Você está na página 1de 2

GETXO

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA


ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIN,
POLTICA LINGSTICA Y CULTURA

ASISTENCIA A CLASE:

De acuerdo con la Resolucin de la Viceconsejera de Educacin sobre la
organizacin del curso en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Pas Vasco, la asistencia a clase
es obligatoria.
- Los alumnos y alumnas oficiales debern asistir a clase con puntualidad.
- El nmero mximo de ausencias injustificadas permitidas ser del 23% del
total de horas de clase que se impartan a lo largo del curso acadmico.
- Las listas de los alumnos o alumnas que hayan llegado a la mitad de las
faltas permitidas (15 horas) se publicarn peridicamente en los tablones de
anuncios de la EOI.
- Cuando lleguen al mximo citado del 23% (30 horas), se les notificar por
escrito.
- Las consecuencias que se derivan para el alumnado oficial si llega al total
de faltas injustificadas son la prdida del derecho a seguir asistiendo a clase,
aunque no pierde el derecho a examinarse con el grupo en que se matricul,
y la prdida de la prioridad en la siguiente matrcula oficial en ese idioma.

-La justificacin de las faltas de asistencia del alumnado mayor de edad
deber ser realizada por ese mismo alumnado mediante la presentacin de
documentos justificativos similares a los exigidos en cualquier relacin
laboral.
- La justificacin de las faltas de asistencia del alumnado menor de edad
deber ser realizada por sus padres, madres o representantes legales
atenindose al Decreto 201/2088 por el que se regulan los derechos y
deberes de los alumnos y alumnas de centros docentes no universitarios de la
CAV.GETXO


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIN,
POLTICA LINGSTICA Y CULTURA


ESKOLETARA JOATEA:

Hezkuntza Sailburuordeak Euskadiko Hizkuntza Eskola Ofizialetako
ikasturtearen antolamenduari buruz hartutako erabakiaren arabera, eskoletara joatea
derrigorrezkoa da.
- Ikasle ofizialek eskoletara ordu-orduan joan behar dute.
- Onartuko den arrazoirik gabeko hutsen gehienezko kopurua ikasturtean zehar
ematen diren eskola orduen % 23 izango da.
- Kopuru horren erdira (15 ordu) heltzen diren ikasleen zerrendak periodikoki
argitaratuko dira HEOko iragarki tauletan.
- Ikasleak gehienezko kopurura, eskola orduen % 23ra (30 ordu), heltzen direnean,
idatziz jakinaraziko zaie.
- Gehienezko kopurura heltzeak ondorio hauek ekarriko dizkie ikasle ofizialei:
eskoletara joaten jarraitzeko eskubidea galtzea, azterketak matrikulatu zeneko
ikastaldearekin egiteko eskubidea galtzen ez duten arren; eta hizkuntza horretan
hurrengo matrikula ofiziala egitean lehentasuna galtzea.
- Adinez nagusiak diren ikasleen hutsen justifikazioa ikasleak berak egin behar du,
horretarako edozein lanpostutan eskatu ohi diren ziurtagiriak edo antzekoak aurkeztu
behar dituelarik.
- Adingabeko ikasleentzarako haien gurasoek edo legezko ordezkariek 201/2008
Dekretua Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako
ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona justifikazioa egin behar dute.

Interesses relacionados