Você está na página 1de 9

E{·`§ ]b§ g_mOñ` VX²^md{ g Xw]©b:, Vñ_mV E{·`§ àím§gpÝV X¥T§ amîQ>­ Y_©ûÀm ohV¡ofÊm:!

[m¡f H¥$. 4, ímH{$ 1930


14 OmZ{dmar 2009

gmW© lr_X²^½mdV½mrVm!

Nation and _H$ag§H«$m§VrÀ`m


Nationalism. hmoX©H$ ímw^{ÀN>m!
2
´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉ:! AÉeÉ zÉÉÍsÉuÉÉWûlÉ zÉMåü 1930

_Zm{½mV! xÉuÉïkÉÉËUlÉÉqÉ xÉÇuÉixÉU mÉÉæwÉ M×üwhÉ 4 , AjÉÉïiÉ qÉMüU xÉÇ¢üqÉhÉ ,


qÉMüU xÉÇ¢üÉÇiÉÏ. AÉeÉcrÉÉcÉ ÌSuÉzÉÏ xÉÔrÉï AÉmÉsÉå SͤÉhÉ qÉÉaÉï¢üqÉhÉ
xÉÇmÉuÉÔlÉ E¨ÉUÉrÉhÉÉcÉÉ AÉUÇpÉ MüUiÉÉå AxÉå qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå. aÉÉUPûuÉhÉÉUÏ
jÉÇQûÏ AÉÍhÉ AÇkÉÉU rÉÉÇcÉÉ lÉÉzÉ MüÂlÉ uÉxÉÇiÉ GiÉÑ AÉÍhÉ irÉÉ
mÉÉPûÉåmÉÉPû rÉåhÉÉ~rÉÉ EiÄTÑüÎssÉiÉ qÉlÉÉåuÉרÉÏcÉÏ ,LMüÉ lÉurÉÉ AÉzÉåcÉÏ cÉÉWÒûsÉ SåiÉÉå.

½É zÉÑpÉ ÌSuÉzÉÏ AZÉÇQû AÉÍhÉ oÉsÉzÉÉsÉÏ AzrÉÉ pÉÉUiÉuÉwÉÉïcÉå , ÌWÇûSÒxjÉÉlÉÉcÉå xuÉmlÉ EUÉzÉÏ oÉÉVûaÉhÉÉ~rÉÉ qÉÉfrÉÉ
SåzÉoÉlkÉÑ-pÉÌaÉlÉÏ , kÉqÉïoÉlkÉÑ-pÉÌaÉlÉÏÇcrÉÉ WûÉiÉÉiÉ WûÉ mÉÌWûsÉÉ AÇMü SåiÉÉlÉÉ AirÉÇiÉ AÉlÉÇS WûÉåiÉ AÉWåû.

uÉåS , xÉÉÌWûirÉ, MüsÉÉ, rÉÉåaÉ, iÉiuÉ¥ÉÉlÉ, ÌuÉÌuÉkÉ zÉÉx§Éå, GÌwÉ, qÉWûÌwÉï, rÉÉå®å, xÉÌWûwhÉÑiÉÉ, qÉÉlÉuÉiÉÉ rÉÉlÉÏ iÉVûmÉiÉ PåûuÉsÉåsrÉÉ
AÉmÉsrÉÉ pÉÉUiÉuÉwÉÉïsÉÉ LMü E¨ÉÑÇaÉ, eÉÉeuÉsrÉ pÉÔiÉMüÉVû AÉWåû. rÉÉ AÉmÉsrÉÉ mÉÑhrÉpÉÔ, qÉÉiÉÚpÉÔqÉkÉÏsÉ eÉaÉÉiÉÏsÉ AÌiÉmÉëÉcÉÏlÉ
AzrÉÉ xÉÌWûwhÉÑ ÌWÇûSÒxÉÇxMÚüiÉÏ xÉqÉÉåU mÉÔuÉÏï MükÉÏWûÏ lÉuWûiÉÏ AzÉÏ AÉuWûÉlÉå EpÉÏ AÉWåûiÉ.

AÉxÉåiÉÑ ÌWûqÉÉcÉsÉ rÉÉ AÉmÉsrÉÉ mÉÑhrÉpÉÔqÉÏiÉ eÉlqÉ bÉåuÉÔlÉ mÉëaÉiÉ fÉÉsÉåsrÉÉ AÉmÉsrÉÉ ÌSurÉ AÉÍhÉ pÉurÉ ÌWÇûSÒ xÉÇxM×üiÉÏsÉÉ
AÉmÉsrÉÉ ½É qÉÉiÉÚpÉÔqÉÏiÉcÉ mÉÉUiÉǧrÉÉWÕûlÉWûÏ Mü¹SÉrÉMü AzrÉÉ SWûzÉiÉuÉÉS, eÉÉÌiÉmÉÉÌiÉcÉå-pÉÉwÉÉpÉÉwÉÉÇcÉå-mÉëÉÇiÉÉmÉëÉÇiÉÉÇcÉå ¤ÉÑSì
UÉeÉMüÉUhÉ, oÉVûeÉoÉUÏlÉå-sÉÉsÉÑcÉ SÉZÉuÉÔlÉ ÄTüxÉuÉÔlÉ MåüsÉÏ eÉÉhÉÉUÏ kÉqÉÉïÇiÉUhÉå, irÉÉsÉÉ ÌuÉÍzɸ ÌuÉcÉÉUÉÇcÉå UÉeÉMüÉUhÉÏ ,
qÉÉkrÉqÉå rÉÉlÉÏ ÌSsÉåsÉÉ mÉÉÌPÇûoÉÉ rÉÉqÉÑVåû SåzÉ mÉÉåZÉÂlÉ ÌlÉbÉiÉ AÉWåû . SåuÉÏ-SåuÉiÉÉ, xuÉÉiÉǧrÉsÉžÉiÉÏsÉ sÉÉåMüqÉÉlrÉ ÌOûVûMü,
xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU xÉÉuÉUMüUÉSÏ iÉxÉåcÉ SåzÉÉcrÉÉ CÌiÉWûÉxÉiÉÏsÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉÇcÉå ÌuÉQÇûoÉlÉ AÉÍhÉ ÌuÉMÚüiÉ xuÉÂmÉÉiÉÏsÉ xÉÉSUÏMüUhÉ
rÉÉlÉÏ ÌWÇûSÒxÉqÉÉeÉÉcÉÉ oÉÑήpÉåS MüÂlÉ AlrÉ kÉqÉÉïÇcÉå ESĘ́ÉMüUhÉ MüUhrÉÉcÉÉ MÑüÌOûsÉ QûÉuÉ MüÉWûÏ zÉÌ£ü MüUÏiÉ AÉWåûiÉ.
zÉÉÇiÉiÉÉÌmÉërÉ ÌWÇûSÒxÉqÉÉeÉÉuÉU erÉÉ erÉÉ rÉÉåaÉå AÉbÉÉiÉ MüUiÉÉ rÉåCsÉ , qÉaÉ iÉå ÌWÇûSÒ ÌuÉUÉåkÉÏ MüÉrÉSå AxÉÉåiÉ, ÌuÉUÉåkÉÏ AÉuÉÉeÉ
EPûÌuÉhrÉÉoɬsÉ irÉÉÇcrÉÉuÉU sÉÉSsÉåsrÉÉ AuÉÉxiÉuÉ AÌiÉUåMüÐ ZÉÉåšÉ lÉæÌiÉMüiÉåcÉå SQûmÉhÉ AxÉÉå ÌMÇüuÉÉ ÌWÇûSÒxÉqÉÉeÉÉcrÉÉ
ÌWûiÉÉxÉÉPûÏ MüÉqÉ MüUhÉÉ~rÉÉ xÉÇaÉPûlÉÉÇuÉUÏsÉ oÉÇSÏ AxÉÉå. AzrÉÉ YsÉÑmirÉÉ uÉÉmÉÂlÉ erÉÉ erÉÉ mÉëMüÉUå ÌWÇûSÒÇqÉkrÉå SÒÌWûcÉÏ oÉÏeÉå
UÉåuÉiÉÉ rÉåiÉÏsÉ iÉÉå iÉÉå WûjÉMÇüQûÉ uÉÉmÉÂlÉ oÉWÒûxÉÇZrÉ AxÉhÉÉ~rÉÉ rÉÉ SåzÉÉcrÉÉ lÉÉaÉËUMüÉÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉcÉ mÉÑhrÉpÉÔ qÉkrÉå AxÉWûÉrrÉ
LMüÉMüÐ mÉÉQûhrÉÉcÉå wÉQûrÉÇ§É AÉZÉsÉå eÉÉiÉ AÉWåû, irÉÉÇcrÉÉ xuÉiÉ:crÉÉcÉ SåzÉÉiÉ mÉUMåü PûUuÉÔ mÉÉÌWûsÉå eÉÉiÉ AÉWåû.mÉUÇiÉÑ qÉsÉÉ
ZÉɧÉÏ AÉWåû MüÐ AÉmÉhÉ xÉuÉï rÉÉ MüwOèSÉrÉMü AÇkÉ:MüÉUqÉrÉ uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉÔlÉ mÉÑlÉÂijÉÉlÉ MüÂlÉ EeeuÉsÉ AzrÉÉ
pÉÌuÉwrÉMüÉVûÉMüQåû eÉÉåqÉÉlÉå fÉåmÉ bÉåhÉÉU AÉWûÉåiÉ.

irÉÉcÉ mÉërɦÉÉiÉÏsÉ LMü ZÉÉUÏcÉÉ uÉÉOûÉ qWûhÉÑlÉ AÉmÉhÉ rÉÉ sÉåZÉÉÇMüÉDzÉUå, AÉmÉsÉÉ aÉÉæUuÉzÉÉsÉÏ CÌiÉWûÉxÉÉcÉÉ uÉÉUxÉÉ
AxÉÔlÉWûÏ, irÉÉmÉÑRåû EpÉÏ PûÉMühÉÉUÏ AÉuWûÉlÉå AÉÍhÉ irÉÉ AÉuWûÉlÉÉÇcÉÉ qÉÑMüÉoÉsÉÉ MüUhÉÉU AÉWûÉåiÉ. AlÉÉxÉ£ü, ÌlÉUWÇûMüÉUÏ, kÉærÉï
AÉÍhÉ EixÉÉWû rÉÉÇlÉÏ rÉÑ£ü, MüqÉÉïiÉÏsÉ rÉzÉÉmÉrÉzÉÉlÉå qÉlÉÉcÉÉ xÉqÉiÉÉåsÉ lÉ RûVûhÉÉUÉ AzrÉÉ xÉÉÎiuÉMü MüiÉÉï rÉÉ lÉÉirÉÉlÉå rÉÉiÉ
xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåuÉÔrÉÉ.

ÌWÇûSÒ xÉqÉÉeÉÉsÉÉ mÉÔuÉÉïmÉÉU zÉÉmÉ AÉWåû iÉÉå xɪÒhÉÌuÉMÚüiÉÏcÉÉ, AÌiÉxÉWûlÉzÉÏsÉiÉÉ, AÌiÉxÉÌWûwhÉÑiÉÉ WûÉWûÏ LMü SÒaÉÑïhÉ WûÉåuÉÑlÉ
eÉÉiÉÉå.
SÒxÉUÉ zÉÉmÉ AÉWåû SÒWûÏcÉÉ: WûU mÉëxÉÇaÉÏ UÉeÉÉ mÉÉåUxÉ AxÉÉå, MüÐ UÉeÉÉ SÉÌWûU AxÉÉå, MüÐ SåuÉÌaÉËUcÉå rÉÉSuÉ AxÉÉåiÉ, rÉÉ
SÒWûÏqÉÑVåûcÉ ÌWÇûSÒÇcrÉÉ oÉuWÇûzÉÏ UÉeÉuÉOûÏ MüÉåxÉVûsrÉÉ.
ÌiÉxÉUÉ zÉÉmÉ AÉWåû eÉÉÌiÉpÉåS mÉÉsÉlÉ: rÉÉqÉÑVåû AlrÉ kÉÍqÉïrÉÉÇlÉÉ aÉÚWûÍNûSìå ÌSxÉÑlÉ irÉÉiÉ AeÉÑlÉcÉ oÉÉåOåû bÉÉsÉÔlÉ ÄTüÉQûÉrÉcÉÏ
xÉÇkÉÏ ÍqÉVûiÉ eÉÉiÉå.
3
cÉÉæjÉÉ zÉÉmÉ AÉWåû: "PåûÌuÉsÉå AlÉÇiÉå iÉæxÉåcÉÏ UWûÉuÉå , ÍcɨÉÏ AxÉѱÉuÉå xÉqÉÉkÉÉlÉ." MüÉåhÉÏiÉUÏ CµÉUÏ AuÉiÉÉU rÉÉ pÉÔiÉsÉÉuÉU
eÉlqÉ bÉåCsÉ AÉÍhÉ rÉÉ §ÉÉxÉÉiÉÔlÉ AÉmÉsÉÏ qÉÑ£üiÉÉ MüUÏsÉ WûÉ AlÉÉMüsÉlÉÏrÉ AÉzÉÉuÉÉS, eÉÉå mÉërɦÉSåuÉÉcrÉÉ qÉÉaÉÉïiÉ AÉQûuÉÉ EpÉÉ
UÉWûiÉÉå.aÉÑsÉÉqÉ ÌaÉUÏiÉ WûÏ AÉlÉÇS qÉÉlÉÉrÉsÉÉ WûÉ ÍzÉMüuÉiÉÉå.
mÉÉcÉuÉÉ AÉÍhÉ xÉuÉÉïiÉ qÉyiuÉÉcÉÉ zÉÉmÉ AÉWåû iÉÉå qWûhÉeÉå lrÉÔlÉaÉÇQû AÉÍhÉ mÉUÉpÉÔiÉ qÉlÉÉåuÉÚ¨ÉÏcÉÉ. rÉÉ xÉuÉÉïÇuÉU AÉmÉhÉ
AÉmÉsrÉÉ mÉÑÌRûsÉ sÉåZÉ qÉÉÍsÉMüÉÇqÉkÉå eÉÂU oÉÉåsÉÔ , mÉUÇiÉÑ mÉÉcÉuÉÉ zÉÉmÉ WûÉ xÉuÉÉïiÉ pÉåSMü AÉÍhÉ AÇiÉ:MüÉVû AÉåRûuÉhÉÉUÉ
AÉWåû.irÉÉqÉÑVåû qÉlÉå qÉÑSÉïQû AÉÍhÉ eÉÉÍhÉuÉÉ oÉÉåjÉOû WûÉåiÉÉiÉ.

AÉeÉuÉU ÌoÉëOûÏzÉÉlÉÏ sÉÉaÉÔ MåüsÉåsrÉÉ qÉåMüÉåsÉå rÉÉcrÉÉ ÍzɤÉhÉmÉ®iÉÏiÉÔlÉ AÉÍhÉ xuÉÉiÉǧrÉÉlÉÇiÉUWûÏ AÉsÉåsrÉÉ xÉUMüÉUÉÇlÉÏ
ÌSsÉåsrÉÉ mÉÉœmÉÑxiÉMüÉiÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÌWÇûSÒÇcrÉÉ rÉjÉÉjÉï aÉÉæUuÉÉcrÉÉ aÉÉjÉÉ uÉaÉVÕûlÉ ÌWÇûSÒÇuÉU MüÉåxÉVûhÉÉ~rÉÉ AÉmɨÉÏÇcÉÉ , ÌWÇûSÒ
Wåû MüxÉå mÉUÉpÉÔiÉ AÉWåûiÉ Wåû SzÉïuÉhÉÉUÉ CÌiÉWûÉxÉcÉ ÍzÉMüuÉsÉÉ aÉåsÉÉ. eÉhÉÑMüÉWûÏ xÉqÉëÉOû AzÉÉåMüÉcrÉÉ uÉæpÉuÉzÉÉsÉÏ MüÉVûÉ lÉÇiÉU
(CxÉuÉÏxÉlÉÉ mÉÑuÉÏï ÌiÉxÉ~rÉÉ zÉiÉMüÉlÉÇiÉU) qÉkÉsÉÉ CÌiÉWûÉxÉ bÉQûsÉÉcÉ lÉÉWûÏ. zÉMüMüiÉåï zÉÉÍsÉuÉÉWûlÉ,ÌuÉ¢üqÉÉÌSirÉ rÉÉÇcÉå lÉÉuÉ WûÏ
MüÉåhÉÏ aÉÉæUuÉÉlÉå bÉåhÉÉU lÉÉWûÏ rÉÉcÉÏ iÉeÉÌuÉeÉ MåüsÉÏ eÉÉiÉå. UÉeÉÉ ÌuÉ¢üqÉÉÌSirÉÉcÉÏ AÉåVûZÉ qWûhÉeÉå "ÌuÉ¢üqÉ AÉÍhÉ uÉåiÉÉVû "!
iÉÉå qWûhÉeÉå LMü SÇiÉMüjÉÉ ÌMÇüuÉÉ mÉUÏMüjÉÉ oÉlÉÔlÉ eÉÉiÉÉå. zÉiÉMüÉlÉÑzÉiÉMåü zÉMü , WÒûhÉ,AUoÉ OûÉåtrÉÉÇcÉÉ mÉÉQûÉuÉ MüÂlÉ ÍxÉÇkÉ
mÉëÉÇiÉÉiÉÔlÉ 700-1000 AzÉÏ iÉÏlÉ zÉiÉMåü AÉ¢üqÉMüÉÇlÉÉ UÉåZÉÑlÉ kÉUsÉå iÉå MüÉrÉ ÌWÇûSÒ mÉUÉpÉÔiÉ WûÉåiÉå qWûhÉÑlÉ ÌMü MüÉrÉ ? AWûÉå ,
ÌoÉëÌiÉzÉÉÇcÉå UÉerÉWûÏ AuÉbrÉÉ 150 uÉwÉÉïÇcÉå WûÉåiÉå irÉÉuÉÂlÉ 300 uÉwÉåï WûÉ MüÉsÉZÉhQû ÌMüiÉÏ qÉÉåPûÉ AÉWåû Wåû sɤÉÉiÉ rÉåCsÉ.
cÉÉsÉÑYrÉ, MüSÇoÉ,UÉ·íMÑüOû CirÉÉSÏ UÉeÉxɨÉÉÇcÉÉ EssÉåZÉ MåüuÉVû LZÉÉ±É AÉåVûÏiÉ ÌMÇüuÉÉ sÉWûÉlÉzrÉÉ EiÉÉ~rÉÉiÉ MüÂlÉ
irÉÉlÉÇiÉU qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇcrÉÉ AÉ¢üqÉhÉÉÇcÉÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ aÉÉæUuÉ xÉÉÇaÉhÉÉ~rÉÉ , irÉÉÇcrÉÉ mÉëåqÉÉcÉå , UÉeÉMüÉæzÉsrÉÉcÉå SÉZÉsÉå
SåhÉÉ~rÉÉ UÉeÉuÉOûÏÇcÉÉ CÌiÉWûÉxÉ qÉÉ§É mÉÉlÉÉålÉmÉÉlÉ PûÉxÉÔlÉ pÉUsÉåsÉÉ AxÉiÉÉå. eÉhÉÑMüÉWûÏ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ AÉ¢üqÉMü AÉsÉå, irÉÉlÉÏ
mÉÉÌWûsÉå AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÏ ÎeÉÇMüsÉå AzrÉÉcÉ kÉiÉÏïcÉÉ AxÉiÉÉå.eÉhÉÑMüÉWûÏ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇlÉÏ , qÉWÇûqÉS ÌoÉlÉ MüÉÍxÉqÉ lÉå ÍxÉlkÉÑlÉSÏ
AÉåsÉÉÇQûsrÉÉlÉÇiÉU EpÉÉ ÌWÇûSÒxjÉÉlÉ AÉQûuÉÉ MüÂlÉ, jÉåOû UÉqÉåµÉUÉsÉÉcÉ eÉÉuÉÑlÉ irÉÉlÉÏ qÉÍzÉS oÉÉÇkÉsÉÏ AxÉå uÉÉOûÉuÉå CiÉYrÉÉ
MüqÉÉsÉÏcrÉÉ §ÉrÉxjÉmÉhÉå WûÉ CÌiÉWûÉxÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ eÉÉiÉÉå .rÉÉiÉ MüÉåPåûWûÏ ÌWÇûSÒÇcrÉÉ mÉUÉ¢üqÉÉcrÉÉ aÉÉjÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsrÉÉ MüÐ eÉaÉoÉÑQû
rÉåhÉÉU AxÉiÉå. ÌWÇûSÒÇcrÉÉ xÉaÉtrÉÉ aÉÉå¹Ï qWûhÉeÉå irÉÉlÉÏ ÌuÉÌuÉkÉ oÉÉSèzÉWûÉlÉÉ bÉÉiÉsÉåsrÉÉ qÉÑeÉ~rÉÉÇcrÉÉcÉ.mÉÑRûcÉÉ CÌiÉWûÉxÉ iÉU
ÄTü£ü AÉÍhÉ ÄTü£ü LMüÉ ÌuÉcÉÉUxÉUhÉÏcrÉÉcÉ ÌoÉëOûÏzÉÉÇÌuÉÂSèkcrÉÉ AÉÇSÉåsÉlÉÉÇcÉÉ. eÉhÉÑMüÉWûÏ CiÉU MüÉåhÉÏ sÉRûÉ ÌSsÉÉcÉ lÉÉWûÏ.

mÉëzhÉ WûÉ EUiÉÉå MüÐ ,rÉÉ xÉuÉÉïiÉÔlÉ WûÏ CiÉMüÐ WûeÉÉUÉå uÉwÉåï WûÉ ÌWÇûSÒkÉqÉï ÌOûMÑülÉ MüxÉÉ UÉWûÏsÉÉ? iÉÉå xÉÇmÉsÉÉ MüxÉÉ lÉÉWûÏ ?
irÉÉcÉÏ AuÉxjÉÉ AÉÌÄTëüMüÉ ÌMÇüuÉÉ qÉkrÉ-SͤÉhÉ AqÉåËUMåü mÉëqÉÉhÉå MüÉ fÉÉsÉÏ lÉÉWûÏ ? rÉÉcÉå MüÉUhÉ qWûhÉeÉå ÌWÇûSÒÇcrÉÉ PûÉrÉÏ
AxÉhÉÉUÏ mÉëcÉÇQû mÉÑlÉÂijÉÉlÉÉcÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ.xÉÇmÉÔhÉï mÉUÉpÉuÉ fÉÉsÉåsÉÉ AxÉiÉÉlÉÉWûÏ LZÉÉ±É ÌÄTüÌlÉYxÉ mɤrÉÉmÉëqÉÉhÉå UÉZÉåiÉÔlÉ EPÕûlÉ
fÉåmÉÉuÉhrÉÉcÉÏ AÇiÉaÉïiÉ , xÉÑmiÉ ¤ÉqÉiÉÉ. WûÏ qÉѬÉqÉcÉ AÉmÉsrÉÉ pÉÉuÉÏ ÌmÉžÉÇlÉÉ qÉÉÌWûiÉÏ SåhrÉÉmÉÉxÉÔlÉ uÉÇÍcÉiÉ PåûuÉsÉå
aÉåsÉå,xÉuÉïkÉqÉïxÉqÉpÉÉuÉ , xÉÌWûwhÉÑiÉåcÉå QûÉåxÉ mÉÉeÉÔlÉ mÉÉeÉÔlÉ ÄTü£ü irÉÉÇlÉÉcÉ xuÉkÉqÉïmÉÉsÉlÉÉ mÉÉxÉÔlÉ mÉUÉuÉÚ¨É MåüsÉå aÉåsÉå, irÉÉÇcÉÉ
oÉÑήpÉåS MåüsÉÉ aÉåsÉÉ. rÉÉcÉå ESÉWûUhÉcÉ ±ÉrÉcÉå fÉÉsÉå iÉU aÉfÉlÉÏcrÉÉ qÉWÇûqÉSÉcrÉÉ xÉÉåqÉlÉÉjÉÉuÉUÏsÉ mÉëÍxÉ® xuÉÉ~rÉÉ,
eÉhÉÑMüÉWûÏ sÉÉåhrÉÉiÉ xÉÑUÏ ÍzÉUÉuÉÏ iÉxÉÉ iÉÉå AÉsÉÉ AÉÍhÉ qÉÇÌSU sÉÑOÒûlÉ aÉåsÉÉ AzrÉÉ AÌuÉpÉÉïuÉÉiÉ ½É MüjÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ.

uÉÉxiÉÌuÉMü aÉfÉlÉÏcrÉÉ qÉWÇûqÉSÉlÉå mÉëoÉVû xÉælrÉÉxÉWû AaÉSÏ AOûÏiÉOûÏcÉÏ bÉÉåwÉhÉÉ MüÂlÉ ÌWÇûSÒÇcrÉÉ xÉÑmÉëÍxÉ® xÉÉåqÉlÉÉjÉ
qÉÇSÏUÉuÉU CxÉuÉÏ xÉlÉ 1026 qÉkÉÏsÉ oÉWÒûcÉÍcÉïiÉ cÉÉsÉ MåüsÉÏ MüÐ irÉÉuÉåVûÏ xÉÉæUÉ·í-aÉÑeÉUÉjÉ qÉkrÉå UÉerÉ MüUhÉÉUÉ UÉeÉÉ pÉÏqÉ
xuÉiÉ:crÉÉ pÉÏqÉ rÉÉ lÉÉuÉÉsÉÉWûÏ MüsÉÇMü sÉÉuÉÑlÉ LZÉÉ±É prÉÉQûÉxÉÉUZÉÉ UÉerÉ xÉÉåQÕûlÉ mÉVÕûlÉ aÉåsÉÉ.irÉÉqÉÑVåû irÉÉ xÉÇbÉOûÏiÉ
zÉx§ÉxÉ‹ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÏ xÉælrÉÉzÉÏ iÉÉåÇQû ±ÉrÉsÉÉ ÌWÇûSÒÇcÉå zÉx§ÉxÉ‹-urÉÔWûoÉ® xÉælrÉcÉ ÍzÉssÉMü UÉÌWûsÉå lÉuWûiÉå.AzrÉÉ ÌoÉMüOû
mÉëxÉÇaÉÏ xÉÉåqÉlÉÉjÉÉcrÉÉ mÉÑeÉÉUÏqÉÇQûVûÉlÉåcÉ mÉÑRûÉMüÉU bÉåuÉÔlÉ xÉÇU¤ÉhÉÉxÉÉPûÏ AÉeÉÑoÉÉeÉÑcrÉÉ ÌWÇûSÒ eÉlÉiÉåsÉÉ SåuÉxjÉÉlÉ AÉÍhÉ
kÉqÉïU¤ÉhÉÉxÉÉPûÏ ÍqÉVåûsÉ iÉå zÉx§É bÉåuÉÔlÉ rÉÉ , AxÉå EŠåiÉMü AÉuÉÉWûlÉ kÉÉQûsÉå. irÉÉxÉUzÉÏ sÉÉÇoÉÔlÉ sÉÉÇoÉÔlÉ xÉWûx§ÉÉuÉkÉÏ ÌWÇûSÒ
4
eÉlÉiÉÉ kÉÉuÉÑlÉ AÉsÉÏ. Wåû rÉÑ® MüÉåhrÉÉ UÉeÉÉ xÉÉPûÏ ÌMÇüuÉÉ uÉærÉÌ£üMü ÄTüÉrÉ±É xÉÉPûÏ sÉRûÉuÉrÉÉcÉå lÉuWûiÉå. iÉå ÌlÉpÉåïVû kÉqÉïrÉÑ® WûÉåiÉå
AÉÍhÉ iÉå sÉRûhÉÉUå ÌWÇûSÒ xuÉrÉÇxÉæÌlÉMü WûÉåiÉå. iÉå ÌWÇûSÒ xuÉrÉÇxÉæÌlÉMü MüÉåhÉÏ UhÉÍzÉͤÉiÉ , urÉÔWûoÉ® xÉælrÉ lÉuWûiÉå iÉU iÉÉå
AÉrÉirÉÉuÉåVûÏ LMüuÉOûsÉåsÉÉ , SåuÉ qÉxiÉMüÐ kÉÂlÉ ÎeÉuÉÉuÉU ESÉU WûÉåuÉÔlÉ sÉRûhÉÉUÉ ÌWÇûSÒ kÉqÉïuÉÏUÉÇcÉÉ LMü xÉqÉÑSÉrÉ WûÉåiÉÉ. Wåû
ÌWÇûSÒ kÉqÉïuÉÏU xuÉrÉÇxÉæÌlÉMü aÉfÉlÉÏcrÉÉ qÉWÇûqÉSÉcrÉÉ mÉëÍzÉͤÉiÉ xÉælrÉÉzÉÏ AWûÉåUÉ§É fÉÑÇeÉsÉå.qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ xÉælrÉ cÉRÕûlÉ rÉåiÉÉlÉÉ
iÉOûÉmÉrÉïÇiÉ , SåuÉÉsÉrÉÉcrÉÉ iÉOûÉuÉÂlÉ , zɧÉÔ SåuÉÉsÉrÉÉiÉ bÉÑxÉsrÉÉuÉU WûÏ rÉÉ mÉëZÉU ÌWÇûSÒ kÉqÉïuÉÏU xuÉrÉÇxÉæÌlÉMüÉÇcÉÉ xÉzÉx§É
mÉëÌiÉMüÉU cÉÉsÉÑcÉ WûÉåiÉÉ, SåuÉÉsÉrÉÉcrÉÉ mÉëÉÇaÉhÉÉiÉ,xÉpÉÉqÉÇQûmÉÉiÉ ÌWÇûSÒ rÉÉå®å SåWû PåûuÉiÉ WûÉåiÉå iÉxÉÉcÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ AÉ¢üqÉMüÉÇcrÉÉWûÏ
U£üÉcÉÉ xÉQûÉ mÉQûiÉcÉ WûÉåiÉÉ.AZÉåUÏxÉ qÉWÇûqÉSÉlÉå mÉÉQûÉuÉ MüÂlÉ xÉÉåqÉlÉÉjÉÉcÉÏ qÉÑiÉÏï ÄTüÉåQÕûlÉ oÉÑiÉÍzÉMülÉ (qÉÔiÉÏïpÉÇeÉMü) WûÏ
mÉSuÉÏ kÉÉUhÉ MåüsÉÏ.

iÉxÉåcÉ rÉÉ sÉÑOûÏcÉÏ ZÉoÉU ÍqÉVûiÉÉcÉ AlrÉ ÌWÇûSÒ eÉlÉiÉÉ cÉuÉiÉÉVÕûlÉ EPûsÉÏ AÉÍhÉ qÉÉVûurÉÉcÉÉ mÉUqÉÉU UÉeÉÉ pÉÉåeÉ sÉRûhrÉÉxÉ
UhÉÉiÉ EiÉUsÉÉ. irÉÉqÉÑVåû qÉÉVûurÉÉiÉÏsÉ qÉÉaÉï xÉÉåQÕûlÉ ÍxÉÇkÉ crÉÉ uÉÉVûuÉÇOûÉiÉÔlÉ ZÉQûiÉU, SÒSïzÉÉ WûÉåiÉ qÉWÇûqÉSÉsÉÉ aÉfÉlÉÏsÉÉ
mÉÉåWûÉåcÉÉuÉå sÉÉaÉsÉå. iÉåjÉå aÉåsrÉÉuÉU AuÉbrÉÉ 3-4 uÉzrÉÉïiÉ 1030 xÉÉsÉÏ iÉÉå qÉUhÉ mÉÉuÉsÉÉ.
rÉÉ xÉÇaÉëÉqÉÉiÉ mɳÉÉxÉ WûeÉÉU ÌWÇûSÒÇlÉÏ SåWû PåûuÉsÉÉ AxÉå qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ CÌiÉWûÉxÉMüÉU ÍsÉÌWûiÉÉiÉ. mÉUÇiÉÑ ÌWÇûSÒ xuÉrÉÇxÉåuÉMüÉÇcrÉÉ
mÉëZÉU ÌuÉUÉåkÉÉcÉÉ , irÉÉaÉÉcÉÉ aÉÉæUuÉzÉÉsÉÏ EssÉåZÉ qÉÉ§É zÉÉsÉårÉ CÌiÉWûÉxÉÉiÉ AÉRûVûiÉ lÉÉWûÏ. EssÉåZÉ rÉåiÉÉå ÄTü£ü sÉÑOûÏcÉÉ.

irÉÉMüÉVûÏWûÏ ÌWÇûSÒUÉeÉÉÇcÉÏ LMüeÉÔOû LZÉÉSÏ ApÉå± ÄTüVûÏ Pû zÉMüsÉÏ AxÉiÉÏ.mÉUÇiÉÑ WûÏcÉ ÌWÇûSÒÇqÉkrÉå AxÉhÉÉUÏ
xÉÑmiÉ,ÌlÉÌSìxiÉ mÉÑlÉÂijÉÉlÉÉcÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ Nû§ÉmÉÌiÉ ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ LMü§É AÉhÉsÉÏ iÉåÇuWûÉ irÉÉlÉÏ CÌiÉWûÉxÉ bÉQûuÉsÉÉ. WûÏcÉ
mÉÑlÉÂijÉÉlÉÉcÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ AÉmÉhÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ mÉÑlWûÉ LMüSÉ LMü§É AÉhÉÔlÉ sÉÉåMüzÉÉWûÏ qÉÉaÉÉïlÉå mÉÑlWûÉ LMüSÉ ÌWÇûSÒÇcÉå mÉÑlÉÂijÉÉlÉ bÉQÕûlÉ
rÉåCsÉ rÉÉiÉ iÉÏVûqÉÉ§É zÉÇMüÉ uÉÉOûiÉ lÉÉWûÏ.

"kÉqÉÉåï U¤ÉÌiÉ UͤÉiÉ:"! AjÉÉïiÉ eÉÉå kÉqÉÉïcÉå U¤ÉhÉ MüUiÉÉå irÉÉcÉå kÉqÉï U¤ÉhÉ MüUiÉÉå.

AÉmÉhÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ qÉMüU xÉÇ¢üqÉhÉÉcrÉÉ WûÉÌSïMü zÉÑpÉåcNûÉ !!


ÌiÉVûaÉÑVû brÉÉ , aÉÉåQû oÉÉåsÉÉ
LMü§É rÉÉ , LMüxÉÇkÉ uWûÉ !!
kÉlrÉuÉÉS! eÉrÉÌWÇûS!

´ÉÏqÉSpÉaÉuÉSaÉÏiÉÉ (mÉÉPû : iÉÚiÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉ: MüqÉïrÉÉåaÉ )


ÌlÉrÉiÉÇ MÑüÂMüqÉï iuÉÇ MüqÉï erÉÉrÉÉå ½MüqÉïhÉ: |
zÉUÏU rÉɧÉÉÅÌmÉ cÉ iÉå lÉ mÉëÍxÉSèkrÉåSMüqÉïhÉ: ||
pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏMÚüwhÉ aÉÏiÉå²ÉUå (iÉÚiÉÏrÉ AkrÉÉrÉ) mÉÉjÉÉïsÉÉ AÉÍhÉ ÌuɵÉÉsÉÉ MüqÉïrÉÉåaÉ xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ xÉÉÇaÉiÉÉlÉÉ
qWûhÉiÉÉiÉ "Wåû AeÉÑïlÉÉ, iÉÑfÉå lÉåqÉsÉåsÉå MüqÉï iÉÔ MüU, MüÉUhÉ MüqÉï lÉ MüUhrÉÉmÉå¤ÉÉ MüqÉï MüUhÉå Wåû ´Éå¸
AÉWåû AÉÍhÉ MüqÉÉïÍzÉuÉÉrÉ iÉÑfÉÏ eÉÏuÉlÉrÉɧÉÉWûÏ cÉÉsÉhÉÉU lÉÉWûÏ."
5

MY MOTHER-LAND
DEAR MOTHER,
WE ARE THE ONES BLESSED,
FOR PROVIDENCE HAS US PLACED,
IN YOUR CARING LAP.
WORDS, SENTENCES , LANGUAGES ARE LAME,
BUT EMOTIONS ARE DIFFICULT TO TAME,
FOR I ENDEVOUR TO SING,
SONGS OF YOUR TITANIC FAME.
MOUNTAINS GREAT TO THE FRONTIERS STAND,
SHORES SHIELDED BY OCEANS' BAND,
PEAKS OF SNOW TO IVORY SAND,
PARADISE TRULY, RICH AND GRAND.
CRADLE OF CIVILIZATION, CULTURE DIVINE,
TRADITIONS OF LIGHT THROUGH MILLENIA SHINE,
PAST, PRESENT AND FUTURE INTERTWINE,
IN THIS LAND, TIMELESS AND PRISTINE.
EMPERORS TO YOU BOWED,
CONQUERES, BEFORE YOU COWED,
GALLANT STATESMEN AND MIGHTY ARMIES,
SERVICE AND WORSHIP TO YOU, THEY VOWED.
REPLETE ARE HISTORIES,
WITH TALES OF VICTORIES,
OF BRAVE KNIGHTS,
OF VALIANT FIGHTS,
OF HEROES' STORIES,
OF GUARDIANS OF YOUR GRANDIOSE GLORIES.
TO ATTAIN THE WISDOM OF AGES,
OF SEERS AND SAGES,
THE LEARNED AND SCHOLARS TOOK PILGRIMAGES,
TOWARDS YOU, O SACRED BANKS OF GANGES.
REVERED MOTHER,
O SOURCE OF VEDA AND AGAMA,
O MOTHER OF BHARATA AND GAUTAMA,
O IMMORTAL GODDESS OF SUPREME POWER,
O DIVINITY OF THE LOTUS FLOWER,
O PEERLESS WISDOM GIVER,
WITH DRACONIAN EVIL WE FIGHT,
GRANT US AN OUNCE OF YOUR MIGHT,
DELIVER US FROM THE AGE OF BLIGHT,
TAKE US FROM FROM DARKNESS TO LIGHT.
--NIKHIL PUJARI.
6

Nation and Nationalism…


Many times in the recent past a question is being raised as
"Whether Bharat is a Nation or not? "
We shall explain in detail the concepts of Nation and Nationalism, your doubts and querries
are most welcome.
What is the concept of Nation and Nationalism ? Are they some abstract concepts which
do not need any further explanation, thought or analysis?
I delved into my conscience. And found some answers. I analyzed it just like I analyze any
other feeling or intuition which comes naturally to me.

Suppose tomorrow, children are taken from different parts of the world, and are assembled in a
hypothetical non-national area, say a hospitable part of Antarctica. They are to lead their lives
there. They are provided all facilities there. All the apparatus necessary for the functioning of a
STATE such as a judiciary, a constitution, a government, legislature, law enforcement
agencies, and army are provided. In schools their teachers, and guardians at dormitories,
constantly keep on telling them, that they are a part of a new nation. They are nationals of a
newly formed nation with no history whatsoever. Will they develop a feeling of nationalism
towards their newly formed nation? Ofcourse ,there will be some feeling of togetherness and
companionship, but will they form a nation?

Answer should come naturally. No, a resounding NO.

Now let us compare our situation with the above mentioned entity.
Are we an entity which was formed 60 years ago when the British left this part of the world?
Did its "formation" start when a certain alien tribe from central Asia, referred to as Mughals,
established a mammoth state on this territory? Is India only a geographical entity, a mass of
land which does not constitute a nation? Churchill said that India is as good a nation as the
equator is. (He meant that India is just a mass of land which can be ruled by anyone since it
does not constitute a nation).
Or was it a nation in making, as our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, thought? (He
authored a book with the title- India- A Nation in making. He was a fantastic personality who
believed that providence has chosen his "able" shoulders for the task of creating a nation of
India.) Is it a loose confederation or amalgam of different nationalities, masquerading as a
nation, which will sooner or later fall apart, as our Communist friends believe and hope?

Can nations be really made? That too in so short a time as the Indian freedom movement was,
or the time for which Nehru expected to remain in the Prime Minister's chair? For the Indian
freedom movement, and Nehru's reign, despite its nature and implications, constitutes a
miniscule fraction of time, in history.

Nations cannot really be created artificially.


The ones which appear to have been created artificially are not nations. And in reality, nations
cannot be organized on values, such as democracy, secularism, socialism, contrary to claims
made by many of them, however good these values may be for humanity.
7
The principles of natural law.
There are principles of natural law which contribute to the existence and continuation of nations,
which if looked carefully appear deceivingly simple. Nations are formed on common grounds of
ethnicity and culture. Only people who share their genes and mindsets can form viable nation.
Nation is a people as a body, the natural resources, chiefly land, as the physical
infrastructure which is essential for the survival of that body, and a culture that animates the
body as its soul. The extremely close and complete association of these three factors
constitutes a nation. And it is evident that these factors cannot be created out of thin air, or in fact
cannot be "created" at all.

We can look all over the world for the validity of this argument. Quirks of history have created
completely strange combinations of these factors. Israel, or the Jews, is a nation, which was
dissociated with one of its principal components, land, for centuries, and now that it has been
restored, it is one of the strongest examples of a nation presently. Artificially created states,
primarily former colonial possessions from where the natives came, has been completely
eliminated, have two factors, ethnicity and culture, but not an association with the land they live
in.
Questions are always raised about Pakistan as a Nation.

It is very clear that is an illegal,illegitimate, failed entity. It has no right of existance. The land
belongs to India. It has been cruelly snatched away from India. The Indus Valley cities and the
saptasindhu are our heritage. They belong to us. You can apply the concepts what I interpret by
the term nation.

Similarly about America/USA , is it a nation ?

Where are the indigenous/native people? Where did their culture/civilization go?
They are the only rightful owners of this land. All the rest are outsiders.

America+britain+australia+canada is an anglo-saxon super-nation. It is a nation comprised of


various states.
Their original land is somwhere in Europe and scandenavia.
Even on the british isles they were external occupiers.

I am not referring to the western concept of nationalism. My definition is the Indian interpretation
of nationahood.
The indian concept of nationhood is a spiritual and cultural concept.

India does not need western standards to certify her nationhood.

Here, I am not referring to French revolution's concept of brotherhood.

I am referring to the ethnic/biological/racial/cultural brotherhood and oneness.


Let us consider a case of India (or Bharat or Hindustan),

How is it a nation?

We form a distinct ethnic group. The sixth ethnic denomination in the world.

Although there is no need to prove this, but a seemingly unconnected experiment, which
was for the exploration of the genetic cause of commonly seen health disorders in Indian
8
men , such central obesity and heart trouble, proved it again that we form a distinct ethnic
group. The experiment results were published in many reputed Indian newspapers, and
Hindustan Times even carried an editorial in response to the outcome, exhorting Indians to
pay heed to the results and forget the artificial caste boundaries. But, these results, as any
other good news, quickly went into oblivion. There is no need to prove this, since we
already know it.

Common ethnicity results in the same biological brotherhood/sisterhood i.e. feeling of


being in a family, which every living organism of fairly developed species, say mammals,
have. This is just the biological closeness, and does not mean brotherhood in a human
sense. (Since even immediate brothers fight lifelong court battles, and cubs of the same
lion kill each other in a bloody fight). This is the natural outcome of sharing of genes, and
we have a decreasing order of affinity when commonality of genes is concerned i.e. there
is an direct proportion between affinity and genetic overlap. Normally we care for our
parents and immediate siblings the most, and then come the rest of family and then
community, linguistic or caste-based, and so on.
Our land.

The stretch of land from Hindu-koh (or Hindukush, as it is presently referred to as) to the
Arakans, and from the Himalayas to the Indian Ocean has been the home for our people
since time immemorial. A cursory look at the physical map of South Asia, can explain
everything.

And finally our distinct civilization and culture.

This point can take whole encyclopedia only to cater to each one of its facet, hence I better
not dare venture into explaining it. I am afraid of my capability and whether a lifetime would
be enough for me to do that. But I sincerely believe that no one would disagree with me on
that.
It has been a product the distinct environment of our subcontinent and thousands of years
of uninterrupted human evolution in it.
It is amazing that an average Indian mind has abstracted this huge information into a very
simple term, a nation called as India.

She/he instinctively knows what is "Indian" and what is not. She/he can instantly recognize
whether one is an "Indian" or not. She/he instinctively knows that we have a history that
goes back to hoary antiquities of time, even without actually knowing the details.
We constitute a nation, and of the best available quality.

Why is that not reflected in our day to day lives then?


Answer is simple; we have forgotten who we are.
We have forgotten that we have a glorious uninterrupted tradition that no other nation in
the world has.
When most parts of the world were still in total darkness, without any civilization, our
forefathers built great cities,
with great engineering marvels built with mathematical precision embedded in them.
When humans elsewhere consumed raw meat, wore animal hides, spoke in grunts; our
ancestors were busy creating a huge body of literature which is still intact today.
9
True, we had contemporaries like Ancient Egypt and Mesopotamia, but where are they
today?

We have survived great onslaughts through millennia and reached at this point of time,
starting from the point when the Indian tectonic plate was formed a distinct land mass.
Although we know all this, this knowledge is dormant, hidden somewhere in our genetic
memory.
We are being made to believe that we were formed in 1947 and many such other theories,
which are not true and are contributing to our ignorance of our true nature, the knowledge
of our identity.

Let us create such a situation in which our people know who they actually are and what
they are capable of doing. Let them know that they are the posterity of a great people,
inheritors of a great culture and civilization and children of a great nation.

So let us strive to wake up our people, reignite the flame. When we come out this self
imposed delusion, no power in this world can prevent us from our rightful position.

Vande Mataram!!
Nikhil Pujari

oXZodím{f
ÌWÇûSÕ kÉÉÍqÉïMü : pÉÉUiÉÏrÉ sÉÉåMüzÉÉWûÏ / rÉÑaÉ mÉÑÂwÉ :

1)14 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - qÉMüU xÉÇ¢üÉiÉÏ 1)17 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - xuÉÉqÉÏ ÌuÉuÉåMüÉlÉÇS eÉrÉÇiÉÏ


2)30 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - ´ÉÏ aÉhÉåzÉ eÉlqÉ 2)23 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - lÉåiÉÉeÉÏ xÉÑpÉÉwÉcÉÇSì oÉÉåxÉ eÉrÉÇiÉÏ
3)31 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - ´ÉÏ mÉÇcÉqÉÏ (uÉxÉÇiÉ mÉÇcÉqÉÏ) 3)26 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - pÉÉUiÉÏrÉ mÉëeÉÉxɨÉÉMü ÌSlÉ
4)2 ÄTåüoÉëÑuÉÉUÏ - UjÉxÉmiÉqÉÏ 4)28 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - sÉÉsÉÉ sÉeÉmÉiÉUÉrÉ eÉrÉÇiÉÏ
5)7 ÄTåüoÉëÑuÉÉUÏ - ´ÉÏ ÌuɵÉMüqÉÉï eÉrÉÇiÉÏ 5)30 eÉÉlÉåuÉÉUÏ - qÉWûÉiqÉÉ aÉÉÇkÉÏ mÉÑhrÉÌiÉjÉÏ

Hçá{çÇuç DçbkçÀ : Oçcçç&blçj çÆJçMçí<ççbkçÀ. kç=ÀHç³çç DççHçuçí uçíKç çÆo.5 HçíÀyç´áJççjçÇ 2009 Hç³ç¥lç HççþJççJçílç.
email for Articles and Feedback : matrubhoo@gmail.com
To Subscribe for The e-Monthly : subscribe.matrubhoo@gmail.com

g§[mXH$ : odH«$_moXË`
_wI[¥îR> d _m§S>Êmr : AmímwVm{f [mQ>ÊmH$a
g§H$ë[Zm : AmoXË` ^m{gb{, _mV¥^y_r g{dm M°oaQ{>]b Q>­ñQ>
A§H$mV àogÕ b{Im§ímr g§[mXH$ gh_V AgVrbM Ag{ Zmhr.