Você está na página 1de 28

Captulo 4

Projeto de pesquisa

Habilidades

(HIVYKHNLTZVIYLVHZZ\U[VJVU[LTWSHKVULZ[L
JHWx[\SVWLYTP[LHPKLU[PJHsqVKVZP[LUZX\LMHaLT
WHY[LKL\TWYVQL[VKLWLZX\PZHLKVZX\LMHaLT
WHY[LKVZLSLTLU[VZWYt[L_[\HPZ[L_[\HPZLW}Z
[L_[\HPZ

Sees de estudo

Seo 1: ,SLTLU[VZKL\TWYVQL[VKLWLZX\PZH
Seo 2: ,Z[Y\[\YHS}NPJHKV[YHIHSOVHJHKvTPJV

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

63

metodologia_estudo_caso.indb 63

27/10/14 09:21

Captulo 4

Seo 1
Elementos de um projeto de pesquisa
6WYVQL[VKLWLZX\PZHPUPJPHJVTHKLUPsqVKV[LTHLKVWYVISLTH(LZ[H
L[HWHJOHTHTVZKLplanejamento da pesquisa ou projeto de pesquisa. Mas,
PUKLWLUKLU[LKHUVTLUJSH[\YHVTVTLU[VPUPJPHStVX\LJVUZPKLYHTVZJYx[PJV
WHYHHPKLU[PJHsqVKHYLSL]oUJPHKHWLZX\PZHZ\HQ\Z[PJH[P]HLJVU[L_[\HSPaHsqV
WVPZYLTL[LnHIVYKHNLTKVZWYPUJPWHPZHZWLJ[VZX\LLU]VS]LTVWVU[VKL
WHY[PKHWHYH\THWLZX\PZHJPLU[xJH
(VWYVK\aPYVWYVQL[VKLWLZX\PZHV[LTHVIQL[P]VZLWYVJLKPTLU[VZ
TL[VKVS}NPJVZJVUZ[P[\LTHS}NPJHX\L\ULVZKHKVZHZLYLTJVSL[HKVZLHZ
JVUJS\ZLZHZLYLT[PYHKHZ"VWYVQL[VYLTL[LnZX\LZ[LZPUPJPHPZWHYHVLZ[\KV
JPLU[xJV
7HYH/LLYK[L3LVULSWVWYVQL[VKLWLZX\PZHtVWSHULQHTLU[VKL
\THWLZX\PZHV\ZLQHHKLUPsqVKVZJHTPUOVZWHYHHIVYKHYJLY[HYLHSPKHKL<T
WSHULQHTLU[VKLWLZX\PZHt\THZtYPLKLL[HWHZLZ[HILSLJPKHZWLSVWLZX\PZHKVY
X\LKPYLJPVUHHTL[VKVSVNPHHWSPJHKHUVKLZLU]VS]PTLU[VKHWLZX\PZH6
WLZX\PZHKVYVILKLJLH\TWSHUVKLL[HWHZTL[VKVS}NPJHZULJLZZmYPHZHV
KLZLU]VS]PTLU[VKHWLZX\PZHJPLU[xJH,SL[LTJVTVWYPVYPKHKLKLTVUZ[YHYHZ
H[P]PKHKLZPUKPZWLUZm]LPZHVKLZLUYVSHYKHWLZX\PZH-(*/05
(VWSHULQHYTVZ\THWLZX\PZHYTHTVZHWYL[LUZqVKLYLHSPaHY\THH[P]PKHKLKL
PU]LZ[PNHsqVJPLU[xJH,TV\[YVZ[LYTVZPZ[VPTWSPJH\TWSHUVLSHIVYHKVWHYH
YLZWVUKLYH\THV\THPZX\LZ[LZWLY[PULU[LZHV[LTHPU]LZ[PNHKV*VTWYLLUKL
\THJVUZ[Y\sqVS}NPJHLYHJPVUHSX\LZLIHZLPHUVZWVZ[\SHKVZKHTL[VKVSVNPH
JPLU[xJHHZLYLTLTWYLNHKVZUVKLZLU]VS]PTLU[VKL\THZtYPLKLL[HWHZKL
TVKVHMHJPSP[HYHL_LJ\sqVKVWSHUVKL[YHIHSOV+LMVYTHZPTWSPZ[HVWYVQL[Vt
HKLZJYPsqVKVX\LZLYmULJLZZmYPVWHYHHJVUZLJ\sqVKL\THWLZX\PZH
1\UNLZJSHYLJLX\LVWSHULQHTLU[VWYVQL[VKHWLZX\PZHJVYYLZWVUKL
H\TWYVJLZZVUVX\HSHWHY[PYKL\THULJLZZPKHKLZLLZJVSOL\T[LTHL
NYHKH[P]HTLU[LKLULZL\TWYVISLTHLHZMVYTHZWHYHZVS\JPVUmSV(ZZPTV
WYVQL[VKLWLZX\PZHKL]LM\UKHTLU[HSTLU[LZLYJVUZ[P[\xKVLTJPTHKL[YvZ
WHZZVZWHYHYLZWVUKLYnZZLN\PU[LZX\LZ[LZ!

6X\L&

*VTV&

8\HUKV&

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

64

metodologia_estudo_caso.indb 64

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


6WHZZVWYPUJPWHStZHILYZVIYLo queZL[YH[H!
8\HSV[LTH&8\HSVWYVISLTH&8\HPZVZZ\IWYVISLTHZ&8\HSHQ\Z[PJH[P]H&
8\HPZVZVIQL[P]VZ&8\HPZVZWYLZZ\WVZ[VZ[L}YPJVZ&
+LWVPZKLZZHKLUPsqVWHZZHTVZHVZWYVJLKPTLU[VZnZTHULPYHZKLL_LJ\[HY
ao comoMHaLY!
6X\LZLYmMLP[VWHYHZVS\JPVUHYVWYVISLTH&8\HSZLYmV\UP]LYZVHZLY
WLZX\PZHKV&8\HPZPUZ[Y\TLU[VZZLYqV\[PSPaHKVZWHYHHJVSL[HKHZPUMVYTHsLZ&
:LYqVMLP[HZLU[YL]PZ[HZVIZLY]HsLZMVYT\SmYPVZX\LZ[PVUmYPV&:LYqVMLP[HZ
L_WLYPTLU[HsLZTLKPsLZ&8\LH[P]PKHKLZZLYqVYLHSPaHKHZ&*VTVZLYqV
HUHSPZHKVZVZKHKVZ&
,WVYTWYLJPZHTVZWLUZHYLTWYHaVZWHYHJHKHHsqVquando iremos
L_LJ\[HYHZL[HWHZX\HSV[LTWVX\L[LTVZ!8\HSV[LTWV[V[HSWYL]PZ[VWHYH
HWLZX\PZH&8\HSV[LTWVKLZ[PUHKVHJHKHL[HWH&*VTVZLKPZ[YPI\LTHZ
H[P]PKHKLZUV[LTWV&6WYVQL[Vt]Pm]LSUV[LTWVKPZWVUx]LS&
Antes de darmos continuidade aos elementos do projeto, pensemos na
seguinte questo: Por que se deve planejar uma pesquisa?

7HYHYLZWVUKLYHLZ[HWLYN\U[HWLUZLTVZUHLSHIVYHsqVKHWSHU[HHU[LZKH
JVUZ[Y\sqVKL\THJHZHV\KL\TYHZJ\UOVHU[LZKHWYVK\sqVKL\THVIYH
WYPTH
5HSPsqVKL4PUH`V

W!
-HaLTVZ\TWYVQL[VKLWLZX\PZHWHYHTHWLHY\TJHTPUOVHZLY
seguido durante a investigao. Buscamos, assim, evitar muitos
PTWYL]PZ[VZUVKLJVYYLYKHWLZX\PZHX\LWVKLYPHTH[tTLZTV
PU]PHIPSPaHYZ\HYLHSPaHsqV6\[YVWHWLSPTWVY[HU[LtLZJSHYLJLY
WHYHVWY}WYPVPU]LZ[PNHKVYVZY\TVZKVLZ[\KVVX\LWLZX\PZHY
JVTVWVYX\HU[V[LTWVL[J(StTKPZZV\TWLZX\PZHKVY
ULJLZZP[HJVT\UPJHYZL\ZWYVW}ZP[VZKLWLZX\PZHWHYHX\LZLQH
HJLP[HUHJVT\UPKHKLJPLU[xJH

,U[LUKLZLWVYWSHULQHTLU[VKHWLZX\PZHHWYL]PZqVYHJPVUHSKL\TL]LU[V
H[P]PKHKLJVTWVY[HTLU[VV\VIQL[VX\LZLWYL[LUKLYLHSPaHYHWHY[PYKH
WLYZWLJ[P]HJPLU[xJHKVWLZX\PZHKVY*VTVWYL]PZqVKL]LZLYLU[LUKPKH
HL_WSPJP[HsqVKVJHYm[LYHU[LJPWH[}YPVKLHsLZLJVTV[HSH[LUKLYH\TH
YHJPVUHSPKHKLPUMVYTHKHWLSHWLYZWLJ[P]H[L}YPJVTL[VKVS}NPJHKHYLSHsqVLU[YL
Z\QLP[VLVVIQL[VKHWLZX\PZH
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

65

metodologia_estudo_caso.indb 65

27/10/14 09:21

Captulo 4
+LWLUKLUKVKHUH[\YLaHKHWLZX\PZHLSHWVKLYmLU]VS]LYT\P[HZL[HWHZ,T
X\HSX\LYWYVQL[VKLWLZX\PZHImZPJVHSN\UZJVTWVULU[LZLSLTLU[VZZqV
WLY[PULU[LZJVTV!

o tema;

HQ\Z[PJH[P]H"

VWYVISLTH"

os objetivos;

HJVU[L_[\HSPaHsqV[L}YPJH"L

VZWYVJLKPTLU[VZTL[VKVS}NPJVZ

,Z[HZL[HWHZKL]LTZLYHKLX\HKHZHVWLYSJPLU[xJVKVWLZX\PZHKVYLHV
Tt[VKVKLLZ[\KVWHYHX\LUqVZLQHTKLZWLUKPKVZLZMVYsVZLT]qV
:LN\PTVZWHYHVI[LYTVZ\THTLSOVYJVTWYLLUZqVZVIYLHLSHIVYHsqVKLJHKH
L[HWHKVWYVQL[VKLWLZX\PZH

1.1 O tema
<T[LTHUHZJLKLSLP[\YHZYLL_LZPUMVYTHsLZLH[tTLZTVWYVISLTHZ
KLHNYHKVZWLSVWLZX\PZHKVY,U[qV]HTVZHLZ[HL[HWH
*VUMVYTL4PUH`V

W
6[LTHKL\THWLZX\PZHPUKPJH\THmYLHKLPU[LYLZZLHZLY
PU]LZ[PNHKH;YH[HZLKL\THKLSPTP[HsqVHPUKHIHZ[HU[LHTWSH
7VYL_LTWSVX\HUKVHSN\tTKPaX\LKLZLQHLZ[\KHYHX\LZ[qV
KH]PVSvUJPHJVUQ\NHSV\HWYVZ[P[\PsqVTHZJ\SPUHLZ[mZL
referindo ao assunto de seu interesse. Contudo, necessrio
WHYHHYLHSPaHsqVKL\THWLZX\PZH\TYLJVY[LTHPZJVUJYL[V
THPZWYLJPZVKLZ[LHZZ\U[V

(ZZPTV[LTHKL\THWLZX\PZHt\THZZ\U[VX\LULJLZZP[HKLTHPZKLUPsLZ
HStTKLPUMVYTHYJVTWYLJPZqVLJSHYLaHVX\LQmL_PZ[LZVIYLVTLZTV(
WYPTLPYHLZJVSOHKL]LZLYMLP[HJVTYLSHsqVH\TJHTWVKLSPTP[HKVKLU[YVKH
YLZWLJ[P]HJPvUJPHKLX\L[YH[HV[YHIHSOVJPLU[xJV
(JVTWHUOLVX\LUVZKPaLT4HYJVUPL3HRH[VZ

WHYLZWLP[V!

7VKLZ\YNPYKL\THKPJ\SKHKLWYm[PJHLUMYLU[HKHWLSV
JVVYKLUHKVYKHZ\HJ\YPVZPKHKLJPLU[xJHKLKLZHVZ
LUJVU[YHKVZUHSLP[\YHKLV\[YVZ[YHIHSOVZV\KHWY}WYPH[LVYPH
7VKL[LYZPKVZ\NLYPKVWLSHLU[PKHKLYLZWVUZm]LSWLSHWHY[L

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

66

metodologia_estudo_caso.indb 66

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


UHUJLPYHWVY[HU[VLUJVTLUKHKVVX\LUqVSOL[PYHVJHYm[LY
JPLU[xJVKLZKLX\LUqVZLPU[LYYHUVKLZLUYVSHYKHWLZX\PZH"
V\ZLLUJHP_HYLT[LTHZT\P[VZHTWSVZKL[LYTPUHKVZ
WVY\THLU[PKHKLX\LZLKPZWLHUHUJPHYWLZX\PZHZLX\L
WYVTV]L\THJVUJVYYvUJPHLU[YLWLZX\PZHKVYLZKPZ[YPI\PUKV
H]LYIHKLX\LKPZWLLU[YLVZX\LHWYLZLU[HTVZTLSOVYLZ
WYVQL[VZ0UKLWLUKLU[LKLZ\HVYPNLTV[LTHtULZZHMHZL
ULJLZZHYPHTLU[LHTWSVWYLJPZHUKVILTVHZZ\U[VNLYHSZVIYLV
X\HSZLKLZLQHYLHSPaHYHWLZX\PZH

,X\HU[VnLZJVSOHKV[LTH&*VTVZHILYVX\LWLZX\PZHY&+LX\LMVYTH
WVKLTVZLZ[HILSLJLYVVIQL[VKHWLZX\PZH&
+LHJVYKVJVTVZH\[VYLZ*LY]VL)LY]PHUW!
(LZJVSOHKV[LTHtVWYPTLPYVWHZZVUVWSHULQHTLU[VKH
WLZX\PZHTHZUqVVTHPZMmJPS5qVMHS[HTL]PKLU[LTLU[L
[LTHZWHYHWLZX\PZH!HKPJ\SKHKLLZ[mLTKLJPKPYZLWVY\T
KLSLZ7HYHT\P[VZWLZX\PZHKVYLZHKLJPZqVUHStWYLJLKPKHWVY
momentos de verdadeira angstia, mormente quando se trata de
WLZX\PZHZKLJPZP]HZWHYHHJHYYLPYHWYVZZPVUHS

:HU[VZZ\NLYLX\LVWLZX\PZHKVYLZJVSOHV[LTHKLHJVYKVJVTZL\
NVZ[VWLZZVHSWYLWHYV[tJUPJVL[LTWVKPZWVUx]LSHStTKLYLL[PYZVIYLZ\H
PTWVY[oUJPHV\\[PSPKHKLLL_PZ[vUJPHKLMVU[LZV\YLMLYvUJPHZIPISPVNYmJHZH
YLZWLP[V7HYHHLZJVSOHKV[LTHVZZLN\PU[LZJYP[tYPVZKL]LTZLYJVUZPKLYHKVZ!

os individuais; e

VZL_[LYUVZ

Nos individuaisHLZJVSOHKV[LTHPTWSPJHLTNVZ[HYKVHZZ\U[VJVUOLJvSV
TPUPTHTLU[LL[LYTV[P]HsqVWHYHHPU]LZ[PNHsqVKVTLZTV5VZexternos,
tWYLJPZVWLUZHYZLV[LTHLZJVSOPKVt]Pm]LS[LT\[PSPKHKLLtYLSL]HU[LV\
ZLQHZLWLZX\PZHYZVIYLVHZZ\U[VLZJVSOPKV]HPJVU[YPI\PYWHYHVJVU[L_[V
WLZX\PZHKVLV\JVU[L_[VJPLU[xJVLZVJPHS
6[LTHKP]PKLZLLT!

geral; e,

LZWLJxJV

O tema geralYLWYLZLU[HVHZZ\U[VX\LZLYmHWYVM\UKHKVTLKPHU[LHHsqVKL
WLZX\PZHY*VTVWVU[VKLWHY[PKHVHJHKvTPJVKL]LYmPKLU[PJHYZLJVTV
[LTHLZJVSOPKVVW[HUKVLTWYPTLPYVWSHUVWLSHmYLHJVTHX\HSWVZZ\PTHPVY
HUPKHKL
_______________

MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

67

metodologia_estudo_caso.indb 67

27/10/14 09:21

Captulo 4

Alguns exemplos de temas gerais de pesquisa: Tecnologia da informao


e turismo; Administrao pblica municipal; Qualidade na administrao
WISPJH")HSHUsVZVJPHS"7LYSKVZNLZ[VYLZ"7LX\LUHZLTWYLZHZUVJLUmYPV
internacional; Motivao no trabalho.

O [LTHLZWLJxJVMH]VYLJLHVWLZX\PZHKVYHZSPTP[HsLZX\LKL]LTZLY
JVUZPKLYHKHZUHPU]LZ[PNHsqVKL\THZZ\U[V5V[LTHLZWLJxJVHW}ZHLZJVSOH
KV[LTHNLYHSVWLZX\PZHKVYKL]LYmMHaLY\TYLJVY[LLTYLSHsqVnHTWSP[\KL
KV[LTHWLZX\PZHKVV\ZLQHKL]LYmPKLU[PJHYVHZZ\U[VX\LLZWLJPJHTLU[L
X\LYWLZX\PZHY+LZZHMVYTHHHIYHUNvUJPHKVHZZ\U[VtYLZ[YPUNPKHLKLSPTP[HKH
MHJPSP[HUKV[VKVVWYVJLZZVKHWLZX\PZH
(ZZPTYLZZHS[HZLX\LKLSPTP[HYV[LTHtZLSLJPVUHY\T[}WPJVV\WHY[LHZLY
MVJHSPaHKH7HYH4HYJVUPL3HRH[VZ Wt!
a) selecionar um assunto de acordo com as inclinaes, as
WVZZPIPSPKHKLZHZHW[PKLZLHZ[LUKvUJPHZKLX\LTZLWYVWLH
LSHIVYHY\T[YHIHSOVJPLU[xJV"
b) encontrar um objeto que merea ser investigado
JPLU[PJHTLU[LL[LUOHJVUKPsLZKLZLYMVYT\SHKVLKLSPTP[HKV
LTM\UsqVKHWLZX\PZH

6HZZ\U[VLZJVSOPKVKL]LZLYWVZZx]LSLHKLX\HKVLT[LYTVZKVZMH[VYLZ
L_[LYUVZLKVZPU[LYUVZV\WLZZVHPZ6[LTHKL]LZLYUH[\YHSTLU[LHKLX\HKVn
JHWHJPKHKLLnMVYTHsqVKVWLZX\PZHKVYLJVYYLZWVUKLYmnZZ\HZWVZZPIPSPKHKLZ
X\HU[VHV[LTWVLHVZYLJ\YZVZLJVUTPJVZ5HLZJVSOHKV[LTHKL]L
ZLPN\HSTLU[LSL]HYLTJVUZPKLYHsqVVTH[LYPHSIPISPVNYmJVX\LKL]LZLY
Z\JPLU[LLLZ[HYKPZWVUx]LS
*LY]VL)LY]PHTWL_WSPJHTX\LWHYHMHJPSP[HYHKL[LYTPUHsqVKV[LTH
WVKLZLYLJVYYLYWVY\TSHKVnKP]PZqVKV[LTHLTZ\HZWHY[LZJVUZ[P[\[P]HZL
WVYV\[YVnKLUPsqVKHJVTWYLLUZqVKVZ[LYTVZ
(KLJVTWVZPsqVKV[LTHLX\P]HSLHVKLZKVIYHTLU[VKV
TLZTVLTWHY[LZLUX\HU[VHKLUPsqVKVZ[LYTVZPTWSPJH
HLU\TLYHsqVKVZLSLTLU[VZJVUZ[P[\[P]VZV\L_WSPJH[P]VZ
X\LVZJVUJLP[VZLU]VS]LT5LT[VKVZVZ[LTHZWVKLYqVZLY
KLSPTP[HKVZJVTH\_xSPVKLZZHZ[tJUPJHZLZWLJPHPZ+LHJVYKV
com a natureza do tema selecionado, ser necessrio uma ou
outra das tcnicas de delimitao.

7VYTYLZZHS[HZLX\LV[LTHKL]LZLYWYLJPZVILTKL[LYTPUHKVLLZWLJxJV
Em geral, os ttulos dos trabalhos so a transcrio, na ntegra, dos temas
LZWLJxJVZ

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

68

metodologia_estudo_caso.indb 68

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


5VZLN\PU[LX\HKYVHSN\UZL_LTWSVZKL[LTHZNLYHPZLLZWLJxJVZ
8\HKYV;LTHNLYHSL[LTHLZWLJxJV

TEMA GERAL

TEMA ESPECFICO

Tecnologia da informao e turismo.

A tecnologia da informao nas empresas do


ramo hoteleiro de Palhoa, SC.

Administrao pblica municipal.

Administrao pblica municipal de Palhoa, SC.

Qualidade na administrao pblica.

Qualidade na administrao pblica municipal


de Palhoa, SC.

Balano social.

Balano social na cooperativa Alfa.

7LYSKVZNLZ[VYLZ

7LYSKVZNLZ[VYLZKHZLTWYLZHZ()*

Pequenas empresas no cenrio


internacional.

Experincia da insero internacional das


pequenas empresas industriais do ramo de
confeces de Palhoa, SC.

-VU[L!*H]HSJHU[P"4VYLPYHW

0KLU[PJHTVZHL[HWHKHapresentao do tema como uma das mais


PTWVY[HU[LZKV[YHIHSOVWVPZtULSHX\L]VJvLZ[Y\[\YHYm\T[L_[VJVLZVL
JVLYLU[LX\LHWYLZLU[LHPKLPHJLU[YHSKLMVYTHHJVU]LUJLYVSLP[VYKHZ\H
YLSL]oUJPH5LZ[L[L_[VWVKLTVZJVTLsHYJVTH[YHUZJYPsqVKV[LTHLZWLJxJV
KPYL[HTLU[LKLMVYTHJSHYHLKPYL[HV\ZLWYLMLYPYTVZHU[LZHPUKHWVKLTVZ
MHaLY\THIYL]LJVU[L_[\HSPaHsqVOPZ[}YPJHV\JVUJLP[\HSKV[LTH
+LWVPZKHLZJVSOHKV[LTHLKHKLSPTP[HsqVKV[LTHLZWLJxJVWHY[LZLWHYHH
elaborao dos outros elementos.

1.2 (Q\Z[PJH[P]H
(Q\Z[PJH[P]HUVLZ[\KVKLJHZVJVTVVWY}WYPVUVTLPUKPJHYLMLYLZLHV
JVU]LUJPTLU[VKLZLYM\UKHTLU[HSLML[P]HYV[YHIHSOVKLWLZX\PZHWYVWVZ[V
(U[LZKLHWYVM\UKHYZ\HSLP[\YHWYVJ\YLYLL[PYZVIYLHQ\Z[PJH[P]HL[LU[L
YLZWVUKLYUHLSHIVYHsqVKVZL\[L_[VnZZLN\PU[LZX\LZ[LZ!

8\HSHYLSL]oUJPHKHWLZX\PZH&

8\LTV[P]VZHQ\Z[PJHT&

8\HPZHZJVU[YPI\PsLZKHWLZX\PZHWHYHVJVU[L_[VWLZX\PZHKVLV
JVU[L_[VZVJPHS&

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

69

metodologia_estudo_caso.indb 69

27/10/14 09:21

Captulo 4
*VTVLUMH[PaH9H\ILYW Q\Z[PJHYUHKHTHPZtKVX\LKHYYHaLZ
KPaLYVZWVYX\vZKHWLZX\PZHTVZ[YHYZ\HPTWVY[oUJPHWHYHX\LLWHYHX\LT
(ZZPTX\LZ[PVUHZL!X\HPZVZTV[P]VZX\LQ\Z[PJHTLZ[HWLZX\PZH&
(Q\Z[PJH[P]H[YHK\aZLUVTVTLU[VLTX\LVWLZX\PZHKVY
KL]LYmJVTLU[HYHVYPNLTKVWYVISLTHLZ\HYLSHsqVJVTV[LTH
HZLYWLZX\PZHKV*HILWVPZHVWLZX\PZHKVYL_WSPJHYVZTV[P]VZ
X\LQ\Z[PJHTHYLSL]oUJPHKHWLZX\PZH[HU[VWHYHH[LVYPHJVTV
WHYHHWYm[PJHKLZ[HJHUKVHZJVU[YPI\PsLZKHWLZX\PZHWHYH
VJVUOLJPTLU[VJPLU[xJViUHQ\Z[PJH[P]HX\LVHJHKvTPJV
WLZX\PZHKVYPYmYL]LSHYH]PHIPSPKHKLKHWLZX\PZH"[HU[VUVoTIP[V
[tJUPJVX\HU[VUVoTIP[VJPLU[xJV9(<),9W 

(Q\Z[PJH[P]HHWYLZLU[HYLZWVZ[HZnX\LZ[qVLNLYHSTLU[LtVLSLTLU[VX\L
JVU[YPI\PTHPZKPYL[HTLU[LUHHJLP[HsqVKHWLZX\PZHWLSHZWLZZVHZV\
LU[PKHKLZX\L]qVUHUJPmSH*VUZPZ[LU\THL_WVZPsqVZ\JPU[HWVYtTJVTWSL[H
KHZYHaLZKLVYKLT[L}YPJHLKVZTV[P]VZKLVYKLTWYm[PJHX\L[VYUHT
PTWVY[HU[LHYLHSPaHsqVKHWLZX\PZHKLHJVYKVJVT4HYJVUPL3HRH[VZ 
(Q\Z[PJH[P]HKLZ[HJHHPTWVY[oUJPHKV[LTHHIVYKHKVSL]HUKVLTJVUZPKLYHsqV
o estgio atual da cincia, as suas divergncias ou a contribuio que se
WYL[LUKLWYVWVYJPVUHYHVWLZX\PZHYVWYVISLTHHIVYKHKV
1\Z[PJHZLWVY[HU[VHWLZX\PZHWLSVZL\]HSVYWLZZVHSVYNHUPaHJPVUHSLZVJPHS
PTWYLZJPUKx]LPZHVJVU[LKVKL\T[YHIHSOVJPLU[xJV7HYH/LLYK[L3LVULS
HQ\Z[PJH[P]HLU]VS]LHZWLJ[VZKLVYKLT[L}YPJHWHYHVH]HUsVKH
JPvUJPHKLVYKLTWLZZVHSWYVZZPVUHSPUZ[P[\JPVUHSLZVJPHSJVU[YPI\PsqVWHYHH
sociedade).
+LZZLTVKV)HYYHSHW\K/,,9+;"3,65,3LU\TLYHHSN\UZP[LUZ
PTWVY[HU[LZX\LKL]LTJVUZ[HYU\THIVHQ\Z[PJH[P]H!
1. ([\HSPKHKLKV[LTH!PUZLYsqVKV[LTHUVJVU[L_[VH[\HS
2. 0ULKP[PZTVKV[YHIHSOV!H[YPI\PYmTHPZPTWVY[oUJPHHVHZZ\U[V
 0U[LYLZZLKVH\[VY!]xUJ\SVKVH\[VYJVTV[LTH
4. 7LY[PUvUJPHKV[LTH!JVU[YPI\PsqVKV[LTHWHYHVKLIH[L
acadmico.
(JVTWHUOLUVX\HKYVHZLN\PY\TL_LTWSVKLQ\Z[PJH[P]HX\LKL]LH\_PSPHYV
seu entendimento sobre o assunto e subsidiar, futuramente, a construo de seu
[L_[V

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

70

metodologia_estudo_caso.indb 70

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


8\HKYV,_LTWSVKL1\Z[PJH[P]H

Tema
LZWLJxJV

1\Z[PJH[P]H
Pessoal

1\Z[PJH[P]H
Organizacional

1\Z[PJH[P]H
Social

A tecnologia da
informao nas
empresas do ramo
hoteleiro de Palhoa,
SC.

O presente
estudo pode ser
compreendido como
um momento de
sntese e posterior
anlise, para
HSN\THZYLL_LZ
realizadas no
percurso da vida
WYVZZPVUHSKV
pesquisador acerca
da tecnologia de
informao nas
organizaes. O
interesse pelo
tema surgiu em
decorrncia
da experincia
WYVZZPVUHSHKX\PYPKH
ao longo de 10 anos,
como gerente de
planejamento.

A importncia social
A escolha de um
da pesquisa repousa
determinado objeto
na possibilidade
de estudo no
acontece por acaso, de indicar nova
interpretao
nem desprovida
sobre o impacto
de intencionalidade.
da implantao
A permanncia de
de tecnologia de
indagaes, quer
informao em uma
pela inexistncia
organizao.
V\PUZ\JPvUJPH
do conhecimento
Assim, o tema a ser
existente, quer
pesquisado revestepela insatisfao
se de importncia
ou discordncia
em razo do
dos resultados
momento vivido pelo
divulgados, fator
processo ensino
que contribui para a
- aprendizagem,
escolha do tema. A
onde h demanda
deciso de analisar
crescente de
o impacto do
THPVYLJPvUJPH
sistema tecnolgico
organizacional.
de planejamento
oramentrio na
empresa do ramo
hoteleiro Alfa de
Palhoa - SC, deuse por se constatar a
necessidade de uma
anlise aprofundada,
capaz de interpretar
e evidenciar do
sistema citado.

-VU[L!*H]HSJHU[P"4VYLPYHW

(VLSHIVYHYHQ\Z[PJH[P]HKL\TWYVQL[VKLWLZX\PZHtPTWVY[HU[LZLN\PYHZ
YLJVTLUKHsLZJP[HKHZWHYHX\LHYLKHsqVKVTLZTVHWYLZLU[LJVU[LKVZ
ZPNUPJH[P]VZJVU[YPI\PUKVWHYHHX\HSPKHKLKV[YHIHSOV

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

71

metodologia_estudo_caso.indb 71

27/10/14 09:21

Captulo 4

1.3 O problema
(MVYT\SHsqVKVWYVISLTH[HTItTPU[LNYHHL[HWHPUPJPHSKVWYVQL[VKLWLZX\PZH
KLLZ[\KVKLJHZV7HYH*LY]VL)LY]PHUVWYVISLTHt\THX\LZ[qV
X\LLU]VS]LPU[YPUZLJHTLU[L\THKPJ\SKHKL[L}YPJHV\WYm[PJHWHYHHX\HSZL
KL]LLUJVU[YHY\THZVS\sqV7HYH@PUKLUPYHZX\LZ[LZKHWLZX\PZH
tWYV]H]LSTLU[LVWHZZVTHPZPTWVY[HU[LHZLYJVUZPKLYHKVLT\TLZ[\KV
KLWLZX\PZH(ZZPT]VJvKL]LYLZLY]HYWHJPvUJPHL[LTWVZ\JPLU[LWHYH
HYLHSPaHsqVKLZZH[HYLMH(JOH]LtJVTWYLLUKLYX\LHZX\LZ[LZKL\TH
WLZX\PZHWVZZ\LTZ\IZ[oUJPHWVYL_LTWSVZVIYLVX\LtVTL\LZ[\KV&L
MVYTHWVYL_LTWSVLZ[V\MHaLUKV\THWLYN\U[HKV[PWVX\LTVX\LWVY
X\LV\JVTV&

O problema sempre se apresenta em forma de questionamento, de pergunta, a que o


trabalho de pesquisa busca responder, delimitado com indicaes das variveis que
intervm no estudo de possveis relaes entre si. Da que no se realiza atividade de
pesquisa sem problema, sem dvidas, sem questes que exigem respostas.

5LZ[LZLU[PKV)VV[O*VSVTIL>PSSPHTZHYTHTX\LHZWLYN\U[HZ
ZqVJY\JPHPZWVYX\LVWVU[VKLWHY[PKHKL\THIVHWLZX\PZHtZLTWYLX\LYLY
saber o que no se sabe, mas que h a necessidade de conhecer ou entender.
+LZ[HMVYTHHZWLYN\U[HZKLWLZX\PZHM\UJPVUHTJVTVKPYLJPVUHKVYLZWHYH
VZLZMVYsVZX\LZLYqVKLZLU]VS]PKVZUVLZ[\KVWVPZHStTKLKPYLJPVUHYVZ
trabalhos, tornam a investigao mais objetiva. De certa forma, no h o que
ZLPU]LZ[PNHYV\WLZX\PZHYZLHU[LZUqVZLX\LZ[PVUHY"LWHYHPZZVZLY]LTHZ
WLYN\U[HZ
+LZKL,PUZ[LPUtTHPZPTWVY[HU[LWHYHVKLZLU]VS]PTLU[VKHJPvUJPH
ZHILYMVYT\SHYWYVISLTHZKVX\LLUJVU[YHYZVS\sLZ5qVL_PZ[LTYLNYHZ
HIZVS\[HTLU[LYxNPKHZWHYHHMVYT\SHsqVKLWYVISLTHZTHZL_PZ[LT
YLJVTLUKHsLZIHZLHKHZUHL_WLYPvUJPHKLWLZX\PZHKVYLZX\LX\HUKV
HWSPJHKHZMHJPSP[HTHMVYT\SHsqVKVWYVISLTH
+LHJVYKVJVT.PS
WHZWYPUJPWHPZYLNYHZWHYHHMVYT\SHsqVKL
WYVISLTHZKLWLZX\PZHZqVHZZLN\PU[LZ!
H6WYVISLTHKL]LZLYMVYT\SHKVJVTV\THWLYN\U[H,Z[L
WYVJLKPTLU[VMHJPSP[HHPKLU[PJHsqVKVX\LLML[P]HTLU[LZL
KLZLQHWLZX\PZHY
I6WYVISLTHKL]LZLYKLSPTP[HKVH\THKPTLUZqV]Pm]LS
-YLX\LU[LTLU[LVWYVISLTHtMVYT\SHKVKLTHULPYH[qVHTWSH
X\LZL[VYUHPTWYH[PJm]LSJOLNHYH\THZVS\sqVZH[PZMH[}YPH

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

72

metodologia_estudo_caso.indb 72

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


5LT[VKVZVZHZWLJ[VZKVWYVISLTHWVKLTZLYWLZX\PZHKVZ
ZPT\S[HULHTLU[L;VYUHZLULJLZZmYPVWVY[HU[VYLK\aPYH[HYLMH
H\THZWLJ[VX\LWVZZHZLY[YH[HKVLT\TUPJVLZ[\KVV\
KP]PKPKVLTZ\IX\LZ[LZX\LWVZZHTZLY[YH[HKHZLTLZ[\KVZ
ZLWHYHKVZ
J6WYVISLTHKL]L[LYJSHYLaH6Z[LYTVZ\[PSPaHKVZKL]LTZLY
JSHYVZKLP_HUKVL_WSxJP[VVZPNUPJHKVJVTX\LLZ[qVZLUKV
utilizados.
K6WYVISLTHKL]LZLYWYLJPZV,TIVYHJVTZPNUPJHKV
LZJSHYLJPKVULTZLTWYLVZ[LYTVZHWYLZLU[HKVZUHMVYT\SHsqV
KVWYVISLTHKLP_HTJSHYVVSPTP[LKLZ\HHWSPJHIPSPKHKL
L6WYVISLTHKL]LHWYLZLU[HYYLMLYvUJPHZLTWxYPJHZ(
VIZLY]oUJPHHLZ[LJYP[tYPVULTZLTWYLtMmJPSUHZJPvUJPHZ
ZVJPHPZiJVT\TLZWLYHYKLZZHZJPvUJPHZYLZWVZ[HZWHYH
WYVISLTHZX\LLU]VS]LTQ\xaVZKL]HSVY

=HSLYLNPZ[YHYX\LWHYHTHPVYLJmJPHUHMVYT\SHsqVKVWYVISLTHHZWLYN\U[HZ
KL]LTZLYWVZ[\SHKHZKL[HSMVYTHWHYHX\LOHQHWVZZPIPSPKHKLKLYLZWVZ[HZ
\[PSPaHUKVHWLZX\PZH
7HYH4HYJVUPL3HRH[VZ KLUPY\TWYVISLTHZPNUPJHLZWLJPJmSV
LTKL[HSOLZWYLJPZVZLL_H[VZ5HMVYT\SHsqVKL\TWYVISLTHKL]LOH]LY
JSHYLaHJVUJPZqVLVIQL[P]PKHKL(JVSVJHsqVJSHYHKVWYVISLTHWVKLMHJPSP[HYH
JVUZ[Y\sqVKHOPW}[LZLJLU[YHS
+LHJVYKVJVT4PUH`V HLZJVSOHKL\TWYVISLTHKLWLZX\PZHTLYLJL
PUKHNHsLZJVTVHZZLN\PU[LZ!

;YH[HZLZLWYVISLTHVYPNPUHSLYLSL]HU[L&

(PUKHX\LZLQHPU[LYLZZHU[LtHKLX\HKVWHYHTPT&

;LUOVOVQLWVZZPIPSPKHKLZYLHPZWHYHL_LJ\[HY[HSLZ[\KV&

/m[LTWVZ\JPLU[LWHYHPU]LZ[PNHY[HSX\LZ[qV&

:LN\PUKVHZJHYHJ[LYxZ[PJHZHWYLZLU[HKHZUVZJYP[tYPVZKL4PUH`V 
4HYJVUPL3HRH[VZ HWYLZLU[HTZLHSN\UZHZWLJ[VZKVWYVISLTHHZLYLT
JVUZPKLYHKVZ!

=PHIPSPKHKL!WVKLZLYLJHaTLU[LYLZVS]PKVH[YH]tZKHWLZX\PZH

9LSL]oUJPH!KL]LZLYJHWHaKL[YHaLYJVUOLJPTLU[VZUV]VZ

5V]PKHKL!LZ[HYHKLX\HKVHVLZ[mNPVH[\HSKHL]VS\sqVJPLU[xJH

,_LX\PIPSPKHKL!WVKLJOLNHYH\THJVUJS\ZqV]mSPKH

6WVY[\UPKHKL!H[LUKLYHPU[LYLZZLZWHY[PJ\SHYLZLNLYHPZ

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

73

metodologia_estudo_caso.indb 73

27/10/14 09:21

Captulo 4
(HKLX\HKHMVYT\SHsqVKL\TWYVISLTHKLWLZX\PZHUqVt[HYLMHKHZTHPZ
fceis.
<TWYVISLTHZLYmYLSL]HU[LLT[LYTVZJPLU[xJVZnTLKPKH
X\LJVUK\aPYnVI[LUsqVKLUV]VZJVUOLJPTLU[VZ7HYHZL
HZZLN\YHYKPZZVVWLZX\PZHKVYULJLZZP[HMHaLY\TSL]HU[HTLU[V
IPISPVNYmJVKHmYLHLU[YHUKVLTJVU[H[VJVTHZWLZX\PZHZ
QmYLHSPaHKHZ]LYPJHUKVX\HPZVZWYVISLTHZX\LUqVMVYHT
WLZX\PZHKVZX\HPZVZX\LUqVVMVYHTHKLX\HKHTLU[LL
X\HPZVZX\L]vTYLJLILUKVYLZWVZ[HZJVU[YHKP[}YPHZ,Z[L
SL]HU[HTLU[VIPISPVNYmJVtT\P[HZ]LaLZKLTVYHKVLWVKL
JVUZ[P[\PYTLZTV\THWLZX\PZHKLJ\UOVL_WSVYH[}YPVJ\QV
WYVK\[VUHSZLYmHYLJVSVJHsqVKVWYVISLTHZVI\TUV]V
WYPZTH.03
W

(YLSL]oUJPHWYm[PJHKVWYVISLTHLZ[mUVZILULMxJPVZX\LWVKLTKLJVYYLYKLZ\H
ZVS\sqV4\P[HZWLZX\PZHZZqVWYVWVZ[HZWVY}YNqVZNV]LYUHTLU[HPZHZZVJPHsLZ
KLJSHZZLLTWYLZHZPUZ[P[\PsLZLK\JHJPVUHPZV\WHY[PKVZWVSx[PJVZ]PZHUKVn
\[PSPaHsqVWYm[PJHKLZL\ZYLZ\S[HKVZ(ZZPTVWYVISLTHZLYmYLSL]HU[LnTLKPKH
X\LHZYLZWVZ[HZVI[PKHZ[YV\_LYLTJVUZLX\vUJPHZMH]VYm]LPZHX\LTVWYVWZ
7HYHH\_PSPHYUHLSHIVYHsqVKVWYVISLTHKLWLZX\PZHKLZL\,Z[\KVKL*HZVV
X\HKYVHZLN\PY[YHaL_LTWSVZKL[LTHLVZL\YLZWLJ[P]VWYVISLTH
8\HKYV,_LTWSVZKL[LTHLWYVISLTH

;LTHLZWLJxJV

Problema

A tecnologia da informao
nas empresas do ramo
hoteleiro de Palhoa, SC.

Qual o impacto da implantao do Sistema Tecnolgico de


Planejamento Oramentrio na empresa do ramo hoteleiro
Alfa, de Palhoa, SC?

Qualidade na administrao
pblica municipal de
Palhoa, SC.

Qual o nvel de qualidade existente na administrao


pblica na Prefeitura Municipal de Palhoa, SC, no ano de
2013, segundo parmetros do Manual para Avaliao da
Gesto Pblica, Programa Qualidade no Servio Pblico
PQSP?

Administrao pblica
municipal de Palhoa.

De que forma a administrao pblica municipal de Palhoa,


SC, trabalhou em 2013 a gesto de segurana pblica?

Balano social na
cooperativa Alfa.

Como so organizadas as informaes do balano social na


cooperativa Alfa, de Palhoa, SC?

Motivao no trabalho no
ramo hoteleiro.

O nvel de motivao dos funcionrios do Hotel X, na cidade


de Florianpolis/SC positivo?

-VU[L!*H]HSJHU[P"4VYLPYHW

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

74

metodologia_estudo_caso.indb 74

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso

1.4 Objetivos
-\YHZ[tKLULVZVIQL[P]VZJVTVZLUKVHZPUKPJHsLZWYLJPZHZLJSHYHZ
KHZTL[HZWYVW}ZP[VZLYLZ\S[HKVZJVUJYL[VZHX\LZLWYL[LUKLJOLNHY7HYH
-HJOPUVVIQL[P]VtVYLZ\S[HKVX\LZLWYL[LUKLLTM\UsqVKHWLZX\PZH
.LYHSTLU[Lt\THHsqVWYVWVZ[HWHYHYLZWVUKLYnX\LZ[qVX\LYLWYLZLU[HV
WYVISLTH
*LY]VL)LY]PHUHYTHTX\LVZVIQL[P]VZLT]PZ[HKLULTT\P[HZ
]LaLZHUH[\YLaHKV[YHIHSOVV[PWVKLWYVISLTHHZLYZLSLJPVUHKVVTH[LYPHS
HJVSL[HYL[J(WHY[PYKLZ[HJVU[L_[\HSPaHsqVtWVZZx]LSHYTHYX\LVZVIQL[P]VZ
KHWLZX\PZHWLYWHZZHTVNYH\KLLU[LUKPTLU[VLVxUKPJLKLHZZPTPSHsqVKVZ
JVU[LKVZWYLZLU[LZUH[HYLMHJVNUVZJP[P]HKVHJHKvTPJVWLZX\PZHKVY
5HZMHZLZPUPJPHPZNYHK\HsqVLLZWLJPHSPaHsqVVZVIQL[P]VZZP[\HTZLUV
oTIP[VKLLZ[\KHYJVUOLJLYLJVTWYLLUKLY5VTLZ[YHKVVZVIQL[P]VZWVKLT
ZLYKLHWYVM\UKHYKVTPUHYVoTIP[VLL]LU[\HSTLU[LSVJHSPaHYUV]HZYLSHsLZ
:VTLU[LUVKV\[VYHKVtL_PNPKV[LTHVYPNPUHSWVPZ[YH[HZLKHLSHIVYHsqVKL
\TH[LZLLZLJOLNHnKLZJVILY[HKLUV]HZYLSHsLZV\HVLZ[HILSLJPTLU[VKL
novas teorias, de acordo com Vieira e Hossne (2004).
6ZVIQL[P]VZZLJSHZZPJHTLT!

geral; e

LZWLJxJVZ

O objetivo geral KLULKLTVKVHTWSVHX\PSVX\LVWLZX\PZHKVYKLZLQH


WLZX\PZHY7YVJ\YHKL[LYTPUHYJVTJSHYLaHLVIQL[P]PKHKLVWYVW}ZP[VKV
WLZX\PZHKVYJVTHYLHSPaHsqVKHWLZX\PZH,Z[mSPNHKVH\TH]PZqVNSVIHS
e abrangente do tema. Relaciona-se com o contedo intrnseco, tanto dos
MLUTLUVZLL]LU[VZX\HU[VKHZPKLPHZLZ[\KHKHZ=PUJ\SHZLKPYL[HTLU[Ln
WY}WYPHZPNUPJHsqVKHWYVWVZ[HWLSVWYVQL[V
Os VIQL[P]VZLZWLJxJVZKL[LYTPUHTHZWLJ[VZX\LZLWYL[LUKLLZ[\KHY
JVTWYLLUKLYL_WSPJHYV\ZLQHVWLZX\PZHKVYL]PKLUJPHKLMVYTHJSHYHL
WYLJPZHHUHSPKHKLKVLZ[\KVX\LWYL[LUKLKLZLU]VS]LY+LUPYVZVIQL[P]VZ
LZWLJxJVZZPNUPJHHWYVM\UKHYHZPU[LUsLZL_WYLZZHZUVZVIQL[P]VZNLYHPZ6
LZ[\KHU[LWLZX\PZHKVYZLWYVWLHTHWLHYPKLU[PJHY]LYPJHYKPHNUVZ[PJHY
[YHsHYVWLYSV\OPZ[VYPHY KL[LYTPUHKVHZZ\U[VLZWLJxJVKLU[YVKL\T[LTH,SL
WVKLX\LYLYTVZ[YHYUV]HZYLSHsLZWHYHVTLZTVWYVISLTHPKLU[PJHYV\[YVZ
HZWLJ[VZV\TLZTV\[PSPaHYVZJVUOLJPTLU[VZHKX\PYPKVZJVTHWLZX\PZHWHYH
PUZ[Y\TLU[HSPaHYZ\HWYm[PJHWYVZZPVUHSV\PU[LY]PYLTKL[LYTPUHKHYLHSPKHKL
VUKLVJVYYLVWYVISLTH*,9=6"),9=0(5
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

75

metodologia_estudo_caso.indb 75

27/10/14 09:21

Captulo 4
7HYH4HYJVUPL3HRH[VZ VZVIQL[P]VZLZWLJxJVZHWYLZLU[HTJHYm[LYTHPZ
JVUJYL[V;vTM\UsqVPU[LYTLKPmYPHPUZ[Y\TLU[HSWLYTP[PUKVKL\TSHKVH[PUNPYV
VIQL[P]VNLYHSLKLV\[YVHWSPJmSVHZP[\HsLZWHY[PJ\SHYLZ
:VIYLVZLZWLJxJVZWVKLTVZWLUZHYVZLN\PU[L!KL[LYTPUHTHZL[HWHZ
ULJLZZmYPHZWHYHH[PUNPYVVIQL[P]VNLYHSKL]LTJVTLsHYJVT\T]LYIVUV
PUUP[P]VHZZPTJVTVPUKPJHY\THHsqVWHZZx]LSKLTLUZ\YHsqV

Objetivo geral: Indicao do resultado pretendido.


6IQL[P]VZLZWLJxJVZ!Indicao das etapas que levaro realizao do objetivo
NLYHS6ZVIQL[P]VZLZWLJxJVZZqVPUZ[Y\TLU[HPZWHYHVVIQL[P]VNLYHSLKqV\TH
viso embasadora para o prprio tema. Eles norteiam, por assim dizer, a pesquisa.

6ZVIQL[P]VZPUKPJHTVX\LZLWYL[LUKLJVUOLJLYTLKPYV\WYV]HYUVKLJVYYLYKH
investigao.
5LZZHL[HWHKL]LZLKLTVUZ[YHYHYLSL]oUJPHKVWYVISLTHJVT
VPU[\P[VKLKLZWLY[HYVPU[LYLZZLKVSLP[VY6ZVIQL[P]VZ[HTItT
demonstram a contribuio que se tenciona alcanar com a
WLZX\PZHWHYHHZWVZZx]LPZZVS\sLZKVWYVISLTH,SLZKL]LT
LZ[HYUVY[LHKVZWVYHZWLJ[VZX\LKL[LYTPUHTHUHSPKHKLKH
WLZX\PZHJVTV!WHYHX\LTWHYHX\vVX\vVUKL"HUHSPKHKL
KL]LLZ[HYHZZPTJVUN\YHKH+L]LTJVU[LYVZHZWLJ[VZ
THPZZPNUPJH[P]VZJVTVHJVYYLSHsqVLU[YLJH\ZHLLMLP[VKL
KL[LYTPUHKVWYVISLTH-(*/05W

(VLZJYL]LY\TVIQL[P]VHSN\THZYLJVTLUKHsLZKL]LTZLYH[LU[PKHZWHYHH
LSHIVYHsqVJVYYL[HKLVIQL[P]VZ!

PUPJPHY\ZHUKVV]LYIVUVTVKVPUUP[P]VL_!PKLU[PJHY]LYPJHY
HUHSPZHYJHYHJ[LYPaHYZLSLJPVUHYL_WSPJHYKLZJYL]LYL[J"

UqV\ZHY\T]LYIVX\LZ\NPYHT\P[HZPU[LYWYL[HsLZ"L

HWYLZLU[HY\TVIQL[P]VKLJHKH]LaJVT\TUPJV]LYIVUHMYHZL

6X\HKYVHZLN\PYHWYLZLU[HHSN\UZL_LTWSVZKLVIQL[P]VZKLJVYYLU[LZKVZ
[LTHZHWYLZLU[HKVZUVZL_LTWSVZHU[LYPVYTLU[L

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

76

metodologia_estudo_caso.indb 76

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


8\HKYV,_LTWSVZKLVIQL[P]VZ

;LTH,ZWLJxJV

Problema

Objetivo geral

6IQL[P]VZLZWLJxJVZ

A tecnologia da
informao nas
empresas do
ramo hoteleiro de
Palhoa, SC.

Qual o impacto
da implantao
do Sistema
Tecnolgico de
Planejamento
Oramentrio na
empresa do ramo
hoteleiro Alfa, de
Palhoa, SC?

Analisar o impacto
da implantao do
Sistema Tecnolgico
de Planejamento
Oramentrio na
empresa do ramo
hoteleiro Alfa, de
Palhoa, SC.

Qualidade na
administrao
pblica municipal
de Palhoa, SC.

Qual o nvel de
qualidade existente
na administrao
pblica na
Prefeitura Municipal
de Palhoa,
SC, no ano de
2013, segundo
parmetros do
Manual para
Avaliao da
Gesto Pblica,
Programa
Qualidade no
Servio Pblico PQSP?

Analisar o nvel de
- Caracterizar a administrao
qualidade existente
pblica do municpio de
na administrao
Palhoa.
pblica da prefeitura
municipal de Palhoa, - Descrever as principais
aes voltadas segurana
SC, no ano 2013,
pblica municipal.
segundo parmetros
do Manual para
Avaliao da Gesto
Pblica - Programa
Qualidade no Servio
Pblico PQSP.

Administrao
pblica municipal
de Palhoa, SC.

- De que forma
a administrao
pblica municipal
de Palhoa, SC,
trabalhou em
2013 a gesto de
segurana pblica?

Avaliar a forma que a =LYPJHYHZWVSx[PJHZKL


administrao pblica qualidade utilizadas pela
municipal de Palhoa, organizao estudada.
SC trabalhou a
gesto de segurana - Propor aes que auxiliaro
no desenvolvimento
pblica em 2013.
de diretrizes para
implementao da qualidade
no servio pblico municipal.

- Descrever aspectos da
tecnologia da informao.
- Descrever a metodologia
utilizada pela empresa Alfa
quando da implantao do
sistema.
=LYPJHYTLKPHU[L
entrevistas com os
responsveis diretos, os
pontos fortes e fracos do
sistema implantado.

continua...

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

77

metodologia_estudo_caso.indb 77

27/10/14 09:21

Captulo 4

;LTH,ZWLJxJV

Problema

Objetivo geral

6IQL[P]VZLZWLJxJVZ

Balano social na
Cooperativa Alfa.

Como so
organizadas as
informaes do
balano social na
Cooperativa Alfa,
de Palhoa, SC?

Analisar como so
organizadas as
informaes do
balano social na
Cooperativa Alfa da
regio sul de Santa
Catarina.

7LYSKVZNLZ[VYLZ
das empresas A,
B, C.

8\HSVWLYSKL
X\HSPJHsqVKVZ
gestores das
empresas A, B e
C, situadas em
Palhoa, SC?

(WVU[HYVWLYS
- Descrever as caractersticas
KLX\HSPJHsqV
de cada empresa estudada;
dos gestores das
;YHsHYVWLYS
empresas A, B, C,
situadas em Palhoa, ZVJPVKLTVNYmJVKVZ
administradores das
SC.
empresas estudadas.

Experincia
da insero
internacional
das pequenas
empresas
industriais do ramo
de confeces de
Palhoa, SC.

Como o
WYVZZPVUHS
de comrcio
exterior contribuiu
para a insero
no mercado
internacional da
empresa industrial
Beta, de Palhoa,
SC?

Descrever a
contribuio do
WYVZZPVUHSKL
comrcio exterior
no processo de
insero no mercado
internacional da
empresa industrial
Beta, de Palhoa, SC.

Motivao no
trabalho no ramo
hoteleiro.

O nvel de
motivao dos
funcionrios do
Hotel X, na cidade
de Florianpolis/SC
positivo?

Analisar o nvel de
0KLU[PJHYLTX\LHZWLJ[VZ
motivao dos
h mais insatisfao por
funcionrios do Hotel parte dos funcionrios
X de Florianpolis/SC. pesquisados.

- Caracterizar, Historicamente,
a organizao pesquisada,
sua estrutura fsica
colaboradores, misso e
objetivos.
0KLU[PJHYHTL[VKVSVNPH
utilizada pela ooperativa Alfa
para elaborao do balano
social.

- Contextualizar
historicamente a empresa
Beta.
- Levantar as maiores
KPJ\SKHKLZLUMYLU[HKHZWLSH
empresa para insero no
mercado internacional.

- Apresentar uma proposta de


gesto de pessoas voltada
motivao dos funcionrios
do Hotel X de Florianpolis/
SC.

-VU[L!*H]HSJHU[P"4VYLPYHW

4HY[PUZL:HU[VZVIZLY]HTX\L\TVIQL[P]VJSHYHTLU[LMVYT\SHKVMVYULJL
IHZLZ}SPKHWHYHHZLSLsqVKVTt[VKVWYVJLKPTLU[VX\LHQ\KHYmHHSJHUsmSV
,SLLZ[mILTMVYT\SHKVX\HUKVJVUZLN\LJVT\UPJHYZL\WYVW}ZP[V"VTLSOVY
LU\UJPHKVtHX\LSLX\LL_JS\PHWVZZPIPSPKHKLKLX\LZL\WYVW}ZP[V]LUOHHZLY
confundido com outro.
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

78

metodologia_estudo_caso.indb 78

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso

1.5 A contextualizao terica


6\[YHZL_WYLZZLZWVKLTZLY\[PSPaHKHZHStTKHL_WYLZZqVJVU[L_[\HSPaHsqV
[L}YPJHX\LJVYYLZWVUKLTHLZ[LP[LTKVWYVQL[VJVTV!M\UKHTLU[HsqV
[L}YPJHYL]PZqVIPISPVNYmJHLZ[HKVKHHY[L5LZ[LP[LTHWYLZLU[HTZLHZ[LVYPHZ
L_PZ[LU[LZZVIYLVHZZ\U[V[LTHLZJVSOPKV7VYL_LTWSVZLV[LTHLZJVSOPKV[LT
\TOPZ[}YPJVHWYLZLU[HZL\TIYL]LOPZ[}YPJVKVHZZ\U[VZLV[LTHLZJVSOPKV[LT
JVUJLP[VZHWYLZLU[HZLVZJVUJLP[VZPUKPJHKVZWVY]mYPVZH\[VYLZZL[vTM\UsLZ
[PWVZZPZ[LTHZLZ[HZX\LZ[LZ[HTItTWVKLTZLYHWYLZLU[HKHZJVTVIHZL
[L}YPJHKLMVYTHIYL]LV\THPZHWYVM\UKHKHKLHJVYKVJVTHUH[\YLaHKVWYVQL[V
,UT[\KVX\LKPaYLZWLP[VHV[LTHWVKLZLYLUMH[PaHKVULZ[LP[LT,ZLTWYL
X\LVWLZX\PZHKVYHJOHYWY\KLU[LPUZLYPYJP[HsLZUVJVYWVKV[YHIHSOVWHYHKHY
Z\Z[LU[HIPSPKHKLnZ\HVWPUPqVLSLKL]LMHavSV
6Z\WVY[L[L}YPJV[LT\THPTWVY[oUJPHxTWHYLH[YPI\PHV[YHIHSOVHJHYHJ[LYxZ[PJH
JPLU[xJHULJLZZmYPHHT\P[HZKHZPUMLYvUJPHZKVWLZX\PZHKVY
3VOUUVZKPaX\LUHJVU[L_[\HSPaHsqV[L}YPJHJVUJLP[VZPTWVY[HU[LZZqV
LZJSHYLJPKVZ"[L}YPJVZX\L[YH[HTKVTLZTV[LTHKHWLZX\PZHZqVHWYLZLU[HKVZ
L[HTItTYLSHJPVUHKVZnWLZX\PZHYLHSPaHKH8\HUKVPUZLYPTVZHZMVU[LZ
LPUMVYTHsLZKLV\[YVZH\[VYLZZVIYLV[LTHX\LLZ[HTVZWLZX\PZHUKV
TVZ[YHTVZVJVUOLJPTLU[VQmWYVK\aPKVHStTKLKPZJ\[PYTVZX\LZ[LZ
WVSvTPJHZWYVISLTH[PaHUKVHZ5HJVU[L_[\HSPaHsqV[L}YPJHHZZ\TPTVZ\T
WVZPJPVUHTLU[VLTYLSHsqVHV[YHIHSOVJPLU[xJVV\ZLQHJVUJVYKHTVZV\
discordamos de certas teorias, fundamentando-as.
(X\HSPKHKLKL\T[YHIHSOVJPLU[xJVWVKLT\P[HZ]LaLZZLYH]HSPHKHHWYPVYPH
WHY[PYKL\TH]LYPJHsqVKLZ\HJVU[L_[\HSPaHsqV[L}YPJHUqVZ}UVZL\HZWLJ[V
X\HU[P[H[P]VTHZWYPUJPWHSTLU[LUVX\HSP[H[P]V
(M\UKHTLU[HsqV[L}YPJHtPTWVY[HU[LWVYX\LMH]VYLJLHKLUPsqVKLJVU[VYUVZ
THPZWYLJPZVZKHWYVISLTm[PJHHZLYLZ[\KHKH:LY]L[HTItTKLYL]PZqVKVZ
[YHIHSOVZW\ISPJHKVZTHPZPTWVY[HU[LZZVIYLVHZZ\U[VHZLYWLZX\PZHKV,T
Z\THtHJVU[L_[\HSPaHsqVKV[LTHKLU[YVKL\THIHZL[L}YPJHWYLL_PZ[LU[LJVT
HZ\HJVU[YPI\PsqVWLZZVHSHVJVULJ[HYVZKP]LYZVZH\[VYLZX\LHIVYKHTVHZZ\U[V
iWY\KLU[LQmUHHWYLZLU[HsqVKV[LTHKLTVUZ[YHYHVSLP[VYHZ[LVYPHZWYPUJPWHPZ
X\LZLYLSHJPVUHTJVTV[LTHKHWLZX\PZH6X\LtKP[VZVIYLV[LTHUH
H[\HSPKHKLX\HSVLUMVX\LX\LLZ[mYLJLILUKVX\HPZSHJ\UHZL_PZ[LU[LZL[J
(SN\THZKPJHZWHYHJVTLsHYLZ[HJVUZ[Y\sqV!

7YVJ\YLIPISPVNYHHZX\L[YH[HTKVHZZ\U[V"LTZLN\PKHZLSLJPVUL
HSN\THZJP[HsLZX\LWVZZHTJVUJLP[\HYV[LTH

7LZX\PZLZVIYLHSN\UZLZ[\KVZYLHSPaHKVZUHmYLHWLZX\PZHUKV
HY[PNVZLTIHZLZKLKHKVZJPLU[xJHZLHWYLZLU[LUV]HZ
_______________ abordagens sobre o tema escolhido.

MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

79

metodologia_estudo_caso.indb 79

27/10/14 09:21

Captulo 4

*YPL\THIHZLJVUJLP[\HSZVIYLVHZZ\U[VWHYHMHTPSPHYPaHYVSLP[VY
do seu trabalho com o tema.

Utilize materiais estudados no decorrer do curso; algumas teorias


[YHIHSOHKHZWVKLTLKL]LTJVU[YPI\PYWHYHVLTIHZHTLU[V
[L}YPJVKVHZZ\U[V

*VU[L_[\HSPaHYVHZZ\U[V[LVYPJHTLU[LMVYTHSPaHV[LTH(JVUZ[Y\sqVKV[L_[V
SLTIYHUKVUqVKL]LZLYMYHNTLU[HKHTHZJVTWVY\T[L_[VJVLZVZLN\PUKV
\THZLX\vUJPHS}NPJHKLPKLPHZJVUJLWsLZ[L}YPJHZJVTIHZLLTJP[HsLZ
WHYHM\UKHTLU[HYHZHYTHsLZWYVWVZ[HZ
(ZJP[HsLZKL]LTZLYHWYLZLU[HKHZKLHJVYKVJVTHZUVYTHZKH(ZZVJPHsqV
)YHZPSLPYHKL5VYTHZ;tJUPJHZ()5;;VKV[L_[VJYPHKVJVTIHZLUVKPZJ\YZV
do outro deve ser devidamente citado, conforme orientao das normas.
iJVT\TUHJVU[L_[\HSPaHsqV[L}YPJHHSN\UZWLZX\PZHKVYLZZLLX\P]VJHYLTUH
X\HU[PKHKLKLJP[HsLZHWLUHZPUZLYPUKVHZZLTL_WVYHZ\HVWPUPqVKLP_HUKV
V[L_[VT\P[VMYHNTLU[HKVZLTHJVLZqVWY}WYPHWHYHLZ[HH[P]PKHKL6\[YV
LYYVX\LKL]LTVZL]P[HYtLZJYL]LY[\KVJVTYLKHsqVWY}WYPHZLTZLX\LYJP[HY
HMVU[LKLZL\ZJVUJLP[VZ4\P[VKVX\LLZJYL]LTVZHWLZHYKLZLYJP[HsqV
PUKPYL[HUqVJHYHJ[LYPaHZLUZVJVT\TLZLUqVMVYJP[HKHHMVU[LWVKLTVZLZ[HY
WHYHMYHZLHUKV\TH\[VYZLTHKL]PKHYLMLYvUJPHVX\LtJVUZPKLYHKVplgio.
6ZUVTLZKVZH\[VYLZJP[HKVZUVJVYWVKV[YHIHSOV[HU[VKLMVYTHKPYL[H
X\HU[VPUKPYL[HKL]LTJVUZ[HYUVP[LTYLMLYvUJPHZ7HYHHHWYLZLU[HsqVKHZ
referncias, as normas da ABNT tambm devem ser seguidas.

1.6 Procedimentos Metodolgicos


6ZWYVJLKPTLU[VZTL[VKVS}NPJVZJVTWYLLUKLT!

HJHYHJ[LYPaHsqVKVLZ[\KV[PWVKLWLZX\PZH"

HKLUPsqVKHmYLHSVJHSKLLZ[\KV"

WISPJVHS]V"

instrumentos de coleta de dados; e

VJYVUVNYHTHJVTHWYL]PZqVKLWYHaVZWHYHJHKHL[HWHKH
WLZX\PZH

1.6.1 Caracterizao do estudo


5HJHYHJ[LYPaHsqVKVLZ[\KVtKLUPKVV[PWVKLWLZX\PZHX\HU[VHVZVIQL[P]VZ
KLLZ[\KVX\HU[VHVZWYVJLKPTLU[VZWHYHHJVSL[HKLKHKVZLX\HU[Vn
abordagem.

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

80

metodologia_estudo_caso.indb 80

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


8\HU[VHVZVIQL[P]VZKLLZ[\KV[LTVZHWLZX\PZHKV[PWVL_WSVYH[}YPHKLZJYP[P]H
LL_WSPJH[P]H
Se exploratria,WVYL_LTWSV I\ZJHMHTPSPHYPaHYVWLZX\PZHKVYJVTVHZZ\U[VL
JVTHYLHSPKHKLKHVYNHUPaHsqV*VUZ[P[\PHWYPTLPYHL[HWHKL\THPU]LZ[PNHsqV
THPZHTWSH7VYL_LTWSVUVVIQL[P]VKLZJYP[VHU[LYPVYTLU[LKL(UHSPZHYJVTV
ZqVVYNHUPaHKHZHZPUMVYTHsLZKVIHSHUsVZVJPHSUH*VVWLYH[P]H(SMHKHYLNPqV
Z\SKL:HU[H*H[HYPUHtULJLZZmYPVPUPJPHSTLU[LL_WSVYHYV[LTHIHSHUsVZVJPHS
LHVYNHUPaHsqVKHZPUMVYTHsLZKLZ[LPUZ[Y\TLU[VPZVSHUKVX\HSX\LY[PWVKL
varivel na investigao do assunto.
8\HUKVHWLZX\PZHtKLUPKHJVTVdescritivaWYVJ\YHKLZJYL]LYHWYVWVZ[HV\
JHYHJ[LYxZ[PJHZKHLTWYLZH7VYL_LTWSV!X\HPZTLPVZKLPUMVYTHsLZZVIYLV
IHSHUsVZVJPHSZqVKPZWVUPIPSPaHKVZKLZJYL]LYVUx]LSKLLZJVSHYPKHKLKLYLUKHL[J
KHZWLZZVHZX\L[LYqVHJLZZVnZPUMVYTHsLZ(WHY[PYKVZYLZ\S[HKVZVI[PKVZHZ
]HYPm]LPZKL[LYTPUHKHZWVKLTZLYYLSHJPVUHKHZ7VY[HU[VKLZJYL]LZLHYLHSPKHKL
WLZX\PZHKHKHMVYTHJVTVLSHt!VWLZX\PZHKVYUqVPU[LYMLYLUVZYLZ\S[HKVZ
(WLZX\PZHexplicativa\[PSPaH]HYPm]LPZWHYHL_WSPJHYVZMH[VYLZKL[LYTPUHU[LZ
KVWYVISLTHLZ[\KHKV7VYL_LTWSV!]LYPJHYZLVUx]LSKLTV[P]HsqVKVZ
M\UJPVUmYPVZKL\THVYNHUPaHsqVtWVZP[P]VV\ULNH[P]VTHZ[LUKVJVTV
WYLVJ\WHsqVJLU[YHSPKLU[PJHYVZMH[VYLZX\LSL]HYHTH[HSYLZ\S[HKV=HSL
SLTIYHYX\LLZ[L[PWVWLZX\PZHtTHPZJVTWSL_HKVX\LHZK\HZWYPTLPYHZ
8\HU[VHVZWYVJLKPTLU[VZWHYHHJVSL[HKLKHKVZOmV[PWVKLWLZX\PZH
IPISPVNYmJHKVJ\TLU[HSL_WLYPTLU[HSKLSL]HU[HTLU[VL[JKLUPKHZLT
JHWx[\SVHU[LYPVYZLUKVV,Z[\KVKL*HZVTHPZ\T[PWVKLWLZX\PZHX\LWLY[LUJL
HLZ[HJSHZZPJHsqV
5VX\LZLYLMLYLnHIVYKHNLTL_PZ[LHWLZX\PZHX\HU[P[H[P]HLX\HSP[H[P]H
:LHWLZX\PZHMVYKLHIVYKHNLTX\HU[P[H[P]H\[PSPaHYmNYmJVZ[HILSHZL[J
YLWYLZLU[HKVZWVYUTLYVZWVYJLU[HNLUZ5LZ[LJHZVNLYHSTLU[L\[PSPaH
X\LZ[PVUmYPVZJVTWLYN\U[HZMLJOHKHZWHYHJVSL[HKLKHKVZ
(ZWLZX\PZHZKLKLZJYPsqVX\HU[P[H[P]HZqVJVUOLJPKHZJVTV
SL]HU[HTLU[VKLKHKVZWLZX\PZHZKLZVUKHNLT,SHZJVUZPZ[LT
UHZVSPJP[HsqVKLPUMVYTHsLZH\TNY\WVLZ[H[PZ[PJHTLU[L
ZPNUPJH[P]VKLWLZZVHZWHYHWVZ[LYPVYHUmSPZLX\HU[P[H[P]H
9(<,5W

5HWLZX\PZHJVTHIVYKHNLTX\HSP[H[P]HZqVJH[LNVYPaHKHZL_WYLZZLZWVPZLZ[L
[PWVKLWLZX\PZHZL]HSLKHHUmSPZLLKHPU[LYWYL[HsqVKLWHSH]YHZKLPKLPHZX\L
MVYHTJVSL[HKHZ5LZ[L[PWVKLWLZX\PZHVPUZ[Y\TLU[VWHYHJVSL[HKLKHKVZ
JVUZ[HNLYHSTLU[LKLX\LZ[PVUmYPVZX\LJVU[LTWSHTWLYN\U[HZHILY[HZV\KL
entrevistas.
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

81

metodologia_estudo_caso.indb 81

27/10/14 09:21

Captulo 4
6ZKHKVZJVSL[HKVZZqVWYLKVTPUHU[LTLU[LKLZJYP[P]VZ6
TH[LYPHSVI[PKVULZ[L[PWVKLHIVYKHNLTtYPJVLTKLZJYPsLZ
KLWLZZVHZZP[\HsLZHJVU[LJPTLU[VZPUJS\P[YHUZJYPsLZKL
LU[YL]PZ[HZLKLKLWVPTLU[VZMV[VNYHHZKLZLUOVZLL_[YH[VZ
KL]mYPVZ[PWVZKLKVJ\TLU[VZ3l+2,"(5+9i W

7HYH3KRLL(UKYt HHIVYKHNLTX\HSP[H[P]HWVKLZLYKLZ[HJHKHLT
WLZX\PZHZKV[PWV,Z[\KVKL*HZVLKV[PWVL[UVNYmJV(PUKHYLMVYsH9H\LU
X\LUHZWLZX\PZHZX\HSP[H[P]HZVWLZX\PZHKVYUqVPU[LY]tTUHYLHSPKHKL
WLZX\PZHKH
1.6.2 YLHKLLZ[\KVV\*HTWVKLLZ[\KV
(KLZJYPsqVKHmYLHV\JHTWVKLLZ[\KV HWYLZLU[HYVSVJHSVUKLZLYmMLP[H
HWLZX\PZH<[PSPaHTVZJVTTHPZWYVWYPLKHKLHKLZJYPsqVCampo de estudo
ou Universo da pesquisa, quando no temos como demonstrar amostragem,
V\ZLQHX\HUKVVVIQL[VKLLZ[\KV]HPZLYWLZX\PZHKVJVTV\T[VKVZLT
condies de fazer recortes ou fragmentaes.
7VKLTVZYLSHJPVUHYVZZLN\PU[LZL_LTWSVZWHYHKLTVUZ[YHYHPTWVY[oUJPHKH
KLZJYPsqVKVJHTWVKLLZ[\KV!

HWLZX\PZHKL\TsoftwareLZWLJxJV"

uma obra literria;

\THM}YT\SHTH[LTm[PJH"

VKLZLTWLUOVKL\TKL[LYTPUHKVhardware etc.

4HZV*HTWVKLLZ[\KVV\V<UP]LYZVKHWLZX\PZH[HTItTZLMHaWYLZLU[L
X\HUKVUVZZVVIQL[VKLLZ[\KVt\THVYNHUPaHsqVLTWYLZHWYP]HKVV\WISPJH
 6WISPJVHS]V
6WISPJVHS]VKPaYLZWLP[VHVZWHY[PJPWHU[LZKHWLZX\PZH(WVW\SHsqVV\V
WISPJVHS]VWVKLZLYYLWYLZLU[HKVWVYPUKP]xK\VZNY\WVZVYNHUPaHsLZLWVY
PU[LNYHU[LZKHZVJPLKHKL(HTVZ[YHJVTWYLLUKL\TZ\IJVUQ\U[VKHWVW\SHsqV
6[HTHUOVKHHTVZ[YHKLWLUKLKVZVIQL[P]VZKV[YHIHSOVLKVNYH\KLJVUHUsH
X\LVWLZX\PZHKVYX\LYHSVJHYHVZYLZ\S[HKVZ+LHJVYKVJVT4H[[HY5L[V 
VWYVJLKPTLU[VKLHTVZ[YHNLTWVKLZLYYLHSPaHKVWVYTLPVKL\THHTVZ[YH
WYVIHIPSxZ[PJHLUqVWYVIHIPSxZ[PJH
(HTVZ[YHUqVWYVIHIPSxZ[PJHtHX\LSHLTX\LHZLSLsqVKVZ
LSLTLU[VZKHWVW\SHsqVWHYHJVTWVYHHTVZ[YHKLWLUKLHV
TLUVZLTWHY[LKVQ\SNHTLU[VKVWLZX\PZHKVY7VKLZLYKL
JVU]LUPvUJPHPU[LUJPVUHSV\WVYJV[HZ

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

82

metodologia_estudo_caso.indb 82

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


7YVIHIPSxZ[PJHtHX\LSHLTX\LJHKHLSLTLU[VKHWVW\SHsqV[LT
uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado
WHYHJVTWVYHHTVZ[YH7VKLZLYHSLH[}YPHZPTWSLZHSLH[}YPH
LZ[YH[PJHKHV\WVYJVUNSVTLYHKV4(;;(95,;6 W

=HSLZHSPLU[HYX\LUHHTVZ[YHUqVWYVIHIPSxZ[PJHPU[LUJPVUHSX\LtHTHPZ\ZHKH
LTLZ[\KVZKLJHZVVWLZX\PZHKVY\ZHVZL\Q\SNHTLU[VWHYHZLSLJPVUHYVZ
TLTIYVZKHWVW\SHsqVX\LZqVIVHZMVU[LZKLPUMVYTHsqVWYLJPZHJVT]PZ[HHV
HSJHUJLKVZVIQL[P]VZKLZL\LZ[\KV5HHTVZ[YHUqVWYVIHSxZ[PJHPU[LUJPVUHSV
WLZX\PZHKVYLZ[mPU[LYLZZHKVUHVWPUPqVKLKL[LYTPUHKVZLSLTLU[VZKHWVW\SHsqV
THZX\LUqVZqVYLWYLZLU[H[P]VZKHTLZTH6WLZX\PZHKVYWVY[HU[VUqVZL
KPYPNLnTHZZHTHZnX\LSLZLSLTLU[VZX\LZLN\UKVZL\LU[LUKLYWLSHM\UsqV
KLZLTWLUOHKHV\JHYNVVJ\WHKV]qVSOLMVYULJLYTHPVYLZZ\IZxKPVZnZVS\sqVKV
WYVISLTHKLWLZX\PZHSL]HU[HKVJVTVJVTLU[HT3HRH[VZL4HYJVUP 
(HTVZ[YHWYVIHIPSxZ[PJH[LT\TJHYm[LYTHPZWYLJPZVLtPKLHSWHYHLZ[\KVZVUKL
HWVW\SHsqVtNYHUKLLZLULJLZZP[HKL\THTHYNLTLZ[H[xZ[PJHJVUm]LSWHYH
WYV]HYZ\HWLZX\PZH
(VYLHSPaHY\THWLZX\PZHKLMH[VtPTWVY[HU[LX\LVWLZX\PZHKVY[LUOH
JVUOLJPTLU[VKLJVTVHWYLZLU[HY\THHTVZ[YHKHWVW\SHsqVX\LZLYm
WLZX\PZHKHiYLJVTLUKHKHHJVUZ\S[HH\TLZWLJPHSPZ[HKLLZ[H[xZ[PJHWHYH
X\LHHTVZ[YHNLT\[PSPaHKHUHWLZX\PZHJVYYLZWVUKHH\THYLWYLZLU[HsqV
ZPNUPJH[P]HJHYHJ[LYPaHUKV\THWLZX\PZHJPLU[xJH
1.6.4 Instrumentos de coleta de dados
,Z[LP[LTJVUZPZ[LLTPUKPJHYV[PWVKLPUZ[Y\TLU[V\[PSPaHKVWHYHYLNPZ[YVKVZ
KHKVZX\LZLYqVJVSL[HKVZWHYHHWLZX\PZHX\LWVKLZLY!

questionrio;

entrevista;

roteiro;

formulrio etc.

6PUZ[Y\TLU[VX\LZLYm\[PSPaHKV]HPKLWLUKLYKVZWYVJLKPTLU[VZQmHWVU[HKVZ
WLSVWLZX\PZHKVY
(V]PZP[HYVSVJHSKLLZ[\KV\TVIZLY]HKVYWYLWHYHKVWVKLMHaLYVIZLY]HsLZL
coletar evidncias sobre o caso em estudo. o caso de uma observao direta.
,Z[HZL]PKvUJPHZNLYHSTLU[LZqV[LPZWHYHWYV]LYPUMVYTHsLZHKPJPVUHPZZVIYL
V[}WPJVLTLZ[\KV7HYHH\TLU[HYHKLKPNUPKHKLKHZVIZLY]HsLZHStTKL[LY
YV[LPYVKLUPKVUVWYV[VJVSVWVKLZLKLZPNUHYTHPZKL\TVIZLY]HKVYLHW}Z
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

83

metodologia_estudo_caso.indb 83

27/10/14 09:21

Captulo 4
HZVIZLY]HsLZMLP[HZWVYJHKH\TKLSLZJVTWHYHYVZYLZ\S[HKVZWHYHLSPTPUHY
WVZZx]LPZKPZJYLWoUJPHZ
Um banco de dados KL]LZLYJYPHKVWHYHHYTHaLUHYPUMVYTHsLZVI[PKHZ
K\YHU[LHWY}WYPHJVSL[HKLKHKVZ,ZZLIHUJV[LTHM\UsqVKLVYNHUPaHYL
KVJ\TLU[HYVZKHKVZJVSL[HKVZWHYHVZLZ[\KVZKLJHZV
(VLSHIVYHYVWSHUVKLWLZX\PZHVWLZX\PZHKVYKL]LKLP_HYILTJSHYVX\HS
PUZ[Y\TLU[VKLJVSL[HKLKHKVZZLYm\[PSPaHKVPUKPJHUKVVUV[L_[VKVWYVQL[V
HStTKLHWYLZLU[HYVmodelo do instrumento na ntegra,UHZWmNPUHZUHPZKV
trabalho escrito.
1.6.5 7YVJLKPTLU[VZWHYHHJVSL[HKLKHKVZ
0UMVYTHTHZVWLYHsLZH[P]PKHKLZKLZLU]VS]PKHZHMVYTHKLHWSPJHsqVKVZ
PUZ[Y\TLU[VZWHYHHJVSL[HKLKHKVZ
1.6.6 Tratamento dos dados
0UKPJHTZLVZYLJ\YZVZX\LZLYqV\[PSPaHKVZWHYHHHUmSPZLKVZKHKVZ7VY
L_LTWSVZLZLYqV\[PSPaHKVZ[HILSHZNYmJVZL[J
1.6.7 Cronograma
0UMVYTHTHWYL]PZqVKHZH[P]PKHKLZLYLZWLJ[P]HTLU[LVWLYxVKVKLL_LJ\sqV
=LQHTVZ\TL_LTWSV!
8\HKYV7YL]PZqVKHZH[P]PKHKLZLWLYxVKVZKLL_LJ\sqV

Atividades

Agosto

Elaborao do prprojeto

Pesquisa
IPISPVNYmJH

Setembro

Outubro

Novembro

Aplicao do
questionrio

Tabulao e anlise
dos dados

Apresentao do
relatrio

Dezembro

-VU[L!,SHIVYHsqVKHH\[VYH

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

84

metodologia_estudo_caso.indb 84

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso

1.6.8 Oramento
5LZ[LP[LTPUMVYTHZLHWYL]PZqVLVKL[HSOHTLU[VKL[VKVZVZYLJ\YZVZ
UHUJLPYVZULJLZZmYPVZWHYHHYLHSPaHsqVKHWLZX\PZH

Seo 2
Estrutura lgica do trabalho acadmico
A estrutura geral do trabalho acadmico JVTWYLLUKL[YvZLSLTLU[VZX\HPZZLQHT!

WYt[L_[\HPZ"

[L_[\HPZ"L

W}Z[L_[\HPZ

2.1 Elementos pr-textuais


6ZLSLTLU[VZWYt[L_[\HPZZqVJVUZ[P[\xKVZWLSHJHWHMVSOHKLYVZ[VYLZ\TVL
Z\TmYPV,ZZLZZqVVZLSLTLU[VZJVUZPKLYHKVZVIYPNH[}YPVZ;HILSHZ.YmJVZ
3PZ[HKL:PNSHZLU[YLV\[YVZZqVVWJPVUHPZ5HHWYLZLU[HsqVKL\T[YHIHSOV
LZJYP[VKL]LTVZH[LUKLYnZUVYTHZNLYHPZVX\LtVIYPNH[}YPVLVWJPVUHSLHZ
orientaes da instituio com o qual o trabalho est vinculado; neste caso, a
UnisulVirtual.

2.2 Elementos textuais


Os elementos textuaisJVYYLZWVUKLTnLZ[Y\[\YHS}NPJHKV[YHIHSOV7HYH
:L]LYPUVW!
;VKV[YHIHSOVJPLU[xJVZLQHLSL\TH[LZL\T[L_[VKPKm[PJV\T
HY[PNVV\\THZPTWSLZYLZLUOHKL]LJVUZ[P[\PY\TH[V[HSPKHKL
KLPU[LSPNPIPSPKHKLLZ[Y\[\YHSTLU[LVYNoUPJHKL]LMVYTHY\TH
\UPKHKLJVTZLU[PKVPU[YxUZLJVLH\[UVTVBD

(LZ[Y\[\YHS}NPJHKV[YHIHSOVHJHKvTPJVJVTWYLLUKL[YvZWHY[LZYLSHJPVUHKHZ!

Introduo;

desenvolvimento; e

concluso.

,Z[HLZ[Y\[\YHYLWYVK\aHZMHZLZJHYHJ[LYxZ[PJHZKVWLUZHTLU[VYLL_P]V!KV
ZPUJYt[PJVWLSVHUHSx[PJVHVZPU[t[PJV

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

85

metodologia_estudo_caso.indb 85

27/10/14 09:21

Captulo 4
2.2.1 Introduo
6VIQL[P]VWYPUJPWHSKHPU[YVK\sqVtHWYLZLU[HYHTHULPYHJVTVHWLZX\PZHMVP
KLZLU]VS]PKHKLMVYTHJSHYHLWYLJPZH6ZWYPUJPWHPZYLX\PZP[VZWHYHHYLKHsqVKH
PU[YVK\sqVZqVVZZLN\PU[LZ!

+LUPsqVKVHZZ\U[V"

objetivos;

Q\Z[PJH[P]H"

metodologia; e

WSHUVKLKLZLU]VS]PTLU[VKV[YHIHSOV

AKLUPsqVKVHZZ\U[VJVUZPZ[LLTHU\UJPHYHPKLPHNLYHSLWYLJPZHZVIYLV[LTH
7YPTLPYHTLU[LtJVU[L_[\HSPaHKHHmYLHKLJVUOLJPTLU[VLTX\LV[LTHZLZP[\H
LKLWVPZtHWYLZLU[HKHKLTHULPYHILTLZWLJxJHHX\LZ[qVV\HZX\LZ[LZ
X\LV[YHIHSOVZLWYVWLHYLZWVUKLY;YH[HZLKHWYVISLTH[PaHsqVKHWLZX\PZH
Os objetivos HWYLZLU[HTHZHsLZX\LKL]LYqVZLYKLZLU]VS]PKHZUHWLZX\PZH
O ]LYIVUVPUUP[P]V ajuda na redao do enunciado,
=LYIVPUUP[P]V
HWYLZLU[HUKVKLTHULPYHTHPZJSHYHVX\LKL]LYmZLY
Como: analisar,
KLTVUZ[YHYPKLU[PJHY
HIVYKHKVUV[YHIHSOViULJLZZmYPV[VTHYJ\PKHKVWHYH
descrever etc.
UqVHWYLZLU[HYVIQL[P]VZUHPU[YVK\sqVX\LUqVZLQHT
J\TWYPKVZUVKLZLU]VS]PTLU[VKV[YHIHSOV
AQ\Z[PJH[P]HJVUZPZ[LLTHWYLZLU[HYHYLSL]oUJPH[L}YPJHJPLU[xJHWYm[PJHL
ZVJPHSKHWLZX\PZH+L]LLZJSHYLJLYVZTV[P]VZX\LSL]HYHTnLZJVSOHKV[LTH
LJOHTHYHH[LUsqVKVSLP[VYWHYHHH[\HSPKHKLKVHZZ\U[V<THQ\Z[PJH[P]HILT
MLP[HKLZWLY[HVPU[LYLZZLWHYHHSLP[\YHKV[YHIHSOV
A metodologiaPUMVYTHZVIYLVZYLJ\YZVZX\LMVYHT\[PSPaHKVZWHYHHJVSL[HKL
PUMVYTHsLZUH[LU[H[P]HKLI\ZJHYYLZWVZ[HZWHYHVWYVISLTH:LHWLZX\PZH
MVYW\YHTLU[LIPISPVNYmJHJVU]tTPUMVYTHYQmKLPUxJPVHZWYPUJPWHPZMVU[LZ
LH\[VYLZX\LMVYHT\[PSPaHKVZWHYHM\UKHTLU[HYVHZZ\U[V+LWLUKLUKV
KHUH[\YLaHKHWLZX\PZHLZ[LP[LTWVKLTLYLJLY\TJHWx[\SVLZWLJPHSUV
desenvolvimento do trabalho.
O plano de desenvolvimento do trabalho UHSPaHHPU[YVK\sqVLKL]LJVU[LYVZ
[}WPJVZWYPUJPWHPZHZPKLPHZTLZ[YHZX\LZLYqVHWYLZLU[HKHZUVKLZLU]VS]PTLU[V
:LHZKP]PZLZKV[YHIHSOVMVYLTT\P[VL_[LUZHZJVTJHWx[\SVZNYHUKLZt
WVZZx]LSHU[LJPWHY\THPKLPHNLYHSWHYHJHKHJHWx[\SV
(PU[YVK\sqVKL]LZLYHS[PTHWHY[LKV[YHIHSOVHZLYLSHIVYHKHV\ZLQHH
LZJYP[HKL]LJVTLsHYWLSVKLZLU]VS]PTLU[VKV[YHIHSOVWVPZZVTLU[LKLZZH
THULPYHZLYmWVZZx]LSLZJYL]LYZVIYLVX\LMVPLML[P]HTLU[LKLZLU]VS]PKV
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

86

metodologia_estudo_caso.indb 86

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso

2.2.2

Desenvolvimento

6KLZLU]VS]PTLU[VtKP]PKPKVLTWHY[LZLtHMYHsqVTHPZL_[LUZHKV[YHIHSOV
WVPZULSLZqVHWYLZLU[HKVZVZYLZ\S[HKVZKL[\KVHX\PSVX\LMVPWLZX\PZHKV
(KLJVTWVZPsqVKVHZZ\U[VLTZ\HZWHY[LZJVUZ[P[\[P]HZt
JVUKPsqVPUKPZWLUZm]LSWHYHHJVTWYLLUZqVKVTLZTViILT
THPZMmJPSJVTWYLLUKLYVHZZ\U[VX\HUKVLZ[LLZ[P]LYKP]PKPKV
WVPZZLTKP]PZqVUqVZLWVKLPKLU[PJHYJSHYHTLU[LV[LTH
JLU[YHSULT[HTWV\JVKPZ[PUN\PYVX\LZLX\LYH[YPI\PYHV[VKV
V\ZVTLU[LH\THV\V\[YHKLZ\HZWHY[LZ*,9=6"),9=0(5
W 

6KLZLU]VS]PTLU[VJVYYLZWVUKLHVJVYWVKV[YHIHSOV:HSVTVTHW\K
:,=,9056HYTHX\LLZ[HtHMHZLKLM\UKHTLU[HsqVS}NPJHKV[YHIHSOV
X\L[LTWVYVIQL[P]V!

,_WSPJHY"

discutir; e

demonstrar.

Explicart[VYUHYL]PKLU[LV\JVTWYLLUZx]LSVX\LLZ[H]HVIZJ\YVV\JVTWSL_V"
tKLZJYL]LYJSHZZPJHYKLUPYDiscutirtHWYV_PTHYJVTWHYH[P]HTLU[LX\LZ[LZ
antagnicas ou convergentes. DemonstrartHYN\TLU[HYWYV]HYHWYLZLU[HY
PKLPHZX\LZLZ\Z[LU[HTLTWYLTPZZHZHKTP[PKHZJVTV]LYKHKLPYHZ
O desenvolvimento do trabalho comea a se materializar no momento em que
VWLZX\PZHKVYLZ[HILSLJLVZVIQL[P]VZLVWSHUVKLHZZ\U[VKHWLZX\PZH6Z
VIQL[P]VZLZWLJxJVZKL]LTZLY]PYKLIHZLWHYHHJVTWVZPsqVKVZJHWx[\SVZ
(LSHIVYHsqVKVWSHUVKLHZZ\U[VWVYZ\H]LaWLYTP[LX\LZL]PZ\HSPaLH
estruturao do trabalho em suas divises e subdivises.
,UX\HU[VVKLZLU]VS]PTLU[VYLWYLZLU[HHWHY[LHUHSx[PJHKV[YHIHSOVHJVUJS\ZqV
YLWYLZLU[HHWHY[LZPU[t[PJH(UHSPZHYtKLJVTWVYLTWHY[LZLZPU[L[PaHYt
YLJVTWVYHZWHY[LZX\LMVYHTKLJVTWVZ[HZUHHUmSPZL
Concluso
A concluso tHWHY[LX\LUHSPaHHJVUZ[Y\sqVS}NPJHKV[YHIHSOVUHX\HSt
MLP[V\TIHSHUsVNLYHSKVZWYPUJPWHPZYLZ\S[HKVZHSJHUsHKVZ5qVtJVU]LUPLU[L
detalhar ideias que no tenham sido tratadas no desenvolvimento e nem se deve
HWYLZLU[HY\TTLYVYLZ\TVKV[YHIHSOV,U[YL[HU[VUHWHY[LPUPJPHSWVKLTVZ
YLSLTIYHYKLTHULPYHIYL]LHZWYPUJPWHPZPKLPHZX\LMVYHTL_WVZ[HZUVKLJVYYLY
KVZJHWx[\SVZ
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

87

metodologia_estudo_caso.indb 87

27/10/14 09:21

Captulo 4
(JVUJS\ZqVKL]LHWYLZLU[HY\TWVZPJPVUHTLU[VYLL_P]VUHMVYTHKL
PU[LYWYL[HsqVJYx[PJHKHZWYPUJPWHPZPKLPHZHWYLZLU[HKHZUV[L_[V+L]LKLUPYV
WVU[VKL]PZ[HKVH\[VYL[YHaLYZ\HTHYJHWLZZVHS
O trabalho tambm deve ser avaliado quanto ao seu alcance e limitaes.
8\HU[VHVHSJHUJLtPTWVY[HU[LYLHSsHYV\]HSVYPaHYVZYLZ\S[HKVZHUHSMVYHT
KLZWLUKPKVZLZMVYsVZWHYHZLJOLNHYHVUKLZLJOLNV\8\HU[VnZSPTP[HsLZt
PTWVY[HU[LX\LZLYLJVUOLsHTHZMYHX\LaHZV\X\HSX\LYKPJ\SKHKLX\L[LUOH
HTLHsHKVHX\HSPKHKLV\VJHYm[LYKLJPLU[PJPKHKLKV[YHIHSOV
(VUHSKHJVUJS\ZqV]VJvWVKL]PZS\TIYHYHWLUHZHWVU[HYZLTKLZLU]VS]LY
V\[YVZ[LTHZX\LTHU[LUOHTYLSHsqVJVTV[LTHWLZX\PZHKVLX\LWVZZHTZLY
PU]LZ[PNHKVZLTUV]HZWLZX\PZHZ
=HSLYLZZHS[HYX\LWHYHHLSHIVYHsqVKL\T[L_[VJPLU[xJVKL]LZLSL]HYLT
JVU[HVZLSLTLU[VZX\LLUMH[PaHTHYLKHsqVKV[L_[VKLZ[HUH[\YLaHV\ZLQHV
LZ[PSVUHYLKHsqVKL\T[L_[VJPLU[xJVLTNLYHSKL]LJVU[LTWSHY!

Objetividade;

clareza e conciso;

ZPTWSPJPKHKL"L

coerncia.

Objetividade KPaYLZWLP[VHV\ZVKL\THSPUN\HNLTKPYL[HZLTJVUZPKLYHsLZ
PYYLSL]HU[LZJVTHZPKLPHZHWYLZLU[HKHZZLTHTIPN\PKHKLLWVYTLPVKLMYHZLZ
J\Y[HZLZPTWSLZJVT]VJHI\SmYPVHKLX\HKVHV[LTHWYVWVZ[VUHYLKHsqV
Clareza e conciso L_WYLZZHTHZPKLPHZLTWV\JHZWHSH]YHZL]P[HUKVH
HYN\TLU[HsqVT\P[VHIZ[YH[HLHYLWL[PsqVKLZULJLZZmYPHKLKL[HSOLZX\LUqV
ZLQHTYLSL]HU[LZnM\UKHTLU[HsqVKV[LTHHIVYKHKVUHYLKHsqV
Simplicidade ZPNUPJH \[PSPaHYHWLUHZHZWHSH]YHZULJLZZmYPHZWHYHV
entendimento do tema da redao, evitando o abuso do uso de jarges tcnicos
LKLZPUUPTVZWLSVZPTWSLZWYHaLYKH]HYPLKHKLKLWHSH]YHZ
A coerncia YLTL[LH\THZLX\vUJPHS}NPJHLVYKLUHKHKHZPKLPHZHWYLZLU[HKHZ
WLYTP[PUKVHVSLP[VYHJVTWHUOHYVYHJPVJxUPVKVH\[VYKVJVTLsVHVT
3\JRLZPWYLZZHS[HX\LLZ[HZX\HSPKHKLZZqVBDW\YHTLU[L
PUZ[Y\TLU[HPZZPTWSLZTLPVZWHYHX\LTLSOVYZLJVT\UPX\LH]PZqVKLT\UKV
HX\LZLJOLNV\H[YH]tZKVWYVJLZZVKLJVUOLJLYUqVPZLU[HUKVWVYtT
KHWYLVJ\WHsqVLTI\ZJHY\THL_WYLZZqVTHPZJSHYHWVZZx]LSULZ[L[PWVKL
JVT\UPJHsqVZLTKLZ]HSVYPaHYVJVUOLJPTLU[VKHWY}WYPHSxUN\H
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

88

metodologia_estudo_caso.indb 88

27/10/14 09:21

Metodologia para Estudo de Caso


:LN\UKV9\KPV
WUqVL_PZ[LTYLNYHZWHKYVUPaHKHZWHYHHSN\tT
ZHILYJVTJLY[LaHX\HPZVZ[LYTVZX\LKL]LTZLYZLSLJPVUHKVZWHYHKLUPsqV
0Z[VKLWLUKLKVKPZJLYUPTLU[VKVWLZX\PZHKVY (StTKPZZVK\YHU[LVWYVJLZZV
KLYLKHsqV]VJvKL]LLZJVSOLYHKLX\HKHTLU[LHZWHSH]YHZX\LMHYqVWHY[LKV
YLWLY[}YPV[L}YPJVKV[L_[V
(SN\THZWHSH]YHZJHLTTLSOVYKVX\LV\[YHZKLWLUKLUKVKH
MYHZLKHZP[\HsqVHIVYKHKHKVWYVISLTHKPZJ\[PKVL[J*VTV
Z\WVY[LWHYHLZZHH[P]PKHKLKLLZJVSOHKHZWHSH]YHZWVKLTZLY
\[PSPaHKVZ[HU[VZVZKPJPVUmYPVZJVT\UZJVTVVZLZWLJPHSPaHKVZ
4;;(95,;6W

6\[YVZHZWLJ[VZPTWVY[HU[LZWHYHLZJYL]LYILT\THYLKHsqVKL]LTZLYSL]HKVZ
LTJVU[H6ZLU[PKVKV[L_[VKL]LZLYWYLJPZVL]P[HUKVZLHZHYTHKPSOHZ
ZLToU[PJHZKHHTIPN\PKHKLJVTV[HTItTHZYLWL[PsLZLKL[HSOLZZ\WtY\VZ
UHL_WVZPsqVKVZYLZ\S[HKVZ
5qVTPZ[\YLHZWLZZVHZ]LYIHPZLZJVSOLUKVHWLUHZ\THWLZZVHWHYHJVTWVYV
ZL\[L_[V7VZPJPVULZLHTWHYHUKVZLUVZH\[VYLZJVUZ\S[HKVZLKLZ[HJHKVZHV
SVUNVKHYLKHsqVWYVK\aPKHWVPZV[L_[VJPLU[xJVtWVYL_JLSvUJPH\THredao
dissertativaUHX\HSZL\WVU[VKL]PZ[HKL]LLZ[HYZHSPLU[HKV:LQHJVLYLU[LKV
JVTLsVHVTKV[L_[VUqVTPZ[\YHUKVWSHUVZKLPKLPHZLHYN\TLU[VZ,]P[L
PUPJPHYV\[LYTPUHYHYLKHsqVKVZJHWx[\SVZJVTJP[HsqVZLQHKPYL[HV\PUKPYL[H
WVPZLZ[H[LTHM\UsqVKLLUKVZZHYV\KLHQ\KHYUHHYN\TLU[HsqVKHZPKLPHZKV
autor da redao.
O pargrafo t\THWHY[LPTWVY[HU[LKV[L_[VX\L[LTWVYUHSPKHKLL_WYLZZHY
HZL[HWHZKLYHJPVJxUPVKVH\[VYWLYTP[PUKVHVSLP[VYHJVTWHUOmSVKVJVTLsV
HVTKHWYVK\sqV[L_[\HS7VYPZ[VHJHKHPKLPHUV]HV\KLYLMVYsVHIYLZL
WHYmNYHMVKVX\LZLJVUJS\PX\LZL\[HTHUOVUqVWVKLZLYT\P[VSVUNVULT
muito curto.
(JVUZ[Y\sqVKHYLKHsqVKL]LYLWYVK\aPYHLZ[Y\[\YHS}NPJHKVWY}WYPV[YHIHSOV
X\LLZ[mJVUZ[P[\xKHKL\THPU[YVK\sqVKL\TJVYWVLV\KLZLU]VS]PTLU[VL
de uma concluso.

2.3 Elementos ps-textuais


6ZLSLTLU[VZW}Z[L_[\HPZZqVJVUZ[P[\xKVZKHZYLMLYvUJPHZKVZHWvUKPJLZ
ZLOV\]LYLKVZHUL_VZ
(ZYLMLYvUJPHZtVTVTLU[VKHHWYLZLU[HsqVKL[VKHZHZMVU[LZ\[PSPaHKHZ7HYH
JHKH[PWVKLMVU[LOm\THMVYTHKLHWYLZLU[HsqVKLHJVYKVJVTHZUVYTHZKH
()5;*VUMVYTL4V[[H WHZYLMLYvUJPHZYLMLYLTZLnL[HWHLTX\L
_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

89

metodologia_estudo_caso.indb 89

27/10/14 09:21

Captulo 4
ZLSPZ[HHZVIYHZJP[HKHZLTVYKLTHSMHIt[PJHLHSPUOHKHZnLZX\LYKHJVUMVYTL
HZKPYL[YPaLZKH()5;5)9HNV
6ZHWvUKPJLZZLTWYLKL]LZLYHWYLZLU[HKVHW}ZHZYLMLYvUJPHZt\TP[LTX\L
ZLYLSHJPVUHHVZ[L_[VZLKVJ\TLU[VZWYVK\aPKVZWLSVH\[VYKV[YHIHSOV46;;(
 JVTVWVYL_LTWSV\TX\LZ[PVUmYPV\TYV[LPYVL[J
6ZHUL_VZtX\HUKVZL\[PSPaH\TKVJ\TLU[VX\LMVPLSHIVYHKVWVYV\[YV
H\[VY6\ZLQHVHUL_VZLYLMLYLHVZKVJ\TLU[VZUqVWYVK\aPKVZWLSVH\[VYKV
[YHIHSOVJVTVPU[\P[VKLM\UKHTLU[HYLZJSHYLJLYLJVUYTHYPKLPHZHIVYKHKHZ
UVWYVQL[V46;;( W

_______________
MENDONA, Ana Waley (ORG.). Estudo de Caso. In: Metodologia para estudo de caso: livro didtico / design instrucional
Marina Cabeda Egger Moellwald, revisor Diane Dal Mago. Palhoa: UnisulVirtual, 2014, p. 63 98.

90

metodologia_estudo_caso.indb 90

27/10/14 09:21