Você está na página 1de 3

Domingo 2 de Adviento (B)

Marcos 1,1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Est escrito en el profeta Isaas: o envo mi mensajero delante de ti para !ue te prepare el
camino.
"na voz grita en el desierto: #$reparad el camino del %e&or, allanad sus senderos'.
Juan (autiza(a en el desierto) predica(a !ue se convirtieran * se (autizaran, para !ue se les
perdonasen los pecados. +cuda la gente de Judea * de Jerusal,n, confesa(an sus pecados, *
,l los (autiza(a en el Jordn.
Juan i(a vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, * se alimenta(a de
saltamontes * miel silvestre. proclama(a: Detrs de m viene el !ue puede ms !ue *o, *
*o no merezco agac-arme para desatarle las sandalias.
o os -e (autizado con agua, pero ,l os (autizar con Espritu %anto.
BUENA NOTICIA
Jos Antonio Pagola
A lo largo de este nuevo ao litrgico los cristianos iremos leyendo los domingos el
evangelio de Marcos. Su pequeo escrito arranca con este ttulo: Comienza la Buena
Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Estas palabras nos permiten evocar algo de lo que
encontraremos en su relato.
on !ess comienza algo nuevo. Es lo primero que quiere de"ar claro Marcos. #odo lo
anterior pertenece al pasado. !ess es el comien$o de algo nuevo e incon%undible. En el
relato& !ess dir' que (el tiempo se )a cumplido(. on *l llega la +uena ,oticia de -ios.
Esto es lo que est'n e.perimentando los primeros cristianos. /uien se encuentra
vitalmente con !ess y penetra un poco en su misterio& sabe que empie$a una vida nueva&
algo que nunca )aba e.perimentado anteriormente.
0o que encuentran en !ess es una Buena Noticia. Algo nuevo y bueno. 0a palabra
Evangelio que emplea Marcos es muy %recuente entre los primeros seguidores de !ess y
e.presa lo que sienten al encontrarse con *l. 1na sensaci2n de liberaci2n& alegra&
seguridad y desaparici2n de miedos. En !ess se encuentran con (la salvaci2n de -ios(.
uando alguien descubre en !ess al -ios amigo del ser )umano& el 3adre de todos los
pueblos& el de%ensor de los ltimos& la esperan$a de los perdidos& sabe que no encontrar'
una noticia me"or. uando conoce el proyecto de !ess de traba"ar por un mundo m's
)umano& digno y dic)oso& sabe que no podr' dedicarse a nada m's grande.
Esta +uena ,oticia es !ess mismo& el protagonista del relato que va a escribir Marcos. 3or
eso& su intenci2n primera no es o%recernos doctrina sobre !ess ni aportarnos in%ormaci2n
biogr'%ica sobre *l& sino seducirnos para que nos abramos a la +uena ,oticia que s2lo
podremos encontrar en *l.
Marcos le atribuye a !ess dos ttulos: uno tpicamente "udo& el otro m's universal. Sin
embargo reserva a los lectores alguna sorpresa. !ess es el Mesas al que los "udos
esperaban como liberador de su pueblo. 3ero un Mesas muy di%erente del lder guerrero
que muc)os an)elaban para destruir a los romanos. En su relato& !ess es descrito como
enviado por -ios para )umani$ar la vida y encau$ar la )istoria )acia su salvaci2n. Es la
primera sorpresa.
!ess es Hijo de Dios& pero no dotado del poder y la gloria que algunos )ubieran
imaginado. 1n 4i"o de -ios pro%undamente )umano& tan )umano que s2lo -ios puede ser
as. S2lo cuando termina su vida de servicio a todos& e"ecutado en una cru$& un centuri2n
romano con%iesa: (Vedadeamente este !om"e ea #i$o de Dios(. Es la segunda
sorpresa.
A"end%aldi&o 2' Igandea B
Markos 1, 1-8
Hona -emen nola -asi zen .esias eta Jain/oaren %eme den Jesusen (erriona.
Isaias profeta/ idatzia zuen: 0egira, neure mezularia (idaltzen dut zure aurreti/ zuri (idea
moldatzera.
+-ots (at oi-u/a ari da (asamortuan:$restatu (idea Jaunari,zuzendu (ide1/a/ -ari.
Honela (ada, agertu zen Joan 0ataiatzailea (asamortuan. 0i-oz(erritze/o eta (ataiatze/o
-ots egiten zuen, (e/atuen (ar/amenera/o. Judea -errialde osoa eta jerusalemdar guztia/
-arengana zi-oazen eta, (eren (e/atua/ aitortzen zituztela, Joane/ (ataiatu egiten zituen
Jordan i(aian.
Joane/ gamelu ilez/o jantzia zuen soine/o eta larruz/o u-ala gerri/o) mat1insaltoa/ eta (asa
eztia jaten zituen. Honela -ots egiten zuen: 23ire ondoren dator ni (aino a-altsuago dena,
eta ni ez naiz inor ma/urtu eta -aren oineta/oen lo/arria/ as/atze/o ere. 3i/ urez (ataiatu
zaituztet) -ar/, ordea, Espiritu %antuaz (ataiatu/o zaituzte4.
BE((I ONA
Jose Antonio Pagola
1rte liturgi5o berri )onen "oan6etorrian& Mar5osen eban"elioa ira5urri5o dugu 5ristaue5.
#itulu )one5in )asten da liburu )ori: Jesu Kristo Jainkoaren Semearen Berri naren
!asiera. 4it$ )auetati5 atera de$a5egu 5onta5i$un )orretan aur5itu5o dugu $erbait.
!esuse5in $erbait berri !asi da. 4ori.e da Mar5ose5 argi "arri na)i duen le)enengo gau$a.
Aurre5o gu$tia iragane5o gau$a da. 7erbait berriren eta na)aste$inen )asiera da !esus.
8onta5i$unean& aldia "ete dela esango digu !esuse5. !ain5oaren +erri 9na iritsi da
)are5in.
4ori.e ari dira bi$it$en le)en 5ristaua5. !esuse5in bi$iro topo egin eta )aren misterioan
)ein batean murgilt$en dena5 bada5i bi$i berria )asi duela& ordu arte se5ula esperimentatu
e$ $uen $erbait.
Berri na da !esusengan aur5it$en duena. 7erbait berri eta on. Mar5ose5 darabilen
E"anjelio )it$a oso sarri erabilt$en $uten !esusen le)en "arrait$ailee5& eta )are5in topo
egitean sentit$en $utena adiera$ten du. 0ibera$io6sentipena& po$a& segurtasuna eta
beldurra galt$ea. !ain5oaren salba$ioare5in egiten dute topo !esusen baitan.
!esusengan gi$a5iaren adis5ide en !ain5oa& )erri gu$tien Aita& a$5ena5 direnen
de%endat$ailea& galdua5 direnen esperant$a aur5it$en duena5 ondo da5i e$ duela albiste
2
)oberi5 aur5itu5o. Mundua gi$atarrago& duinago eta $oriontsuago egite5o !esusen lan6
egitasmoa e$agut$en duena5 bada5i e$ duela i$ango $eregin )andiagori5.
!esus bera da& Mar5ose5 idat$i duen 5onta5i$unaren protagonista alegia& +erri 9n )ori.
4orregati5& bere le)enengo asmoa Mar5ose5 e$ du !esuse$ i5asbide bat ematea& e$ta
)arta$ in%orma$io biogra%i5oa ematea ere& bai$i5 gu lilurat$ea !esusen baitan ba5arri5
aur5itu a)al i$ango dugun +erri 9nari geure bi)ot$a ire5i die$aiogun.
+i titulu ematen di$5io Mar5ose5 !esusi: bat bere$i5i "udua& bestea unibertsala. 4alere&
badu ira5urlearent$at e$uste5ori5. !udue5 beren )erriaren as5at$ailet$at espero $uten
Mesias da !esus. +aina erromatarra5 suntsit$e5o espero $uten lider gerlaria e$ be$ala5o
Mesias da& gu$ti$. +ere 5onta5i$unean& !ain5oa5 bidalita5ot$at ematen du !esus&
gi$adiaren bi$ia gi$atart$e5o eta )aren )istoria salba$iora biderat$e5o. 4orra le)enengo
e$uste5oa.
!ain5oaren Semea da !esus& baina e$ bat$ue5 ima"inatu i$an $uten boterea$ eta aint$a$
)ornituri5o )ura. !ain5oaren Seme gu$ti$ gi$atarra da& )artaraino non !ain5oa ba5arri5
i$an baitaite5e )orrela5oa. :u$tient$at i$an duen $erbit$u bi$it$a bu5at$ean ba5arri5&
gurut$ean "osi dutenean alegia& aitortu a)al i$ango du erromatar e)untaria5: )ine*+
Jain&oaen ,emea *en gi*on !a%. 4orra bigarren e$uste5oa da.
3