jest wywietlana w
sposb cigy,
przycisk [ OSD ] suy do wyszukania i automatycznego
zapamitania najwikszej liczby programw,
nieaktywna staje si funkcja automatycznego wyczenia
OTVC przy braku sygnau - w normalnych warunkach na-
stpuje to, gdy brak sygnau IDENT (video) przez wicej
ni 15 minut,
wyczony zostaje tryb hotelowy,
wszystkie pozostae funkcje dziaaj normalnie, OTVC od-
biera wszystkie polecenia z pilota oraz klawiatury lokalnej,
na ekranie zostaje wywietlone menu ekranowe, pokaza-
ne i objanione na rysunku 1 i w p.1.1.
1.1. Uruchomienie trybu SDAM
Uruchomienie trybu SDAM jest moliwe w dwojaki sposb:
poprzez krtkotrwae zwarcie punktw serwisowych S1 i
S2 (co odpowiada zwarciu wypr.17 procesora 7600 do masy).
w trybie normalnej pracy poprzez nacinicie przycisku [ DE-
FAULT ] lub [ ALIGN ] na pilocie serwisowym RC7150,
Uruchomienie trybu SDAM jest sygnalizowane na ekranie
w postaci komunikatw, pokazanych na rysunku 1. Znaczenie
poszczeglnych czci tego menu jest nastpujce:
litera S na rodku ekranu sygnalizuje, e odbiornik znaj-
duje si w trybie domylnych ustawie serwisowych SDAM,
kod opcji (na rodku ekranu po lewej stronie) pokazuje w
sposb sumaryczny (w postaci heksadecymalnej) ustawie-
nie opcji odbiornika,
licznik czasu pracy odbiornika (na rodku ekranu) - licznik
ten wskazuje czas (w godzinach) normalnej pracy odbior-
nika (nie zlicza okresu przebywania OTVC w trybie stand-
by); zapis dokonywany jest w postaci heksadecymalnej; w-
czenie OTVC, nawet na krtko, powoduje zaliczenie kolej-
nej godziny - stan licznika zostaje powikszony o 1,
wersja programu sterujcego (software) pokazana jest na
rodku, po prawej stronie ekranu,
na rodku, u dou ekranu znajduje si licznik (bufor) ostat-
nich piciu bdw. W pamici EEPROM zostaje zapa-
mitanych 5 ostatnio zaistniaych bdw dziaania odbior-
nika (kodw bdw), zwizanych z funkcjonowaniem ma-
gistrali I
2
C i ukadw komunikujcych si przy jej pomo-
cy. Ostatni kod bdu zostaje wywietlony zawsze na skraj-
nej lewej pozycji. W przypadku wystpienia kolejnego
bdu przesuwa si on o jedn pozycj w prawo. Przykad:
0 0 0 0 0 - nie zosta wykryty i zapamitany aden bd,
3 0 0 0 0 - wystpi tylko jeden bd o kodzie - 3,
2 3 0 0 0 - zarejestrowane zostay dwa bdy: pierwszy
bd o kodzie 3, drugi (ostatni) o kodzie 2.
1.2. Sygnalizacja kodw bdw
Sygnalizacja kodw bdw obejmuje nieprawidowoci
dziaania ukadw zwizanych z magistral I
2
C i jest realizo-
wana przy pomocy komunikatw OSD w menu serwisowym
SDAM lub byskania diody LED.
Znaczenie kodw oraz potencjalne przyczyny wystpienia
nieprawidowoci zestawiono w tabeli 1.
Skasowanie pamici kodw bdw nastpuje:
po zakoczeniu trybu SDAM w wyniku nacinicia przy-
cisku [ STANDBY ] na pilocie,
po wysaniu nastpujcej sekwencji rozkazw z pilota ser-
wisowego RC7150: [ DIAGNOSE ], [ 9 ], [ 9 ] i [ OK ].
Wyczenie odbiornika znajdujcego si w trybie SDAM
Rys. 1
$#$ %#
88I8 F0f88 $0fWI80W0h
wycznikiem sieciowym nie kasuje licznika kodw bdw.
Kod bdu moe zosta odczytany rwnie poprzez wysa-
nie rozkazu [ DIAGNOSE ], a nastpnie [ 1 ] [ 5 ] z pilota
serwisowego RC7150. Nacinity przycisk numeryczny wywo-
uje kod bdu wedug nastpujcego przyporzdkowania: po
naciniciu przycisku [ 1 ] wywoany zostaje kod bdu, ktry
wystpi ostatnio, czyli ten znajdujcy si na skrajnej lewej po-
zycji. Nacinicie przycisku [ 5 ] wywouje kod bdu najstar-
szego (znajdujcego si najbardziej na prawo). Gdy na wybra-
nej pozycji znajduje si kod bdu, po naciniciu przycisku pi-
lota nastpuj byski diody LED w iloci odpowiadajcej wy-
woanemu kodowi bdu (od 1 do 6). Metoda odczytywania kodu
bdu na podstawie byskw diody LED jest przydatna w sytu-
acji, gdy brak obrazu, a tym samym brak wywietlania komuni-
katu kodu bdu w postaci OSD na ekranie.
1.3. Wyjcie z trybu SDAM
Wyjcie z trybu serwisowego SDAM, czyli przejcie do try-
bu normalnej pracy odbiornika jest moliwe poprzez wyczenie
go w tryb standby przy pomocy pilota uytkownika lub nacini-
cie po kolei nastpujcych przyciskw pilota serwisowego
RC7150: [ DIAGNOSE ], [ 9 ], [ 9 ], [ OK ]. Wyczenie OTVC
wycznikiem sieciowym nie powoduje dezaktywacji trybu
SDAM - po wczeniu odbiornik wchodzi ponownie w tryb
SDAM (co jest czsto podane w trakcie prac serwisowych).
2. Instalacja OTVC i ustawianie opcji
Przystosowanie OTVC z chassis A7H.1 AA do pracy wy-
maga przeprowadzenia instalacji oraz odpowiedniego ustawie-
nia opcji. Do ustawiania opcji niezbdny jest pilot RC8611. W
celu uruchomienia procedury instalacji naley na pocztek w-
czy odbiornik w tryb pracy i przyciskiem [ - ] lub [ + ] wy-
bra najwyszy dostpny program telewizyjny. Nastpnie na-
ley jednoczenie nacisn klawisz [ sia gosu/P ] na klawia-
turze lokalnej OTVC i przycisk [ sia gosu - ] na pilocie oraz
przytrzyma je wcinite przez co najmniej 4 sekundy. Na ekra-
nie wywietlone zostanie menu instalacyjne (Instalation menu).
Przyciski kursorw [ 5 55 55] i [ 6 66 66] su do wyboru poszczegl-
nych linii menu, przyciski kursorw [ 9 99 99] i [ : :: ::] su do wy-
boru statusu wybranej opcji, przyciskami numerycznymi wpro-
wadza si cyfry.
Zawarto menu instalacyjnego jest nastpujca:
2.1. Language (Sprache)
Wybr jzyka menu i komunikatw OSD - angielski, fran-
cuski, niemiecki.
2.2. Configuration (Einstellungen) - ustawianie opcji
Nowo wybrane ustawienia opcji zostaj natychmiast ak-
OTVC Philips z chassis A7H.1 AA
tywowane. Do dyspozycji s nastpujce ustawienia zwizane
ze skonfigurowaniem odbiornika:
TV system - wybr standardu:
- SINGLE - BG, DK lub BG/DK,
- MULTI-F - BG + L + I,
- UHF - I (tylko UHF).
Videotext - aktywacja (YES) lub nie (NO) teletekstu,
Uhr - aktywacja (YES) lub nie (NO) zegara,
Radio - aktywacja (INTERN lub EXTERN) lub nie (NO)
radia:
- INTERN - wybr wewntrznego tunera radiowego,
- EXTERN - wybr dostarczania zewntrznych sygnaw
programw radiowych poprzez normalne kanay telewi-
zyjne; instalacja tego rodzaju funkcjonuje, jak programy
telewizyjne,
- NO - brak instalacji radia.
Interface system - aktywacja (YES) lub nie (NO) interfej-
su telewizji patnej.
2.3. Anzahl programme - liczba programw
TV - okrela najwiksz ilo programw telewizyjnych
(199),
INFO - okrela najwiksz ilo programw informacyj-
nych (199),
RADIO - okrela najwiksz ilo programw radiowych
(199) - to ustawienie jest moliwe tylko po wczeniej-
szym wybraniu w opcji konfiguracyjnej RADIO INTERN
lub RADIO EXTERN,
PAY TV - okrela najwiksz ilo programw patnej te-
lewizji (199) - to ustawienie jest moliwe tylko po wcze-
niejszym wybraniu w opcji konfiguracyjnej Inerface sys-
tem - YES.
Razem moliwe jest ustawienie 120 miejsc programowych.
2.4. TV instalation - instalacja trybu telewizyjnego
System - wybr systemu (EUROPA, FRANCE, UK) - linia
System wywietlana jest tylko po wczeniejszym wybra-
niu w opcji konfiguracyjnej TV system - MULTI F.
Search (Suchlauf) - wyszukiwanie lub bezporednie usta-
wienie stacji telewizyjnych,
Fine tuning (Feinabstimmung) - dostrojenie precyzyjne,
Programme nr - przyporzdkowanie kanaw telewizyj-
nych programom TV, INFO lub PAY,
Weitere programme - dodatkowe moliwoci:
- Program sperre - blokada programw (YES-NO),
- Ohne bild - wygaszenie obrazu na programach telewi-
zyjnych (YES-NO),
- Ohne ton - wyciszanie fonii na programach telewizyj-
nych (YES-NO),
Memory (Speichern) - zapamitywanie ustawie.
$#$ %#
88I8 F0f88 $0fWI80W0h
OTVC Philips z chassis A7H.1 AA
2.5. Radio install - instalacja trybu radiowego
Search (Suchlauf) - wyszukiwanie lub bezporednie usta-
wienie stacji radiowych,
Programme - przyporzdkowanie kanaw radiowych po-
szczeglnym programom,
Program sperre - blokada programw radiowych (YES-NO),
Memory (Speichern) - zapamitywanie ustawie.
2.6. Parametr install - instalacja parametrw pracy
Ein auf programme - wybr rodzaju stacji, ktra pokae
si na ekranie po wczeniu OTVC (TV-INFO),
Grundlautstrke - ustawienie gonoci po wczeniu
OTVC (0063),
Display standby - ustawienie intensywnoci wiecenia
wywietlacza po przeczeniu w tryb standby (15),
Begrungstext - aktywacja lub nie tekstu powitalnego
(YES-NO); wyboru tekstu dokonuje si przyciskami kur-
sorw [ 5 55 55] i [ 6 66 66], a wyboru poszczeglnych liter - przy-
ciskami kursorw [ 9 99 99] i [ : :: ::],
Bild einstellungen - ustawienia parametrw obrazu (low-
normal-high) dokonuje si przyciskiem [ PICTURE ] na
pilocie.
2.7. Funktionsperren - blokady pracy odbiornika
Hotel mode ein - wczenie trybu hotelowego (YES-NO),
Max lautstrke - ustawienie maksymalnej gonoci
(0063),
Nahbedien sperre - blokada klawiatury lokalnej,
Alle sperre aus - aktywacja wszystkich blokad progra-
mowania.
2.8. Uhrzeit manuall/auto - ustawianie zegara
Uhrzeit manuall - rczne ustawianie zegara w menu,
Auto uhrzeit - zsynchronizowanie pracy zegara z prac
teletekstu wybranego programu telewizyjnego (TV-INFO-
PAY TV).
Do szybkiego programowania i instalacji OTVC z chassis
A7H.1 AA firma Philips oferuje takie narzdzia, jak: SMART-
LOADER i ACI (chassis jest przystosowane do wsppracy z tymi
narzdziami poprzez modu SMART LOADER INTERFACE).
3. Kody opcji
Kody opcji zapisane s przy pomocy 8 bitw. W tablicy 2
wyjaniono znaczenie poszczeglnych bitw.
Przykad: Sumarycznemu kodowi F4 (przedstawionemu w
postaci heksadecymalnej) odpowiada nastpujce skonfiguro-
wanie odbiornika: odbiornik multistandardowy, bez sytemu szy-
ny, z: teletekstem, zegarem i wewntrznym tunerem radiowym.
Kod F4 zapisany w postaci binarnej wyglda nastpujco:
1 1 1 1 0 1 0 0.
4. Tryb hotelowy
Przystosowanie OTVC z chassis A7H.1 AA do wykorzy-
stywania go jako odbiornik hotelowy wymaga zamontowania
wymaganych moduw oraz wczenia tego trybu pracy w menu
instalacyjnym (patrz p.4 - podpunkt 7). W trybie hotelowym
zmianie ulegaj (ograniczeniu) pewne funkcje odbiornika:
maksymalna dostpna gono zostaje ograniczona do
zadanego poziomu,
przyciski klawiatury lokalnej OTVC s zablokowane; w
zalenoci od ustawie opcji w menu instalacyjnym, po
naciniciu przycisku klawiatury lokalnej pokazuje si (lub
nie) komunikat LOCKED,
zablokowane programy nie mog by odbierane; w przy-
padku kiedy zablokowany program zostanie wybrany na-
ley nacisn przyciski [ PIP ON/OFF ] na pilocie w celu
zmiany opcji lub dokona zmiany istniejcych opcji w
menu instalacyjnym.
Wyczenie trybu hotelowego, podobnie jak jego wcze-
nie, nastpuje z poziomu menu instalacyjnego.
5. Sposoby diagnozowania i napraw
Dla uatwienia prac serwisowych, po obu stronach pyt dru-
kowanych naniesiono oznaczenia tekstowe oraz linie rozgra-
niczajce poszczeglne bloki funkcjonalne odbiornika. Po obu
stronach pyt naniesiono rwnie punkty pomiarowe, przypo-
rzdkowujc je poszczeglnym blokom wedug nastpujce-
go klucza:
P1 - P2 - P3, itd.: punkty pomiarowe zasilacza,
L1 - L2 - L3, itd.: punkty pomiarowe ukadu odchylania
poziomego,
F1 - F2 - F3, itd.: punkty pomiarowe ukadu odchylania
pionowego,
S1 - S2 - S3, itd.: punkty pomiarowe ukadu synchronizacji,
V1 - V2 - V3, itd.: punkty pomiarowe ukadu obrbki sy-
gnau video,
A1 - A2 - A3, itd.: punkty pomiarowe ukadu odchylania
pionowego,
C1 - C2 - C3, itd.: punkty pomiarowe ukadw sterujcych,
T1 - T2 - T3, itd.: punkty pomiarowe ukadu odchylania
pionowego.
Numeracja punktw pomiarowych odpowiada logicznej ko-
lejnoci diagnozowania ukadw. Proces diagnozowania w ra-
mach danego bloku funkcjonalnego powinien przebiega w ko-
lejnoci wyznaczonej numeracj punktw pomiarowych.
Sposb diagnozowania i proponowana kolejno czynnoci
serwisowych OTVC z chassis A7H.1 AA dla wybranych grup
uszkodze pokazano w postaci schematu na rys. 2.
Do czst usterk (zwaszcza w pierwszych seriach pro-
dukcyjnych) jest uszkodzenie wzmacniacza kocowego fonii
TDA7056A (IC7157). Przy jego wymianie naley zamontowa
w miejsce oznaczone 9112 zwor (o ile nie jest fabrycznie za-
montowana). Ponadto naley zamontowa dodatkowy przewd
umasiajcy radiator wzmacniacza mocy. Przewd ten naley jed-
nym kocem zamocowa do klipsa mocujcego ukad scalony
do radiatora, a drugi koniec przewlec przez otwr w pycie dru-
kowanej i przylutowa do punktu lutowniczego minus (masa)
kondensatora elektrolitycznego 2161.
$

%
#

8
8
I
8

F
0
f
8
8

$
0
f
W
I
8
0
W

0
h
Wczy OTVC
(wycznikiem sieciowym
lub pilotem)
Podczy OTVC do sieci
przez transformator regulowany
Podczy oscyloskop do wypr. S tranzystora FET 7504.
Ustawi gwne napicie zasilajce na 40V
Zwikszy
do 82 85V
gwne napicie zasilajce
Praca przetwornicy
jest prawidowa!
Brak fonii
Obraz = OK
Brak obrazu
Fonia = OK
Brak obrazu
Brak fonii
Po wymianie uszkodzonych podzespow
Sprawdzi:
- bezpiecznik
1501
- D6506
- D6514
- Ts7504
- R3514
- R3515
Sprawdzi:
- napicie
+160V na
pytce
kineskopu
- IC7015-6D
Sprawdzi:
- napicie +8Sb na
n.2 IC7157
- R3523 (1R)
- napicie na
n.5 IC7157
- sygna na
n.5 IC7015-6F
n.50 IC7015-6F
IC7157
Sprawdzi:
- napicie:
+8E
- sygna na
n.27 IC7600
n.35 IC7015-6C
Sprawdzi:
- C2422
- L5424
- R3430
- zcze 0041
- cewki
odchylania
poziomego
Sprawdzi:
- D6502
- Ts7501
- Ts7502
Sprawdzi:
- D6501
- Ts7502
Sprawdzi:
- D6502
- D6510
- Ts7504
Sprawdzi:
- napicia:
+14D, VG2,
+8Va, +8Ve,
n.1/9 IC7271
- sygna na:
n.21 IC7015-6D
n.30 IC7015-6C
n.31 IC7015-6C
n.7 IC7015-6A
Sprawdzi:
- napicie
+40D
- R3427
- Ts7401/02
- TS7400
- R3404/05
- zcze 0040
- sygna na:
n.43 IC7015-6E
Sprawdzi:
- Ts7422
- D6423
- D6424
Sprawdzi:
- Ts7103
- Ts7420
- Ts7421
Sprawdzi:
- napicie
+9S
- bezpiecznik
1502
- D6503
- IC7015
Bd szyny
IIC lub
procesora
Sprawdzi:
- IC7600
Uszkodzenie
pamici
EEPROM
Sprawdzi
- IC7685
Czy
napicie
na C2516 wynosi
300Vdc?
Czy
sygna
"L5"
= OK?
Dioda
LED
byska
"n" razy
Czy
sygna
"L4"
= OK?
Czy
sygna
"L7"
= OK?
Czy
napicie
wynosi
95Vdc (14")
100Vdc (21")?

+96S

Czy
napicie
wynosi
95Vdc (14")
100Vdc (21")?
+96S

Zmierzy napicie
"P1" na C2516
Odczy 3415, 5415
i zmierzy ponownie
napicie +96S
Uruchomi
tryb serwisowy
SDAM
Podczy ponownie
3415, 5415
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Byska
1 raz
Byska
2 razy
Biae
Brak
koloru
Czy tranzystor 7504
jest wczony?
Czy napicie na C2515
>100Vdc?
Nie
Tak
Obowiazkowe
czynnoci kontrolne
po naprawie
R
y
s
.
2
.

A
l
g
o
r
y
t
m

d
i
a
g
n
o
z
o
w
a
n
i
a

O
T
V
C

z

c
h
a
s
s
i
s

A
7
H
.
1

A
A
.
O
T
V
C

P
h
i
l
i
p
s

z

c
h
a
s
s
i
s

A
7
H
.
1

A
A
RTV servis Horvat
Tel: ++385-31-856-842
Tel/fax: ++385-31-856-139
Mob: 098-788-319
www.rtv-horvat-dj.hr