Você está na página 1de 90

SUTRAS SOTO ZEN

O Dharma de Buda2

3


Editado pelo


Templo Zen do Jardim Botnico
Shkubutsuen-ji

Sede da Sangha Zen do Rio de Janeiro

www.zenjb.blogspot.com

Fevereiro de 2008

Qualquer parte deste livro pode ser livremente citada ou
copiada sem permisso
4


CONVENES

DENSH
MOPPAN
UMPAN
INKIN
DAKEI (KESU)
OOKEI (GATSU)
NAKEI (KACHI)
SHOKEI (KORIN)

5
TAKKESAGUE
POEMA DO KESA (MANTO)


DAI SAI GUE DAP-PU KU
MU SO FUKU DEN E
HI BU NYO RAI KYO
KO DO SHO SHU JO


FUEKO

NEGAWAKU WA KONO KUDOKU O
MOTTE
AMANEKU ISSAI NI OYOBOSHI
WARERA TO SHUJO TO MINATOMONI
BUTSUDO O JOZEN KOTO O.
JI HO SAN SHI I SHI FU SHI SON
BO SA MO KO SA MO KO HO JA HO
RO MI.


O GRANDE MANTO DA LIBERTAO
VERDADEIRO CAMPO ALM DA FORMA E
DO VAZIO
VESTIMOS AGORA O ENSINAMENTO
DAQUELE QUE O QUE
PARA O NOSSO BEM E DE TODOS OS
SERES SENCIENTES6
TIARANA
HOMENAGEM S TRS JIAS

NAMO TASSE BHAGEWATO ARAHATO
SAMMAM SAMBUDHASSE
NAMO TASSE BHAGEWATO ARAHATO
SAMMAM SAMBUDHASSE
NAMO TASSE BHAGEWATO ARAHATO
SAMMAM SAMBUDHASSE


OS TRS REFGIOS

BUDDHAM SARANAM GACCHAMI
DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
SANGHAM SARANAM GACCHAMI
DUTIYAMPI BUDDHAM SARANAM
GACCHAMI
DUTIYAMPI DHAMMAM SARANAM
GACCHAMI
DUTIYAMPI SANGHAM SARANAM
GACCHAMI
TATIYAMPI BUDDHAM SARANAM
GACCHAMI
TATIYAMPI DHAMMAM SARANAM
GACCHAMI
TATIYAMPI SANGHAM SARANAM
GACCHAMI
7


HOMENAGEM AO BUDA

ITIPI SO BHAGAVA, ARAHAM, SAMMAM
SAMBUDDHO
VIJA CHARANA SAMPANNO, SUGATO
LOKAVIDU,
ANUTARO PURISADHAMMA SARATI,
SATTA DEVAMANUSSANAM BUDDHO
BHAGAVATI.
BUDDHAM JIVITA PARIANTAM SARANAM
GACCHAMI,
YECHA BUDDHA ANTITACHA
YECHA BUDDHA ANAGATA
PACHUPANNA CHAYE
BUDDHA AHAM VANDAMI SABBADA,
NATTHI ME SARANAM ANHAM, BUDDHO
ME
SARANAM WARAM,
ETENA SACHAVAJJENA HOTU ME JAYA
MANGAAM.
UTTAMANGUENA VANDEHAN, PADAPAM
SUVARUTTAMAM,
BUDDHEYO KALITO DOSSO,
BUDDHO KHAMATUTAM AMAM.
8
HOMENAGEM AO DHARMA

SUVAKKATO BHAGAWATA DHAMO,
SANDITTIKO, AKALIKO, EHIPASSIKO,
UPANAYKO,
PACHATAM VEDITABBO VINHUHITI
YECHA DHAMMA ATITACHA,
YECHA DHAMMA ANAGATA.
PACHUPANNA CHAYE DHAMMA AHAM
WANDAMI SAMBUDDHAM
NHATTI ME SARANAM ANHAM,
DHAMMO ME SARANAM WARAM,
ETENA SACHAVAJJENA HOTU ME JAYA
MANGALAM.
UTTAMANGUENA WANDEHAM,
DHAMMAN CHA DIVIDHAM WARAM.
DHAMME YO KARITO DOSSO,
DHAMMO KHAMATUTAM MAMAN.


HOMENAGEM SANGHA

SUPATIPANNO BHAGAWATO SAWAKA
SANGHO,
UJUPATIPANNO BHAGAWATO SAWAKA
SANGHO,
NHAYAPATIPANNO BHAGAWATO
SAWAKA SANGHO
9
SAMITIPATIPANNO BHAGAWATO
SAWAKA SANGHO.
YADIDAM CHATTARI, PURISSAYUGANI,
ATTAH PURISSA PUGALA,
YESSA BAGHAWATO SAWAKA SANGHO,
AHUNEIYO, PAHUNEIYO, DAKINIYO,
ANJALIKARANIYO,
ANTARAM PUNHAKETAM ROKASSATI.
SANGHAM JIVITAPARIANTAM SARANAM
GACHAMI,
YECHA SANGHA ATITACHA,
YECHA SANGHA ANAGATA.
PACHUPANNA CHAYE
SANGHA, AHAM WANDAMI SAMBUHAM.
NHATTI ME SARANAM ANHAM,
SANGHO ME SARANAM WARAM.
ETENA SACHAVAJJENAHOTU ME JAYA
MANGALAM.
UTTAMANGUENA WANDEHAM,
SANGHAM CHA TIVIDOTTAMMAN,
SANGHE YO KARITO DOSSO, SANGHO
KHAMATUTAM MAMMAN.
10
MYHRENGUEKY KANZEON
BOSATSU FUMONBONGUE

SE SON MY SO GU GA KON JU MON PI
BUS-SHI GA IN NEN MY I KAN ZE ON
GU SOKU MY SO SON GUE TO MU JIN NI
NYO CHO KAN NON GYO ZEN NO SHO HO
SHO
GU ZEI JIN NYO KAI RYAK-KO FU SHI GUI
JI TA SEN NOKU BUTSU

HOTSU DAI SHO JO GAN
GA I NYO RYAKU SETSU MON MY GYU
KEN SHIN
SHIN NEN FU KU KA NO METSU SHO U KU
KE SHI KO GAI I SUI RAKU DAI KA KYO
NEN PI KAN NON RIKI KA KYO HEN JO CHI
WAKU HYO RU KO KAI RYU GYO SHO KI
NAN
NEN PI KAN NON RIKI HA RO FU NO
MOTSU
WAKU ZAI SHU MI BU I NIN SHO SUI DA
NEN PI KAN NON RIKI NYO NICHI KO KU
JU
WAKU HI AKU NIN CHIKU DA RAKU KON
GO SEN
NEN PI KAN NON RIKI FU NO SON ICHI MO
WAKU CHI ON ZOKU NYO KAKU SHU TO
KA GAI
NEN PI KAN NON RIKI GUEN SOKU KI JI
SHIN
11
WAKU SO O NAN KU RIN GYO YOKU JU
SHU
NEN PI KAN NON RIKI TO JIN DAN DAN E
WAKU SHU KIN KA SA SHU SOKU HI CHU
KAI
NEN PI KAN NON RIKI SHAKU NEN TOKU
GUE DA
SHU SO SHO DOKU YAKU SHO YOKU GAI
SHIN SHA
NEN PI KAN NON RIKI GUEN JAKU O HON
NIN
WAKU GU AKU RA SETSU DOKU RYU SHO
KI TO
NEN PI KAN NON RIKI JI SHIP-PU KAN GAI
NYAKU AKU JU I NYO RI GUE SO KA FU
NEN PI KAN NON RIKI SHIS-SO MU HEN
PO
GAN JA GYU BUK-KATSU KE DOKU EN KA
NEN
NEN PI KAN NON RIKI JIN SHO JI E KO
UN RAI KU SEI DEN GO BAKU JU DAI U
NEN PI KAN NON RIKI O JI TOKU SHO SAN
SHU JO HI KON YAKU MU RYU KU HIS-
SHIN
KAN NON MY CHI RIKI NO GU SE KEN KU
GU SOKU JIN ZU RIKI KO SHU CHI HO BEN
JIP-PO SHO KOKU DO MU SETSU FU
GUEN SHIN
SHU JU SO AKU SHU JI GOKU KI CHIKU
SHO
SHO RO BYO SHI KU I ZEN SHITSU RYU
METSU
12
SHIN KAN SHO JO KAN KO DAI CHI E KAN
HI KAN GYU JI KAN JO GAN JO SEN GO
MU KU SHO JO KO E NICHI HA SHO AN
NO BUKU SAI FU KA FU MY SHO SE KEN
HI TAI KAI RAI SHIN JI I MY DAI UN
JU KAN RO HO U METSU JO BON NO EN
JO SHO KYO KAN SHO FU I GUN JIN CHU
NEN PI KAN NON RIKI

SHU ON SHIT-TAI SAN
MY ON KAN ZE ON BON NON KAI CHO
ON
SHO HI SE KEN NON ZE HO SU JO NEN
NEN NEN MOS-SHO GUI KAN ZE ON JO
SHO
O KU NO SHI YAKU NO I SA E KO

SHU ON SHIT-TAI SAN
MY ON KAN ZE ON BON NON KAI CHO
ON
SHO HI SE KEN NON ZE HO SU JO NEN
NEN NEN MOS-SHO GUI KAN ZE ON JO
SHO
O KU NO SHI YAKU NO I SA E KO

GU IS-SAI KU DOKU JI GUEN JI SHU JO
FUKU JU KAI MU RYO ZE KO O CHO RAI
13

NI JI JI JI BO SA SOKU JU ZA KI
ZEN BYAKU BUTSU GON SE ON
NYAKU U SHU JO MON ZE KAN ZE ON BO
SA HON
JI ZAI SHI GO FU MON JI GUEN
JIN ZU RIKI SHA TO CHI ZE NIN
KU DOKU FU SHO
BUS-SETSU ZE FU MON HON JI

SHU CHU HACHI MAN SHI SEN SHU JO
KAI HOTSU MU TO DO
A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI
SHIN
14


EKO DE MYO HO REN GE KYO KAN ZE ON
BO SATSU FU MON BON GE

Agora recitamos a Gatha do Captulo
Avalokitesvara do Sutra do Ltus. Os
mritos decorrentes desta recitao
oferecemos; ao Supremo Iluminado
Shakyamuni Butsu Daiosho, ao Patriarca
na China Bodai Daruma Daiosho, aos
Patriarcas no Japo Eihei Dogen Daiosho,
Keizan Jokin Daiosho, ao Patriarca no
Brasil Gyokudo Rosen Takashina Daiosho
admiramos os seus supremos estados
de Bodhi, oferecemos a todos os Devas e
Santos guardies do Dharma, aos Deuses
guardies das construes e terrenos
desta Comunidade, ao Bodhisatva Shitiro
Dai Guen Shuri que atrai fortunas, aos
Deuses das salas. O que pedimos com isto
paz para todos os pases, o povo rico e
confortvel, os doadores das Dez Direes
felizes e com vida longa, a comunidade
tranquila e saudvel a congregao.
Queremos tambm completar sabedoria
junto com todos os seres do mundo do
Dharma.

JI HO SAN SHI I SHI FU
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI
15
MAKA HANNYA HARAMITTA SHINGYO


KAN-JI ZAI BO-SATSU GYO
JIN HAN-NYA HA-RA-MI-TA
JI SHO KEN GO
ON KAI KU
DO IS-SAI KU YAKU
SHA-RI-SHI
SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI
SHIKI SOKU ZE KU
KU SOKU ZE SHIKI
JU SO GYO SHIKI
YAKU BU NYO ZE
SHA RI SI ZE SHO HO KU SO
FU-SHO FU-METSU
FU-KU FU-JO
FU-JO FU-GUEN
ZE-KO KU CHU
MU-SHIKI MU JU SO GYO SHIKI
MU-GUEN NI BI ZES-SHIN NI
MU-SHIKI SHO KO MI SOKU HO
MU-GUEN KAI NAI-SHI MU-I-SHIKI-KAI
MU MU-MY YAKU MU MU-MY JIN
NA-SHI MU-RO-SHI
YAKU MU-RO-SHI JIN
MU-KU SHU METSU DO
MU-CHI YAKU MU-TOKU
I MU-SHO-TOK-KO
BO-DAI-SAT-TA
E HAN-NYA HA-RA-MIT-TA
KO SHIN MU KEI-GUE
16
MU-KEI-GUE KO
MU U KU FU
ON-RI IS-SAI TEN-DO MU-SO
KU-GYO NE-HAN
SAN-ZE-SHO-BUTSU
E HAN-NYA HA-RA-MIT-TA
KO TOKU A-NOKU TA-RA-SAN-MYAKU-
SAN-BO-DAI
KO CHI HAN-NYA HA-RA-MIT-TA
ZE DAI-JIN-SHU
ZE DAI-MYO-SHU
ZE MU JO-SHU
ZE MU TO-DO-SHU
NO JO IS-SAI-KU
SHIN JITSU FU-KO
KO SETSU HAN-NYA HA-RA-MIT-TA SHU
SOKU SETSU SHU WATSU
GYA-TEI GYA-TEI

HA-RA GYA-TEI
HARA SO GYA-TEI

BO-JI SOWA-KA
HAN-NYA SHIN-GYO


17

SHIGUSEIGANDO

SHU JO MU HEN SEI-GAN DO.
BON NO MU JIN SEI-GAN DAN.
HO MON MU RYO SEI-GAN GAKU.
BUTSU-DO MU J SEI-GAN JO.OS QUATRO VOTOS

SO INUMERVEIS OS SERES VIVOS, A
TODOS PROMETO LIBERTAR.
SO INESGOTVEIS OS DESEJOS, A
TODOS PROMETO ELIMINAR.
OS DHARMAS SO ILIMITADOS, A
TODOS PROMETO DOMINAR.
O CAMINHO DE BUDA INSUPERVEL,
PROMETO ALCAN-LO.
18
EKO DE MA KA HAN NYA HARA MITA
SHIN GYO

Reverenciando aos Mestres pedimos
reflexos de nossa f. Agora recitamos o
Sutra do Corao. Os mritos decorrentes
desta recitao oferecemos: s Trs Jias
eternas nas Dez Direes, aos Santos e
Sbios que completaram suas virtudes
inumerveis, aos dezesseis Grandes
Arahats, a todos aqueles que merecem os
mritos deste ofcio. O que pedimos com
isto realizar os Trs Aprendizados, as
Seis Foras Sobrenaturais e para que o
Dharma do Apocalipse retorne ao Dharma
Correto, realizar os Cinco Tipos de Foras
e os Oito Caminhos de Libertao, guiar
todos os seres viventes ao estado de no
nascer. Pedimos tambm para que os Dois
Veculos girem sempre e possamos evitar
os Trs Tipos de Calamidades
eternamente.

JI HO SAN SHI I SHI FU
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI

TODOS OS BUDAS EM TODOS OS
TEMPOS E EM TODOS OS ESPAOS
TODOS OS BODHISATTVAS
MAHAVATTVAS
MAHA PRAJNA PARAMITA
19
SANDOKAI (DIAS MPARES)
(MOKUGYOU NO TOCA)

CHIKUDO DAI SEN NO SHIN,
T ZAI MITSU NI AI FUSU,
NIM KON RI RIDON ARI,
D NI NAM BOKU NO SO NASHI,
REI GUEN MY NI K KETTA RI,
SHIHA AN NI RUCH SU,
JI O SHU SURU MO MOTO KORE MAYOI,
RI NI KANO MO MATA SATORI NI ARAZU,

MON MON ISSAI NO KY,
EGO TO FU EGO TO,
ESHITE SARANI AI WATARU,
SHIKARA ZAREBA KU RAI NI YOTTE J
SU,
SHIKI MOTO SHITSU Z O KOTONI,
SHI SHO MOTO RAKUKUO O KOTO NI SU,
AN WA J CH NO KOTO NI KANAI,
MEI WA SEI DAKU NO KU O WAKATSU,
SHIDAI NO SH ONOZU KARA FUKUSU,
KONO SONO HAHA O URU GA GOTOSHI,
HI WA NESSHI,
KAZE WA DY,
MIZU WA URUOI CHI WA KEN GO,
MANAKO WA IRO,
MIMI WA ONJ,
HANA WA KA,
SHITA WA KAN SO,
SHIKANO ICHI ICHI NO H NI OITE,
NE NI YOTTE HABUMPU SU,
20
HON MATSU SUBE KARAKU SH NI KISU
BESHI,
SONPI SONO GO O MOCHI YU,
MEI CH I ATATTE AN ARI,
AN S O MOTTE AU KOTO NAKARE,
AN CH NI ATATTE MEI ARI,
MEI SO O MOTTE MIRU KOTO NAKARE,
MEI AN ONO ONO AI TAI SHITE,
HISU RUNI ZEN GO NO AYUMI NO
GOTOSHI,

BAN MOTSU ONOZU KARA K ARI,
MASANI Y TO SHO TO O IU BESHI,
JISON SUREBA KAN GAI GASSHI,
TI ZUREBA SEN P SAS,

KOTO O UKETE WA SUBE KARAKU SH
O ESU BESHI,
MIZUKARA KIKU O RIS-SURU KOTO
NAKARE,
SOKU MOKU D O ESE ZUNBA,
ASHI O HAKOBU MO IZU KUN ZO MICHI O
SHIRAN,
AYUMI O SUMU MUREBA GON NON NI
ARAZU,
MAYTE SEN GA NO KO O HEDATSU,

TSUTSUHINDE SAN GUEN NO HITO NI
MOSU,

KO IN NUMA SHIKU WATARU KOTO
NAKARE.
21
EKO DE SAN DO KAI

Reverenciando aos mestres pedimos luz da
verdadeira compaixo. Neste momento
recitamos Sandokai. Os mritos
decorrentes desta recitao oferecemos a:
(linhagem dos Budas e Patriarcas).

Recitar os nomes dos Mestres.

22
HOKYOZANMAI (DIAS PARES)
(MOKUGYOU NO TOCA)

NYOSE NO H,
BUSSO MITSU NI FUSU,
NANJI IMA KORE O ETARI,
YOROSHIKU YOKU HGO SUBESHI,

GINWAN NI YUKI O MORI,
MEIGUETSU NI RO O KAKUSU,
RUI SHITE HITOSHI KARAZU,
KONZURU TOKINBA TOKORO O SHIRU,
KOKORO KOTO NI ARA ZAREBA RAIKI
MATA OMOMUKU,
DZUREBA KAKYU O NASHI,
TAGAEBA KOCHO NI OTSU,
HAISOKU TOMO NI HI NARI,
TAIKAJU NO GOTOSHI,
TADA MONSAI NI ARAWASEBA,
SUNAWACHI ZENNA NI ZOKUSU,
YAHAN SHMEI,
TENGY FURO,
MONO NO TAME NI NORI TO NARU,
MOCHIITE SHOKU O NUKU,
UI NI ARAZU TO IEDOMO,
KORE GO NAKI NI ARAZU,
HOKY NI NOZONDE,
GYY AI MIRU GA GOTOSHI,
NANJI KORE HARE NI ARAZU,
KARE MASANI KORE NANJI,
YO NO YNI NO GOS GANGU SURU GA
GOTOSHI,
FUKO FURAI,
23
FUKI FUJU,
BABA WAWA,
UKU MUKU,
TSUINI MONO O EZU,
GO IMADA TADASHI KARA ZARU GA
YUENI,
JRI RIKK,
HENSH EGO, TATANDE SAN TO NARI,
HENJI TSUKITE GO TO NARU,
CHI S NO AJIWAI NO GOTOKU,
KONG NO CHO NO GOTOSHI,
SHCHU MYKY,
KSH NARABI AGU,
SH NI TSJI TO NI TSZU,
KYTAI KYRO,
SHAKUNEN NARU TO KINBA KITSU NARI,
BONGO SUBEKARAZU TENSHIN NI SHITE
MY NARI,
MEIGO NI ZOKU SEZU, INNEN JISETSU,
JAKUNEN TO SHITE SHCHO SU,
SAI NIWA,
MUKEN NI IRI,
DAI NIWA HJO O ZESSU,
GKOTSU NO TAGAI,
RIRRYO NI ZEZU, IMA TONZEN ARI,
SHSHU O RISSURU NI YOTTE,
SHSHU WAKARU,
SUNAWACHI KORE KIKU NARI,
SH TSUJI SHU KIWAMARU MO,
SHINJ RUCH,
HOKA JAKU NI UCHIUGOKU WA,
TSUNAGUERU KOMA,
24
FUKUSERU NEZUMI,
SENSH KORE O KANASHINDE,
H NO DANDO TO NARU,
SONO TEND NISHITAGATTE,
SHI O MOTTE SO TO NASU,
TEND SMETSU SUREBA,
KSHIN MIZUKARA YURUSU,
KOTETSU NI KANAWAN TO YSEBA,
K ZENDO O KANZEYO,
BUTSUD O JSURU NI NANNAN TO
SHITE,
JIKKJU O KANZU,

TORA NO KAKETARU GA GOTOKU,
UMA NO YOME NO GOTOSHI,
GERETSU ARU O MOTTE,
HKI CHINGYO,
KYI ARU O MOTTE,
RINU BYAKUKO,
GUEI WA GYRIKI O MOTTE,
ITE HYAPPO NI ATSU,
SENP AI AU,
GYRIKI NANZO AZUKARAN,
BOKUJIN MASANI UTAI,
SEKIJO TATTE MAU,
JSHIKI NO ITARU NI ARAZU,
MUSHIRO SHIRYO O IREN YA,
SHIN WA KIMI NI BUSHI,
KO WA CHICHI NI JUNZU JUNZE ZAREBA
K NI ARAZU,
BUSE ZAREBA HO NI ARAZU,
SENK MITSUY WA,
25
GUNO GOTOKU RO NO GOTOSHI,
TADA YOKU SZOKU SURU O,
SHUCH NO SHU TO NAZUKU.


EKO DE HO KYO ZAN MAI

Reverenciando aos Mestres pedimos luz da
verdadeira compaixo. Neste momento
recitamos Hokyo Zanmai. Os mritos
decorrentes desta recitao oferecemos a:
(linhagem dos Budas e Patriarcas).
26
HOMENAGEM AOS BUDAS E PATRIARCAS
(MESTRES)


BIBASHIBUTSU DAIOSH
SHIKIBUTSU DAIOSH
BISHAFUBUTSU DAIOSH
KURUSONBUTSU DAIOSH
KUNAGONMUNIBUTSU DAIOSH
KASHOBUTSU DAIOSH
SHAKAMUNIBUTSU DAIOSH
MAKAKASHO DAIOSH
ANANDA DAIOSH
SHONAWASHU DAIOSH
UBAKIKUTA DAIOSH
DAITAKA DAIOSH
MISHAKA DAIOSH
BASHUMITSU DAIOSH
BUTSUDANANDAI DAIOSH
FUDAMITTA DAIOSH
BARISHIBA DAIOSH
FUNAYASHA DAIOSH
ANABOTEI DAIOSH
KABIMORA DAIOSH
NAGYAHARAJUNA DAIOSH
KANADAIBA DAIOSH
RAGORATA DAIOSH
SOGYANANDAI DAIOSH
KAYASHATA DAIOSH
KUMORATA DAIOSH
SHAYATA DAIOSH
BASHUBANZU DAIOSH
27
MANURA DAIOSH
KAKUROKUNA DAIOSH
SHISHIBODAI DAIOSH
BASHASHITA DAIOSH
FUNYOMITTA DAIOSH
HANNYATARA DAIOSH
BODAIDARUMA DAIOSH
TAISO EKA DAIOSH
KANCHI SOSAN DAIOSH
DAII DOSHIN DAIOSH
DAIMAN KONIN DAIOSH
DAIKAN ENO DAIOSH
SEIGEN GYOSHI DAIOSH
SEKITO KISEN DAIOSH
YAKUSAN IGEN DAIOSH
UNGAN DONJO DAIOSH
TOZAN RYOKAY DAIOSH
UNGO DOYO DAIOSH
DOAN DOHI DAIOSH
DOAN KANSHI DAIOSH
RYOZAN ENKAN DAIOSH
TAIYO KYOGEN DAIOSH
TOSHI GISEI DAIOSH
FUYO DOKAI DAIOSH
TANKA SHIJUN DAIOSH
TCHORO SEIRYO DAIOSH
TENDO SOKAKU DAIOSH
SETCHO CHIKAN DAIOSH
TENDO NYOJO DAIOSH
EIHEI DOGEN DAIOSH
KOUN EJO DAIOSH
TETTSU GIKAI DAIOSH
28
KEIZAN JOKIN DAIOSH
MEIHO SOTETSU DAIOSHO
SHUGAN DOTIN DAIOSHO
TESSAN SHIKAKU DAIOSHO
KEIGAN EISHO DAIOSHO
CHYUZAN RYOUN DAIOSHO
KISAN TONIN DAIOSHO
JOGAKU KENRYU DAIOSHO
KINEN HORYU DAIOSHO
DAISHITSU KISEN DAIOSHO
KOKEI SHOJUN DAIOSHO
SESSO YUHO DAIOSHO
KAITEN KENJU DAIOSHO
SHUZAN SHUNSHO DAIOSHO
CHYOZAN GINETSU DAIOSHO
FUKUJU KOCHI DAIOSHO
MYODO YUTON DAIOSHO
HAKUHO GENTEKI DAIOSHO
GESSHYU SHUKO DAIOSHO
MANZAN DOHAKU DAIOSHO
GEKAN GIKO DAIOSHO
DAIO ESHO DAIOSHO
KEGON SOKAI DAIOSHO
SHOUN DAIZUI DAIOSHO
NICHIRIN TOGO DAIOSHO
HAKUDO YOZAN DAIOSHO
KAIZAN MOKUAN DAIOSHO
SHOZAN RYOGUI DAIOSHO
HAKUGAN RYOKI DAIOSHO
KINREI TOSSEN DAIOSHO

DAISHIN TESSEN DAIOSHO
29
SETSUDO RYOHAN SHINGU
DAIOSH


(EKYU RYOTAN IGARASHI DAIOSHO)


Obs.: 1 - At o Sexto Patriarca, Daikan Eno Daiosho, as
linhagens Soto e Rinzai seguem iguais. As linhagens Soto
diferenciam-se em seguida a Keizan Jokin Daiosho. Dentro
das linhagens Rinzai, homenageamos os Mestres Rinzai
Gigen Daiosho, Eisai Daiosho e Myozen Daiosho (Mestres de
Dogen Zenji), Bankei Daiosho, Hakuin Ekaku Daiosho e os
professores, ainda vivos, Yamamoto Bunkei Obo-san e Eido
Shimano Roshi.
2 S recitamos os nomes dos j falecidos, porisso o
nome de Mestre Tokuda est entre parnteses e no
recitado.


EKO DA RECITAO DOS NOMES DA
LINHAGEM DOS BUDAS E PATRIARCAS

Budas e Patriarcas de cada gerao que
transmitiram a luz do Dharma. Com isto
queremos corresponder s suas virtudes
de compaixo.

JI HO SAN SHI I SHI FU
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI.
30
DAIHI SHIN DARANI

TORA YA YA, NAMU ORI YA,
BORYO KI CHI SHIHU RA YA
FUJI SATO BO YA, MOKO SATO BO YA,
MO KO KYA RUNI KYA YA,

EN, SA HARA EI SHU TAN NO TON
SHA,NAMU SHIKI RI TOI MO,
ORI YA, BORYO KI CHI,
SHIHU RA RIN TO BO, NA MU NO RA,
KIN JI, KI RI,
MO KO HO DO,
SHA MI SA BO,
O TO JO SHU BEN,
O SHU IN,
SA BO SA TO,
NO MO BO GYA,
MO HA TE CHO,
TO JI TO,
EN, O BO RYO KI,
RU GYA CHI, KYA RA CHI,
I KIRI MO KO,
FUJI SA TO,
SA BO SA BO,
MO RA MO RA,
MO KI MO KI,
RI TO IN KU RYO KU RYO,
KE MO TO RYO TO RYO,
HO JA YA CHI, MO KO HO JA YA CHI,
TO RA TO RA,
CHIRI NI, SHIHU RA YA,
31
SHA RO SHA RO MO MO HA MO RA,
HO CHI RI, I KI I KI,
SHI NO SHI NO,
ORA SAN FURA SHA RI,
HA ZA HA ZAN,
FURA SHA YA,
KU RYO, KU RYO, MO RA KU RYO KU
RYO,
KI RI SHA RO SHA RO,
SHI RI SHI RI, SU RYO SU RYO,
FUJI YA, FUJI YA,
FUDO YA, FUDO YA,
MI CHIRI YA,

NORA KIN JI,
CHIRI SHUMI NO,
HOYA MONO,
SOMO KO, SHIDO YA,
SOMO KO, MOKO SHIDO YA,
SOMO KO, SHIDO YU KI, SHIHU RA YA,
SOMO KO,
NORA KIN JI,
SOMO KO, MO RA NO RA,
SOMO KO, SHIRA SU OMO GYA YA,
SOMO KO, SOBO MOKO SHIDO YA,
SOMO KO, SHAKI RA OSHI DO YA,
SOMO KO, HODO MOGYA SHIDO YA,
SOMO KO, NORA KIN JI HA GYARA YA,
SOMO KO, MO HORI SHIN GYARA YA,
SOMO KO, NAMU KARA TAN NO TORA YA
YA,

32
NAMU ORI YA, BORYO KI CHI, SHIHU RA
YA,
SOMO KO,

SHITE DO MODO RA,
HODO YA SO MO KO.


EKO DE DAI HI SHIN DHARANI

Reverenciando aos Mestres pedimos luz da
verdadeira compaixo. Agora recitamos
Dai Hi Shin Dharani. Os mritos
decorrentes desta recitao oferecemos:
ao Primeiro Superior para a Amrica
Latina, fundador do Templo de Bushinji,
Setsudo Ryohan Shingu Daiosho .
Cantamos para cada gerao de Mestres e
queremos corresponder s suas virtudes
de compaixo. Tambm para os
Reverendos Venerveis ligados esta
Sangha, para que o corpo e mente deles
durem muito tempo e o treinamento avance
e cresa a felicidade e a sabedoria.
Tambm para os Reverendos
colaboradores deste Mosteiro, prestamos
respeito ao grau por eles alcanado.

JI HO SAN SHI I SHI FU
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI
33
MYHORENGUEKYO NYORAI
JURYOHONGUE


JI GA TOKU BUTSU RAI SHO KYO SHO
KO SHU
MU RYO HYAKU SEN MAN OKU SAI A SO
GI
JO SEP-PO KYO KE MU SHU OKU SHU JO
RYO NYU O BUTSU DO

NI RAI MU RYO KO
I DO SHU JO KO HO BEN GUEN NE HAN
NI JITSU FU METSU DO JO JU SHI SEP-PO
GA JO JU O SHI I SHO JIN ZU RIKI
RYO TEN DO SHU JO SUI GON NI FU KEN
SHU KEN GA METSU DO KO KU YO SHA RI
GUEN KAI E REN BO NI SHO KATSU GO
SHIN
SHU JO KI SHIN BUKU SHITSU JIKI I NYU
NAN
IS SHIN YOKU KEN BUTSU FU JI SHAKU
SHIN MY
JI GA GYU SHU SO GU SHUTSU RYO JU
SEN
GA JI GO SHU JO JO ZAI SHI FU METSU
I HO BEN RIKI KO GUEN NU METSU FU
METSU
YO KOKU U SHU JO KU GYO SHIN GYO
SHA
GA BU O HI CHU I SETSU MU JO HO
NYO TO FU MON SHI NI GA METSU DO
34
GA KEN SHO SHU JO MOTSU ZAI O KU
KAI
KO FU I GUEN SHIN RYO GO SHO KATSU
GO
IN GO SHIN REN BO NAI SHUTSU I SEP-PO
JIN ZU RIKI NYO ZE O A SO GI KO
JO ZAI RYO JU SEN GYU YO SHO JU SHO
SHU JO KEN KO JIN DAI KA SHO SHO JI
GA SHI DO AN NON TEN NIN JO JU MAN
ON RINSHO DO KAKU SHU JU HO SHO
GON
HO JU TA KE KA SHU JO SHO YU RAKU
SHO TEN KYAKU TEN KU JO SA SHU GUI
GAKU
U MAN DA RA KE SAN BUTSU GYU DAI
SHU
GA JO DO FU KI NI SHU KEN SHO JIN
U FU SHO KU NO NYO ZE SHITSU JU MAN
ZE SHO ZAI SHU JO I AKU GO IN NEN
KA A SO GUI KO FU MON SAN BO MY
KA A SO GUI KO FU MON SAN BO MY
SHO U SHU KU DOKU NYU WA SHITSUJIKI
SHA
SO KAI KEN GA SHIN ZAI SHI NI SEP-PO
WAKU JI I SHI SHU SETSU BUTSU JU MU
RYO
KU NAI KEN BUS-SHA I SETSU BUTSU
NAN CHI
GA CHI RIKI NYO ZE O KO SHO MU RYO
JU MY MU SHU KO KU SHU GO SHO
TOKU
NYO TO U CHI SHA MOT-TO SHI SHO GUI
35
TO DAN RYO YO JIN BUTSU GO JITSU
FU KO
NYO I ZEN HO BEN I JI O SHI KO
JITSU ZAI NI GON SHI MU NO SEK-KO MO
GA YAKU I SE BU GU SHO KU GUEN SHA

I BON BU TEN DO JITSU ZAI NI GON
METSU
I JO KEN GA KU NI SHO KYO SHI SHIN
HO ITSU JAKU GO YOKU DA O AKU DO
CHU
GA JO CHI SHU JO GYO DO FU GYO DO
ZUI O SHO KA DO I SETSU SHU JO HO

MAI JI SA ZE NEM I GA RYO SHU JO
TOKU NYU MU JO DO SOKU JO JU
BUS-SHIN


36

EKO DE MYO HO REN GE KYO NYO
RAI JU RYO HON GE

Reverenciando as Trs Jias pedimos luz
verter sobre ns. Agora recitamos a Gatha
do Captulo A vida do Tathagata do
Sutra do Ltus. Os mritos decorrentes
desta recitao oferecemos: a Tennei
Shuei Ni Josa, Doutora Maria das Dores, a
todos os Monges falecidos dos Mosteiros
Budistas, aos Reverendos Superiores e
Monges falecidos do Mundo do Dharma; ao
Presidente do pas; a quem trabalhou pelo
pas, ndios dizimados, escravos
massacrados, imigrantes pioneiros
falecidos, trabalhadores explorados,
minorias perseguidas e para os falecidos
em batalhas e guerras locais e mundiais;
aos falecidos e antepassados dos leigos e
praticantes do Zen ligados a este templo e
suas famlias. Tambm aos Seis Tipos de
Parentes dos Monges em Sete Geraes
anteriores e aos leigos praticantes.
Finalmente para todos os seres vivos
completarem Sabedoria Suprema.

JI HO SAN SHI I SHI FU
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI
37
FUKANZAZENGI

TAZUNURU NI SORE DO O MOTO EN
ZU U IKA DE KA SHUSHO O KARAN.
SHU JO JI ZAI NAN ZO KU FU O
TSUIYA SAN. I WAN YA ZEN TAI HARU
KA NI JIN NAI O IZU, TARE KA
HOSSHIKI NO SHU DAN O SHIN ZEN. O
YOSO TO JO O HANAREZU, A NI SHU
GYO NO KAYARU TO O MOCHI URU
MONO NARAN YA. SHIKA RE DO MO
GO RI MO SA AREBA, TEN CHI
HARUKA NI HEDATARI, I JUN WAZU
KA NI OKOREBA FUN ZEN TO SHITE
SHIN O SHISSU. TA TO I E NI HOKORI
GO NI YUTA KA NI SHITE, BECCHI NO
CHI TSU O E, DO O E SHIN O AKIRA
ME TE, SHO TEN NO SHII KI O KO
SHI, NITTO NO HEN RYO NI SHO YO
SU TO IEDO MO, HOTONDO SHUSSHIN
NO KARRO O DI KESSU. I WAN YA KA
NO GI ON NO SHO CHI TA RU, TAN
38
ZA ROKU NEN NO SHO SEKI MI TSU
BE SHI, SHO RIN NO SHIN IN O
TSUTAURU MEN PEKI KU SAI NO SEI
MEI NAO KI KO YU. KO SHO SUDE NI
SHIKARI KON JIN NAN ZO BEN ZE ZA
RU. YU E NI SUBEKARAKU KOTO O
TAZUNE GO O O NO GE GYO O KYU
SU BE SHI, SUBEKARAKU E KO HEN
SHO NO TAI HO O GAKU SU BE SHI
SUBE KARAKU E KO HEN SHO NO TAI
HO O GAKU SUBE SHI. SHIN JIN JI
NEN NI DARRAKU SHITE, HON RAI NO
MEN MO KU GEN ZEN SEN. IN MO NO
JI O EN TO HOSSEBA KYU NI IN MO
NO JI O TSUTO ME YO. SORE SAN
ZEN WA, JO SHITSU YORO SHI KU, ON
JIKI SETSU ARI, SHO EN O HO SHA
SHI, BAN JI O KYU SO KU SHI TE ZEN
NAKU O OMO WA ZU ZE HI O KAN
SURU KOTO NAKARE. SHIN SHIKI NO
UN TEN O YA ME, NEN SO KAN NO
SHIKI RYO O YA ME TE, SA BUTTO
39
HAKARU KOTO NAKARE. A NI ZA GA
NI KAKA WARAN YA. YONO TSUNE ZA
SHO NI WA ATSU KU ZA MOTTO SHIKI,
UE NI FUTON O MOCHIU. ARUI WA
KEKKA FUZA. ARUI WA HANKA FUZA. I
WAKU KEKKA FUZA WA, MAZU MIGI
NO ASHI O MOTTE HIDARI NO MOMO
NO UE NI ANJI, HIDARI NO ASHI O
MIGI NO MOMO NO UE NI ANZU.
HANKA FUZA WA TADA HIDARI NO
ASHI O MOTTE MIGI NO MOMO O
OSUNARI. YURUKU E TAI O KAKETE
SEI SEI NA RA SHI MU BE SHI. TSUGI
NI MIGI NO TE O HIDARI NO ASHI NO
UE NI ANJI HIDARI NO TANAGOKORO
O MIGI NO TANAGOKORO NO UE NI
ANJI, RYO NO DAI DO SHI MUKAITE AI
SASOU. SUNAWACHI SHO SHIN TAN ZA
SHITE HIDARI NI SOBADACHI, MIGI NI
KATAMUKI, MAE NI KUGUMARI, SHIRIE
NI AOGU KOTO O EZARE. MIMI TO
KATA TO TAI SHI HANA TO HOZO TO
40
TAI SE SHI MEN KOTO O YO SU.
SHITA UE NO AGITO NI KAKETE SHIN
SHI AI TSUKE, ME WA SUBEKARAKU
TSUNE NI HIRA KU BE SHI. BI SOKU
KASU KA NI TSU JI SHIN SO SUDE NI
TOTONO E TE KAN KI ISSOKU SHI, SA
YU YO SHIN SHITE GOTSU GOTSU TO
SHITE ZA JO SHITE, KO NO FU SHI
RYO TEI O SHI RYO SE YO. FU SHI
RYO TEI, I KAN GASHI RYO SEN, HI
SHI RYO, KORE SUNA WACHI ZA ZEN
NO YO JUTSU NARI. IWA YURU ZA
ZEN WA SHU ZEN NI WA ARAZU.
TADA KORE AN RAKU NO HO MON
NARI. BO DAI O GU JIN SURU NO SHU
SHO NARI. KO AN GEN JO RA RO
IMADA ITARAZU. MO SHI KO NO I O E
BA, RYU NO MIZU O URU GA GOTOKU
TORA NO YAMA NI YO RU NI NITARI.
MASA NI SHIRUBESHI, SHO BO
ONOZUKARA GEN ZEN SHI, KON SAN
MA ZU BOKU RAKU SURU KOTO O.
41
MO SHI ZA YO RI TA TA BA, JO JO
TO SHITE MI O UGO KA SHI, AN SHO
TO SHITE TATSUBESHI. SOTSU BO NA
RU BE KA RA ZU. KATTE MI RU CHO
BON OSSHO ZA DATSU RYU BO MO
KO NO CHIKARA NI ICHI NIN SURU
KOTO O. IWAN YA MATA SHIKAN SHIN
TSUI O NEN ZU RU NO TEN KI,
HOKKEN BO KATTO KO SURU NO SHO
KAI MO, IMADA KORE SHI RYO FUN
BETSU NO YO KU GE SURU TOKORO
NI ARAZU, A NI JIN ZU SHU SHO NO
YO KU SHI RU TOKOR; O TO SEN YA.
SHO SHIKI NO HOKA NO II GI TA RU
BE SHI, NAN ZO CHI KEN NO SAKI NO
KI SOKU NI ARA ZA RU MONO NARAN
YA. SHIKA RE BA SUNAWACHI JO CHI
KA GU O RON ZE ZU, RI JIN DON SHA
O ERABU KOTO NAKARE. SEN ITSU NI
KU FU SE BA MASA NI KORE BEN DO
NARI. SHU SHO ONOZUKARA ZEN NA
SE ZU SHU KO SARA NI KORE BYO
42
JO NARU MONO NARI. OYOSO SORE JI
KAI TA HO SAI TEN TO CHI HITO SHI
KU BUCCHIN O JI SHI MOPPARA SHU
FU O HOSHIIMAMA NI SU. TADA TA ZA
O TSUTOMETE GOCCHI NI SA E RA
RU. MAN BETSU SEN SHA TO IU TO
IEDO MO SHI KAN NI SAN ZEN BEN
DO SU BE SHI. NAN ZO JI KE NO ZA
JO O BO KYAKU SHITE, MIDARI NI TA
KOKU NO JIN KYO NI KYO RAI SEN.
MO SHI IPPO O AYAMAREBA TO MEN
NI SHA KA SU. SUDE NI NIN SHIN NO
KI YO O ETARI, MUNASHIKU KO IN O
WATARU KOTO NAKARE. BUTSU DO
NO YO KI O HO NIN SU, TARE KA
MIDARI NI SEKKA O TANOSHI MAN.
SHIKANO MINARAZU, GYO SHITTA SO
RO NO GOTOKU, UN MEI WA DEN KO
NI NITARI. SHUKU KOTSU TO SHITE
SUNAWACHI KU JI, SHU YU NI
SUNAWACHI SHISSU. KOINEGAWAKU
WA SORE SAN AKU NO KO RU HISA
43
SHI KU MO ZO NI NA RATTE SHIN
RYU O AYA SHI MU KOTO NAKARE. JI
KI SHI TAN TEKI NO DO NI SHO JIN
SHI, ZETSU GAKU MU I NO HITO O
SON KI SHI, BUTSU BUTSU NO BO DAI
NI GATTO SHI, SO SO NO ZAN MAI O
TEKI SHI SE YO. HISA SHI KU IN MO
NA RU KOTO O NASABA,
SUBEKARAKU KORE IN MO NA RU BE
SHI. HO ZOONOZUKARA HIRAKETE, JU
YO NYO I NARAN.

44
SUTRAS RECITADOS NO ALTAR DA
COZINHA

Sutra do Corao da Grande Perfeio
da Sabedoria (ndia,sc.1 D.C.)

Quando o Bodhisatva da compaixo
Avalokitesvara praticava as profundezas de
Prajna Paramita ele claramente percebeu o
vazio e a no existncia de todas as
coisas, livrando-se desta forma da dor e do
sofrimento. Sariputra, aqui a forma o
vazio e o vazio a forma;tudo que tem
forma exatamente o vazio e tudo que
vazio exatamente a forma. Dessa maneira
as sensaes, as concepes, a
discriminao e a conscincia so tambm
vazias e desprovidas de substncia.
Sariputra, o vazio de todas as coisas no
foi criado e no pode ser destrudo e dessa
maneira no vazio no h forma, no h
sensaes, no h discriminao e no h
conscincia. No h olho, no h ouvido,
no h nariz, no h lngua, no h corpo e
no h mente. No h cor, no h som, no
h cheiro, no h gosto, no h tato e no
h fenmenos. Nada existe desde o reino
da viso at o reino da conscincia. No h
ignorncia nem a extino da ignorncia,
no h nascimento, no h sofrimento, no
45
h causa do sofrimento, no h velhice,
no h morte, no h extino do
nascimento, extino do sofrimento, da
velhice ou da morte, no h sabedoria e
iluminamento e nada h para ser
ganho. Como nada h para serganho, o
Bodhisatva vive em Prajna Paramita e
no h obstculos em seu corao, e sem
obstculos no h medo e muito alm dos
pensamentos ilusrios, ele atinge o
Nirvana. Todos os Budas do passado, do
presente e do futuro obtiveram completa
sabedoria e perfeito iluminamento
praticando Prajna Paramita. Saiba ento e
repita o grande mantra, o brilhante e
inigualvel mantra que completamente
elimina todo sofrimento, verdadeiro alm
de qualquer falsidade.
Tendo ido, tendo ido, mais alm, para a
outra margem, da iluminao, Salve!

46
SHOSAI MYO KICHI JO DHARANI

NO MO SAN MAN DA
MOTO NAN
OHARA TI KOTO SYA
SONO NAN
TO JI TO
EN GYA GYA
GYA KI GYA KI
UN NUN
SHIFU RA SHIFU RA
HARA SHIFU RA
TISHU SA TISHU SA
TISHU RI TISHU RI
SOWA JA SOWA J
SEN TI GYA
HARA SHIFU RA
SHIRI E SOMO KO.
( repetir trs vezes )
DHARANI EM HOMENAGEM AO
GUARDIO DO DHARMA, ITASON-TE

OM ITATETA MOKO TETA SOWAKA
OM MAKA KYARAYA SOWAKA
OM KEN BAYA KEN BAYA SOWAYA
NO MAKU SAN NANDA BOTANAN
MYAGUI SYANEI SOWAKA
OM BASSARA DAENTEI SHUYAJIN
SOWAKA
( sete vezes cada frase)
47
EKO DOS SUTRAS RECITADOS NA
COZINHA

Agora recitamos o Sutra do Corao e o
Dharani da Felicidade que afasta os
obstculos e calamidades. Os mritos
desta recitao de Sutras oferecemos ao
Deus Guardio do Dharma Itason Ten, aos
Deuses da cozinha, do fogo e da gua, aos
Deuses Guardies desta Comunidade e
Deuses benficos e a todos aqueles que
defendem o Dharma. O que pedimos com
isto manter a nossa Sangha tranqila,
com harmonia interna e externa, a cozinha
em paz, evitar os Trs Tipos de
Calamidades que a roda do Dharma e a
roda da comida girem sempre juntas e que
o Profano e o Dharma se tornem uno, o
treinamento do Caminho sem obstculos e
que os adeptos aumentem a f, a confiana
e o respeito.

JI HO SAN SHI I SHI FU
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI.
48
TIARANA
Homenagem s Trs Jias (ndia,sc.5
A.C.)

Homenagem a Ele, o Abenoado, o
Perfeito, o Iluminado

Eu me refugio no Buda, eu me refugio no
Dharma, eu me refugio na Sangha;

Pela segunda vez eu me refugio no Buda,
pela segunda vez eu me refugio no
Dharma, pela segunda vez eu me refugio
na Sangha;

Pela terceira vez eu me refugio no Buda,
pela terceira vez eu me refugio no Dharma,
pela terceira vez eu me refugio na Sangha.

Assim , na verdade, o Abenoado, o
Iluminado, o Supremo Buda, onisciente,
virtuoso, sublime. Encaminhado,
conhecedor de mundos, incomparvel
condutor de homens a serem instrudos.
Instrutor de deuses e homens. Iluminados,
abenoados, os Budas do passado, os
Budas do futuro, os Budas do presente
a todos eu venero somente a Iluminao
o meu refgio. Pela fora da verdade que
eu possa alcanar a vitria. Rendo
homenagem pela mais alta forma, at
49
poeira dos ps do Buda. E se de alguma
forma cometi faltas, que ele me perdoe.

Bem aplicada a doutrina do Abenoado,
auto-realizvel aqui e agora, fora do
Tempo, um convite investigao que
conduz libertao, para ser
compreendida pelo sbio aqui e agora por
sua prpria experincia. Dharma do
passado, Dharma do futuro, Dharma do
presente a todos eu venero! Somente o
Dharma o meu refgio. Pela fora desta
verdade que eu possa adquirir vitria.
Rendo homenagem aos trs aspectos
supremos do Dharma. Se de alguma forma
eu cometi falta, que eu possa me desculpar
no Dharma.

De boa conduta a ordem dos discpulos
do Abenoado. De escrupulosa conduta a
ordem dos discpulos do Abenoado. De
sbia conduta a ordem dos discpulos do
Abenoado. De controlada conduta a
ordem dos discpulos do Abenoado. Esta
ordem dos discpulos do Abenoado
nomeadamente os quatro pares de
pessoas, os oito discpulos (Sotapatti
Vencedor da corrente, Sakadagami
Retorna uma vez, Anagami No retorna
nunca mais. Arahato Iluminado) digna
de oferendas, digna de hospitalidade,
digna de presentes, digna de
50
saudaes e de reverncias, um
incomparvel campo de mritos para o
mundo. At o fim de minha vida meu
refgio a Sangha. As Sanghas do
passado, as Sanghas do Futuro, as
Sanghas do presente a todas eu venero!
Somente a Sangha o meu refgio. Pela
fora desta verdade que eu possa alcanar
uma alegre vitria. Rendo a mais alta
homenagem ao incomparvel aspecto
trplice da Sangha e, se de alguma forma
cometi faltas, que a Sangha me perdoe.

JI HO SAN SHI

Homenagem a todos os Budas em todos
os mundos
Homenagem a todos Bodhisatvas em
todos os mundos
Homenagem escritura da grande
sabedoria.


TEISHO

O Dharma incomparavelmente profundo
precioso raramente encontrado, mesmo
em centena de milhares de milhes de
ciclos universais. A ns agora facultado
v-lo, ouvi-lo, aceit-lo e aguard-lo. Oxal
possamos verdadeiramente compreender o
significado das palavras do Tathagata.
51
FUEKO
Ofertrio do Cantar de Sutras

Possam os mritos desta recitao
penetrar
Em cada coisa, em todos os lugares,
De tal forma que ns e cada ser vivo
Juntamente possamos realizar o Caminho
do Buda.
As dez direes, os trs mundos, todos os
Budas.
Todos os venerveis Bodhisatvas,
Mahasatvas;
Ao grande Prajna Paramita.
52
MYO HO REN GE KYO KAN ZE ON BO
SATSU FU MON BON GE
Versculo do Captulo O Bodhisatva
Avalokitesvara do Sutra do Ltus
(ndia,sc.1 D.C.)

Honrado pelo mundo, plenamente
agraciado com sinais sutis!
Agora novamente eu indago sobre este
assunto
Filho do Buda, por que razo
Ele chamado de Aquele Que Observa os
Sons do Mundo.
O Buda replicou:
Atentem para a conduta do Observador-
dos-Sons,
quele que responde bem a todos os
lugares em todas as direes!
Suas promessas profundas, to vastas
quanto o oceano,
Atravs de kalpas alm do pensamento ou
da discusso
Ele serviu muitos milhares, de milhes de
Budas,
Pronunciando aquelas promessas
grandes e puras.
Eu vou resumir tudo para voc.
A audio do seu nome, a viso do seu
corpo,
E a lembrana dele em pensamento no se
passam em vo,
53
Por que ele pode extinguir as dores da
existncia.
Mesmo que algum cujos pensamentos
sejam maliciosos
Deva empurrar outra pessoa num poo de
fogo,
Pela virtude da ateno constante do
Observador-do-Som
O poo se transformar numa piscina.
Ou, se a pessoa estiver flutuando num
grande mar,
No qual existam drages, peixes e
fantasmas terrveis.
Pela virtude da observao constante do
Observador-do-Som
As ondas no afogariam a pessoa.
Ou, se estando no cume do Sumeru,
Uma outra pessoa a empurresse
despenhadeiro abaixo,
Pela virtude da ateno constante ao
Observador-do-Som,
Seramos como o sol mesmo, que mora no
espao solto.
Ou, se a pessoa fosse perseguida por uma
pessoa m,
Por uma montanha de diamante abaixo.
Pela virtude da observao constante do
Observador-do-Som
Ele no poderia prejudicar um s cabelo na
cabea da pessoa.
Ou, se a pessoa estiver cercada de
inimigos,
54
Cada qual portando uma faca e com a pior
inteno possvel.
Pela ateno constante ao Observador-do-
Som
Todos imediatamente produziriam
pensamentos de boa vontade.
Ou, se a pessoa se deparasse com
perseguies ordenadas por reis,
Sendo condenada a uma execuo e seu o
fim iminente.
Pela virtude da ateno constante ao
Observador-do Som,
As facas se estilhaariam de pronto.
Ou, se a pessoa estiver num pelourinho,
Com as mos e ps atados.
Pela virtude da observao constante do
Observador-do-Som
A pessoa se libertaria totalmente.
Quando seja por pragas, ou por
encantamentos, ou ervas venenosas,
Algum queira prejudicar seu corpo, a
vtima,
Pela virtude da ateno constante ao
Observador-do-Som,
Enviar de volta as pragas a seus
originadores.
Ou quando nos depararmos com raksas
maldosos,
Drages venenosos, fantasmas, e coisas
assim.
Pela virtude da observao do Observador-
do-som,
55
Eles no ousariam infligir mal.
Ou, se estivesse cercado de animais
ferozes,
De dentes afiados e garras temveis,
Pela virtude da ateno constante ao
Observador-do-Som,
Eles rapidamente se removeriam a uma
distncia imensurvel da pessoa.
Pode haver cobras venenosas e insetos
daninhos,
Seus hlitos mortais, respirando e
cuspindo fogo.
Pela virtude da lembrana constante do
Observador-do-Som
Com o som da voz da pessoa eles iriam
embora.
As nuvens, enviando o raio e o trovo
ribombeante,
Enviam a chuva fustigante
Pela virtude da lembrana constante do
Observador-do-Som
Naquele momento mesmo se pode sec-las
e dissip-las.
Os seres sofrem de embarao e
desconforto;
Sofrimentos incalculveis os oprimem.
O Observador-do-Som, com seu
conhecimento sem mculas,
Pode salvar este mundo de seus
sofrimentos.
Ele est completamente agraciado com
penetrao sobrenatural
56
E amplamente cultiva a sabedoria e meios
habilidosos.
No mundo das dez direes
No existe parte alguma onde ele no
mostre todo seu corpo.
Os vrios destinos maus,
Aqueles do inferno, fantasmas, e animais,
Bem como as dores do nascimento,
envelhecimento, doena, e morte.
Todos so pouco a pouco extintos.
voc, do olhar verdadeiro, do olhar puro,
Do lar da grande e ampla sabedoria,
Do olhar compassivo e do olhar de boa
vontade!
Constantemente almejamos,
constantemente nos dirigimos,
Ao raio absolutamente puro de luz,
Ao sol da sabedoria que elimina toda
escurido,
Que pode dominar os ventos e chamas do
infortnio,
E por toda parte d luz brilhante ao mundo.
O trovo das proibies monsticas, cuja
essncia a boa vontade,
E a grande e sutil nuvem, o sentido da
compaixo,
Vertem a chuva do Dharma de doce
orvalho,
Extinguindo e eliminando as chamas da
agonia.
Quando disputas percorrem os cartrios
civis,
57
Quando aterrorizam os campos militares,
Pela virtude da lembrana constante do
Observador-do-Som,
A multido de inimigos se retirar.
Aquele de voz delicada que observa os
sons do mundo
E do som de voz como de Brahma da mar
So superiores aos sons deste mundo.
Eis porque devemos sempre estar lhe
prestando ateno.
Momento a momento no devemos
conceber dvidas,
Pois que o santo puro que observa os sons
do mundo
Nos desconfortos da dor, agonia, e morte
Pode ser um ponto de confiana e de
apoio.
Plenamente agraciado com todos os
mritos,
Seu olho benevolente percebe todos os
seres.
Ele a felicidade acumulada, um mar
incalculvel.
Por isto devemos reverenci-lo.

Neste momento o Bodhisatva Que -
Sustenta - o - Mundo (Dhgaranimdhara)
imediatamente se levantou de seu assento,
e se adiantando falou assim ao Buda:

Honrado pelo Mundo! Se houver um s
ser vivo que oua este Captulo do
58
Bodhisatva-que-observa-os-sons-do-
mundo, a ao do auto-domnio, a
manifestao do porto de todos os
lugares, os poderes de penetrao
sobrenatural, seja sabido que os mritos
desta pessoa no sero pequenos.

Quando o Buda pregou este captulo do
Porto de Todos os Lugares, dentre a
multido de oitenta e quatro mil seres
vivos, todos abriram seus pensamentos e
mentes para o inigualvel anutara-
samyaku-sambodhi.

59
MA KA HAN NYA HARA MITA SHIN GYO
Sutra do Corao da Grande Perfeio
da Sabedoria (ndia, sc.1 D.C.)

Quando o Bodhisatva da compaixo
Avalokitesvara praticava as profundezas de
Prajna Paramita ele claramente percebeu o
vazio e a no existncia de todas as
coisas, livrando-se desta forma da dor e do
sofrimento. Sariputra, aqui a forma o
vazio e o vazio a forma; tudo que tem
forma exatamente o vazio e tudo que
vazio exatamente a forma. Dessa maneira
as sensaes, as concepes, a
discriminao e a conscincia so tambm
vazias e desprovidas de substncia.
Sariputra, o vazio de todas as coisas no
foi criado e no pode ser destrudo e dessa
maneira no vazio no h forma, no h
sensaes, no h discriminao e no h
conscincia. No h olho, no h ouvido,
no h nariz, no h lngua, no h corpo e
no h mente. No h cor, no h som, no
h cheiro, no h gosto, no h tato e no
h fenmenos. Nada existe desde o reino
da viso at o reino da conscincia. No h
ignorncia nem a extino da ignorncia,
no h nascimento, no h sofrimento, no
h causa do sofrimento, no h velhice,
no h morte, no h extino do
nascimento, extino do sofrimento, da
velhice ou da morte, no h sabedoria e
60
iluminamento e nada h para ser ganho.
Como nada h para ser ganho, o
Bodhisatva vive em Prajna Paramita e
no h obstculos em seu corao, e sem
obstculos no h medo e muito alm dos
pensamentos ilusrios, ele atinge o
Nirvana. Todos os Budas do passado, do
presente e do futuro obtiveram completa
sabedoria e perfeito iluminamento
praticando Prajna Paramita. Saiba ento e
repita o grande mantra, o brilhante e
inigualvel mantra que completamente
elimina todo sofrimento, verdadeiro alm
de qualquer falsidade.
Tendo ido, tendo ido, mais alm, para a
outra margem, da iluminao, Salve!

61
SAN DO KAI
Identidade do relativo e do absoluto -
Texto do Mestre Sekito Kisen (China,700-
790 D.C.)

O esprito do grande sbio da ndia
transmitiu-se
Intimamente, diretamente, secretamente,
Do Leste para o Oeste.

Entre seres humanos, h sbios e tolos,
Mas no caminho, no h patriarcas do sul
ou do norte.

A fonte espiritual pura e brilhante,
Ss, os afluentes barrentos correm na
escurido.
Apegar-se s coisas causa de iluso.
Seguir e encontrar o absoluto
No a verdadeira iluminao.

Um e todos, sujeito e objeto esto
relacionados
E, ao mesmo tempo, so independentes.
Esto relacionados, mas funcionam
diferentemente,
Mantendo cada um o seu prprio lugar.

A essncia de todos os objetos visveis
possui, segundo cada objeto,
Qualidades e aparncias distintas.
62
A origem da voz altera-se segundo a
alegria ou sofrimento.

Esta profundeza obscura o mundo
Da combinao dos elementos
Em todas as direes,
Acima, abaixo, ao meio.
Mas em presena da luz, os objetos so
claros,
E em sua posio existencial,
Podemos distinguir o que puro do que
contaminado.

Os quatro elementos retornam sua fonte
Assim como uma criana retorna sua
me.
O fogo esquenta, o vento se move,
A gua mida, a terra dura.
Para os olhos, h a cor,
Os ouvidos percebem os sons, o nariz, os
odores,
A lngua diferencia o salgado do doce.
Mas todas as existncias, como as folhas
da rvore,
So alimentadas pela raiz.
A origem e o fim procedem da mesma
fonte: ku.
A origem e o fim regressam ao nada.
Nobre ou vulgar so empregveis a vosso
gosto!

Dentro da luz, h escurido,
63
Mas no tente entender essa escurido.
Dentro da escurido, h luz,
Mas no procure por essa luz.
A luz e a escurido so um par,
Como um p na frente e um p atrs ao
andar.

Cada coisa tem o seu prprio valor
E est relacionada com tudo o mais na
funo e na posio.
A vida comum encaixa-se no absoluto
Como uma caixa sua tampa.
O absoluto funciona junto com o relativo,
Como duas flechas se encontrando em
pleno ar.

Recebendo estas palavras, deveis
Compreender a grande realidade.
No julgueis por quaisquer padres.
Se no podeis compreender o Caminho,
Mesmo quando andais neste Caminho,
No o podereis alcan-lo.
Ao avanar vossos ps,
Aqui e agora,
No h perto nem longe.
A menor dvida vos colocar
A rios e montanhas de distncia dele.

Respeitosamente peo a vs que
procurais o caminho,
No desperdiceis vossos dias e noites
em vo.
64
HOKYO ZANMAI
O samadhi do espelho precioso


Assim o Dharma
que os Budas e os Patriarcas
transmitiram intimamente.

Agora que o tendes,
protegei-o bem.

Uma bandeja de prata cheia de neve
branca,
uma gara coberta pela luz da lua,

parecem-se, mas no so iguais.
Juntando-as, sabemos que so.

Seu sentido no est nas palavras,
mas um instante decisivo o faz aparecer.

Se as seguirdes, sereis pegos em
armadilhas,
se as negligenciardes, tombareis na
dvida.

Afastar-se ou tocar:
ambos esto errados.

Pois como um grande fogo,
til, mas perigoso.

65
Retrat-lo de modo literrio,
ench-lo de sujeiras.

A meia-noite a verdadeira luz,
a alvorada no clara.

a Lei que governa todas as coisas.
Seu uso remove todos os sofrimentos.

Ainda que no seja sem conscincia,
no sem linguagem.

Ainda que seja inconsciente,
provm da linguagem.

como estar diante de um espelho
precioso:
a forma e seu reflexo se observam.

No sois o reflexo,
mas na verdade sois vs.

como um beb recm-nascido
provido de seus cinco sentidos.

Nem indo, nem vindo, no aparecendo,
nem ficando.
Gugu, dad, algo dito?

Afinal, nada dito,
pois as palavras ainda no esto corretas.

66
Ao duplicar o trigrama do fogo,
as linhas exteriores e interiores interagem.

Empilhadas, tornam-se trs,
permutadas, tornam-se cinco.

Como o gosto da planta de cinco sabores
ou o vajra de cinco pontas.

Harmoniosamente, reunidos ao centro,
o som do tambor e o canto chegam juntos.

Penetrar a fonte e percorrer a trilha,
abraar a paisagem e apreciar o caminho.

Respeitai isto e no negligencieis.
Natural e maravilhoso, no iluso nem
iluminao.

Entre as causas e as condies, o tempo e
as estaes,
sereno e ilumina.

to puro que penetra onde no h
espao,
to vasto que est alm de qualquer
dimenso.

Se vos afastardes a distncia de um fio de
cabelo,
no estareis mais em harmonia.

67
Agora h o sbito e o gradual,
nos quais os ensinamentos aparecem e
desaparecem.

Quando se diferenciam,
cada um possui suas normas.

Porm sejam esses ensinamentos
dominados ou no,
a realidade escoa constantemente.

No exterior, a calma, no interior, a agitao.
Como o cavalo no cabresto ou o rato
acuado.

Os sbios de outrora deles teriam pena
e lhes ofereceriam o Dharma.

Conduzidos por suas vises errneas,
tomariam o negro pelo branco.

Quando essas vises errneas cessam,
a mente afirmativa harmoniza-se
naturalmente.

Se quereis seguir as trilhas ancestrais,
peo-vos, observai os sbios do passado.

Aquele que est a ponto de realizar o
caminho do Buda
contemplou uma rvore durante dez
kalpas.
68

Como um tigre ferido de batalhas
ou como um cavalo manco.

Porque a alguns lhes falta algo,
procuram assentos preciosos ou vestes
adornadas.

Porque outros tm uma ampla viso,
gatos e vacas brancas.

Hiei, graas sua grande habilidade,
atingiu o alvo a cem passos.

Mas quando as flechas se encontram em
pleno vo,
como pode ser uma questo de
habilidade?

O homem de madeira canta,
a mulher de pedra se levanta e dana.

Isto no alcanado nem pelos sentidos
nem pela conscincia,
como poderia envolver deliberao?

Os ministros servem a seus senhores,
as crianas a seus pais.

No obedecer ope-se ao dever filial,
no servir, no o papel de um verdadeiro
ministro.
69

Escondei vossa prtica,
agi discretamente,
aparentai como um louco ou um idiota.

Seguir assim,
ser chamado de mestre entre os
mestres.

70
DAI HI SHIN DHARANI
O Dharani (versculo mgico) da Mente
da Grande Compaixo (ndia, n.d.)

Adorao aos Trs Tesouros!
Adorao ao Bodhisatva-Mahasatva
Avalokitesvara,
Que o grande compassivo!
Om, quele que salta alm de todos os
medos!
Tendo-o venerado, que eu possa entrar no
corao
Do nobre de pescoo azul, conhecido
como o nobre venervel Avalokitesvara.
Isto significa a realizao de tudo que
significativo e puro,
aquilo que torna todos os seres
vitoriosos
E limpa o caminho da existncia.
Assim: Om, ao vidente, quele que j
transcendeu o mundo!
Sujeira, sujeira! A terra, a terra!
o corao. Realize, realize o trabalho!
Segure bem, segure bem!
grande vencedor! Segure bem, segure
bem! Eu o seguro.
A Indra, o criador!
Mova-se, mova-se, meu selo limpo de
sujeiras!
Vem, Vem! Ouve, ouve! Uma alegria nasce
em mim!
Fale, fale! Direcionando!
71
Hulu, hulu, mala, hulu, hulu, hile!
Sara, sara! siri, siri! suru, suru!
Desperte, desperte!
Despertado, despertado!
tu que s misericordioso, aquele do
pescoo azul!
Daqueles que so ousados, quele que
alegre, salve!
quele de maior sucesso, salve!
quele que completamente bem
sucedido, viva!
quele que ganhou o domnio da
Disciplina, salve!
Ao de pescoo azul, salve!
quele com cabea e rosto do leo, salve!
quele que segura uma arma em sua mo,
salve!
quele que tem uma roda em suas mos,
salve!
quele que tem um ltus em suas mos,
salve!
quele que de pescoo azul, que
causa coisas distantes, salve!
quele que beneficente, referido neste
Dharani,
Comeando com Namah, salve!
Adorao aos Trs Tesouros
Adorao a Avalokitesvara!
Salve!
Possam estas preces terem sucesso!
A esta frmula mgica, salve!
72
MYO HO REN GE KYO NYO RAI JU RYO
HON GE
Versculo do Captulo A Vida do
Tathagata do Sutra do Ltus (ndia, sc.1
D.C.)

Desde que atingi o estado de Buda,
Os kalpas que atravessei
So infinitos mil mirades
De kotis de anos asamkhyeya.
Incessantemente preguei eu a lei e ensinei
a incontveis kotis de seres
A ingressar no Caminho de Buda;
Desde a j se passaram kalpas
imensurveis.
Para salvar a todos os seres
Por meios habilidosos revelo eu o nirvana,
E contudo no estou ainda extinto,
Mas para sempre aqui estou pregando a
Lei.
Para sempre permaneo neste mundo,
Utilizando de todos os meus poderes
espirituais

De tal forma que todos os seres perversos,
Apesar de me encontrar prximo, contudo
no conseguem me ver.
Todos acham que eu estou extinto
E por toda parte veneram minhas relquias,
Todos acalentando desejos longamente,
E tendo esperanas,
73
Quando todos os seres crerem e
obedecerem,
Com carter formado, e gentis
mentalmente,
De todo corao querendo ver com os
prprios olhos o Buda,
No ligando mais para seus egos,
Ento eu com toda a Sangha
Aparecemos juntos no Pico do Condor
divino.
Ento digo eu a todos os seres
Que para sempre eu existo neste mundo,
Pelo poder de meios habilidosos
Me revelando como extinto e como no-
extinto.
Se em outras regies houverem seres,
Que sejam reverentes, e com f
aguardando,
Novamente eu, em meio a estes,
Prego a Lei suprema.
Vocs, no sabendo disto,
Dizem apenas que estou extinto.
Eu percebo a todos os seres
Afundados no mar de sofrimento.
Eis pois que eu no me revelo,
Mas deixo-os todos aspirar por mim,
At que, quando seus coraes realmente
queiram que me revele,
Apareo, e prego a Lei.
Com um tal poder sobrenatural que tudo
penetra,
Atravs de kalpas asamkhyeyas
74
Estou eu para sempre no Divino Pico do
Condor
E em todo outro lugar que possa existir.
Quando todos os seres virem, no fim do
kalpa,
A conflagrao queimando,
Este meu reino permanecer para sempre
tranquilo,
Sempre cheio de seres celestes,
Parques, e muitos palcios,
Adornado com todo tipo de jia preciosa,
rvores preciosas cheias de flores e frutas,
Das quais todos os seres se alimentam
vontade;
Todos os deuses ressoam os tambores
celestes
E para sempre entoam cnticos,
Fazendo chover flores de mandarava,

No Buda e sua grande assemblia.
Minha Terra Pura no ser jamais
destruda,
E, contudo, todos acham que est
queimando,
E tristeza e horror e angstia
Os enche a todos desta forma.
Os seres pecadores,
Por causa de seus karmas negativos,
Atravs de kalpas asamkhyeya,
No chegam a ouvir meno das Trs Jias
Preciosas.
75
Mas todos aqueles que perfazem boas
aes
E so gentis e corretos,
Todos estes constatam que eu existo
E que estou aqui a expor a Lei.
Para toda esta multido
Prego eu que a vida de Buda eterna;
Para aqueles que afinal vem o Buda
Eu prego que um Buda raramente
encontrado.
Meu poder de inteligncia tal,
Minha luz da sabedoria brilha infinitamente,
Minha vida de kalpas sem fim,
Obtida de karma longamente cultivado.
Vocs que tm inteligncia,
No tenham dvidas quanto a isso,
Mas realizem isto incessantemente,
Pois que as palavras do Buda so
verdadeiras, e no falsas.
Como o mdico que com um meio
habilidoso,
Para curar seus filhos de cabea dbil,
Apesar de fato estar vivo, faz com que
anunciem sua prpria morte,
E contudo no pode ser dito que ele tenha
dito uma mentira,
Eu tambm, como pai deste mundo,
Que cura toda misria e aflio,
Para aquelas pessoas de ponto de vista
distorcido,
Apesar de estar vivo, anuncio que estou
extinto;
76
A menos, por que estejam me vendo,
Fiquem arrogantes,
Sendo dissolutos e chegados aos cinco
desejos,
Caindo em caminhos maus.
Eu, conhecendo todos os seres,
Aqueles que andam ou no no Caminho,
De acordo com os princpios corretos de
salvao,
Exponho todas suas leis,
Fazendo deste para sempre meu
pensamento:
Como posso fazer com que todos os
seres
Entrem no Caminho supremo,
E rapidamente realizem seus estados de
Buda?

77
SHOSAI MYO KICHI JO DHARANI
Dharani ( versculo mgico ) da Felicidade (
ndia, n.d. )

Adorao a todos os Budas!
Adorao ao ensinamento que no
conhece obstculos!
Assim: OM, KYA KYA KHYAHI
KHYAKI (fale, fale)!
HUM HUM! JVALA JVALA PRAJVALA
PRAJVALE (fulgure adiante, fulgure
adiante!)
TISTHA, TISTHA (para cima, para cima!)
STRI, STRI!
SPHATA (quebre alm, quebre alm!)
aquele que est para sempre quiescente!
quele que glorioso, salve!
78
FUKANZAZENGI
Promoo universal dos princpios do
Zazen (Manual de meditao do mestre
Eihei Dogen - Japo, 1200-1253 D.C.)

Agora, quando traamos a fonte do
caminho, descobrimos que universal e
absoluto. Torna-se desnecessrio
distinguir entre prtica e iluminao.O
ensinamento supremo livre, ento porque
deveramos estudar os meios de o atingir?
O caminho est, no necessrio diz-lo,
muito longe da iluso. Por que, ento, ficar
preocupado com os meios de eliminar a
iluso? O caminho est completamente
presente onde ests, ento do que
adiantam prtica e iluminao? Contudo, o
fato que se houver a menor diferena
desde o comeo, entre voc e o caminho, o
resultado ser uma separao maior ainda
que aquela entre cu e terra. Se surgir o
menor pensamento dualista, perders tua
mente de Buda. Por exemplo, algumas
pessoas esto orgulhosas de suas
compreenses, e acham que esto
ricamente agraciadas com a sabedoria do
Buda. Crem que j ganharam o caminho,
iluminaram suas mentes, e ganharam o
poder de tocar os cus. Crem que esto
perambulando no reino da iluminao. Mas
o fato que quase perderam o caminho
absoluto, que est alm da iluminao
79
mesma. Devemos prestar ateno ao fato
que mesmo o Buda Shakyamuni praticou
zazen durante seis anos. Dizem tambm
que Bodidharma teve que praticar zazen no
templo de Shao-lin durante nove anos para
poder transmitir a mente-de-Buda. J que
estes sbios de antanho eram to
diligentes, como podem os praticantes do
dia presente deixar de praticar o zazen?
Devemos parar de correr atrs de palavras
e de letras e aprendermos a nos retirar e
refletir sobre ns mesmos. Ao fazermos
isso, nosso corpo e mente naturalmente
cairo fora, e nossa natureza original de
Buda aparecer. Se desejarmos realizar a
sabedoria do Buda, devemos comear a
praticar imediatamente.

Ao fazermos zazen, desejvel que
tenhamos um quarto calmo. Devemos ser
moderados no comer e beber, deixando de
lado todo relacionamento delusrio.
Deixando tudo de lado, no pensemos nem
no bem, nem no mal, nem no certo, nem no
errado. Assim, tendo detido as vrias
funes da mente, desistamos mesmo da
idia de nos tornar Buda. Isso vale no
apenas para o zazen, mas para todas
nossas aes dirias.
80
Geralmente um acolchoado quadrado
colocado no cho onde sentamos, e em
cima disso colocado uma almofada
redonda. possvel sentar seja na posio
de ltus, ou meio ltus. Na primeira, se
coloca o p direito na coxa esquerda, e em
seguida se coloca o p esquerdo na coxa
direita. Nesta ltima, apenas se coloca o p
esquerdo na coxa direita. As roupas devem
ser do tipo folgadas, mas bem arrumadas.
Em seguida, coloca-se a mo direita no p
esquerdo, e a palma esquerda em cima da
palma direita, com as pontas dos polegares
se tocando de leve. Sentemo-nos
perfeitamente eretos, nem inclinados para
a esquerda, nem para a direita, nem para
frente, nem para trs. Nossos ouvidos
devem estar no mesmo plano que nossos
ombros e os nossos narizes alinhados com
o umbigo. A lngua deve estar colocada
contra o cu da boca, e os lbios e dentes
firmemente cerrados. Com os olhos
continuamente mantidos abertos, devemos
respirar calmamente pelas narinas.
Finalmente, tendo regulado corpo e mente
desta forma, tomemos uma respirao
profunda, movamos nosso corpo para
frente e para trs, para a esquerda e para a
direita, e ento nos sentemos to
firmemente quanto um rochedo.
Pensemos no no-pensar. Como assim?
81
Pensando alm do pensar e do no-pensar.
Esta a base mesma do zazen.

O zazen no meditao passo-a-passo.
Ao invs, to somente a agradvel e fcil
prtica do Buda, a realizao da sabedoria
do Buda. Eis que aparece a verdade, no
mais havendo iluso. Se isto chegarmos a
entender, estaremos completamente
livres, como um drago que obteve gua,
ou um tigre reclinado na montanha. A lei
suprema aparece sozinha, e eis que nos
acharemos por completo libertos de todo
tipo de cansao, bem como de qualquer
tipo de confuso.

Ao terminar o zazen, devemos mover
vagarosamente o corpo, e nos levantar
calmamente. No devemos nos levantar,
ou mover bruscamente ao trmino do
zazen.

Com a fora do zazen, se torna possvel
transcender a diferena entre comum e
sagrado e podemos ganhar a habilidade
de morrer enquanto fazendo zazen ou
enquanto de p. Alm do mais,
perfeitamente impossvel para nossa mente
discriminativa, compreender seja como os
Budas e patriarcas procuravam exprimir a
essncia do Zen a seus discpulos com o
dedo, vara, agulha ou martelo, ou como
82
eles passavam a iluminao com um hossu,
punho, basto ou grito. Nem pode este
assunto ser captado atravs de poderes
sobrenaturais, ou atravs de uma viso
dualista da prtica e iluminao. O Zazen
a prtica alm dos mundos objetivos e
subjetivos, alm do pensamento
discriminativo. Portanto, no se deve
discriminar entre o inteligente e o no-
inteligente. Praticar o caminho de todo
corao , isto mesmo, a iluminao em si.
No existe separao entre a prtica e a
iluminao, ou entre o zazen e a vida
cotidiana.

Os Budas e patriarcas, tanto neste pas,
quanto na ndia e na China, todos
preservaram cuidadosamente a mente de
Buda e incentivaram assiduamente o
treinamento Zen. Devemos, pois, nos
devotar completa e exclusivamente, isto ,
estarmos completamente absortos na
prtica do zazen. Apesar de ser dito que
existem muitas formas de compreender o
Budismo, eis que devemos fazer apenas o
zazen, e nada mais. No existe qualquer
razo para deixarmos nosso assento de
meditao e fazermos fteis viagens
a outros pases para buscarmos isto. Se
nosso primeiro passo estiver errado,
imediatamente tropearemos. Tivemos j a
boa sorte de termos adquirido este
83
precioso nascimento com o corpo humano.
Ento tratemos de no mais
desperdiarmos nosso tempo toa. Agora
que sabemos positivamente o que a
coisa mais importante no Budismo, como
possivelmente poderamos ficar satisfeitos,
ou contentes, com o mundo transiente?
Nossos corpos so como o orvalho nas
relvas, e nossas vidas como o lampejo do
raio, que num s momento se vai embora.

Sinceros praticantes Zen, no fiquem nem
um pouco surpresos por um drago de
verdade, ou gastem muito tempo
inutilmente apalpando apenas uma
pequena parte do elefante. Se esforcem no
caminho que indigita diretamente nossa
natureza de Buda original. Respeitem
aqueles que j ganharam o conhecimento
completo, e que nada mais tm a fazer.
Tornem-se uma s coisa com a sabedoria
dos Budas e sucedam iluminao dos
patriarcas. Eis que se fizermos o zazen
durante um certo tempo, isto tudo seremos
capazes de realizar. A casa do tesouro
ento se abrir automaticamente, e a
seremos capazes de gozar o quanto
quisermos.
84
GYOHATSUNENJU

(Mos em gassh)
BUS-SHO KAPILA,
JO DO MAKADA
SEP-PO HARANA
NYUMETSU KUCHIRA
NYORAI O RYOKI,
GAKON TOKU FUTEN
GANGU IS-SAI SHU,
TO SAN RIN KU JAKU


NYAN NI SAN PO
AN SU IN SHI
NYAN PIN SON (DAI) SHU NYAN


(Abrir as tijelas)
SHIN JIN PASHIN BIRU SHA NO FU
EN MON HO SHIN RUSHA NO FU
SEN PAI KASHIN SHAKYA MU NI FU
TO RAI ASAN MIRU SON FU
JI HO SAN SHI ISHI FU
DAI JIN MYO HARIN GA KIN
DAI SHIN BUN JUSU RI BU SA
DAI JIN FUEN BO SA
DAIHI KAN SHI IN BO SA
SHI SON BO SA MO KO SA
MO KO HO JA HO RO MI

HITOTSU NI WA
KO NO TASHO O HAKA RI
KA NO RAI SHO O HAKA RU
85
FUTATSU NI WA
ONOREGA TOKU GYO NO
ZEN KETTO WO
HAKATTE KU NI WO ZU

MITSU NI WA SHIN
WO FUSEGI TOGA WO HANA
RU RU KOTO WA
TONTO WO SHU TO SU

YOTSU NI WA
MASANI RYO YAKU O
KOTO TO SURU WA
GYO KO WO RYO
ZEN GA TAME NARI.

ITSUTSU NI WA
JO DO NO TAME NO YU E NI
IMA KONO JIKI O UKU.

(Todos, apenas no almoo)
JI TEN KI JINSHU,
GO KIN SU JI KYU
SU JI HEN JI HO,
I SHI KI JIN KYU

(Coloca os talheres, pauzinhos na tijela))
JO BUN SAN BO,
CHU BUN SHI ON
GE KYU ROKU DO,
KAI DO KU YO
(Levanta a tijela)
IK-KU I DAN IS-SAI AKU
86
NI KU ISHU IS-SAI ZEN
SAN KU I DO SHO SHU JO
KAI GU JO BUTSU DO.

(Appos lavar a tijela)
GASHI SEN PAS-SUI,
NYO TEN KAN RO MI
SE YO KIJIN SHU,
SHITSURYO TOKU BO MAN
ON MAKURASAI SO WA KA.

(Godo/ino s)
SHI SHI KAI JIKI KUN,
JIREN KA FU JA SHI
SHIN SHIN JIN CHO I HI,
KI SHU RIN BU JO SON.
87
GYOHATSUNENJU
Sutra da Refeio

Todos:
g gg g O Buda nasceu em Kapilavastu, atingiu
a compreenso em Magada, ensinou em
Harada, entrou no Nirvana em Kuchira.
Abrimos agora os pratos do Buda; que
todos aqueles que fazem as oferendas,
aqueles que as recebem e as oferendas
mesmas, juntamente com os demais seres,
estejam vazios de ego.

O condutor:
g gg g Inseridos nos Tres Tesouros , junto
com todas os demais seres, agora vamos
recitar os nomes do Buda:
Todos:
g gg gHomenageamos ao ilimitado Dharmakaya
Vairochana Buda, g gg g ao completo
Sambokhaya Vairochana Buda, g gg g ao
manifesto Nirmanakaya Shakyamuni Buda,
g gg g ao Buda do futuro Maitreya, g gg g a todos
os Budas do passado, presente e futuro
nas Dez direes, g gg g ao Sutra Mahayana
Sadharma Pundarika, g gg g ao Bodhisatva da
Grande Prtica Fugen , g gg g ao Bodhisatva
da Grande Sabedoria Monju, g gg g ao
Bodhisatva da Grande Compaixo
Avalokitesvara, g gg g aos inumerveis
Bodhisatvas-Mahasatvas, g gg g e ao
Mahaprajana Paramita.
88


Durante o desjejum, O condutor diz:
g gg g Esta comida que tem os Dez Mritos nos
d sade fsica e mental, para que com isto
possamos prosseguir nossa prtica pura.

Durante o almoo, O condutor diz:
g gg g Esta comida que tm as tres virtudes e
os seis sabores, ns a oferecemos ao
Buda, Dharma e Sangha, e a toda
manifestao da vida por todo mundo.

Todos:
g gg g Primeiramente, inumerveis pessoas se
esforaram para que esta comida chegasse
a ns. Deveriamos estar conscientes
disto; em segundo lugar, ao recebermos
este presente, deveramos nos examinar
para ver se o merecemos; e em terceiro
lugar, como queremos que a mente se
manifeste de uma maneira natural, que nos
mantenhamos livres de querer status e
lucro, em quarto lugar, somente para
manter nosso alento comemos esse
alimento; em quinto lugar, para
realizarmos o Caminho que ingerimos esta
comida.
89


O condutor apenas no almoo:
g gg g Oferecemos esta comida a todos os
demnios famintos. E esta comida
penetrar em todos os mundos.

Todos:
g gg g Em primeiro lugar, esta comida
oferecida para os Tres Tesouros; em
segundo lugar, para nossos pais, mestres,
e pas; em terceiro lugar para todas as
criaturas dos Seis Mundos. Desta forma,
comemos esta comida com todos. E a
comemos para eliminar todo mal, para
praticar todo bem, para salvar todas as
criaturas e para prosseguir no caminho de
Buda. g gg g

Todos:
g gg g A gua com a qual lavamos estes pratos
tem um sabor como o manjar dos deuses.
Ns a oferecemos aos demnios famintos
para que com isto fiquem saciados.


O condutor:
g gg g Neste mundo que vazio, que existamos
nele como a flor do ltus, que se ergue
pura acima do ldo. Nada existe que de
longe possa se aproximar desta mente
maravilhosa. Reverenciemos o Buda. g gg gg gg g
90

REFEIO
Comeo:
g gg g Quando comemos e bebemos, rezamos
junto com todos os seres. Comer a
alegria do Zen para ficarmos cheios da
felicidade do Dharma. g gg gg gg g

Fim:
g gg g Comida pura j comemos e rezamos
juntos com todos os seres. Para ficarmos
cheios de virtudes, e realizar os Dez Tipos
de Foras. g gg gg gg g