Você está na página 1de 16

ANALIZA TURISTIKOG SEKTORA GRADA OPATIJE

SEMINARSKI RAD

ANALIZA TURISTIKOG SEKTORA GRADA OPATIJE


SEMINARSKI RAD

Naziv kolegija: Turistika geografija

SADRAJ
UVOD..............................................................................................................................................2
1.POVIJESNI RAZVOJ I IMBENICI RAZVOJA TURIZMA....................................................3
1.1. Povijesni razvoj turistike destinacije..................................................................................3
1.2. Prirodni imbenici razvoja turistike destinacije..................................................................5
2. ANALIZA TURISTIKE PONUDE GRADA OPATIJE............................................................6
2.1. Turistika ponuda grada Opatije...........................................................................................6
2.2. Dominantni proizvodi destinacije.........................................................................................8
2.2.1. Specifini oblici turizma................................................................................................9
2.2.2. Smjetajni kapaciteti destinacije..................................................................................10
ZAKLJUAK................................................................................................................................12
LITERATURA...............................................................................................................................13

UVOD
Opatija svoju dugu turistiku tradiciju prije svega temelji na zemljopisnoprometnom
poloaju, povoljnim klimatskim uvjetima, prirodnim karakteristikama i kulturno-povijesnoj
batini. Osnovnu snagu, odnosno prednost ove destinacije u ine turistika tradicija, klima,
ljepota krajolika, kulturna i povijesna batina, blizina europskih metropola i europskog trita,
idealno strateki pozicionirana destinacija, prepoznatljiva arhitektura, raznolikost krajolika,
odnosno idealan spoj priobalja i zalea, kvalitetni kadrovi te svijest domicilnog stanovnitva o
vanosti turizma. Opatija je izuzetno atraktivna destinacija to je bitan imbenik pri odabiru
mjesta za odravanje kongresa, raspolae s velikim smjetajnim kapacitetima, lako je dostupna
destinacija, nalazi se u blizini Rijeke kao poslovnog arita, a sve to govori u prilog
konkurentnog profiliranja na domaem i stranom kongresnom tritu.
Predmet istraivanja ovog rada ini analiza turistikih resursa na podruju grada Opatije.
Sa obzirom na navedenu svrhu odreena je svrha istraivanja, koju ini analiza turistike ponude
destinacije, te sukladno sa time predoavanje pogodnosti koje Opatiju ine atraktivnom
turistikom destinacijom. Cilj rada jest na temelju istraivane literature, kroz provedenu analizu,
prikazati stvarno stanje turistike ponude destinacije. Pri izradi rada koritene su metode analize i
sinteze, povijesna metoda, deskriptivna metoda, induktivna i deduktivna metoda, te metoda
komparacije. Rad je podijeljen u dva poglavlja. Uvodni dio navodi problem istraivanja, svrhu i
cilj rada, koritene znanstvene metode i samu strukturu rada. U prvom dijelu rada naveden je
povijesni tijek razvoja turizma i prirodni imbenici razvoja destinacije, dok je drugi dio rada
posveen analizi turistikih resursa grada Opatije. Analizirana je cjelokupna turistika ponuda i
dominantni proizvod destinacije i navedeni su specifini oblici razvijeni u destinaciji. U
zakljuku je dan rezime rada i zakljuna razmatranja.

1.POVIJESNI RAZVOJ I IMBENICI RAZVOJA TURIZMA


Za razliku od mnogih priobalnih gradova, Opatija nema dugotrajnu prolost i izrazit je primjer
urbane sredine, stvorene pod utjecajem drutveno politikih i gospodarskih procesa. Zemljopisni
poloaj ovog prostora iznimno je pogodan i ovdje se ostvaruju najpovoljniji dodiri suhozemnih i
pomorskih veza.
1.1. Povijesni razvoj turistike destinacije
Grad se poinje razvijati u drugoj polovici 19. st. kao moderno zimsko klimatsko
ljeilite i okupljalite europske aristokracije, znanstvenika i umjetnika, da bi se tijekom 20. st.
razvio u sredite opine i urbanistikog sklopa, koji se protee od Voloskog do Lovrana, te koji
se primarno zbog turistike funkcije naziva Opatijskom rivijerom.1 Opatija je svoje ime dobila
po benediktinskom samostanu, opatiji, smjetenom uza samo more, koji je bio podignut
poetkom 17. st. i u razliitim se pisanim dokumentima spominje kao samostan Sv. Jakova. 2
Poetkom 19.stoljea Opatija je bila daleko od prometnih veza, a konano je 1838. izgraena
cesta uz more od Rijeke do Voloskog, ime se otvara Rijeanima i njihovim gostima..
Sredinom 19. st. vanost Voloskog kao trgovake luke poinje opadati, ali se istodobno i
kao mjesto odmora za stanovnike velikih i bunih gradova sve vie uzdie Opatija. Godine
1844. rijeki patricij Iginio Scarpa dao je nadomak Crkve Sv. Jakova sagraditi ljetnikovac pod
nazivom vila "Angiolina". Ta se godina smatra poetkom opatijskog turizma jer su Vilu
"Angiolinu" od prvoga dana posjeivali mnogobrojni poslovni partneri i prijatelji branog para
Scarpa, doslovce iz cijelog svijeta.
Krajem 19. stoljea zapoela je izgradnja prvoga opatijskog hotela, hotela Kvarner.3
Istodobno se grade i pratei objekti, prilazne ceste, etalita uz more i prema Uki, vodovodi i
veliki restoran. Otad je Opatija, i ljeti i zimi, boravite uglednih linosti. Opatija se 1971. godine

1 Vahtar-Jurkovi, K. , Istraivanje urbanistikog razvoja Opatije, Prostor, Zagreb, Vol. 27. ,


2004. , No. 1. , str. 18.
2 www.adriatic-pearl.com, 4.12.2011.
3 Ibidem
3

otvara novom vidu turistike ponude, poslovno kongresnom turizmu. U tu se svrhu gradi hotel
Adriatic, koji u svom sastavu ima nekoliko kongresnih dvorana razliitih kapaciteta.
Osamdesete godine zapoinju otvaranjem hotela Admiral, koji sa svojom marinom otvara
vrata nautikom turizmu. U Iiima tako 1989. zapoinje sa radom ACI Marina Iii,
specijalizirana za odravanje i popravak jahti. Nekoliko godina kasnije Opatija je slubeno
proglaena ljeilinim mjestom, to potie nove gradnje. Opatija je doekala 20. st. sa vie od
esnaest kilometara umskog i sedam kilometara priobalnog puta do Lovrana, po emu je bila
jedinstvena u tadanjem turistikom svijetu
Uspon Opatije prekinuo je prvi svjetski rat. U drugoj polovici 20. st. poinje orijentacija
na masovni turizam, a u tom razdoblju Opatija ne koristi niti jednu od svojih komparativnih
prednosti, a zdravstveni turizam gotovo u potpunosti zamire. Nakon drugog svjetskog rata u
Opatiji je ponovno oivio turizam. Stara se hotelska zdanja moderniziraju, a njihov se unutranji
izgled dotjeruje u skladu s potrebama novog doba. Otvaranjem Thalassotherapie, koja u suradnji
s drugim hotelima nude se vrhunske usluge zdravstvenog turizma, Opatija ponovno postaje
svjetski poznato turistiko sredite i ljeilite. Izgradnjom luksuznih hotela i turistikih naselja
obogauje se turistika ponuda novim oblicima turizma, nautikim i poslovno kongresnim. Vrata
hotela i kampova otvaraju se svima vrstama gostiju, pa opatijsku rivijeru uz tradicionalne
zaljubljenike ovoga kraja posjeuju i turisti iz udaljenijih europskih i prekomorskih zemalja
tijekom cijele godine.

1.2. Prirodni imbenici razvoja turistike destinacije


Opatija je smjetena u makro regiji sjevernog Hrvatskog primorja, na sjeverno zapadnoj
obali Rijekog zaljeva, u podnoju istone padine planine Uka. Sredite je kupalinog
kompleksa koji se protee od Preluka, preko Iia, Ike, Lovrana i Medveje do Moenike Drage
na jugu.4 Prirodni imbenici i zelene povrine posebnosti su koje upotpunjuju turistiku ponudu
grada Opatije, kao i cijele njezine Rivijere. Pritom je potrebo naglasiti da greben Uka titi
Opatiju od neugodnih vjetrova, a klimatskim ljekovitim imbenicima pridruuju se i more i
morski aerosoli, bujna vegetacija i biljni aerosoli. Primjetna je sunana toplinska rasko, napose
od proljea do jeseni. Dozirano Sunevo zraenje povoljno utjee na raspoloenje i zdravlje
ljudi. Srpanj je najtopliji mjesec, sa srednjom temperaturom od 23,2, dok se apsolutni termiki
maksimum penje na 37,0. Sijeanj je najhladniji mjesec, sa prosjenom temperaturom od 6,5 .
Ova destinacija spada u slabije osunana morska kupalita (2295 sati godinje 2100 sati
insolacije), sa visokim stupnjem vlanosti.
Mikroklimatski uvjeti su takoer zasluni za bogatstvo vegetacije i razvoj perivojne
arhitekture. Prekrasni vidici sa kopna prema Rijekom zaljevu dodatno obogauju ponudu
destinacije originalnou i neponovljivou pejzaa. U vegetacijskom pogledu Opatija je
kombinacija prirodnog umskog i odnjegovanog parkovnog krajolika. Prerivojsko drvee,
cvjetne lijehe, etne staze i odmorita imaju blagotvorne uinke na dine putove, krvoilni sustav
i mentalno zdravlje ljudi. U tom je pogledu Opatija nenadmana u usporedbi sa drugim
destinacijama. Parkovi Angiolina i Sv. Jakov nastali su izmeu 1845. i 1860. godine i ine
skladnu interpolaciju egzotinih sa autohtonim vrstama drvea. Izdvajaju se kamelija, lovor, vele
cvjetna magnolija, libanonski cedar, amerika agava, kokos, zimzeleni hrast itd. Opatijski
parkovi imaju tristotinjak vrsta drvea i bilja i zakonom su zatieni kao hortikulturni spomenici.
Epitet najljepeg parka u Hrvatskoj nosi centralni opatijski Park, koji se protee od pristanita na
sjeveru do Slatine na jugu, te obuhvaa prostor izmeu glavne prometnice i morske obale, ija
povijest see jo u davnu 1845. godinu. Jedna od zapaenijih biljki i ovom parku je i kamelija,
koja je na odreeni nain postala simbolom ove rivijere.

4 www.adriatic-pearl.com, 4.12.2011.
5

2. ANALIZA TURISTIKE PONUDE GRADA OPATIJE


Opatija ima sve uvjete za razvitak ljetnog, zimskog, rekreacijskog turizma i nautikog turizma, a
zahvaljujui suvremenim hotelima i tehnikoj opremljenosti i velike moguosti za kongresni
turizam. Turistiku ponudu upotpunjuju kongresni nautiki turizam, festivali, jedriliarska
regata, zimski karneval i djeja balinjerada, kockarnice (casina), teniska igralita, hoteli, vile,
apartmani i gala restorani.
2.1. Turistika ponuda grada Opatije
Dananju revitalizaciju turizma na ovom prostoru treba povezivati s poduzetnikim
duhom zainteresiranih investitora i motivima njihova ulaganja na ove prostore. Grad Opatija svoj
razvoj mora zahvaliti dobrom geoprometnom poloaju, a upravo je blizina velikih urbanih
sredita i povijesna povezanost s Austrijom, posebno bekom aristokracijom pogodovala njenoj
popularizaciji i prepoznatljivosti u prolosti. No, ni danas ovo obiljeje ne treba zanemariti, poto
sve kvalitetnije prometnice omoguavaju dolazak motoriziranim turistima na ovu rivijeru u samo
nekoliko sati.
Opatija, kao turistika destinacija, spada meu najrenomiranija zimovalinokupalina
sredita Jadrana i itavog Mediterana. Tradicionalna, visokopozicionirana destinacija na
turistikom tritu, ujedino je u prestino odredite na smjerokazu zapadnog Kvarnera. Povoljan
zemljopisni poloaj i prometna povezanost s europskim emitivnim tritima svakako
predstavljaju bitne imbenike razvoja turizma Opatijske rivijere. Grad ima vie od 12 000
stanovnika i zavidan katastar turistikih aktivnosti. Opatija je administrativno-upravno sredite
istoimene rivijere i sredite Hrvatskog udruenja hotelijera (HUH). Takoer, lanica je Udruge
karnevalskih gradova Hrvatske.
Ljetna pozornica u Opatiji, sa 2 000 mjesta, ugouje operne predstave, balet, simfonijske
orkestre, folklorne priredbe, rock i pop koncerte, kazaline predstave, filmove a tijekom zime,
veina programa moe se vidjeti u hotelskim dvoranama ili crkvenim prostorima. Ljetna
posebnost su ribarske noi, tradicionalne puke sveanosti s plesom do zore, a zimska glasoviti
karneval. uvene manifestacije, festivali zabavne glazbe, prepoznatljivi festivali opere i baleta,
6

tradicionalna glazbena tribina, izbori najboljih glazbenih ostvarenja u Hrvatskoj (Porin), izbori
za pjesmu Eurovizije (Dora), poznati musicli i drugi prepoznatljivi scenski dogaaji, vrhunske
dramske predstave, izlobe akademskih i drugih znaajnih umjetnika, karnevalski dogaaji i
druge prepoznatljive autohtone priredbe, obiljeile su raniju i noviju kulturno-zabavnu scenu
grada Opatije. Ovako osmiljena i prezentirana kulturno-zabavna ponuda postala je znaajnim
motivom izbora ove destinacije tijekom cijele godine. Takoer, na podruju turistike destinacije
se nudi mogunost organiziranja sportskih manifestacija kao to su teniski turniri, regate,
natjecanja u dvoranskim sportovima, malom nogometu, vaterpolu, padobranstvu, zmajarenju,
motosportu, golfu, streliarstvu i slino
Tablica 1. Turistiki proizvod Opatije
Odmor

i Zdravlje i Kongresi

Nautika

port

Izleti

Posebni

rekreacija
Aktivni

rekreacija
proizvodi
Medicinsk Kongresi i Krstarenja portske Tematsk Priredbe i

ljetni

i programi skupovi

Opatijsko

pripreme i izleti

manifesta

odmor

Tihi odmor

Poslovna

rivijerom
kole

portski Kruni

Obrazovni

na moru

putovanja

jedrenja

paketi

programi

Zimski

Incentive

odmor

cije

izleti

Izvor: Strateki marketing plan turizma Primorskogoranske upanije, Institut za turizam,


Zagreb, 1996., str. 69.

2.2. Dominantni proizvodi destinacije


7

Analizirajui odmor i rekreaciju kao jedan od proizvoda destinacije, moe se zakljuiti


kako oni ine dominantne proizvode destinacije. Bilo da se radi o aktivnom ili tihom odmoru na
moru, ovi proizvodi jo uvijek privlae najvei broj turista, koje ine obitelji s djecom ili bez
djece, mladi ili pak turisti tree dobi i turistima su privlani tijekom cijele sezone (lipanj
rujan). Dakle, osnovne atrakcije grada Opatije koje privlae turiste jesu:

Ouvan okoli

Vrijedna arhitektonsko-urbanistika cjelina koju ine hoteli i secesijske vile ( vila


Angiolina, hotel Kvarner, hotel Palace, opinska vijenica)

Ljetna pozornica

Lijepo ureene etnice kojima se pripisuju ljekovita svojstva, od kojih su najpoznatije


etalite Lungomare i umsko etalite Carmen Sylve)

Perivoji, ureena hortikultura i prepoznatljivi parkovi (centralni opatijski park proglaen


je najljepim u Hrvatskoj)

Puno poznatih osoba koje su posjetile Opatiju tokom prolosti

Bogata kulturna batina (Crkva Sv. Jakova, Crkva Marijina Navjetenja, Fontana Helios i
Selena, Madonna, Djevojka sa galebom i dr.)

Tradicija zdravstvenog turizma ( Thalassoterapia, brojni wellness centri u sklopu hotela)

Tradicija kongresa

Manifestacije (karneval)

Bogata i iroko poznata gastronomska tradicija (broji restorani sa dugom tradicijom)

Etno nasljee

Opatijska kao turistika destinacija treba uskladiti ukupni razvitak s potrebama i


zahtjevima suvremenog turizma i svjetskih turistikih trendova, s potrebama i oekivanjima
itelja turistikih mjesta, kao i u smislu to potpunijeg koritenja kapaciteta, ljudskih potencijala
i vremena, i to s veom efikasnou i razvijenou turistiko-gospodarskih subjekata i turistikogospodarske djelatnosti u cjelini.5

2.2.1. Specifini oblici turizma


Danas se u svijetu velika panja pridaje zdravlju i rekreaciji, kao oblicima turistikog proizvoda.
Nude se turistiki paketi ija je osnovna tema prevencija bolesti ili oporavak nakon bolesti.
Opatija nudi ovaj oblik turistikog proizvoda zahvaljujui postojeoj medicinskoj infrastrukturi.
Predstavlja povijesnog zaetnika zdravstvenog turizma i medicinski programiranog odmora iju
tradiciju nastavlja Thalassotherapia, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca,
plua i reumatizma.6
Opatija je jedna od najveih hrvatskih kongresnih destinacija, koja zahvaljujui tome ivi
tijekom svih 12 mjeseci. Izgradnjom nove i moderne autoceste od Zagreba, put do Opatije
postaje znaajno krai. Znaajnu skupinu posjetitelja destinacije ine poslovni ljudi, kojima je
Opatija postala omiljeno odredite, bilo da se radi o velikim poslovnim skupovima koji okupljaju
svjetsku elitu ili o specijaliziranim susretima najrazliitijih vrsta. Radi se o visokozahtjevnoj
klijenteli visoke platne moi, kojoj uz visoku profesionalnost organizacije skupova, treba
ponuditi predstavljanje povijesno-kulturnog nasljea na visokoprofesionalnoj razini, primjereno
toj strukturi gostiju. Kongresi su takoer vaan dio Opatijske ponude, koja raspolae
zadovoljavajuim kongresnim kapacitetima. Ovaj oblik turistike ponude posebno je interesantan
nosiocima turistike ponude poto je u mogunosti realizirati se tijekom cijele godine.
Nautika predstavlja jedan od najkonkurentnijih turistikih proizvoda destinacije, poto su
unutar destinacije zadovoljeni veina infrastrukturnih zahtjeva, u koje spadaju marine,
5 Vizjak A., Hrvatski turizam u europskoj i svjetskoj turistikoj razmjeni, Hotelijerski fakultet
Opatija, Opatija, 1997., str. 131.
6 www.opatija.net, 6.12.2011.
9

ugostiteljska, tehnika, trgovaka i ostala ponuda u samim marinama. Sredite je uprave Adriatic
Croatia Internationaln Cluba (ACI) u sastavu kojeg je dvadesetak jadranskih marina. ACI marina
Opatija se nalazi izmeu Opatije i Iia. Otvorena je tijekom cijele godine, te ima kapacitet od
300 vezova i 30 mjesta za brodice na kopnu. Nadalje, marina Admiral je smjetena ispred
istoimenog hotela Admiral i otvorena je tijekom cijele godine. Posjeduje 160 vezova u moru i 40
suhih vezova.7
2.2.2. Smjetajni kapaciteti destinacije
Opatija prvenstveno predstavlja hotelsku destinaciju i u sreditu koncepcije destinacije jesu
prvenstveno hoteli visoke kategorije i specifine orijentacije. Unutar turistike ponude Opatije
nalaze se hoteli svih vrsta i namjena od poslovnih skupova, zdravstvene i wellness ponude,
raznih programa ljepote, unapreenja zdravlja, uz bezbroj rekreacijskih sadraja, od malih
intimnih hotela do velikih luksuznih hotela sa spektrom sadraja. Vrijednost uravnoteene
ponude ine i sposobni i struni kadrovi na svim razinama ukupne turistike ponude destinacije.
Opatija ima 12,000 stanovnika i 33 hotela sa 4,500 leaja. 8 Ponuda hotela je irokog spektra i
zadovoljava elje i onih najzahtjevnijih pa tako u Opatiji nalaze hoteli razliitih kategorija.
Bazeni, saune, cafe-barovi, restorani, rekreacijski programi ine samo djeli ponude opatijskih
hotela.
Meu brojnim hotelima svojim standardom se izdvajaju hotel Kvarner, sa svojom
glasovitom Kristalnom dvoranom i hotel Imperial, koji su sagraeni u drugoj polovici 19. st. , te
hoteli Ambasador, Adriatic i Imperial, sagraeni poslije Drugog svjetskog rata. Najprestiniji
opatijski hotel postao je Milenij, koji je otvoren 2000. godine temeljitom restauracijom i
opremom dvaju ranijih hotelskih objekata. Hotel Millennium ima pet zvjezdica, raspolae sa 83
sobe, 8 apartmana, 3 rezidencijalna apartmana, te 7 vienamjenskih dvorana i salona za poslovne
sastanke, bankete i sl.9 U ponudi hotela su i restoran, kavana, barovi, otvoreni i natkriveni kupai
bazen, parna kupelj, rent a car, podzemna garaa itd.

7 www.aci-club.hr, 6.12.2011.
8 www.opatija-tourism.hr, 6.12.2011.
9 Ibidem
10

U organizaciji kongresnih dogaanja u Opatiji istiu se Milenij hoteli koji u svojem lancu
imaju 3 hotela. Njih ine hotel Milenij (5 zvjezdica), Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta (4
zvjezdice) i Milenij hotel Agava (4 zvjezdice).10 Milenij hoteli imaju najmodernije kongresne
kapacitete u Opatiji, a najvei kongresni centar, Tamaris, nalazi se u sklopu Milenij Grand hotela
4 opatijska cvijeta koji je otvoren tijekom cijele godine. Kongresni centar Tamaris moe primiti
oko 1000 sudionika u svojih 7 multifunkcionalnih i polivalentnih dvorana i sala za sastanke.11
U najluksuznijem opatijskom hotelu, hotelu Milenij takoer se nalazi nekoliko
polivalentih dvorana i manjih sala za sastanke ukupnog kapaciteta 300 osoba. Uz kongresna
dogaanja, velika kongresna dvorana idealna je i za VIP i poslovne partye, druenja nakon
kongresa, vjenanja, press konferencije, promocije i sl. Banketni odjel Milenij hotela sa oko 450
evenata koje organizira godinje, kreira cjelokupnu ponudu hrane i pia, te dekoracije prostora
prema elji organizatora. Osim ponude za kongresne i poslovne sastanke, u Milenij hotelima se
gosti uz to mogu dobro odmoriti u dva wellness centra s bogatom ponudom masaa i uivati u
gastronomskim delicijama kvarnerskog kraja restoranima.

10 www.seebtm.com, 7.12.2011.
11 www.milenij.hoteli.hr, 7.12.2011.
11

ZAKLJUAK
Opatija je danas glasovito ljetovalite i klimatsko ljeilite na istonoj obali Istre, jedno
od najpoznatijih i najstarijih turistikih mjesta na Sredozemlju. Opatija je mjesto bogato
kulturnim i zabavnim dogaanjima, jedinstvenih gastronomskih delicija i zadnjih godina sa
svojom vrhunskom wellness ponudom i beauty tretmanima, apsolutno idealna destinacija za
potpuno relaksirajui odmor. Pratei ukorak razvitak modernog turizma, Opatija je izgradila
infrastrukturu koja moe zadovoljiti i najizbirljivijeg gosta. Luksuzni hoteli i apartmani s
ugodnom domaom atmosferom, vrhunski restorani, disco-klubovi i drugi turistiki sadraji
prate kvalitetu ponude drugih turistikih zemalja. Opatija est je domain kongresa, koji se
odvijaju u hotelima Kvarner, Adriatic, Ambasador i dr., a trenutno zasigurno predstavlja vodee
kongresno sredite ovoga kraja. Opatija ima sve uvjete za razvitak ljetnog, zimskog i
rekreacijskog turizma, a zahvaljujui suvremenim hotelima i tehnikoj opremljenosti i velike
moguosti za kongresni turizam. Osim ivopisnih uvala i prirodnih luka, turistima na
raspolaganju su suvremene dobro opremljene i sigurne marine.
Zakljuno, za Opatiju turizam nije samo jedna od znaajnih gospodarskih grana, ve je to
nain ivljenja i stoga ukupni razvoj treba biti u funkciji turizama. U definiranju obiljeja, vizije
i ciljeva razvoja Opatije, kao znaajnog segmenta unutar destinacije Kvarner, treba poi od
spoznaje da se radi o Rivijeri koja ima tradiciju od 160 godina kontinuiranog bavljenja turizmom
po znaajkama, koje su bile i ostale prepoznatljivima diljem Europe. Iako spada meu
najrenomiranija zimovalinokupalina sredita Jadrana i itavog Mediterana, potrebno je gledati
na budunost te promiljati novi

i sigurniji put turizma, u dananjem vremenu brzih

gospodarskih i razvojnih promjena. Stoga je potrebno odravati prepoznatljivost destinacije, te


zbog stalnog mijenjanja preferencija gostiju stvoriti i odrati suvremenu i konkurentnu turistiku
ponudu.

12

LITERATURA
Knjige :
Vizjak A., Hrvatski turizam u europskoj i svjetskoj turistikoj razmjeni, Hotelijerski fakultet
Opatija, Opatija, 1997., str. 131.
lanci:
Vahtar-Jurkovi, K. , Istraivanje urbanistikog razvoja Opatije, Prostor, Zagreb, Vol. 27. , 2004.
No. 1.
Internet izvori :
www.adriatic-pearl.com, 4.12.2011.
www.opatija.net, 6.12.2011.
www.aci-club.hr, 6.12.2011
www.opatija-tourism.hr, 6.12.2011.
www.seebtm.com, 7.12.2011.
www.milenij.hoteli.hr, 7.12.2011.
Ostale publikacije:

Strateki marketing plan turizma Primorskogoranske upanije, Institut za turizam, Zagreb,


1996.,

13