Você está na página 1de 1

HOGESCHOOL GENT HABE - Academiejaar 2006-2007: tweede zittijd

Zaterdag 01 september 2007 (09.00 tot 11.00 uur) - Examen Inleiding boekhouden

Naam student: __________________________________________________________________

Nummer student: _________________________ (nummer studentenkaart)

ALGEMENE RICHTLIJNEN
1) Naar de plaats waar het examen wordt opgelost mag enkel schrijfgerief en de studentenkaart
meegenomen worden. Geen andere zaken!
2) Tenzij anders wordt vermeld, moet(en) bij elke opgave de journaalpost(en) aangegeven worden. Deze
zal of zullen pas als correct aangemerkt worden als aan volgende acht voorwaarden cumulatief is
voldaan: de juiste rekeningen zijn gedebiteerd en gecrediteerd, voor de juiste bedragen, daarbij wordt
telkens de naam van de rekening vermeld, als daarbij de juiste rekeningnummers zijn gebruikt tot op
twee cijfers (worden er meer opgegeven, dan dienen deze hoe dan ook volledig juist te zijn), een
beknopte omschrijving van de journaalpost wordt gegeven die de verrichting kernachtig omschrijft,
eerst de te debiteren rekeningen opgegeven worden en daarna de te crediteren rekeningen en tussen
beide het woordje aan voorkomt, de euro tot op twee cijfers na de komma (cijfers plaatsen na
verticale extra lijn in kolom Debet en Credit) wordt gegeven en dit alles net wordt opgetekend.
3) De onderneming is een volledig B.T.W. belastingplichtige met recht op aftrek. Behalve indien anders
aangegeven, bedraagt het toepasselijk B.T.W. percentage 21 procent en is alle B.T.W. op aankopen
volledig terugvorderbaar (tenzij art. 45, 2 of 3 W.B.T.W. van toepassing is). Alle opgegeven
bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij dit expliciet anders wordt vermeld.
4) Alle aankopen en verkopen van de onderneming worden eerst over leveranciers en klanten geboekt.
5) Op alle additionele kosten bij aan- en verkopen dient B.T.W. gerekend te worden.
6) Het boekjaar van de onderneming valt samen met het kalenderjaar.
7) Alle verrichtingen worden geboekt met splitsing van de rekeningen aankopen en verkopen. Voor de
additionele kosten wordt een 74-rekening gebruikt bij verkopen.
8) Het gebruik van een rekeningenstelsel is verboden.
9) Het gebruik van een rekenmachientje, onder welke vorm ook (uurwerk, GSM, ) is verboden.
10) In het jaar van de verkoop van materile vaste activa, wordt niet meer afgeschreven op deze activa.
11) Het opgaveblad moet mee afgegeven worden. Het opgaveblad en alle afgegeven bladen moeten de
naam van de examinandus vermelden. Alle bekomen bladen moeten afgegeven worden. Elke
examinandus moet op een lijst vooraan in het lokaal zijn naam vermelden en de handtekening plaatsen.
De student dient examen af te leggen in het lokaal dat aangegeven is ad valvas . Indien n van de
vermelde regels niet strikt wordt toegepast, geeft dit onmiddellijk aanleiding tot de score nul op twintig.
12) De vragen dienen opgelost te worden op het ter beschikking gesteld journaalblad in volgorde van de
opgave. Bij het uitschrijven van de oplossing wordt geen potlood of rood gehanteerd.
13) Tenzij anders gesteld, gebeuren alle verrichtingen met Belgische tegenpartijen.
14) Tenzij anders vermeld, doet de onderneming nit aan maandelijkse resultaatbepaling.
15) Indien de opgave niet anders aangeeft, worden alle verrichtingen afgehandeld in euro.
16) De lidstaten van de Europese Unie zijn deze op datum van het examen.

JOURNALISEER
1) We ontvangen een elektriciteitsfactuur voor de afgelopen maand van 600 EUR. Boek de ontvangst van
de aankoopfactuur. [52-1]
2) We kopen handelsgoederen aan bij een Nederlandse klant voor 13.300 EUR. We krijgen een financile
korting van 300 EUR en een commercile korting van 3.000 EUR. Boek de ontvangst van deze factuur.
[54-1]
3) Wij deponeren 5.000 EUR uit onze kas bij onze bank. Wij noteren deze verrichting op ons kasblad.
Boek deze verrichting van het kasblad. [98-1]
4) Wij huren boeken uit de bibliotheek omrent het schrijven van software in .NET. De bibliotheek rekent
ons daarvoor een som aan van 15 EUR omdat wij een commercile onderneming zijn. De bibliotheek is
een instelling die geen winstoogmerk heeft en die de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden
uitsluitend gebruikt tot dekking van de kosten ervan. Boek de ontvangst van het bewijsstuk van de
aanrekening. [44-6]
5) We kopen handelsgoederen aan voor 10.000 EUR. Boek de ontvangst van deze factuur.
6) Een klant dient ons nog 3.300 EUR te betalen. Hij betaalt ons 3.000 EUR omdat hij zich in de
voorwaarden bevindt om 300 EUR financile korting toe te eigenen. Boek de ontvangst van het
overeenstemmende bankrekeninguittreksel. [82-1]
7) Wij krijgen een aankoopfactuur van het transportbedrijf dat instaat voor het uitvoeren van onze
handelsgoederen tot bij onze klanten. Deze factuur bedraagt voor de afgelopen maand 2.000 EUR.
Boek de ontvangst van deze aankoopfactuur. [78-1]
8) Bij het begin van het boekjaar is een schuld aan vakantiegeld bedienden geboekt van 10.000 EUR. In
juni betalen we het vakantiegeld van onze bedienden: 7.000 EUR. De bruto bezoldigingen van de
bedienden gedurende het boekjaar bedragen 100.000 EUR. Het maximumpercentage voor de schuld
wegens vakantiegeld bedienden bedraagt 20 procent. Boek de inventarisverrichting op het einde van
het boekjaar. [51-2]
9) Wij hebben een wisselbrief verdisconteerd via clintendisconto van 50.000 EUR. Op de vervaldag
betaalt de betrokkene niet. De bank haalt het bedrag meteen van onze bankrekening. Boek de ontvangst
van het rekeninguittreksel en boek tevens de overeenstemmende journaalpost van de wisselverrichting
bij ongunstige afloop. Boek dit in n journaalpost [82-2]
10) Op het einde van het boekjaar heeft onze bankrekening een negatief saldo van 123.853,60 EUR. Boek
de eventueel noodzakelijke journaalpost. [86-2]
11) De onderneming past de maandelijkse resultaatbepaling toe. De afschrijvingen op de materile vaste
activa voor de lopende maand worden geboekt en deze bedragen 45.540 EUR. Boek de
overeenstemmende journaalpost. [73-3]
12) Wij ontvangen een factuur van onze aannemer die het dak van ons gebouw (dat ons bezit is) herstelde.
De factuur bedraagt 800 EUR. Boek de ontvangst van deze aankoopfactuur.
13) We verkochten gedurende het boekjaar uitzonderlijk een materieel vast actief (een machine) dat we
aankochten voor 10.000 EUR en een boekwaarde heeft bij het begin van het boekjaar van 4.000 EUR
voor 3.000 EUR. De verkoopfactuur werd geboekt tijdens het boekjaar. Boek nu de
regularisatiejournaalpost. [63-2]
14) Wij huren een magazijn voor de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen.
Deze maand ontvangen we een factuur voor de huur van 2.000 EUR. Boek deze aankoopfactuur. [2-44]
15) Wij boeken onze verzekeringen via de methode van de maandelijkse resultaatbepaling. Voor deze
maand wordt de verzekeringskost geraamd op 3.700 EUR. Boek de overeenstemmende journaalpost.
[63-3]
16) We krijgen onze jaarlijkse subsidie van 500 EUR van de gemeente omdat we 10 procent van onze
werknemers overtuigd hebben met de fiets naar het werk te komen. Boek het bankuittreksel waaruit dit
blijkt.
17) De loonstaat van de vorige maand hebben we ontvangen van ons sociaal secretariaat en we hebben
deze geboekt. En van onze werknemers werd veroordeeld tot betaling van een schuld door
beslaglegging op het loon. Wij dienen nu 300 EUR over te maken van het loon van de betrokkene aan
zijn schuldeiser. Boek de betaling. [40-2]
18) Ons sociaal secretariaat rekende ons voor de voorbij maand een ereloon aan van 200 EUR. Ze
factureert ons deze kost los van alle andere verrichtingen. Boek de ontvangst van deze aankoopfactuur.
[50-2]
19) Onze advocaat heeft gedurende het boekjaar een zaak afgehandeld. Hij heeft echter zijn ereloonstaat
nog niet toegestuurd. We ramen evenwel dit ereloon op 3.000 EUR. Boek de overeenstemmende
inventarisverrichting. [0-30]
20) We hebben bij het begin van het boekjaar een voorraad gereed product van 10.000 EUR. Op het einde
van het boekjaar hebben we der een van 14.000 EUR. Boek de noodzakelijke inventarisverrichting.
[08-3]