Você está na página 1de 9

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS


DEPARTAMENTO DE EDUCAO A DISTNCIA
CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS A DISTNCIA
FERNANDA CAMELO SOUZA ROCHA
FICHAMENTO DA TESE O QUE SIGNIFICA CURRCULO
(CONCEITO, OPERACIONALIZAO, COERNCIA INT E EXT, SUA
RELAO COM AS TENDNCIAS PEDAGGICAS E AS
FILOSFICAS POLTCAS)
Ara!ra"a, A#
$%&'
1
UNI(ERSIDADE A)ERTA DO )RASIL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE EDUCAO A DIST*NCIA
CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS A DIST*NCIA
D!+"!#!,a- M./010#02!a 1a P.+34!+a
Pr05.++0r- Pa4#0 F.#!+6.r/0 1a R0"7a
T4/0ra- 8a,.!1. Ma2a#7a.+ 1a F0,+."a )ar609a
T4/0ra- Na/a+7a Na:arr0 P.1r0+a
T4/0ra- E1!/. (!.!ra 1. S!34.!ra F.rr.!ra
A#4,a- F.r,a,1a Ca;.#0 S049a R0"7a
Da/a- %$<%=<$%&'
FICHAMENTO
I1.,/!5!"a>?0 10 /.@/0- FARIAS, Alonso Pereira. O Currculo da Disciplina Agricultura III
(Fruticultura) no Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia de Alagoas Ial Ca!pus
"atu#a. 2013. 182 f. Tese. Universidade Tecnolgica.
[... !"a filosofia e !"a #ol$%ica a%reladas
ao se! desenvolvi"en%o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 3'
&2013, #.
3'
( nessa dire)*o +!e seg!e essa %en%a%iva
inicial de defini)*o do ,!rr$c!lo e, #ara %al
#ro#si%o, inicial"en%e, co"e)are"os no
sen%ido de l-e es%a.elecer cri%/rios de
classifica)*o, "ais o! "enos r$gidos n!"a
deli"i%a)*o de se! #a#el no esco#o da
co"#reens*o de s!a %eoria.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 3'
&2013, #.
3'
0esse "odo, / essencial co"#reender o
,!rr$c!lo no se! ca"#o o#eracional,
filosfico, #ol$%ico, a%i%!dinal e es#acial, 12
+!e se efe%iva den%ro e fora da escola.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 3'
&2013, #.
3'
Por #ar%ici#a%iva, deve3se en%ender +!e o
#lano &agora vis%o co"o res!l%ado f$sico do
,!rr$c!lo' deva con%ar co" a #ar%ici#a)*o
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 4'
&2013, #.
4'
3
de %oda a co"!nidade acad5"ica, n!"
envolvi"en%o glo.al de a)6es +!e #er#assa
desde o "ais si"#les cola.orador a%/
a+!ele a +!e" a f!n)*o la.oral e7ige
a%ividades co"#le7as.
8!ando, en%*o, fala"os de #lane1a"en%o
#ar%ici#a%ivo, es%a"os nos referindo 9+!ele
+!e / cons%r!$do a v2rias "*os, co" a
co"#reens*o do #a#el +!e ca.e a cada !"
no desenvolvi"en%o do #ro1e%o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 4'
&2013, #.
4'
Plane1ar significa, ainda, iden%ificar as
"e%as e o.1e%ivos e %ra)ar os ca"in-os "ais
ade+!ados #ara se! alcance.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. :'
&2013, #.
:'
Significa, ig!al"en%e, co"#reender os
#ercal)os +!e es%*o no #orvir e, desde logo,
%ra)ar ca"in-os al%erna%ivos a fi" de l-es
dar c!"#ri"en%o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. :'
&2013, #.
:'
U"a ve; %endo #erce.ido +!e alg!" de
se!s al!nos n*o es%2 aco"#an-ando
ade+!ada"en%e o ensino, deve o #rofessor
#ro"over os "eios +!e es%*o a s!a
dis#osi)*o #ara +!e %orne #oss$vel a
a#rendi;age".
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. <'
&2013, #.
<'
,o"#reendido o c!rr$c!lo e" se! as#ec%o
o#eracional, [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. <'
&2013, #.
<'
A escola es%2 i"ersa n!" con%e7%o social.
Se!s in%erloc!%ores s*o ori!ndos dessa
realidade e / so.re ela +!e deve a#oiar s!a
co"#reens*o de "!ndo. [... = ,!rr$c!lo
n*o / !" ele"en%o social"en%e ne!%ro.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. <'
&2013, #.
<'
[... A ed!ca)*o e o c!rr$c!lo s*o vis%os
co"o #rof!nda"en%e envolvidos co" o
#rocesso c!l%!ral. [... &>=R?IRA@ SIABA,
2008, #. 2<'
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. <'
&2013, #.
<'
3
4
A defini)*o dos o.1e%ivos, "acro
co"#reendidos, da ed!ca)*o es%2 inserida
no C"ago do ,!rr$c!lo e, e".ora "!i%as
ve;es s!a "anifes%a)*o se1a s!.3re#%$cia,
deve es%ar clara a %odos a+!eles +!e l-e
#ro"over*o a o#eracionali;a)*o o! +!e a
ela es%e1a" s!."e%idos.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. D'
&2013, #.
D'
Se o en%endi"en%o / a+!ele +!e leva a
escola na dire)*o da reden)*o da sociedade
&Tend5ncia Filosfico3Pol$%ica Reden%ora',
co"o salvadora dessa "es"a e co"o
a+!ela +!e a redi"e de se!s as#ec%os
nega%ivos, #eca3se #elo o%i"is"o
e7agerado, [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. D'
&2013, #.
D'
Se de !" lado a acri%icidade e o singelis"o,
+!ase #o/%ico, da Tend5ncia Renden%ora
cons%i%!i !" e7#ressivo .ice a s!a
acei%a)*o #lena e si"#les, #or o!%ro lado a
cri%icidade e7cessiva e o #essi"is"o da
Tend5ncia Re#rod!%ora cond!;e" 9
desacredi%a)*o da ed!ca)*o, levando a
desis%5ncia de s!a efe%iva)*o, 12 +!e /
inc!a.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. D'
&2013, #.
D'
Ig!al"en%e se "os%ra e+!ivocada,
#erniciosa e nega%ivis%a da an2lise e da
#erce#)*o da ed!ca)*o, "!i%o e".ora,
a#resen%e !" lado so.re"odo, #osi%ivoE
aler%a aos se!s in%erloc!%ores 9 necessidade
de reagir a essa do"ina)*o #or #ar%e da
classe do"inan%e.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. D'
&2013, #.
D'
0a$ a %erceira e Fl%i"a Tend5ncia
Filosfico3Pol$%ica da ?d!ca)*oE a
Transfor"adora. Gessa, co"o n!"
#rocesso dial/%ico de cons%r!)*o de !"
#osiciona"en%o cr$%ico e n*o ing5n!o,
es%a.elece +!e a ?d!ca)*o e, #or%an%o o
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 10'
&2013, #.
10'
4
:
,!rr$c!lo, a #ar%ir de s!as condicionan%es, /
ca#a; de es%a.elecer es%ra%/gias de a%!a)*o
+!e res!l%ar*o no se! fi" Fl%i"o.
[... ,o"o fala"os e" c!rr$c!lo
%ransfor"ador, a #ar%ir da Tend5ncia
Filosfico3Pol$%ica Transfor"adora,
deve"os nos a%er 9 necessidade cons%an%e,
con%$n!a, de "an!%en)*o de !"a in%egra)*o
concei%!al e in%encional en%re os fins da
ed!ca)*o e as e7ig5ncias sociais.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 10'
&2013, #.
10'
Preservar !"a coer5ncia in%erna, e"
rela)*o aos se!s co"#onen%es, se1a"
"e%odolgicos, con%e!dais, a%i%!dinais,
filosficos, #ol$%icos o! es#aciais, e !"a
e7%erna, no ca"#o das rela)6es en%re as
an%eriores e a sociedade / condi)*o "$ni"a
e7ig$vel #ara +!e se o.%en-a !" c!rr$c!lo
vivo, dinC"ico e real.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 10'
&2013, #.
10'
[... ( #reciso en%ender !"a ed!ca)*o co"o
%ransfor"adora da sociedade, a #ar%ir do
s!1ei%o e da escola. ?ssa / a f!n)*o do
,!rr$c!lo e esse / se! concei%o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 11'
&2013, #.
11'
>?T=0=A=HIAS
0? ?GSIG=
= con-eci"en%o #assa #or %r5s "o"en%os
+!e l-e s*o ineren%es e +!e es%*o
ar%ic!lados en%re siE a e#is%e"ologia, a
#edagogia e a a#rendi;age".
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 12'
&2013, #.
12'
[... con-eci"en%o / criado, a+!ele +!e o
cria a#rende [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 13'
&2013, #.
13'
A ed!ca)*o li.er%adora #ress!#6e !"
s!1ei%o in%egrado e a%ivo na cons%r!)*o de
se! con-eci"en%o. Si"!l%anea"en%e, e7ige
!" #rofissional da ed!ca)*o ca#a; de se
ad"irar co" o con-eci"en%o@ [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 14'
&2013, #.
14'
:
<
A >e%odologia do ?nsino, #or%an%o,
ad+!ire ares de #rocesso e, a#esar de
#er"anecer no ca"#o a%i%!dinal, e7#lici%a o
fa;er #edaggico no ca"#o de s!a
#rocess!al$s%ica.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 14'
&2013, #.
14'
= +!e #arece ser eviden%e, e %alve; se1a, a
#ri"eira vis%a, ass!"e !"a co"#le7idade
"aior +!ando da efe%iva)*o do #rocesso
ensino a#rendi;age", 12 +!e / nele onde se
verificar*o a racionalidade e confor"idade
en%re o +!e foi #lane1ado e o +!e se es%2
desenvolvendo.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 14'
&2013, #.
14'
A "ais co"!" das "e%odologias de ensino
/ a a!la e7#osi%iva, a"#la"en%e con-ecida
de al!nos e #rofessores. [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1:'
&2013, #.
1:'
,o"o e" +!al+!er a!la deve o #rofessor
a#resen%ar o con%eFdo de for"a
con%e7%!ali;ada. [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1:'
&2013, #.
1:'
A seg!nda "e%odologia e"#regada e" sala
de a!la / a deno"inada Pedagogia de
Pro1e%os. [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1:'
&2013, #.
1:'
U"a ve; +!e se %en-a" concl!$das as
e%a#as de cons%r!)*o do con-eci"en%o #elo
desenvolvi"en%o do #ro1e%o, dever2 o
#rofessor, e" con1!n%o co" os de"ais
#ar%$ci#es do #rocesso, #ro"over a
avalia)*o, o +!e #or si s, #oss!i !"a
variedade e7#ressiva de diferen%es for"as
de ser #ro"ovida.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1<'
&2013, #.
1<'
A >e%odologia da Pro.le"a%i;a)*o,
a#resen%ada #or Iordenave e Pereira &1D82'
es%2 cen%rada na in%erven)*o do al!no e do
#rofessor so.re !" o! "ais #ro.le"as +!e
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1J'
&2013, #.
1J'
<
J
l-es / colocado. A in%en)*o, desse "odo, /
iden%ificar o #ro.le"a e #roc!rar vias de
sol!)*o.
= "/%odo #assa #or cinco e%a#asE 1.
Iden%ifica)*o do #ro.le"a@ 2. 0escri)*o do
#ro.le"a@ 3. Iden%ifica)*o de se!s #on%os
c-ave@ 4. Teori;a)*o@ :. Ki#%eses de
sol!)*o do #ro.le"a.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1J'
&2013, #.
1J'
[... ,onsidera3se +!e al!nos e #rofessores
12 de%en-a" alg!" con-eci"en%o a priori
do #ro.le"a e +!e se1a" ca#a;es de
iden%ific23lo na s!a orige".
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 18'
&2013, #.
18'
,on-ecido o #ro.le"a, co"o %al, #assa3se
agora ao es%a.eleci"en%o de #on%os c-ave
dele, o! se1a, e7%rair do #ro.le"a o "aior
nF"ero #oss$vel de ve%ores de s!a
co"#osi)*o, de %al "odo a %ornar a
iden%ifica)*o reali;ada na e%a#a an%erior
"ais co"#le%a. [... Para #ro.le"as "ais
co"#le7os, a.re3se "*o do %odo e dedica3
se 9 co"#reens*o de !"a de s!as #ar%es,
co"o se fosse isolada e Fnica.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 18'
&2013, #.
18'
= diferencial desse "/%odo es%2 no fa%o de
+!e a #reoc!#a)*o se vol%a n*o #ara o
con%eFdo, o.1e%o, "as #ara a a%!a)*o do
s!1ei%o +!e a#rende so.re o #ro.le"a +!e o
o.1e%o a#resen%a. [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1D'
&2013, #.
1D'
Ga >e%odologia do ?nsino #ela Pes+!isa o
al!no ass!"e se! #a#el e#is%e"olgico
+!ando da s!a for"a)*o, dei7ando de ser
"ero e7#ec%ador do #rocesso ensino
a#rendi;age" e #assando a ser agen%e de
s!a %ransfor"a)*o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 1D'
&2013, #.
1D'
= #ro1e%o de #es+!isa #assa,
necessaria"en%e, #elas seg!in%es
&FARIAS,
Alonso
&2013, #.
20'
J
8
indaga)6esE
Pereira,
2013, #. 20'
A #ri"eira di; res#ei%o 9 a#resen%a)*o do
o.1e%o de es%!do. Para isso o al!no deve
escrever !" %e7%o con%e7%!ali;ando o se!
%e"a de %al "odo a descrev53lo de "odo
s!cin%o, "as co"#le%o, ca#a; de %rad!;ir
s!a vis*o so.re ele. [...
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 20'
&2013, #.
20'
,on-ecido o %e"a, #assar2 a ela.orar !"a
#erg!n%a, !" +!es%iona"en%o, c!1o o.1e%ivo
/ di;er +!e +!es%*o dese1a ver sol!cionada
e" rela)*o ao o.1e%o de s!a #es+!isa. Go%e3
se +!e, a+!i o o.1e%ivo / es%a.elecer !"a
#ro.le"a%i;a)*o c!1a res#os%a,
co"#reens*o, res!l%ar2 na concl!s*o de s!a
#es+!isa.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 20'
&2013, #.
20'
= #asso seg!in%e, L!s%ifica%iva, e7#lici%ar2 o
"o%ivo da #es+!isa, da escol-a do o.1e%o
&desse e n*o de o!%ro +!al+!er'.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 20'
&2013, #.
20'
?s%a.elecidas as ra;6es da escol-a do
o.1e%o e ele #r#rio, #assa3se agora a
definir +!al o o.1e%ivo +!e se #re%ende
alcan)ar co" a efe%iva)*o da #es+!isa.
I"#or%an%e no%ar +!e esse ele"en%o, o
=.1e%ivo Heral, deve #rinci#iar co" !"
ver.o de a)*o a.s%ra%a co"o refle%ir,
con-ecer, desvendar, esclarecer, en%re
o!%ros. ?ssa e7ig5ncia decorre do fa%o, 12
"encionado, de +!e n*o es%a"os %ra%ando
de !" #ro1e%o de in%erven)*o, "as de !"
#ro1e%o de es%!do, de inves%iga)*o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 203
21'
&2013, #.
203 21'
= ?s%!do 0irigido / o!%ra "e%odologia do
ensino +!e, associada 9s #resenciais, %e" o
cond*o de favorecer a a#rendi;age" de#ois
da a!la #ro#ria"en%e di%a. ,ons%i%!i3se,
fre+!en%e"en%e, de !" +!es%ion2rio c!1as
res#os%as s*o a#resen%adas aos al!nos 9
"edida +!e v*o resolvendo as
#erg!n%asM#ro.le"as a#resen%adas.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 22'
&2013, #.
22'
8
D
8!ando iden%ificadas 9+!elas +!e o al!no
n*o logro! encon%rar res#os%a e n*o
conseg!i!, so;in-o, cons%r!$3la
ade+!ada"en%e, o #rofessor dever2
#ro"over o a%endi"en%o cole%ivo na
disc!ss*o dessa Fl%i"a.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 23'
&2013, #.
23'
=!%ra "e%odologia do ensino de
i"#or%Cncia sing!lar na ed!ca)*o
#rofissional s*o as A!las #r2%icas.
,onsis%e", .asica"en%e, na a#lica)*o da
%eoria es%!dada nos locais onde acon%ece"
os fenN"enos. Go caso da disci#lina
Fr!%ic!l%!ra, nos can%eiros da Unidade
?d!ca%iva de Prod!)*o.
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 23'
&2013, #.
23'
Assi", %an%o +!an%o os con%eFdos, os
o.1e%ivos e "e%as, os rec!rsos ins%r!"en%ais
e a avalia)*o, deve a >e%odologia do
?nsino fig!rar no #lano de a!la,
"a%eriali;a)*o do ,!rr$c!lo na sala de a!la,
es%a.elecendo as es%ra%/gias de "edia)*o
+!e levar*o al!nos e #rofessores 9
concre)*o do #rocesso ensino
a#rendi;age".
&FARIAS,
Alonso
Pereira,
2013, #. 23'
&2013, #.
23'

D