Você está na página 1de 31

MANTRA

BAGALAMUKHI LOCKET
Om Hieeng Bagalamukhi Sarvdushtanaam Vacham Mukham Padam Stambhay
Jeevhaam Keelay Keelay Buddim Vinashay Hleeng Om Swaha
BALANCE WHEEL
Om Shang Shaneshcharay Namah
BLUE SAPPHIRE LOCKET
Om Praang Preeng Praung Sah Shaneshcharay Namah
BUDH LOCKET
Om Bung Budhay Namah.
CATS EYE LOCKET
Om Shraang Shreeng Shraung Sah Ketve Namah
CHANDRA LOCKET
Om Shraang Shring Shraung Sah Chandramase Namah
CORAL LOCKET
Om Kraang Kreeng Kraung Sah Bhaumaay Namah
CUPID PENDANT
Om Kleeng Kaam Devaay Namah
DAMPATYA SUKH PRADAYAK KAVACH
Om Shaktirupay Mam Vanchhit Sukham Dehi Dehi Swaha.
DIAMOND LOCKET (OPAL)
Om Draang Dreeng Draung Sah Shukray Namah
EMERALD LOCKET
Om Braang Breeng Braung Sah Budhay Namah
GLORY PENDANT
Om Subhagayalaxmyai Namah
GOMED (Hessonite) LOCKET
Om Rang Rahve Namah
GURU LOCKET IN SILVER
Om Brim Bruhaspataye Namah
HEALTH PENDANT

Om Trayambakam Yajamahe Sugandhimpushtivardhanam Urwarukmiv-bandhanaan


Mrityormuksheey Maamritaat
KAL SARP KAVACH
Om Namah Shivay
KAAL SARP LOCKET
Om Asteek Munaye Namah
KALSARP DOSH NIVARAK KAVACH
Om Namah Shivay
KETU LOCKET
Om Sraang Sring Sraung Sah Ketawe Namah.
LOCKET OF MAHAMRITYUNJAYA YANTRA (IN SILVER)
Om Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dheemahi, Tanno Rudrah Prachodayat OR
Om Trayambakam Yajamahe Sugandhimpushtivardhanam Urwarukmiv-bandhanaan
Mrityomuksheey Maamritaat
LOCKET OF NAVRATNA
Om Bramha Murari Tripurantkari Bhanuh Shashih Bhumi Suto Budhashch Gurushch
Sukrah Shani Rahu Keuwah Sarwe Graha Shanti Kara Bhavantu.
LOCKET OF SRIYANTRA IN SILVER
Om Hring Shreen Kling Mahalakshmyai Namah
MANGAL LOCKET
Om Bhaumay Namah
PEARL LOCKET
Om Shraang Shreeng Shraung Sah Chandramase Namah
PREM VRIDDHI LOCKET
Om Draam Dreem Drom Sah Shukray Namah
PUTRA SANTAN SUKH PRAPTI KAVACH
Om Namah Shaktirupay Mam Grihe Putram Kuru Kuru Swaha.
RAHU LOCKET
Om Bhraang Bhring Bhraung Sah Rahave Namah
RUBY LOCKET
Om Hreeng Ghrinih Surya Aditya Shreeng

SAMRIDDHI DAYAK KAVACH


Om Gam Ganpataye Namah
SANTAN SUKH DAYAK KAVACH
Om Namah Shaktirupaya Mam Grihe Santan Sukham Kuru Kuru Swaha
SARASWATIY YANTRA LOCKET
Om Aing Mahasaraswatyai Namah
SHANI LOCKET IN SILVER
Om Praang Pring Praung Sah Shanaye Namah
SHANI SHANTI KAVACH
Om Shan Shaneshcharay Namah
SHATRU BADHA NASHAK KAVACH
Om Hreem Baglamukhyai Namah
SHUKRA LOCKET
Om Draang Dring Draung Sah Shukray Namah
SIDDHA BADHAMUKTI TRISHAKTI LOCKET
Om Sarv Mangal Mangaly Shive Sarvarth Sadhike Sharanye Trayambke Gouri Nrayani
Namoastute
SIDDHA KAL SARP DOSHA NIVARAN TRISHAKTI LOCKET
Om Trayambakam Yajamahe Sugandhimpushtivardhanam Urwarukmiv-bandhanaan
Mrityormuksheey Maamritaat
SIDDHA LAXMIDAYAK TRISHAKTI LOCKET
Om Hreen Kleem Mahalakshamye Namah Om hreem Namah
SIDDHA SWASTHYAVARDHAK TRISHAKTI LOCKET
Om Trayambakam Yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvaruk miv Bandhanmrito
mukshiya mamritat
SIDDHA VIDYAPRADAYAK TRISHAKTI LOCKET
Om harem aim hreem om saraswatye namah
SURYA LOCKET IN SILVER
Om Hraang Hring Hraung Sah Suryaay Namah
SWASTHYA VARDHAK KAVACH
Om Triyambakam yajamahe Sugandhim Pushtivardhnam,
Urvarukmivam Bandhananmrityormuksheeya Mamritaat.

TRISHAKTI LOCKET
Om Brahma Muraari Tripuraantakaari Bhaanuh Shashi Bhumi Suto Budhashcha
Gurushcha Shukrah Shani Raahu Ketawah Sarve Grahaah Shaanti Karaa Bhawantu.
VAIVAHIK SUKH SHANTI KAVACH
Om Sarvshaktirupaya Mam Vanchhit Karyam Kuru Kuru Swaha.
VIDYA BUDDHI PRAPTI KAVACH
Om Aem Mahasarasvatye Namah.
WISDOM PENDANT
Om Aing Mahasaraswatyai Namah
YELLOW SAPPHIRE LOCKET
Om Graang Greeng Graung Sah Gurave Namah
MOTI CHAND LOCKET
Om Soung Somay Namah
PARAD LOCKET
Tatpurushay Vidmahe Mahadevay Dheemahi, Tanno Rudrah Prachodayat.
DEEPAWALIPOOJAN BAG
Om Shreeng Hreeng Shreeng Kamaley Kamlalaya Praseed
Praseed Shreeng Hreeng Shreeng Om Mahalaxmyai Namah
HARMONY BAG
Om Umamaheshwarabhyam Namah
HEALTH BAG
Om Namah Shivay
LOVE BAG
Om Kleeng Kamdevay Namah
PEACH, POWER AND PROSPERITY BAG
Om Shreeng Hreeng Kleeng Aishwarya Laxmyai Namah
SAFE JOURNEY BAG
Om Hang Hanumate Namah
VICTORY BAG
Om Hleeng Baglamukhyai Namah
OR
Om Hreeng Bagalamukhi Sarvdushtanaam Vacham Mukham Padam Stambhay
Jeevhaam Keelay Keelay Buddhim Vinashay Hreeng Om Swaha

WHOLESOME BAG FOR BUSSINESS


Om Shreeng Hreeng Shreeng Kamley Kamlalaye Preaseed Praseed Shreeng Hreeng
Shreeng Om Mahalaxmyai Namah
WHOLESOME BAG FOR FAMILY
Sarvamangalmangaly Shive Sarvaarth Sadhikey Sharamye Tryambke Gauri Naraayani
Namostutey.
Raviwar Vrata
Om Hraang Hreeng Hraung Hrang Suryay Namah.
Somwar Vrata
Om Shrang Shreeng Shraung Shrang Chandramase Namah.
Mamga;war Vrata
Om Kraang Kreeng Kraung krang Bhaumay Namah
Buddhawar Vrata
Om Braang Breeng Braung Brang Budhay Namah.
Brihaspatiwar Vrata
Om Graang Greeng Graung Grang Guruve Namah
Shukrawar Vrata
Om Drang Reeng Draung Drang Shukray Namah
Shaniwar Vrata
Om Praang Preeng Praung Shang Shanye Namah
GURU SHADAKSHARI
Om Gurve Namah
JAGADGURU MANTRA
Om Vasudevasutam Devam Kansachanurmardanam
Devakiparamanandam Krishnam Vande Jagatgurum
BRIHASPATI MANTRA
Brim Brihaspataye Namah
SUKRACHARYA MANTRA
Om Vastram Me Dehi Sukraya Swaha
DATTATREYE MANTRA
Om Hreeng Kleeng Brahmaa Hari-Haraya Dattatreyay Namah
SARVOPARI MANTRIK SIDDHI MANTRA

Om Parambrahma Paramatmane Namah Utpattisthitipralayakaray Brahmahariharay


Trigunatmane Sarvakautukaani Darsaya Darsaya Dattatreyay Namah Mantra Siddhim
Kuru Kuru Swaha
GAYATRI MANTRA:
Om Bhur Bhuvah Swah, Tatsaveturvareniyam
Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayaat
GANPATI MANTRAS: (For overcoming obstacles, attaining success, intelligence
and wealth because Lord Ganesha is the Lord of Riddhi, Siddhi and Buddhi)
"Shri Ganeshay Namah"
"Om Ganeshay Namah"
"Om Gang Ganadhirajaay Namah"
"Om Shri Manmahaganaadhipatye Namah
"Vakratundaay Hung"
"Om Hreeng Greeng Hreeng"
"HastipishachilikheySwaha"
Om Ganesh Rhinam Chhindhi Vareniyam Hung Namah Phutt"
"Om Shreeng Hreeng Kleeng Glaung Gang Ganapatye Var Varad Sarvajanmey
Vashmanay ThaTha."
"Rayaspaushasaya Dadita Nidhido Ratan Dhatuman Rakshohanovalaghano Vakratundaay
Hung"
"Om Shreeng Gang Soumyaay Ganapatye Var Varad Sarvajanmmey Vashmanay Swaha"
"Vakratundaikdaikdanshtraay Kleeng Hreeng Shreeng Gang Ganapatye Var Varad
Sarvajanam mey Vashmanay Swaha"
"Om Hung Gang Glaung Haridra Ganapatye Var Varad Sarvajan Hridayam Stambhay
Stambhay Swaha"
"Om Namo Siddhivinayakaay Sarvakaryakartrey Sarvavighanprashamnay Sarvarjya
Vashyakarnaay Sarvajan Sarvastree Purushakarshanaay Shreeng Om Swaha."

HANUMAN MANTRAS (For getting power, courage and physical stamina)


"Om Hanumate Namah"
"Hang Pawan Nandnay Swaha"
"Hang Hanumate Rudratmakay Hung Phutt"
"Om Namo Bhagwate Aanjneyaay Mahabalaay Swaha"
BHAIRAWA MANTRAS (For getting Siddhi)
"Vang Batukbhairavaay Namah"
"Om Hreeng Bang BatukaayAapadudhaarnaayKuru Kuru Batukay Hreeng "
"Om Hreeng Batukaay Kshatraung Aapadudhaarnaay Kuru Kuru Batukay Hreeng
Batukay Swaha"
"Om Hang Shang Nang Gang Kang Sang Khang Mahakaalbhairway Namah"
"Om Kshatraung Kshatraung Swaha"
"Om Hraang Hraung Namah Om Bhuh Om Bhuvah Om Swah Om Hreeng Batukay
Vidmahe Aapadudhaarnaay Dhimahi Tanno Batukah Prachodayaat Om Swah Om
Bhuwah Om Bhuh Om Namah Hraung Hrang Om"
DURGA MANTRAS (For power, protection, destruction of diseases, sorrow, enemies
and poVerty and for acquiring all round prosperity)
"Om Hreeng Dung Durgaayai Namah"
"Om Aing Hreeng Kleeng Chamundaayai Viche"
5. Gauri Mantra for getting suitable husband:
"He Gauri Shankarardhangi! YathaTvamShankarpriya ' Tatha maam Kuru Kalyani!
Kantkaantam Sudurlabhaam"
SIDDHSAMPUT MANTRAS OF SRI DURGASAPTASHATl
1. Mantra for attraction
"Om Kleeng Gyaninampee Chetansi Devi Bhagwati Hi Saa, Baladakrishya Mohay
Mahamaya Prayachhati"
2. Mantra for wealth
"Durge Smrita Harasi Bhitimshesh jantoh Swasthaih Smritamati Mateev Shubhaam
Dadasi Daridray Duhkh Bhayaharini ka Twadanya Sarvopakarkaranay Sadadrachitta"
3. Mantra for welfare

"Sarv Mangala Mangalye Shive Sarvarth Sadhike


SharanyeTrayambkeGouri Narayani Namostute"
4. Mantra for getting power na
"Srishtisthiti Vinashaanam Shaktibhute Sanatani Gunaashraye Gunamaye Narayani
Namostute"
5. Mantra for overcoming problems
"Sharanagat Deenart Paritranaparayane Sarvsyartihare Devi, Narayani Namostute"
6. Mantra for overcoming fear
"Sarvaswarupe Sarveshe Sarvashakti Samanvite BhayeBhyastrahi No Devi! Durge Devi
Namostute"
7. Mantra for getting protection
"Shulen Pahi No devi! Pahi Khadagen Chambike GhantaSwanen Nah Pahi,
Chapajyanihswanen Cha"
8. Mantra for health and good luck
"Dehi Saubhagyamaarogyam Dehi Me Paramam Sukham Rupam Dehi Jayam Dehi,
Yasho Dehi Dwikho Jahi"
9. Mantra for the destruction of an epidemic
"Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha
Namoastute Te"
10. Mantra for getting suitable wife
"Patni
Manormam
Dehi,
Manovrittanusarinim
Tarineem
DurgsansarsaagarasyaKulodbhavaam"
1 1. Mantra for the destruction of sins
"Hinasti Daityatejansi Swanenapurya Ya Jagat Sa Ghanta Patu No devi ! Papebhyo Nah
Sutaniv"
12. Mantra for getting salvation
"Vidhehi Devi Kalyanam, Vidhehi Parmam Shriyam Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho
Dehi Dwisho Jahi"
Or
"Sarvasya Budhirupen Janasya Hridi Sansthite Swargapavargade Devi Narayani
Namoastute"
LALITAMAHATRIPURASUNDARI MANTRAS
Om Lalita Devyai Namah
"Om Tripursundaryai Namah"
"OmAingKlingHreengShreeng Tripursundaryai Namah"
MALAXMI MANTRAS (For the accumulation of wealth)
/

"Shreeng"
"Om Shreeng Miyai Namah"
"Om Mahalaxmyai Namah"

"Om Shreeng Mahalaxmyai Namah"


"Om Namo Dhandayai Savaha"
"Om Hreeng Shreeng Swarnalaxmi Shreeng Hreeng Phutt"
"Om Aing Hreeng Shreeng Kleeng Ha Sauh JaGaTpraSu Tyai Namah"
"Om Aeeng Hareeng Shareeng Jyeshtha Lakshami
Sayambhowe Hareeng Jeshthaye Namah"
"Om Hreeng Shreeng Kleeng Namo Bhagwati Maheshwari Annapurnayai Swaha"
Shreeng Hreeng Shreeng Kamaley Kamalalaye Praseed Praseed
Shreeng Hreeng Shreeng Om Mahalaxmyai Namah"
"Om Hreeng Shreeng Mahalaxmi Sarvakamprade Sarvasaubhagyadayini
Abhmatam Prayachh Sarvasarvagate Surupe Sarvadurjayvimoachini Hreeng Sah Swaha"
SARASWATI MANTRAS (For intelligence, creativity, intuition and knowledge)
"Aing"
Om Aing Namah"
"OmAing Kleeng Sauh"
"Om Aing Mahasaraswatyai Namah"
"Vad Vad Vaagwadini Swaha"
"OmAing Hreeng Shreeng Vaagdevyai Saraswatyai Namah"
Om Arham Mukha Kamala Vaasinee Papaathma Kshayam Kaaree Vada Vada
Vaagvaadinee Saraswati
Baglamukhi Mantra
"Om Hreeng Bagalamukhi Sarvdushtanaam Vacham Mukham Padam Stambhay
Jeevhaam Keelay Keelay Buddhim Vinashay Hreeng Om Swaha"
Matangi Mantra
"Om Hreeng Kleeng Hung Matangyai Phutt Swaha".
Kamala Mantra
"Om Aing Hreeng Shreeng Kleeng Hasauh Jagatprasutyai Namah"
SHIV MANTRAS (For getting longevity, salvation, peace of mind and moksha)

"Om Namah Shivay"


"Om Hraung Jung Sah"
"Om Trayambakam Yajamahe Sugandhimpushtivardhanam Urwarukmivbandhanaan
Mrityormuksheey maamritaat"
Om
Hraung
Jung
Sah
Bhurbhuvah
Swah
Trayambakam
Yajamahe
Sugandhimpushtivardhanam Urwarukmivbandhanaan Mrityormuksheey maamritaat
Bhurbhuvah Swaraung Jung Sah Hraung Om"
Om Namo Bhagwate Rudraay
SURYA MANTRAS (To get powerful eyesight, glow on face, longevity, financial
prosperity, success and glory)
"Om Ghrini Surya Aditya"
"Om Hreeng Ghrinih Surya Aditya Shreeng"
Laxmi Narayan Mantra
"Om Hreeng Hreeng Shreeng Shreeng Laxminarayanay Namah"
VISHNU MANTRAS
"Om Namo Narayanay"
"Om Namo Bhagwate Vasudevaay"
VISHNU'S DASHAVTAR MANTRAS
"Om Matsya Rupay Namah"
2. Sri Kurma (Tortoise form- Saturn)
"Om Koorrn Rupay Namah"
3. Sri Varah Mantra (Boar form-Rahu)
"Om Namo Bhagwate Varah Rupay Bhur Bhuvah Swah Syatpate Bhupatitwam Dehyate
Dadapay Swaha"
4. Sri Narasimha (Man-lion form - Mars)
"Om Namo Bhagwate Narasinhaya"
"Om ugraveeram Maha Vishnum Jwalatam Savato Mukham Nrisingh Bheeshanam
Bhadram Mrityu Mritym Namamyaham"
5. Sri Vamana (Priest or Brahmin- Jupiter)
"Om Vaman Rupay Namah"
6. Sri Parashuram (Warrior priest- Venus)
"Om Parashuramaay Namah"
7. Sri Buddha (Student form- Mercury)
"Om Gautambuddhaay Namah"

8. Sri Rama (Perfect Human form - Sun)


"Om Rang Ramay Namah"
9. Sri Krishna (Transcendental Human form-Moon)
"Om Kleeng Krishnaay Namah"
10. Sri Kalkin (Divine protector- Ascendant)
"Om Kalkine Jay Jay Shaalgramnivasine Divysinghay Swayambhuve Purushay Namah
Om"
KAMDEV MANTRA
"Kleeng Kamdevay Namah"
KUBER MANTRA
"Om Shreeng Om Hreeng Shreeng Hreeng Kleeng Shreeng Kleeng Vitteshawaray
Namah"
PUTRA PRAPTI MANTRA
Om Kleeng Shrreng Hreeng Jeeng Om Bhurbhuvah Swah Om Devaki Sut Govindam
Vasudev Jagatpate Dehi Mey Tanayam Krishan Twamaham Sharanam Gatah Om Om
Swah Bhuvah Bhuh Geeng Hreeng Shreeng Tweeng Om
PANCHANGULI MANTRA
Om Namo Panchanguli-Panchanguli Parshari-Parshari Mataa Mayangal
Vashikarni Lohamaya Dand Mannini Chausatth Kaam Vihandani Ranmdhye
Raulmadhye Shatrumadhye Deewaanmadhye Bhootmadhye
Pretmadhye Pishaachmadhye Jhotingmadhye Daakinimadhye
Shankhinimadhye Yakshinimadhye Doshenimadhye Sheknimadhye
Gunimadhye Gaarudimadhye Veenarimadhye
Doshmadhye doshasharan madhye Dushtmadhye
GhorKashtmijh Upre Buro Jo Koi Kare Karaave jade Jadaave Tat Chinte
Chintave Sri Mathe Sri Matarri Panchanguli Devi Tano Vajro Nirdhaar
Parhe Om Thang Thang Thang Swaha.
SWAPAN SIDDHI MANTRA
"Om HreengNamo VarahiAghoreSwapnamDarshayThaThaSwaha" "
SWAPAN MATANGI MANTRA
"Om Namo Swapan Matangini Satyabhashini Swapanam Darshay Darshay Swaha"
SARWA SIDDHI MANTRA
"Om Hreeng Sreem Arham A Si Aa U Sa Namah"
PUTRA SAMPADA PRAPTI MANTRA
"Om Hreem Sreem Kleem Hreem Asi Aausaa Chulu Chulu Hulu Hulu Mulu Mulu
Echiyam Me Kuru Kuru Swaha Tribhuvan Swamino Vidya"
SARVA ROGA NASHAK MANTRA
"OmAing Hreeng Kleeng Klaung Arham Namah"

NAV GRAH MANTRAS


1. Mantras for sun
i. Tantrik
"Om Harang Hareeng Haraung Sah Suryay Namah"
ii. Vedic Mantra
Om Hrang Hreeng Hraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Aakrishnen rajsa Vartmano
Niveshyantmritam mrityanch Hiranyen Savita Rathenadevi Yati Bhuvnaji Pashyan Om
Sah Swah bhuvah BhoohOm sah Haraung Hreeng Hrang Om Suryay Namah
iii. Puranic Mantra
R' w 4m MS
"Japakusumasankasham Kashyapeyan Mahadhutim Tamodarim Sarvpapghnam
Prantodami Divakare".
2. Mantras for Moon
i. Tantrik
"Om Shrang Shreeng Shraung Sah Chandramase Namah".
ii. Vedic Mantra
"Om Shrang Shreeng Shraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om emandeva aspatan
subadhvammahane Kshatriye mahte Jyeshthayay mahte Janarajyayendrasyendriyay."
Om Swah Bhuvah Bhooh Om Sah Shraung Shreeng Shrang Om Chandramase namah.
iii. Puranic Mantra
"DadhishankhtusharabhamKsheerodarnavaseembham.
Namami Shashinam Som Shambhormukutbhashanam".
3. Mantras for Mercury
i. Tantrik Mantra
"Om Brang Breeng Braung Sah Budhay Namah".
ii. Vedic Mantra
"Om Brang Breeng Braung sah Bhoorbhavah Swah Om Udbudhyasvagne Pratijagrihi
Twamishpurte Sah Srujetha Mayanch. Asmintsandhasthe Ardhyuktarsmin Vishvedeva
Yajmanashch Prasedat. Om Swah Bhoovah Bhooh Om Braung Breeng Brang Om
Budhay Namah".
iii. Puranic Mantra
"Priyang Gukalikashyamam Roopenpratimam Budham. Soumyam Soumyagunopitam
Tam Budham Pranmamya".
4. Mantras for Mars
i. Tantrik
"Om Krang Kreeng Kraung Sah Bhaumay Namah".
ii. Vedic Mantra
Om Krang Kreeng Kraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Agnimoordha diwah
Kakutpatih Prithivyaayam apa Reta Sijinvati Om Swah Bhoovah Bhooh Om Sah Kraung
Kreeng Krang Om Bhaumay Namah".
iii. Puranic Mantra
"Dharanigarbhsambhootam
Vidyutkantisamprabham
Kumaram
Shaktihastamch
Mangalam Pranamamyaham".

5. Mantras for Jupiter


i. Tantrik
"Om Jrang Jreeng Jraung Sah Gurve Namah". '
ii. Vedic Mantra
"Om Jrang Jreeng Jraung Sah Om Bhoorbhavah Swan Om Brihaspatiye
Daryoarhadhumadhibhati Ritumajjaneshu. Yaddidayachchhvasritashra jatatadasmasu
dravinam dohichittam. Om Swan Bhoovah Bhooh Om Sah jraung jreeng Om Brihaspatye
Namah"
iii. Puranic Mantra
"Devananch Rishinanch Gurum Kanchansannibham". Buddhibhootam Trilokesham Tam
Namami Brihaspatim"
6. Mantras for Venus
i. Tantrik
"Om Drang Dreeng Draung Sah Shukray Namah".
ii. Vedic Mantra
"Om drang dreeng draung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Annat Parisrato Rasam
Brahmanam Vyapibat Kshatrampyah Somam Prajapatih! Riten Satyamindriyavipan
Shukramandhasandrasymidampayomritamadhu. Om Svah Booh Om Sah Draung Dreeng
Drang Om Shukray Namah" .
iii. Puranic Mantra
"Himkundmrinalabham Daityanam Paramam Gurum. Sarvashastrapravaktaram
Bhargavam Pranamyaham"
7. Mantra for Saturn:-To remove effects of Sade Sati
i. Tantrik Mantra
"Om Prang Preeng Prong Sah Shanye Namah".
ii. Vedic Mantra
"Om Khang Kheeng Khaung Sah Shanaye Namah"
iii. Vedic Mantra
"Om Khang Kheeng Khaung Sah Om Bhoorbhawah Swah Om Shano Devirabhishtaye
Aapo Bhawantu Peetaye Shanyoribhisrivantu Nah. Om Swah Bhuyah Bhuh Om Sah
Khong Kheeng Khang Om Shanaishchray Namah"
iv. PURANIC MANTRA
"Om Neelanjansamabhasam Raviputram Yamagrajam. ChhayamartandsambhutamTam
Namami Shaneshcharam".
8. Mantras for Rahu
i. TANTRIK
"Om Bhrang Bhreeng Bhraung Sah Rahve Namah".
ii. VEDIC MANTRA
"Om Bhrang Bhreeng Bhraung Sah Om Bhoorbhavah Svah Om Kayanashichittar
Abhuvadooti Sadavriddhah Sabha ! Kayashthiyavrita. Om Svah Bhoovah Bhah Om Sah
Bhraung Bhreeng Bhrang Om Rahve Namah".
iii. PURANIC MANTRA
"Om Shradhkayam Mahavirya Chandradityavimardanam Singhikagarbhsambhootam
Tarn Rahu Pranamyaham."
Mantra for Ketu
i. TANTRIK

"Om Prang Preeng Praung Sah Ketve Namah"


ii. VEDIC MANTRA
"Om Prang Preeng Praung Sah Bhoorbhavah savah. Om Ketum Krinnvanaketave
Yeshomaryaapeshase. Samushdimarjayathah. Om Swah Bhoovah Bhooh Om Sah Praung
Preeng Prang Ketve Namah".
iii. PURANIC MANTRA
"Om PalashpuspasankashamTarkagrahamastakam.
Raudram Roudratmakam GhoramTam Ketum Pranamamyaham".

Sumukhscaikadantasca kapilo gajkarnakah,


Lambodarasca vikato vighnanaso vinayakah.
Dhumraketurganadhyakso bhalacahdro gajananh.
Dvadasaitani namani yah pathecchrnuyadapi.
Sumukhscaikadantasca kapilo gajkarnakah,
Lambodarasca vikato vighnanaso vinayakah.
Dvadasaitani namani yah pathecchrnuyadapi.
Dvadasaitani namani yah pathecchrnuyadapi,
Vidyarambhe vivahe ca pravesey nirgame tatha,
Sangrame samkate caiva Vighnastasya na jayate.
Ekadantyavidmahe vakra tundaya tundaya dhimahi tanno danti pracodyat.
Forms of GANESHA GAYATRI
Tatpurusaya vidmahe vakra tundaya dhimahi.
Tanno danti pracodayat.
Eka dantaya vidmahe vakra tundaya dhimahi.
Tanno danti pracodayat.
Tatkarataya vidmahe hastimukhaya dhimahi.
Tanno danti pracodayat.
Mahotkataya vidamahe vakra Tundaya dhimahi.
Tanno danti pracodayat.
Lamhbodaraya vidmahe mahodaraya dhimahi.
Tanno danti pracodayat.

Mantras for All Nine Planets

Mantras of the Sun


For Surya or Sun related troubles and during the dasha or Antardahsa of Sun:
1. Worship the ruling deity Lord Shiva
2. Recite Aditya Hridaya Stotra daily or Gayatri Mantra daily.
3. Japa of Sun's Moola Mantra: 'Om hram hreem hroum sah suryaya 7000 times in 40
days.
4. Recite the Surya Stotra:
Japa kusuma sankasam kashyapeyam mahadutim
Tamorim Sarva paapghnam pranatosmi Divakaram
5. Charity: Donate wheat, or sugar candy on Sunday.
6. Fasting day: Sundays.
7. Pooj'a: Rudrabhishek.
8. Rudraksha: Wear EkaMukhi or 12 Mukhi Rudraksha
7000 Mantras should be done and Argh to the Sun must be given with the help of red
flowers, red sandal etc. every day.
Mantras of Moon
For Chandra or Moon related problems and during the dasha or Antardahsa of Moon:
1. Worship the ruling deity Gauri.
2. Recite Annapoorna Stotram.
3. Japa of Moon's Moola Mantra: Om shram sreem shraum sah chandraya namah 11000
times in 40 days.
4. Recite the Chandra Stotra:
Dadhi Shankha tushaarabham ksheero darnava sambhavam
Namaami shashinam somam shambhor mukuta bhushanam
5. Charity: Donate cow's milk or rice on Monday.
6. Fasting: On Mondays.
7. Pooja: Devi Pooja.
8. Rudraksha: Wear 2 Mukhi Rudraksha.
11,000 Mantras must be recited and argh must be given with white
sandal and white flower.
Mantra of Mars
For Mangala or Mars related problems and during the dasha or Antardahsa of Mars:
1. Worship the ruling deities Kartikeya and Shiva.
The Kartikeya Mantra is 'Om Saravanabhavaya Namah"
The Shiva Mantra is 'Om Namah Shivaya"
2. Recite Kartikeya or Shiva Stotra.
3. Japa of the Mars Mantra: Om kram kreem kroum sah bhaumaya namah, 11000 times in
40 days.
4. Recite the Mangala Stotra:
Dharani garbha sambhutam vidyut kanti samaprabham
Kumaram shakti hastam tarn Mangalam pranamamyaham.
5. Charity: Donate Masoor Dal ( red lentils) on Tuesday.
6. Fasting: On Tuesdays.
7. Pooja: Kartikeya Pooja or Rudrabhishekha.
8. Rudraksha: Wear a 3 Mukhi Rudraksha.

Mantra must be recited 11,000 times and Poojan is to be done with red sandal and red
flower.
Mantras of Mercury
For Buddha or Mercury related problems and during his dasha and Antardahsa:
1. Worship Lord Vishnu.
2. Recite Vishnu sahasranama Stotra.
3. Japa of the Buddha beej Mantra: Om bram breem broum sah budhaya namah, 17000
times in 40 days.
4. Recite the Buddha Stotra:
Priyangu Kalika Shyaamam Roopena Pratimam Budham
Soumyam Soumya gunopetam tarn Budham Pranamamyaham.
5. Charity: Donate Urad dal on Wednesday.
6. Fasting: On Wednesdays.
7. Pooja: Vishnu Pooja.
8. Wear a 10 Mukhi Rudraksha.
Mantra must be recited 17000 times and Poojan is to be done with multi-coloured
flowers.
Mantras of Jupiter
For Guru or Jupiter related problems and during the dasha or Antardahsa of Guru:
1. Worship Lord Shiva.
2. Recite Shri Rudram.
3. Japa of the Guru beej Mantra: Om jhram jhreem jroum sah gurave namah, 19000 times
in 40 days.
4. Recite the Guru Stotra:
Devanam cha rishinam cha Gurum kaanchan Sannibhaam
Buddhi bhutam Trilokesham tarn namaami Brihaspatim.
5. Donate: Saffron or turmeric or sugar on Thursday.
6. Fasting: On Thursdays.
7. Pooja: Rudrabhishekam.
8. Wear a 5 Mukhi Rudraksha.
This Mantra is recited 19,000 times afong with the Poojan with Kesar, Sandal and yellow
flower.
Mantra for Venus
For Shukra or Venus related problems and during the dasha or Antardahsa of Venus:
1. Worship Devi.
2. Recite Shree Sooktam or Devi Stuti or Durga Chalisa.
3. Japa of Shukra beej Mantra: Om dram dreem droum sah shukraya namah, 16000 times
in 40 days.
4. Recite the Shukra Stotra:
Hima kunda mrinalaabham daityanam para mam gurum
Sarv shastra pravaktaram bhargavem pranamamyaham
5. Donate clothes or dairy cream or curd to a lady on Friday.
6. Fasting: On Fridays.
7. Pooja: Devi Pooja.
8. Wear a 9 Mukhi Rudraksha.

Mantra must be recited 16000 times and Poojan must be done with white flower and
white sandal.
Mantra for Saturn
For Shani or Saturn related problems and during the dasha or Antardahsa of Shani:
1. Worship Lord Hanuman.
2. Recite Hanuman Chalisa or any other Hanuman Stotra.
3. Japa of Shani Mantra: Om pram preem proum sah shanaischaraya namah, 19000
times in 40 days.
4. Recite the Shani Stotra:
Nelanjan samabhasam ravi putram yamagrajam
Chaaya martand sambhutam tarn namami shanaischaram
5. Donate a buffalo or black Til (sesame seeds) on Saturday.
6. Fasting on Saturdays.
7. Pooja: Hanuman Pooja
8. Wear a 14 Mukhi Rudraksha.
Anyone of the above Mantra may be done 19,000 times along with the Poojan of Saturn
with blue flowers and sandal but during Poojan there must continuously be lighted a
'Deepak' filled with mustard oil.
Mantra of Rahu
For Rahu related problems and during the dasha or Antardahsa of Rahu:
1. Worship Bhairava or lord Shiva.
2. Recite the Kalabhairav asthakam.
3. Japa of the rahu beej Mantra: Om bhram bhreem bhroum sah rahave namah, 18000
times in 40 days.
4. Recite the Rahu Stotra:
Ardha Kaayam maha veryam chandraditya vimardhanam
Simhika garbha sambhutam tarn rahum pranamamyaham.
5. Donate: Urad Dal or coconut on Saturday.
6. Fasting on Saturdays.
7. Pooja: Bhairav or Shiva or Chandi Pooja.
8. Wear An 8 Mukhi Rudraksha.
9. One of the best remedies for Rahu is reciting the first chapter of Durga Saptasati.
This Mantra must be recited 18,000 times and in night Poojan of Rahu Dev must be done
along with the blue coloured flower and sandal.
Mantras for Ketu
For Ketu related problems and during the dasha or Antardahsa of Ketu:
1. Worship Lord Ganesha.
2. Recite Ganesha DwaDashanama Stotra.
3. Japa of the Ketu beej Mantra: Om shram shreem shroum sah ketave namah, 17000
times in 40 days.
4. Recite the Ketu Stotra:
om Palasha push pa sankaasham taraka grahaastakam
Roudram roudratmakam ghoram tarn ketum Pranamamyaham.
5. Donate: A black cow or black mustard seeds on Thursday.
6. Fasting: On Thursdays.
7. Pooja: Ganesha Pooja.

8.
Wear a 9 Mukhi Rudraksha.
9. A very good remedy for Ketu is the reciting of Shiva Panchakshari Stotra.
Gayatri Mantra of planets:
Following Mantra must be recited 17000 times and Poojan must be done with the flower
assigned to each planet with sandal.
Remedies Through Stotras
Our sages have also suggested many Stotras also, which are as effective and useful. We
are hereunder giving some of the most important, most useful and appropriate Stotras,
which by preventing the maladies caused due to Kuja (Mangal) Dosha bring happiness in
the life of the native. These rare Stotras, if recited with full dedication and following all
the precautions, bless the native with astonishing results. The only condition is that the
proper Mantra or Stotra be selected and then followed by the native with sincerity, faith
and dedication.
1. Mangal Chandika Stotra
One of the most powerful prayers is Mangal Chandika Stotra, addressed to Goddess
Chandika, an incarnation of Parvati. In our sacred Puranas, an account goes thus:
Lord Narayana speaks to Narada: Now listen to the sacred story of Mangal Chandika,
whose story as agreeable to the Vedas, is the dearest even to those scholars who know
everything. The term 'Chandi' denotes 'Dakshaa' (or the all-skilful deity). 'Mangal' means
auspicious. She is capable of causing any and every auspicious event. The term 'Chandi'
further denotes 'Durga' while the term 'Mangala' denotes the planet Mars, the son of earth.
Since the goddess is dear to Mars or Kuja, she is also known as Mangala Chandika. She
appears before her devotees as Mercy Personified and is the favourite goddess of females.
Once upon a time Lord Shankara also sought Her blessings before killing the fierce
demon called Tripura.
Narrating the above account, Lord Vishnu reveals the following secret and the most
auspicious Stotra, which should not be passed on to hypocrites or to people who do not
have any reverence to it:
Mangala Chandika Stotra with Mantra and Dhyana:
Mantradhyaansahitam Mangalchandikastrotam !
'Om Heem Sreem Kleem Servapoojye Devi Mangala Chandike,
Aaim kroom phat svaaheityevam chaapyekavirnshakshro Manuh. 1.
Poojyeh Kalpataruschaiva bhaktanaam sarva kaamadah,
Dashlakshajpenaiva Mantra siddhibhavenrunaam. 2.
Manttrasiddhirbhavedyasya sa Vishnuh sarva kaamadah.
Dhyaanam cha srooyataam Brahman Vedoktam Sarvasammatam. 3.
Deveem ShoDasha Varhsayaam Sasvath susthirha yauvanaatm.
Sarva roopa gunadhyaam cha komalaangeem manoharaam. 4.
Shvet champaka Varnaabhaam chandra koti samaprabhaam.
Vahni sudhdhaamsukaadhaanam ratna bhooshana bhooshitaam. 5.

Vibhrateem abereebhaaram mallika maalya bhooshitam.


Vimboshteem sudanteem sudhdhaam saratpadmanibhaanaam. 6.
Ishaddhasya prasannaansyam suneelotpala lochanaam.
Jagdhdhatreem cha daatreem cha sarvebhyah sarvasampadaam. 7.
Samsaara saagare ghore pota roopaam varaam bhaje. 8.
Devyaascha dhyaanamityevam stavanam shrooyataam mune.
Prayatah sankata grasto yena tushtaava shankarah. 9.
Shankara uvacha
Raksh raksh Jaganmatardevi Mangal chandike.
Haarike vipadaam rashau harsh Mangal Kaarike. 10.
Harsh Mangaldakshe cha harsh Mangal daayike.
Shubhe Mangaldakshe cha shubhe Mangalchandike. 11.
Mangal Mangalarhe cha sarvaMangalMangale.
Sada Mangalde devi sarvehaam magalalaye. 12.
Poojyaa Mangalavare cha Mangalaabheeshta Daivate.
Poojye Mangalbhoopasya Manuvamsasya Santatam. 13.
Mangaladhishtaatru devi Mangalaanam cha Mangale.
Samsaara Mangalaadhaare Moksha Mangala daayini. 14.
Saare cha Mangalaaahaare pare cha sarva karmanaam. 15
Prati Mangala Vaare cha Poojye cha Mangalaprade.
Stotrenaanena Sambhuscha stutva Mangala Chandikaam.
Prati Mangala Vaare cha Poojam krutva gatah shivah. 16.
Devyaascha Mangala Stotram yah srunoti samaahitah.
TanMangalam bhavechachasvanna bhavet tadarnangamalam 17.
Reciting the principle Mantra containing 21 letters - Om Hreem Sreem Kleem Sarva
Poojye Devi Mangala Chandike, aim kroom phat svaaha, for ten lakh (10,00,000) times
can attain this Mantra's Siddhi. When a male or a female recites the above Mantra and
Stotra regularly and with devotion, he/she will have no obstacles in his/her life, will be
get married early and lead a happy life. The worship should be commenced on a Tuesday
and kept up continuously.
This is particularly extremely favourable for those natives having Kuja Dosha of any
magnitude. Such evils of Mars will completely vanish, marriage will take place and
matrimonial life will be fully auspicious in every respect. Also those without, Kuja
Dosha, will also stand to gain timely marriage and related happiness. Those who are

likely to be affected by transiting Mars can resort to recitation of this Mangal Chandika
Stotra. Those who are subjected to other kinds of blemishes by an afflicted Mars at birth,
(like disease, litigation etc.) can also undertake reciting this Mangal Chandika Stotra
regularly.
2. Mangal Stotra
This Stotra is very famous and one of the most useful puranic Stotras of Mars. This can
be read in addition to Mantras of Mars where the adversity and malefic results of Mars
are very acutely pronounced. The women who are suffering from Kuja (Mangal) Dosha
resulting into miserable married life, destruction and disaster, are advised to recite
Angarak Stotra at least once every day. The Stotra may be recited 7, 14 or 21 times
depending upon the adversity caused by Mars in the birth chart of the native. However,
this is harmless in all respects. This Stotra is very useful which should be done by male
and female alike that are passing through, the adverse vibrations of Mars. After
Shoshopchar Poojan of Mangal Grah i.e. planet Mars, proper Sankalp for reciting Mangal
Stotra should be taken as mentioned earlier. Thereafter, take a small amount of water in
the cup of palm of hand and drop in on the ground after reading the Viniyoga. Thereafter,
read Mangal Stotra correctly with concentration and absolute faith in the amazing and
astonishing power of Mangal Dev.
4. Rinmochan Mangal Stotra
Rinmochan Mangal Stotra is useful for getting rid of debts and loans. Many times,
placement of Mars in 12th, 2nd or 8th house may give rise to debts and as a result of which
the native may have to lead a painful married life and suffer poverty, misunderstandings
and differences. One may even commit suicide, if one is suffering from the problems of
heavy loans and he is not able to pay the same in spite of his best efforts. Therefore, he
must read Rinmochan Mangal Stotra which will bless the subject with prosperity,
property, wealth, happiness and success in various aspects of life.
5. Chandra Mangal Stotra (For prevention of Chandra Manglik Dosha)
This Chandra Mangal Stotra may be recited by the women who is Mangle as reckoned
from Moon. This would eliminate the possibility of matrimonial disharmony and
problems regarding children, prosperity, wealth etc.
6. Bhom (Mangal) Stotra
This 'Bhom Mangal Stotra' should be recited by the women who are suffering from
various problems of married life, ill health, lack of happiness and prosperity. Though
various Mangal Stotras have been given which are very useful and tested by us and
various Acharya of astrology, this is a small Mangal Stotra of four lines, which may be
read or recited by those who can not read long Mangal Stotra in Sanskrit. This Stotra is
also very useful for the prevention of all problems caused by Mars due to its adverse
placement in the birth chart in one or the other way.
7. Brahma Krit Sarva Mangal Stotra
This Stotra is recited for prevention of Kuja (Mangal) Dosha and happy and auspicious
married life.

8. Janaki Krit Parvati Stotra (For happy and early marriage) Many times, marriage of
girls get appreciably delayed or denied due to adverse placement of planets including
Mars. Those girls would be married decently, happily and would enjoy high degree of
conjugal bliss if they would read 'Janaki Krit Parvati Stotra'. It is best to read the Stotra
during the Vrata of Mata Gauri after performing proper Shodshopchar Poojan of Gauri.
9. Radhakrit Shree Krishna Stotra (For happy and intact marriage)
This is highly useful Stotra for ail aspects of married life. A girl who is unmarried even
after following various remedial measures, will definitely be blessed with decent husband
and happy married life, should she read Radhika Shree Krishna Stotra thrice everyday.
Divorce and miseries of married life can also be ruled out by regular use of this Stotra.
Mangal Yantra and Mangal Kavach
A) Mangal Kavach
The function of Mangal Kavach is different than Mangal Stotra. Mangal Kavach should be
recited where protection and safety is required. This is very useful for those in whose birth chart,
serious combination of accident and violent death is indicated.

This Mangal Kavach is most useful for those who are suffering due to malefic effects of
Mars. This is wonderful Kavach, which ruins enemies or the enemies are badly defeated
in the fight. If one is suffering from evil spirits, the recitation of the Kavach will remove
all such problems. This prevents all kinds of ailments especially those, which are
indicated by Mars such as Blood Pressure, muscular trouble, injury, burns, cuts, boils and
operation etc.
B) Mangal Yantra
There are many kids of remedial measures in which yantra and tantra play a prominent
role in curtailing the evils. Yantra means an instrument or apparatus or a TILASM, a
mystical graph. It is the shortest and easiest boon handed over to us by our Siddha sages
for fulfilment of our ambitions. Various Yantras are worshiped in our old temples, such as
Gayatri yantra is worshipped in Bahuchari Mandir. A yantra is worshipped in Amba
Mata temple. Shri yantra made of solid gold by Adi Shankaracharya is worshipped in
Annapurna Mandir of Varanasi. These yantras can be made on gold, silver, copper,
bhojpatra, or sphatik etc. Auspicious and some specific Muhurts have also been specified
for preparation of yantra. These yantras can be written on bhojpatra with Ashtagandh
using stylus of Anaar (Pomegranate). These can be also be carved or embossed on
various metals as mentioned above. Special and specific Mantra japa and worship is done
on these yantras to energize them.
Mars does play a vital role, in a female chart particularly, as it is a karaka or significator
for husband. Therefore, the affliction of Mar: curtails the marital harmony and causes
delay. Mangal Yantra has beei used very successfully to rectify such adversities. This also
protects om from enemies and rivals and they are defeated. Accidents and conflicts,
wounds, operations etc are cured or saved. This yantra is of a triangular shape and it is
embossed or engraved over a triangular plate of copper. Twenty one triangles are made
inside a big sized triangle. Different names of Mars are written in every small triangle.
The yantra of Mars should be properly placed vertically for its propitiation. This should
be worshipped with Shodashopchar Poojan, using sweets and red flowers.

Some Specific Remedies


Vedic
Tantrik
Mantras
Mantras
Ill-health Sivaaparaadhak- Mrityunjaya Balagopala Japa
of
shamaapana
Stotra
Mantra
children
Epilepsy Dakshinamoorty Rigveda
Channa Mastaa
Stotra
Durga
Mantra
Sooktam.
Delay in Rukmini
Sree Sooktam Pati
marriage Kalyanam of
Vaseekarana
Bhaga-Vata,
Mantra
Kanakadhara
Stotra
Disturbed Raasa Kreeda of Samgachat-- Soubhagya
marriages Narayaneeyam wamiti
Lakshmi Mantra
Want of Vishnu
Purusha
Santaanagopala
Progeny Sahasranamam Sooktam
Mantra
Santaana
Gopalam
Frequent Kirataarjuneeya Trisuparna
Sudarsana
infantile m of Bhagavata Mantra,
Mantra
death
Rudra
Namakam
Unmaada Lingaashtakam Saanti
Pratyanghara
(insanity) Sivakavacham
Panchakam
Mantra
Saarasvatya
Sooktam
Sudden Slokas 1 to 37 of Kooshmaanda Panchakshari
ill-health Soundarya
Sooktam (2nd Mantra
Lahari
chap of
Taitriya
Broman)
Financial Lakshmi
Sri Sooktam Bhagyalakshmi
crisis
Kavacham
and Lakshami Mantra
Sooktam
Ills

Stotras

Ills

Stotras

Curse in Vishnu
the
Sahasranama
family
Stotram, Lakshmi
Narasimha
Karaavalamba
Stotram
Fear of Ramayana-Sundara
debts
Kanda, Runa
Vimochanaashtakam
Danger Kaalabhairafrom fire vaashtakam
Subramanya
Bhujangam
Facing
Lalita
criminal Sahasranamam,
cases
Ganesha Kavacham

Departmental
actions
Lack of
job
satisfacti
on

Lalitha Trisati
Stotram, Aditya
Hridayam
Vishnu
Sahasranamam,
Tulsi
Sundarakandam

Vedic
Mantras

Tantrik
Mantras

Pavamaana
Sooktam

Rajarajeswari
Mantra

"Saktumiva Bagalaamukhi
Titauna"
Mantra
Mantra from
Rigveda
Agni Sooktam Kaartyaveerya
Mantra
Soorya
Sooktam
Navagraha
Sooktam,
Nakshatra
Sooktam.
Durga
Sooktam
(Taitriya)
Surya
Namaskara
(Kaatavam)

Sudarsana
Mantra
Subrahmanya
Mantra,
Hanumat
Mantra
Surya Mantra,
Gayatri
Mantra
Saraswati
Mantra

Note:
(i) There are only a few examples. These are very general. Each case must be examined
individually.
(ii) These are not exclusive remedies.
(iii) Initiation needed for Tantrik Mantras.
(iv) Supreme remedies for all types of remedies are reciting daily Navagraha Stotra,
Aditya Hridaya, Vishnu Sahasranamam, Lalitha Saharanamam and Soundaya Lahari. In
Vedas one should recite daily Rudram, Chamakam, Purushasooktam, Sree Sooktam and
Durga Sooktam.
(v) One who performs Sandhya daily and recites Gayatri Mantra 333 times becomes
immune to planetary ills.
Remedies Through Vrat
Vrat is one of the most significant, simple, facile and a traditional way of rectification of
various kinds of maladies. In this chapter we will know about some specific Vratsfor the

elimination of Kuja Dosha, such as : 1) Mangal Vrat, 2) Mangala Gauri Vrat, 3) Vat
Savitri Vrat, and 4) Sacred Gauri Vrat
Mangal Vrat:
Manglik persons or those who are suffering from the evils of Mars regarding the absence
of conjugal bliss owing to any reason, or the possibility of loss of life of the partner or
separation, or otherwise those who are leading miserable married life due to the adversity
of Mars must observe Vrat on Tuesday in the following way : First of all shodashashopchar Poojan of Mars should be done as explained above with full
faith, devotion and dedication. Certain specification, norms, methods and stories have
been mentioned in various texts on Vrats. Here we will be discussing all important points
of Mangal Vrat i.e. observation of Vrat on Tuesdays. We want to draw the attention of
such readers that Vrat on Tuesday does not mean the Vrat of Hanumanji. Mangal Vrat
may be observed to please Mangal graham, Mata Durga or any of her incarnation and to
please Hanumanji as well. Here we are mostly concerns with the Vrat on Tuesdays to
prevent the adversity cast by planet Mars. The girls or ladies who are suffering or may
suffer due to the evil effects of Mars in their birth charts or if they have Kuja Dosha and
get married with a non-Manglik boy, must observe Vrat on Tuesdays.
The Sankalp should be taken by keeping rice, water, betel nuts, flowers and money in the
right palm facing towards east or west. Thereafter the contents in the hand should be put
in front of Ganapti Devta. After Sankalp Shodshopchar Poojan of Ganapati and Mangal
Graha is essential. Without Ganapati Pooja, the native is not bestowec with the good
results. This is well-established fact that Agrapooja or Ganpati is most essential before
offering any other worship to the concerning power of planets or God.
During Mangal Vratone may take a glass of milk, tea or juice in the morning after the
above Sankalp and worship etc. Thereafter one should take 'Choorma" (made of wheat
flour and jaggery) between 12 noon to 3 p.m. If one does not want to take Choorma due
to any reason he or she may eat sweet fruits or sweets instead. The salt of any kind is
strictly prohibited in Mangal Vrat. Any fruits which contain salt, should not be taken.
After completing the Vrat one should sing Aarti of Mars before going to bed. If it is very
essential one may take one or two fruits after Aarti and before going to bed.
Mangal Vrat should be observed for at least one year. But the Vrat can be extended for 5
years or for whole of the life as advised by Guru or Acharya or by any competent
astrologer. After completing the Vrat of Mars, Udyapan is required. It means that the
devotee is terminating the Mangal Vrat now onwards. He begets pardon for his mistakes
and donates to Brahmins.
Mangala Gauri Vrat
Mangala Gauri Vrat is very common in Maharashtra. This Vrat should be observed by
married women so that they may never suffer widowhood; so that they may enjoy the
association of their husbands and may lead a pleasant and happy married life.
The Vrat should be observed for five years on each and every Tuesday commending from
first Tuesday of Shraavan. After successful completion of five years of Mangala Gauri
Vrat, the same may be observed on Tuesdays of Shraavan Maas only i.e. 4 times in a year
during the month of Shraavan only.

First of all Sthapana of Mangala Gauri should be done. Navgrahj and Matrikaa Kalash etc
should also be properly placed facing toward; north. Shodoshopachar Poojan should be
done of all these including Mangala Gauri. Thereafter the story of Mangala Gauri Vrat is
read an< heard and take the Prasad. After completing the Sankalp, worship of Mangal
Gauri, touch the ground after removing the mat or Aasan and touch your forehead.
Vat Savitri Vrat
This is the most useful, common and well-known Vrat for the long and healthy life of
husband. Manglik girls and married mangle women must observe this Vrat for everlasting
conjugal bliss. This Vrat is observed from Amavasya day of the month of Jyestha. In this
Vrat, worship of the banyan tree of or Vat Virksha which is the strongest tree and has a
very long life is performed.
First of all the girl should prepare small spherical sweets by frying them. Honey should
be mixed in wheat flour and as many as 108 round shaped (shape of Vat Vriksha) sweets
should be made and thereafter they should be fried. They should be poured in a thread
like a garland. Poori and Halwa should also be made for Prasad. Water soaked grams
(bheega hua desi chana) should also be included in the Prasad. Take the container; keep
the garland of fried small sweets, Poori, Halwa and grains along with Roli, Sindoor, rice,
flowers, Ghee, Dhoop, Deep, Camphor, red cloth, Gur, Haldi, various sweets and money
etc. One should go to Vat Virksha taking this container along with water in any vessel.
Stem of the Vat Vriksha should be properly washed and Shodhopchar i.e. 16 fold worship
must be done. First of all the earthen lamp of pure ghee should be lighted thereafter
Shodshopchar Poojan should be performed one by one as mentioned earlier in this
chapter.
After Shodshopchar Poojan and worship, prayers should be made by the women for their
Akhand Saubhagya i.e. long life of the husband. After observing the l/ratfor whole of the
day, the lady should take sweets and fruits or meal with one cereal. 'Bayana should also
be taken out and should be given to mother-in-law or sister-in-law, if they are available. If
they are not available, Bayana should be given to any married woman whose husband is
alive.
The Vat Savitri Vrat is observed once in a year but its significance is so important that
any lady should never miss it. After performing this Vrat the lady should also touch the
feet of her husband and the husband should bless her for her Akhand Saubhagya.
Sacred Gauri Vrat
There is a very detailed account of our Puranas on this rare and most efficacious Vrat or
vow for Gauri (Parvati). One who reads or recites this story every day, for one year, will
get worthy spouse.
It is deemed that this Vrat has been in place since remote past by tradition. This Vrat
grants husbands as desired by women i.e. according to their genuine wishes. By this Vrat,
a woman obtains a highly affectionate husband. A girl (i.e. the aspirant) should fast on the
previous day (i.e. before commencement of the month concerned), wash off the clothes
(to be used the next day) and lead a restrained life. On the next day i.e. on the day of the
month of Margasira commences (i.e. Shukal Paksh, Padyami, or the first lunar day of the
bright half of Margasira month, with the Nirayana Sun transiting in Scorpio), she should
take bath in near by river and wear the previously washed robes. In a sacred pot, the six

prescribed deities viz. Ganesha, Surya, Agni (fire), Vishnu, Siva and Durga should be
invoked after worshipping them with various articles offering the five kinds of Upacharas
(oblations like clothes and ornaments). Before the Kalasa (sacred pot), a square vedi (i.e.
square area of ground to serve for sacrificial altar, having receptacles for the sacrificial
fire) should be prepared. Sandal, incense, Kasturi (musk) and Kumkuma (saffron) should
be applied on the Vedi. An idol of Durga with ten arms should be got made of sand. A
mark of saffron should be applied on the forehead of the idol, and an offer of camphor
and sandal should also be made on the other part of the body of the idol. The goddess
should be invoked with prayers. Then the following Mantra should be recited.
The idol of Durga should be worshipped with the above cited Mantra, after taking a
Sankalpa along with the following Moola Mantra, stipulated in Saama Veda.
Reciting these Mantras, the goddess should be prayed with the most secretive prayers
conjoined even to the most excellent of sages. Men of attainment pray to Durga, the
destroyer of evil manifestations, on these lines.
Tips Related to Marriage
Tips related to Marriage
For early marriage chant the following Mantras:
(a) Om Shree Katakana Dovekey Namaha.
(b) Om Kareem Sheehan Vidveshan Siddhi Namah.
(c) Hey Gauri Shankaraaddhmi Twam Shankarpriya
Maan Kuru Kalyaani Kantakaanta.
(d) Patnim Manoramam Dehi Manovrittanusaarineem
Taarineem Durgasansar Saagarasya Kulo Dbhavaam.
(e) Kleem Tripuradaivee Vidmahe Kaameshwari
Dheemahi Tannah Klinee Prachodayaat.
Such persons as may be facing delay or denial of their marriage, or suffering tension in
their married life, must garland Lord Haridra Ganesh's\do\ with flowers. They should
apply Haldi (turmeric) Tilak' on his forehead also.
Method : While chanting the Mantra : Om Ganeshaaya Namaha,
One by one offer 108 flowers to the idol of the deity, followed by the recital of the
Ganesha Aarti. This should be done for 40 days. Such persons should keep fast on
Thursday, starting it on any Thursday itself. Also keep a turmeric piece under the pillow.
When they go for seeing their potential bride or groom, they must mark the Tilak' on their
forehead themselves with turmeric paste. Offer jaggery as Prasadam to Lord Ganesha.
Their marriage related wish shall be definitely fulfilled.
On any Thursday go to a Vishnu-Lakshmi temple and offer a 'Kalagi' (an aigrette which
is normally fixed at the top of the 'Sehara') to the lord, along with 5 Laddoos of Besan.
Soon the marriage will be solemnized if it is getting obstructed.

In order to ensure marriage at due time the person should get up early in the morning,
on any Thursday in a bright fortnight and take bath, wear yellow clothes. Then get Besan
(flour of grains) from the market should prepare Laddoo in Desi Ghee adding 'Boora'
(crushed sugar) in them. Prepare 108 Laddoos and put them on a yellow basket having a
yellow cloth already laid down. Put some money as Dakshina according to your financial
capacity. Take this Laddoo filled basket to a Shiva Mandir, worship Lord Ganesha and
Goddess Parvati and say your prayer to fulfil your desire. Then give the Laddoos to a
Brahman. Your wish will surely be fulfilled.
Start the following steps (or worship) in front of the image or idol of Lord Vishnu &
Goddess Lakshmi, in the bright fortnight on any Thursday. Chant the following Mantra's
three 'Malas' (3x108 times) with the help of a Sphatik Mala or Lakshmi Varada Mala.
Offer Prasadam for three months on every Thursday and pray for your daughter's or son's
marriage. You shall get desired results.
The nubile girl should go to a temple of Lord Shiva, after her bath and pour down milk
on the Shiva Lingam while chanting the Mantra:
Om Someshwaraya Namaha"
Also chant 108 times this Mantra with the help of a Rudraksha Mala. Soon she would get
married. This should be done with full devotion.
Another tip for ensuring the removal of the obstructions of daughter's marriage is the
following. Chant the following Mantra for eleven days at a stretch. While chanting its one
'Mala' (108 times) every day. The Mantra is:
"Om Gauri Aave Shiyji Vjahve...
(mention the daughter's name)
Kaa Vivaah TurantSiddha /fare. DerNa Kare.
Der Hoya to Shiv Ka Trishool Pare-guru
Gorakhnath Ki Duhaayee".
This mantra should be chanted after burning incense and cleaning the ambience. On the
11th day take an earthen 'Kullarh' (earthen cup) and cover its mouth with a red cloth. Mark
that Kullarh with 7 points outside with the help of 'Roli' (red powder), keep its marked
portion towards you. Now before it chant the above mentioned Mantra for 5 vMalas' (or
5x108 times). When you have done so, keep the Kullarh quietly at a crossing and don't
look back. This procedure shall ensure removal of all obstructions and your daughter's
quick marriage.
If a nubile girl be facing a denial or delay in her marriage she must read ^Sundar
Kaand'cti "Sri Ramcharita Manas'everyday for twenty one days in a row before the
image or idol of Lord Hanuman - or better before that photograph in which Lord
Hanuman is seen giving Lord Ram's ring to Sitaji. She should keep her face towards
North while reading the holy text. And conclude it with carefully saying her prayer to
Lord Hanuman concerning her marriage. The reading of the text should be commenced
on any Friday under an auspicious Muhurta. After doing so she must apologise for having
inadvertently committing some error in pronunciation. This text should be preceded and
followed by the following 'Samput' rhyme:
"jab Janak Payi Vishishta Aayasa Byaah Saaj
Sanwarike

Mandavi Shrutikeerat Urmila Kunwar Laayi Hankaarike"


It is customary to offer some money to the boy's father, kept in an envelop, to give
'Shagun' for confirming the marriage. Make sure that your daughter (who is to be
married) touches the envelop first. Make someone else carry the 'Shagun' pretending your
inability to do so. This trick will ensure your daughter's marriage should it be facing
obstructions.

The Power of Mantra


Mantras are sacred sound syllables from our Vedic tradition. For thousands of years these
sacred sound syllables have been refined to impart healing powers for spiritual
development and total rejuvenation of mind and body. The mantras are energy-based
sounds and thought-based waves. Like the flame of fire, it energises the Praanasakti or
life force and creates an influence to quieten our mind. There are many types of mantras
dedicated to different gods and goddesses for realizing ones desires, for destroying
influences of evil forces as also for prosperity and good health as well as protection from
dangers and destruction of diseases and obstacles. It is important to realise the meaning
of the mantras and their significance. They must be recited properly with perfect
pronunciation. They may also be uttered silently or in whispers.
The mantras are also prayers in praise of or to propitiate different gods and goddesses in
order to get their favour for material or spiritual purposes. Thus different mantras are
there to address different gods and goddesses. On the occasion of the ensuing Navaraatri
we here mention some of the mantras taken from Durgaasaptasatee addressed to goddess
Durgaa for achieving material and spiritual ends.
For doing away with or recovery from diseases:
Rogaanaseshaanapahansi Tushtaa
Rushtaa Tu Kaamaan Sakalaanabheeshtaan;
Twaamaasritaanaang Na Bipannaraanaang
Twaamaasritaanaang Hyaasrayataang Prayaanti
For destruction of an epidemic:
Jayantee Mangalaa Kaalee Bhadrakaalee Kapaalinee;
Durgaa Kshamaa Sivaa Dhaatree Swaahaa Swadhaa Namohstute.
For recovery from disease and attaining good luck:
Dehi Saubhaagyamaarogyang Dehi Me Paramangsukham;
Roopang Dehi Jayang Dehi Yaso Dehi Dwisho Jahi.
For attainment of beautiful wife with good qualities:
Patneeng Manoramaang Dehi Manobrittaanusaarineem;
Taarineeng Durgasangsaarasaagarasya Kulodbhavaam.
For removal of obstacles:
Sarvaabaadhaaprasamanang Trailokasyaakhileswari;
Evameva Twayaa Kaaryamasmadbairivinaasanam.
For achieving all-round prosperity and happiness:
Te Sammataa Janapadeshu Dhanaani Teshaang
Teshaang Yasaangsi Na Cha Seedati Dharmavarga;
Dhanyaasta Eba Nibhritaatmajabhrityadwaaraa

Yeshaang Sadaabhyudayadaa Bharatee Prasannaa.


For removal of poverty and sorrow etc.
Durge Smrite Harasi Bheetimaseshajantoh
Swasthaih Smritaa Matimateeva Subhaang Dadaasi;
Daaridryaduhkhabhayahaarini Kaa Twadanyaa
Sarvopakaarakaranaaya Sadaohrdrechitaa
For getting protection
Soolena Paahi No Devi Paahi Khadgena Chaambike;
Ghantaasvanena Nah Paahi Chaapajyaanihswanena Cha.
For achieving all-round welfare
Sarvamangalamangalye Sive Sarvaarthasaadhike;
Saranye Tyambake Gauri Naraayani Namohstu Te.
For attainment of wealth and offsprings being free form all obstacles
Sarvaabaadhaavinirmukto Dhanadhaanyasutaanvitah
Manushyo Matprasaadena Bhavishyati Na Sangsayah
For learning the success or failure in dreams
Durge Devi Namastubhyang Sarvakaamaarthasaadhike;
Mama Siddhimasiddhing Vaa Swapne Sarvang Pradarshaya

Different lettersvowels or consonantsand sounds create different tunes and the these
tunes create Naadasakti or sound-energy. Again, this sound-energy creates different
effects and their combined effect inflames our body, mind, brain and our speech. Regular
incantation and silent prayer creates power in our self.
The rhythmic utterance of words in verse, with fixed feet and syllables or without these,
loudly or in whispers, are the mantras. These are the prayers to propitiate god or goddess
in order to achieve the desired result.
The word Mantra is originated from the combination of two words namely man i.e.
manan (Thinking or conceiving) and Tra (Salvation or Deliverance). In a nutshell, a
Mantra is that, the thought or silent utterance of which gives us desired result and we
achieve deliverance. Mantra is the receptacle of boundless powers. The power of
different gods lies hidden in different mantras, like the tree lies hidden in its seeds. If we
sow the seed in the earth and nurse it with water and manure, we can find that the seed is
germinated and in course of time takes the shape of a giant tree. Likewise if we employ
all our strength, thought and speech in incantation of the prayer of god, we can achieve
the beneficence of god.
It is important to understand the meaning and significance of the mantras and recite them
properly. According to our shastras, the only way to attain our desired objectmaterial or
spiritualis the utterance of the mantra with purity of mind and body.
Mantras can be divided into three classes(i) To achieve the blessings of Supreme Being
(Paramaarthik); (ii) To achieve any desired result of worldly value (Kaamanaasiddhi)\
and (iii) To practice incantation with malevolent purpose (Tantrik). In Paramaarthik
mantra there is no room for worldly desire. This type of mantra is meant to pray in praise
of a particular god. The purpose is to merge with the Supreme Soullike the Gaayatree
Mantra etc. The Kaamanaasiddhi mantra is meant to get the favour of a particular god or
goddess in order to get over the danger, to achieve health, wealth, prosperity, goodwill
and fame, sons and daughters and also to be free from disease etc. The Tantrik or

Abhichaar mantra is a subject matter of casting spell on the enemy, to perform the rites
for malevolent purposes. The application of the Shatkarma (six rites), almost all of
which is meant for causing damage to or destruction of others. These are Maarana,
(ceremony performed for anothers destruction); Mohana (fascinating or bewildering);
Uchaatana (to create anxiety, worry and uneasiness); Baseekarana (bringing others into
subjection etc.); Bidveshana (to cause malice or animosity); Stambhana (Stupefaction or
act of causing to fall in a stupor, making others motionless etc.) and Jrimbhana
(producing or inducing sleep) etc.
The mantras have been divided into three categories according to gender. (i) The
Masculine mantra If the mantra ends with Phat or Bashat, it is called masculine
mantra. (ii) The feminine mantraIf the mantra ends with Swaahaa, it is then called
feminine mantra. (iii) The neuter mantra (neither male nor female)if the mantra ends
with the sound hoong or namah, it is then called the neuter mantra.
The mantra can be classified into five types: (i) Pinda; (ii) Kartaree; (iii) Beejamantra;
(iv) mantra; and (v) Maalaamantra. Pinda consists of only one letter, Kartaree consists
of two letters; Beejamantra consists of three letters like Om, Hreeng, Kleeng, Sreeng etc;
Mantra consists of ten letters; and Maalaamantra consists of more than twenty letters.
The first and foremost among all the mantras is the Beejamantra Om. It is the essence of
life and represents creation, development and destruction. It is the sacred syllable and the
seed of all mantras. The sound Om is a combination of A which signifies Vishnu, U for
Siva and M signifies Brahmaa. The sound Om is called Pranava (the essence of life) or
Brahmaa (ultimate essence).
Mantra is the only way to attain ones desires, provided one recites it with absolute faith
and suggested methods and rules. Purity of thoughts, words and deeds, and a deep-seated
belief in repeating mantras systematically and without any stress or strain on the body
and mind are the keynotes of success of mantra. It is the means of purifying the mind.
Each mantra is the storehouse of infinite divine power and all are equally powerful.
Among all the mantras Gaayatree mantra is the greatest prayer mantra which
incorporates all the ideas of the universal cosmic sound Om. It is the mother of all
mantras and it is addressed to the Sun. The sun is the source of life and it is the symbolic
representation of the supreme divinity, for He destroys darkness and promotes life, and is
identified with our inner self. The Gaayatree mantra is that the whole universe is made of
universal life force or energy, and the symbolism of Gaayatree represents this monism in
dualism that energy and consciousness are one and the same. The word Gaayatree is the
combination of two words Gaayam which means the cosmic and universal energy, and
tree which means working in various ways. The recitation of this mantra is said to
dispel fear, sorrow and misery and leads to the attainment of peace, prosperity and
harmony in society as it purifies the mind.