Você está na página 1de 79

PROPOSAL

TESIS
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN GEMBALA YANG BERINTEGRITAS DENGAN
PERTUMBUHAN ROHANI PENGERJA DAN AKTIVIS
DI GBI KAMBOJA DEPOK
OLEH :
NAMA : IR. YAKUB HENDRAWAN PERANGIN-ANGIN, MM
NIP :
ANGKATAN : 1
PROGRAM : MA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL THE WAY
PROGRAM PASCA SARJANA
2009
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN LOGO
HALAMAN JUDUL
HALAM PERNYATAAN
HALAMAN DEDIKASI
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR TABEL
HALAMAN DAFTAR GAMBAR
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masala
B. I!ent"#"kas" Masala
C. Pem$atasan Masala
D. Per%m%san Masala
E. Alasan Pem"l"an !an Peneta&an J%!%l
F. T%'%an Penel"t"an
G. Keg%naan Penel"t"an
H. S"stemat"ka Pen%l"san
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
PENELITIAN
A( Ka'"an Te)r"
B( Kerangka Ber&"k"r
*( H"&)tes"s Penel"t"an
BAB III METODE, RANCANGAN DAN PROSEDUR PENELITIAN
A( Tem&at !an +akt% Penel"t"an
B( Met)!e Penel"t"an
*( P)&%las" !an Tekn"k Pengam$"lan Sam&el
D( ,ar"a$el Penel"t"an
E( Tekn"k Peng%m&%lan Data
F( Instr%men Penel"t"an
G( Tekn"k Anal"s"s Data
H( H"&)tes"s Stat"st"ka
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A( Deskr"&s" Data
B( Peng%'"an Pers-aratan Anal"s"s
*( Peng%'"an H"&)tes"s
D( Pem$aasan Has"l Penel"t"an
E( Keter$atasan Penel"t"an
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A( Kes"m&%lan
B( Im&l"kas"
*( Saran
DATAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam $a$ "n" akan !"$aas tentang al.al -ang $erka"tan !engan &ermasalaan
&enel"t"an -ang men/ak%& latar $elakang masala0 "!ent"#"kas" masala0 &em$atasan
masala0 &er%m%san masala0 t%'%an &enel"t"an0 keg%naan &enel"t"an !an s"stemat"ka
&en%l"san( Ber"k%t "n" akan !"$aas al.al terse$%t se/ara $er%r%tan(
A. L!"!# B$%!&!'( M!)!%!*
A!a $e$era&a latar $elakang masala -ang melatar $elakang" &en%l"s %nt%k
men%l"s Tes"s tentang 1 HUBUNGAN KEPEMIMPINAN GEMBALA YANG
BERINTEGRITAS DENGAN PERTUMBUHAN ROHANI PENGERJA DAN
AKTIVIS DI GBI KAMBOJA DEPOK.
Men'elang Per"ngatan Har" Kemer!ekaan In!)nes"a -ang ke 23 &a!a tanggal
45 Ag%st%s 6778 "n" ses%ngg%n-a $an-ak al -ang k"ta rasakan $el%m $enar.$enar
mer!eka0 !" saat "n" neger" k"ta se!ang marak !engan kas%s k)r%&s" -ang !"%ngka&
-ang mel"$atkan $a"k &eng%saa0 &ega9a" neger" s"&"l $akan &ara &em"m&"n $angsa0
angg)ta DPR0 menter"0 'aksa0 g%$ern%r0 9al"k)ta0 $%&at" $an-ak -ang !"'e$l)skan ke
!alam &en'ara( Sem%a &er"st"9a "n" a!a ka"tann-a !engan "ntegr"tas0 $angsa "n" ter%s
men!am$akan &ara &em"m&"n -ang "ntegr"tasn-a t"!ak !"rag%kan %nt%k mengantar
$angsa "n" men%'% ke"!%&an -ang le$" a!"l !an se'atera serta $enar.$enar mer!eka
se$aga"mana /"ta./"ta $a&ak $angsa(
J)natan Para&ak se)rang /en!ek"a9an Kr"sten !an &en!"r" Perkantas !alam
kata &engantarn-a &a!a $%k% Integr"tas 1 Mem"m&"n !" $a9a &engamatan T%an
-ang !"t%l"s )le J)natan Lam$ mengatakan $a9a le$" mem&r"at"nkan lag"
$erkem$angn-a masala &er&e/aan !an $entr)kan !alam $er$aga" "nst"t%s" kr"st"an"
$akan !" gere'a -ang !"se$a$kan masala k)r%&s" !an "ntegr"tas &ara &e'a$atn-a(
M%ngk"n k"ta /en!er%ng mel"at "ntegr"tas an-a !ar" s%!%t &an!ang k)r%&s" %ang0
nam%n k"ta l%&a $a9a "ntegr"tas sangat terka"t !engan sel%r% as&ek ke"!%&an(
4
Integr"tas a!ala m)!al %tama se)rang &em"m&"n0 nam%n sekal"g%s m)!al
-ang &al"ng 'arang !"m"l"k" )le &em"m&"n( In"la trage!" ter$esar !alam
ke&em"m&"nan( Penel"t" ke&em"m&"nan James K)%:es !an Barr- P)sner !alam $%k%
mereka $er'%!%l *re!"$"l"t- 1 H)9 Lea!ers Ga"n an! L)se It0 +- Pe)&le Deman! It
mela&)rkan as"l r"set mereka selama am&"r 67 ta%n !ar" s%r;e- tera!a& r"$%an
1
J)natan Lam$0 Integr"tas <Jakarta 1 Perkantas = D";"s" L"terat%r>0 67780 lm(45(
ka%m &r)#es")nal !ar" em&at $en%a $a9a karakter"st"k n)m)r sat% -ang &al"ng kr"t"s
$ag" se)rang &em"m&"n a!ala "ntegr"tas(
6
D" m"llen"%m ket"ga "n"0 ke$%t%an akan &em"m&"n se'at" semak"n kentara(
Se$aga" mas-arakat !%n"a0 $angsa0 '%ga k)m%n"tas -ang le$" ter$atas0 k"ta sam&a"
&a!a taa& &en!ak"an -ang &en% r"s"k)( Pem"m&"n -ang t"!ak ;"s")ner0 $er"ntegr"tas
t"ngg"0 serta /er!as !a&at men/elakakan mereka -ang !"&"m&"nn-a0 $akan '%ga
kalangan la"n(
3
J)n St)tt $er&en!a&at $a9a "ntegr"tas0 k)ns"stens"0 ket%l%san0 trans&arans"0
kea%tent"kan !an kean!alan 1 $eta&a mengag%mkan-a rangka"an ke$a"kan !ar" s"#at.
s"#at m)ral kr"st"an" "n"( Sa-angn-a t"!ak selal% s"#at.s"#at "n" men/"r"kan ke"!%&an
%mat Alla( Le$" 'a% $el"a% mengatakan "ntegr"tas a!ala /"r" )rang.)rang -ang
ter"ntegras" se/ara selaras0 -ang !" !alam !"r"n-a t"!ak a!a !"k)t)m" antara ke"!%&an
&r"$a!" !an ke"!%&an !" m%ka %m%m0 antara -ang !"saks"kan !an -ang !"tera&kan0
antara -ang !"%/a&kan !an -ang !"lak%kan( Integr"tas mer%&kan /"r" esens"al !ar"
se)rang &em"m&"n !an -ang ter&ent"ng !ar" &ara &eng"n'"l(
?
Art" "ntegr"tas tela mengalam" er)s"( Bag" se$ag"an $esar )rang !ar" $er$aga"
$angsa !" !%n"a "n"0 kata "ntegr"tas men"m$%lkan gagasan s)k s%/" !an &"k"ran &"/"k
a&alag" !" !%n"a ek)n)m"0 $"sn"s !an &)l"t"k( De9asa "n" !" era m)!ern n)rma.n)rma
!asar !ar" "ntegr"tas $"sa !"an/%rkan !alam seke'a& mata(n)rma.n)rma -ang
mem&%n-a" art" &ent"ng -ang a$a!"( B"ll- Graam $erkata0 @Integr"tas a!ala lem
-ang merekatkan /ara "!%& k"ta men'a!" sat%( K"ta ar%s ter%s.mener%s $er'%ang
%nt%k men'aga agar "ntegr"tas k"ta teta& %t%A( Ket"ka keka-aan "lang0 t"!ak a!a a&a
&%n -ang "langB ket"ka keseatan "lang0 ses%at% "langB ket"ka 9atak "lang0 segala.
galan-a "lang(
C

T"!ak mengerankan $"la $an-ak me!"a mem$er"takan t"!ak an-a mengena"
&ara &)l"t"k%s -ang $er'at%an0 teta&" '%ga &ara &en!eta -ang menggela&kan !ana
gere'a ata% -ang $ersel"ngk% !engan &erem&%an.&erem&%an -ang $eker'a !" gere'a(
2
Sen!'a-a0 Ke&em"m&"nan Kr"sten <Ka"r)s>0 677?0 lm(26(
3
R)$$- *an!ra0 Lan!asan Pa/% Ke&em"m&"nan <Gl)r"a Gra##a>0 677?0 lm(67(
4
J)natan Lam$0 Integr"tas <Jakarta 1 Perkantas = D";"s" L"terat%r>0 67780 lm(4?(
5
J)n *( MaD9ell0 Mengem$angkan Ke&em"m&"nan D" Dalam D"r" An!a( <Jakarta 1
B"nar%&a Aksara>04EEC(lm(?8(
K"sa.k"sa se&ert" "n" sangat lar"s ter'%al karena mer%&akan /)nt) kem%na#"kan
-ang terang.terangan( Memang a!a se!"k"t sensas" !"sana0 teta&" k"ta $"sa memaam"
reaks" )rang a9am -ang men-a!ar" kem%na#"kan &ara &em"m&"n mereka0 k%s%sn-a
-ang $erasal !ar" kalangan gere'a ata% &)l"t"k%s -ang merasa $erak men%nt%t )rang
la"n $aga"mana sear%sn-a $er&er"lak%( K"ta s%!a men'a!" terlal% $"asa mel"at
k)r$an -ang $er'at%an !ar" kalangan &et"ngg" gere'a( K"ta &%n men'a!" ka9at"r
/ara "!%& k"ta akan men-"ratkan &ertentangan !engan a&a -ang k"ta k)t$akan(
Beta&a $an-ak kean/%ran -ang !"se$a$kan )le kesen'angan antara a'aran !an
&er"lak% &ara &en!eta ma%&%n &ara &em"m&"n -ang $erser% ke&a!a )rang la"n s%&a-a
"!%& men%r%t stan!ar Alla0 nam%n mereka sen!" m%na#"k( S%ngg% mereka tela
men/emarkan re&%tas" gere'a(
2
Dr( *l"nt)n !" !alam st%!" &er$an!"ngann-a tentang &em"m&"n !" !alam
Alk"ta$ mem$an!"ngkan &ara &em"m&"n -ang men-elesa"kan !engan t%ntas !an
mereka -ang t"!ak( A!a enam r"ntangan %m%m -ang menggangg% &ara &em"m&"n
-ang sam&a" &a!a masa k"n" mas" mer%&akan am$atan &ela-anan -ang %m%m0
-a"t% 1 <4> Pengg%naan !an &en-alag%naan Ke%angan0 <6> Pen-alag%naan
Kek%asaan0 <3> Ke$anggaan0 <?> Pen-ele9engan Seks%al0 <C> H%$%ngan Kel%arga0
!an <2> Stagnas"(
5
Pengg%naan !an &en-alag%naan Ke%angan 1 &ara &em"m&"n0 k%s%sn-a
-ang mem"l"k" &)s"s" !engan kek%asaan -ang $esar $"san-a mem$%at ke&%t%san
tentang &engg%naan %ang( Karakter tamak !an "ntegr"tas -ang ren!a $"asan-a ser"ng
mengara &a!a &en-alag%naan %ang( Ban-ak &em"m&"n tela mengalam" g)!aan
!alam al "n" !an gagal( Uang mer%&akan sala sat% &en-e$a$ ke'at%an $e$era&a
&em"m&"n( <Efod baju imam; emas Gideon Hakim-Hakim 8; Ananias dan Safira
Kisah Para Rasul 5>
Pen-alag%naan Kek%asaan 1 &ara &em"m&"n &ela-anan mem$%t%kan
)t)r"tas %nt%k $eker'a( A!a $er$aga" ma/am s%m$er )t)r"tas( A!a )t)r"tas sa -ang
karena ke!%!%kan( A!a )t)r"tas -ang $ers"#at k)ers"#0 -a"t% kek%asaan -ang !"&aka"
6
J)natan Lam$0 Integr"tas <Jakarta 1 Perkantas = D";"s" L"terat%r>0 67780 lm(64(
7
R"/ar! *l"nt)n F Pa%l Lea;en9)rt0 Mem%la" !engan Ba"k = Mem$ang%n
Ke&em"m&"nan Yang K)k)k( <Metan)"a>0 677?0 lm( 64.66
%nt%k mengan/am( A!a )t)r"tas r)an" -ang me9%'%! !alam &engar% k%at atas
)rang la"n( Kek%asaan se'at"n-a memang !"&erl%kan !alam &ela-anan %nt%k
men-elesa"kan &eker'aan( Akan teta&"0 &en-alag%naan kek%asaan k%s%sn-a $ag"
ke%nt%ngan !"r" sen!"r" $"sa men'a!" alangan -ang $esar $ag" &en-elesa"an
&ela-anan -ang t%ntas( Alla ser"ng kal" akan men%r%nkan &ara &em"m&"n -ang
men-alag%nakan kek%asaan !an -ang mem&eralat )rang semata.mata !em"
ke&ent"ngann-a sen!"r"( (!ia merebu" hak #ara imam $ %a&arikh $'()
Ke$anggaan 1 ke$anggaan -ang $erle$"an !an $er&%sat &a!a !"r" sen!"r"
!a&at men'at%kan &ara &em"m&"n( Pem"m&"n ar%s mengel)la rasa $angga se/ara
se"m$ang( K"ta ar%s mengarga" !"r" k"ta se/ara seat sem$ar" men-a!ar" $a9a
t"!ak a!a sat%&%n al &a!a !"r" k"ta -ang $%kan $erasal !ar" Alla( D"ala -ang tela
memangg"l k"ta !an memaka" k"ta %nt%k mela-an"N-a( Ke$anggaan !"r" -ang
$erle$"an !a&at mem$a9a k"ta &a!a ke&%t%san -ang $%r%k !an &er"lak% -ang
$er!)sa( (*aud memerin"ahkan #en+hi"un+an #enduduk ,srael - %a&arikh $-.
Hi!kia memamerkan se+ala #erbendaharaan is"anan/a ke#ada u"usan-u"usan
0abilonia 1esas/a 23()
Pen-ele9engan Seks%al 1 &en-ele9engan seks%al tela men'a!" &en-e$a$
$an-ak ke'at%an &ara &em"m&"n se'ak :aman Alk"ta$ "ngga sekarang( Tak ter"t%ng
&ara &em"m&"n -ang ak"rn-a men"nggalkan &ela-anan karena ter'e$ak !alam !)sa
"n"( Res&)ns Y%s%# ke&a!a "str" P)t"#ar !alam Ke'a!"an 3E sear%sn-a men'a!" m)!el
$ag" k"ta %nt%k menga!a&" g)!aan !)sa "n"( (Per!inahan *aud den+an 0ers/eba $
Samuel --()
H%$%ngan Kel%arga 1 masala !" antara s%am" "str" ata% )rang t%a ata%
sa%!ara kan!%ng !a&at mengan/%rkan &ela-anan( Le$" !ar" se$el%mn-a0 kel%arga
-ang "!%& $er!asarkan n"la".n"la" Alk"ta$ $eg"t% !"$%t%kan saat "n"( S%am" !an "str"
&erl% $ela'ar sal"ng mengas"" !an sal"ng memaa#kan( Orang t%a &erl% menga'arkan
anak.anakn-a a&a art"n-a "!%& men%r%t F"rman T%an( Is% &ent"ng -ang k"n" '%ga
semak"n mengem%ka a!ala mela-an" T%an se$aga" se)rang -ang mela'ang(
Memen%" ke$%t%an &ara &em"m&"n -ang mela'ang !alam &ela-anan mer%&akan
se$%a tantangan -ang $esar( Kegagalan men'a9a$ tantangan "n" ser"ng kal"
mem$a9a &a!a ke&%t%san -ang $%r%k !an men'a!" &engalang !ar" men-elesa"kan
&ela-anan !engan t%ntas( (,mam Eli dan anak-anakn/a - Samuel $-4. Raja Salomo
dan is"ri-is"rin/a - Raja-raja --()
Stagnas" 1 Pem"m&"n -ang k)m&eten !alam &ela-anan /en!er%ng men'a!"
stagnan !alam &ert%m$%ann-a( A&a -ang ta!"n-a mer%&akan kek%atan (kom#e"ensi
#ela/anan( mereka $er%$a men'a!" kelemaan( A!ala m%ngk"n mela-an" !engan
k)m&eten tan&a kea!"ran R) K%!%s( Dengan kata la"n0 &em"m&"n tela
mengem$angkan ketram&"lan &ela-anan -ang !"g%nakan !engan amat $a"k nam%n
tan&a kea!"ran -ang akt"# !ar" Alla( Masa stagnas" !alam &ert%m$%an !a&at
mengalang" se)rang &em"m&"n !alam mela-an" se/ara t%ntas karena "a t"!ak
memen%" sem%a -ang !"keen!ak" Alla %nt%k !"selesa"kann-a( (*aud di masa
akhir #emerin"ahann/a sebelum #emberon"akan Absalon $ Samuel -5--8()

Integr"tas a!ala ant"tes"s $ag" semangat :aman k"ta sekarang( Falsa#a "!%&
-ang 'a% 'angka%ann-a -ang mem$"m$"ng $%!a-a k"ta $er&%tar !"sekel"l"ng
mental"tas -ang mater"al"st"s !an k)ns%mer"sme( Ke$%t%an -ang men!esak %nt%k
saat sekarang mengalakan &ert"m$angan(
De9asa "n" k"ta $an-ak men-aks"kan kesen'angan kre!"$"l"tas -ang ter'a!"
!alam ke"!%&an $ergere'a0 !%n"a &)l"t"k0 !an !%n"a %saa( Pent"ngn-a ke"!%&an
-ang $er"ntegr"tas m%n/%l !ar" ken-ataan $a9a k"ta !"&angg"l )le Alla -ang set"a(
+atak Alla !"/"r"kan )le kas" -ang t"!ak $erkes%!aan !an selal% set"a0 &en%
ramat !an ke$enaran0 kas" !an terang( J"ka k"ta $ela'ar %nt%k mengenal.N-a0 maka
k"ta ter&angg"l %nt%k me9%'%!kan s"#at.s"#at terse$%t0 men'alan" "!%& -ang
$er&a!anan !engan &angg"lan "n"0 serta "!%& ses%a" !engan 9atak Alla(
A&aka !" :aman "n" mas" !"&erl%kan k)ns"stens" antara ke"!%&an &r"$a!"
!an ke"!%&an &%$l"k sese)rang G M%ngk"nka k"ta men%t%& mata tera!a& al.al
-ang ter'a!" !alam "!%& &r"$a!" &em"m&"n asalkan "a teta& men%n'%kkan k"ner'a
&%$l"k -ang maks"malG D" $al"k &ertan-aan.&ertan-aan terse$%t0 ter$ers"t se$%a
ke#r%stas"an( D%n"a tam&ak semak"n &%t%s asa men/ar" r)le m)!el -ang r""l %nt%k
!"tela!an" &%$l"k( Dan se'ara mem$%kt"kan $a9a %mat Alla -ang sear%sn-a
men'a!" tela!an "!%& se$aga" garam !an terang !%n"a tela $erkal".kal" gagal(
8
D%n"a ter%s men/ar" )rang -ang mam&% $erkata se&ert" Ras%l Pa%l%s0
@Ik%tla ak%0 sama se&ert" ak% meng"k%t Kr"st%sA (- Korin"us --5-((
B. I+$'",-,&!), M!)!%!*
Ber!asarkan latar $elakang masala -ang tela !"kem%kan maka &en%l"s
$er%saa meng"!ent"#"kas" masala -ang !"tem%kan !alam &em$aasan Tes"s "n"
se$aga" $er"k%t 1
a( A!an-a "n!"kas" $a9a Pem"m&"n Gem$ala Gere'a k%rang memaam" tentang
makna &ert%m$%an r)an" &enger'aH akt";"s !"&engar%" )le ke&em"m&"nan
Gem$ala -ang $er"ntegr"tas
$( A!a &erse&s" $a9a Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas t"!ak
$er%$%ngan !engan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s(
/( A!a &erse&s" $a9a Ke&em"m&"nan Integr"tas se)rang Gem$ala $%kanla al
-ang &ent"ng !alam &ela-anan ke&em"m&"nan se)rang Gem$ala(
C. P$./!"!)!' M!)!%!*
Agar &em$aasan &en%l"s le$" ter#)k%s ses%a" !engan '%!%l !an t"!ak mel%as
ke!alam &ermasalaan -ang la"n0 maka &en%l"s mem$er"kan $atasan tera!a&
masala &enel"t"an( Pem$aasan tera!a& &ermasalaan '%ga !"!asarkan &a!a
keter$atasan tenaga0 !ana !an 9akt% serta tem&at !"lak%kann-a &enel"t"an -a"t% &a!a
GBI Kam$)'a De&)k se"ngga &enel"t"an an-a mem$aas masala -a"t% @A!an-a
%$%ngan antara Ke&em"m&"nan Yang Ber"ntegr"tas !engan Pert%m$%an R)an"
Penger'a !an Akt";"s !" GBI Kam$)'a De&)kA(

D. P$#0.0)!' M!)!%!*
Ber!asarkan "!ent"#"kas" !an &em$atasan masala !" atas0 maka &ermasalaan
!alam &enel"t"an "n" !a&at !"r%m%skan se$aga" $er"k%t 1 Apakah terdapat
8
Sen!'a-a0 Ke&em"m&"nan Kr"sten <Ka"r)s>0 677?0 lm(23(
hubungan yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan Gembala Yang
Berintegritas dengan Pertumbuhan Rohani Pengerja dan Aktivis di GBI Kamboja
epok !"
E. T010!' P$'$%,",!'
A!a&%n -ang men'a!" t%'%an !alam &enel"t"an "n" a!ala se$aga" $er"k%t 1
a( T%'%an Te)r"t"s 1 Mem$er"kan s%m$angs" &engeta%an ke&a!a Gem$ala GBI
Kam$)'a De&)k tentang Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas -ang
!"'alankan selama "n"(
$( T%'%an Prakt"s 1 Pen%l"s "ng"n men-a'"kan !ata em&"r"s -ang $erka"tan !engan
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas !"%$%ngkan !engan Pert%m$%an
R)an" Penger'a !an Akt";"s !" GBI Kam$)'a De&)k agar men'a!" mas%kan -ang
$erart" $ag" sel%r% am$a T%an ma%&%n "nst"t%s" (+ereja( !alam mem$ang%n
!an mengem$angkan Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas !" l"ngk%ngan
GBI Kam$)'a De&)k(
/( T%'%an Aka!em"s 1 %nt%k memen%" s-arat aka!em"s g%na men/a&a" gelar Master
)# Arts(
. K$(0'!!' P$'$%,",!'
Melal%" &enel"t"an "n" &en%l"s $erara& a!a $e$era&a man#aat -ang !"as"lkan
$a"k man#aat te)r"t"s ma%&%n man#aat &rakt"s0 -a"t% 1
a( Penel"t"an "n" !a&at men%n'%kkan se'a% mana %$%ngan k)relas" Ke&em"m&"nan
Gem$ala -ang Ber"ntegr"tas !engan Pert%m$%an R)an" Peker'a !an Akt";"s !"
GBI Kam$)'a De&)k(
$( Penel"t"an "n" $erman#aat $ag" Gem$ala GBI Kam$)'a De&)k -ang !"tel"t" %nt%k
mengeta%" se'a% mana Ke&em"m&"nan -ang !"'alankan selama "n" !an
&engar%n-a tera!a& &ert%m$%an r)an" &enger'a !an akt";"s !" GBI Kam$)'a
De&)k -ang !"gem$alakann-a(
/( Has"l &enel"t"an "n" !a&at $erman#aat $ag" set"a& am$a T%an !" l"ngk%ngan GBI
Kam$)'a De&)k %nt%k mem&ers"a&kan &)la !an m)!el ke&em"m&"nan -ang
$er"ntegr"tas !alam menggem$alakan &enger'a !an akt";"s !"l"ngk%ngan -ang
men'a!" tangg%ng 'a9a$ &enggem$alaann-a(
!( Has"l &enel"t"an "n" '%ga $erman#aat men'a!" $aan &%staka %nt%k st%!"
ke&em"m&"nan &enggem$alaan k%s%sn-a -ang $er"ntegr"tas(
G. S,)"$.!",&! P$'0%,)!'
Dalam &en%l"san Tes"s "n"0 &en%l"s mem$ag" &em$aasan !alam C (lima(
BAB0 ter!"r" !ar" 1
BAB I0 mer%&akan Pen!a%l%an -ang $er"s" Latar Belakang Masala0
I!ent"#"kas" Masala0 Pem$atasan Masala0 Per%m%san Masala0 T%'%an Penel"t"an0
Keg%naan Penel"t"an !an S"stemat"ka Pen%l"san(
BAB II0 mer%&akan Ka'"an Te)r"0 Kerangka Ber&"k"r !an H"&)tes"s Penel"t"an
-ang men'elaskan kesel%r%an Ka'"an Te)r" !ar" &em$aasan t)&"k -ang a!a serta
gam$aran !ar" Kerangka Ber#"k"r !an H"&)tes"s Penel"t"an -ang &en%l"s g%nakan(
BAB III0 mer%&akan Met)!e Penel"t"an0 -ang !"!alamn-a akan !"$aas
tentang Tem&at !an +akt% Penel"t"an0 Met)!e Penel"t"an0 P)&%las" !an Tekn"k
Pengam$"lan Sam&el0 ,ar"a$el Penel"t"an0 Tekn"k Peng%m&%lan Data0 Instr%men
Penel"t"an0 Tekn"k Anal"s"s Data !an H"&)tes"s Stat"st"ka(
BAB IV0 mer%&akan Anal"s"s !an Pem$aasan0 !alam $a$ "n" k"ta $"sa
mel"at as"l.as"l &enel"t"an -ang a!a -ang ter!"r" !ar" Deskr"&s" Data0 Peng%'"an
Pers-aratan Anal"s"s0 Peng%'"an H"&)tes"s0 Pem$aasan Has"l Penel"t"an !an
Keter$atasan Penel"t"an !alam &em$%atan !an &en-elesa"an Tes"s "n"(
BAB V0 mer%&akan $a$ Pen%t%& -ang ter!"r" !ar" Kes"m&%lan0 Im&l"kas" serta
Saran(
BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN
HIPOTESIS PENELITIAN
A. K!1,!' T$2#,
A.1. P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
A.1.1. P$#"0./0*!' R2*!',
Pert%m$%an 'emaat '%ga &enger'a !an akt";"s a!ala al -ang &)k)k !alam strateg"
&ela-anan m"s" Pa%l%s0 se&ert" !"'elaskann-a ke&a!a gere'a.gere'a la"nn-a( Ia mem#)k%skan
&en!alaman ma%&%n &erl%asan -ang !"/a&a" melal%" k)ns)l"!as" !an &engem$angan( Ia "ng"n
mel"at gere'a.gere'a men'a!" !e9asa -ang !" !alamn-a ter!"r" !ar" m%r"!.m%r"! -ang sale0
$%kan an-a stat"st"k !ar" '%mla )rang -ang men'a!" Kr"sten !" set"a& k)ta( In" teta&
mer%&akan $ag"an !ar" "ntegr"tas m"s" kr"st"an" masa k"n"0 !an "n" mer%&akan elemen &ent"ng
!ar" &ela-anan k"ta( Peng"n'"lan0 men!"r"kan gere'a !an mem$"na &ert%m$%an 'emaat serta
&ela-an men%'% ke!e9asaan mer%&akan kesat%an -ang %t% !an m"s" Pa%l%s memas%kkan
sel%r% s&ektr%m -ang !"a9al" !ar" &em$er"taan In'"l sam&a" ke&a!a &em%r"!an -ang men%'%
ke!e9asaan kr"st"an"(
Pert%m$%an r)an" -ang !e9asa !"tan!a" !engan "rama "!%& -ang !"t%l"s !alam
Y)anes ?13?0 @Makanan.K% "ala melak%kan keen!ak D"a -ang meng%t%s Ak% !an
men-elesa"kan &eker'aan.N-aA art"n-a a!ala &enam&"lan $at"n"a k"ta0 $%kan &enam&"lan
l%arn-a( Makanan !"s"n" !"ter'emakan se$aga" re:ek" ata% ke$%t%an "!%&( Makanan
!"%$%ngkan !engan &ela-anan( J"ka &ela-anan a!ala ke$%t%an "!%&0 maka "t% $%kanla
ke9a'"$an ata% &r)#es"( Pela-anan a!ala "rama "!%& !an &ela-anan "t% !"lak%kan $%kan
karena "k%t."k%tan( Ole se$a$ "t%0 )rang -ang mela-an" T%an ar%s !"m%la" !ar"
&ert%m$%an r)an" -ang men%'% ke ke!e9asaan r)an"( Ket"ka se)rang !e9asa se/ara
r)an"0 "a memaam" art" "!%&0 t%'%an "!%& !an art" ke$a"kan0 "a t"!ak an-a mem"k"rkan
tentang ke$%t%an 'asman" sa'a0 mela"nkan ses%at% -ang $ern"la" kekal( S"ngkatn-a a!ala
mem"l"k" #)k%s -ang 'elas0 se"ngga &ela-anann-a men'a!" 'elas(
E
A.1.1.!. M2",3!),
Pengert"an m)t";as" men%r%t Fren/ !an Ra;en0 se$aga"mana !"k%t"& St)ner0
Freeman0 !an G"l$ert (-335( a!ala ses%at% -ang men!)r)ng sese)rang %nt%k men%n'%kkan
&er"lak% tertent%( M)t";at")n "s te set )# #)r/es tat /a%se &e)&le t) $ea;e "n /erta"n 9a-s(
H%$%ngan m)t";as" !engan ke&em"m&"nan a!ala terka"t #%ngs" ke&em"m&"nan &a!a
9
P!t( Dr( Erast%s Sa$!)n)0 M(T( <All O%t #)r *r"st0 An!" 677E0 al 4?.4C>0
!asarn-a a!ala t"n!ak lan'%t !ar" &emaaman &ara mana'er tera!a& keragaman
karakter"st"k m)t"# !an &er"lak% &ara &ega9a" !alam )rgan"sas"( Baga"mana semest"n-a &ara
mana'er mengarakan !an mem)t";as" &ara &ega9a" men'a!" esens" &)k)k !ar"
ke&em"m&"nan(
47
K%al"tas ke&em"m&"nan0 &a!a g"l"rann-a sangat !"tent%kan )le m)t";as"( Han-a
m)t";as" -ang $a"k0 -ang $"sa mela"rkan &em"m&"n -ang $a"k( Se&ert" *%ma $en" -ang
$a"k0 -ang !a&at mengas"lkan tanaman -ang $a"k( Benarla -ang !"katakan J( Os9al!
San!ers (S#iri"ual 6eadershi#( $a9a Alk"ta$ t"!ak &erna menentang ata% melarang am$"s"(
Am$"s" &a!a !"r"n-a a!ala netral = t"!ak $a"k ata% 'aat( Yang mem$%at "a $a"k ata% 'aat
a!ala m)ral"tas !" $al"kn-a( Dengan &erkataan la"n0 m)t";as"n-a( In"la "n"t" &er"ngatan
Yerem"a @Masakan engka% men/ar" al.al -ang $esar $ag"m% sen!"r"GA (4555() Os9al!
San!ers men-e$%tn-a sel#./entere! am$"t")n0 am$"s" -ang $er&%sat &a!a ke&ent"ngan !"r"
sen!"r"( In" -ang $%r%k0 "n" -ang 'aat(
44
Dalam &ela-anan0 m)t";as" -ang $enar mengas"lkan as"l -ang $enar( Pela-anan
!"m%la" !engan at" $%kan !engan &enam&"lan( M)t";as" -ang !"/emar" ke"ng"nan %nt%k
tam&"l ata% mem&er)le ke!%!%kan akan mengas"lkan as"l -ang sala ata% &ersel"s"an0
&er&e/aan0 l%ka $at"n !an ke&e!"an(
46

D" !alam !%n"a "n"0 k"ta mel"at a!a $e$era&a ma/am m)t";as" %nt%k $er'er" &a-a
(#ela/anan(. -a"t% 1
<4> A!a )rang -ang &ela-anan karena s%!a sala mem$%at s%at% ke&%t%san
<6> A!a )rang -ang &ela-anan karena ar%s menangg%ng %k%man -ang memang ar%s
!"tangg%ngn-a(
<3> A!a )rang -ang &ela-anan karena ke9a'"$an
10
Ern"e T"sna9at" S%le F K%rn"a9an Sae#%lla0 Pengantar Mana'emen( Prena!a Me!"a0
6772(lm(63C0 6CC
11
Eka Darma&%tera0 Ke&em"m&"nan !alam Pers&ekt"# Alk"ta$( Ka"r)s0 677C( Hlm(68.6E(
12
Dr( Larr- Kee#a%;er0 55 Ke$enaran -ang Hak"k" !alam Pela-anan0 Me!"a In'"l Kera'aan0
al 2?.2C>(
<?> A!a )rang -ang &ela-anan karena %&a !an %ang
<C> A!a )rang -ang &ela-anan karena mem"l"k" ke-ak"nan
<2> A!a )rang -ang &ela-anan karena &engara&an
<5> A!a )rang -ang &ela-anan karena men/"nta"(
Setela mengatakan !engan kemenangan Kr"st%s0 melal%" ke$angk"tan.N-a0
&er'%angan.N-a0 &e&erangan.N-a mengalakan k%asa setan -ang men"a!akan ka"t0 -a"t%
sengat kemat"an !an k%asa %k%man !)sa0 Pa%l%s mengatakan karena kemenangan Yes%s
Kr"st%s0 k"ta 'angan g)-a0 'angan tak%t( Karena "t% $er!"r"la teg% !an k"ta ar%s $eker'a
$erat $ag" T%an( Dengan t"!ak g)-a !an g"at !alam &eker'aan T%an( Se$a$ k"ta
mengeta%" $a9a 'er" &a-a k"ta !" !alam T%an t"!ak s"a.s"a( Dar" a-at !"atas k"ta
men!a&at t"ga kes"m&%lan 1 <4> karena Kr"st%s tela men/a&a" kemenangan melal%" 'er"
&a-a.N-a0 maka k"ta $er'er" &a-a $ag" Yes%s Kr"st%s karena kemenangan.N-a0 <6> karena
&eker'aan "n" a!ala &eker'aan T%an sen!"r"0 maka k"ta t"!ak meng"ra%kan %nt%ng.r%g" k"ta
sen!"r"( K"ta $er'er" &a-a karena k"ta men/"nta" T%an( G"atla menger'akan &eker'aan
T%an( Ser"ngkal"0 ker%g"an -ang !"ak"$atkan sesama k"ta0 men'a!"kan k"ta 'en%0 les% !an
&%t%s asa mela-an" T%an( Set"a& kal" k"ta meng"ngat &eker'aan "n" a!ala &eker'aan T%an0
$"arla k"ta !"k%atkan kem$al" %nt%k mela-an"0 !an <3> k"ta $er'er" &a-a !engan s%at%
&engert"an -ang seat0 -a"t% karena k"ta ta%( Dalam Alk"ta$ ser"ngkal" m%n/%l "st"la @ta%A
&a!a 9akt% &en!er"taan -ang $et%l.$et%l $ern"la" !"$%t%kan( Karena k"ta ta% $arangs"a&a
mem&%n-a" &engeta%an -ang seat0 $arangs"a&a mem&%n-a" &engert"an -ang s%ngg%.
s%ngg% se'at"0 "a akan mengalakan &en!er"taan0 "a akan mengalakan &erasaan 'er"
&a-a(
43
Ta$el !" $a9a "n" a!ala as"l sat% s%r;a" -ang '%'%r &a!a se'%mla )rang tertent%
-ang terl"$at !alam &ela-anan( S%r;a" #akt%al "n" &al"ng t"!ak mem$er"kan gam$aran tentang
m)t";as".m)t";as" -ang m%ngk"n t"m$%l ket"ka sese)rang mela-an"( In" men'a!" sema/am
13
P!t( Dr( Ste&en T)ng0 Lem$aga Re#)rme! In'"l" In!)nes"a(4EE2(lm(E.48
re#leks" $ag" k"ta &r"$a!" !an ses%ngg%n-a an-a T%an !an !"r" k"ta -ang ta% a&a -ang
se$enarn-a m)t";as" k"ta mela-an"( Ken!at"&%n !em"k"an0 m)t";as" -ang men!asar"
&ela-anan k"ta $"sa tam&ak !ar" $%a &ela-anan $aga"kan s%rat ter$%ka -ang !"$a/a !%n"a(
4?
T!/$%. A%!)!' M$%!4!', T0*!'
S%m$er 1 P!t( Dr( MS( An9ar"0 k)t$a !" GKRI Kela&a Ga!"ng0 Jakarta0 J%n" 4EE8
A%!)!' M$%!4!', T0*!' P$#)$'"!)$ 567
A'aran -ang men-"m&ang 5
T"n!akan ke&a!a )rang la"n 8
Ir" Hat" E
K)n#l"kH kekerasan 5
Ber&"akH ke$er&"akan 8
Ber&%ra.&%ra sa'a 5
Am$"s" &r"$a!" 47
S%&a-a !")rmat" 8
S)m$)ng r)an" 47
Merasa s)k 'ag)Hs)k e$at 44
Ing"n $erk%asa 8
Kas" ke&a!a Alla ?
Kas" ke&a!a sesama 3
A.1.1./. K!),*
Kas" meng%$a t"t"k men'a!" k)ma( Dan !" mana a!a kas"0 art"n-a ket"ka
ke$%t%an sesama k"ta letakkan !" &%sat ke&e!%l"an k"ta0 maka !" s"t% akan a!a !engan
sen!"r"n-a kerelaan !an kes%kaan mela-an"( Dan !" mana a!a kerelaan serta kes%kaan
mela-an"0 !" s"t%la &em"m&"n !an sekal"g%s &ela-anan -ang se'at"( Pela-anan !an
ke&em"m&"nan ar%s !"m%la" !ar" at" -ang tergerak )le "$a (7om#assion( -ang t%l%s !an
s&)ntan ke&a!a )rang $an-ak( Mela-an" "t% le$" !ar" seke!ar melak%kan ses%at% !engan
$a"k(
4C
A.1.1.!. D,),8%,'
14
Bag%s S%r'ant)r)0 Hat" M"s"( An!" O##set( 677E0 lm( ??.?C(
15
Eka Darma&%tera0 Ke&em"m&"nan !alam Pers&ekt"# Alk"ta$0 Ka"r)s 677C(lm(8?.8C(
D"s"&l"n a!ala na&as ke"!%&an -ang $"sa mem&engar%" k%al"tas ke&em"m&"nan
sese)rang( Pa%l%s mem"nta T"m)t"%s %nt%k $erlat" se&ert" @se)rang )laraga9anA -ang
an-a !a&at mem&er)le mak)ta se$aga" '%ara a&a$"la "a $ertan!"ng men%r%t &erat%ran.
&erat%ran )laraga( Bag" &a%l%s0 !"s"&l"n "t% $erart" men'aga( Men'aga s%&a-a sem%an-a
$er'alan !engan $a"k !an tert"$( D"s"&l"nla !alam $er$"/ara( Karena "t% "a meng"ngatkan
'emaat %nt%k 'angan $ers"lat kata( Bers"lat kata an-a akan men-e$a$kan &ertengkaran(
D"s"&l"nla !alam mengg%nakan 9akt%0 D"s"&l"nla !alam $er!)a0 katan-a ke&a!a 'emaat !"
K)l)se( @Bertek%nla !alam !)aA ata% !"s"&l"n !alam mengas"" t%l"sn-a ke&a!a mereka
-ang a!a !" R)ma( Ke&em"m&"nan !an nama T%an an-a mam&% meng%$a !"r" sen!"r"0
meng%$aan kea!aan sek"tar ata% meng%$a !%n"a sekal"&%n '"ka a!a &em"m&"n.&em"m&"n
-ang men!"s"&l"nkan !"r"( Yang mam&% memenangkan &ertar%ngan an-ala se)rang
)laraga9an -ang !"s"&l"n(
42

Para Pem"m&"n (Pen+erja dan Ak"i8is( mem$%t%kan !"s"&l"n !alam $er$aga" $"!ang
ke"!%&an !an &ela-anan( Hal "n" ter%tama $erlak% !" $"!ang !"s"&l"n r)an"( Le$" !ar" 4C
ta%n terak"r0 !"s"&l"n r)an" mem"l"k" !a-a tar"k k%at !"antara gere'a Pr)testan( Da-a tar"k
"n" !"$ent%k )le !%a al0 -a"t% asrat %nt%k akra$ !engan Alla -ang semak"n men"ngkat
!an kegagalan &ara &em"m&"n !alam &ela-anan mereka( D"s"&l"n r)an" mer%&akan sala
sat% sarana %tama %nt%k "nt"m !engan Alla( Ketek%nan !alam melak%kan !"s"&l"n r)an"
men'a!" %saa menent%kan !alam men/a&a" &ela-anan -ang t%ntas( Mem&raktekkan !"s"&l"n
r)an" memam&%kan &em"m&"n %nt%k mem%satkan &erat"an &a!a &r")r"tas Alla !an
men'aga &er"lak% serta s"ka& mereka -ang $er&)tens" mengan/%rkan &ela-anan( Dar" 9akt%
ke 9akt% &em"m&"n ar%s men"ngkatkan !"s"&l"nn-a( Sela"n mem$a/a Alk"ta$ !an $er!)a
!"sarankan '%ga agar mem&erl%as 9"la-a !"s"&l"n r)an" an!a( Ras%l Pa%l%s menegaskan
&a!a 'emaat K)r"nt%s $a9a men!"s"&l"nkan !"r" a!ala sarana %nt%k tek%n !alam
&ela-anan( Pa%l%s tela $er%s"a C7.an ta%n ket"ka "a men%l"s s%rat K)r"nt%s !an mem$%ka
k%n/" ke$eras"lan &ela-anann-a( D"a tela sek"tar 67 ta%n mela-an" ket"ka "a men%l"s0
@Ak% $ers%ngg%.s%ngg% $ertek%n !alam &ela-anan( Ak% melat" t%$%k% !an
meng%asa"n-a sel%r%n-a0 s%&a-a ses%!a mem$er"takan In'"l ke&a!a )rang la"n0 'angan ak%
sen!"r" !"t)lakA (- Korin"us 35$4-$9() Pa%l%s -ak"n akan man#aat !"s"&l"n( K%rangn-a
16
F)tar"sman Ial%/%0 Ke&em"m&"nan !alam nama T%an0 Gl)r"a Gra##a0 677C0 al 87.83>(
!"s"&l"n #"s"k ser"ng kal" men%n'%kkan &%la k%rangn-a !"s"&l"n r)an"( Sam&a" ak"r
"!%&n-a0 Pa%l%s men!esak T"m)t"%s %nt%k men'aga !"r"n-a teta& k%at @((( Lat"la !"r"m%
$er"$a!a( Lat"an $a!an" ter$atas g%nan-a0 teta&" "$a!a "t% $erg-na !alam segala al0
karena mengan!%ng 'an'"0 $a"k %nt%k "!%& "n" ma%&%n %nt%k "!%& -ang akan !atangA(
45

A.1.2. P$'($#1! +!' A&",3,)
Se)rang Pela-an T%an -a"t% se)rang -ang mela-an" &eker'aan T%an( B%kan sa'a "a
ar%s mem&%n-a" &engeta%an !an ke/aka&an !alam &eker'aan -ang "a 'alankan0 teta&"
!"$elakang t%gasn-a "t% a!ala sel%r% ke&r"$a!"ann-a( T%an Yes%s !alam Mat"%s C13.E
men-"ratkan se)rang &ela-an T%an (murid Kris"us( ar%s 1 ren!a at"0 an/%r at"0 lem$%t
at"0 la&ar !an a%s akan ke$enaran0 menar% kas"an0 s%/" at"0 !ama" at"(
48
A!a $er$aga" ma/am #akt)r -ang melatar$elakang" menga&a sese)rang mela-an"
T%an0 teta&" #akt)r -ang &al"ng %tama -ang men!asar" &ela-anan -ang se'at" a!ala
&angg"lan T%an( Fakt)r &angg"lan T%an akan men'a!"kan sese)rang "!%& %nt%k mela-an"0
$%kan mela-an" %nt%k "!%&( Karena &angg"lan "t% &%la0 sese)rang mem&%n-a" &engalaman
n-ata kas" kar%n"a Alla !alam "!%&n-a !an kem%!"an men'a!"kan kas" ke&a!a Alla !an
sesama se$aga" !asar ke"!%&an !an &ela-anann-a(
Orang -ang mem"l"k" kas" ke&a!a Alla !an sesama "n"la -ang akan taan $ant"ng
!alam &ela-anan( Ras%l Pa%l%s a!ala sala sat% /)nt) se)rang -ang mem"l"k" &angg"lan
T%an -ang 'elas !alam "!%&n-a( It%la -ang mem$%at "!%& !an &ela-anann-a $eg"t% l%ar
$"asa !" !alam tangan T%an !an men'a!" $erkat $ag" $an-ak )rang(
4E
S&ears &a!a ta%n 4EEC melak%kan st%!" "n!"kat)r kea!"ran &em"m&"n -ang
mela-an" terl"at !ar" 47 al $er"k%t 1 <4> Kese!"aan %nt%k men-"mak0 <6> K%at !alam
em&at"0 <3> Melak%kan &em%l"an.&em%l"an0 <?> Pen-a!aranH &en"ngkatan kesa!aran0 <C>
17
R"/ar! *l"nt)n F Pa%l Lea;en9)rt0 Mem%la" !engan Ba"k = Mem$ang%n
Ke&em"m&"nan Yang K)k)( Metan)"a0 677? lm( 6C.62
18
Dr( H(L( Sen!%k0 Pela-an T%an0 Ya-asan Betel0lm( 4.3
19
Bag%s S%r'ant)r)0 Hat" M"s"( An!" O##set( 677E0 lm( ??
Mem"l"k" s"ka& &ers%as"#0 <2> Mam&% mem$%at k)nse&0 <5> Mam&% mem$%at &erk"raan -ang
te&at0 <8> Penatala-anann-a $a"k0 <E> Mem"l"k" k)m"tmen %nt%k mengas"lkan &r)ses
&em$ela'aran0 <47> Ser"%s !alam %&a-a &em$ent%kan !an &engem$angan k)m%n"tas(
67

A.1.9. P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
Gem$ala akan sangat senang '"ka mel"at se)rang &enger'a -ang ra'"n( Penger'a -ang
malas akan t"!ak !"senang" )le $an-ak )rang termas%k T%an( La:"mn-a se)rang &enger'a
-ang malas !alam &eker'aann-a !a&at !"&ast"kan $a9a "a '%ga malas $er!)a0 men-el"!"k"
F"rman T%an !an mela-an"( Teta&" se$al"kn-a &enger'a -ang ra'"n0 !"a &ast" ra'"n $er!)a0
men-el"!"k" F"rman T%an !an ra'"n !alam &ela-anan(
64

<4> Kes%/"an 1 &enger'a ar%s senant"asa "!%& !alam kes%/"an $a"k kes%/"an t%$%0 '"9a
ma%&%n r) a!ala m%tlak $ag" se)rang am$a T%an (#en+erja(. kala% a!a !)sa0 /e&at
!"$ereskan !an !"selesa"kan( Jangan s"m&an !)sa !an 'angan "!%& !alam !)sa(
<6> Set"a Pa!a Perkara Yang Ke/"l 1 !alam mela-an" T%an akan !"m%la" !engan &erkara
-ang ke/"l !an se!erana0 %nt%k al.al -ang kel"atann-a ke/"l "n" se)rang &enger'a
!"t%nt%t keset"aann-a(
<3> Ma% D"nas"at"0 D"teg%r !an D"a'ar 1 se)rang &enger'a -ang $a"k a!ala )rang -ang
$erse!"a !"teg%r !an !"nas"at" '"ka $er$%at sala( Dan $erter"makas" %nt%k teg%ran !an
nas"at !ar" gem$ala ata% )rang la"n s%&a-a "!%&n-a 'a!" le$" $a"k( Se)rang &enger'a
-ang s%ka akan teg%ran !an nas"at "a &ast" $eras"l(
<?> Mem$er" Persem$aan 1 se$aga" am$a T%an k"ta ar%s mengem$al"kan m"l"k T%an
$er%a&a &ersem$aan0 se)rang &ela-an menga'ar 'emaat %nt%k mengem$al"kan m"l"k
T%an0 karena "t% se)rang &ela-an ar%s terle$" !a%l% melak%kann-a(
<C> Rela Berk)r$an 1 &er"nta s%&a-a rela $erk)r$an !em" men-enangkan T%an t"!ak $)le
men'a!" $e$an ata% tekanan( Per"nta "n" ar%s !"sam$%t !engan res&)n -ang &)s"t"#
s%&a-a mengas"lkan "!%& -ang $erk%al"tas t"ngg"(
20
R)$$- *an!ra0 Lan!asan Pa/% Ke&em"m&"nan(Gl)r"a Gra##a0677C(lm(24.26
21
Mark%s R%mam&%k = Penger'a -ang $eras"l0 Gan!%m Mas al( 63>(
<2> K%!%s 1 kek%!%san a!ala t%nt%nan atas ke/"ntaan tera!a& Ba&a0 tela!ann-a a!ala
T%an Yes%s( Per'%angan &ela-an T%an a!ala kek%!%san "!%&0 m%la" !ar" am$"s"0
/"ta./"ta0 n"la" $akan /ara "!%& sekal"&%n0 sem%an-a !em" kek%!%san nama T%an(
Bag" $an-ak )rang kata kek%!%san mem$ent%k $a-angan )rang -ang $enar !"r"0 -ang
se/ara t)tal ter&"sa !ar" masala.masala !%n"a9"0 -ang an-a $er$"/ara tetang al.al
r)an" !an $er&enam&"lan ser"%s $akan m%r%ng( Teta&" kata k%!%s (ha+ios( !alam
Per'an'"an Bar% !"g%nakan %nt%k menggam$arkan %mat Alla se/ara %m%m !an $%kan
sekel)m&)k ke/"l )rang &"l"an( K%!%s a!ala t%'%an !ar" "!%& Kr"sten !an !asar
kesaks"an !an &ela-anan k"ta !" !%n"a( R)$ert M%rra- M/e-ne !engan te&at
men%l"skan $a9a @)rang -ang k%!%s a!ala alat -ang l%ar $"asa !alam tangan T%anA(
Dalam terang "n" k"ta &erl% menangka& kem$al" &angg"lan alk"ta$"a %nt%k "!%&
k%!%s(
66
<5> Belas Kas"an ata% Pe!%l" 1 @Sem%a )rang akan ta% $a9a kam% a!ala m%r"!.
m%r"!K% $"la kam% sal"ng mengas""A( Tert%ll"an0 te)l)g gere'a m%la.m%la0
mem$anggakan !"r" !alam sala sat% kar-an-a $a9a &ern-ataan Yes%s tela men'a!"
#akta( Bakan m%s% mereka0 t%l"s Tert%ll"an0 tak'%$0 mengatakan0 @L"at $aga"mana
mereka sal"ng mengas""A( Teta&" sa-ang sekal" gere'a t"!ak selal% !"tan!a" !engan $elas
kas"an !an &eng)r$anan !"r"( Terlal% ser"ng k"ta $er$"/ara tentang kas" teta&" gagal
men!%k%ng &erkataan k"ta !engan t"n!akan.t"n!akan ke$a"kan !an kem%raan( K"ta
&erl% mereg%k !alam.!alam &esan -ang se!erana ta&" 'elas !alam /er"ta )rang Samar"a
-ang $a"k at"( Beg"t% se!eranan-a /er"ta "n" se"ngga melemakan "m&akn-a0 lal%
!"angga& se$aga" keke/%al"an !an $%kan n)rma %nt%k 9arga Kera'aan Alla(
63
<8> D)a 1 mer%&akan na#as $ag" ke"!%&an r)an" k"ta( Melal%" !)a "!%& k"ta ter%$%ng
!engan S%m$er Ke"!%&an -a"t% T%an sen!"r"( Dalam !)a k"ta menga!a& !an
men-am&a"kan ses%at% ke&a!a T%an( D)a '%ga men'a!" sala sat% sarana $ag" T%an
%nt%k men-am&a"kan &esan.N-a ke&a!a k"ta( Pa!a !asarn-a !)a a!ala se$%a
k)m%n"kas" !%a ara -ang !"!asar" s%at% %$%ngan(
6?
22
An!rea Sterk F Peter S/a::er)0 Karakter Kr"sten(Perkantas0 4E8E(lm(62
23
An!rea Sterk F Peter S/a::er)0 Karakter Kr"sten(Perkantas0 4E8E(lm(6E(
24
KOM 477 Pen/ar" T%an0 GBI Gat)t S%$r)t)0 6778( Hlm(3C(
<E> Saat Te!% 1 &er'%m&aan &r"$a!" !engan T%an a!ala saat -ang sangat &ent"ng !alam
%$%ngan k"ta !engan.N-a( Hal "n" !"lak%kan melal%" saat te!% set"a& ar" -ang k"ta
lak%kan se/ara k%s%s %nt%k $ertem% !an $er$"/ara !engan T%an melal%" !)a !an
&eren%ngan akan F"rman.N-a se/ara &r"$a!"( Dengan /ara "n" k"ta mengalam"
&er'%m&aan &r"$a!" !engan T%an(
6C
<47> Pars"&as" !alam Pela-anan 1 !alam k)nteks !an &ara!"gma T%$% Kr"st%s0 k"ta
mener"ma &emaaman $a9a set"a& )rang !"&erlengka&" !engan kemam&%an -ang
s&es"#"k )le T%an %nt%k !"k)ntr"$%s"kan ke !alam &ela-anan T%$% Kr"st%s( Karena
set"a& )rang s&es"al a!an-a0 maka k)ntr"$%s" set"a& )rang men'a!" s&es"#"k0 !an sem%a
)rang &rakt"s mem&%n-a" &eranan -ang sama &ent"ngn-a !alam kesel%r%an
&enatala-anan gere'a(
62
A.1.:. D,.$'), P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
Ber!asarkan !eskr"&s" te)r".te)r" !" atas0 maka Pert%m$%an R)an" Penger'a !an
Akt";"s !alam &enel"t"an "n" !"%k%r !engan t"ga !"mens"0 -a"t% #otivasi0 Kasih !an isiplin(
M)t";as" !engan "!"kat)r."n!"kat)rn-a 1 4> Hidu# Kudus0 6> Par"isi#asi dalam Pela/anan
!an 3> :emberi Persembahan( Kas" !engan "n!"kat)r."n!"kat)rn-a 1 4> Rela 0erkorban0 6>
:en+am#uni !an 3> Peduli( D"s"&l"n !engan "n!"kat)r."n!"kat)rn-a 1 4> *oa0 6> Saa" %eduh
!an 3> :emba7a ;irman(
A.2. K$8$.,.8,'!' G$./!%! Y!'( B$#,'"$(#,"!)
A.2.1. K2')$8 D!)!# K$8$.,.8,'!'
Ke&em"m&"nan !a&at !"art"kan se$aga" &r)ses memengar%" !an mengarakan
&ara &ega9a" !alam melak%kan &eker'aan -ang tela !"t%gaskan ke&a!a mereka(
Se$aga"mana !"!e#"n"s"kan )le St)ner0 Freeman !an G"l$ert (-335(. ke&em"m&"nan a!ala
te &r)/ess )# !"re/t"ng an! "n#l%en/"ng te task.relate! a/t";"t"es )# gr)%& mem$ers(
Ke&em"m&"nan a!ala &r)ses !alam mengarakan !an memengar%" &ara angg)ta !alam al
$er$aga" akt";"tas -ang ar%s !"lak%kan( Le$" 'a% lag"0 Gr"##"n ($<<<( mem$ag" &engert"an
25
KOM 477 Pen/ar" T%an0 GBI Gat)t S%$r)t)0 6778( Hlm(?4(
26
KOM 477 Pen/ar" T%an0 GBI Gat)t S%$r)t)0 6778( Hlm(?4(
ke&em"m&"nan men'a!" 6 k)nse&0 -a"t% se$aga" &r)ses0 !an se$aga" atr"$%t( Se$aga" &r)ses0
ke&em"m&"nan !"#)k%skan ke&a!a a&a -ang !"lak%kan )le &ara &em"m&"n0 -a"t% &r)ses
!"mana &ara &em"m&"n mengg%nakan &engar%n-a %nt%k mem&er'elas t%'%an )rgan"sas"
$ag" &ara &ega9a"0 $a9aan ata% -ang !"&"m&"nn-a0 mem)t";as" mereka %nt%k men/a&a"
t%'%an terse$%t0 serta mem$ant% men/"&takan s%at% $%!a-a &r)!%kt"# !alam )rgan"sas"(
A!a&%n !ar" s"s" atr"$%t0 ke&em"m&"nan a!ala k%m&%lan karakter"st"k -ang ar%s !"m"l"k"
)le se)rang &em"m&"n( Ole karena "t%0 &em"m&"n !a&at !"!e#"n"s"kan se$aga" sese)rang
-ang mem"l"k" kemam&%an %nt%k memengar%" &er"lak% )rang la"n tan&a mengg%nakan
kek%atan0 se"ngga )rang.)rang -ang !"&"m&"nn-a mener"ma !"r"n-a se$aga" s)s)k -ang
la-ak mem"m&"n mereka(
3
Ke&em"m&"nan $erart" /ara mem"m&"n0 -ang $erasal !ar" kata !asar kata $en!a
P"m&"n -ang $erart" t%nt%nan0 $"m$"ngan0 as"l mem"m&"n !an kata ker'a Mem"m&"n -ang
$erat" menge&ala"0 menget%a"B meman!%B memegang tangan sese)rang %nt%k !"$"m$"ng !an
!"t%n'%kkan 'alanB melat"0 men!"!"k0 menga'ar agar !a&at menger'akan sen!"r"(
65
Organ"sas" ke&em"m&"nan a!a karena !"/"&takan !an $%kan karena !"la"rkan( In"
m%ngk"n ter!engar kl"se karena %ngka&an @!"/"&takan0 $%kan !"la"rkanA (made. no" born(
!e9asa "n" se!ang &)&%ler &a!a saat k"ta mem$"/arakan tentang ke&em"m&"nan "t% sen!"r"(
Orang.)rang termas-%r -ang mem"m&"n )rgan"sas" raksasa !an $esar ser"ngkal" !"/a&
se$aga" &en!)$rak0 ra!"kal0 men/a&a" t%'%an mereka !engan /ara./ara -ang tak la:"m0 %nt%k
$ertaan mereka mem"l"k" t"ga kek%atan k%n/"0 -a"t% 1
6
a( Mereka meng)rmat" "ntegr"tas !ar" /"ta./"ta mereka !an nal%r" -ang
meng"r"ng"n-a(
$( Mereka mem&%n-a" $akat %nt%k menar"k &ara &enangg%ng r"s"k) la"nn-a
ke&"ak mereka(
/( Mereka sem%a men'a!" s"s9a !an '%ga se$aga" ment)r0 $ela'ar !ar"
&eng"k%tn-a0 !ar" kesalaan.kesalaan mereka !an !ar" sa"ngan mereka(
27
Ern"e T"sna9at" S%le F K%rn"a9an Sae#%lla0 Pengantar Mana'emen <Jakarta 1 Prena!a
Me!"a>0 677C0 lm(6CC(
?
Em I%l Fa'r" F Rat% A&r"l"a Sen'a0 Kam%s Lengka& Baasa In!)nes"a <D"#a P%$l"ser>0
lm(2C?(
A.2.2. K$8$.,.8,'!' U.0.
Fakt)r ke&em"m&"nan t"!ak !"rag%kan lag" t"ngkat ke&ent"ngann-a !alam
#%ngs" &engaraan !an kesel%r%an #%ngs".#%ngs" mana'emen )rgan"sas"( A!a $eg"t%
$an-ak &en!ekatan klas"k ma%&%n k)ntem&)rer $a"k -ang !"&er$"n/angkan se/ara
&rakt"k ma%&%n se/ara "lm"a !"antaran-a a!ala 1
a( Ke&em"m&"nan Kar"smat"k ata% /ar"smat"/ lea!ers"& a!ala ke&em"m&"nan
-ang mengas%ms"kan $a9a kar"sma mer%&akan karakter"st"k "n!";"!% -ang
!"m"l"k" )le se)rang &em"m&"n -ang !a&at mem$e!akann-a !engan &em"m&"n
-ang la"n0 ter%tama !alam al "m&l"kas" tera!a& "ns&"ras"0 &ener"maan !an
!%k%ngan &ara $a9aan( Men%r%t R)$ert H)%se (-399( se)rang &em"m&"n
kar"smat"k ar%sla mem"l"k" kr"ter"a se$aga" se)rang -ang t"ngg" t"ngkat
ke&er/a-aan !"r"n-a0 k%at ke-ak"nan !an "!eal"smen-a0 serta mam&%
mem&engar%" )rang la"n '%ga mam&% $erk)m%n"kas" se/ara &ers%as"# !an
mem)t";as" &ara $a9aann-a( Gr"##"n ($<<<( men'elaskan $a9a &al"ng t"!ak
ter!a&at 3 elemen -ang ar%s !"m"l"k" )le se)rang &em"m&"n kar"smat"k0 -a"t% 1
<4> Mam&% men-%s%n ;"s" $ag" masa !e&an0 mam&% meneta&kan ara&an -ang
t"ngg"0 serta mam&% mem$er"kan &er"lak% -ang men!%k%ng &en/a&a"an
ara&an -ang t"ngg" terse$%t(
<6> Mam&% %nt%k mem$er"kan kek%atan ke&a!a )rang la"n %nt%k men%n'%kkan
k"ner'a -ang $a"k !an ter!)r)ng %nt%k ner&restas"0 &er/a-a !"r" !an ter!)r)ng
%nt%k mera" kes%ksesan(
<3>Mam&% %nt%k mem$ang%n relas" !engan )rang la"n melal%" !%k%ngan0
em&at"0 !an ke-ak"nan akan kemam&%an -ang !"m"l"k" )rang la"n(
68
$( Ke&em"m&"nan Trans#)rmat"# a!ala ga-a ke&em"m&"nan -ang !"m"l"k" )le
mana'er ata% &em"m&"n !"mana kemam&%ann-a $ers"#at t"!ak %m%m !an
!"ter'emakan melal%" kemam&%an %nt%k mereal"sas"kan m"s"0 men!)r)ng &ara
angg)ta %nt%k melak%kan &em$ela'aran0 serta mam&% mem$er"kan "ns&"ras"
ke&a!a $a9aan mengena" $er$aga" al $ar% -ang &erl% !"keta%" !an !"ker'akan(
28
Ern"e T"sna9at" S%le F K%rn"a9an Sae#%lla0 Pengantar Mana'emen0 <Jakarta 1 Prena!a
Me!"a>0 677C0 lm(6CC(
Trans#)rmat"# &a!a !asarn-a kemam&%an %nt%k $era!a#tas" !engan &er%$aan0
se"ngga esens" !ar" ke&em"m&"nan trans#)rmat"# a!ala kemam&%an sese)rang
&em"m&"n %nt%k mem$a9a" )rang.)rang !an )rgan"sas" %nt%k mam&% $era!a&tas"
!engan l"ngk%ngan %nt%k kes%ksesan !" masa -ang akan !atang(
C6E
/( Ke&em"m&"nan Ins&"rat"#
!( Ke&em"m&"nan S"m$)l"s
A.2.9. K$8$.,.8,'!' K#,)"$'
Frank Dama:") men%l"skan k%al"#"kas" karakter ke&em"m&"nan -ang !"!a#tar !ar" 4
T"m)t"%s 314.43 !an T"t%s 41C.E !"mana a!a se'%mla stan!ar ke!e9asaan karakter -a"t% 1
- T"!ak !a&at !"t%!% (- %imo"ius 25$; %i"us -59(
- S%am" !ar" sat% "str" (- %imo"ius 25$; %i"us -59(
- Da&at menaan !"r" (- %imo"ius 25$; %i"us -58(
- B"'aksana (- %imo"ius 25$(
- S)&an (- %imo"ius 25$(
Set"a& generas" mem$%t%kan sese)rang -ang $er&an!angan 'a% ke !e&an !an
mem"l"k" m)t";as" -ang k%at %nt%k men'a!" &em"m&"n( @ B"la t"!ak a!a +a-%0 men'a!"
l"arla rak-atA (Amsal $35-8() Orang -ang gagal men/ar" keen!ak Alla akan gagal '%ga
!alam mem"m&"n %matN-a &a!a ara -ang $enar(
Ke&em"m&"nan a!ala #en)mena s)/"al -ang selal% a!"r !alam "nteraks" s)/"al0 karena "t%
Ke&em"m&"nan selal% k"ta alam" !alam k)nteks "!%& $ersama( Melal%" &engalaman "t%0 k"ta
mengenal !an mengeta%" ke&em"m&"nan se$aga" #%ngs" mem&engar%" )rang %nt%k
melak%kan s%at% al( E#ekt";"tas se)rang &em"m&"n0 !"tent%kan !an !"&engar%" )le
&emaaman s" &em"m&"n tentang art" ke&em"m&"nan0 &"l"an 'en"s !an ga-a ke&em"m&"nan(
Ura"an &ent"ngn-a &em"m&"n !an ke&em"m&"nan0 !"l%k"skan )le Na&)le)n !alam
kal"mat %ngka&anHs"n!"rann-a 1 @Sa-a le$" $a"k mem&%n-a" &as%kan -ang ter!"r" !ar"
kel"n/" -ang !"&"m&"n )le seek)r s"nga0 !ar"&a!a mem"l"k" &as%kan s"nga -ang !"&"m&"n
)le seek)r kel"n/"A( Dengan %ngka&an "n"0 Na&)le)n en!ak menegaskan $eta&a &ent"ngn-a
se)eang &em"m&"n !an ke&em"m&"nan !alam s%at% )rgan"sas"(
29
Ern"e T"sna9at" S%le F K%rn"a9an Sae#%lla0 Pengantar Mana'emen0 <Jakarta 1 Prena!a
Me!"a>0 677C0 lm(6CC.6C2(
A.2.:. C,#, P$.,.8,' Y!'( T,+!& B!,&
*"r"./"r" &em"m&"n -ang $a"k !"antaran-a a!ala 1
Sem%a ke&%t%san -ang !"am$"l a!ala !em" %nt%k ke&ent"ngan !"r"n-a sen!"r"( Pem"m&"nla
-ang mem%t%skan segala.galan-a tentang a&a0 menga&a0 %nt%k a&a0 $aga"mana0 s"a&a0 ka&an
!an !"mana s%at% &eker'aan !"lak%kan (7on"oh klasik dalam Alki"ab adalah Raja
=ebukadne!ar. *aniel $5---2()
*elakala gem$ala.gem$ala Israel -ang menggem$alakan !"r"n-a sen!"r"( B%kanka
!)m$a.!)m$a -ang sear%sn-a !"gem$alakan )le gem$ala.gem$ala "t% G Kam% men"kmat"
s%s%n-a0 !ar" $%l%n-a kam% $%at &aka"an -ang gem%k kam% sem$el"0 teta&" !)m$a.!)m$a
"t% sen!"r" t"!ak kam% gem$alakan( Yang lema t"!ak kam% k%atkan0 -ang sak"t t"!ak kam%
)$at"0 -ang l%ka t"!ak kam% $al%t0 -ang tersesat t"!ak kam% $a9a &%lang0 -ang "lang t"!ak
kam% /ar"0 mela"nkan kam% "n'ak."n'ak mereka !engan kekerasan !an keke'aman <1ehe!kiel
245$b-4>(
*)nt)./)nt) $aga"mana men'a!" &em"m&"n -ang $ertangg%ng 'a9a$ a!a !alam
Ma:m%r 63 !an $e$era&a $ag"an !alam Alk"ta$ -ang men%n'%kkan &a!anan &engert"an
ke&em"m&"nan -a"t% 1
- T%an $er'alan !" !e&an mereka J( Dalam t"ang a9an %nt%k men%nt%n (memim#in(
mereka !" 'alan <Keluaran -25$->
- Perg"la sekarang t%nt%nla (#im#inlah( $angsa "t% <Keluaran 2$524>
- B"arla T%an ((( mengangkat ((( se)rang -ang menge&ala" (memim#in( mereka !an
seter%sn-a <0ilan+an $95-9>
- T%an0 t%nt%nla ak% !alam kea!"lanM%((( <:a!mur 553>
- (((( Engka% akan men%nt%n !an mem$"m$"ng ak% <:a!mur 2-54>
- (((( K"ran-a R)M% -ang $a"k "t% men%nt%n ak% ((( <:a!mur -425-<>
- Dem"k"anla Engka% mem"m&"n %matM%0 %nt%k mem$%at Nama -ang Ag%ng $ag"M%
<1esa/a '254>
- Da%! $er%n!"ng !engan &em"m&"n.&em"m&"n &as%kan ser"$% !an &as%kan serat%s ((((
<, %a&arikh -25->(
- J"ka ar" "n" engka% ma% men'a!" am$a rak-at0 ma% menga$!" ke&a!a mereka !an
men'a9a$ mereka !engan kata.kata -ang $a"k0 maka mereka men'a!" am$a.
am$am% se&an'ang 9akt% <- Raja-Raja -$59>(
- Pem"m&"n !"se$%t se$aga" &en'aga -ang ar%s 9as&a!a kala%.kala% a!a -ang
mengan/am ke"!%&an -ang !"'aga !an meng"ngatkan mereka tera!a& $aa-a -ang
mengan/am( <1ehe!kiel 2259>(
- Pem"m&"n -ang $ertangg%ng 'a9a$ t"!ak an-a $ertangg%ng 'a9a$ atas a&a -ang
!"lak%kann-a teta&" '%ga $ertangg%ng 'a9a$ atas a&a -ang !"lak%kan )le )rang.
)rang -ang !"&"n&"nn-a <Keluaran -'5$9-$8>(
- Mem)t";as"Hmen!)r)ng )rang -ang !"&"m&"nn-a ata% -ang men'a!" $a9aann-a
!engan '%'%r !an $%kan !engan t"&% !a-a0 serta mem$er" semangat agar angg)ta.
angg)tan-a melak%kan &eker'aan !engan $a"k <Amsal $<5-9; $-5'>
- Berse!"a !an rela !"kr"t"k )le )rang la"n se&ert" kata Amsal AS"a&a meng"n!akan
teg%ran a!ala $"'ak <Amsal -555> teta&" s"a&a $en/" ke&a!a teg%ran akan mat"
<Amsal -55-<> !an Dengarkanla nas"at !an ter"mala !"!"kan s%&a-a engka%
men'a!" $"'ak !"masa !e&an <Amsal -35$<((
- M%!a men-es%a"kan !"r" !an t"!ak kak% (fleksibel( !an teram&"l !alam
$erk)m%n"kas" <Amsal -'5$4>(
- Berlak% a!"l !alam mem$er" t%gasH &er"nta ke&a!a )rang -ang !"&"m&"n <Keluaran
-85-2-$9> !an Se)rang &em"m&"n selal% !"t%nt%t %nt%k $ert"n!ak a!"l tera!a& )rang.
)rang -ang !"&"m&"nn-a <Amsal --5->(
Alk"ta$ senant"asa menem&atkan &)s"s" se)rang &em"m&"n !alam ke!%!%kan antara0
-akn" antara Alla (Pemim#in /an+ sesun++uhn/a( !an %mat (manusia() Pem"m&"n !alam
Alk"ta$ $%kanla A%'%ng ker%/%tA !ar" s%at% s"stem se$aga"mana aln-a s"stem
ke&em"m&"nan !%n"a( Dalam Alk"ta$0 &engert"an &em"m&"n a!ala se)rang -ang !"angkat
Alla se$aga" A9ak"lN-aA %nt%k mem&"n %matN-a0 teta&" Alla a!ala &em"m&"n %mat -ang
ses%ngg%n-a( Segala ke$"'akan !an ke&%t%san $era!a !"tangan Alla( Ot)r"tas "n" m%tlak
m"l"k.N-a( Perat"kan ke&em"m&"nan Na$" M%sa !alam Per'an'"an Lama( M%sa t"!ak &erna
melak%kan t"n!akan $er!asarkan &ert"m$angann-a0 teta&" selal% $er!asarkan amanat0
&er"nta !an &et%n'%k !ar" Alla <Keluaran -$542-5-; -25---'; -45-5-2-; -55$5-$'; -'54-
-'; -954-9>(
Dalam se'ara ke"!%&an Israel0 s%at% ket"ka Israel mengen!ak" a!an-a se)rang
Ra'aH Pem"m&"n <, Samuel 8> se$aga"mana la-akn-a $angsa.$angsa -ang a!a !" sekel"l"ng
mereka( Perm"ntaan "n" men!%ka/"takan Sam%el -ang mem&%n-a" ke!%!%kan se$aga"
Hak"m &a!a 9akt% "t%( Teta&" Alla $er#"rman ke&a!a Sam%el %nt%k mener"ma &erm"ntaan
Israel "t%0 se$a$ $%kann-a Sam%el -ang mereka t)lak mela"nkan Alla <, Samuel 8-'-9>(
Perm"ntaan %nt%k mem"l"k" se)rang Ra'a0 a!ala &er$%atan !)sa !" mata T%an <, Samuel
-$5-3>( It%la se$a$n-a0 mesk"&%n !" antara Israel memer"nta se)rang Ra'a (Pemim#in(.
teta&" Ra'aH Pem"m&"n Israel -ang ses%ngg%n-a a!ala T%an Alla( Ra'a man%s"a9" t"!ak
la"n an-a melaksankan keen!ak Alla0 maka se'a% "t% a&a -ang Alla keen!ak"0 maka
&a!a saatn-a &%la Alla men%r%nkan !"a !ar" taktan-a( *)nt) Ra'a Sa%l <, Samuel -55-->(
Nam%n a&a$l"la Ra'a "t% memer"nta ses%a" !engan keen!ak Alla0 maka Alla akan
mem%'".m%'"n-a (7on"oh Raja *aud()
Se)rang &em"m&"n kr"sten $%kanla -ang ar%s !"t"ngg"kan !" atas -ang la"n0
mela"nkan -ang senant"asa $era!a !"tenga.tenga )rang -ang !"&"m&"nn-a %nt%k mem$er"
tela!an0 mem$"m$"ng0 men%nt%n !an mengarakan mereka ke'alan -ang $enar ses%a"
!engan keen!ak Alla0 agar mereka mem&er)le "!%& !an mem&er)len-a !alam
kel"m&aan( In" $erart" &%la $a9a t%'%an %tama ke&em"m&"nan kr"sten a!ala
meng%saakan ke$a"kan !an kese'ateraan "!%& $ag" )rang.)rang -ang !"&"m&"n <:a!mur
$2>(
Dengan kata la"n0 ke&em"m&"nan kr"sten $ert%'%an %nt%k mem$a9a )rang.)rang
-ang !"&"m&"n ke&a!a keselamatan !an memel"ara keselamatan "t% se"ngga mem&er)le
&enggena&an !" !alam kem%l"anN-a( Karena "t% men'a!" se)rang &em"m&"n kr"sten a!ala
%nt%k mem"k%l tangg%ng 'a9a$ !an $%kann-a %nt%k men/ar" ke!%!%kanH kek%asaan( Dalam
ke&em"m&"nan kr"sten0 #%ngs" !an tangg%ng 'a9a$ ar%s men!a%l%" &)s"s" ata% ke!%!%kan(
Pem"m&"n !alam s"stem sek%ler (dunia( /en!er%ng mengg%nakan kek%asaan "t% %nt%k
men"n!as )rang.)rang -ang !"&"m&"nn-a(
Yee:k"el meng"ngatkan $aga"mana sear%sn-a se)rang &em"m&"n kr"sten
$er&er"lak% !alam ke&em"m&"nann-a agar $erkenan ke&a!a Alla !an mem$a9a ke$a"kan
$ag" )rang.)rang -ang !"&"m&"nn-a0 -akn" 1
- Pem"m&"n t"!ak $)le men"n!as ata% memeras )rang.)rang -ang !"&"m&"nn-a(
*elakala &em"m&"n -ang $er$%at !em"k"an0 karena se$et%ln-a mereka tela
mela9an Alla(
- Pem"m&"n ar%s menggem$alakan )rang.)rang -ang !"&"m&"nn-a0 !an $%kann-a
s"$%k menggem$alakan !"r"n-a sen!"r"(
- Pem"m&"n !engan tek%n !an set"a meng%saakan 'alan agar )rang.)rang -ang
!"&"m&"nn-a !a&at menem%kan makna ke"!%&ann-a(
- Pem"m&"n ar%s $eker'a !engan &en% kes%ngg%an at" !an $%kan karena ter&aksa(
A.2.;. K$8$.,.8,'!' M0)!
Ke"!%&an M%sa !a&at !"$ag" !alam t"ga &er")!e selama t"a&.t""a& ?7 ta%n( Se$aga"
se)rang &angeran Mes"r0 se)rang gem$ala !" &engas"ngan !an se)rang &em"m&"n $angsa
Israel( Pers"a&an.&ers"a&ann-a %nt%k men'a!" &em"m&"n $angsa Israel a!ala &en!"!"kan
-ang $a"k !" "stana Mes"r0 &engalaman t"nggal !" &a!ang g%r%n !an &ersek%t%ann-a -ang erat
!engan Alla( Iman !an kesa$aran M%sa sangat !"%'" )le $angsan-a0 sek%m&%lan $%!ak
-ang m%!a ketak%tan0 &l"n.&lan0 $ers%ng%t.s%ng%t !an &em$er)ntak( Mem"k%l $e$an
tangg%ng 'a9a$ kese'ateraan #"s"k !an r)an" $angsa Israel0 M%sa tam&"l se$aga" )rang
-ang lem$%t at" !an ren!a at"0 $"'aksana !an $er"man teg% &a!a Alla0 se)rang -ang
le$" mement"ngkan kem%l"aan Alla !ar"&a!a kemegaan !"r" sen!"r"(
M%sa men'a!" !e9asa !engan mem&er)le &engalaman !" tem&at -ang me9a
(is"ana :esir( ma%&%n !" tem&at -ang se!erana (:idian() Kem%!"an !"a !"&angg"l T%an
%nt%k men'a!" &em"m&"n $angsa Israel0 se$aga"mana !"la&)rkan !alam Kel%aran 3 !an
!"r"ngkaskan !alam a-at 37.3?( D"ala -ang men-am&a"kan #"rman T%an ke&a!a $angsa
Israel !an men-am&a"kan 'a9a$an $angsa Israel ke&a!a T%an( Se$aga" &en-am$%ng l"!a
T%an tent% sa'a !"a t"!ak meng%rang" ata% menam$a" se!"k"t&%n keen!ak ke!%a $ela
&"ak(
A!a 3 &er"st"9a !alam ke&em"m&"nan M%sa se9akt% mem"m&"n %mat Alla ke
l%ar !ar" &eram$aan !"mana M%sa mem$%t%kan $ant%an se$aga" &en!am&"ngH &em"m&"n
-a"t% 1
-) Ket"ka M%sa !"$er"kan Har%n %nt%k mem$ant%n-a men!atang" F"ra%n0 karena M%sa
terlam&a% menekankan keter$atasann-a !alam al kemam&%an nat%ral <Keluaran
45-'()
$) Per"st"9a tatkala $e$an menangg%lang" &ersel"s"an selak% se)rang ak"m men'a!"
terlam&a% $erat0 M%sa ak"rn-a men%r%t" nas"at a-a mert%an-a0 Y"tr) !an
meneta&kan )rang.)rang la"n %nt%k mem$ant% (Keluaran -85-4-$-()
2) Be$a$ r)an"a !alam $er!)a s-a#aat %nt%k %mat Israel sam$"l $er%&a-a
mengem$angkan karakter mereka tela men'a!"kan M%sa ke9alaan !an 'a9a$an
Alla men%n'%kkan t%'% &%l% t%a.t%a Israel g%na men!am&"ng" M%sa (0ilan+an
--5-4--9()
Dalam Kel%aran 4C.45 M%sa mengalam" ke&%t%sasaan !alam mem"m&"n $angsa
-ang gemar $ers%ng%t.s%ng%t( S"ka& mereka -ang $%r%k menam$a $e$an
ke&em"m&"nann-a !an &en!er"taan mereka sen!"r"( Melal%" &engalaman terse$%t M%sa
mem&ela'ar" keter$atasan ke&em"m&"nan man%s"a !an men-a!ar" ke$ergant%ngann-a &a!a
Alla( D"a '%ga mem&ela'ar" n"la" !%k%ngan rekan.rekan se&ela-anann-a melal%"
&ert)l)ngan Har%n !an H%r(
Dalam Kel%aran 36.3? M%sa men)lak kesem&atan %nt%k men"nggalkan $angsa -ang
&em$er)ntak !an $e$al terse$%t !an &erg" sen!"r" !engan Alla( M%sa '%ga men)lak g)!aan
%nt%k $er&"k"r $a9a "a !a&at $ertaan !engan $angsa terse$%t tan&a a!"rat Alla( M%sa
t"!ak !a&at "!%& sen!"r" tan&a Alla !an t"!ak !a&at $e$as !ar" tangg%ng 'a9a$ ke&a!a
)rang la"n0 '%ga "a t"!ak !a&at "!%& !alam kek%asaan &)l"t"k tan&a kek%atan -ang !atang
!ar" &ersek%t%an &r"$a!"n-a !engan Alla( *ara "!%& M%sa se&ert" !alam Kel%aran 3314C
AJ"ka Engka% sen!"r" t"!ak mem$"m$"ng kam"0 'anganla s%r% kam" $erangkat !ar" s"n"A0
M%sa t"!ak akan ma% &erg" kemana&%n0 sekal"&%n ke Kanaan -ang !"'an'"kan Alla0 tan&a
'am"nan kea!"ran Alla !" tenga.tenga mereka(
Dalam B"langan 44.4? M%sa !"%'" ke&em"m&"nann-a0 ke$esaran M%sa nam&ak
$erkal".kal" ket"ka $e$an ke&em"m&"nann-a men'a!" semak"n $erat0 Alla menar% R)N-a
!" atas 57 t%a.t%a Israel %nt%k men)l)ng M%sa memer"nta $angsa "t%( T"!ak se&ert" $an-ak
)rang -ang t"!ak /%k%& kemam&%an %nt%k mele&askan kek%asaan ke&a!a )rang.)rang la"n0
M%sa sangat $aag"a mener"ma &em"m&"n.&em"m&"n terse$%t !an mem%l"akan R) Alla
-ang a!a &a!a mereka( Ket"ka M"r-am !an Har%n mengata.ngata" !"a0 M%sa t"!ak mem$alas
!en!am !an "a mem))n &engam&%nan %nt%k M"r-am -ang kena k%sta ak"$at %k%man
Alla( Pen)lakan M%sa %nt%k men/ar" ke!%!%kan !an kem%l"aan $ag" !"r" sen!"r" mem$%at
Alla $e$as mem$ela M%sa !an "n" le$" e#ekt"# !ar"&a!a -ang m%ngk"n !"lak%kan M%sa(
+al%&%n $angsa Israel men)lak %nt%k memas%k" tana &er'an'"an kemana Alla tela
mem"m&"n mereka kel%ar !ar" &er$%!akan !" Mes"r0 M%sa t"!ak men)lak mereka ket"ka
Alla mena9arkan kesem&atan &a!an-a( D)a M%sa men/ega kean/%ran mereka !an "a
rela mener"ma %k%man &er'alanan ?7 ta%n !" g%r%n $ersama.sama mereka(
M%sa mem"l" men!er"ta sengsara $ersama %mat Alla !ar"&a!a %nt%k men"kmat"
kesenangan !)sa( S"ka& "n" men%n'%kkan ke'%'%ran M%sa tera!a& %mat Alla -ang
!"&er/a-akan ke&a!an-a %nt%k !"$"m$"ng !an !"&"m&"n( Ke"!%&an M%sa mem$%kt"kan
seg".seg" -ang !"$%t%kan !alam ke&em"m&"nan -ang e#ekt"#( Saat Alla memangg"l M%sa Ia
memam&%kan M%sa %nt%k t%gas -ang !"$er"kan(
A.2.<. K$8$.,.8,'!' N$*$.,!
Neem"a meng%ngka&kan sel%r% ke$era!aan !"r"n-a !" !alam /atatan ar"ann-a0
-ang terga$%ng !alam se$%a k"ta$ Neem"a( Sama se&ert" '%taan )rang Ya%!" se&an'ang
se'ara0 Neem"a men-a!ar" akan masala )rang.)rang -ang terg)l)ng m"n)r"tas( Dan sama
se&ert" ke$an-akan )rang Ya%!"0 "a '%ga ta% a&a art"n-a men/a&a" ke$eras"lan( Ia tela
men/a&a" s%at% ke!%!%kan -ang terkem%ka -a"t% se$aga" '%r% m"n%man $ag" se)rang ra'a
Pers"a -a"t% ra'a Artasasta I0 &eng%asa -ang &al"ng k%ta &a!a :aman "t%( Se$aga" se)rang
'%r% m"n%man0 Neem"a $ert%gas %nt%k men/"/"&" a"r angg%r !ar" /a9an ra'a (589 s:(
$angsa Ba$el tela men'ara Yer%salem !an Kera'aan Ye%!a -ang !" selatan "t%0 lal%
mem$a9a &en!%!%kn-a ke &engas"ngan( Teta&" setela Ba$el 'at% ke tangan )rang Pers"a0
Ra'a K)res- meng%$a t)tal gar"s ke$"'aksanaan Ba$el !an &a!a ta%n C38 sM meng":"nkan
$e$era&a r)m$)ngan )rang Ya%!" %nt%k &%lang ke Yer%salem( T"n!akan mereka -ang
&ertama.tama "ala men!"r"kan se$%a me:$a !an mem$ang%n kem$al" $a"t Alla(
Perat"an mereka selan'%tn-a !"t%'%kan &a!a k)ta "t% agar mem&%n-a" !a-a &ertaanan lag"(
Dan &a!a ta%n ??C sM Neem"a !atang ke Yer%salem %nt%k men-elesa"kan t%gas
mem$ang%n tem$)k.tem$)k k)tan-a(
Dalam Neem"a Pasal 40 &a!a 9akt% k"sa "n" !"m%la" Neem"a a!ala se)rang
&em"m&"n -ang mas" !alam masa &en!"!"kan( Ket"ka !"a men!engar $er"ta tentang tem$)k
Yer%salem -ang tela r%sak ter$)ngkar0 &"nt%.&"nt% ger$ang -ang ter$akar !an &en!%!%kn-a
-ang se!ang men!er"ta tekanan $at"n serta &erasaan mal%0 $er"ta "t% !"rasakan Neem"a
se$aga" &%k%lan 'asman" se"ngga selama $e$era&a ar" "a menang"s0 $erka$%ng0 $er&%asa
!an $er!)a (-54() Alla mem$%ka at" Neem"a tera!a& trage!" $angsan-a0 trage!" -ang
mak"n men/emarkan nama Alla( Alla mem$er"kan kemam&%an ke&a!an-a %nt%k !a&at
merasakan a&a -ang mem&r"at"nkan Alla !an tertar"k mas%k ke !alam 'al%r -ang
mengara ke t%'%an Alla( Neem"a $er!)a !an mengak%" !)sa $angsa.$angsan-a0 "a
mem"l"k" rasa t%r%t $ertangg%ng 'a9a$ $akan t"!ak mem&e!%l"kan nas"$ !"r"n-a sen!"r"
sementara "a mem))n $ag" $angsan-a( Alla memaka" ke"!%&an !)a Neem"a -ang akt"#
%nt%k mem$ent%k !"a men'a!" se)rang &em"m&"n -ang sale !an tak%t akan T%an(
Dalam &asal 60 Neem"a a!ala )rang -ang /e&at $ert"n!ak0 segera setela "a
men!a&at &erset%'%an ra'a mengena" ren/anan-a0 !"a mer%n!"ngkan segala &erlengka&an
-ang !"&erl%kan0 mengat%r keselamatan &er'alanan "t%0 men-%s%n ren/ana masa -ang akan
!atang0 mengerakan tenaga ker'a -ang $esar !an mem$ag" &r)-ek &eker'aan masal -ang
sangat $esar "t% ke !alam %n"t.%n"t -ang m%!a !"tangan"( A!a 3 %ns%r -ang men'a!"kan
segalan-a tert"$ -a"t% 1
(-( P"k"rann-a mengara ke masa !e&an !alam !)an-a ($5---<(
($( Melak%kan !%l% &en-el"!"kan -ang /ermat mengena" s"t%as" ($5----'(
(2( T%gasn-a mem$er" m)t";as" ke&a!a )rang.)rang se$el%m men-erakan &eker'aan "t%
($5-9--8(
Neem"a a!ala &em"m&"n -ang $a"k0 &em"m&"n -ang $a"k melak%kan &enel"t"an
sen!"r"( T"ga ar" setela t"$a !" Yer%salem0 "a &erg" &a!a malam ar" %nt%k melak%kan
&en-el"!"kan se/ara r"n/" mengena" tem$)k "t%( Amanatn-a ke&a!a &en!%!%k Israel !alam
6145.48 men%n'%kkan $a9a "a s%ngg% al" !alam segala kese!eranaan serta
ketegasann-a( Hal "t% ter!"r" !ar" ? %ns%r -a"t% 1 <4> ke&ekaan $at"n %nt%k mem&ersamakan
!"r" -ang men'alar ke&a!a )rang la"n0 <6> &engak%an mengena" kea!aan Yer%salem -ang
s%!a sangat ga9at <3> &erm"ntaan %nt%k mengam$"l langka k%s%s <?> kesaks"an &r"$a!"(
Neem"a se)rang &em"m&"n -ang mem"m&"n $%kan sese)rang -ang an-a men!)r)ng !ar"
$elakang0 "a $%kan an-a mem&ersamakan !"r"n-a !engan $angsan-a mela"nkan '%ga
mem"m&"n !engan men'a!" tela!an( Dan "a memangg"l mereka %nt%k "k%t !engan !"a( Dalam
&asal 3 !an ?0 Neem"a sasarann-a "ala mem$%at Yer%salem mem&%n-a" !a-a &ertaanan
lag"0 %nt%k "t% Neem"a mem$ag"kan t%gas.t%gas &eker'aan ke&a!a )rang.)rang la"n !an "a
sen!"r" &%n "k%t serta menger'akann-a( Neem"a men!elegas"kan0 men-erakan 9e9enang
serta tangg%ng 'a9a$ !an mem$ag".$ag"kan &eker'aan( Pal"ng se!"k"t a!a t"ga &%l%
sem$"lan kel)m&)k &eker'a -ang terl"$at !alam &eker'aan "t%(
Se$ag"an !ar" &eker'aan Neem"a $er%&a a!m"n"stras"( Ia se)rang &engat%r -ang
sangat /ermat !an se)rang &en/atat -ang saksama (955() Se$ag"an !ar" &eker'aann-a '%ga
$er%&a !)a !an &%asa (-55---() Se$ag"an lag" !ar" &eker'aann-a "ala menga9as" ata%
meman!)r"( D"ala -ang mengam$"l tangg%ng 'a9a$ %nt%k memast"kan $a9a &eker'aan "t%
ma'% !" sem%a $ag"an tem$)k Yer%salem0 $a9a kes%l"tan.kes%l"tan !" sat% $ag"an 'angan
sam&a" mengam$at $ag"an -ang la"nn-a( Ja!" !)a0 a!m"n"stras"0 &enga9asan !" tem&at !an
ker'a #"s"k sem%an-a mer%&akan $ag"an !ar" sat% ke%t%an( Dalam &asal C0 &er"nta Neem"a
%nt%k mem$ang%n tem$)k k)ta Yer%salem !""r"ng" !engan &engangkatann-a se$aga" $%&at"
(a"au ke#ala daerah( Tana Ye%!a( Lama masa 'a$atann-a -ang &ertama "ala 46 ta%n
(55-4() Ke!%!%kan "t% mem$er" ak ke&a!an-a %nt%k mem%ng%t &a'ak.&a'ak tertent% $ag"
men%t%& $"a-a &emer"ntaan0 m"saln-a $"la a!a &engel%aran %nt%k &esta men'am% serta
meng"$%r )rang !an keramaan se$aga" t%an r%ma( Teta&" Neem"a men)lak $er$%at
se&ert" "t%( AAk% !an sa%!ara.sa%!arak% t"!ak &erna mengam$"l &em$ag"an -ang men'a!"
ak $%&at"( Teta&" &ara $%&at" -ang se$el%mn-a0 -ang men!a%l%" ak%0 sangat mem$eratkan
$e$an rak-at( B%&at".$%&at" "t% mengam$"l !ar" mereka ?7 s-"kal &erak sear" %nt%k $aan
makanan !an angg%rA (55-4--5() P"k"ran Neem"a an-a tert%'% &a!a set"a menga$!" se$aga"
saks" Alla !an men)l)ng mereka -ang se!ang !alam kea!aan &%t%s asa( Karena &"k"rann-a
-ang !em"k"an "t%0 maka m%s%.m%s%n-a t"!ak !a&at menar"k !"a men-"m&ang !ar"
t%'%ann-a0 '%ga keka-aan !an ke)rmatan t"!ak !a&at men'eratn-a( Ia $era!a !" Yer%salem
$%kan %nt%k mengam$"l0 mela"nkan %nt%k mem$er"( Ia $%kan sa'a a$!" Alla0 mela"nkan
'%ga a$!" mas-arakat( Jarang sekal" a!a &e'a$at &emer"nta se&ert" !"a0 -ang mem"l"k" '"9a
se)rang gem$ala( Pa!a masa t%an-a Neem"a !"&%'" atas ke$eran"ann-a0 ketegasann-a0
kese!"aann-a %nt%k menga!a&" masala.masala !an mengam$"l t"n!akan tera!a& al.al
"t%( Bakan /aran-a $ert"n!ak&%n !a&at !"$enarkan( Sam&a" ak"r "!%&n-a Neem"a teta&
men'a!" &em"m&"n -ang mam&% mengam$"l 'alan -ang t"!ak !"senang" )rang la"n !an
memang ser"ng "a melak%kann-a $"la "a meman!ang al "t% &erl%(
Pr")r"tas Neem"a a!ala &r")r"tas Alla( Pa!a 9akt% )rang !engan m%!a !a&at
men'a!" &ata semangat0 t"!ak ma% $ert"n!ak !an mem$"arkan masala.masala "t% le9at
sa'a0 Neem"a mengam$"l t"n!akan -ang te&at serta e#ekt"# %nt%k mem$ereskan a&a -ang
mas" k%rang( Se'ak m%la &ertama ke&em"m&"nann-a meng%ngka&kan ke$"'aksanaan %nt%k
melak%kan terle$" !%l% a&a -ang &erl% !"%tamakan( Ia mener"ma &r")r"tas.&r")r"tas Alla0
a&aka "t% men-enangkan )rang $an-ak ata% t"!ak0 a&aka "t% meng%nt%ngkan !"a se/ara
&r"$a!" ata% t"!ak( Neem"a se)rang &em"m&"n !engan semangat !an k)ns"sten !engan
;"s"n-a !an k%at !engan !)a.!)an-a(
A.2.=. K$8$.,'8,'!' D!',$%
Dan"el mem$er" tela!an &rakt"s !an $ers"#at &r"$a!" $ag" &erg%m%lan k"ta( Ia a!ala
/)nt) !ar" )rang -ang kar"rn-a men/a&a" &)s"s" !engan kek%asaan !an &rest"se $esar !alam
s"stem !%n"a0 nam%n -ang t"!ak &erna mengk)m&r)m"kan &r"ns"&.&r"ns"& !asar Alk"ta$( Ia
men%n'%kkan ke&a!a k"ta /ara men'alan" "!%& r)an" -ang %t% !" $a9a tekanan !%n"a
sek%ler( Mereka -ang mengalam" g)!aan %nt%k men-era tera!a& tekanan sema/am "t%
akan $an-ak $ela'ar !ar" Dan"el(
Pela-anan Dan"el !" Ba$el $erlan'%t !ar" 57 ta%n &en'a'aan Ba$el sam&a" masa
&emer"ntaan Pers"a( Dan"el "!%& seat sam&a" %s"a 87 ata% E7 ta%n( F)k%s %tama n%$%at
Dan"el a!ala &a!a )rang.)rang ka#"r( Dalam set"a& kea!aan !an !alam set"a& kr"s"s0 Dan"el
mengarakan k"ta &a!a Alla -ang se/ara $erk%asa $eker'a !alam se'ara man%s"a( Dan"el
sangg%& men)lak s"ka& $erk)m&r)m" karena %$%ngann-a !engan Alla -ang maa k%asa(
Ketaatan Dan"el se/ara se!erana mer%&akan &ern-ataan ke$era!aan Alla -ang maa
k%asa( D"a meman!ang T%an se$aga" Ra'a !" atas segala ra'a !%n"a !ar" Ba$el( Dalam &asal
40 Dan"el !an ka9an.ka9ann-a !"&"sakan !ar" tem&at asal mereka !an !"$a9a ke Ba$el
&a!a 9akt% mereka m%!a( Kem%ngk"nan mereka $ar% $er%s"a antara 46.4? ta%n( D" Ba$el
mereka ar%s men'alan" &r)gram &elat"an selama 3 ta%n %nt%k mem&ers"a&kan mereka
menangan" &ers)alan $angsa Ya%!" !alam keka"saran Ba$el( Dan &a!a saat menga!a&"
makanan -ang &ertama kal" !"sa'"kan0 s%ara at" mereka $er)ntak(
Dalam &asal C0 Dan"el s%!a t%a le$" !ar" 87 ta%n %s"an-a0 Ra'a -ang menggant"kan
Ne$%ka!ne:ar meman!ang se$ela mata &a!an-a( Dan"el !"&"n!akan ke $ag"an -ang t"!ak
$erart" !alam str%kt%r $"r)kras" Ba$el0 nam%n ket"ka ra'a menem%" masala0 "a memangg"l
Dan"el( Dan"el men%n'%kkan &a!a k"ta $aga"mana "!%& $er&egang teg% &a!a Alla selama
masa &em$%angan -ang &an'ang(
Na$" Dan"el a!ala /)nt) man%s"a -ang mem"l"k" &r"$a!" -ang %t%H $er"ntegr"tas
karena Dan"el 1
4( A!ala se)rang -ang $er"man !an taat ke&a!a Alla se"ngga mam&% men'aga !an
memel"ara "ntegr"tas !an kre!"$"l"tasn-a se&an'ang 9akt%( <*aniel 55----$>(
6( T"!ak ter!a&at /a/at /ela <t"!ak $er/a/a!> karena "a set"a ke&a!a Alla !an mem"l"k"
R) Ke$enaran <*aniel '54-5>(
3( Ra'"n !an tek%n $er!)a0 karena men-a!ar" $a9a !)a mer%&akan s%m$er kek%atan
!alam menga!a&" &el$aga" an/aman !alam "!%&n-a <*aniel '5-<--$>(
?( S"a& !an rela $erk)r$an %nt%k ses%at% -ang !"angga&n-a $a"k !an $enar !"a!a&an
Alla <*aniel '5-4--9>(
C( Mam&% men-at%kan <meng"ntegras"kan> &ela-anann-a ke&a!a Alla !an
&ela-anann-a ke&a!a man%s"a <*aniel '5$2>((
Pem"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas0 -akn" ke&r"$a!"an -ang %t% (ke#ribadian /an+
"idak "er#e7ah(. a!ala &em"m&"n -ang $eran" mengatakan YA !" atas YA !an TIDAK !"
atas TIDAK( Pem"m&"n se&ert" "n" akan $eras"l !alam ke&em"m&"nann-a(
Integr"tas &ent"ng !an &erl% !"m"l"k" )le se)rang &em"m&"n karena 1
4( Alla mengen!ak" &em"m&"n mem"l"k" "ntegr"tas -akn" 1 Ket%l%san0 ke$enaran0
keset"aan0 kem%rn"an at"0 kesalean0 ke'%'%ran !an t"!ak men/ar" m%ka( Dalam -
Raja-Raja 354-5 !"katakan AMengena" engka%0 '"ka engka% "!%& !"a!a&anK% sama
se&ert" Da%!0 a-am% !engan t%l%s at" !an !engan $enar0 !an $er$%at ses%a" !engan
segala -ang K%&er"ntakan ke&a!am% !an '"ka engka% teta& meng"k%t" segala
keteta&an !an &erat%ranK%0 maka Ak% akan meneg%kan kera'aanm% atas Israel %nt%k
selama.laman-a se&ert" -ang tela K%'an'"kan ke&a!a Da%!0 a-am%0 !engan
$erkata 1 Ket%r%nanm% takkan ter&%t%s !ar" takta kera'aan IsraelA(
6( Karena &em"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas akan mem"m&"n !engan &en% &er/a-a
!"r"( Amsal -<53 AS"a&a $ers" kelak%ann-a0 aman 'alann-a(((A !an Amsal $85- AOrang
#as"k lar" 9ala%&%n t"!ak a!a -ang menge'arn-a0 teta&" )rang $enar merasa aman(((A(
Ja!" "ntegr"tas mem$er" k%asa !alam &erkataan !an mem$er" kek%atan !alam
&eren/anaan ker'a !an &ela-anan(
Pem"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas t"!ak mem"sakan ke"!%&an &r"$a!" !ar"
ke"!%&an $ersama !"mana &em"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas akan menam&"lkan !"r"n-a
se$aga"mana a!an-a !an t"!ak !"$%at.$%at &a!a set"a& s"t%as" -ang !"a!a&"n-a( *)nt)
&em"m&"n -ang mem"sakan ke"!%&an &r"$a!"n-a !ar" ke"!%&an $ersama a!ala Ra'a
Sa%l( Ia le$" mem&erat"kan A&%$l"/ "mageKn-a !ar"&a!a k)n!"s" n-ata !"r"n-a( Pem"m&"n
se&ert" Sa%l akan $ert"n!akH$er&er"lak% la"n manakala "a $era!a !" antara )rang.)rang -ang
mem&erat"kann-a( AAk% tela $er!)sa0 teta&" t%n'%kkanla '%ga )rmatm% ke&a!ak%
sekarang !" !e&an &ara t%a.t%a $angsak% ((((A <, Samuel -552<>(
Peng)r$anan Unt%k Men'a!" Se)rang Pem"m&"n Yang Beras"l 1
-) Berani $eorang iri0 se$aga" se)rang &em"m&"n a!akalan-a se)rang !"r" $er'%ang
%nt%k s%at% t%'%an0 $akan ket"ka t"!ak se)rang&%n $erse!"a melangka ma'%0 sang
&em"m&"nla -ang selal% melak%kann-a0 "n"la sala sat% $"a-a $esar ke&em"m&"nan
!an "n"la &%la tan!a &engenal !ar" se)rang &em"m&"n( Da%! $erse!"a mela9an G)l"at
ket"ka tak se)rang&%n ma% melak%kann-a <- Samuel -952$> >?an+anlah seseoran+
menjadi "a&ar ha"i karena dia; hambamu ini akan #er+i mela&an oran+ ;ilis"in i"u>)
$) #enentang Pendapat %mum0 t"!akla m%!a %nt%k $ertaan tera!a& !erasn-a ar%s
&en!a&at %m%m $"la "t% menentang An!a teta&" a!akalan-a &erl% $ers"ka& !em"k"an(
Y)s%a $%kanla se)rang &em"m&"n an-a karena "a men'a!" ke&ala !ar" se$%a
$angsa0 "a se)rang &em"m&"n karena "a $erse!"a mem$a-ar argan-a( Ia $erse!"a
menentang &en!a&at %m%m !em" mem&ertaankan !an mema'%kan al -ang
!"&er/a-a"n-a( 1osua $45-5 A %e"a#i jika kamu an++a# "idak baik un"uk beribadah
ke#ada %uhan. #ilihlah #ada hari ini ke#ada sia#a kamu akan beribadah 5 allah /an+
ke#adan/a nenek mo/an+mu beribadah di seberan+ Efra". a"au allah oran+ Amori
/an+ ne+erin/a kamu diami ini) %e"a#i aku dan seisi rumahku. kami akan beribadah
ke#ada %uhan>)
2) #enanggung Risiko Kegagalan0 sem%a man%s"a !a&at gagal sekal"&%n mereka
a!ala &em"m&"n.&em"m&"n $esar0 A$raam &erna gagal <Kejadian -$5-<--2; -'5--
'>0 M%sa &erna gagal <Keluaran $5----$B 0ilan+an --5-<-$2>0 Da%! '%ga &erna
gagal <$ Samuel --5$->( Tan!a se)rang &em"m&"n -ang $a"k $%kanla $a9a "a $e$as
!ar" kegagalan( B%kt" n-ata !ar" ke&em"m&"nan "ala /ara &em"m&"n "t% menangan"
kegagalan( Mereka $ela'ar !ar" kegagalan mereka !an Alla ter%s memaka" mereka
se$aga" &em"m&"n -ang $eras"l g%na(
4) #enguasai &mosi0 a&a&%n -ang !"rasakan0 &ara &em"m&"n -ang $a"k $er%saa keras
%nt%k !"t%nt%n )le #akta !an &r"ns"&( J"ka k"ta mem$"arkan em)s" meng%asa" !"r" k"ta
maka k"ta akan mak"n m%!a %nt%k melak%kan kekel"r%an !alam &en"la"an $akan
terl"$at !alam kegagalan -ang &ara( Amsal -45$3 ASe)rang -ang $"'aksana
meng%asa" kemaraann-aA( Ia mengeta%" $a9a kemaraan men-e$a$kan
kesalaan( Amsal 45$2 A*i a"as se+ala /an+ lain. ja+alah #erasaanmu. karena
#erasaan mem#en+aruhi semua hal /an+ lain dalam hidu#muA(
5) 'etap 'idak Ber(ela0 &em"m&"n g"at $er%saa agar teta& !alam kea!aan t"!ak $er/ela(
A.2.>. G$./!%!
Ist"la Gembala !alam $aasa Inggr"s $hepherd $erart" !)m$a se!angkan I$ran"
k%n) ra)ah art"n-a mem$er" makan se"ngga Gembala dikenal sebagai orang yang
memberi makan !an !a&at !"t%'%kan ke&a!a "n!";"!% -ang mem$ant% ata% memel"ara
)rang la"n !"mana sese)rang -ang mem&erl"atkan ke&e!%l"an -ang &en% kas" sa-ang(
Deskr"&s" t%gas !ar" ke&em"m&"nan &ast)ral a!a !" 4 Petr%s C14.8 -a"t% memelihara dan
menga*asi( Kata memel"ara men%n'%kkan #%ngs" se)rang gem$ala -a"t% men-e!"akan
makanan $ag" !)m$a.!)m$an-a(
T%gas !an Tangg%ng 'a9a$ Gem$ala Jemaat 1
- Mem"m&"n ka9anan !)m$a T%an ke &a!ang r%m&%t !"mana mereka !a&at !"$er"
makan se/ara r)an"(
- Mel"n!%ng" ka9anan !)m$a0 men%r%t gam$aran Alk"ta$0 '"ka gem$ala menelantarkan
ka9anan !)m$an-a mereka t"!ak akan mat" kela&aran0 $aa-a -ang le$" /e&at
!"a!a&" ka9anan !)m$a "t% le$" !"se$a$kan )le k%rangn-a &erl"n!%ngan(
- Memer"nta atas mereka -ang !"&er/a-akan T%an
- Men'a!" tela!an !alam meng"k%t" ket%anan Kr"st%s(
- Mem$er"kan 9akt% ke&a!a angg)ta 'emaatn-a %nt%k mem&ersat%kan F"rman !engan
le$" &en% ke !alam ke"!%&an mereka mas"ng.mas"ng(
- Har%s In'"l" !"mana kar-an-a ar%s mel"&%t" men/ar" -ang ter"lang -ang $erart"
ke&e!%l"an gem$ala tera!a& mereka -ang tersesat sear%sn-a t"!ak ter&%askan
sam&a" )rang $er!)sa "t% !"selamatkan(
- Har%s terl"$at !" !alam &ela-anan rek)ns"l"as" <#endamaian>0 &angg"lan se)rang
gem$ala "ala agar "a &erg" kel%ar !an mem$a9a &%lang "n!";"!% -ang tersesat(
- Mel"&%t" &ela-anan &en-em$%an !an &eng%atan(
- Mem$e!akan ke$%t%an set"a& angg)tan-a !an !engan /ermat men/"&takan
l"ngk%ngan -ang men!%k%ng &erkem$angan mereka mas"ng.mas"ng(
- Men'aga kan!ang !)m$an-a(
Dalam Ma:m%r 630 k"ta $ela'ar $%kan an-a tentang s"#at Alla( Mela"nkan '%ga
tentang ke&em"m&"nan.N-a( Ba"k Per'an'"an Lama ma%&%n Per'an'"an Bar% mengg%nakan
"st"la @gem$alaA %nt%k menggam$arkan ke&em"m&"nan( Kata "t% mengk)m%n"kas"kan
kas"0 &emel"araan !an &en'agaan r)an" -ang !"$er"kan se)rang &em"m&"n "la"( It%
mel"$atkan $a"k ga!a (#erbaikan( ma%&%n t)ngkat (#en+arahan() Ma:m%r 63
menggam$arkan Gem$ala Utama melaksanakan $e$era&a #%ngs"0 !"mana Sang Gem$ala 1
- Mem$er"kan ke$%t%an
- Mem"m&"n !engan &en% ke-ak"nan
- Men%nt%n !an mem$er"kan &engaraan
- Mem$er" makan !an meng%ra&"
- Mengas"" tan&a s-arat
- Mem$er"kan kelegaan
- Mem&er$ar%" !an mem&er$a"k"
- Mel"n!%ng" !ar" $aa-a
- Meng)reks" !an meng"$%r
- Mem$er"kan na%ngan &ermanen
Pesan !ar" Yee:k"el 3? mer%&akan &ern-ataan %tama mengena" &enggem$alaan0
mereka -ang mem"m&"m $angsa Ye%!a termas%k &ara &eng%asa ma%&%n &em"m&"n agama
mem&%n-a" #%ngs" &enggem$alaan -ang $ertangg%ng 'a9a$ %nt%k memel"ara r)an"
$angsa %mat Alla( *elakala gem$ala -ang mem$er" makan !"r"n-a sen!"r" <1eh 245--2(
!"mana 1
<4> mereka mengam$"l $ag" !"r" sen!"r" s%m$er.s%m$er -ang ter$a"k
<6> &ara gem$ala mengam$"l $%l% 9)l -ang mel"n!%ng" s" !)m$a !an mereka
mengg%nakann-a %nt%k mel"n!%ng" !"r" sen!"r"
<3> &ara gem$ala mengam$"l n-a9a !)m$a.!)m$an-a
Gem$ala -ang menelantarkan ka9anan !)m$an-a (1eh 2454--<(
<4> -ang lema t"!ak kam% k%atkan
<6> -ang sak"t t"!ak kam% )$at"
<3> -ang l%ka t"!ak kam% $al%t
<?> -ang tersesat t"!ak kam% $a9a &%lang
<C> -ang "lang t"!ak kam% /ar"
<2> kam% "n'ak."n'ak mereka !engan kekerasan !an keke'aman
<5> Alla men'a!" la9an -ang t"!ak lag" men)&ang !an mem$"m$"ng gem$ala
<8> Gem$ala $ertangg%ng'a9a$ atas k)nsek9ens" kesalaann-a
<E> Alla mengent"kan #%ngs" &ara gem$ala
<47> Alla men-"ngk"rkan kemam&%an &ara gem$ala !alam al menggem$alakan !"r"n-a
sen!"r"(
Ak"$at &enga$a"an &ara gem$ala !)m$a.!)m$a $erserak !an mat" ter$%n%( Berserak
$%kan an-a menan!akan $a9a !)m$a.!)m$a "t% $erkelana teta&" '%ga menan!akan
$a9a !)m$a.!)m$a "t% $erlar" ke $er$aga" ara( Mereka lar" !alam ketak%tan !an
ke&%t%sasaan karena t"!ak a!a ke&em"m&"nan !an &emel"araan( Mereka !"telantarkan
tan&a &erl"n!%ngan( Baa-a -ang mengan/am $%kan an-a $aa-a kela&aran teta&"
$aa-a &em$%n%an(
Alla mem$%at !eklaras" -ang &en% k%asa $a9a ka9anan !)m$a a!ala m"l"k.N-a
(1eh 245-<b(. Alla !"gam$arkan se$aga" gem$ala %mat.N-a -ang mel"n!%ng"0 mem$er"
makan !an men-elamatkan mereka !ar" $aa-a (1eh 245-$b--5(. &esan %tama Yee:k"el
3? $a9a Alla a!ala gem$ala %mat.N-a sekal"&%n gem$ala man%s"a9" gagal0 Allala
gem$ala terak"r $ag" %mat.N-a(
Kristus adalah Gembala Agung !ar" gere'a0 nam%n !em"k"an Ia '%ga mengg%nakan
gem$ala.gem$ala man%s"a9"( I!e $a9a Alla men-e!"akan &ara gem$ala %nt%k gere'a.
gere'a a!ala al men!asar %nt%k memaam" &ent"ngn-a kelem$agaan !an #%ngs" gem$ala
!" !alam Per'an'"an Bar%(
D" mas-arakat &a!a :aman Per'an'"an Bar%0 &eker'aan gem$ala !"&an!ang ren!a(
Peker'aan gem$ala !"angga& meren!akan marta$at !an &a!a %m%mn-a !"angga& "na(
Nam%n !em"k"an0 gere'a Per'an'"an Bar% mem&%n-a" &an!angan -ang m%l"a !an k%!%s
tera!a& &eker'aan &enggem$alaan !engan mengg%nakan &ers&ekt"# Per'an'"an Lama -ang
!%a fungsi utama gembala adalah melindungi dan memberi makan(
Ist"la ka9anan !)m$a0 poimnion0 mem&%n-a" akar kata -ang sama !engan kata
gem$ala poimaino( Ka9anan !)m$a $era!a !alam &emel"araan gem$ala( Hal "n"
men/"&takan %$%ngan ;"tal antara !)m$a !an gem$alan-a s%at% %$%ngan -ang $akan
le$" k%at !"$an!"ng ke$%t%an akan r%m&%t ata% makanan( Ka9anan !)m$a T%an
!"tak!"rkan %nt%k !"ker'a.ke'ar !an !"an"-a-a (:a") $'52-() Mereka !"&el"ara )le Gem$ala
-ang Ba"k (1oh) -<5-'() Ka9anan !)m$a "t% !"&el"ara )le gem$ala -ang se$aga"
$alasann-a men!a&at %&a -ang se&a!an (- Kor) 359() Ka9anan !)m$a "t% !a&at !engan
aman mem&er/a-a" Alla %nt%k &emen%an ke$%t%an.ke$%t%an kekal mereka (6uk
-$52$() Ka9anan !)m$a "t% !"$el" !engan !ara Kr"st%s !an gem$ala !ar" ka9anan !)m$a
"t% tela !"angkat )le R) K%!%s %nt%k memel"ara mereka (Kis $5$8; - Pe" 55$() Mereka
teran/am $aa-a serangan !ar" ser"gala (Kis $<5$3() Ak"rn-a ka9anan !)m$a "t% ar%s
!"&"m&"n melal%" tela!an gem$alan-a (- Pe") 552(
Kristus sebagai dasar penggembalaan Per'an'"an Bar%0 &r"ns"&.&r"ns"&
&enggem$alaan se$aga"mana ter!a&at !alam Y)anes 4714.6E a!ala 1
- Yes%s menekankan &er"al gem$ala -ang se'at" se$aga" la9an gem$ala -ang
mem&%n-a" m)t"# -ang eg)"s !an tersem$%n-"(
- Karakter gem$ala se'at" men'a!"kann-a se)rang gem$ala &en'aga(
- Gem$ala se'at" mem&%n-a" k)m"tmen %nt%k mem$er"kan n-a9an-a $ag" !)m$a.
!)m$an-a(
- T%'%an gem$ala -ang $a"k "ala %nt%k mem$er" "!%& -ang $erkel"m&aan ke&a!a
ka9anan !)m$a "t%(
- Gem$ala -ang &en% kas" $er%saa %nt%k mem$er" keamanan ke&a!a !)m$an-a !an
$er%saa memen%" ke$%t%an.ke$%t%ann-a(
- Gem$ala -ang menelantarkan !)m$an-a se/ara langs%ng !an tak langs%ng tela
menem&atkan ka9anan !)m$an-a !alam an/aman $aa-a(
- Gem$ala 'emaat t"!ak $)le ke"langan /"nta kas"n-a ke&a!a )rang.)rang -ang a!a
!" l%ar 'emaat(
- T"n!akan Past)ral ar%s !"!asarkan &a!a kas" -ang memel"ara %$%ngan !engan
Alla !an ketaatan ke&a!a &er"nta.&er"nta Alla(
- Mengenal" kea!"ran Alla -ang akt"# !"tenga.tenga 'emaat a!ala t%'%an %tama
!ar" t"n!akan &enggem$alaan(
Pangg"lan se)rang gem$ala 'emaat $erakar !" !alam 9e9enang Alla( Dasar
&angg"lan Yesa-a "ala s%ara Alla (1es) '5--4( B Pela-anan Am)s '%ga !"a9al" !engan
&en%gasan !ar" Alla (Amos 95-4--'(; Alla men%gaskan Yee:k"el %nt%k $erk)t$a
sekal"&%n %mat.N-a t"!ak ma% men!engarkan (1eh) $5$-2(; !" !alam Per'an'"an Bar% as%l.
%s%l &angg"lan %nt%k &ela-anan &em$er"taan F"rman $erakar !" !alam &en%gasan Alla
langs%ng (Roma -<5-4() +e9enang gem$ala !a&at !"salag%nakan !an !"sele9engkan
!an se$ag"an )rang $er%saa meman"&%las"n-a %nt%k ke%nt%ngan -ang eg)"s( Nam%n
!em"k"an0 &en%gasan se)rang gem$ala 'emaat t"!ak $ers%m$er !ar" &"k"ran man%s"a teta&"
!ar" $elas kas"an Alla !an &er"nta.N-a(
Pa%l%s menentang )rang.)rang -ang men-alag%nakan &em$er"taan In'"l (;il)
-5-5-$< dan $ %im 25---<(0 Pa%l%s mengkla"m $a9a &angg"lann-a $erasal langs%ng !ar"
Alla (- %im -5-; $ %im -5-() Gem$ala 'emaat !an &ara &ela-an gere'a masa k"n" ar%s
menga'%kan kla"m -ang sama 9ala%&%n )rang la"n men-alag%nakan &em$er"taan In'"l(
Alla -ang kekal0 keg"atan &enggem$alaann-a ar%s !"&en%" !engan R) K%!%s(
A.2.9. I'"$(#,"!)
Integr"tas $erart" ke'%'%ranB m%t%0 s"#at ata% kea!aan -ang men%n'%kkan kesat%an
-ang %t% se"ngga mem"l"k" kemam&%an -ang meman/arkan ke9"$a9aan(
37

P!t( Pr)#( Dr( Ir( Bam$ang Y%!)0 M(S/(0 M(A(0 P(D mengatakan $a9a Integr"tas
$erasal !ar" $aasa Lat"n @in"e+rare> -ang art"n-a @men'a!" %t%A !an !"a!)&s" ke !alam
$aasa Inggr"s se$aga" @in"e+ri"/>( Ja!" "ntegr"tas a!ala tentang s%at% kesat%an -ang %t% (a
&hole() Pem"m&"n !engan "ntegr"tas a!ala se)rang -ang mem&%n-a" ke&r"$a!"an %t%
!alam kata !an &er$%atan( Se$aga"mana &er"lak%n-a !" !e&an %m%m0 $eg"t%la ken-ataan
ke"!%&ann-a( Se$aga" se)rang &em"m&"n0 "a selal% melak%kan a&a -ang !"katakann-a !an
mengatakan a&a -ang !"lak%kann-a( Integr"tas mer%&akan t%lang &%ngg%ng !ar" se)rang
&em"m&"n Kr"sten( Dengan la"n kata $a9a "ntegr"tas '%ga mer%&akan t"ang %tama (main
#os"( $er$aga" ma/am 'en"s &ela-anan ker)an"an0 $akan '%ga !" $"!ang sek%ler(
34
Kala% sa-a &%n-a "ntegr"tas0 kata.kata !an &er$%atan sa-a ses%a"0 sa-a a!ala !"r"
sa-a0 t"!ak &e!%l" !" mana !"r" sa-a ata% $ersama s"a&a( Sese)rang -ang &%n-a "ntegr"tas
t"!ak mem$ag" l)-al"tas (i"u sika# mendua(. ata%&%n !"a an-a &%ra.&%ra (i"u kemunafikan()
30
Em I%l Fa'r" F Rat% A&r"l"a Sen'a0 Kam%s Lengka& Baasa In!)nes"a <D"#a P%$l"ser>0
lm(386(
31
Bam$ang Y%!)0 H)9 t) Be/)me A *r"st"an Lea!er0 <Ya-asan An!">067720lm(67(
Orang -ang mem"l"k" "ntegr"tas a!ala )rang -ang %t%B mereka $"sa !""!ent"#"kas" !engan
kesat%an &"k"rann-a( Orang -ang mem"l"k" "ntegr"tas t"!ak &%n-a a&a &%n %nt%k
!"sem$%n-"kan !an t"!ak &%n-a a&a &%n %nt%k !"tak%t"( Ke"!%&an mereka se&ert" $%k%
ter$%ka( ,( G"l$ert Beers mengatakan0 @Sese)rang -ang &%n-a "ntegr"tas a!ala )rang -ang
meneta&kan s"stem n)rma %nt%k men"la" sem%a ke"!%&an(A
36
A.2.10. D,.$'), K$8$.,.8,'!' Y!'( B$#,'"$(#,"!)
Integr"tas a!ala re&%tas" kre!"$"l"tas0 m)ral"tas t"ngg"0 ke'%'%ran !an karakter -ang
men%r%t karakter Kr"st%s( Integr"tas sangat &ent"ng %nt%k men'a!" &em"m&"n -ang s%kses(
Orang -ang !"&"m&"n ar%s ta% $a9a -ang mem"m&"n mereka !a&at !"an!alkan0 !a&at
!"&er/a-a"( Kala% se)rang &em"m&"n ke"langan "ntegr"tas maka &em"m&"n terse$%t
ke"langan ka&as"tas %nt%k $er#%ngs" !engan $a"k( Unt%k mem&ertaankan "ntegr"tas0
se)rang &em"m&"n ar%s meng"k%t" nas"at Y)anes !alam 4 Y)anes 415 @Teta&" '"ka k"ta
"!%& !" !alam terang sama se&ert" D"a a!a !" !alam terang0 maka k"ta $er)le &ersek%t%an
se)rang !engan -ang la"n0 !an !ara Yes%s0 Anak.N-a "t%0 men-%/"kan k"ta !ar" &a!a segala
!)saA(
33

Ke&em"m&"nan r)an" mem"l"k" !%a !"mens"0 -a"t% @Per"nta AllaA se$aga" !"mens"
Illa" !an @Tangga&an man%s"a atas &"l"an !an &er"nta AllaA se$aga" !"mens" man%s"a(
Se$aga" &em"m&"n Kr"sten -ang $a"k0 ar%sla memerat"kan seg" @!"mens" man%s"aA
!engan men'aga @"ntegr"tasA ke"!%&an0 karena Alla selal% mem"l" man%s"a !engan
@"ntegr"tasA -ang $a"k(
3?
Integr"tas $%kanla a&a -ang k"ta lak%kan mela"nkan le$" $an-ak s"a&a !"r" k"ta( Dan
s"a&a !"r" k"ta0 &a!a g"l"rann-a meneta&kan a&a -ang k"ta lak%kan( S"stem n)rma k"ta
mer%&akan se$ag"an $esar !ar" !"r" k"ta -ang t"!ak $"sa !"&"sakan !engan !"r" k"ta( In"
meneta&kan &r")r"tas !alam ke"!%&an k"ta !an men"la" a&a -ang akan k"ta ter"ma ata% k"ta
t)lak(
32
J)n *( MaD9ell0 Mengem$angkan Ke&em"m&"nan D" Dalam D"r" An!a0 <Jakarta 1
B"nar%&a Aksara>04EEC(lm(38(
33
Je## Hamm)n!0 Ke&em"m&"nan Yang S%kses0 <Metan)"a>067730lm(C4.C6(
34
Bam$ang Y%!)0 H)9 t) Be/)me A *r"st"an Lea!er0 <Ya-asan An!">067720lm(4E(
J)n *( MaD9ell mengatakan !ela&an &%l% &ersen !ar" a&a -ang !"&ela'ar" )rang
!atang melal%" st"m%las" ;"s%al0 47 &ersen melal%" st"m%las" &en!engaran0 !an 4 &ersen
melal%" "n!era la"nn-a( Maka mer%&akan al -ang mas%k akal $a9a semak"n $an-ak
&eng"k%t mel"at !an men!engar &em"m&"nn-a k)ns"sten !alam t"n!akan !an &erkataan0 akan
semak"n $esar &%la k)ns"stens" !an l)-al"tas mereka( A&a -ang mereka !engar0 mereka
&aam"( A&a -ang mereka l"at0 mereka &er/a-a"( Terlal% ser"ng k"ta $er%saa mem)t";as"
&eng"k%t k"ta !engan sarana -ang /e&at mat" !an !angkal( Yang !"&erl%kan )rang $%kanla
m)tt) %nt%k !"katakan0 mela"nkan tela!an %nt%k !"l"at(
3C
Semak"n $"sa !"&er/a-a !"r" an!a semak"n $esar &%la ke&er/a-aan )rang la"n -ang
!"tem&atkan &a!a !"r" an!a0 !engan !em"k"an mem%ngk"nkan !"r" an!a mem"l"k" ak
"st"me9a mem&engar%" ke"!%&an mereka( Semak"n k%rang !" &er/a-a !"r" an!a0 semak"n
k%rang &%la ke&er/a-aan -ang !"tem&atkan )rang la"n &a!a !"r" an!a !an mak"n /e&at an!a
ke"langan ke!%!%kan %nt%k mem&engar%"(
Be$era&a alasan menga&a "ntegr"tas $eg"t% &ent"ng 1
32
a( Integr"tas Mem$"na Ke&er/a-aan
$( Integr"tas P%n-a N"la" Pengar% T"ngg"
/( Integr"tas Mem%!akan Stan!ar T"ngg"
!( Integr"tas Mengas"lkan Re&%tas" Yang K%at0 B%kan Han-a *"tra
e( Integr"tas Berart" Menga-at"n-a Sen!"r" Se$el%m Mem"m&"n Orang La"n
#( Integr"tas Mem$ant% Se)rang Pem"m&"n D"&er/a-a0 B%kan Han-a P"ntar
g( Integr"tas A!ala Prestas" Yang D"/a&a" Dengan S%sa Pa-a
Menga&a "ntegr"tas sangat &ent"ng0 men%r%t P!t( Pr)#( Dr( Ir( Bam$ang Y%!)0
M(S/(0 M(A(0 P(D a!a 3 al0 -a"t% 1
35
a) T%an selal% mem&erat"kan "ntegr"tas man%s"a -ang !"&"l".N-a men'a!" se)rang
&em"m&"n( Dalam K"ta$ 4 Ra'a.ra'a E1?.C !"katakan 1 @Mengena" engka%0 '"ka engka%
"!%& !"a!a&an.K% sama se&ert" Da%!0 a-am%0 !engan t%l%s at" !an !engan $enar0
!an $er$%at ses%a" !engan segala -ang K%&er"ntakan ke&a!am%0 !an '"ka engka%
35
J)n *( MaD9ell0 Mengem$angkan Ke&em"m&"nan D" Dalam D"r" An!a0 <Jakarta 1
B"nar%&a Aksara>04EEC(lm(?7(
36
J)n *( MaD9ell0 Mengem$angkan Ke&em"m&"nan D" Dalam D"r" An!a0 <Jakarta 1
B"nar%&a Aksara>04EEC(lm(?4.?8(
37
Bam$ang Y%!)0 H)9 T) Be/)me A *r"st"an Lea!er0 <Ya-asan An!">067720lm(67.66(
teta& meng"k%t" segala keteta&an !an &erat%ran.K%0 maka Ak% akan meneg%kan
takta kera'aanm% atas Israel %nt%k selama.laman-a(((((A T%an Yes%s '%ga
mer%&akan tela!an -ang sem&%rna0 se&ert" ter!a&at !" !alam Mat"%s 66142$0 -ang
$erkata 1 @G%r%0 kam" ta%0 Engka% a!ala se)rang -ang '%'%r !an !engan '%'%r
menga'ar 'alan Alla !an Engka% t"!ak tak%t ke&a!a s"a&a&%nA( Ras%l Pa%l%s !"
!alam 6 K)r"nt%s 41460 '%ga mengatakan 1 @In"la -ang kam" megakan0 -a"t% $a9a
s%ara at" kam" mem$er" kesaks"an ke&a!a kam"0 $a9a "!%& kam" !" !%n"a "n"0
k%s%sn-a !alam %$%ngan kam" !engan kam%0 !"k%asa" )le kek%!%san !an
kem%rn"an !ar" AllaA(
b) Se)rang !engan "ntegr"tas akan mem"m&"n )rang la"n !engan &en% ke&er/a-aan( Ia
akan melangka tan&a rasa ka9at"r( Amsal 471E mengatakan 1 @S"a&a $ers"
kelak%ann-a0 aman 'alann-a0 teta&" s"a&a $erl"k%.l"k% 'alann-a0 akan !"keta%"A !an
Amsal 6814 '%ga !"katakan 1 @Orang #as"k lar"0 9ala%&%n t"!ak a!a -ang menge'arn-a0
teta&" )rang $enar merasa aman se&ert" s"nga m%!aA(
Alk"ta$ ter%s.mener%s meng"ngatkan k"ta %nt%k men'alankan ke"!%&an -ang
se&a!an !engan &angg"lan k"ta0 @Barangs"a&a mengatakan $a9a "a a!a !" !alam D"a0 "a
9a'"$ "!%& sama se&ert" Kr"st%s tela "!%&A (- 1oh $5'() In" a!ala mengena" "man -ang
!"'alankan0 ke$enaran -ang !"tera&kan !alam t"n!akan0 kesalean !alam men'alan"
ke"!%&an !" tem&at ker'a( Jemaat Kr"sten m%la.m%la tent% sa'a ar%s men'alan" "!%&
mereka se/ara k)ns"sten( A!a %$%ngan -ang erat antara kek%!%san !an m"s"( Gere'a m%la.
m%la sangat !"&erat"kan gerak.ger"kn-a( Ke"!%&an mereka0 &eker'aan mereka0 kel%arga
mereka0 res&)n mereka ket"ka $era!a !alam tekananB sem%a "n" ar%s men!%k%ng &esan
ra!"kal -ang mereka sam&a"kan &a!a a$a! &ertama(
Pa%l%s '%ga sangat men-a!ar" $aa-a -ang !"a!a&" &em"m&"n %mat Kr"sten( Ket"ka
$er$"/ara ke&a!a &ara &enat%a !" E#es%s0 "a menekankan0 @Jagala !"r"m% !an 'agala
sel%r% ka9anan0 karena kam%la -ang !"teta&kan R) K%!%s men'a!" &en"l"k %nt%k
menggem$alakan 'emaat AllaA (Kis) $<5$8() Ia mengatakan al -ang sama ke&a!a T"m)t"%s
1 @Jangan se)rang &%n mengangga& engka% ren!a karena engka% m%!a( Ja!"la tela!an $ag"
)rang.)rang &er/a-a0 !alam &erkataanm%0 !alam t"ngka lak%m%0 !alam kas"m%0 !alam
keset"aanm% !an !alam kes%/"anm%((( A9as"la !"r"m% sen!"r" !an a9as"la a'aranm%A (-
%im) 45-$.-'() Per"ntan-a sangat &ent"ng !alam ke!%a nas"at terse$%t 1 a9as"la
ke"!%&anm%0 kesaleanm%0 ke$erlangs%ngan ke"!%&an r)an"m% terle$" !a%l%(
D" sem%a la&"san mas-arakat a!a ser%an -ang k%at agar &ara &em"m&"n0 $a"k !"
$"!ang %saa0 &)l"t"k ata% agama0 "!%& $er"ntegr"tas( Integr"tas !"&an!ang se$aga" k%al"tas
-ang sangat men!asar !an &ent"ng !alam ke&em"m&"nan( K"ta t"!ak &erl% terke'%t $"la
"ntegr"tas !"n"la" t"ngg" !alam sekt)r %saa(
Dalam $%k%n-a -ang $er'%!%l Trans#)rm"ng Lea!ers"&0 R"/ar! H"gg"ns)n
men!a#tarkan $e$era&a &ern-ataan m"s" !ar" &er%saaan.&er%saaan terkem%ka 1
7) @Integr"tas t"!ak $"sa !"k)m&r)m"kan( Usaa.%saa -ang !"'alankan )le &er%saaan
kam" !" sel%r% !%n"a ar%s !"laksanakan !engan s"ka& -ang $ertangg%ng'a9a$ se/ara
s)s"al !an men'%n'%ng t"ngg" "ntegr"tas serta $erk)ntr"$%s" &)s"t"# &a!a mas-arakat(A
(;ord :o"ors(
d) @Per%saaan Sell meng%tamakan ke'%'%ran !an "ntegr"tas !alam sem%a as&ek
%saan-a(A
e) @Kam" men'alankan %saa !engan &en% "ntegr"tas( D" set"a& t"ngkat 'a$atan &ara
&eker'a !"ara&kan set"a &a!a et"ka.et"ka stan!ar $"sn"s -ang tert"ngg" !an ar%s
memaam" $a9a segala ses%at% -ang !" $a9a stan!ar sama sekal" t"!ak $"sa
!"ter"ma(A (He&le"" Pa7kard(
Integr"tas '%ga mer%&akan al -ang sangat !"&erat"kan !"kalangan &ara &ega9a"(
Penel"t"an men%n'%kkan $a9a0 ket"ka &ara &ega9a" !"tan-a" mengena" a&a -ang &al"ng
mereka kag%m" !ar" se)rang &em"m&"n0 maka "ntegr"tas mer%&akan sala sat% !ar" t"ga
k%al"tas -ang &al"ng ser"ng !"se$%tkan( Bag" ke$an-akan &ega9a" terse$%t "ntegr"tas $erart"
$ert"n!ak '%'%r0 mereka meng"ng"nkan atasan mereka $ers"ka& '%'%r !engan &ega9a"n-a0 !an
'%ga $ers"ka& k)ns"sten( Pem"m&"n.&em"m&"n !alam $"!ang %saa ata% &)l"t"k%s ata% &ara
am$a T%an se$a"kn-a t"!ak mengatakan al -ang sama sekal" $er$e!a !engan a&a -ang
mereka katakan kees)kan ar"n-a(
Integr"tas $"sa $erart" kea!aan -ang %t% !an lengka&( Sat% !e#"n"s" !ar" kata L"ntegralK
a!ala sangat men!asar ata% sangat &ent"ng %nt%k kea!aan -ang lengka&B %t%B sem&%rnaB
t"!ak a!a -ang k%rangB men-el%r%( Dalam &engert"an "n"0 "ntegr"tas men-atakan ke"!%&an
-ang men-at% !engan $a"k( A!a keterka"tan antara $ag"an.$ag"an -ang $er$e!a !ar"
ke"!%&an sese)rang( S"stem n"la" -ang k"ta an%t akan mem$ent%k set"a& seg" ke"!%&an
k"ta0 $a"k !" !e&an %m%m ma%&%n !alam ke"!%&an &r"$a!"( A!a kek)m&akan antara
ke&r"$a!"an k"ta !an /ara "!%& k"ta(
Integr"tas '%ga $"sa mem"l"k" art" le$" %m%m !alam &er/aka&an sear".ar"( K"ta
mengg%nakann-a %nt%k menggam$arkan k%al"tas -ang $er%$%ngan !engan ke$enaran !an
m)ral"tas( Integr"tas mengan!%ng art" $a9a k"ta a!ala )rang -ang Ll%r%sK0 '%'%r !an t%l%s(
K"ta $"sa !"&er/a-a" karena a!an-a k)ns"stens" kata0 s"#at !an t"n!akan( In"la 9%'%! l%ar
!ar" "ntegr"tas -ang tertanam !alam $at"n(
Ket"ka &em"m&"n &a!a set"a& t"ngkatan gagal men'alan" ke"!%&an -ang $er"ntegr"tas0
maka ak"$atn-a s%ngg% sangat #atal( Kegagalan "n" mera/%n" k)m%n"tas0 mengan/%rkan
ke&er/a-aan0 menggagalkan m"s" -ang sal"ng terka"t !an men-at%0 !an -ang &al"ng
$er$aa-a kegagalan "n" $"sa mengk"anat" %saa.%saa !alam &enga$aran In'"l !an
meren!akan Alla -ang k"ta sem$a( Nam%n ket"ka &ara &em"m&"n Kr"sten men'alan"
ke"!%&an -ang ses%a" !engan kata.kata -ang mereka %/a&kan0 mene&at" 'an'".'an'" mereka0
mela-n" k)m%n"tas merekaB &en!ekn-a mem&erl"atkan ke&a!a k"ta Yes%s Kr"st%s "t% sen!"r"B
maka k)m%n"tas kr"st"an" "t% akan ter$"na !an m"s" kr"st"an" &%n akan men"ngkat( Integr"tas
$"la $enar.$enar !"&aam" !an !"lak%kan !engan set"a0 $"sa meng%$a kar-a &ara &em"m&"n0
mem&erk%at &ela-anan gere'a9" !an )rgan"sas" !an men!%k%ng kesaks"an ke"!%&an
kekr"stenan k"ta(
Ke&em"m&"nan &a!a !asarn-a a!ala s%at% %$%ngan atas !asar ke&er/a-aan0 )le karena
"t% kre!"$"l"tas sangat &ent"ng( U$%ngan Pa%l%s !engan 'emaat K)r"nt%s mem&erl"atkan
$aga"mana Pa%l%s a!ala se)rang &em"m&"n gem$ala -ang $er"ntegr"tas( Kala% k"ta mel"at
6 K)r"nt%s0 Jemaat K)r"nt%s mem"l"k" ke/%r"gaan -ang /%k%& $esar akan k%al"tas
ke&em"m&"nan Pa%l%s al "n" terl"at !engan #aktan-a $a9a Pa%l%s !"kr"t"k !alam $an-ak
al0 !"antaran-a Pa%l%s !"t%!% se$aga" )rang -ang sangat t"!ak $"sa !"an!alkan karena
$er'an'" %nt%k meng%n'%ng" )rang.)rang K)r"nt%s0 nam%n tern-ata t"!ak !"te&at"( Pa%l%s '%ga
!"t%!% tela $ert"n!ak se/ara $er$el"t.$el"t !an t"!ak t%l%s0 t"!ak ma% $erter%s terang(
Latar $elakang %$%ngan Pa%l%s !engan Jemaat K)r"nt%s a!ala Pa%l%s s%!a $ersama.
sama 'emaat K)r"nt%s se$aga" gem$ala k%rang le$" !ela&an $elas $%lan se"ngga kala%
!"%k%r !ar" s%!%t 9akt% "n" %$%ngann-a !engan 'emaat s%!a sangat !ekat0 Pa%l%s $angga
!engan mereka se&ert" se)rang a-a $angga tera!a& anak.anakn-a( A!a $e$era&a al -ang
ter'a!" !alam 'emaat -ang t"!ak se&a!an !engan ke"!%&an k)m%n"tas )rang kr"sten0
se"ngga Pa%l%s ar%s mem$er" teg%ran keras ke&a!a mereka0 Pa%l%s ar%s men%l"s ke&a!a
mereka !engan kata.kata -ang tam&akn-a ta'am sekal"( Set"a& )rang -ang terl"$at !engan
t%gas men!"s"&l"n 9arga gere'a akan memaam" $a9a %nt%k melaksanakann-a !"$%t%kan
%saa !an &eng)r$anan em)s" -ang sangat ma'al( Jemaat K)r"nt%s tent% sa'a sangat merasa
sak"t atas teg%ran "t%( Bag" Pa%l%s t%gas men!"s"&l"n "t% '%ga &en% &eng)r$anan0tent% sa'a0
"a $erara& $a9a &a!a ak"rn-a keangatan !an ke"nt"man &ersek%t%an mereka $"sa
!"&%l"kan kem$al"(
Larr- Kee#a%;er mengatakan "ntegr"tas a!ala a&a -ang !"lak%kan !" $al"k &"nt%
!alam &ela-anan ket"ka kamera !an m"kr)#)n !"mat"kan( Tan&a "ntegr"tas s%at% &ela-anan
&ast" akan an/%r( Dengan "ntegr"tas0 &em"m&"n mem&raktekkan a&a -ang &em"m&"n
%/a&kan0 !"$al"k &"nt% -ang tert%t%& $ersama )rang la"n0 !" tem&at.tem&at -ang 'a% !an
!engan mereka -ang &al"ng kar"$ !engan &em"m&"n( L%kas 4616.3 $er$%n-" @T"!ak a!a
ses%at% &%n -ang tert%t%& -ang t"!ak akan !"$%ka !an t"!ak a!a ses%at% &%n -ang
tersem$%n-" -ang t"!ak akan !"keta%"( Karena "t% a&a -ang kam% katakan !alam gela& akan
ke!engaran !alam terang0 !an a&a -ang kam% $"s"kkan ke tel"nga !" !alam kamar akan
!"$er"takan !ar" atas ata& r%ma(A
38
M-les M%nr)e men%l"skan $a9a sala sat% k%al"tas !an karakter"st"k -ang
!"&erl%kan !alam ke&em"m&"nan se'at" a!ala Integr"tas -a"t% k)ns"stens" !alam &erkataan
!an t"n!akan sese)rangB kela-akan %nt%k !"&er/a-aB karakter -ang $enar(
3E
Pakar ke&em"m&"nan +arren Benn"s !alam $%k%n-a Lea!ers 1 Strateg"es #)r Tak"ng
*arge men%l"s $a9a "ntegr"tas a!ala #)n!as" %nt%k mem$ang%n rasa &er/a-a <"rus">(
Tr%st "n" $erka"tan erat !engan &re!"/ta$"l"t-( Se)rang &em"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas
mem$ang%n rasa &er/a-a !engan men%n'%kkan ke&a!a )rang la"n $a9a a&a$"la "a
!"&era!a&kan !engan tantangan m)ral0 segala ke&%t%san !an aks"n-a !a&at !"&re!"ks"(
?7
38
Larr- Kee#a%;er0 55 Ke$enaran Yang Hak"k" Dalam Pela-anan( <Semarang 1 Me!"a
In'"l Kera'aan>0lm(464.466(
39
M-les M%nr)e0 Te S&"r"t )# Lea!ers"&( <Imman%el>0 6772(lm(652(
40
Sen!'a-a0 Ke&em"m&"nan Kr"sten <Ka"r)s>0 677?0 lm(26(
Integr"tas !"mengert" se$aga" @&holeness. 7om#le"eness. en"ire"/. unfiedA( Ke%t%an
-ang !"maks%! a!ala ke%t%an !alam sel%r% as&ek "!%&0 k%s%sn-a antara &erkataan !an
&er$%atan( Be$era&a kam%s men!e#"n"s"kan "ntegr"tas se$aga"0 @"he 7ondi"ion of ha8in+ no
#ar" "aken a&a/> a"au @"he 7hara7"er of un-7orru#"ed 8ir"ue)> Yak)$%s mem$er"kan !e#"n"s"
-ang sena!a( Orang -ang $er"ntegr"tas a!ala )rang -ang @ma"ure and 7om#le"e. no" la7kin+
an/"hin+> (1akobus -54() Iman !an &er$%atann-a men-at%( Bakan !ar" &er$%atann-a0 )rang
!a&at mel"at "mann-a (1akobus $58()
?4
Integr"tas !a&at !"gam$arkan !an !"$%kt"kan !engan $e$era&a al se&ert" 1 <4> Saat
t"%a!a )rang -ang ta%0 <6> H"!%& trans&aran !an <3> T"!ak men"&% )rang la"n0 !"r" sen!"r"
!an Alla(
<4> Integr"tas 1 Saat T"a!a Orang Yang Ta%
A&a -ang k"ta lak%kan &a!a saat k"ta merasa $a9a &er$%atan k"ta t"!ak akan !"keta%"
)rang la"n men%n'%kkan le;el "ntegr"tas k"ta( Integr"tas k"ta !"%k%r !ar" a&a -ang k"ta
&"k"rkan0 katakan0 !an lak%kan &a!a saat k"ta $enar.$enar sen!"r"an(
Y%s%# selama $erar".ar" !"g)!a )le "str" P)t"#ar0 $)sn-a0 %nt%k $erset%$% !engan !"a(
Pr)$a$"l"tas &ersel"ngk%an mereka !"keta%" )rang sangat ke/"l( Bakan men/a&a" t"t"k n)l(
P)t"#ar t"!ak !"r%ma0 !an &ara &enga9al !an !a-ang.!a-ang s" n-)n-a r%ma tela !"at%r
%nt%k meng"lang !alam 9akt% -ang /%k%& lama( Y%s%# !a&at $ersel"ngk% tan&a ka9at"r
keta%an( Nam%n 'a9a$ann-a -ang $eg"t% tegas men%n'%kkan le;el "ntegr"tasn-a0
@Baga"mana m%ngk"n ak% melak%kan ke'aatan -ang $esar "n" ("erhada# Po"ifar( !an
$er$%at !)sa tera!a& AllaGA It%la "ntegr"t- "n a/t")n(
Ser"ng kal" "ntegr"tas k"ta !"tent%kan )le &r)$a$"l"tas t"n!akan terse$%t !"keta%" )rang la"n(
Pa!aal sear%sn-a k"ta gentar tera!a& Alla karena D"a a!ala -ang Alla tak &erna t"!%r(
B%kan an-a "t%0 Ia '%ga a!ala Alla -ang men-"ngka&kan !)sa( Tegasn-a0 se$%a $a%
$%s%k t"!ak akan !a&at !"t%t%&.t%t%&" selaman-a( Pa!a saat k"ta men/)$a men%t%&"n-a0
Alla !alam ke!a%latan.N-a !a&at mem$%kan-a !an men-atakan ke&a!a &%$l"k(
41
Sen!'a-a0 Ke&em"m&"nan Kr"sten <Ka"r)s>0 677?0 lm(23.2?(
Pengamsal meng"ngatkan k"ta0 @S"a&a $ers" kelak%ann-a aman 'alann-a0 teta&" s"a&a
$erl"k%.l"k% 'alann-a akan !"keta%"A (Amsal -<53() Ter'emaan $aasa Inggr"s tera!a& a-at
"n" le$" te&at 1 @%he man of in"e+ri"/ &alks se7urel/. bu" he &ho "akes 7rooked #a"hs &ill be
found ou">( J"ka k"ta $ers"keras men%t%&" !)sa !an kesalaan k"ta0 Alla -ang akan
mem$%kakann-a !engan /ara !an k)nteks -ang $er$e!a ses%a" !engan ke!a%latan.N-a( Dan
kala% "t% -ang ter'a!"0 $"asan-a $erak"$at #atal(
<6> H"!%& Trans&aran
Orang -ang mem"l"k" "ntegr"tas t"!ak mem"l"k" ses%at% -ang &erl% !"sem$%n-"kan ata%
!"tak%t"( H"!%& mereka -ang trans&aran $aga" s%rat -ang ter$%ka( Dalam Per'an'"an Lama0
Dan"el men!em)nstras"kan &r"ns"& "n" !engan k)nkret( Saat )rang.)rang -ang t"!ak
mengenal Alla men/ar"./ar" alasan %nt%k men!ak9an-a0 mereka t"!ak !a&at menem%kan
kesalaan a&a&%n !alam "!%& Dan"el (*aniel '55.'() Ia men'alan" ke"!%&an -ang !ar" ka/a
mata man%s"a sama sekal" t"!ak $er/a/at(
<3> T"!ak Men"&% Orang La"n0 D"r" Sen!"r" !an Alla
+arren +"ers$e !alam $%k%n-a Integr"t- *r"s"s men%l"s $a9a )rang -ang t"!ak
$er"ntegr"tas a!ala )rang -ang se!ang mengalam" !eka!ens" m)ral !an s&"r"t%al( Kegela&an
mel"&%t" !"r"n-a nam%n "a t"!ak mengeta%"n-a0 karena "a merasa kegela&an !alam !"r"n-a
a!ala terang(
Jalan men%'% "ntegr"tas $eg"t% s%l"t !an $erl"k%( Beg"t% $an-ak &em"m&"n Kr"sten -ang 'at%
!alam area "ntegr"tas0 $erk)m&r)m" !alam area k%asa0 %ang !an seks(
Rentetan skan!al ala ra'a Da%! sear%sn-a mem$%at k"ta semak"n ren!a at" !an gentar
!"a!a&an T%an( K"ta semak"n ketat men'aga at" !an meng%'"n-a !" a!a&an Alla( Tan&a
"t%0 t"!ak m%ngk"n se)rang &em"m&"n !a&at mem$er"kan tela!an "!%&( D%n"a teta& menant"
&ara r)le m)!el -ang $eran" men-atakan0 @Ik%tla ak%0 sama se&ert" ak% meng"k%t Kr"st%sA(
S"#at.s"#at a&aka -ang sear%sn-a !"m"l"k" set"a& &em"m&"n G J)n *( MaD9ell
meng%t"# Ma:m%r 4C !"mana Da%! menggam$arkan se)rang &em"m&"n -ang sale se$aga"
se)rang -ang 1
?6
- Mem&%n-a" "ntegr"tas
- T"!ak "k%t serta !alam g)s"&
- T"!ak men/elaka" )rang la"n
- Ber$"/ara menentang kesalaan
- Mengarga" )rang la"n -ang "!%& !alam ke$enaran
- Mene&at" kata.kata mereka $akan '"ka mer%g"
- T"!ak "ng"n men!a&atkan ke%nt%ngan !ar" ker%g"an )rang la"n
- K%at !an manta&
Integr"tas Pa%l%s men!)r)ngn-a mengam$"l s"ka& tera!a& Petr%s0 rekan &em"m&"nn-a0 !"
!e&an $e$era&a )rang &er/a-a Ya%!" !an Ka#"r( Pa%l%s mengkr"t"k kem%na#"kan Petr%s !an
men%nt%t s%&a-a sem%a &em"m&"n Kr"sten teta& k)ns"sten0 tan&a mem&e!%l"kan teman -ang
a!a $ersama mereka( @Teta&" 9akt% k%l"at kelak%an mereka "t% t"!ak ses%a" !engan
ke$enaran In'"l0 ak% $erkata ke&a!a Ke#as !" a!a&an mereka sem%a 1 @J"ka engka%0 se)rang
Ya%!"0 "!%& se/ara ka#"r !an $%kan se/ara Ya%!"0 $aga"manaka engka% !a&at memaksa
sa%!ara.sa%!ara -ang t"!ak $ers%nat %nt%k "!%& se/ara Ya%!"GA (Gala"ia $5-4()
A!a t"ga /"r" "ntegr"tas -ang sangat &ent"ng0 -a"t% 1
?3
a( Ket%l%san 1 M)t";as" Yang M%rn"
$( K)ns"stens" 1 Men'alan" Ke"!%&an Se$aga" S%at% Kesel%r%an
/( Kean!alan 1 Men/erm"nkan Keset"aan Alla
Hal.al la"nn-a -ang men%n'%kkan /"r"./"r" !"atas terka"t !engan "ntegr"tas a!ala 1
- Kek%!%san
- Kesalean
- Kese!eranaan
- A&a a!an-a
- T%l%s "klas
- T"!ak l"/"k
- B%kan Pen"&%
- S&)ntan
- J%'%r
- T"!ak Ber&%ra.&%ra
- Trans&arans"
- Keter$%kaan
- Keter%sterangan
- Ket%l%san at"
42
J)n *( MaD9ell0 Lea!ers"& = Jan'" T%an Unt%k Set"a& Har"(<Jakarta 1
Imman%el>0677C(lm(6?(
43
J)nataan Lam$0 Integr"tas(<Jakarta 1 Perkantas = D";"s" L"terat%r>06778(lm(35.?C(
- K)ns"sten !alam sem%a s"t%as" !an k)n!"s"
- K)ns"sten !alam $erk)m%n"kas"
- K)ns"sten !alam mengat%r sem%a %r%san
- Set"a ke&a!a Alla
- Ak%nta$"l"tas ke&a!a Alla
- Ak%nta$"l"tas ke&a!a )rang la"n
- Ak%nta$"l"tas tera!a& !"r" sen!"r"
- Mela-an" )rang la"n
- Kas" -ang $erk)r$an
- Ke&e!%l"an se&ert" )rang t%a ke&a!a anakn-a
- T"!ak a!a &en"&%an
- T"!ak a!a &en-"m&angan
- Meren!akan !"r"
- T"!ak men"ngg"kan !"r"
- Mengg%nakan )t)r"tas
- Mem$ang%n K)m%n"tas
- Menangan" Kegagalan
- Integr"tas Se$aga" *ara "!%&
Para &em"m&"n !alam $e$era&a )rgan"sas" t"!ak mengenal" &ent"ngn-a men/"&takan
s%at% kea!aan -ang mengas"lkan &engem$angan /al)n./al)n &em"m&"n( Han-a
&em"m&"nla -ang !a&at mengen!al"kan l"ngk%ngan )rgan"sas" mereka( Mereka !a&at
men'a!" &em"/% &er%$aan -ang men/"&takan s%at% kea!aan -ang mengas"lkan
&ert%m$%an(
Ber!asarkan !eskr"&s" te)r".te)r" !" atas0 maka Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas !alam &enel"t"an "n" !"%k%r !engan t"ga !"mens"0 -a"t% Ketulusan . m)t";as"
-ang m%rn"0 Konsistensi . men'alan" ke"!%&an se$aga" s%at% kesel%r%an !an Keandalan .
men/erm"nkan keset"aan Alla( Ket%l%san !engan "!"kat)r."n!"kat)rn-a 1 4> %rans#aran0 6>
Ke"ulusan Ha"i !an 3> Ke"erus"eran+an( K)ns"stens" !engan "n!"kat)r."n!"kat)rn-a 1 4>
%in+kah 6aku0 6> Komunikasi !an 3> :en+a"ur Semua rusan( Kean!alan !engan "n!"kat)r.
"n!"kat)rn-a 1 4> Kekudusan0 6> Kese"iaan !an 3> Pen+e"ahuan ;irman %uhan(
B. K$#!'(&! B$#8,&,#
Ke&em"m&"nan Gem$ala sangatla $er&eran ;"tal !alam ke"!%&an !" gere'a terle$"
$ag" &ert%m$%an ker)an"an &enger'a !an akt";"s0 sala sat% #akt)r -ang sangat !)m"nan
!alam ke&em"m&"nan gem$ala !alam mem&engar%" ke"!%&an &ara &enger'a !an akt";"s
-ang terl"$at !alam &ela-anan gere'a9" a!ala #akt)r "ntegr"tas( J"ka se)rang gem$ala -ang
sangat e$at kemam&%an !an &engeta%ann-a tentang ke&em"m&"nan nam%n tan&a !"!%k%ng
)le "ntegr"tas maka s"a.s"ala &ela-anann-a !an t"!akla akan mem$a9a &engar% -ang
$a"k $ag" &ert%m$%an r)an" &enger'a !an akt";"s $akan se$al"kn-a akan mem$%at &ara
&enger'a !an akt";"s $"ng%ng0 ke/e9a !an ak"rn-a m%n!%r ker)an"an mereka $akan
men"nggalkan gere'a !an le$" &ara m%ngk"n sa'a a!a -ang men-angkal "mann-a karena
mel"at gam$aran !an tela!an -ang sangat 'a% !ar" a&a -ang !"a'arkan mengena" ke$enaran
Kr"st%s(
Se"ngga atas !asar "n"la maka &enel"t" mengangkat '%!%l &enel"t"an H%$%ngan
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas !engan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an
Akt";"s s%&a-a !"!a&atkan gam$aran n-ata $eta&a &ent"ngn-a #akt)r "ntegr"tas !alam
ke&em"m&"nan se)rang gem$ala( Ke&em"m&"nan gem$ala -ang $er"ntegr"tas $a"k maka akan
mem$er"kan ketela!anan -ang akan $er&engar% tera!a& &ert%m$%an r)an" &enger'a !an
akt";"s se$al"kn-a Ke&em"m&"nan gem$ala -ang $er"ntegr"tas t"!ak $a"k maka akan
$er&engar% tera!a& keman!ekan $akan kem%n!%ran &ert%m$%an r)an" &enger'a !an
akt";"s(
Dengan !em"k"an0 !"!%ga $a9a ter!a&at %$%ngan antara Ke&em"m&"nan Gem$ala
Yang Ber"ntegr"tas !engan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s( Kerangka $er&"k"r
!alam &enel"t"an "n" !a&at !"gam$arkan se$aga" $er"k%t 1
P)s"t"# P)s"t"#
Ke&em"m&"nan Gem$ala Pert%m$%an R)an"
Yang Ber"ntegr"tas Penger'a !an Akt";"s
4( Ket%l%san 4( M)t";as"
6( K)ns"stens" 6( Kas"
3( Kean!alan 3( D"s"&l"n
Negat"# Negat"#
G!./!# 2. B!(!' K$#!'(&! B$#8,&,#
C. H,82"$),) P$'$%,",!'
Ber!asarkan !eskr"&s" te)r" !an kerangka $er&"k"r0 maka "&)tes"s -ang !"a'%kan
!alam &enel"t"an "n" a!ala @ Ter!a&at %$%ngan -ang &)s"t"# !an s"gn"#"kan antara
Ke&em"m&"nan Gem$ala -ang $er"ntegr"tas !engan &ert%m$%an r)an" &enger'a !an akt";"s
!" GBI Kam$)'a De&)kA(
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam $a$ "n" !"%ra"kan se/ara $er%r%tan tentang al.al -ang $erka"tan !engan
met)!)l)g" &enel"t"an -ang mel"&%t" tem&at !an 9akt% &enel"t"an0 met)!e &enel"t"an0
&)&%las" !an tekn"k &engam$"lan sam&le0 ;ar"a$le &enel"t"an0 tekn"k &eng%m&%lan !ata0
"nstr%men &enel"t"an0 tekn"k anal"s"s !ata !an "&)tes"s stat"st"ka(
A. T$.8!" +!' W!&"0 P$'$%,",!'
Tem&at &enel"t"an a!ala !" Gere'a Betel In!)nes"a (G0,( Jemaat Kam$)'a De&)k
Ja9a Barat( +akt% &elaksanaan %'" /)$a "nstr%men !"laksanakan &a!a $%lan J%n" 677E0
se!ang &engam$"lan !ata !" sam&el &enel"t"an !"lak%kan !ar" $%lan J%n" sam&a" Ag%st%s
677E( A!a&%n &r)ses anal"s"s !ata stat"st"ka !an &en%l"san la&)ran !"ker'akan &a!a $%lan
J%n" sam&a" !engan Ag%st%s 677E(
B. M$"2+$ P$'$%,",!'
Ber!asarkan met)!en-a &enel"t"an "n" mer%&akan &enel"t"an s%r;e"( Men%r%t
S%g"-)n) -ang meng%t"& Kerl"nger men-atakan $a9a &enel"t"an s%r;e" a!ala &enel"t"an
-ang !"lak%kan &a!a &)&%las" $esar ma%&%n ke/"l0 nam%n !ata -ang !"anal"s"s a!ala !ata
sam&el -ang !"am$"l !ar" &)&%las" terse$%t0 se"ngga !"tem%kan ke'a!"an.ke'a!"an relat"#0
!"str"$%s" !an %$%ngan.%$%ngan antar ;ar"a$el s)s")l)g"s ma%&%n &s"k)l)g"a( Se!angkan
men%r%t S%g"-)n) $er!asarkan t"ngkat ek&lanas"n-a0 maka &enel"t"an "n" !"g)l)ngkan
se$aga" &enel"t"an as)s"as" -a"t% &enel"t"an -ang $ert%'%an %nt%k mengeta%" %$%ngan
antara !%a ;ar"a$le ata% le$"(
C. P280%!), +!' T$&',& P$'(!./,%!' S!.8$%
P)&%las" !alam &enel"t"an "n" a!ala sem%a &enger'a !an akt";"s !" GBI Kam$)'a
De&)k( A!a&%n '%mla &enger'a !an akt";"s se$an-ak 477 )rang( Dar" &)&%las" &enel"t"0
&enel"t" mengam$"l sam&el %nt%k anal"s"s !ata &eng%'"an "&)tes"s( Dalam &engam$"lan
sam&el men%r%t Ar"k%nt) $a9a -ang ter&ent"ng sam&el -ang !"&"l" $enar.$enar
men/erm"nkan kea!aan &)&%las"(
Tekn"k &engam$"lan sam&el !alam &enel"t"an "n" "ala se/ara #robabili"/ <te)r"
&el%ang>( Probabili"/ sam#lin+ a!ala tekn"k &engam$"lan sam&el -ang mem$er"kan
kesem&atan -ang sama $ag" set"a& angg)ta &)&%las" %nt%k !"&"l" men'a!" sam&el( Tekn"k
Probabili"/ Sam#lin+ -ang !"&"l" a!ala S"ra"ified Random Sam#lin+0 -a"t% &em"l"an ata%
&enent%an sam&el se/ara a/ak !engan strata -ang a!a( Strata !alam &enel"t"an "n" !"!asarkan
&a!a 'en"s kelam"n -ang $er$e!a0 -a"t% lak".lak" !an &erem&%an( Dengan 'en"s kelam"n -ang
$er$e!a0 maka res&)n!en &%n mem"l"k" maka kea!aan &)&%las" mem"l"k" karakter"st"k -ang
eter)gen( Tekn"k &engam$"lan sam&el "n" !a&at !"gam$arkan se$aga" $er"k%t 1
P280%!), S!.8$%

Penger'a Lak".lak"
Dan Akt";"s
Lak".lak"
D"am$"l se/ara ran!)m
Penger'a
Dan Akt";"s Perem&%an
Perem&%an
G!./!# 9. T$&',& P$'(!./,%!' S!.8$%

Ber!asarkan '%mla &)&%las" !an tekn"k &engam$"lan sam&el -ang tela !"tent%kan0
maka &enel"t" mengam$"l $esarn-a sam&el &enel"t"an( S%g"-)n) men-atakan $a9a sam&el
&enel"t"an a!ala $ag"an !ar" '%mla !an karakter"st"k -ang !"m"l"k" )le &)&%las" terse$%t(
Men%r%t S%ars"m" Ar"k%nt) $a9a !alam menent%kan $esarn-a sam&el -ang ter&ent"ng
a!ala sam&el -ang !"&"l" $enar.$enar re&resentat"# -a"t% sam&el -ang $enar.$enar
men/erm"nkan &)&%las"( Dengan '%mla &)&%las" se$an-ak 477 )rang0 maka '%mla sam&el
&enel"t"an !"am$"l se$esar C7M !ar" '%mla &)&%las"0 -a"t% se$esar C7 )rang &enger'a !an
akt";"s( A!a&%n '%mla sam&el !alam &enel"t"an "n" !a&at !"gam$arkan !alam ta$el $er"k%t
"n"(
T!/$% 1. P$'$'"0!' J0.%!* S!.8$%
N2. N!.! K$%!) J0.%!* P$'($#1! +!'
A&",3,)
J0.%!* S!.8$%
4 Kelas Lak".lak" C7 6C
6 Kelas +an"ta C7 6C
J0.%!* 100 ;0
D. V!#,!/$% P$'$%,",!'
Dalam &enel"t"an "n" te!"r" !ar" !%a ;ar"a$el -a"t% sat% ;ar"a$el "n!e&en!en ata%
;ar"a$el $e$as !an sat% ;ar"a$el !e&en!en ata% ;ar"a$el ter"kat( ,ar"a$el "n!e&en!en !alam
&enel"t"an "n" Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas (A(. se!angkan ;ar"a$el
!e&en!enn-a a!ala Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s (1() H%$%ngan antar ;ar"a$el
!alam &enel"t"an "n" !a&at !"gam$arkan se$aga" $er"k%t 1
G!./!# :. H0/0'(!' A'"!# V!#,!/$%
Keterangan 1
N O Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas
Y O Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s
E. T$&',& P$'(0.80%!' D!"!
Tekn"k &engam$"lan !ata !"lak%kan !engan angket tert%t%&( Angket tert%t%& a!ala
angket -ang &"l"an 'a9a$an tela !"se!"akan )le &enel"t" !an res&)n!en an-a mem"l"
!ar" &"l"an 'a9a$an -ang !"se!"akan( Angket !alam &enel"t"an "n" ter!"r" !ar" angket tentang
Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s serta Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas) A!a&%n r"ngkasan !ar" tekn"k &eng%m&lan !ata se$aga" $er"k%t 1
T!/$% 2. T$&',& P$'(!./,%!' D!"!
V!#,!/$% M2+$%
S&!%!
I'"$#3!% U'," A'!%,),) S0./$# A'!%,),)
Pert%m$%an
R)an" Penger'a
!an Akt";"s (1(
L"kert 4.C Penger'a !an
Akt";"s
Penger'a !an
Akt";"s
Ke&em"m&"nan
Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas (A(
L"kert 4.C Gem$ala Penger'a !an
Akt";"s
. I')"#0.$' P$'$%,",!'
D'aal" !an M%l')n) men-atakan $a9a !alam $"!ang &enel"t"an "nstr%men !"art"kan
se$aga" alat !alam meng%m&%lkan !ata mengena" ;ar"a$el.;ar"a$el &enel"t"an %nt%k
Y X
ke$%t%an &enel"t"an( Instr%men !alam &enel"t"an "n" ter!"r" !ar" "nstr%men ;ar"a$el
Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s tera!a& Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas( Skala -ang !"g%nakan a!ala skala L"kert( Skala L"kert !"g%nakan %nt%k
meng%k%r s"ka&0 &en!a&at !an &erse&s" sese)rang ata% sekel)m&)k )rang tentang #en)mena
s)s"al( Dengan skala L"kert0 maka ;ar"a$el -ang akan !"%k%r !"'a$arkan men'a!" "n!"kat)r(
Kem%!"an "n!"kat)r terse$%t !"'a!"kan se$aga" t"t"k t)l)k %nt%k men-%s%n "tem."tem
"nstr%men -ang !a&at $er%&a &ern-ataan ata% &ertan-aan( Pertan-aan ata% &ern-ataan -ang
!"$%at !alam $ent%k kal"mat &)s"t"# !an kal"mat negat"#( Pem$er"an sk)r %nt%k &enel"t"an
&)s"t"# !an negat"# se$aga" $er"k%t 1
P$#'4!"!!' P2),",- P$#'4!"!!' N$(!",-
Selal% OC Selal% O4
Ser"ng O? Ser"ng O6
Ka!ang.ka!ang O3 Ka!ang.ka!ang O3
Perna O6 Perna O?
T"!ak Perna O4 T"!ak Perna OC
Instr%men se$aga" alat %nt%k men!a&atkan !ata ar%s memen%" s-arat.s-arat
tertent% -a"t% sa" <Balid> !an an!al <reliabel>( Instr%men !a&at !"katakan ;al"! a&a$"la
mem"l"k" ;al"!"tas -ang t"ngg"0 se$al"kn-a "nstr%men -ang t"!ak ata% k%rang ;al"! mem"l"k"
;al"!"tas -ang ren!a( Se$%a "nstr%men !"katakan ;al"! a&a$"la !a&at meng%k%r a&a -ang
en!ak !"%k%r( Dalam &enel"t"an "n" !"lak%kan &eng%'"an ;al"!"tas -ang mel"&%t" ;al"!"tas "s"
!an ;al"!"tas "tem(
Unt%k menent%kan ;al"!"tas "s" !engan melak%kan telaa te)r"t"s tera!a& s%at%
k)nse& !ar" ;ar"a$el -ang akan !"%k%r0 !"m%la" !ar" &er%m%san ;ar"a$el0 &enent%an !"mens"
!an "n!"kat)r sam&a" !engan &en'a$aran !an &en%l"san "tem."tem "nstr%men( Peng%'"an
;al"!"tas "n" !"lak%kan melal%" jus"ifikasi &akar ata% -ang meng%asa" s%$stans" !ar" ;ar"a$el
-ang akan !"%k%r( Dalam &enel"t"an "n"0 &eng%'"an ;al"!"tas "s" !"lak%kan )le &em$"m$"ng
Tes"s se$aga" ra"ional jud+men") Se!angkan ;al"!"tas "tem s%at% "nstr%men !"tent%kan
$er!asarkan !ata as"l %k%r "nstr%men -ang $ersangk%tan melal%" %'" /)$a( Dalam &enel"t"an
"n" &eng%'"an ;al"!"tas "tem !"lak%kan !engan sk)r t)taln-a( Peng%'"an ;al"!"tas "tem
!"lak%kan !engan anal"s"s stat"st"k -a"t% k)relas" Produ7" :omen" Pearson( A!a&%n r%m%s
"t% se$aga" $er"k%t 1
n <P NY> = <P N> <P Y>
r
D-
O ......................................................................
, < n <P N
6
> = <P N>
6
> < n <P Y
6
> = <P Y>
6
>
Keterangan 1
r
D-
O K)e#"s"en k)relas" (Koefisien 8alidi"as i"em(
n O J%mla !ata
P N O J%mla sk)r "tem -ang !"/ar" k)e#"s"en ;al"!"tasn-a
P Y O J%mla sk)r t)tal "nstr%men
Rel"a$"l"tas mer%&akan "st"la -ang !"&aka" %nt%k men%n'%kkan se'a% mana as"l
&eng%k%ran relat"# k)ns"sten $"la alat %k%r !"g%nakan $er%lang kal"( Dalam art" "nstr%men
ata% alat %k%r terse$%t '"ka !"g%nakan %nt%k meng%k%r )$-ek -ang sama se/ara $er%lang.
%lang akan mengas"lkan !ata -ang sama( Peng%'"an rel"a$"l"tas !alam &enel"t"an "n" !engan
in"ernal 7onsis"en7/0 -a"t% &eng%'"an rel"a$"l"tas !engan /ara men/)$akan "nstr%men an-a
sekal" sa'a0 kem%!"an !ata !"anal"s"s !engan tekn"k tertent%( Tekn"k -ang !"g%nakan !alam
&eng%'"an rel"a$"l"tas %nt%k ;ar"a$el Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s !engan
mengg%nakan r%m%s Al#ha Cronba7h( A!a&%n r%m%s "t% se$aga" $er"k%t 1
k P S
"
6
r
44
O .............. 4 . ................
k . 4 S
t
6
Keterangan 1
r
44
O K)e#"s"en rel"a$"l"tas tes
k O J%mla "tem -ang ,al"!
S
t
6
O J%mla sk)r "tem -ang !"/ar" k)e#"s"en ;al"!"tasn-a
S
"
6
O J%mla sk)r t)tal "nstr%men
Ber"k%t "n" "nstr%men Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s serta
Ke&em"m&"nan Gem$ala -ang Ber"ntegr"tas(
.1. I')"#0.$'" P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
a+ efinisi Konseptual
Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s a!ala Pertam$aan 'emaat se/ara k%ant"tas0
k%al"tas !an )rgan"k '"9a -ang !"selamatkan H &er/a-a ke&a!a Yes%s Kr"st%s mas%k !alam
&ersek%t%an !engan N-a ke !alam keangg)taan gere'a -ang $ertangg%ng 'a9a$(
b+ efinisi ,perasional
Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s a!ala &erl%asan &ert%m$%an "man
!an k)m"tmen )rang Kr"sten -ang s%!a mas%k !alam &ela-anan s%&a-a le$" $erkem$ang
ker)an"ann-a -ang !"%k%r !"mens".!"mens"n-a 1 Pert%m$%an m)t";as" !alam &ela-anan0
Pert%m$%an k)m"tmen !alam &ela-anan !an Per%$aan !alam segala as&ek ke"!%&an(
(+ Kisi-kisi Instrumen
A!a&%n k"s".k"s" "nstr%men &ert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s !alam &enel"t"an
"n" se$aga" $er"k%t 1
T!/%$ 9. K,),-&,), I')"#0.$' P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
V!#,!/$% D,.$'), I'+,&!"2# N2. B0",#
I')"#0.$'
J0.%!*
B0",#
Pert%m$%an
R)an"
Penger'a !an
Akt";"s
M)t";as" H"!%& K%!%s
Part"s"&as" !alam
Pela-anan
Mem$er" Persem$aan
Kas" Rela Berk)r$an
Mengam&%n"
Pe!%l"
D"s"&l"n D)a
Saat Te!%
Mem$a/a F"rman

Da#tar Instr%men %nt%k D"mens" M)t";as" <Hidu# kudus. Par"isi#asi dalam #ela/anan. dan
:emberi Persembahan(
4( Penger'a !an Akt";"s mengert" !an memaam" art" &ent"ngn-a "!%& k%!%s $ag"
&ela-anan
6( Penger'a !an Akt";"s sear".ar" "!%& ses%a" stan!ar F"rman T%an
3( Penger'a !an Akt";"s t"!ak $er&er"lak% -ang t"!ak s)&an0 t"!ak &at%t !an t"!ak $er/ela
?( Penger'a !an Akt";"s akt"# !alam set"a& keg"atan "$a!a
C( Penger'a !an Akt";"s memaam" &angg"lan !an kar%n"an-a serta mengg%nakann-a
!engan maks"mal
2( Penger'a !an Akt";"s sal"ng $eker'a sama !engan sangat $a"k !alam melaksanakan
&r)gram.&r)gram &ela-anan
5( Penger'a !an Akt";"s ra'"n mem$er"kan &erse&%l%an
8( Penger'a !an Akt";"s mela-an" mem$er"kan 9akt%n-a tan&a men%nt%t %&a ata% ga'"
E( Penger'a !an Akt";"s ser"ngkal" mem$ag" mater" la"nn-a sela"n 9akt% !an &erat"an serta
%ang ke&a!a 'emaat -ang mem$%t%kan &ert)l)ngan

Da#tar Instr%men %nt%k D"mens" Kas" (Rela berkorban. :en+am#uni. dan Peduli(
4( Penger'a !an Akt";"s mem"l"k" kerelaan $erk)r$an -ang t"ngg" $ag" &ela-anan
6( Penger'a !an Akt";"s sangat &e!%l" tera!a& rekan seker'an-a
3( Penger'a !an Akt";"s sangat m%!a %nt%k sal"ng memaa#kan !an mengam&%n" '"ka a!a
kesala &aaman -ang t"m$%l
Da#tar Instr%men %nt%k D"mens" D"s"&l"n (*oa. Saa" %eduh. :emba7a ;irman(
4( Pela-an !an Akt";"s akt"# !alam Persek%t%an D)a -ang !"a!akan $a"k !" +"la-a
ma%&%n !" Gere'a
6( Pela-an !an Akt";"s mem"l"k" 'am !)a -ang terat%r set"a& ar"
3( Pela-an !an Akt";"s s%!a ter$"asa men!)akan 'emaat $a"k !alam "$a!a ma%&%n !"l%ar
"$a!a gere'a(
?( Pela-an !an Akt";"s selal% melak%kan saat te!% am&"r set"a& ar"
C(

d+ .alidasi Instrumen Penelitian
Instr%men -ang !"g%nakan %nt%k mengam$"l !ata !alam &enel"t"an &erl% !";al"!as"
terle$" !a%l%( ,al"!as" $er%$%ngan !engan ke;al"!an !an kean!alan s%at% "nstr%men(
Instr%men -ang ;al"! !an an!al !a&at mengas"lkan !ata -ang sa" !an !a&at !"&er/a-a(
Dengan kata la"n0 "nstr%men -ang ;al"! !an rel"a$el !a&at meng%k%r ;ar"a$el &enel"t"an -ang
en!ak !"%k%r !engan te&at( Instr%men Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s -ang tela
;al"! se/ara "s" kem%!"an !"lak%kan ;al"!"tas "tem !engan mengk)relas"kan antara $%t"r -ang
!"/ar" k)e#"s"en ;al"!"tasn-a !engan sk)r t)tal(
Unt%k menent%kan $%t"r -ang !"/ar" k)e#"s"en ;al"!"tasn-a !"n-atakan ;al"! ata% t"!ak0
!engan mem$an!"ngkan r "t%ng !engan r ta$el &a!a tara# s"gn"#"kan a O 707C '"ka as"l
&er"t%ngan tern-ata r "t%ng Q r ta$el maka $%t"r "nstr%men !"angga& ;al"!0 se$al"kn-a '"ka r
"t%ng R r ta$el maka !"angga& t"!ak ;al"! (in8alidD dro#(. se"ngga $%t"r "nstr%men t"!ak
!a&at !"g%nakan !alam &enel"t"an( Se$aga" %k%ran maka $esarn-a r ta$el !engan '%mla !ata
se$an-ak (((((( se$esar 70(((((
Se$el%m !"g%nakan se$aga" alat &eng%m&%l !ata0 terle$" !a%l% "nstr%men Pert%m$%an
R)an" Penger'a !an Akt";"s !"%'"/)$akan ke&a!a res&)n!en se$an-ak 67 Penger'a !an
Akt";"s( Dar" as"l %'" ;al"!"tas "tem "nstr%men !"!a&atkan as"l se$aga" $er"k%t 1
T!/$% :.
P$'(01,!' V!%,+,"!) I"$. I')"#0.$' P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
D,.$'), I'+,&!"2# P$'(01,!' P$#"!.! P$'(01,!' K$+0! N2.
I"$.
B!#0
V!%,+ D#28 V!%,+ D#28
M)t";as" H"!%&
K%!%s
Part"s"&as"
!alam
Pela-anan
Mem$er"
Persem$aan
Kas" Rela
Berk)r$an
Mengam&%n"
Pe!%l"
D"s"&l"n D)a
Saat Te!%
Mem$a/a
F"rman
J0.%!*
e+ I')"#0.$' ,'!%
Ber!asarkan as"l &eng%'"an ;al"!"tas !an rel"a$"l"tas0 !"&er)le "nstr%men
Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s -ang ;al"! !an rel"a$el ter!"r" !ar" (((( "tem0 -a"t%
"tem N)( 406030?0C02(((( Penem&atan "tem $ar% "n" !a&at !"l"at &a!a lam&"ran ?(
.2. I')"#0.$' K$8$.,.8,'!' G$./!%! Y!'( B$#,'"$(#,"!)
!. efinisi Konseptual
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas a!ala ke"!%&an &r"$a!" gem$ala
gem$ala s"!ang -ang &en% "ntegr"tas se"ngga ke&em"m&"nan-a men'a!" e#ekt"#(
/. efinisi ,perasional
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas a!ala Ket%l%san0 K)ns"stens" !an
Kean!alan gem$ala s"!ang !alam ke&em"m&"nann-a se"ngga mam&% mem&engar%"0
mengarakan &enger'a !an akt";"s men%'% &ert%m$%an r)an" -ang $a"k !an matang(
?. Kisi-kisi Instrumen
A!a&%n k"s".k"s" "nstr%men Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas !alam
&enel"t"an "n" se$aga" $er"k%t 1
T!/%$ ;. K,),-&,), I')"#0.$' K$8$.,.8,'!' G$./!%! Y!'( B$#,'"$(#,"!)
,ar"a$el D"mens" In!"kat)r N)( B%t"r
Instr%men
J%mla
B%t"r
Ke&em"m&"nan
Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas
Ket%l%san .
M)t";as" Yang
M%rn"
Trans&aran
Ket%l%san Hat"
Keter%sterangan
K)ns"stens"
.Men'alan"
Ke"!%&an
Se$aga" S%at%
Kesel%r%an
T"ngka Lak%
K)m%n"kas"
Mengat%r Sem%a Ur%san
Kean!alan
.Men/erm"nka
n Keset"aan
Alla
Kek%!%san
Keset"aan
Pengeta%an F"rman
T%an

Da#tar Instr%men %nt%k D"mens" Ket%l%san . M)t";as" Yang M%rn"
47( Gem$ala t"!ak s%ka memegakan &restas".&restas"n-a
44( Ket%l%san !an kesalean Gem$ala men!asar" %$%ngan-a !engan &ara &enger'a !an
akt";"s
46( Gem$ala a!ala )rang -ang a&a a!an-a !an t%l%s "klas
43( Gem$ala sama sekal" t"!ak l"/"k
4?( Gem$ala $%kanla se)rang &en"&%
4C( Gem$ala menam&"lkan &r"lak% -ang s&)ntan0 '%'%r !an t"!ak $er&%ra.&%ra
42( Gem$ala !alam t"n!akann-a selal% ter%s terang !an t"!ak $er$el"t.$el"t
45( Gem$ala $%kanla t"&e &ela-anan -ang men/ar" ke%nt%ngan !ar" F"rman Alla
48( Gem$ala t"!ak s)m$)ng mela"nkan ren!a at"
4E( Gem$ala mer%&akan &em"m&"n -ang trans&aran
67( Gem$ala t"!ak meman"&%las"
64( Gem$ala t"!ak melak%kan "ntr"k &)l"t"k
66( Gem$ala t"!ak mem&%n-a" maks%!.maks%! -ang tersem$%n-"
63( Gem$ala men)lak segala &er$%atan tersem$%n-" -ang memal%kan
6?( T"!ak se)rang&%n -ang &erna !"r%g"kan )le Gem$ala
6C( T"!ak mengg%nakan &)s"s" %nt%k meman"&%las"
62( T"!ak mengg%nakan &)s"s" %nt%k mengam$"l ke%nt%ngan !ar" )rang la"n
65( T"!ak meng"anat" ke&er/a-aan !an mem$"/arakan sese)rang ke&a!a )rang ket"ga
68( T"!ak mengem%kakan al.al -ang t"!ak $enar mengena" )rang la"n !alam
&er/aka&an ata% la&)ran gem$ala
6E( T"!ak men/"&takan ke&er/a-aan
37( T"!ak men-em$%n-"kan "n#)rmas"
34( T"!ak mengg%nakan %ang %nt%k mem&engar%" )rang la"n
36( Is" at"n-a $ers"
33( M)t";as"n-a t%l%s
3?( S"ka& !an t"ngka lak%n-a a&a a!an-a
3C( Bert"n!ak !engan keter$%kaan
32( Bert"n!ak !engan trans&aran
35( Bert"n!ak !engan ket%l%san at"
Da#tar Instr%men %nt%k D"mens" K)ns"stens" .Men'alan" Ke"!%&an Se$aga" S%at%
Kesel%r%an
4(Gem$ala k)ns"sten !alam sem%a s"t%as" !an k)n!"s"
6( T"ngka lak%n-a teta& sama $a"k saat "a $era!a !" tenga.tenga mas-arakat %m%m
ma%&%n !" tenga 'emaat
3( Gem$ala t"!ak $ers"ka& la"n saat $era!a !" antara )rang.)rang -ang $el%m &er/a-a !an
$ers"ka& $er$e!a lag" saat "a $era!a !"antara )rang.)rang Kr"sten(
?(Gem$ala $"sa mengatakan al -ang sama %nt%k !"r"n-a sen!"r"
C( Gem$ala a!ala )rang -ang t"!ak $er$e!a saat $era!a !"r%ma !"$an!"ngkan !engan /"tra
gem$ala !" gere'a !an &ela-anan
2( Gem$ala $er%&a-a men'alan" ke"!%&ann-a !engan t"ngka lak% -ang se&en%n-a
k)ns"sten
5( T"ngka lak% gem$ala ma%&%n k)t$an-a t"!ak $erstan!ar gan!a
8( Ke"!%&an Gem$ala !"k%asa" )le ket%l%san !an kem%rn"an !ar" Alla
E( Gem$ala $erkata.kata !an men-am&a"kan &esan t"!ak $erstan!ar gan!a
47( Gem$ala $ers%ngg%.s%ngg% !engan kata.katan-a !an "a $erkata.kata ses%a" !engan
-ang !"maks%!kann-a
44( Perkataann-a t"!ak a!a %saa %nt%k men%t%&.n%t%&" ata% men"&%
46( Gem$ala t"!ak se&ert" se)rang ma'"kan -ang mem$%at s%rat rek)men!as" $ag"
&ega9a"n-a -ang se!ang melamar &eker'aan !" tem&at la"n
43( T"ngka lak% gem$ala ma%&%n k)t$an-a t"!ak $ermakna gan!a
4?( T"!ak a!a )rang -ang !a&at men/ela Gem$ala !alam al &ela-anan kas" -ang gem$ala
lak%kan
4C( Men'alankan ke&em"m&"nan !engan trans&aran !"mana Alla sen!"r" se$aga" saks"n-a
42( Gem$ala a!ala se)rang -ang t"!ak !"rag%kan lag" kre!"$"l"tasn-a
45( Gem$ala teg% mem$ela !an mel"n!%ng" ke$enaran sekal"&%n !"a !"ke/am
48( Ke&em"m&"nan Gem$ala !alam mengel)la %ang 'emaat gere'a !"lak%kan !engan
ke/ermatan !an ke'%'%ran
4E( Mengg%nakan %ang !engan $enar !an !a&at !"&ertangg%ng'a9a$kan
67( Gem$ala t"!ak k"k"r tera!a& )rang -ang mem$%t%kan
64( Mengel)la sem%a %r%san &ela-anan !engan &en% tangg%ng 'a9a$
66( Ke&%t%san.ke&%t%san -ang men-angk%t ke%angan t"!ak an-a !"&%t%skan )le Gem$ala
sa'a teta&" '%ga &ela-an la"nn-a
63( T"!ak men-ala g%nakan !ana -ang !" !a&at ke&a!a &engg%naan -ang $%kan al)kas"
!ana terse$%t !"maks%!kan
6?( Pengel)laan %ang -ang Gem$ala laksanakan!"lak%kan !engan trans&aran
Da#tar Instr%men %nt%k D"mens" Kean!alan .Men/erm"nkan Keset"aan Alla
4( Gem$ala sangat &e!%l" ke&a!a )rang.)rang -ang tenga men!er"ta
6( Gem$ala t"!ak mengatakan -a !an t"!ak &a!a 9akt% -ang sama
3( Gem$ala t"!ak mem$%at 'an'" -ang %nt%k kem%!"an !""ngkar"
?( Gem$ala mem$%at ren/ana &ela-anan -ang !"&ers"a&kan !engan seksama !"a!a&an Alla
C( Gem$ala mem"l"k" keset"aan ke&a!a Alla ses%a" F"rman T%an
2( Gem$ala "!%& !alam kek%!%san
5( Gem$ala a!ala )rang -ang &at%t !"tela!an"
8( Kata.kata gem$ala !a&at !"an!alkan
E( Gem$ala men'alan" se&en%n-a k)m"tmen.k)m"tmen !an 'an'".'an'"n-a
47( Kata.kata Gem$ala selal% men-atakan al.al -ang se$enarn-a
44( Ke&em"m&"nan Gem$ala mem"l"k" ;"s" !an m"s" -ang 'elas !an k%at
46( Ke&em"m&"nan Gem$ala !"'alnkan ses%a" !engan ;"s" !an m"s"n-a
43( Gem$ala /aka& !alam menga'arkan F"rman T%an
4?( Gem$ala !engan 'elas memaam" mana keen!ak T%an !an mana -ang $%kan keen!ak
T%an
4C( Ke&em"m&"nan Gem$ala $er&er"lak% se&a!an !engan n"la".n"la" -ang !"an%tn-a
42( Ke"!%&an gem$ala mer%&akan "!%& -ang se"m$ang0 ter&a!% !an men-el%r%
45( Gem$ala selal% menga9as" !"r"n-a sen!"r" !an meng"ntr)&eks" !"r"
48( Gem$ala men/erm"nkan &r"$a!" -ang !e9asa !an $"'ak
4E( Gem$ala $er&r"ns"&0 ter)rmat0 a!"l !an $ertangg%ng 'a9a$
67( Gem$ala $erk)m"tmen teg% !an $ert"n!ak men%r%t ke-ak"nann-a
64( Gem$ala mem"l"k" n"la".n"la" -ang 'elas !an t"!ak k)m&r)m"st"s !an mem&%n-a"
ke'elasan a&a -ang $enar !an -ang sala
66( Ter$%ka0 '%'%r0 tegas !alam $er%$%ngan !engan )rang la"n
63( A%tent"k0 $erter%s terang0 a&a -ang a!a !alam !"r"n-a terl"at 'elas !" l%ar
6?( Men'alan" a&a -ang !"katakan !an melak%kan a&a -ang !"'an'"kann-a
6C( Teg%0 tegas0 $eraklak
62( Berkarakter k%at
65( Mem"l"k" m)ral -ang t"ngg"
68( H"!%& t"!ak $er/a/at /ela
6E( Gem$ala ra'"n !alam mem$a/a F"rman T%an
37( Gem$ala a!ala )rang -ang mem"l"k" ke"!%&an !)a !engan !"s"&l"n
34( Gem$ala r%t"n mem$er" &ersem$aan
36( Gem$ala men'a!"kan Kr"st%s se$aga" m)!el "!%&n-a
33( Gem$ala mem"l"k" ke"!%&an r)an" -ang seat
3?( Pengam$"lan ke&%t%san !"!asar" )le &emaaman akan F"rman T%an -ang $enar
3C( Gem$ala $er%saa keras agar "!%&n-a $erkenan ke&a!a Alla
32( Gem$ala senant"asa men%n'%kkan a&a&%n -ang !"a &er$%at0 !"$%at !engan segena& at"
se&ert" %nt%k T%an !an $%kan %nt%k man%s"a
35( Ke&em"m&"nan gem$ala mer%&akan /erm"nan !"s"&l"n -ang t"ngg"
38( Ke&em"m&"nan gem$ala men/erm"nkan $er%saa keras mense'aterakan &ara &ela-an
!an 'emaat
3E( Gem$ala s%ka meng)r$ankan m"l"kn-a $akan meng)r$ankan !"r" $ag" ke&ent"ngan
&ela-anan
?7( Gem$ala mem"l"k" kerelaan %nt%k menga$"skan "!%&n-a %nt%k mereka -ang tela
men'a!" &er/a-a karena &ela-anann-a
?4( Gem$ala t"!ak $erlak% l"/"k !an memals%kan F"rman T%an %nt%k ke&ent"ngann-a
?6( Gem$ala meme$er"takan F"rman T%an a&a a!an-a se/ara 'elas !an $enar
?3( Mener"ma !an menangga&" kr"t"kan !engan lema lem$%t !an keren!aan at"
??( Mem"l"k" k)m"tmen -ang teg% ke&a!a F"rman T%an
?C( Ke&em"m&"nan Gem$ala mengarga" mereka -ang $eker'a sama !engann-a
+. .alidasi Instrumen
Se$el%m !"g%nakan se$aga" alat &eng%m&%l !ata0 terle$" !a%l% Instr%men
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas !"%'"/)$akan ke&a!a res&)n!en se$an-ak 67
&enger'a !an akt";"s( Dar" as"l %'" ;al"!"tas "nstr%men Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas !"!a&atkan as"l se$aga" $er"k%t 1
T!/$% <.
P$'(01,!' V!%,+,"!) I"$. I')"#0.$' K$8$.,.8,'!' G$./!%! Y!'( B$#,'"$(#,"!)
D,.$'), I'+,&!"2# P$'(01,!' P$#"!.! P$'(01,!' K$+0! N2. I"$.
B!#0 V!%,+ D#28 V!%,+ D#28
K$"0%0)!' 1
M)t";as" Yang
M%rn"
Trans&aran
Ket%l%san Hat"
Keter%sterangan
K2'),)"$'), 1
Men'alan"
Ke"!%&an
Se$aga" S%at%
Kesel%r%an
T"ngka Lak%
K)m%n"kas"
Mengat%r
Sem%a Ur%san
K$!'+!%!' 1
Men/erm"nkan
Keset"aan
Alla
Kek%!%san
Keset"aan
Pengeta%an
F"rman T%an
J0.%!*
Pa!a &eng%'"an &ertama !ar" ((((( "tem !"!a&atkan ((((( "tem -ang ;al"!0 se!angkan
-ang $%t"r !r)& se$an-ak (((((0 -a"t% n) 1 ((((((( Ole karena mas" !"!a&atkan "tem -ang !r)&0
maka ((((((( "tem -ang ;al"! &a!a &eng%'"an ;al"!"tas "tem &ertama !"lak%kan &eng%'"an
;al"!"tas "tem ke!%a( Dar" &eng%'"an ;al"!"tas ke!%a !"&er)le as"l $a9a 6? "tem sem%an-a
;al"!( Dengan !em"k"an "nstr%men Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas ter!"r"
!ar" (((((( "tem -ang sem%an-a ;al"!0 -a"t% "tem n)( ((((((
Selan'%tn-a "tem -ang ;al"! se$an-ak (((((( "tem !"g"t%ng k)e#"s"en rel"a$"l"tasn-a(
Dar" &er"t%ngan rel"a$"l"tas0 !"&er)le k)e#"s"en rel"a$"l"tas se$esar 70((((( Ole karena
k)e#"s"en rel"a$"l"tas le$" $esar !ar" 70(((( maka !"n-atakan $a9a Ke&em"m&"nan Gem$ala
Yang Ber"ntegr"tas rel"a$el0 !alam art" a&a$"la !"g%nakan %nt%k meng%k%r al -ang sama
&a!a )$-ek -ang sama !engan 9akt% -ang $er$e!a akan mengas"lkan !ata -ang am&"r
sama ata% sama( Dengan !em"k"an0 "nstr%men Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas
tela memen%" s-arat %nt%k !"g%nakan se$aga" alat &eng%m&%l !ata(
$. I')"#0.$' ,'!%
Ber!asarkan as"l &eng%'"an ;al"!"tas !an rel"a$"l"tas0 !"&er)le "nstr%men
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas -ang ;al"! !an rel"a$el ter!"r" !ar" (((( "tem0
-a"t% "tem N)( 406030?0C02(((( Penem&atan "tem $ar% "n" !a&at !"l"at &a!a lam&"ran ?(
G. T$&',& A'!%,),) D!"!
Unt%k melak%kan %'" "&)tes"s &enel"t"an0 terle$" !a%l% !"lak%kan taa&.taa& anal"s"s
!ata -a"t% se$aga" $er"k%t <4> men!eskr"&s"kan !ata set"a& ;ar"a$le &enel"t"an( <6>
melak%kan %'" &ers-aratan anal"s" <%'" n)rmal"tas> !an <3> meng%'" "&)tes"s(
Deskr"&s" !ata set"a& ;ar"a$le mel"&%t" 1 &er"t%ngan mean0 me!"an0 m)!%s0 stan!ar
!e;"as"0 ;ar"ans0 range0 sk)r maks"m%m !an m"n"m%m0 &em$%atan !"str"$%s"0 #rek%ens" !an
"st)gram !ar" set"a& ;ar"a$le( Hal.al terse$%t !"namakan !engan anal"s"s !eskr"&t"#(
Ses%!a anal"s"s !eskr"t"# !"lan'%tkan !engan anal"s"s "n#erens"al0 !"g%nakan %nt%k
meng%'" "&)tes"s &enel"t"an -a"t% anal"s"s regres" se!erana0 k)relas" se!erana0 regres"
gan!a !an k)relas" gan!a( Se$el%m melaksanakan anal"s"s "n#erens"al terle$" !a%l%
!"lak%kan %'" &ers-aratan anal"s"s( Dalam anal"s"s "n" mengg%nakan &r)gram /)m&%ter -a"t%
SPSS for Eindo& --.5)
H. H,82"$),) S"!",)",&!
A!a&%n "&)tes"s stat"st"k !alam &enel"t"an "n" se$aga" $er"k%t 1
H) 1
-D
O 7
Ha 1
-D
O 7
Keterangan 1

-D
O H%$%ngan antara Ke&em"m&"nan Gem$ala -ang $er"ntegr"tas !engan &ert%m$%an
r)an" &enger'a !an akt";"s !" GBI Kam$)'a De&)k(
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. D$)&#,), D!"!
Ber!asarkan as"l anal"sa !ata0 $er"k%t "n" !"sa'"kan n"la" rata.rata0 me!"an0 m)!%s0
s"m&angan $ak%0 ;ar"ans0 rentangan0 ta$el !"str"$%s" #rek%ens" !an gam$ar "st)gram !ar"
set"a& ;ar"a$el &enel"t"an(
B. P$'(01,!' P$#)4!#!"!' A'!%,),)
U'" &ers-aratan anal"s"s mel"&%t" %'" n)rmal"tas !an %'" l"near"tas regres"( Ber"k%t "n"
as"l &eng%'"an &ers-aratan anal"s"s(
B+/+ %ji 0ormalitas
U'" n)rmal"tas !"lak%kan %nt%k mengeta%" n)rmal t"!akn-a se$aran !ata -ang akan
!"anal"s"s( U'" "n" !"lak%kan !engan mengg%nakan %'" Kolmo+orof Smirno8( Unt%k
men-atakan $a9a !ata $er!"str"$%s" n)rmal !"!asarkan &a!a k)e#"s"en P-8alue -ang
!"t%n'%kkan !ar" as"l anal"s"s !engan &r)gram SPSS -5 for Eindo&s)
A&a$"la k)e#"s"en P-8alue le$" $esar !ar" 707C ("araf Si+nifikansi #ada F <.<5(.
maka !"n-atakan t"!ak s"gn"#"kan -ang $erart" $a9a !ata $er!"str"$%s" n)rmal( Se$al"kn-a
a&a$"la k)e#"s"en P-8alue le$" ke/"l !ar" 707C maka !"n-atakan s"gn"#"kan -ang $erart"
$a9a !ata $er!"str"$%s" t"!ak n)rmal( Ber!asarkan as"l anal"s"s (liha" lam#iran 3(. maka
r"ngkasan as"l !ar" %'" n)rmal"tas se$aga" $er"k%t 1
T!/$% 9. R,'(&!)!' H!),% U1, N2#.!%,"!)
.ariabel n $tatistik P-value Kesimpulan
Pert%m$%an
R)an"
Penger'a !an
Akt";"s
C7 Data
Ber!"str"$%s"
N)rmal
Ke&e&"m&"nan
Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas
C7 Data
Ber!"str"$%s"
N)rmal
Keterangan 1
Ns O N)n S"gn"#"kan
Dar" as"l anal"sa terse$%t0 !"keta%" $a9a $esarn-a k)e#"s"en Kolmo+orof-Smirno8
%nt%k !ata ;ar"a$el Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s !an Ke&em"m&"nan Gem$ala
Yang Ber"ntegr"tas se$esar 70(((((( !an 70((((( !engan k)e#"s"en P-8alue mas"ng.mas"ng se$esar
70(((( !an 70(((((( -ang $erart" le$" $esar !ar" 707(((((( Dengan !em"k"an0 !"s"m&%lkan $a9a
;ar"a$el Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s tera!a& Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas $era!a !alam se$aran n)rmal(
B+1+ %ji 2inearitas
U'" l"near"tas !"lak%kan %nt%k mel"at a&aka &ersamaan regres" Y O a S $ N
$er$ent%k l"near( Unt%k menent%kan $a9a &ersamaan regres" l"near ata% t"!ak !engan
mel"at k)e#"s"en P-8alue0 -a"t% a&a$"la k)e#"s"en P-8alue le$" $esar !ar" 707C ("araf
si+nifikansi( maka &ersamaan regres" $er$ent%k l"near !an a&a$"la se$al"kn-a -a"t% le$"
ke/"l !ar" 707C maka &ersamaan regres" t"!ak $er$ent%k l"near( A!a&%n as"l &eng%'"an
l"near"tas !alam &enel"t"an "n" se$aga" $er"k%t 1
Dar" as"l &eng"t%ngan %'" l"near"tas regres" Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s
!engan Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas !"!a&atkan k)e#"s"en F
"t%ng
se$esar 40(((
!engan n"la" P-8alue se$esar 70(((( Karena k)e#"s"en P-8alue le$" $esar !ar" 707C maka
!"s"m&%lkan $a9a &ersamaan regres" Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s tera!a&
Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas0 -a"t% Y O (((((((( S (((((( N $er$ent%k l"near(
C. P$'(01,!' H,82"$),)
Setela !"keta%" $a9a &ersamaan regres" Y O ((((((( S (((((( N $er$ent%k l"near0 maka
selan'%tn-a !"lak%kan %'" ke$erart"an regres"0 -a"t% %nt%k mengeta%" a&aka &ersamaan
terse$%t !a&at !"g%nakan %nt%k &re!"ks"( Has"l %'" ke$erart"an regres" Pert%m$%an R)an"
Penger'a !an Akt";"s tera!a& Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas se$aga" $er"k%t 1
Dar" as"l &er"t%ngan !"!a&atkan F
"t%ng
se$esar (((((( !engan P-8alue se$esar 70((((( Karena
P-8alue le$" ke/"l !ar" 7074 ("araf si+nifikansi( -ang mem"l"k" art" $a9a &ersamaan regres"
terse$%t sangat s"gn"#"kan0 maka !a&at !"s"m&%lkan $a9a &ersamaan regres" Y O (((((( S (((( N
a!ala $erart"( Karena &ersamaan regres"n-a l"near !an $erart"0 maka !a&at !"g%nakan %nt%k
mem&re!"ks" -a"t% $a9a regres" "n" mengan!%ng art" a&a$"la Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas men"ngkat sat% %n"t maka Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s akan
men"ngkat se$esar (((((((( &a!a k)nstanta ((((((((
Besarn-a k)e#"s"en k)relas" antara Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas
tera!a& Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s -ang !""t%ng !engan mengg%nakan
k)relas" Pearson Produ7" :omen" -ang as"ln-a !"t%n'%kkan &a!a ta$el $er"k%t "n" 1
T!/$% 10. R,'(&!)!' H!),% P$'(01,!' H0/0'(!' !'"!#! K$8$.,.8,'!' G$./!%! Y!'(
B$#,'"$(#,"!) +$'(!' P$#"0./0*!' R2*!', P$'($#1! +!' A&",3,)
' #
4@
#
2
4@
"
*,"0'(
P-value K$),.80%!'
70(((((( 70(((((((( ((((((((((TT 70(((((((( Sangat
S"gn"#"kan
Keterangan 1
TT O Sangat S"gn"#"kan
Ber!asarkan ta$el !" atas $esarn-a k)e#"s"en k)relas" se$esar 70((((((( (liha" lam#iran
--( men%n'%kkan $a9a %$%ngan antara
D. P$./!*!)!' H!),% P$'$%,",!'
E. K$"$#/!"!)!' P$'$%,",!'
Bersarkan as"l %'" "&)tes"s !"keta%" $a9a ter!a&at %$%ngan antara
Ke&em"m&"nan Gem$ala -ang Ber"ntegr"tas !engan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an
Akt";"s( Mesk"&%n !em"k"an0 &enel"t" men-a!ar" $a9a as"l &enel"t"an "n" mas" ter!a&at
kek%rangann-a0 antara la"n 1
4( Dalam &enel"t"an "n" mengg%nakan sam&el ke/"l -ang an-a menel"t" !" sat% tem&at
sa'a0 -a"t% GBI Kam$)'a De&)k(
6( Penel"t" mengg%nakan "nstr%men !engan $ent%k angket tert%t%&0 -a"t% &enel"t"
men-e!"akan "nstr%men !engan &"l"an 'a9a$an tela !"se!"akan !an res&)n!en
an-a t"nggal mem"l" !ar" &"l"an -ang !"se!"akan serta t"!ak mem$er"kan
kesem&atan res&)n!en meng"s" !engan mem$er"kan &en'elasan ses%a" !engan
kea!aan -ang !"l"at !an !"alam"n-a0 se"ngga al "n" !"&erk"rakan mem&engar%"
as"l &enel"t"an(
3( Kem%ngk"nan a!an-a angga&an $a9a res&)n!en t"!ak mem"l"k" ke&ent"ngan !alam
meng"s" "nstr%men &enel"t"an "n"0 se"ngga res&)n!en !alam meng"s"n-a k%rang
mem&erat"kan $akan t"!ak mem$a/an-a se/ara seksama( Hal "n" tent%n-a !a&at
$er&engar% tera!a& as"l &enel"t"an -ang $"sa sa'a k%rang !a&at meng%ngka&kan
#akta -ang se$enarn-a(
?( K%rangn-a mem&erat"kan ;ar"a$el.;ar"a$el la"n -ang !"&erk"rakan !a&at
mem&engar%" Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s0 m"saln-a0 "kl"m &ela-anan0
m"nat tera!a& &ela-anan0 s"ka& tera!a& &ela-anan0 k)nse& !r" !an se$aga"n-a(
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
Dalam $a$ "n" akan !"$aas se/ara $ert%r%t.t%r%t kes"m&%lan0 "m&l"kas" !an saran0
$a"k saran &rakt"s ma%&%n saran %nt%k !"lak%kan &enel"t"an le$" lan'%t(
A. K$),.80%!'
Ber!asarkan as"l anal"s"s !ata !an &em$aasan as"l &enel"t"an0 maka !"s"m&%lkan
$a9a 1 Ter!a&at %$%ngan -ang &)s"t"# !an s"gn"#"kan antara Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang
Ber"ntegr"tas !engan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s( Has"l &eng%'"an
men%n'%kkan k)e#"s"en k)relas" se$esar 70(((( !an t"t%ng se$esar 40((((( !engan &.;al%e
se$esar 70((( Pa!a tara# s"gn"#"kans" 70((((( a!ala s"gn"#"kan -ang $erart" $a9a k)e#"s"en
k)relas" se$esar 70((((( sangat $erart"( Se!angkan $esarn-a n"la" !eterm"nans" ;ar"ans se$esar
70(((((( Hal "n" mem$er"kan keterangan $a9a Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas
tera!a& Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s mem$er"kan k)nstr"$%s" se$esar (((((M
!an s"san-a se$esar ((((M !"tent%kan )le ;ar"a$el la"nn-a0 m"saln-a 1((((((( Has"l anal"s"s "n"
mem$er"kan makna $a9a semak"n $a"k Ke&em"m&"nan Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas maka
akan men"ngkatkan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s(
B( I.8%,&!),
Ber!asarkan &em$aasan !an kes"m&%lan as"l &enel"t"an -ang tela !"%ra"kan !"atas0
maka $er"k%t "n" $e$era&a "m&l"kas" -ang !"tem%kan agar !a&at menam$a 9a9asan $ag"
Gere'a0 Gem$ala !an Penger'a serta Akt";"s ma%&%n &"ak.&"ak -ang terka"t !alam %&a-a
men"ngkatkan Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s0 se"ngga Penger'a !an Akt";"s
!a&at mengalam" &er%$aan ke ara men'a!" se&ert" Yes%s Kr"st%s !an &ert%m$%an r)an"
!a&at men/a&a" as"l -ang maks"mal( Has"l anal"s"s men-"m&%lkan $a9a Ke&em"m&"nan
Gem$ala Yang Ber"ntegr"tas mem"l"k" &engar% -ang $esar &a!a Pert%m$%an R)an"
Penger'a !an Akt";"s( Penel"t"an "n" mem$%kt"kan $a9a Pert%m$%an R)an" Penger'a !an
Akt";"s akan men"ngkat '"ka Ke&em"m&"nan Gem$ala mem"l"k" Integr"tas -ang $a"k( Dengan
Integr"tas -ang se&ert" Kr"st%s0 maka !alam &r)ses Ke&em"m&"nan Gem$ala !a&at
men"m$%lkan m"nat !an ke"ng"nan Penger'a !an Akt";"s !alam men%m$%kan
ker)an"ann-a(
Has"l &enel"t"an "n" men%n'%kkan $a9a &ent"ngn-a &eranan Integr"tas Gem$ala
!alam Pert%m$%an R)an" Penger'a !an Akt";"s( Dengan Integr"tas Ke&em"m&"nan
Gem$ala -ang $a"k akan mem$er"kan &engar% ke&a!a &ara &enger'a !an akt";"s !an
mem$a9an-a mengalam" &er%$aan ke ara men'a!" se&ert" Kr"st%s !engan ker)an"an !an
ke"!%&an -ang &en% "ntegr"tas( Per%$aan &enger'a !an akt";"s ke ara men'a!" se&ert"
Kr"st%s ar%s !"%saakan )le Gem$ala( Dengan men'a!" tela!an !alam ke&r"$a!"an -ang
mel"&%t" karakter0 s"ka&0 t"n!akan !an &er$%atan -ang men/erm"nkan Kr"st%s( Dengan
ketela!anan "!%&0 maka &enger'a !an akt";"s akan mel"at $a9a Gem$ala t"!ak an-a
/aka& $erk)t$a0 menga'ar ata% mentrans#er &engeta%an0 mela"nkan '%ga men%n'%kkan
$a9a !"r"n-a '%ga melak%kan a&a -ang !"a'arkan( Dengan ke&r"$a!"an -ang !em"k"an0
Gem$ala !a&at men'al"n %$%ngan -ang arm)n"s !engan &enger'a !an akt";"s serta
&ela-anan -ang k)n!%s"# se"ngga $er!am&ak &a!a &ert%m$%an r)an" &enger'a !an akt";"s
-ang &esat men%'% kesem&%rnaan se&ert" Kr"st%s(
*( S!#!'
Ber!asarkan as"l anal"s"s0 kes"m&%lan !an "m&l"kas" &enel"t"an -ang tela
!"kem%kakan !" atas0 maka !"a'%kan saran.saran se$aga" $er"k%t 1
4( Integr"tas a!ala al -ang esens"al !alam ke&em"m&"nan( Orang meng"k%t" !an
mem&er/a-a" ke&em"m&"nan k"ta0 karena k"ta mem"l"k" "ntegr"tas -akn" 1 ket%l%san0
ke'%'%ran0 k)m"tmen0 tangg%ng 'a9a$0 keset"aan0 kesalean !an kem%rn"an at"(
6( K%rangn-a ke&em"m&"nan !" antara )rang.)rang Kr"sten a!ala kr"s"s -ang &al"ng
ga9at0 &engar% kesalean mas-arakat Kr"stenla -ang menaan la'%n-a k%asa
ke'aatan !" k)ta.k)ta !ang $angsa.$angsa( K%rangn-a &ara &em"m&"n Kr"sten -ang
r)an"0 e#ekt"# !an k%at sangat melemakan kesangg%&an k"ta %nt%k $ertaan
mela9an kek%atan "$l"s( Ak"$atn-a akan sangat mer%sak( Amsal 44144 men-atakan
&engar% -ang $a"k !ar" &ara 9arga negara -ang sale men-e$a$kan se$%a k)ta
akan makm%r teta&" ke$e'atan aklak !ar" )rang #as"k men!)r)ngn-a ke ara
kemer)s)tan( Dalam Amsal 6816 A B"la ter!a&at ke$%s%kan aklak !" !alam se$%a
$angsa maka &emer"ntan-a !engan m%!a akan r)$)B teta&" a!an-a &ara &em"m&"n
-ang '%'%r !an $"'aksana ter!a&at kemanta&an(
3( Pem"m&"n.&em"m&"n -ang !"&"l" Alla a!ala mereka -ang mem&er/a-a" Alla0
-ang meng"k%t" !an taat &a!aN-a(
?( Sem%a -ang k"ta alam" a!ala kesem&atan %nt%k melat" ke&em"m&"nan0 teta&" k"ta
&erl% meng"n!ar" !%a kesalaan -ang !"$%at M%sa !alam &angg"lann-a %nt%k
mem"m&"n $angsan-a( <4> M%sa $er&"k"r $a9a kesa!arann-a akan ke$%t%an
&em$e$asan %matn-a s%!a /%k%& !an "a men'a!" s)m$)ng !an terlal% &er/a-a !"r"(
<6>( Ket"ka Alla memangg"ln-a %nt%k 'a!" &em"m&"n0 M%sa !"$el)kkan ke&a!a
ekstr"m -ang $ertentangan !an !"l%m&%kan )lr rasa ket"!ak/aka&an(
C( Pela'aran !ar" Neem"a a&a&%n 'en"s &ela-anan -ang k"ta ren/anakan0 &ent"ng %nt%k
men-el"!"k" !%l% la!ang -ang akan !"gara& "t% se$el%mn-a(
2( Yang men'a!" &engalang %nt%k $ert"n!ak $%kanla mel"at kes%karan.kes%karan
-ang a!a mela"nkan t"!ak !a&at mel"at s%m$er.s%m$er !a-a $ag" menga!a&"n-a(
Dan s%m$er !a-a -ang &al"ng !ekat a!ala se)rang &em"m&"n -ang ma% ma'% ter%s
sekal"&%n menga!a&" kes%karan.kes%karan(
5( Pem"m&"n -ang $a"k t"!ak ke/an!%an ker'a ata% keran'"ngan ker'a( Mereka $eker'a
keras tan&a !"&eram$a )le &eker'aan "t% sen!"r"0 mereka t"!ak tak%t akan &eker'aan(
Mereka t"!ak tak%t %nt%k mem$ag" &eker'aan( Sese)rang &em"m&"n -ang $a"k mel"at
&eker'aan se$aga" sarana %nt%k men/a&a" s%at% sasaran -ang "st"me9a( N"la"
&eker'aan !"n"la" !ar" ke&ent"ngann-a !alam men/a&a" sasaran "t%(
8( Sama se&ert" Neem"a k"ta "!%& &a!a :aman -ang men%nt%t k"ta agar
mem&erl"atkan ke$eran"an melal%" kelak%an !an &erkataan k"ta( Barangkal" akan
men)l)ng $"la k"ta men-a!ar" $a9a ke$eran"an -ang se'at" $%kanla al t"!ak
a!an-a ketak%tan0 mela"nkan al melak%kan a&a -ang !"keen!ak" Alla sekal"&%n
k"ta tak%t0 gel"sa0 !an !"sak"t"(
E( Pem"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas -akn" Ket%l%san at"0 kesalean0 ke$enaran0
ke'%'%ran0 keset"aan !an kem%rn"an at" akan !"ter"ma !an !"&er/a-a !an !a&at
melak%kan $an-ak al( Se$al"kn-a &em"m&"n -ang k%rangH t"!ak mem"l"k" "ntegr"tas
akan k%rang !"&er/a-a !an sangat se!"k"t !an $akan t"!ak $"sa melak%kan a&a.a&a(
47( Pem"m&"n -ang mem"l"k" "ntegr"tas t"!ak akan mem&an tera!a& /)$aan !alam
$ent%k a&a&%n m"saln-a kek%asaan0 arta0 &%'"an -ang $erle$"an serta ken"kmatan.
ken"kmatan $a!an"a(
DATAR PUSTAKA
4( Em I%l Fa'r"0 Rat% A&r"l"a Sen'a0 Kamus 6en+ka# 0ahasa ,ndonesia0 <D"#a P%$l"ser>
6( Fran/es essel$e"n0 Marsall G)l!sm"t0 R"/ar! Be/kar!0 Gr+anisasi :asa *e#an0
<JakartaB PT( EleD Me!"a K)m&%t"n!)0 4EE5>
3( An!reas B( S%$ag-)0 Sabda *alam Ka"a Persia#ann/a0 <Ban!%ngB Ya-asan Kalam
H"!%&0 6777>
?( An!reas B( S%$ag-)0 Sabda *alam Ka"a Pen/am#aiann/a0 <Ban!%ngB Ya-asan Kalam
H"!%&0 6777>
C( P(H(P)%90 raian Sin+ka" %en"an+ Homile"ik0 <Ban!%ngB Ya-asan Kalam H"!%&0 6772>
2( James Braga0 Cara :em#ersia#kan Kho"bah0 <Gan!%m Mas0 6772>
5( I/9e" G( In!ra0 8 Prinsi# %afsir Alki"ab0 <Ban!%ngB Ya-asan Kalam H"!%&0 6777>
8( G)r!)n D( Fee F D)%glas St%art0 Hermeneu"ik 5 0a+aimana :enafsirkan ;irman
%uhan *en+an %e#a"0 <Gan!%m Mas0 6772>
E( Hasan S%tant)0 Hermeneu"ik 5 Prinsi# dan :e"ode Penafsiran Alki"ab0 <MalangB
Sem"nar" Alk"ta$ As"a Tenggara0 6776>
47( D)n L( F"ser0 Pra Hermeneu"ik0 <Gan!%m Mas0 6774>
44( R"/k +arren0 :e"ode Pemahaman Alki"ab 1an+ *inamis0 <Y)g-akartaB An!"0 4EEC>
46( James Braga0 Cara :enelaah Alki"ab0 <Gan!%m Mas0 677C>
43( Tr" Ka!ars"l)0 :odel Al"erna"if 6a"ihan Kho"bah0 <Y)g-akarta0 An!"0 677?>
4?( Ignat"%s On!%k)0 M)!%l Ke&em"m&"nan0 Ya-asan B"na Darma Salat"ga0 6777
4C( M-r)n R%s0 Pem"m&"n Bar%0 Ya-asan Peka$aran In'"l Imman%el0 Jakarta0 4EE3
42( D(L( Baker0 Jan'" T%an !an Ja9a$an K"ta0 Persek%t%an Pem$a/a Alk"ta$0 Jakarta0 4EE4
45( D"/k I;ers)n0 Pela-anan T"m0 Har;est P%$l"/at")n H)%se0 4EE3(
48( Mar"l-n K%n: F *ater"ne S/ell0 Em&at T)k) Alk"ta$0 Perkantas0 Jakarta0 4EE4
4E( J)n +"te0 Ke&em"m&"nan Yang Han!al0 Ya-asan Kalam H"!%&0 Ban!%ng0 4EEC(
67( D)%glas *)nnell-0 Dan"el Teta& Sale D" Tenga Sek%lar"tas0 Perkantas0 Jakarta0 4EEC
64( Ol";er M* Maan0 Gem$ala Jemaat Yang S%kses0 S"n)!e GBI0 6776(
66( R)$$- I( *an!ra0 Lan!asan Pa/% Ke&em"m&"nan0 Gl)r"a Gra##a0 677?(
63( M-les M%nr)e0 Te S&"r"t )# Lea!ers"&0 Imman%el0 6772(
6?( Larr- Kee#a%;er0 55 Ke$enaran Yang Hak"k" Dalam Pela-anan0 Me!"a In'"l Kera'aan(
6C( Sen!'a-a0 Ke&em"m&"nan Kr"sten0 Ka"r)s0 677?(
62( Je## Hamm)n!0 Ke&em"m&"nan Yang S%kses0 Metan)"a0 6773
65( Bam$ang Y%!)0 H)9 t) Be/)me A *r"st"an Lea!er0 Ya-asan An!" 06772
68( J)n *( MaD9ell0 Lea!ers"&0 Imman%el0 677C
LAMPIRAN