Você está na página 1de 16

Algemene voorwaarden levensverzekering

Free Invest Plan Profit Plus Junior Invest Plan Home Invest Plan Pension Invest Plan
van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden Free Invest Plan Profit Plus Junior Invest Plan Home Invest Plan Pension Invest Plan

Woord vooraf
Het Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Invest Plan sluit met AG Insurance en Wij, AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53 te B- 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849. Het Invest Plan bestaat uit de bijzondere voorwaarden. Zij bevatten de concrete gegevens van het Invest Plan. In de bijzondere voorwaarden worden onder meer vermeld: uw naam en adres, de naam en geboortedatum van de verzekerde, de looptijd, de aanvangsdatum, en de algemene voorwaarden. Zij omschrijven de algemene werking van het Invest Plan. Zij zijn van toepassing op de Invest Plannen die vanaf 01/01/2013 gesloten worden, tenzij in uw bijzondere voorwaarden anders is bepaald. De algemene voorwaarden bepalen onder meer uw en onze rechten en verplichtingen, de waarborgen, Het Invest Plan wordt eventueel aangevuld met het verzekeringsvoorstel, met de medische verklaring en met de bijvoegsels. Wegwijs in de algemene voorwaarden De inhoudstafel bevindt zich vr de algemene voorwaarden. Zij geeft u een algemeen overzicht van alle artikels van de algemene voorwaarden zodat u een welbepaald onderwerp waar u naar op zoek bent, gemakkelijk kunt terugvinden. De verklarende woordenlijst met betrekking tot de Invest Plannen volgt na de algemene voorwaarden. De verklarende woordenlijst geeft u uitleg over de gebruikte technische en juridische verzekeringstermen en bepaalt de draagwijdte van sommige woorden. Telkens een woord uit de verklarende woordenlijst voor het eerst wordt gebruikt, staat het schuin gedrukt en is het voorzien van een sterretje*. De fiscale informatie, de bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bepalingen in het kader van de FATCA-wetgeving vindt u volledig achteraan deze algemene voorwaarden.

____________________________________________________________________________________
Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor AG Insurance nv F70166N 01/01/2013

Inhoudstafel
Algemene voorwaarden Invest Plan
Deel I: Kenmerken van elk type Invest Plan
Artikel 1 Artikel 2 Wat is een Invest Plan? Welke Invest Plannen bestaan er? 4 4

Deel II: Contract Kapitaalsopbouw


Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Sluiting en inwerkingtreding van het contract Wat is de looptijd van het contract? Betaling van de premie(s) Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? Onze waarborgen: het verzekerd kapitaal leven en het verzekerd kapitaal overlijden 5 5 5 5 6

Deel III: Contract Bescherming


Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Sluiting en inwerkingtreding van het contract Wat is de looptijd van het contract? Betaling van de premie(s) Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? Onze waarborgen: minimum kapitaal, supplementair kapitaal, toekomst kapitaal en junior rente 6 6 6 6 7

Deel IV: Gemeenschappelijke bepalingen voor de contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming


Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 24 Artikel 25 Artikel 26 Artikel 27 Artikel 28 Basis van de contracten, tariefgarantie en onbetwistbaarheid Aanduiding van de begunstigde Is terrorisme verzekerd? Wat zijn de uitgesloten risicos? Wat betalen wij uit indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico? Welke documenten moeten ons bezorgd worden voor de uitbetaling van de verzekerde prestaties? Winstdeling Kan het contract nog worden opgezegd nadat het is gesloten? Kunt u uw contract afkopen? Kunt u het contract opnieuw in werking stellen? Kan er een voorschot verkregen worden op de verzekerde prestaties? Welke bijkomende informatie met betrekking tot uw Invest Plan ontvangt u? Eventuele taksen en kosten Verandering van woonplaats en schriftelijke communicatie Vragen om informatie en klachten Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

Verklarende woordenlijst Fiscale informatie Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bepalingen in het kader van de FATCA-wetgeving

13 14 14 15

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

3/16

Algemene voorwaarden Invest Plan


Deel I: Kenmerken van elk type Invest Plan
Artikel 1 Wat is een Invest Plan? Een Invest Plan is een verzekeringsspaarplan dat bestaat uit een contract Kapitaalsopbouw dat, voor de meeste Invest Plannen, kan aangevuld worden met een contract Bescherming. A. Het contract Kapitaalsopbouw laat u* toe een kapitaal samen te stellen. Indien de verzekerde* in leven is op de einddatum van het contract, betalen wij* dit kapitaal uit aan de door u aangeduide begunstigde bij leven*. Indien de verzekerde overlijdt vr de einddatum van het contract, waarborgen wij de betaling van een kapitaal overlijden aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden*. De artikels over het contract Kapitaalsopbouw vindt u terug in deel II en IV van deze algemene voorwaarden. B. Het contract Bescherming verstrekt een bijkomende dekking indien de verzekerde overlijdt tijdens de verzekerde periode. Afhankelijk van het type bescherming, zullen wij aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden of aan de rentegenieter* een kapitaal of een rente uitbetalen. Daardoor wordt de overlijdensdekking van uw contract Kapitaalsopbouw op een efficinte wijze vervolledigd in geval van voortijdig overlijden. De artikels over het contract Bescherming vindt u terug in deel III en IV van deze algemene voorwaarden. Beide contracten zijn individuele levensverzekeringscontracten (tak 21). Artikel 2 Welke Invest Plannnen bestaan er? Er bestaan verschillende types Invest Plannen, elk met een verschillend vooropgesteld doel en met specifieke kenmerken. A. Free Invest Plan Profit Plus Het Free Invest Plan Profit Plus bestaat enkel uit een contract Kapitaalsopbouw. Het contract Kapitaalsopbouw kan niet worden aangevuld met een contract Bescherming. Het tarief van het Free Invest Plan Profit Plus biedt ons meer beleggingsvrijheid. In ruil daarvoor kan er een winstdeling* worden toegekend en is er een potentieel hoger eindrendement mogelijk. B. Junior Invest Plan Het Junior Invest Plan bestaat uit een contract Kapitaalsopbouw dat u toelaat een kapitaal op te bouwen ten voordele van een kind. Het contract Kapitaalsopbouw kan worden aangevuld met een contract Bescherming. Dit contract biedt een bijkomende dekking bij overlijden van de verzekerde vr de einddatum van het contract Kapitaalsopbouw. Wij bieden u hierbij de keuze uit: 1) De optie toekomst kapitaal waarbij wij de betaling van een kapitaal waarborgen op de voorziene einddatum van het contract Kapitaalsopbouw indien de verzekerde overlijdt vr de einddatum van het contract. 2) De optie junior rente waarbij wij de uitkering van een rente aan de rentegenieter waarborgen indien de verzekerde overlijdt vr de einddatum van het contract.

Op iedere jaarlijkse vervaldag* beschikt u over de mogelijkheid om zonder kosten om te schakelen van de optie toekomst kapitaal naar de optie junior rente en omgekeerd, zolang de verzekerde leeft. Deze mogelijkheid kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. C. Home Invest Plan Het Home Invest Plan bestaat uit een contract Kapitaalsopbouw dat u toelaat een kapitaal samen te stellen, eventueel met de bedoeling om dit in de toekomst om te vormen tot een Schuldsaldoverzekering bij ons. U kunt hierbij gebruik maken van de momenteel van kracht zijnde fiscale voordelen voor de levensverzekeringen. Het contract Kapitaalsopbouw wordt bij voorkeur aangevuld met een contract Bescherming. Dit laatste contract voorziet bij overlijden van de verzekerde vr de einddatum van het contract Kapitaalsopbouw in de uitkering van een minimum kapitaal. De som van dit kapitaal en van het overlijdenskapitaal van het contract Kapitaalsopbouw is minstens gelijk aan het gewenste totaal verzekerd kapitaal bij overlijden, dat vermeld is in uw contract. Rekening houdend met het vooropgesteld doel van het Home Invest Plan, is het aangewezen het totaal verzekerd kapitaal bij overlijden te bepalen in functie van het kapitaal dat u wilt ontlenen. U kunt op ieder ogenblik de volledige of gedeeltelijke omvorming vragen van uw contract Kapitaalsopbouw naar een Schuldsaldoverzekering bij ons. Indien het op dat ogenblik te verzekeren kapitaal vermeerderd met het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming, indien dit van kracht blijft, meer bedraagt dan het totaal verzekerd kapitaal overlijden, vermeld op uw contract Bescherming, kunnen wij de omvorming afhankelijk maken van een risicoselectie. Deze omvorming gebeurt zonder kosten. De omvorming zal bovendien afhangen van het schriftelijk akkoord van een derde persoon indien het contract in pand is gegeven, een voorschot is toegestaan of de begunstiging is aanvaard. D. Pension Invest Plan Het Pension Invest Plan bestaat uit een contract Kapitaalsopbouw dat u toelaat een kapitaal samen te stellen. Het kan worden afgesloten met het oog op het einde van uw professionele loopbaan of het bereiken van uw pensioenleeftijd. U kunt hierbij gebruik maken van de momenteel van kracht zijnde fiscale voordelen voor de levensverzekeringen. Het contract Kapitaalsopbouw kan worden aangevuld met een contract Bescherming. Dit contract biedt een bijkomende dekking bij overlijden van de verzekerde vr de einddatum van het contract Kapitaalsopbouw. Wij bieden u de keuze uit: 1) De optie minimum kapitaal waarbij wij de betaling van een kapitaal waarborgen indien de verzekerde overlijdt vr de einddatum van het contract. De som van dit kapitaal en van het overlijdenskapitaal van het contract Kapitaalsopbouw is minstens gelijk aan het gewenste totaal verzekerd kapitaal bij overlijden, dat vermeld is in uw contract. 2) De optie supplementair kapitaal waarbij wij de betaling van het in uw contract vastgestelde kapitaal waarborgen indien de verzekerde overlijdt vr de einddatum van het contract.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

4/16

Op iedere jaarlijkse vervaldag beschikt u over de mogelijkheid om zonder kosten om te schakelen van de optie minimum kapitaal naar de optie supplementair kapitaal en omgekeerd. Deze mogelijkheid kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. U kunt op ieder ogenblik de volledige of gedeeltelijke omzetting of omvorming vragen van uw contract Kapitaalsopbouw naar een of meerdere door ons aangeduide verzekeringen. Deze omzetting of omvorming is mogelijk mits naleving van bepaalde voorwaarden. Wij kunnen deze omzetting of omvorming weigeren, ze afhankelijk maken van een risicoselectie en/of ze afhankelijk maken van het schriftelijk akkoord van een derde persoon indien het contract in pand is gegeven, een voorschot is toegestaan of de begunstiging is aanvaard. Wij kunnen kosten aanrekenen voor de uitvoering van deze omzetting of omvorming.

het contract. Het tarief dat van toepassing zal zijn op de toekomstige premies kan wijzigen, maar het toegepaste tarief zal eveneens gewaarborgd zijn voor de nog resterende looptijd van het contract. Naast de gewone storting van uw premie op het voorziene rekeningnummer met uw contractnummer als mededeling, beschikt u vrijblijvend over de mogelijkheid om uw premies te betalen via domiciliring of via uitnodigingen tot premiebetaling. U kunt ook uw premiebetaling koppelen aan: 1) Het indexcijfer van de consumptieprijzen Het bedrag van de gedomicilieerde premies of van de uitnodigingen tot premiebetaling zal automatisch aangepast worden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze indexatie zal jaarlijks plaatsvinden op het tijdstip dat is vermeld in uw contract. 2) De fiscale indexatie Het jaarlijkse bedrag van de gedomicilieerde premies of van de uitnodigingen tot premiebetaling zal automatisch aangepast worden wanneer het maximumbedrag van de belastingvermindering voor het lange termijnsparen of het pensioensparen wijzigt en dat telkens vanaf 1 januari. De premiebetaling voor het Junior Invest Plan en het Free Invest Plan Profit Plus kan niet gekoppeld worden aan de fiscale indexatie. 3) Een rekenkundige herwaardering Het bedrag van de gedomicilieerde premies of van de uitnodigingen tot premiebetaling zal jaarlijks automatisch verhoogd worden met een vast bedrag en op een vast tijdstip, zoals bepaald in uw contract. Wanneer u ervoor gekozen hebt dat uw contract belastingvermindering toelaat, blijft de rekenkundige herwaardering beperkt tot het maximumbedrag dat voor belastingvermindering in het kader van het lange termijnsparen of het pensioensparen in aanmerking kan komen. B. Free Invest Plan Profit Plus Het Free Invest Plan Profit Plus wordt gesloten via een enige premie. U kunt geen bijkomende premies storten voor dit contract. Indien u daarna nog sommen wenst te investeren in een Free Invest Plan Profit Plus, kunt u een ander contract afsluiten. C. Pension Invest Plan en Home Invest Plan gesloten in het kader van het pensioensparen Wanneer u ervoor gekozen hebt dat uw contract belastingvermindering in het kader van het pensioensparen toelaat, is de premiebetaling jaarlijks beperkt tot het maximumbedrag dat voor deze belastingvermindering in aanmerking kan komen. Artikel 6 - Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? De betaling van de premie of een gedeelte ervan is niet verplicht. Indien de eerste premie niet wordt betaald, treedt het contract niet in werking. Dit betekent dat wij geen kapitaal zullen uitbetalen. Bij niet-betaling van een volgende premie blijft het reeds opgebouwde kapitaal behouden.

Deel II: Contract Kapitaalsopbouw


Artikel 3 - Sluiting en inwerkingtreding van het contract Uw contract Kapitaalsopbouw is een door ons voorafgetekende polis*. Deze polis houdt een aanbod in tot sluiten van het contract onder de voorwaarden die erin beschreven zijn. Het contract treedt in werking zodra de bijzondere voorwaarden door u zijn ondertekend en de eerste premie* is betaald. De datum van inwerkingtreding* is echter ten vroegste de aanvangsdatum* die in uw bijzondere voorwaarden is bepaald. Indien de verzekerde niet meer in leven is op de datum van inwerkingtreding van het contract, betalen wij de premie terug en eindigt het contract, zonder uitbetaling van het verzekerd kapitaal. Artikel 4 - Wat is de looptijd van het contract? Uw contract Kapitaalsopbouw is een tijdelijk contract waarvan de einddatum vermeld is in uw bijzondere voorwaarden. Indien de verzekerde in leven is op deze einddatum, dan betalen wij het verzekerd kapitaal leven uit aan de begunstigde bij leven en eindigt het contract. Indien de verzekerde overlijdt vr de einddatum van het contract, betalen wij het verzekerd kapitaal overlijden uit aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden en eindigt het contract eveneens. Artikel 5 - Betaling van de premie(s) A. Flexibele premies Als tegenprestatie voor onze verbintenis, namelijk het waarborgen van het verzekerd kapitaal bij leven of bij overlijden van de verzekerde, dient er een sluitingspremie, eventueel gevolgd door latere premies, betaald te worden. Behalve voor het Free Invest Plan Profit Plus, zijn de premies voor het contract Kapitaalsopbouw flexibele premies: u bepaalt vrij het bedrag en het ogenblik van de betaling, maar de premies moeten een minimumbedrag* bereiken en mogen een maximumbedrag* niet overstijgen. Het bedrag van de sluitingspremie is vemeld in uw bijzondere voorwaarden. Iedere gestorte premie, verminderd met de risicopremie voor de overlijdensdekking, verhoogt het reeds opgebouwde kapitaal bij leven. Elke premie wordt verwerkt aan het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de storting van deze premie. Het tarief dat wordt toegepast op de gestorte premies is gewaarborgd voor de nog resterende looptijd van

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

5/16

Artikel 7 - Onze waarborgen: het verzekerd kapitaal leven en het verzekerd kapitaal overlijden Bij leven van de verzekerde op de einddatum van het contract betalen wij het kapitaal leven uit, vermeerderd met de verworven winstdeling, aan de door u aangeduide begunstigde bij leven. Bij overlijden van de verzekerde vr de einddatum van het contract, betalen wij aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden: 100% van de reserve*, inclusief 100% van de reserve van de winstdeling die al gevormd is op het moment van overlijden voor het Free Invest Plan Profit Plus; 101% van de reserve, inclusief 101% van de reserve van de winstdeling die al gevormd is op het moment van overlijden voor de andere Invest Plannen. Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld zich dit ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden. Indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico voorzien in deze algemene voorwaarden, betalen wij niet het verzekerd kapitaal uit, maar wel de prestatie voorzien in artikel 17. Indien de verzekeringsnemer en de verzekerde niet dezelfde persoon zijn, zal op het moment van het overlijden van de verzekeringsnemer geen verzekeringsprestatie worden uitgekeerd. In dat geval loopt het contract verder. Het verzekerd kapitaal leven en de einddatum van het contract worden bepaald in uw bijzondere voorwaarden en in de bijvoegsels.

De datum van inwerkingtreding is echter ten vroegste de aanvangsdatum die in uw bijzondere voorwaarden is bepaald. Indien de verzekerde niet meer in leven is op de datum van inwerkingtreding van het contract, betalen wij de premie terug en eindigt het contract, zonder uitbetaling van de verzekerde prestaties. Artikel 9 - Wat is de looptijd van het contract? Uw contract loopt tot de jaarlijkse vervaldag die vermeld is in uw bijzondere voorwaarden. Het contract wordt vervolgens stilzwijgend verlengd tot de volgende jaarlijkse vervaldag. Deze jaarlijkse stilzwijgende verlenging eindigt ten laatste op de uiterste einddatum die vermeld is in uw bijzondere voorwaarden. Artikel 10 - Betaling van de premie(s) Als tegenprestatie voor onze verbintenis, namelijk het waarborgen van het verzekerd kapitaal of de verzekerde rente bij overlijden van de verzekerde, dient er jaarlijks een premie betaald te worden. Deze premie dekt het risico van overlijden tot de volgende jaarlijkse vervaldag. Indien de dekking minder dan 1 jaar bedraagt op de aanvangsdatum van het contract of op de laatste jaarlijkse vervaldag, zal enkel een pro-rata van de premie worden aangerekend. De premie kan ook op maandelijkse basis betaald worden, zonder bijkomende kosten, op voorwaarde dat de premie een minimumbedrag bereikt. Bij de aanvang en op de jaarlijkse vervaldag worden het kapitaal overlijden of de rente en de daarmee overeenstemmende premie berekend en aan u meegedeeld. Het tarief dat van toepassing is op deze berekening is gewaarborgd tot de volgende jaarlijkse vervaldag. De premie is niet meer verschuldigd indien de verzekerde niet meer in leven is op de vervaldag. Artikel 11 - Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? A. De betaling van de premie of een gedeelte ervan is niet verplicht. Indien de eerste premie niet wordt betaald, treedt het contract niet in werking. Dit betekent dat wij geen kapitaal of rente zullen uitbetalen. B. Indien n van de volgende premies op de jaarlijkse vervaldag niet wordt betaald, zullen wij u een aangetekende brief sturen. Met deze brief brengen wij u op de hoogte dat uw contract Bescherming zal beindigd worden indien de premie niet betaald wordt binnen 30 dagen te rekenen vanaf deze verzending. C. De niet-betaling van n van de maandelijkse premies brengt de reductie van uw contract met zich mee. Voor de berekening van de reductiewaarde wordt de vervaldag van de eerste niet-betaalde premie in aanmerking genomen. De reductie gebeurt door de verzekerde prestatie bij overlijden te behouden en hiervoor de theoretische afkoopwaarde*, verminderd met de reductievergoeding, aan te wenden tot die is uitgeput. De reductie heeft dus een verkorting van de looptijd van uw contract tot gevolg. De reductievergoeding bedraagt 75 EUR, gendexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100). De reductie heeft uitwerking 30 dagen na de verzending van de aangetekende brief waarin wij u aan de gevolgen van niet-betaling herinneren.

Deel III: Contract Bescherming


Artikel 8 - Sluiting en inwerkingtreding van het contract A. Voorstel en voorafgetekende polis Indien u een contract Bescherming wenst te sluiten, kunnen wij, naargelang de verzekerde prestaties en het type Invest Plan een door ons voorafgetekende polis aanbieden. Deze voorafgetekende polis houdt een aanbod in tot sluiten van het contract, onder de voorwaarden die erin beschreven zijn. of een verzekeringsvoorstel opmaken. Daarbij zullen wij u een medische verklaring geven die de verzekerde moet invullen en ondertekenen. Zo nodig zal de verzekerde ook gevraagd worden andere medische formaliteiten te vervullen. Deze documenten dienen om ons in te lichten over het te verzekeren risico. Het verzekeringsvoorstel houdt geen verbintenis tot sluiten van het contract in, noch voor u, noch voor ons. B. Sluiting en inwerkingtreding Nadat wij het risico hebben aanvaard, kan het contract gesloten worden door de ondertekening van de bijzondere voorwaarden. Het contract treedt pas in werking van zodra ook de eerste premie is betaald. Wanneer het contract de vorm heeft van een voorafgetekende polis, treedt het contract in werking zodra de bijzondere voorwaarden door u zijn ondertekend en de eerste premie is betaald.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

6/16

Artikel 12 - Waarborgen: minimum kapitaal, supplementair kapitaal, toekomst kapitaal en junior rente Het overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, geeft aanleiding tot de betaling van een minimum kapitaal, een supplementair kapitaal, een toekomst kapitaal of een junior rente aan de begunstigde bij overlijden of aan de rentegenieter, naargelang het contract Bescherming. Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld zich dit ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden. Indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico voorzien in deze algemene voorwaarden, betalen wij niet de verzekerde prestatie uit, maar wel de prestatie voorzien in artikel 17. Indien de verzekeringsnemer en de verzekerde niet dezelfde persoon zijn, zal op het moment van het overlijden van de verzekeringsnemer geen verzekeringsprestatie worden uitgekeerd. In dat geval loopt het contract verder. Het verzekerd kapitaal overlijden of de rente, het nummer van uw contract Kapitaalsopbouw waarmee uw contract Bescherming is verbonden en de uiterste einddatum van uw contract worden bepaald in uw bijzondere voorwaarden en in de bijvoegsels. A. Minimum kapitaal 1) Wat is onze waarborg bij de dekking minimum kapitaal? Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, waarborgen wij de uitbetaling van het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming. Dit minimum kapitaal betalen wij uit bovenop het kapitaal overlijden van uw contract Kapitaalsopbouw. Bij de sluiting van uw contract Bescherming stelt u het totaal verzekerd kapitaal overlijden vast dat u wilt gewaarborgd hebben in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode. Dit kapitaal is minstens gelijk aan de som van de gewaarborgde kapitalen overlijden van het contract Kapitaalsopbouw en van het contract Bescherming. 2) Bepaling van het minimum kapitaal Bij de sluiting en op iedere jaarlijkse vervaldag wordt het gewaarborgd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming bepaald als het positieve verschil tussen: het totaal verzekerd kapitaal bij overlijden, verminderd met de eventuele inhoudingen* die reeds op uw contract Kapitaalsopbouw werden verricht en 101% van de reserve van uw contract Kapitaalsopbouw op de sluitingsdatum of op de jaarlijkse vervaldag. Het nieuwe kapitaal overlijden is geldig tot de volgende jaarlijkse vervaldag en wordt u meegedeeld via een bijvoegsel. 3) Wijzigingen Mits ons akkoord kunt u beslissen het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden te vermeerderen of te verminderen. Deze wijziging kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. De premie zal in dat geval aangepast worden. In geval van vermeerdering van het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden vr de jaarlijkse vervaldag kunnen wij een extra premie vragen. Een vermindering van het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden heeft pas uitwerking vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. 4) Einde van de dekking Uw contract Bescherming eindigt automatisch van zodra het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming

nul bedraagt op de jaarlijkse vervaldag. Meer bepaald zal dit het geval zijn vanaf het ogenblik dat het bedrag dat overeenstemt met 101% van de reserve van uw contract Kapitaalsopbouw groter is dan of gelijk is aan het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden, verminderd met de eventueel uitgevoerde inhoudingen. B. Supplementair kapitaal 1) Wat is onze waarborg bij de dekking supplementair kapitaal? Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, waarborgen wij de uitbetaling van het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming. Dit supplementair kapitaal betalen wij bovenop het kapitaal overlijden van uw contract Kapitaalsopbouw. Het supplementair kapitaal blijft in principe onveranderd gedurende de ganse looptijd van uw contract. 2) Wijzigingen Mits ons akkoord kunt u beslissen het supplementair kapitaal te vermeerderen of te verminderen. Deze wijziging kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. De premie zal in dat geval aangepast worden. In geval van vermeerdering van het supplementair kapitaal vr de jaarlijkse vervaldag kunnen wij een extra premie vragen. Een vermindering van het kapitaal heeft pas uitwerking vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. C. Toekomst kapitaal 1) Wat is onze waarborg bij de dekking toekomst kapitaal? Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, waarborgen wij de betaling van een kapitaal op de uiterste einddatum van uw contract. 2) Bepaling van het toekomst kapitaal Bij de sluiting en op iedere jaarlijkse vervaldag wordt het toekomst kapitaal als volgt bepaald: Het toekomst kapitaal vertegenwoordigt het kapitaal bij leven dat zou gevormd zijn met de premies die, vanaf de jaarlijkse vervaldag voorafgaand aan het overlijden van de verzekerde tot aan de einddatum, zouden gestort zijn in het contract Kapitaalsopbouw. Daarbij gaan wij uit van een simulatie waarbij deze premies hetzelfde bedrag en dezelfde frequentie hebben van de laatste premie betaald via domiciliring of via de uitnodiging tot premiebetaling in het kader van uw contract Kapitaalsopbouw. De bijkomende stortingen zijn hier dus niet in verrekend. Dit nieuwe kapitaal blijft geldig tot de volgende jaarlijkse vervaldag en wordt u meegedeeld via een bijvoegsel. 3) Wijzigingen Mits ons akkoord kunt u beslissen het gewenste toekomst kapitaal te vermeerderen of te verminderen. Deze wijziging houdt een verhoging of verlaging in van de premiebetaling van uw Junior Invest Plan. Wij kunnen deze wijziging afhankelijk maken van een risicoselectie. 4) Einde van de dekking Uw contract Bescherming eindigt automatisch op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag: indien geen enkele premie via domiciliring of via uitnodiging tot premiebetaling werd betaald voor uw contract Kapitaalsopbouw in de loop van het jaar voorafgaand aan deze jaarlijkse vervaldag of indien uw contract Kapitaalsopbouw werd beindigd.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

7/16

D. Junior rente 1) Wat is onze waarborg bij de dekking junior rente? Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, waarborgen wij de uitbetaling van een maandelijkse vaste junior rente tot de uiterste einddatum van uw contract Bescherming. De rente wordt betaald aan de rentegenieter die in het contract is aangeduid, voor zover hij in leven is op de vervaldag van de uitbetaling van de rente. De uitkering van deze junior rente komt bovenop de uitbetaling van het kapitaal overlijden van uw contract Kapitaalsopbouw. 2) Wijzigingen Mits ons akkoord kunt u beslissen het bedrag van de junior rente te vermeerderen of te verminderen. Deze wijziging kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. De premie zal in dat geval aangepast worden. In geval van vermeerdering van het gewenste bedrag van de junior rente vr de jaarlijkse vervaldag kunnen wij een extra premie vragen. Een vermindering van het gewenste bedrag van de junior rente heeft pas uitwerking vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag.

G. Alle in uw contracten vermelde datums nemen een aanvang om nul uur. H. Bij de uitoefening van uw rechten op uw contract, behouden wij ons evenwel het recht voor geen gevolg te geven aan uw verzoek indien we van oordeel zijn dat de uitvoering ervan een inbreuk zou betekenen op een wet- of regelgeving of op een contractuele bepaling. In dat geval, brengen we u onmiddellijk van onze beslissing op de hoogte. Artikel 14 - Aanduiding van de begunstigde A. Totdat de verzekerde prestaties opeisbaar worden, hebt u het recht n of meerdere begunstigden aan te duiden. Tijdens de looptijd van uw contracten kunt u ook de begunstiging herroepen of wijzigen zolang de begunstiging niet is aanvaard. De begunstigde heeft door zijn aanduiding recht op de verzekerde prestaties. B. De begunstiging kan steeds aanvaard worden. Zolang u leeft, kan deze aanvaarding slechts gebeuren door een bijvoegsel bij uw contract, dat ondertekend wordt door uzelf, door de begunstigde en door ons. C. Indien de begunstiging is aanvaard, kunt u uw recht van afkoop*, uw recht van herroeping of wijziging van de begunstiging, uw recht van inpandgeving en uw recht van overdracht van rechten enkel uitoefenen mits de geschreven toestemming van de aanvaardende begunstigde. D. Wij kunnen enkel rekening houden met de aanduiding, de herroeping of de wijziging van de begunstiging indien u ons hiervan schriftelijk verwittigt. E. Indien u geen begunstigde hebt aangeduid of indien de begunstiging geen gevolgen kan hebben of herroepen is, komen de verzekerde prestaties toe aan uzelf of aan uw nalatenschap. Wanneer de begunstigde overlijdt vr de verzekerde, komen de verzekerde prestaties toe aan uzelf of aan uw nalatenschap, tenzij u een andere begunstigde hebt aangeduid. F. Indien in het contract als begunstigden de broers en zussen van de verzekeringsnemer/verzekerde, elk voor een gelijk deel worden aangeduid, zonder vermelding van de halfbroers of zussen, en indien op het ogenblik van uitbetaling er halfbroers of zussen bestaan, dan wordt de verzekerde prestatie als volgt verdeeld: De broers en zussen van de verzekeringsnemer/verzekerde, elk voor een gelijk deel, met inbegrip van de halfbroers en halfzussen, elk voor de helft van het deel van een broer of zus. Artikel 15 - Is terrorisme verzekerd? A. Lidmaatschap Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal deze wijziging automatisch van toepassing zijn, tenzij er in een andere overgangsregeling is voorzien.

Deel IV: Gemeenschappelijke bepalingen voor de contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming


Artikel 13 - Basis van de contracten, tariefgarantie en onbetwistbaarheid A. Uw verklaringen, de verklaringen van de verzekerde en de vermeldingen die voorkomen in de geneeskundige getuigschriften en in andere documenten die wij ontvangen naar aanleiding van de sluiting of de wijziging van de contracten, vormen de basis van de contracten en maken daarvan volledig deel uit. B. De contracten kunnen in principe niet worden onderschreven ter dekking of wedersamenstelling van een krediet, behalve indien dit anders is vermeld in uw bijzondere voorwaarden. C. Voor de contracten Kapitaalsopbouw zijn de technische grondslagen van het toegepaste tarief gewaarborgd voor de gestorte premies, maar zij kunnen wijzigen voor de toekomstige premies. Voor het contract Bescherming zijn de technische grondslagen van het tarief dat toegepast wordt bij de berekening van de verzekerde prestaties en de daarmee overeenstemmende premies gewaarborgd tot de volgende jaarlijkse vervaldag. D. De contracten zijn onbetwistbaar vanaf het ogenblik dat ze in werking treden, behalve in geval van bedrog. Daarnaast kunnen wij de nietigheid van de contracten niet inroepen op grond van het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens door u of door de verzekerde, behalve indien dit opzettelijk is gebeurd. E. Indien de leeftijd van de verzekerde onjuist is opgegeven, worden de verzekerde prestaties vermeerderd of verminderd in functie van de werkelijke leeftijd van de verzekerde die in acht had moeten genomen worden. F. Indien u ons, in uitvoering van de regelgeving tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, de noodzakelijke documenten voor uw identificatie niet overmaakt, zullen wij een einde stellen aan het contract ten laatste twee maand na zijn inwerkingtreding. Wij betalen u de gestorte premies terug volgens dezelfde modaliteiten als deze hierna vermeld voor de opzegging van het contract.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

8/16

B. Evenredigheidsregel Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. C. Uitbetalingsregeling Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comit van de VZW TRIP, zoals omschreven in deze wet, of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het hogervermeld bedrag niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comit, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comit kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comit een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. Indien het Comit vaststelt dat het hogervermeld bedrag van 1 miljard euro (gendexeerd), onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming, bepaald in een wet, koninklijk besluit of andere reglementering, zal van toepassing zijn op uw contract overeenkomstig de modaliteiten daarin voorzien. De bepalingen van dit punt zijn niet van toepassing op de theoretische afkoopwaarde. D. Nucleaire wapens Schades veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern zijn niet verzekerd in dit contract. E. Toekomstige wijzigingen Ingeval van wijzigingen van de wetgeving betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, zullen deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn, tenzij in een andere overgangsregeling is voorzien. Artikel 16 - Wat zijn de uitgesloten risicos? A. Uitgesloten risicos, tenzij anders overeengekomen Tenzij anders is overeengekomen in uw bijzondere voorwaarden, zijn de hieronder opgesomde risicos niet gedekt. 1) Specifieke luchtvaartrisicos a) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval aan boord van een luchtvaartuig met ultra-lichte motor, van een prototype of van een toestel dat gebruikt wordt bij competities, demonstraties, snelheidsproeven, raids, records of recordpogingen, met inbegrip van de voorbereiding erop. b) Het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van parapente of van parachutisme, bijvoorbeeld parasailing of valschermspringen, tenzij de verzekerde verplicht werd het luchtvaartuig te verlaten waarvoor de luchtvaartrisicos gedekt zijn door het contract. c) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval dat voortvloeit uit het beoefenen van het zweefvliegen of het

trekken van zweefvliegtuigen, indien daartoe geen machtiging was verkregen van de bevoegde instanties. d) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval aan boord van een militair toestel, behalve als het gaat om een transporttoestel of een toestel dat een luchtexcursie maakt. 2) Oorlogs- en oproerrisicos a) Het overlijden van de verzekerde in Belgi, als gevolg van een oorlogsgebeurtenis. Onder oorlogsgebeurtenis wordt verstaan een gebeurtenis die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een offensieve of een defensieve actie van een oorlogvoerende mogendheid of van eender welke gebeurtenis van militaire aard. Deze uitsluiting wordt uitgebreid met het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van om het even welke oorzaak, wanneer hij actief deelneemt aan de vijandelijkheden. b) Het overlijden van de verzekerde in het buitenland als gevolg van een oorlogsgebeurtenis, zoals hierboven bepaald, als het conflict reeds bestond op het ogenblik dat de verzekerde in dat land aankomt. Indien het conflict ontstaat tijdens het verblijf van de verzekerde, blijft het overlijden verzekerd tegen de oorlogsgebeurtenis gedurende de eerste 30 dagen van de vijandelijkheden, op voorwaarde dat de verzekerde hieraan niet actief deelneemt of er zich niet vrijwillig aan blootstelt. c) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten of collectieve gewelddaden met politieke, ideologische of sociale ondergrond, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen de overheid of tegen eender welke gevestigde macht, indien de verzekerde er actief aan deelneemt. De verzekerden, die ingezet worden door een Belgische overheid voor het handhaven van de orde in Belgi, blijven verzekerd tegen het oproerrisico van zodra het contract minstens sedert 2 jaar in werking is getreden. B. Altijd uitgesloten risicos De hieronder opgesomde risicos zijn nooit gedekt. 1) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de datum van de inwerkingtreding, het opnieuw in werking stellen of de verhoging van de verzekerde waarborgen die niet voorzien waren vanaf de aanvangsdatum van het contract. In de laatste twee gevallen heeft de uitsluiting enkel betrekking op het deel van de verzekerde waarborgen dat het voorwerp uitmaakt van het opnieuw in werking stellen of van de verhoging. 2) Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer (indien deze niet dezelfde persoon is als de verzekerde) of van n van de begunstigden. 3) Het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van een rechtelijke veroordeling of dat zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in een daad die gelijk is aan of zou kunnen gekwalificeerd worden als een misdaad of een opzettelijk wanbedrijf met de verzekerde als dader of mededader en waarvan hij de gevolgen had kunnen voorzien. Artikel 17 - Wat betalen wij uit indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico? Wanneer het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico, betalen wij de theoretische afkoopwaarde uit, berekend op de dag van het overlijden. Indien de verzekerde overlijdt ten gevolgen van de opzettelijke daad of op aansporing van n of meerdere begunstigden, wordt deze uitgesloten van alle rechten op het verzekerd kapitaal of theoretische afkoopwaarde.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

9/16

Niettemin wordt het aandeel in de verzekerde prestatie van een begunstigde vreemd aan deze opzettelijke daad of aansporing niet verhoogd met het aandeel dat oorspronkelijk toegewezen was aan de dader of de aanstoker van de opzettelijke daad. We betalen aan deze dader of aanstoker niet de verzekerde prestaties of het gedeelte ervan dat voor hem bestemd was. Wij keren dan de theoretische afkoopwaarde daarvan uit, hetzij aan uzelf of aan uw nalatenschap. Wanneer het een verzekering betreft, aangewend tot waarborg of wedersamenstelling van een krediet, wordt voor de toepassing van dit punt als begunstigde beschouwd, elke persoon die, indien er geen verzekering was geweest, voor het geheel of voor een deel tot het betalen van de schuld zou gehouden zijn. Onze vrijstelling van betalen is beperkt tot het aandeel van de betrokken begunstigde in de schuld. Artikel 18 - Welke documenten moeten ons bezorgd worden voor de uitbetaling van de verzekerde prestaties? A. Bij leven van de verzekerde op de einddatum van het contract Kapitaalsopbouw betalen wij het verzekerd kapitaal leven uit na ontvangst van: de originele bijzondere voorwaarden en bijvoegsels; een levensbewijs van de verzekerde; andere documenten die wij zouden vragen omdat ze voor ons noodzakelijk zijn voor de vereffening van het contract. B. Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode betalen wij de verzekerde prestatie uit na ontvangst van: de originele bijzondere voorwaarden en bijvoegsels; een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde; een geneeskundig getuigschrift dat de oorzaken en de omstandigheden van zijn overlijden vermeldt; een akte of attest van erfopvolging wanneer de begunstigde(n) niet met naam werd(en) aangeduid; andere documenten die wij zouden vragen omdat ze voor ons noodzakelijk zijn voor de vereffening van het contract. C. Wij kunnen de uitbetaling van de junior rente afhankelijk maken van de voorlegging van een levensbewijs van de rentegenieter. Artikel 19 - Winstdeling A. Wat is winstdeling? Wanneer we overgaan tot winstdeling, betekent dit dat we gratis afstand doen van een deel van onze winst ten voordele van bepaalde categorien verzekeringscontracten. Als we aan uw contract winstdeling toekennen, brengt dit een verhoging van het verzekerd kapitaal bij leven of bij overlijden met zich mee. De winstdeling die werd toegekend aan uw contract en de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal is gewaarborgd. De toekenning van een toekomstige winstdeling mag, overeenkomstig de wetgeving, niet gewaarborgd worden. Zij is afhankelijk van de economische conjunctuur en van onze bedrijfsresultaten. De winstdeling wordt toegekend volgens de regels van het winstdelingsplan dat op het betrokken jaar van toepassing is. B. Welke contracten geven recht op winstdeling? Momenteel geeft het contract Kapitaalsopbouw van alle Invest Plannen recht op winstdeling, zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Dit gebeurt onder de vorm van een definitieve verhoging van het eindkapitaal dat aan de begunstigde bij leven wordt uitgekeerd.

Bij overlijden van de verzekerde vr de einddatum van het contract, wordt het verzekerd kapitaal overlijden van het contract Kapitaalsopbouw verhoogd met de winstdelingsreserve, berekend op de datum van overlijden, zoals voorzien in deze algemene voorwaarden. De winstdeling wordt toegekend voor het gedeelte van het contract dat niet het voorwerp uitmaakt van een door ons gegeven voorschot. Het contract Bescherming geeft momenteel geen recht op winstdeling. C. Kunnen de voorwaarden van toekenning van winstdeling veranderen? De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van winstdeling te kunnen genieten, kunnen in de toekomst wijzigen. Er kunnen ook nieuwe voorwaarden worden opgelegd. Indien zon wijziging invloed heeft op uw contract, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien u een wijziging van n van de technische elementen* van uw contract vraagt, is het recht op winstdeling afhankelijk van de nieuwe kenmerken van uw contract en van het winstdelingsplan dat op dat ogenblik van toepassing is. Artikel 20 - Kan het contract nog worden opgezegd nadat het is gesloten? A. Opzegging door u U hebt het recht om zowel uw contract Kapitaalsopbouw als uw contract Bescherming op te zeggen binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding ervan. Indien het contract gesloten is middels een verkoop op afstand overeenkomstig de regelgeving betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, informeren wij u omtrent de sluiting van uw contract. U hebt recht om uw contract op te zeggen binnen 30 dagen vanaf deze kennisgeving. U hebt ook het recht uw verzekeringscontract op te zeggen als het bij de sluiting uitdrukkelijk werd aangegaan voor het dekken of opnieuw samenstellen van een door u aangevraagd krediet, en het krediet u niet wordt toegekend. In dat geval kunt u het contract opzeggen binnen 30 dagen vanaf het ogenblik waarop u verneemt dat het krediet u niet wordt toegekend. In beide gevallen dient u uw contract schriftelijk op te zeggen. We zullen dan de betaalde premie terugstorten, verminderd met de bedragen die reeds werden verbruikt om het risico van overlijden te dekken. B. Opzegging door ons Wanneer uw contract een voorafgetekende polis is, beschikken wij ook over de mogelijkheid het contract op te zeggen binnen 30 dagen nadat wij de polis hebben ontvangen. Indien het contract gesloten is middels een verkoop op afstand overeenkomstig de regelgeving betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, begint deze termijn van 30 dagen te lopen vanaf het ogenblik dat wij u op de hoogte hebben gebracht van de sluiting van uw contract. In deze gevallen treedt de opzegging in werking 8 dagen nadat wij u hiervan in kennis hebben gesteld. We storten dan de betaalde premie volledig terug.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

10/16

Artikel 21 - Kunt u uw contract afkopen? A. Recht van afkoop U kunt uw contract volledig afkopen wanneer u over het recht van afkoop beschikt en de nodige formaliteiten uitvoert. Wij betalen dan de afkoopwaarde* uit. In bepaalde gevallen kan de uitoefening van uw recht van afkoop beperkt zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld uw contract niet afkopen indien u het recht van afkoop hebt overgedragen of in pand gegeven aan een derde. Indien de begunstigde heeft aanvaard, moet u voor de uitoefening van het recht van afkoop over het schriftelijk akkoord van deze begunstigde beschikken. B. Hoe kunt u uw recht van afkoop uitoefenen en hoe wordt de afkoopwaarde berekend? Als u uw contract wenst af te kopen, dient u dit schriftelijk bij ons aan te vragen. Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt rekening gehouden met de datum van de aanvraag van de afkoop. De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop u het kwijtschrift of elk ander gelijkwaardig document voor akkoord ondertekent. Vanaf dat ogenblik zijn de prestaties niet langer verzekerd. Het ondertekend kwijtschrift en de originele bijzondere voorwaarden dienen ons te worden bezorgd. Daarna betalen we de theoretische afkoopwaarde van uw contract, verminderd met een afkoopvergoeding en de eventuele verplichte inhoudingen, zoals bijvoorbeeld de voorheffing. De afkoopvergoeding bedraagt 5% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. De afkoopvergoeding bedraagt echter 4%, 3%, 2%, 1% of 0% wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk in het 5de, 4de, 3de, 2de of laatste jaar vr de einddatum van het contract. C. Bijzonderheid van het Free Invest Plan Profit Plus De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is echter geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoopuitwerking heeft in de loop van het laatste jaar vr de einddatum van het contract. In geval van afkoop van een contract Kapitaalsopbouw van het Free Invest Plan Profit Plus in de loop van de eerste 8 jaar van het contract, kan de theoretische afkoopwaarde vervangen worden door de theoretische afkoopwaarde, berekend door actualisatie van de reserve aan de spot rate*. Dit zal het geval zijn wanneer de voornoemde spot rate op het ogenblik van de afkoop groter is dan de technische rentevoet van het toegepaste tarief. De spot rate wordt bepaald door de marktrente die op het ogenblik van de afkoop van toepassing is op de verrichtingen met een duur gelijk aan het verschil tussen de looptijd van het contract beperkt tot 8 jaar en de reeds gelopen duur van het contract. D. Bijzonderheden van het Junior Invest Plan In geval van afkoop van het Junior Invest Plan dient u geen afkoopvergoeding te betalen bij afkoop op de 12de verjaardag en vanaf de 18de verjaardag van het kind dat als begunstigde vermeld is in de oorspronkelijke bijzondere voorwaarden.

Van zodra de verzekerde van het contract Bescherming Junior Rente overleden is, is het contract niet meer afkoopbaar. E. Bijzonderheid van het Home Invest Plan en van het Pension Invest Plan In het kader van een Home Invest Plan en van een Pension Invest Plan wordt de afkoopvergoeding niet toegepast wanneer de verzekerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de aanvraag van de afkoop. Artikel 22 - Kunt u het contract opnieuw in werking stellen? Wanneer uw contract afgekocht of gereduceerd is, kunt u het contract opnieuw in werking stellen voor de bedragen die op de datum van de afkoop of van de reductie verzekerd waren. Deze mogelijkheid kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie waarvan de kosten door u gedragen worden. U dient de wederinwerkingstelling schriftelijk bij ons aan te vragen binnen 3 maanden die volgen op de afkoop of binnen 3 jaar die volgen op de reductie van uw verzekeringscontract. Voor een afgekocht contract dient u ons de afkoopwaarde terug te storten. Bij de wederinwerkingstelling wordt de premie aangepast, rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de afkoop. Voor een gereduceerd contract gebeurt het opnieuw in werking stellen door de premie aan te passen, rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik waarop het contract opnieuw in werking wordt gesteld. Artikel 23 - Kan er een voorschot verkregen worden op de verzekerde prestaties? U kunt van ons onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen op het verzekerd kapitaal van het contract Kapitaalsopbouw en dit tegen afgifte van uw originele bijzondere voorwaarden. De modaliteiten van het voorschot zijn opgenomen in de voorschotovereenkomst die tussen u en ons dient te worden afgesloten. Het bedrag van het voorschot kan niet groter zijn dan het minimum dat de afkoopwaarde tijdens heel de nog te lopen duur van het contract kan bereiken en wordt beperkt tot het bedrag dat voor vereffening vatbaar is en rekening houdend met eventuele wettelijke inhoudingen. Op de winstdelingen kunt u geen voorschot ontvangen. Er wordt geen voorschot toegestaan op de contracten Bescherming, noch op de contracten Kapitaalsopbouw van het Free Invest Plan Profit Plus en van het Junior Invest Plan. Artikel 24 Welke bijkomende informatie met betrekking tot uw Invest Plan ontvangt u? Voor uw contract Kapitaalsopbouw zullen wij u iedere verhoging van uw kapitaal leven naar aanleiding van een premiebetaling meedelen. Voor uw contract Bescherming zal u bij iedere jaarlijkse vervaldag een bijvoegsel ontvangen dat zowel het bedrag van het kapitaal overlijden of van de rente als de daarmee overeenstemmende premie vermeldt. Bovendien wordt u jaarlijks een samenvattend overzicht van uw contract(en) toegezonden. Het omvat informatie betreffende onder meer de winstdeling van het contract Kapitaalsopbouw.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

11/16

Bij elke financile beweging van uw contract kunnen wij u een document bezorgen, dat geldt als bijvoegsel en volledig deel uitmaakt van uw contract. Artikel 25 - Eventuele taksen en kosten De belastingen, taksen of rechten die bestaan of die onder om het even welke benaming zouden gevestigd worden na de sluiting van het contract en die krachtens de sluiting of de uitvoering van het contract verschuldigd (zouden) zijn, vallen ten laste van u, de rechthebbenden, de begunstigde(n) of de rentegenieter naargelang het geval. Indien op de premie een taks verschuldigd is, dient deze door de verzekeringsnemer betaald te worden samen met de premie. Er kunnen kosten aangerekend worden wanneer er bijzondere uitgaven veroorzaakt worden door toedoen van u, van de verzekerde, van de begunstigde of van de rentegenieter. We kunnen onder meer kosten aanrekenen voor het verstrekken van duplicaten, specifieke overzichten en attesten, voor het opzoeken van adresgegevens en wanneer we op uw vraag een technisch element van uw contract wijzigen. Bovendien mogen er kosten aangerekend worden voor eventuele nazichten en opsporingen bedoeld in de regelgeving betreffende de slapende rekeningen, safes en verzekeringovereenkomsten en dit binnen de daarin voorziene grenzen. Artikel 26 - Verandering van woonplaats en schriftelijke communicatie A. Indien u uw woonplaats wijzigt, gelieve dan uw nieuw adres onmiddellijk schriftelijk aan ons mee te delen met vermelding van het nummer van uw contract. Indien dit niet gebeurt, worden alle mededelingen en kennisgevingen geldig toegestuurd op het adres dat in uw contract is vermeld of op het laatste adres dat ons is meegedeeld. B. Indien in deze algemene voorwaarden staat dat wij schriftelijk moeten verwittigd worden, wil dit zeggen door middel van een voorgedrukt document dat behoorlijk is ingevuld, gedateerd en ondertekend of door middel van een gedagtekend en ondertekend schrijven. Alle voorgedrukte documenten die noodzakelijk zijn voor de verrichtingen die u wenst uit te voeren zijn beschikbaar in de kantoren van BNP Paribas Fortis. C. Alle termijnen die aanvangen op de datum van ontvangst van het geschrift door ons, vangen aan op hun datum van ontvangst op onze maatschappelijke zetel. Artikel 27 - Vragen om informatie en klachten Wanneer u vragen hebt over dit contract kunt u steeds contact opnemen met uw BNP Paribas Fortis-kantoor of tussenpersoon. Zij zullen u graag informatie geven of samen met u zoeken naar een oplossing. Als u een klacht in verband met de diensten van de tussenpersonen hebt, kan u rechtstreeks terecht bij de Ombudsdienst van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel of via e-mail: ombudsdienst@bnpparibasfortis.com. Alle andere klachten met betrekking tot de overeenkomst, kunt u schriftelijk overmaken aan AG Insurance nv, Ombudsdienst, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel, of via e-mail: ombudsman@aginsurance.be. Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De

Meessquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as. Een klacht ontneemt u niet de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen. Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgische recht, en momenteel voornamelijk de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, is van toepassing op dit verzekeringscontract. Alle geschillen in verband met dit contract behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

12/16

Verklarende woordenlijst
Aanvangsdatum Is de datum vanaf wanneer de duur van het contract begint te lopen. Deze datum wordt vermeld in uw bijzondere voorwaarden. Afkoop Is de verbreking van het contract waarbij de waarborg eindigt en we de afkoopwaarde van het contract uitbetalen. Afkoopwaarde Is het bedrag dat we dienen te storten wanneer het contract wordt afgekocht. Dit bedrag is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde verminderd met een eventuele afkoopvergoeding en is beperkt tot het kapitaal overlijden. Begunstigde(n) bij leven Is of zijn de perso(o)n(en), die u kunt aanduiden in de bijzondere voorwaarden van het contract Kapitaalsopbouw om het verzekerd kapitaal te ontvangen in geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract. Begunstigde(n) bij overlijden Is of zijn de perso(o)n(en), die u kunt aanduiden in de bijzondere voorwaarden van de contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming om het verzekerd kapitaal te ontvangen in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode. Datum van inwerkingtreding Is de datum vanaf wanneer het contract uitwerking heeft, de datum vanaf wanneer dus de prestaties verzekerd zijn. De datum van inwerkingtreding kan niet vroeger zijn dan de aanvangsdatum van het contract. Inhouding Is een vermindering van de theoretische afkoopwaarde van uw contract Kapitaalsopbouw die voortvloeit uit bijvoorbeeld een gedeeltelijke afkoop of de afhouding van de taks op het lange termijnsparen. Jaarlijkse vervaldag De eerste jaarlijkse vervaldag is vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contract Bescherming. De volgende jaarlijkse vervaldagen hebben plaats telkens een jaar later. Het zijn de datums waarop het kapitaal overlijden en de daarmee overeenstemmende premie worden berekend. Maximumbedrag van de premie Is het door ons vastgestelde bedrag dat uw premie maximaal mag bedragen. Dit bedrag kan u op eenvoudig verzoek worden meegedeeld. U kunt zich hiervoor wenden tot uw BNP Paribas Fortis-kantoor, uw tussenpersoon of tot onze maatschappelijke zetel. Minimumbedrag van de premie Is het door ons vastgestelde bedrag dat uw premie minimaal moet bedragen. Dit bedrag kan u op eenvoudig verzoek worden meegedeeld. U kunt zich hiervoor wenden tot uw BNP Paribas Fortis-kantoor, uw tussenpersoon of tot onze maatschappelijke zetel. Premie Is het bedrag dat moet betaald worden als tegenprestatie voor de waarborgen die we verlenen. Rentegenieter Is de begunstigde aangeduid in de bijzondere voorwaarden van het contract Bescherming, die bestemd is om de junior rente te ontvangen. Reserve van het contract Is het bedrag dat bij ons is gevormd door kapitalisatie van de betaalde netto-premie(s), verminderd met de verbruikte sommen en in voorkomend geval vermeerderd met de toegekende winstdeling. Spotrate Is het intern rendement van een vaste verrichting die de betaling van een prestatie op termijn als tegenwaarde van n premie bij de aanvang inhoudt. Technisch element Is een gegeven dat in de verzekeringstechniek gebruikt wordt voor de berekening van de verzekeringsprestaties, bijvoorbeeld: het bedrag van het verzekerd kapitaal, de looptijd, de premie, Theoretische afkoopwaarde Is de reserve van uw contract. U Is de verzekeringsnemer van het contract, dit betekent de persoon die het contract sluit met ons en die gebruik kan maken van de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Verzekerde Is de persoon op wiens hoofd de verzekering wordt gesloten. De verzekerde van uw contract Kapitaalsopbouw en van uw contract Bescherming is dezelfde persoon. Voorafgetekende polis Is een verzekeringspolis die vooraf door ons is ondertekend en die een aanbod inhoudt tot het sluiten van een contract onder de voorwaarden die erin beschreven zijn. Deze voorafgetekende polis kan de vorm aannemen van een onderschrijvingsformulier. Het contract is gesloten van zodra u het ondertekend hebt en treedt in werking van zodra de eerste premie betaald is. Wij Zijn de verzekeraar met wie het verzekeringscontract wordt gesloten: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te B- 1000 Brussel. Winstdeling Is een definitieve en gratis afstand van een deel van onze winst ten gunste van het contract.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

13/16

Fiscale informatie

Overeenkomstig de Belgische fiscale regelgeving van kracht op 01/01/2013


A. Taks op de verzekeringensverrichtingen De premie is onderworpen aan een taks van 2% indien de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is die zijn gewone verblijfplaats in Belgi heeft. Indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is en indien de vestiging van deze rechtspersoon zich in Belgi bevindt, is de premie onderworpen aan een taks van 4,4%. De premie is echter vrijgesteld van taks indien deze werd gestort op een Pension Invest Plan in het kader van het pensioensparen. B. Inkomstenbelasting en taks op het lange termijnsparen 1) Voor de verzekering waarvan geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot belastingvermindering, is het kapitaal overlijden niet belastbaar indien de verzekeringsnemer en de begunstigde natuurlijke personen zijn. Bovendien is er geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal leven of op de afkoopwaarde indien de verzekering is gesloten door een natuurlijke persoon die ook de verzekerde en begunstigde bij leven is en het kapitaal overlijden ten minste gelijk is aan 130% van het totaal van gestorte premies; indien de verzekering gesloten is door een natuurlijke persoon voor meer dan 8 jaar en het kapitaal leven of de afkoopwaarde effectief wordt betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van de verzekering. De roerende voorheffing kan daarentegen wel verschuldigd zijn in geval van uitbetaling van het kapitaal leven of van de afkoopwaarde binnen 8 jaar na de sluiting van de verzekering. 2) Voor de verzekering waarvan minstens n premie aanleiding heeft gegeven tot belastingvermindering in het lange termijnsparen of het pensioensparen, zal het kapitaal belast worden aan een gunstige afzonderlijke aanslagvoet, hetzij via de inkomstenbelasting, hetzij via de taks op het lange termijnsparen. Bij afkoop zal de afkoopwaarde belast worden aan een al dan niet gunstige afzonderlijke aanslagvoet afhankelijk van het tijdstip van de afkoop. 3) De winstdelingen die gelijktijdig met de uit de levensverzekeringscontracten voortvloeiende kapitalen of afkoopwaarden worden vereffend, zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen voor natuurlijke personen en van de taks op het lange termijnsparen. 4) Bijzonderheid van het Junior Invest Plan In geval van uitbetaling van de junior rente van het contract Bescherming zal de rentegenieter jaarlijks een fiscale fiche ontvangen met vermelding van de inkomsten die moeten aangegeven worden als roerende inkomsten. De belastbare inkomsten bedragen 3% van het rentevestigende kapitaal en worden afzonderlijk belast aan een gematigde aanslagvoet. C. Successierechten Er kunnen successierechten verschuldigd zijn. D. Up to date Deze informatie is gebaseerd op de Belgische fiscale wetgeving van kracht op 01/01/2013. U kunt u steeds wenden tot uw BNP Paribas Fortis-kantoor of tussenpersoon voor meer gedetailleerde en geactualiseerde fiscale informatie.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


De verzekeringsnemer en in voorkomend geval de verzekerde, hierna de betrokkenen, gaan akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens door AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53, te B1000 Brussel, en door BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, te B- 1000 Brussel, zijnde de verantwoordelijken voor de verwerking. De betrokkenen gaan akkoord met de registratie en de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, het beheer van de relaties die uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloeien, het voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen en de commercile prospectie inzake producten gepromoot door de vennootschappen van de financile groepen waarvan AG Insurance deel uitmaakt. De betrokkenen gaan akkoord met de uitwisseling van die gegevens tussen AG Insurance en de vennootschappen van de financile groepen waarvan AG Insurance deel uitmaakt en/of de verzekeringsbemiddelaars waarmee AG Insurance werkt, alsook met de mededeling ervan aan derden wanneer de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten dit vereist of in geval van wettig belang. Dit akkoord geldt ook indien de mededeling zou gebeuren naar landen buiten de Europese Unie. De toegang tot de persoonsgegevens is strikt beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. De weigering van de betrokkenen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen waar AG Insurance en/of BNP Paribas Fortis om vraagt, kan het ontstaan van contractuele relaties verhinderen, de aard van contractuele relaties wijzigen of het beheer van contractuele relaties benvloeden. De betrokkenen geven hun uitdrukkelijke en bijzondere toestemming voor de verwerking door AG Insurance van de persoonsgegevens die hun gezondheid betreffen, onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg alsook onder dezelfde voorwaarden voor de verwerking door de eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars gevestigd in Belgi of in het buitenland. Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of voor de uitvoering van de overeenkomsten gaan de betrokkenen akkoord dat dergelijke gegevens bij andere personen ingezameld worden. De persoonsgegevens die de gezondheid betreffen worden verwerkt met het oog op bovenvermelde doeleinden, met uitzondering van de commercile prospectie. De betrokkenen hebben het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing. De betrokkene wendt zich hiervoor tot zijn kantoor of zijn tussenpersoon. In de mate dat het gaat om persoonsgegevens die hen betreffen, hebben zij eveneens een recht op toegang en een recht op verbetering van onjuiste gegevens. Hiertoe dient schriftelijk een verzoek gericht te worden aan bovenvermeld(e) adres(sen).

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

14/16

De hieronder omschreven bepalingen hebben enkel en alleen betrekking op verzekeringsnemers die US Persons/US owned foreign entity zijn of worden in de loop van het contract.

Bepalingen in het kader van de FATCA-wetgeving:


1 AG Insurance dient op loyale wijze mee te werken met de regels in het kader van de US Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Het hoofddoel van deze wetgeving is het tegengaan van belastingontduiking door US* burgers en ingezetenen, meer in het bijzonder wanneer die burgers hun toevlucht nemen tot investeringen buiten het US- grondgebied via buitenlandse financile instellingen of buitenlandse investeringsvehikels. 2 Om in overeenstemming te zijn met de FATCA-wetgeving wordt vereist van de verzekeraar dat hij zich onder meer aan de volgende verplichtingen onderwerpt: - bepaalde inlichtingen inwinnen bij de eigen titularissen van US accounts*, of de begunstigden, om zodoende de US accounts te kunnen identificeren; - bepaalde procedures inzake verificatie en due diligence* in acht te nemen met betrekking tot de identificatie en passende documentatie van de nemers of de begunstigden van die verzekeringen; - jaarlijks bij de US-belastingadministratie (IRS: Internal Revenue Service) bepaalde inlichtingen aangeven met betrekking tot de US accounts die bij de verzekeraar geopend zijn; - de inhouding verrichten ten belope van 30 % op als passthru payments* gekwalificeerde betalingen en op sommige andere betalingen of transacties die verricht zijn ten gunste van een verzekeringsnemer die nalaat de vereiste inlichtingen te verstrekken; - op de specifieke vragen van de Treasury of van de IRS antwoorden voor eventuele aanvullende inlichtingen met betrekking tot US accounts die bij die instelling geopend zijn; - een verzakingsclausule bekomen in het geval dat de toepasselijke binnenlandse wetgeving de instelling zou beletten inlichtingen met betrekking tot een US account die bij de instelling is geopend, zomaar mee te delen of, indien die verzaking niet kan worden bekomen van de verzekeringsnemer, de levensverzekering in kwestie onmiddellijk ontbinden. 3 De verzekeringsnemer gaat akkoord dat AG Insurance de nodige informatie overmaakt, zowel inzake informatie met betrekking tot hemzelf als met betrekking tot de begunstigden van de door de verzekeringsnemer gesloten levensverzekeringen aan de US-belastingadministratie, o.a. aan de IRS, wanneer dit door de FATCA-wetgeving wordt vereist. 4 Indien de verzekeringsnemer of de begunstigden, een specified US person* of een US owned foreign entity* is of wordt, deelt hij dit onmiddellijk mee aan AG Insurance en overhandigt hij de gevraagde informatie. 5 Indien er een aanwijzing van voornoemd statuut voorhanden is, dient de verzekeringsnemer of de begunstigden, onder meer volgende specifieke documenten voor te leggen, op vraag van de verzekeraar: Form W-9, Form W-8BEN en/of verantwoordingsstukken. Inzake de jaarlijkse mededeling kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens voor elke US account gegeven worden: - naam, adres en fiscaal identificatienummer (TIN-code*) van elke verzekeringsnemer of de begunstigden, die een specified US person is; - naam, adres en TIN-code van de verzekeringsnemer of de begunstigden, indien hij/zij een United States owned foreign entity is; - het polisnummer; - het saldo of de waarde van de verzekering; - in principe het brutobedrag van de stortingen op en de opnames of uitbetalingen vanwege de verzekering. Verder kan de IRS nog vragen om bijkomende inlichtingen te bekomen. 6 Indien de verzekeringsnemer of de begunstigden, nalaat hetzij vrijwillig de nodige informatie te bezorgen aan AG Insurance hetzij de nodige informatie te bezorgen aan AG Insurance wanneer daarom werd gevraagd, zal AG Insurance een ingebrekestelling versturen. De verzekeringsnemer of de begunstigden, dient binnen de daarin vermelde termijn de gevraagde informatie en stukken te bezorgen aan de verzekeraar. Indien de verzekeringsnemer of de begunstigden, binnen de hem toegekende termijn niet de nodige informatie heeft bezorgd aan AG Insurance, gaat de verzekeringsnemer akkoord dat AG Insurance zich het recht voorbehoudt om de overeenkomst te beindigen binnen de maand. Het moment van berekening van de waarde van de overeenkomst, zal plaatsvinden de laatste dag van de termijn van n maand waarbinnen de overeenkomst dient beindigd te worden (of de eerste daaropvolgende werkdag). Bij beindiging zal de reserve van het contract worden uitbetaald na afhouding van de vereiste (para)fiscale inhoudingen en van een kost van 75,00 euro, gendexeerd overeenkomstig de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100) aan diegene die de rechten op dit contract bezit (in principe de nemer). Indien de verzekeringsnemer of de begunstigden, heeft nagelaten de nodige informatie te bezorgen aan AG Insurance, desondanks hieromtrent in gebreke te zijn gesteld, dient AG Insurance mogelijks een inhouding te verrichten van 30 % op elke passthru payment, dat wil zeggen op elke aan inhouding onderworpen betaling alsook op elk aan dit type van betaling toewijsbare betaling. Zulke betalingen omvatten, a) elke betaling van US-oorsprong van rente (daarin inbegrepen elke uitgiftepremie), dividenden, huursommen, lonen, premies, lijfrente, emolumenten, bezoldigingen en andere meerwaarde, winsten of inkomsten die vast of op jaar- of periodieke basis bepaalbaar zijn en b) elke andere bruto-opbrengst die afkomstig is van de verkoop of overdracht van goederen die van US-oorsprong zijn en die rente of dividend kunnen voortbrengen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

15/16

Verklarende FATCA-woordenlijst
Due diligence Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde informatie. Foreign Account Tax Compliance Act Ingevoegd door de US-wet Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act) van 18 maart 2010 als een nieuw hoofdstuk 4 in het US-wetboek inzake inkomstenbelastingen (de Internal Revenue Code ofwel IRC). Passthru payments Passthru payments is een vrstrekkend concept dat gebaseerd is op het idee dat elke betaling verricht door een buitenlandse entiteit die over rechtstreekse inkomsten van US-oorsprong beschikt, een aandeel omvat dat toe te schrijven is aan dergelijke inkomsten. Specified US person Een specified US person is elke US person zoals hieronder aangegeven, uitgezonderd bepaalde personen die zonder meer uitgesloten zijn om evidente redenen, zoals bv. de US-regering, waar FATCA niet voor bedoeld is. TIN-code Taxpayer Identification Number. US Verenigde Staten US accounts Een US account is elke financile rekening gehouden door een specified US Person of door een US owned foreign entity, waaronder bepaalde levensverzekeringen. US owned foreign entity Dit is een in US handen zijnde niet-US entiteit ofwel gedefinieerd in de IRC als een niet-US entiteit, dewelke een of meerdere substantial United States owners heeft. Deze wordt dan weer gedefinieerd als zijnde elke US person die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming van minimum 10 % in die niet-US entiteit aanhoudt (in de vorm van aandelen, stemrechten of van andere deelnemingen in het resultaat afhankelijk van het beschouwde type van buitenlandse entiteit). US person De term US person dekt: - Een burger of ingezetene van de US, - Een in de US gevestigd partnership, - Een in de US gevestigde vennootschap, - Elke trust indien een jurisdictie van de US een controle over het beheer van de trust in kwestie kan uitoefenen en alle belangrijke beslissingen met betrekking tot de trust door een of meer US persons worden genomen. - Elke andere persoon die voor het belastingrecht van de US geen buitenlandse persoon is. Tekenen die kunnen wijzen op het hebben van een US-status zijn: - Een US burger of ingezetene zijn; - De geboorteplaats in de US hebben; - Een postadres of een vast adres hebben in de US; - US-telefoonnummer; - Het enkel hebben van een postbus, dewelke gebruik doet als adres of postadres; - Een volmacht of toestemming tot tekenen, toekennen aan een persoon met een adres in de US; - Het geven van instructies om betaling te verzenden naar een rekening in de US of enige instructies verkregen vanuit de US.

Algemene voorwaarden van toepassing op het Free Invest Plan Profit Plus, het Junior Invest Plan, het Home Invest Plan en het Pension Invest Plan. Editie 01/01/2013.

16/16