Você está na página 1de 37

NORMAS DE ORGANIZACIN E

FUNCIONAMENTO
IES GARCA BARBN

Curso 2014-15

NOF IES GARCA BARBN 2015

Documento aprobado polo Director de Centro


despois de ser avaliado favorablemente polo
Consello Escolar o da 18 de xuo de 2015.

NOF IES GARCA BARBN 2015

As normas de organizacin e funcionamento teen por obxecto establecer as normas de convivencia


entre os diferentes sectores que compoen a comunidade educativa, recoller os dereitos que cada un
deles pose, formular os mecanismos de representacin e ser un instrumento que axude formacin
humana e acadmica do alumnado.

Este documento aplica e desenvolve o Decreto 324/1996, do 26 de xullo , polo que se aproba o
Regulamento orgnico dos institutos de educacin secundaria, a Orde do 1 de agosto de 1997 pola que
se ditan instrucins para o desenvolvemento do Decreto 324/ 1996 e se establece a sa organizacin e
funcionamento dos institutos de educacin secundaria, a Lei 4/2011, do 30 de xuo, de convivencia e
participacin da comunidade educativa e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a
Lei 4/2011, do 30 de xuo.

NOF IES GARCA BARBN 2015

NDICE

1. DISPOSICINS XERAIS ...........................................................................................................................


2. NORMAS BSICAS DE CONVIVENCIA E FUNCIONAMENTO.......................................................
3. PROFESORADO..........................................................................................................................................
3.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE.............................................................................................
3.2 GARDAS.........................................................................................................................................
3.3 TITORAS......................................................................................................................................
4. ALUMNADO.................................................................................................................................................
4.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE............................................................................................
4.1.1 PERDA DA AVALIACIN CONTINUA......................................................................
4.2 ABSENTISMO.............................................................................................................................
4.3 DELEGADOS DE CURSO..........................................................................................................
5. NORMAS DE CONVIVENCIA...................................................................................................................
5.1 DISPOSICINS XERAIS............................................................................................................
5.2 DEREITOS E DEBERES.............................................................................................................
5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA..............................
5.4 CONDUTAS CONTRARIAS CONVIVENCIA E A SA CORRECCIN.......................
5.5 MEDIDAS CORRECTORAS......................................................................................................
5.6 PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIN DAS MEDIDAS CORRECTORAS...............
5.7 PREVENCIN E TRATAMENTO DAS SITUACINS DE ACOSO ESCOLAR...............
5.8 PROCEDEMENTO CONCILIADO DE RESOLUCIN DE CONFLITOS.........................
6. NORMAS DOS DISTINTOS ESPAZOS DO RECINTO ESCOLAR E DO MATERIAL DO
CENTRO............................................................................................................................................................
6.1 DISPOSICINS XERAIS............................................................................................................
6.2 AULAS...........................................................................................................................................
6.3 TALLERES ..
6.4 BIBLIOTECA...............................................................................................................................
6.5 SALA DE PROFESORES............................................................................................................
6.6 AULA DE INFORMTICA.........................................................................................................
6.7 SALN DE ACTOS.....................................................................................................................
6.8 CAFETERA.................................................................................................................................
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES ......................................................
ANEXO I: PROTOCOLO DE ABSENTISMO (Pasos a seguir)..................................................................
ANEXO II: ESQUEMA DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA E
SANCINS APLICABLES.........................................................................................................
ANEXO III: ESQUEMA DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS E
SANCINS APLICABLES.........................................................................................................
ANEXO IV: INSTRUCIN PROCEDEMENTO CORRECTOR (Pasos a seguir)...................................
ANEXO V: PROCEDEMENTO CONCILIADO (Casos nos que se aplica)...............................................
ANEXO VI: LIGAZNS A LEIS...................................................................................................................

5
5
6
7
7
8
9
9
10
11
13
14
14
16
17
17
19
19
23
24
25
25
26
27
27
27
28
29
29
29
32
33
34
35
36
37

1. DISPOSICINS XERAIS
1. Todos os membros da comunidade educativa do IES Garca Barbn debern cumprir e respectar as
normas de organizacin e funcionamento que se establecen neste documento.
Os rganos de goberno do centro velarn polo correcto cumprimento das normas de organizacin e
funcionamento e adoptarn as medidas preventivas necesarias para garantir a sa efectividade. Os
pais, nais e representantes legais dos alumnos debern colaborar no seu cumprimento.
2. Estas normas podern ser modificadas a peticin do equipo directivo do centro ou da maiora de
calquera dos colectivos s que afecta, peticin que se realizar ante o Consello Escolar.

2. NORMAS BSICAS DE CONVIVENCIA E FUNCIONAMENTO


1. Todos os membros da comunidade educativa deben cumprir e respectar os horarios aprobados
para o desenvolvemento das actividades do centro, as como cumprir con puntualidade as sas
obrigas.
Calquera alteracin previsible da actividade acadmica habitual, deber ser comunicada s membros
da comunidade educativa afectados coa mxima antelacin posible.
2. O alumnado menor de idade da FPB debern permanecer no centro nos recreos, non podendo
abandonalo sen unha autorizacin expresa de Xefatura de Estudos ou dalgn membro do Equipo
Directivo. Para sar do centro en horario lectivo deber existir unha causa xustificada e presentar a
correspondente autorizacin dos pais, nais ou titores legais. No caso dos menores de 16 anos
ademais, deber vir a buscalos un adulto que se faga responsable.
3. Tanto o profesorado como o persoal de administracin e servizos teen a obriga de comunicar as
ausencias previamente, sempre que sexa posible, co obxecto de que a Xefatura de Estudos ou o
profesorado de garda, no caso do profesorado, como Secretara, no caso do persoal de administracin
e servizos, poidan adoptar as medidas oportunas. En todo caso, de producirse un imprevisto que
impida a algn profesional do centro achegarse instituto, deber comunicalo o antes posible.
4. O alumnado deber permanecer na aula agardando polo profesor/a. Se pasados 10 minutos non
chega este nin o profesorado de garda, o delegado/a da clase notificar a ausencia do profesor/a en
Xefatura de Estudos ou cargo directivo de rolda.
5. O ALUMNADO NON PODE SAIR DA AULA ENTRE CLASE E CLASE NIN DURANTE A
HORA DE CLASE: os cambios de aula realizaranse coa maior rapidez e puntualidade posible.
Durante a clase, se non hai causa xustificada, o profesor/a non permitir a sada dos alumnos/as. A
CLASE NON REMATA ATA QUE SOE O TIMBRE.
6. O alumnado debe acudir centro co material necesario para o normal desenvolvemento das clases.
7. Todos os membros da comunidade educativa deben ter un trato respectuoso cos seus compaeiros
e co resto dos membros. Non se pode agredir, insultar ou humillar a calquera deles, ou realizar
calquera acto contrario principio de igualdade de trato e non discriminacin das persoas.

NOF IES GARCA BARBN 2015

8. Non est permitido fumar, usar cigarrillos electrnicos nen tomar sustancias prohibidas pola lei en
todo o recinto escolar. Soamente est permitido comer e beber (exceptuando auga), no tempo de
recreo, no patio e na cafetera.
9. Non est permitido o uso de mbiles, mp3, mp4, e demais dispositivos en horario lectivo e en todo
o recinto escolar, salvo na hora do recreo.
Est totalmente prohibido gravar ou difundir actos vexatorios, violentos ou aqueles que violen a
intimidade das persoas e a sa imaxe persoal.
10. En ningn caso, persoas alleas Centro (pais, comerciais,) podern entrar nas aulas ou noutras
dependencias distintas das administrativas, ags que vaian acompaados con persoal de conserxera
ou con profesorado de garda.
11. Todos os membros da comunidade educativa deben respectar e coidar as instalacins e o material
do centro.

3. PROFESORADO
1. Na primeira clase do curso, os profesores/as informarn s seus alumnos/as, do contido da
materia, temporalizacin, mtodos, criterios de avaliacin e recuperacin. O alumnado asinar a
recepcin desa informacin, feito do que deber quedar constancia no libro de actas do
Departamento. Un resumo de esta informacin estar disposicin dos alumnos/as no taboleiro da
entrada.
2. O profesorado anotar no parte diario de faltas as ausencias e/ou retrasos do alumnado. O dito
parte atoparase nunha carpeta que ser responsabilidade do delegado de cada grupo ou do seu
representante, quen deber recollela primeira hora e depositala, unha vez rematada a xornada
escolar, no lugar destinado mesma. Ser tamn o encargado de pasar as faltas programa Xade.
Os profesores que tean desdobres co grupo disporn do seu propio parte de faltas. Atoparano no seu
casilleiro comezo da semana e os venres debern deixalo coas anotacins oportunas no casilleiro
do titor do grupo.
3. Nas horas anteriores s recreos e nas ltimas horas da ma ou da tarde: o profesor/a ser o ltimo
en abandonar a aula comprobando que esta quede limpa, ordenada e co ordenador e as luces
apagadas.
4. Cando un profesor/a detecte deficiencias nas instalacins ou no material do centro debe
comunicalo facndoo constar no libro destinado a tal fin que se atopa na sala de profesores.
5. O profesorado deber por as notas dos seus alumnos no programa xade. Para iso estar habilitado
dende tres das antes ata as nove horas do da da avaliacin.
6. O profesorado contribuir a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de tolerancia e
respecto.

NOF IES GARCA BARBN 2015

3.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE

1. Os profesores/as comunicarn Xefatura de Estudos, sempre que sexa posible, as faltas previstas
para facilitar a sa substitucin. As ausencias do profesorado, cando non dean lugar a substitucin,
sern cubertas polo profesor de garda correspondente.
2. Os profesores/as cubrirn e asinarn o correspondente parte de faltas para presentalo en Xefatura
de Estudos maior brevidade posible. Ademais, nos casos legalmente previstos, debern aportar
xustificacin documental.
3. No caso de retraso actuarase da forma seguinte:

Tres retrasos constarn como unha falta de asistencia.


Un retraso de vinte minutos ou mis equivale a unha falta de asistencia.

3.2 GARDAS
1. As gardas sern realizadas polos membros do profesorado co horario aprobado para tal fin.
2. As funcins do profesorado de garda son as seguintes:
a) Debe coidar que no comezo da xornada, ou no cambio de clase, en tanto non se
incorporen os profesores/as, haxa orden nos corredores e nas aulas.
b) Debe estar localizado durante a garda na sala de profesores, non pode ausentarse do
Centro, e deber atender as incidencias que se presenten, ben informando inmediatamente a
calquera membro do equipo directivo ou ben adoptando, as medidas que estime mais
oportunas.
c) Rexistrar as ausencias e retrasos do profesorado no libro de gardas existente na sala de
profesores. Calquera modificacin das anotacin realizadas deberase facer constar no
apartado "observacins", non podendo facer tachaduras nin empregar corrector tipex ou
similar para modificar.
d) Anotar no parte de clase as faltas de alumnos/as que se produzan no grupo ao que se est
atendendo.
e) Actuar de maneira coordinada; favorecer un clima de estudo, entregando as tarefas
deixadas polo profesor/a ausente se o caso, e non permitindo outro tipo de actividades.
f) Actuar como se fose o profesor da materia correspondente no caso de que algn alumno/a
incumpra algunha norma de convivencia.
g) Se faltasen varios profesores/as e non houbera profesorado suficiente para atender s
alumnos/as, xuntaraos na biblioteca ou no saln de actos.

3.3 TITORAS

NOF IES GARCA BARBN 2015

O Centro pretende, fomentar a colaboracin e a participacin dos pais na educacin dos seus fillos,
aspecto no que o Titor xoga un papel fundamental por ser o primeiro chanzo na relacin con
pais/nais e alumnos/as.
1. O Profesor Titor,ademais da hora de atencin a pais/nais e alumnos, ter asignada unha hora
semana (se o horario o permite) para a realizacin das sas tarefas como control de faltas, reunin
cos pais,/nais previa solicitude por telfono ou a travs do alumno/a, para informarlles sobre todo
aquilo que afecte s seus fillos: faltas de asistencia, avaliacin e resultados, medidas de reforzo,
orientacin e asesoramento, etc.
2. O titor deber custodiar os partes de faltas do alumnado, que ser o nico documento vlido para
comprobar a asistencia e puntualidade do alumnado, e ser o responsable de levar o control de
ausencias, retrasos e demais incidencias do grupo que lle corresponda. Ademais da sa
responsabilidade comunicar pai, nai ou titor legal as ausencias, retrasos ou incidencias. Ser
responsable de enviar as faltas a casa cada mes, dentro dos primeiros cinco das naturais do mes
seguinte, diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas.
3. O Titor, canalizar as relacins nunha dobre va: entre o alumnado e o profesorado, este
proporcionaralle informacin sobre as sas materias, ou sobre calquera outro aspecto que tea que
ver coa marcha do alumno/a ou da clase. E entre alumnado e a Xefatura de Estudos, no relativo a
faltas de conduta e medidas correctoras. El mesmo, en colaboracin co resto do profesorado, poder
impoer medidas correctivas a problemas de conduta leves.
Ademais actuar como transmisor de informacin sobre temas de funcionamento do centro,
actividades, avaliacins, acordos
4. Os Titores presidirn s sesins de Avaliacin, procurando que a preparacin previa axilice os
trmites. Durante a sesin solicitarn do profesorado a mxima informacin posible sobre o
alumnado para logo comunicarlla s pais/nais.
5. O Titor informar s seus titorandos sobre todo o relativo reclamacins de cualificacin,
criterios de promocin coordinndose no que sexa preciso co departamento de orientacin.
6. Ademais do Titor, cada membro do equipo de profesores/as de cada grupo, dedicar unha hora
semanal atencin dos pais/nais e alumnos. Para un mellor funcionamento do proceso, pdese s
pais/nais que concerten cita.
7. As reunins do profesorado cos pais/nais realizaranse na sala destinada para tal fin.
8. O Departamento de Orientacin asesorar no desenvolvemento da funcin titorial.
9. O Departamento de Orientacin establecer un procedemento de titoras individualizada para o
alumnado en colaboracin coa Xefatura de Estudos do que se informar titor.

4. ALUMNADO

NOF IES GARCA BARBN 2015

4.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE


1. A asistencia a clases obrigatoria.
2. Se transcorridos 1O minutos desde que soe o timbre para dar inicio a clase algn alumno ou
alumna non est presente, anotarselle como falta de asistencia na materia correspondente no parte
diario de faltas. Se chega antes de 1O minutos, anotarselle como falta de puntualidade. Se os
retrasos son reiterados o alumno ou alumna deber ser enviado Xefatura de Estudos. 3 retrasos
inxustificados equivalen a unha falta inxustificada.
3. As ausencias dos alumnos menores de 16 anos sern comunicadas coa maior celeridade posible a
Xefatura ou o membro do Equipo Directivo de garda, para seren comunicadas pai, nai ou titor legal
no mesmo da.
4. Cando por calquera razn xustificada un alumno ou unha alumna menor de idade de FPB precise
ausentarse do Centro deber ser en compaa do seu pai,da sa nai, dunha persoa titora legal ou dun
adulto debidamente autorizado. En calquera caso a persoa adulta responsable cumprimentar a
documentacin que se lle requira en conserxera
5. Consideraranse causas xustificadas para non asistir a clase as seguintes:
a) Enfermidade (mentres dure). Xustificarase mediante parte mdico e/ou aviso centro do pai, nai

ou persoa que exerza a titora legal do alumno ou alumna no momento de coecer a enfermidade.
b) Visita mdico ou especialista. Achegarase o xustificante de ter ido mentres faltou a clase e/ou

aviso centro do pai, nai ou persoa que exerza a titora legal do alumno ou alumna no da da falta.
c) Exames oficiais: escolas de idiomas, conservatorio. Con xustificacin documental.
d) Reunins das comisins ou consello escolar: se preciso que se celebre en horario lectivo, e

ser xustificada polo presidente do rgano correspondente.


e) Citacins que impliquen un deber inexcusable, sendo xustificable o tempo necesario.
f) Morte ou enfermidade dun familiar de primeiro ou segundo grao.
g) Participacin en competicins de nivel autonmico, nacional ou internacional, sempre que sexan

notificadas ao profesorado no momento no que o alumnado implicado tea coecemento das datas
de participacin. Achegarase xustificante de asistencia.
h) Participacin en actividades artsticas ou relacionadas co mundo acadmico de probada

solvencia, sempre que sexan notificadas ao profesorado no momento no que o alumnado


implicado tea coecemento das datas de participacin. Achegarase xustificante de asistencia.

NOF IES GARCA BARBN 2015

i) Outras causas de forza maior. Xustificarase mediante comunicacin ao profesorado titor, con

antelacin ou no menor prazo posible, do motivo polo que faltou acompaada de documentacin
se a hai.
6. Os pais, nais ou persoas coa titora legal dos alumnos debern xustificar por escrito as faltas de
asistencia e puntualidade empregando o modelo do centro que se lles facilitar na conserxera e
adxuntando a documentacin xustificativa necesaria. En caso de non adxuntarse non se xustificar a
falta.
As xustificacins sern entregadas polo alumnado s seus titores nun prazo mximo de tres das
lectivos, a contar desde o momento da sa incorporacin. Calquera xustificacin fra de prazo non
ser admitida salvo causa de forza maior,debidamente xustificada, que o impida.
lndependentemente de todo isto, os pais, nais ou persoas coa titora legal dos alumnos comunicarn
centro, maior brevidade posible, as causas das faltas de asistencia dos seus fillos/as.

4.1.1 Perda da avaliacin continua


1. A acumulacin de faltas inxustificadas darn lugar a amoestacin por escrito e, finalmente,
podern conducir perda do dereito a avaliacin continua, ou a baixa de oficio, no caso do
alumnado de ciclos. O procedemento a seguir nestes casos ser o seguinte :
Alumnado de Bacharelato

nmero de horas semanais da asignatura por 2: apercibemento.

nmero de horas semanais da asignatura por 3: suspenso na avaliacin.

nmero de horas semanais da asignatura por 4: suspenso na avaliacin en curso e nas


seguintes. Neste caso os alumnos/as sern examinados na convocatoria final de xuo e/ou
na extraordinaria de setembro.

Alumnado de ciclos (excepto FPB)

10

Ao acadar o 6% de faltas sen xustificar da carga lectiva da materia nese curso, notificarase
mediante carta certificada aos pais/nais/responsables do alumno/a e ao alumno/a a situacin e
a posible perda da avaliacin continua. (Apercebemento)
Cando o alumno/a acade o 10% de faltas inxustificadas perde o dereito a avaliacin
continua e notificarase polo mesmo procedemento.
As perdas de avaliacin e as baixas de oficio do alumnado de ciclos est regulada na
normativa vixente. (Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a
avaliacin e a acreditacin acadmica do alumnado das ensinanzas de formacin
profesional inicial e na Resolucin do 30 de xullo de 2013,que dita instrucins para os ciclos
formativos)

Alumnado de ESA

NOF IES GARCA BARBN 2015

O alumnado de ESA ter perda de avaliacin continua nos seguintes casos:

Nun mbito, cando o nmero de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cmputo
total de horas establecido para ese mbito no cuadrimestre.
En todos os mbitos, cando o nmero de faltas de asistencia sen xustificar supere o 30% do
horario total establecido nese cuadrimestre para todos os mbitos nos que estea
matriculado.

4.2 ABSENTISMO
No Decreto 229/2011, do 7 de decembro, que regula a atencin diversidade do alumnado, defnese
absentismo como a ausencia centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en
idade de escolarizacin obrigatoria (no noso centro pode afectar alumnado de FPB). Para ser
considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mnimo do dez por cento do horario lectivo
mensual.
1. Considerase falta de asistencia a clase ou ausencia centro escolar a non presenza dun alumno ou
alumna nunha sesin completa de clase. As faltas de asistencia non debidamente xustificadas sern
as que computen para a cualificacin do posible absentismo.
2. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a sa xustificacin
ou cando se incremente de forma significativa o nmero de faltas sen xustificar, o profesorado titor
convocar nai, pai ou s persoas titoras legais do alumno/a a unha reunin, coa finalidade de
analizar a situacin que se est a producir e tratar de corrixila, evitando que se produza a apertura do
expediente de absentismo. Nesa reunin poder estar presente o alumno/a. Desa reunin levantar
acta o profesorado titor.
4.2.1 Expediente de absentismo
1. Por expediente de absentismo entndese o conxunto de documentos nos que se recollen as
actuacins derivadas da aplicacin do protocolo de absentismo.
2. O expediente de absentismo custodiarase na secretara do centro, formando parte do expediente do
alumno ou alumna. A este expediente iranse incorporando, de ser o caso, todos aqueles documentos
que tean algunha relacin coa sa tramitacin ou resolucin.
4.2.1.1 Procedemento a seguir na apertura dun expediente de absentismo:
1. Inicio do expediente:
Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un nmero de faltas de
asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun
determinado mes propor, co visto e prace da direccin do centro educativo, o inicio dun expediente
de absentismo e comunicar a situacin xefatura de estudos.

11

NOF IES GARCA BARBN 2015

O inicio dese expediente deber realizarse, como mximo, dentro dos sete das naturais seguintes
data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario
lectivo mensual.
2. Tramitacin do expediente:
a) Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos recoller informacin de todos
os profesionais que realizan algunha actuacin e incorporaraa ao rexistro de contactos,
indicando:
o
o
o
o
o

Data da intervencin
Motivo da intervencin
Forma de contacto
Persoa do centro que realizou a intervencin
Conclusins da intervencin ou resposta da familia

b) Detectada unha situacin de absentismo, o profesorado titor convocar a nai, o pai ou as


persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar e
resolver esa situacin, de ser o caso. Desa reunin levantar acta o profesorado titor .
c) Se coa intervencin do profesorado titor se reconduce a situacin, paralizarase o proceso e
arquivarase o expediente.
d) O profesorado titor informar a xefatura de estudos dos resultados da reunin anterior. No
caso de que non se producise o arquivo do expediente, a xefatura de estudos convocar a nai,
o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista
para analizar a situacin creada e tratar de buscar unha solucin ,e levantar acta desa
reunin. De reconducirse a situacin, paralizarase o proceso e arquivarase o expediente.
e) A xefatura de estudos cubrir o rexistro de cumprimento das distintas actuacins
establecidas no expediente de absentismo, indicando, cando menos:
o A data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por
cento (10 %) do horario lectivo mensual.
o A data de apertura do expediente de absentismo dentro dos sete das naturais
seguintes superacin da porcentaxe indicada no apartado anterior.
f) No caso de non cumprir con algunha das actuacins previstas, a xefatura de estudos
informar sobre as causas dese incumprimento mediante dilixencia no propio rexistro.
g) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacins anteriores, a direccin
do centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspeccin Educativa
correspondente e ao Concello de residencia da alumna ou do alumno, xunto coa listaxe de
faltas de asistencia a clase non xustificadas e o rexistro de cumprimento das actuacins e dos
prazos nas que se desenvolveron. Esta notificacin producirase no prazo dos trinta das
naturais desde o inicio do expediente de absentismo.
3. O expediente de absentismo conformarano, como mnimo, os seguintes documentos:
12

NOF IES GARCA BARBN 2015

Rexistro de contactos do centro educativo coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou
gardadoras do alumnado, que elabora a xefatura de estudos.
Acta da entrevista do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou
gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.
Acta da entrevista da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou
gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.
Listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas.
Rexistro de cumprimento das distintas actuacins. De ser o caso, informe da xefatura de
estudos sobre os motivos do incumprimento dalgunha actuacin.
Notificacin do expediente de absentismo.

4. Con independencia da realizacin das accins previstas, en calquera momento no que o


profesorado do centro educativo aprecie indicios de desproteccin nun alumno ou nunha alumna
deber poelo, inmediatamente, en coecemento do Concello de residencia do alumno ou da alumna,
ou ben notificalo a travs do Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI)
https://rumi.benestar.xunta.es

4.3 DELEGADOS DE CURSO


1. Cada grupo elixir, en votacin secreta, presidida polo titor, a comezo do curso, un delegado/a e
un subdelegado/a. Ambos tern voz e voto nos rganos en que participen. Da sesin de votacin
levantarase acta e unha copia da mesma entregarase en Xefatura de Estudos. Ata entn, o primeiro da
lista actuar como portavoz do grupo.
2. O delegado de curso ser o encargado de abrir e pechar a aula con chave e de custodiar o parte de
faltas do grupo durante a xornada escolar. A chave e a carpeta co parte recolleranse en conserxera a
primeira hora e deixaranse no mesmo lugar finalizar a xornada.
3. Velarn pola orde na clase en ausencia do profesorado, comunicarn as ausencias do profesorado
ao profesor/a de garda e todas as anomalas advertidas na clase ao titor/a ou ao xefe/xefa de estudos.
4. Canalizarn as inquietudes do alumnado do seu curso transmitindo as sas suxestins a quen
proceda.
5. A destitucin do delegado/a e subdelegado/a compete a quen os elixiu, previa comunicacin
Xefatura e titores, cando incumpran as sas obrigas.
6. A xunta de delegados/as poder reunirse fra das horas de clase, previa comunicacin Xefatura
de Estudos. Pensando nunha comunicacin mis fluda co Equipo Directivo e nunha maior
colaboracin no funcionamento do centro, fxase a celebracin dunha reunin trimestral polo menos,
entre Xefatura de Estudos e o Director ou persoa en quen deleguen e un representante da Xunta de
Delegados por cada nivel educativo, elixido entre eles por votacin, para tratar dos temas que afecten
marcha do Centro.
7. Os delegados/as e subdelegados/as teen dereito a ser respectados como representantes do
alumnado por todos os integrantes da comunidade escolar.
13

5. NORMAS DE CONVIVENCIA

NOF IES GARCA BARBN 2015

5.1 DISPOSICINS XERAIS


1.Todos os profesores se responsabilizaran do cumprimento das normas de convivencia do centro.
2. No exercicio das funcins directivas e organizativas, docentes e de correccin disciplinaria, o
profesorado ten a condicin de autoridade pblica e goza da proteccin recoecida a tal condicin
polo ordenamento xurdico.
3. No exercicio das funcins de correccin disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e que
se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente
teen presuncin de veracidade, sen prexuzo das probas que na sa defensa poida sinalar ou achegar
o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.
4. O profesorado est facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamn durante
a realizacin de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto,
substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte
perigoso para a sa sade ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa
ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou
extraescolares .O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido inmediata
entrega do obxecto, que ser depositado polo profesorado na direccin do centro coas debidas
garantas, quedando disposicin da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o
porta fose menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se fose maior de 18 anos, unha vez
terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuzo
das correccins disciplinarias que poidan corresponder.
5. O alumnado do centro debe seguir en todo momento as indicacins do profesorado e do persoal de
administracin e servizos. O alumnado est obrigado a identificarse cando llo soliciten e a entregar
calquera obxecto que se lle requira, tanto polo profesorado como persoal de administracin e
servizos.
6. Non est permitida a captura de imaxes dentro do recinto escolar salvo que o autorice a direccin
do centro. Para tomar imaxes dalgn membro da comunidade educativa, dbese contar co seu
consentimento expreso.
7. Ademais, as posibles condutas contrarias s normas de convivencia realizadas mediante o uso de
medios electrnicos, telemticos ou tecnolxicos que tean conexin coa actividade escolar
considranse includas no mbito de aplicacin destas normas.
8. Non est permitido o uso do telfono mbil nin telo operativo en todo o recinto escolar ags no
primeiro vestbulo, na cafetera, na sala de profesores e nos espazos destinados administracin,
salvo situacins excepcionais debidamente autorizadas pola direccin do centro.
9. Todos debemos transitar polos corredores e polas aulas sen correr nin molestar.

14

NOF IES GARCA BARBN 2015

10. En todo o recinto escolar evitaranse todo tipo de actuacins que resulten molestas para a normal
realizacin das actividades acadmicas, ou aquelas outras que poidan ser perigosas para a integridade
fsica das persoas ou poidan causar estragos en instalacins, xardns,vehculos, etc.
11. Se un alumno ou alumna impide o normal desenvolvemento dunha clase, o profesor poder
tomar a decisin de facelo comparecer ante Xefatura de Estudos. Nese caso cumpriranse os
seguintes requisitos:
a) Presentarase perante a xefa de estudos ou, no seu defecto, ante a persoa directiva de garda.
b) O profesor ou profesora que enva un alumno ou alumna a Xefatura de Estudos far
constar a causa nun parte de incidencias, do cal presentar unha copia, no menor tempo
posible, titor do grupo e xefa de estudos.
c) A comparecencia ante o xefe de estudos significar a apertura dun informe que poder dar
lugar aplicacin da correspondente medida correctora.
12. O profesor/a, que amoeste por escrito a un alumno/a, tras falar coa persoa titora e con Xefatura
de Estudos, por en coecemento dos pais, nais ou titores legais do alumno os incidentes, nun prazo
mximo de dous das por va telefnica. No menor tempo posible presentar unha copia do parte
titor/a do grupo e Xefatura de Estudos.
13. Se un alumno rexistra un comportamento contrario as normas de convivencia fra das aulas ou
nas mesmas en ausencia do profesor ou profesora do grupo, calquera persoal responsable do centro,
profesorado ou persoal de administracin e servizos poder tomar a decisin de facelo comparecer
perante Xefatura de Estudos cumprindo cos mesmos requisitos que os descritos anteriormente.
14. Para mellorar a convivencia considrase imprescindible favorecer a participacin do alumnado e
dos pais, nais ou titores legais dos alumnos e das alumnas. Para isto terase en conta que:
a) O alumnado ten dereito a reunirse no centro. Para iso solicitar permiso razoado Director
cunha antelacin de 48 horas.
b) O alumnado est representado por delegados e subdelegados de grupo as como polos seus
representantes no Consello Escolar. Todos eles e elas constiten a Xunta de delegados.
comezo de cada curso elixirase o presidente da dita Xunta.
c) No IES Garca Barbn podern existir, asociacins de nais e pais de alumnos e alumnas
cos dereitos recollidos na lei.
d) No IES Garca Barbn podern existir, asociacins de alumnos e alumnas cos dereitos
recollidos na lei.
e) Para recoller o parecer de calquera membro da comunidade educativa existe un buzn de
queixas, suxestins e reclamacins no primeiro vestbulo do centro.
15. En aplicacin da lei 7/2004 do 16 de xullo proporcionarase tanto as alumnas como aos alumnos
unha educacin para a igualdade entre mulleres e homes.
15

NOF IES GARCA BARBN 2015

16. Non se permitir ningn comportamento sexista aplicando, cando tea lugar, a correspondente
medida correctora.

5.2 DEREITOS E DEBERES


Os dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores, do profesorado e do persoal de
administracin e servizos aparecen recollidos nos artigos 6, 8 e 9 respectivamente da Lei 4/2011 do
30 de xuo, de convivencia e participacin da comunidade educativa.

5.2.1 Os dereitos e deberes do alumnado especifcanse a continuacin:


Dereitos do alumnado: Recocenselle alumnado os seguintes dereitos bsicos de convivencia
escolar, sen prexuzo dos establecidos nas leis orgnicas de educacin:
1. A recibir unha formacin integral e coeducativa que contriba ao pleno desenvolvemento
da sa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.
2. A que se respecten a sa identidade, integridade e dignidade persoais.
3. proteccin integral contra toda agresin fsica ou moral, e en particular contra as
situacins de acoso escolar.
4. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administracin
educativa, nos termos previstos no ttulo IV da Lei 4/2011 do 30 de xuo.
4. A participar na confeccin das normas de convivencia e na resolucin pacfica de conflitos
e, en xeral, a participar na toma de decisins do centro en materia de convivencia.
Deberes do alumnado: Son deberes bsicos de convivencia do alumnado:
1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecucin dun adecuado
clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compaeiros ou compaeiras
educacin.
2. Respectar a dignidade e as funcins e orientacins do profesorado no exercicio das sas
competencias, recoecndoo como autoridade educativa do centro.
3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccins relixiosas e morais, a igualdade de
dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes
membros da comunidade educativa.
4. Respectar as normas de organizacin, convivencia e disciplina do centro docente.
5. Conservar e facer un bo uso das instalacins e dos materiais do centro.
6. Intervir, a travs das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte convivencia dos
seus respectivos centros docentes.
7. Seguir as directrices do profesorado respecto da sa educacin e aprendizaxe.
16

NOF IES GARCA BARBN 2015

8. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

5.3 MEDIDAS
CONVIVENCIA

PREVENTIVAS

PARA

MELLORA

DA

1. A Xefatura de Estudos e o responsable do Departamento de Orientacin intentarn manter cos


xefes de estudo e/ou orientadores dos centros de procedencia do alumnado reunins a principio de
curso para coecer caractersticas individuais, sociais e familiares dese alumnado co fin de prever ou
atallar de forma mis eficiente posibles conflitos que poidan xurdir.
2. Fomento das titoras individualizadas. O Departamento de Orientacin realizar longo do curso
un proceso continuado de titora individualizado coa finalidade de coecer a situacin persoal,
familiar e acadmica dos estudantes. Tal actividade far fincap en axudar o alumnado no
desenvolvemento integral da sa personalidade.
3. Xefatura de Estudos e o Departamento de Orientacin colaborarn para levar adiante procesos de
mediacin diante das situacins conflitivas que se orixinen.

5.4 CONDUTAS CONTRARIAS CONVIVENCIA E A SA


CORRECCIN
1. As condutas contrarias convivencia nos centros docentes clasifcanse en condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias convivencia, de acordo co
establecido na lei.
2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser constitutivos de
delito ou falta, deber comunicarllo direccin do centro educativo para a sa remisin
Administracin educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuzo de tomar as medidas cautelares
oportunas.
3. Considranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:
a) As agresins fsicas ou psquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as
coaccins contra os demais membros da comunidade educativa.
b) Os actos de discriminacin grave contra membros da comunidade educativa por razn de
nacemento, raza, sexo, orientacin sexual, capacidade econmica, nivel social, conviccins
polticas, morais ou relixiosas, discapacidades fsicas, sensoriais ou psquicas, ou calquera
outra condicin ou circunstancia persoal ou social.
c) Os actos individuais ou colectivos de desafo autoridade do profesorado e ao persoal de
administracin e de servizos que constitan unha indisciplina grave.
d) A gravacin, a manipulacin e a difusin por calquera medio de imaxes ou informacins
que atenten contra o dereito honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.
17

NOF IES GARCA BARBN 2015

e) As actuacins que constitan acoso escolar de acordo co establecido no artigo 28 da Lei


4/2011.
f) A suplantacin de personalidade en actos da vida docente e a falsificacin, alteracin ou
subtraccin de documentos acadmicos
g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave s instalacins
e aos materiais dos centros docentes, includos os equipos informticos e o software, ou aos
bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, as como a sa subtraccin.
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das
actividades do centro, includas as de carcter complementario e extraescolar.
i) As actuacins gravemente prexudiciais para a sade e a integridade persoal dos membros
da comunidade educativa do centro, ou a incitacin a elas.
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a sade ou a
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase
indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar eses obxectos, cando se requirido
para iso polo profesorado.
k) A reiteracin, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias convivencia.
l) O incumprimento das sancins impostas.
4. Considranse condutas leves contrarias convivencia:
a) As condutas tipificadas como agresin, inxuria ou ofensa na alnea a), os actos de
discriminacin da alnea b), os actos de indisciplina da alnea c), os danos da alnea g), os
actos inxustificados da alnea h) e as actuacins prexudiciais descritas na alnea i) do artigo
anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do
centro perigoso para a sade ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros
da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades
docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constita conduta gravemente
prexudicial para a convivencia de acordo coa alnea k) do apartado anterior.
c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar
activamente no desenvolvemento das clases.
e) Calquera outra conduta que contravea o disposto nestas normas de organizacin e
funcionamento.

18

NOF IES GARCA BARBN 2015

5. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas nesta
seccin prescriben aos catro meses da sa comisin e as condutas leves contrarias convivencia, ao
mes.
6. O prazo de prescricin comezar a contarse desde o da en que a conduta se leve a cabo, salvo
cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescricin non se empezar a
computar mentres aquela non cese.
7. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromper a prescricin a
iniciacin, con coecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a correccin da
conduta, e continuarase o cmputo do prazo de prescricin para o caso de producirse a caducidade
do procedemento.

5.5: MEDIDAS CORRECTORAS


1. Sern obxecto de correccin disciplinaria as condutas contrarias s normas de convivencia
realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades
complementarias e extraescolares, as como durante a prestacin do transporte escolar.
2. As mesmo, podern corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, anda que
realizadas fra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e
afecten aos seus compaeiros ou compaeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en
particular, as actuacins que constitan acoso escolar.
3. O alumnado est obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma
intencionada ou por neglixencia, s instalacins e aos materiais dos centros docentes, includos os
equipos informticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a
facerse cargo do custo econmico da sa reparacin. As mesmo, est obrigado a restitur o subtrado
ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores sern
responsables civs nos termos previstos pola lexislacin vixente.
4. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresin fsica ou moral, deberase reparar o dano
moral causado mediante a presentacin de escusas e o recoecemento da responsabilidade dos actos,
ben en pblico ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de
ser o caso, determine a resolucin que impoa a correccin da conduta.
5. O rxime de responsabilidade e reparacin de danos establecido compatible coas correccins
disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.
6. As correccins que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia tern un carcter
educativo e recuperador, garantirn o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarn a
mellora da convivencia no centro docente.
7. En todo caso, na correccin das condutas contrarias convivencia aplicaranse os seguintes
principios:

19

NOF IES GARCA BARBN 2015

a) Ningn alumno ou alumna poder ser privado do exercicio do seu dereito educacin, nin,
no caso da educacin obrigatoria, do seu dereito escolaridade. Para estes efectos , non se
entender como privacin do dereito educacin a imposicin das correccins previstas neste
captulo que supoen a suspensin da asistencia s clases ou o cambio de centro.
b) Non se podern impoer correccins contrarias integridade fsica e dignidade persoal
do alumnado.
c) A imposicin das correccins previstas nesta seccin respectar a proporcionalidade coa
conduta do alumnado e deber contribur mellora do seu proceso educativo.
d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e
sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios sobre
as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, s nais e pais ou s titoras ou
titores ou s autoridades pblicas competentes a adopcin das medidas necesarias.
8. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser
corrixidas coas seguintes medidas:
a) Realizacin, dentro ou fra do horario lectivo, de tarefas que contriban mellora e ao
desenvolvemento das actividades do centro.
b) Suspensin do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
centro por un perodo de entre das semanas e un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un perodo de entre catro
das lectivos e das semanas. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado deber
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso
formativo.
e) Suspensin temporal do dereito de asistencia ao centro por un perodo de entre catre das
lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado deber realizar os
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso formativo.
f) Cambio de centro.
9. As condutas leves contrarias convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas:
a) Amoestacin privada ou por escrito.
b) Comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos ou ante o membro do equipo directivo
de garda.
c) Realizacin de traballos especficos en horario lectivo.
d) Realizacin, en horario non lectivo, de tarefas que contriban mellora e ao
desenvolvemento das actividades do centro.
20

NOF IES GARCA BARBN 2015

e) Suspensin do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do


centro por un perodo de ata das semanas.
f) Cambio de grupo por un perodo de ata unha semana.
g) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un perodo de ata tres das
lectivos. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado deber realizar os deberes ou
traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso formativo.
h) Suspensin temporal do dereito de asistencia ao centro por un perodo de ata tres das
lectivos. Concretamente, sancionaranse con esta medida as seguintes condutas:
1. Sar do recinto escolar en horario lectivo os alumnos non autorizados.
2. Non comparecer ante un membro do equipo directivo.
3. Non identificarse ante calquera persoal responsable do centro, profesorado ou
persoal de administracin e servizos.
4. Realizar calquera acto de indisciplina ante calquera persoal responsable do centro,
profesorado ou persoal de administracin e servizos.
5. REITERACIN DE OUTROS PARTES LEVES.
Durante o tempo que dure a suspensin, o alumnado deber realizar os deberes ou traballos
que se determinen para evitar a interrupcin no proceso formativo. Ademais, podern asistir
centro para realizar os exames que tivesen ou entregar os traballos en prazo que lle foran
encomendados.
10. Para a graduacin das medidas correctoras tomaranse en consideracin especialmente os
seguintes criterios:
a) O recoecemento espontneo do carcter incorrecto da conduta e, se o caso, o
cumprimento igualmente espontneo da obriga de reparar os danos producidos.
b) A existencia de intencionalidade ou reiteracin nas condutas.
c) A difusin por calquera medio, includos os electrnicos, telemticos ou tecnolxicos, da
conduta, das sas imaxes ou da ofensa.
d) A natureza dos prexuzos causados.
e) O carcter especialmente vulnerable da vtima da conduta, se se trata dun alumno ou
alumna, por razn da sa idade, de recente incorporacin ao centro ou calquera outra
circunstancia.
11. As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros
docentes previstas neste captulo prescriben ao ano da firmeza en va administrativa da resolucin

21

NOF IES GARCA BARBN 2015

que as impn. As medidas correctoras das condutas leves contrarias convivencia prescriben aos
catro meses da sa imposicin.

5.6. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIN DAS MEDIDAS


CORRECTORAS
1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia s se poden
impoer logo da tramitacin do procedemento disciplinario regulado neste apartado.
a). Corresponde acordar a incoacin do procedemento persoa titular da direccin do centro
docente, por propia iniciativa, por peticin motivada do profesorado ou da titora ou titor da
alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos ou logo da denuncia doutros
membros da comunidade educativa.
b). A incoacin do procedemento notificarase nai ou pai ou titora ou titor da alumna ou
alumno, ou a este se maior de idade, con indicacin da conduta que o motiva, as correccins
que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuar como persoa
instrutora. As mesmo, comunicarase inspeccin educativa.
c) A persoa instrutora do procedemento ser elixida entre o profesorado que non lle imparta
clase alumno/a expedientado e que tea, se posible, formacin en temas de convivencia
escolar.
d) No propio acordo de incoacin ou en calquera momento da tramitacin do procedemento,
a persoa titular da direccin do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou
por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna
ou alumno ou a suspensin do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou
actividades, por un perodo non superior a cinco das lectivos. A adopcin de medidas
provisionais notificarase nai ou pai ou titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se
maior de idade.
e) Finalizada a instrucin do procedemento, a persoa instrutora formular proposta de
resolucin e dar audiencia alumna ou alumno e, se menor de idade, nai ou pai ou
titora ou titor, convocndoos a unha comparecencia en horario lectivo na que podern acceder
a todo o actuado e da cal se estender acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o
trmite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais.
f) Realizado o trmite de audiencia, a persoa titular da direccin do centro ditar resolucin
motivada que se pronunciar sobre a conduta da alumna ou alumno e impoer, se o caso, a
correspondente correccin, as como a obriga de reparar os danos producidos.
g) A resolucin notificarase nai ou pai ou titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se
maior de idade, nun prazo mximo de doce das lectivos desde que se tivo coecemento dos
feitos que deron lugar incoacin do procedemento, e comunicarase inspeccin educativa.

22

NOF IES GARCA BARBN 2015

h) A resolucin da persoa titular da direccin do centro pon fin va administrativa e ser


inmediatamente executiva. Contra a resolucin da persoa titular da direccin do centro cabe
instar a revisin ante o Consello Escolar no prazo de dez das lectivos nos termos previstos na
alnea f) do artigo 127 da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin.
2.A imposicin das medidas correctoras de condutas leves contrarias convivencia levaraa a cabo:
a) O profesorado da alumna ou alumno, odo este e dando conta persoa que ocupe a xefatura
de estudos, no caso das medidas previstas nas alneas a), b) e c) do apartado 5.5 punto 9.
b) A titora ou titor da alumna ou alumno , odo este e dando conta persoa que ocupe a
xefatura de estudos,no caso das medidas previstas nas alneas a), b), c) e d) do apartado 5.5
punto 9.
c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou a persoa titular da direccin do centro, odos
a alumna ou alumno e a sa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas
previstas nas alneas a), c), d), e) e f) do apartado 5.5 punto 9 .
d) A persoa titular da direccin do centro, odos a alumna ou alumno e a sa profesora ou
profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alneas g) e h). A imposicin
destas medidas correctoras comunicarase nai ou pai ou titora ou titor da alumna ou
alumno antes de que estas se fagan efectivas, as como ao Observatorio da Convivencia
Escolar do centro. (apartado 5.5 punto 9)
e) As resolucins que impoen as medidas correctoras s que se refire este apartado poen fin
va administrativa e son inmediatamente executivas.
3. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado menor de
idade nos procedementos disciplinarios regulados neste captulo son obrigatorias para eles, e a sa
desatencin reiterada e inxustificada ser comunicada s autoridades competentes para os efectos da
sa posible consideracin como incumprimento dos deberes inherentes patria potestade ou tutela.

5.7 : PREVENCIN E TRATAMENTO DAS SITUACINS DE


ACOSO ESCOLAR
1. Para os efectos destas normas, considrase acoso escolar calquera forma de vexacin ou malos
tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carcter
verbal, fsico ou psicolxico, includo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde
se produza. Tern a mesma consideracin as condutas realizadas a travs de medios electrnicos,
telemticos ou tecnolxicos que tean causa nunha relacin que xurda no mbito escolar.
2. Para a prevencin e tratamento deste tipo de situacins seguiranse as instrucins do 17 de xuo
de 2013 da Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa polas que
se traslada o Protocolo Xeral de prevencin, deteccin e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso
nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos pblicos da Comunidade
Autnoma de Galicia.
23

NOF IES GARCA BARBN 2015

5.8 : PROCEDEMENTO CONCILIADO DE RESOLUCIN DE


CONFLITOS
1. A mediacin escolar un mtodo de resolucin de conflitos mediante a intervencin dunha
terceira persoa, coa formacin especfica e imparcial, co obxecto de axudar s partes a obter por elas
mesmas un acordo satisfactorio.
2. O proceso de mediacin pode utilizarse como estratexia preventiva na xestin de conflitos entre as
persoas integrantes da comunidade escolar, anda que non estean tipificados como condutas
contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia no centro.
3. Pdese ofrecer a mediacin na resolucin de conflitos xerados por condutas leves do alumnado
contrarias s normas de convivencia que supoan a suspensin do dereito de asistencia centro por
un perodo de un a tres das. Tamn se pode ofrecer como estratexia de reparacin ou de
reconciliacin, unha vez aplicada unha medida correctora, para restablecer a confianza entre as
persoas e proporcionar novos elementos de resposta en situacins parecidas que se poidan producir.
4. Para levar a cabo a resolucin conciliada ser necesario que o alumno (ou os seus pais ou
representantes legais, se o alumno menor de idade) acepten esta frmula de resolucin e se
comprometan a cumprir as medidas acordadas.
5. A mediacin escolar basase nos principios seguintes:
a) A voluntariedade, segundo a cal as persoas implicadas no conflito son libres de acollerse
ou non mediacin, e tamn de desistir dela en calquera momento do proceso.
b) A imparcialidade da persoa mediadora que ten que axudar s persoas participantes a acadar
o acordo pertinente sen impoer ningunha solucin nin medida concreta nin tomar parte. As
mesmo, a persoa mediadora non pode ter ningunha relacin directa cos feitos que orixinaron
o conflito.
c) A confidencialidade, que obriga s persoas participantes no proceso a non revelar a persoas
alleas proceso de mediacin a informacin confidencial que obtean, excepto nos casos
previstos na normativa vixente.
d) O carcter persoalsimo, que supn que as persoas que toman parte no proceso de
mediacin teen que asistir persoalmente s reunins de mediacin, sen que se poidan valer
de persoas representantes ou intermediarias.
6. Para chegar a unha solucin conciliada que evite a tramitacin dun expediente sancionador, ser
imprescindible a celebracin dunha reunin previamente convocada, coa asistencia da xefatura de
estudos, que actuar como instrutor, o orientador/a , que actuar como mediador , e o propio
alumno/a (ou os seus pais ou representantes legais se o alumno menor de idade).
En todo caso, se o alumno menor de idade, a xefatura de estudos e o orientador escoitarano con
carcter previo, para coecer o seu relato dos feitos.
24

NOF IES GARCA BARBN 2015

7. O proceso de mediacin iniciarase por ofrecemento da direccin do centro e finalzase con acordo.
Unha vez producida a conciliacin e cumpridos , no seu caso, os pactos de reparacin, a persoa
mediadora comunicarallo por escrito direccin. No suposto de que respecto s feitos s que se
retira a mediacin se estivera tramitando un procedemento de correccin educativa, o instrutor
propor a terminacin do mesmo con arquivo das actuacins.
8. Se o proceso de mediacin finaliza sen acordo, ou se se incumpren os pactos de reparacin por
causa imputable alumno ou s seus pais ou representantes legais, a persoa mediadora
comunicarallo por escrito persoa titular da direccin do centro, que iniciar o procedemento para a
aplicacin de medidas correctoras, no caso de que os feitos que deron lugar posta en marcha do
procedemento de mediacin sexan constitutivos de conduta contraria s normas de convivencia.
9. Cando non se poida chegar a un acordo de mediacin porque a persoa prexudicada non acepte a
mediacin, as desculpas do alumno ou o compromiso de reparacin ofrecido, ou cando o
compromiso de reparacin acordado non se poida levar a cabo por causas alleas vontade do
alumno, esta actitude debe ser considerada como circunstancia que pode diminur a gravidade da sa
actuacin.
10. A persoa mediadora pode dar por acabada a mediacin no momento en que aprecie falta de
colaboracin nunha das persoas participantes ou a existencia de calquera circunstancia que faga
incompatible a continuacin do proceso de mediacin.
11. O proceso de mediacin dbese resolver no prazo mximo dos quince das naturais contados
desde que se produciron os feitos que deron lugar mesmo. Os perodos de vacacins interrompen o
cmputo do prazo.
12. Deixarase constancia do acordo nun documento escrito que deber inclur, polo menos, os feitos
ou condutas imputadas alumno, a correccin que se impn, a aceptacin expresa por parte do
alumno (ou os seus pais ou representantes legais), a data de inicio dos efectos da correccin e as
sinaturas dos asistentes.

6. NORMAS DOS DISTINTOS ESPAZOS DO RECINTO ESCOLAR


E DO MATERIAL DO CENTRO
6.1 DISPOSICINS XERAIS
1. Prohbese fumar en todo o recinto escolar, segundo se establece no punto 7 do artigo nico da
Lei 42/2010, de 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro, de
medidas sanitarias fronte tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a
publicidade dos produtos do tabaco.
2. Prohbese a entrada recinto de todo tipo de instrumentos e materiais potencialmente
perigosos.
3. Poder denegarse o acceso recinto escolar a aquelas persoas alleas s actividades, servizos
e funcins do mesmo, sempre que as circunstancias o requiran.
25

NOF IES GARCA BARBN 2015


4. O coidado, respecto e limpeza de todo o recinto escolar responsabilidade de toda a
comunidade educativa. En consecuencia, est prohibido tirar papeis e calquera outro
desperdicio ags nos contenedores destinados a tal fin.
5. Corredores e escaleiras son zonas de trnsito, polo tanto non se pode estar neles nas
horas lectivas. Durante o seu uso debe manterse unha actitude correcta que non
entorpeza o desenrolo da actividade acadmica.

6.2 AULAS
1. As aulas, talleres e laboratorios son lugares destinados traballo, polo tanto, responsabilidade de
todos mantelas limpas e ordenadas. O alumnado debe retirar o seu material cando abandonen os
devanditos espazos. O profesorado ser o responsable do peche dos talleres e laboratorios e os
delegados/as do peche das aulas. Nos talleres de ciclos e laboratorios estarn expostas as normas para
o seu uso. Ditas normas sern establecidas polo profesorado correspondente e contarn co visto e
prace do departamento didctico e da direccin do centro.
2. Dado que son un lugar de traballo, ningun poder comer ou beber (exceptuando auga) nas aulas,
podendo facelo unicamente nos espazos do centro habilitados para tal fin: patio exterior, cafetera e
primeiro vestbulo.
3. Para evitar molestias nas aulas, durante os perodos lectivos, ningun permanecer nos corredores.
4. Entre clase e clase o alumnado agardar profesorado dentro da aula.
5. Durante o tempo de lecer o alumnado non permanecer nin nas aulas nin nos corredores. Se os
alumnos ou alumnas tiveran algunha actividade na aula durante ese perodo ser cun profesor ou
cunha profesora responsable que llo comunicar s conserxes.
6. Durante o perodo de clase o profesorado e o alumnado permanecern na aula. Polo xeral non se
poder sar da aula antes de que soe o timbre, mesmo durante os exames, salvo que o alumnado co
seu profesor ou profesora precisen traballar noutro lugar. EXCEPTO A LTIMA HORA (salvo
FPB)
7. Ao rematar as clases diarias pecharanse as vents e persianas e apagaranse as luces e ordenadores.
Ademais os alumnos, que tean clase na planta baixa, deixarn pechadas as vents antes de sar
recreo. Estas tarefas sern supervisadas polo profesorado que imparta clase neses perodos lectivos.
Ademais , para facilitar as tarefas de limpeza o alumnado e profesorado deixar a cadeira enriba do
pupitre rematar as clases diarias.

26

6.3 TALLERES

NOF IES GARCA BARBN 2015

1-Para poder realizar as prcticas no taller ser imprescindible:


-Utilizar funda e botas de seguridade e guantes estipulados polo departamento.
-Demostrar unha actitude que non carrexe riscos de accidente. En caso contrario o/a
profesor/a tomar a decisin que considere axeitada podendo suspender a realizacin das prcticas.
Este alumnado quedar realizando actividades na aula.
2-Utilizar os medios de proteccin segundo os traballos a realizar.
3-Todo o alumnado colaborar en manter en bo estado os talleres: ordenados, limpos, control da
conservacin da ferramenta, utillaxe e pequenos equipos e manter as mquinas en bo estado de
conservacin.
4-Clasificar e depositar os residuos nos contenedores habilitados.
5-O alumnado far un uso responsable de todo o equipamento do taller e instalacins e evitar o
extravo ou deterioro(por uso incorrecto).
6-Potenciarase o traballo en equipo.
7-Non se permite comer nin beber no taller excepto tomar auga.
8- Para o prstamo de documentacin ou ferramenta ser o departamento quen tomar a decisin e
para elo o/a alumno/a deberase rexistrar no estadillo do taller tanto na sada como na entrada do
material. En caso de deterioro ou extravo, o/a alumno/a encargarase de repoelo no menor prazo
posible por outro das mesmas caractersticas.

6.4 BIBLIOTECA
1. A biblioteca un espazo destinado traballo, consulta, estudio individual ou colectivo, coidando
que o traballo en grupo non produza alteracins que supoan prexuzo para os demais usuarios.
obriga dos profesores de garda a atencin da biblioteca, sempre que a cobertura das ausencias do
profesorado o permita.
2. Non se poder xogar, nin consumir alimentos nin bebidas na biblioteca, ags auga.
3. Os libros de lectura son os nicos que poden ser obxecto de prstamo. O seu emprstito ser
rexistrado polo profesorado de garda na biblioteca no libro destinado a esta funcin. A devolucin
ser nun prazo de quince das. Se se precisa mis tempo debe renovarse o prstamo. Cada trimestre
terase un control de libros non devoltos co fin de tomar as medidas oportunas. O extravo dos libros
prestados conlevar, a cargo do responsable, a reposicin dos mesmos.
As enciclopedias e demais libros de consulta non poden ser sacados do instituto. Cando un libro sexa
levado a unha aula para consulta, ser rexistrado igualmente.
Procurarase que na biblioteca haxa un xornal a disposicin do alumnado.
27

NOF IES GARCA BARBN 2015

4. O horario de apertura da biblioteca elaborarase cada ano no comezo do curso tendo en conta a
dispoibilidade horaria do profesorado.

6.5 SALA DE PROFESORES


1. Na sala do profesorado atpase informacin sobre o alumnado que pode considerarse
confidencial (probas, cualificacins ...) para evitar que dita informacin se faga pblica non
se permitir na mesma atender reclamacins, dar notas, facer exames nin recibir alumnado
ou s sas familias.
2. Se un alumno ou o seu pai, nai ou titor legal desexan poerse en contacto cun docente, que
se atope na sala do profesorado, farano a travs dos conserxes.

6.6 AULA DE INFORMTICA


1. A aula de informtica unha aula especial para o tratamento nas diversas reas das novas
tecnoloxas da informacin, por iso conta cunha dotacin de ordenadores equipados Multimedia e
dispn de acceso a Internet.
2. A materia optativa de informtica (TIC) ten un uso prioritario de esta aula, por iso permanecer
reservada no seu horario lectivo dende o principio de curso.
3. A aula de informtica est a disposicin de todo o profesorado para a sa utilizacin co
alumnado, para iso terase que reservar a aula previamente dentro da mesma semana, anotndose
no libro de reserva que se atopa en conserxera. A chave pedirase en conserxera e devolverase
finalizar a clase.
4. O profesorado observar o estado de cada un dos equipos comezo de cada sesin e anotar
calquera tipo de incidencia detectada e a rexistrar no libro de incidencias. Repetir a observacin
rematar a clase, comprobando que todo quede en perfecto estado.
5. Non se instalar ningn tipo de programa: calquera necesidade de software debe ser consultada
previamente co Coordinador de TIC.
6. Os ordenadores son de uso compartido: dbese coidar mximo o seu estado e non alterar as
configuracins, fondo de pantalla, etc.
7. Procurarase que os usuarios habituais ocupen sempre os mesmos postos.
8.Non se deben deixar datos importantes ou persoais no ordenador. Para gardar datos de forma
segura debemos empregar un PenDrive. Para facilitar o traballo colaborativo pdese usar unha
carpeta compartida no servidor de forma temporal.
9. Nunca se debe desconectar ou cambiar teclados e ratos, xa que unha das causas mis
frecuentes de avaras.
10. rematar cada sesin:

28

Todas as cadeiras e mesas deben quedar ordeadas.

Os monitores, teclados e ratos deben quedar ben colocados.

Os equipos deben quedar apagados.

6.7 SALN DE ACTOS

NOF IES GARCA BARBN 2015

1. As normas de comportamento no saln de actos son as mesmas que na aula.


2. Para usar o saln de actos dbese reservar con antelacin. Para tal fin haber un libro en
conserxera.
3. Os actos culturais xerais tern prioridade sobre o resto das actividades.
4. Os profesores que acompaen s grupos s actividades realizadas no saln de actos sern
responsables de manter a orde durante a actividade.

6.8 CAFETERA
1. A cafetera o lugar de esparexemento do Centro, utilizable nas horas de recreo e en horas non
lectivas.
2. A responsabilidade das sas instalacins ser tarefa do concesionario, quen velar polo bo uso das
mesmas. O concesionario estar obrigado a cumprir a normativa do Centro que lle afecte, e en xeral
con todas as disposicins legais relacionadas coa sa actividade.
3. Todos os membros da Comunidade Educativa velarn as mesmo polo bo uso das instalacins,
mobiliario, xogos e outros equipamentos. De igual xeito o concesionario gozar do mesmo respecto
que o resto dos membros da Comunidade Educativa.
4. O concesionario da cafetera poer en coecemento da Direccin calquera acto que vaia en
deterioro das instalacins.
5. Na cafetera est prohibidas a VENDA e CONSUMO de BEBIDAS ALCOHLICAS e a venda
de TABACO.
6. O uso do futboln s estar permitido durante o recreo.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES


1. Segundo a lexislacin vixente, tern carcter de actividades complementarias aquelas
actividades didcticas que se realizan co alumnado no horario lectivo e que formando parte da
programacin, teen carcter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que se utilizan, e
teen carcter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo Centro, entidades sen nimo
de lucro, asociacins culturais, etc. e figurando na Programacin Xeral Anual se realizan fra do
horario lectivo.
2. Calquera que sexa o tipo de actividade extraescolar e complementaria, e independentemente do
lugar onde se realice, son de plena aplicacin as normas que rexen no centro que son recollidas
neste documento.
3. Os departamentos debern presentar a principio de curso unha programacin das actividades
previstas. Isto non impedir que poidan propoer actividades longo do curso, que polas
circunstancias do seu interese e oportunidade non puidese ser contemplada na devandita
29

NOF IES GARCA BARBN 2015

programacin. Neste suposto existe un formulario de "Comunicacin de Actividades" que deber


ser cumprimentado como requisito indispensable e entregado en Vicedireccin con alomenos tres
semanas de antelacin .
4. A Vicedireccin encargarase, xunto cos Departamentos e Seminarios, de coordinar todas as
actividades que se realicen no centro.

5. Para enriquecer as actividades e optimizar o interese das mesmas, procurarase abranguer


mis dunha area de coecemento. Iso non implica necesariamente a presenza de profesorado
de distintas reas, senn a presenza de contidos das mesmas.
6. A participacin do alumnado nas actividades extraescolares voluntaria e requirir
autorizacin previa por escrito dos pais, nais ou titores legais sempre que se desenvolvan fra do
centro. No suposto de que esta non sexa outorgada, a direccin arbitrar a forma mis convinte
para atender s alumnos e alumnas que non participen nelas.
En calquera caso, a realizacin de calquera actividade extraescolar estar supeditada
participacin de polo menos o 60 % do alumnado que vai dirixida.
7. Procurarase que o nmero de actividades extraescolares sexa equilibrado e se atea a criterios
pedagxicos. A Direccin do centro supervisar que non afecte de maneira importante s horas de
docencia do grupo.
8. Dadas as sas especiais caractersticas a participacin do alumnado nas actividades
extraescolares e complementarias estar condicionada madurez do mesmo polo que a actitude
amosada por un alumno ou unha alumna ao longo do curso poder ser determinante para a sa
exclusin das referidas actividades. Asemade se durante o desenvolvemento dunha actividade un
alumno ou unha alumna se comportase de forma inadecuada ser excludo das demais actividades
a realizar a partir dese momento.
9. O alumnado participante en calquera actividade extraescolar e complementaria, presentar
sempre unha autorizacin escrita asinada polo pai, nai ou titor legal. Os maiores de idade asinarn
un impreso no que manifesten que viaxan baixo a sa responsabilidade. Non se permitir a
participacin do alumnado que non cumpra estes requisitos.
10. O alumnado participante nas actividades extraescolares empregar o medio de transporte
pblico previsto para ditas actividades.
11. O profesorado que organice unha actividade ser o responsable de:
a) Solicitar as autorizacins correspondentes, repartilas, recollelas e entregalas en
Vicedireccin para a sa custodia.
b) Elaborar a lista de alumnado participante e entregala en Vicedireccin, xunto coas
autorizacins asinadas alomenos 48 horas do inicio da actividade.
c) Pasar lista antes do inicio da actividade e deixar constancia do alumnado ausente.
30

NOF IES GARCA BARBN 2015


d) Viaxar co alumnado no autobs de ida e volta e manter a orde.
12. O profesorado acompaar alumnado co que tea clase cando esta coincida con calquera
actividade complementaria que tea lugar no centro (saln de actos, pistas deportivas, etc.) e
responsabilizarase de manter a orde durante o seu desenvolvemento.
13. Os gastos derivados das actividades extraescolares repartiranse da forma seguinte:

25% dos gastos de desprazamento a cargo do instituto.


25% a cargo dos Seminarios e Departamentos.
50% a cargo do alumnado.

14. Non se deben realizar charlas, actividades complementarias, excursins nin sadas
pedagxicas a menos de das semanas das datas das avaliacins. (No caso de 2 de Bacharelato as
actividades complementarias e extraescolares rematarn no mes de abril).

31

NOF IES GARCA BARBN 2015

ANEXO I: PROTOCOLO DE ABSENTISMO: PASOS A SEGUIR

Faltas de asistencia a clase non xustificadas ou non xustificables


(son as que computan para o expediente de absentismo)

orixinan
Antes de chegar 10% do horario lectivo mensual: O profesor titor convoca REUNIN COA FAMILIA
Non solucin
O PROFESOR TITOR procede apertura do expediente de absentismo.
PRAZO: 7 das naturais desde a superacin do 10% DO HORARIO LECTIVO MENSUAL

Tramitacin do expediente de absentismo

Reunin persoa titora coa familia

Solucin?
Si

Non

Arquivo

Reunin Xefatura de Estudos coa familia

Solucin?
Non
Si

Arquivo

32

Notificacin Concello e Servizo de


Inspeccin, en 30 das naturais MXIMO, dende
o inicio do expediente, achegando:

Listaxe de faltas non xustificadas


Rexistro de cumprimento de prazos

NOF IES GARCA BARBN 2015

ANEXO II: ESQUEMA DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS CONVIVENCIA E SANCINS


APLICABLES

SANCIN

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA

a) As condutas tipificadas como agresin, inxuria ou ofensa na alnea a) ,


os actos de discriminacin da alnea b), os actos de indisciplina da alnea
c), os danos da alnea g), os actos inxustificados da alnea h) e as
actuacins prexudiciais descritas na alnea i) do artigo anterior que non
alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente


prohibido polas normas do centro perigoso para a sade ou a integridade
persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa
ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes,
complementarias ou extraescolares , cando non constita conduta
gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alnea k) do
apartado anterior.

c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de


puntualidade.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso
para participar activamente no desenvolvemento das clases.

e) Calquera outra conduta que contravea o disposto nestas normas de


organizacin e funcionamento.

Comparecencia
inmediata ante o X.E

33

PROF.
TITOR

Amoestacin privada ou
por escrito .
Realizacin de traballos
especficos en horario
lectivo.

PROF.
TITOR
X.E
DIR.

Realizacin, en horario
non
lectivo, de tarefas.

TITOR
X.E

Non participar nas


actividades
extraescolares ou
complementarias
(max 2 semanas)

X.E
DIR.

Cambio de grupo (max.


1 semana)

Non asistir a
determinadas clases
(max 3 das)
Non asistir ao centro
(max 3 das).

PRESCRIBEN en 1 MES

PODE
APLICAR

DIR.

NOF IES GARCA BARBN 2015

ANEXO III: ESQUEMA DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS E SANCINS APLICABLES

SANCIN

d. A gravacin, a manipulacin e a difusin por calquera medio de


imaxes ou informacins que atenten contra o dereito honra, a
dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe
dos demais membros da comunidade educativa
e. As actuacins que constitan acoso escolar.
f. A suplantacin de personalidade en actos da vida docente e a
falsificacin, alteracin ou subtraccin de documentos acadmicos
g. Os danos graves causados de forma intencionada ou por
neglixencia grave s instalacins e aos materiais dos centros docentes
, includos os equipos informticos e o software,ou aos bens doutros
membros da comunidade educativa ou de terceiros ,as como a sa
subtraccin
h. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal
desenvolvemento das actividades do centro, includas as de carcter
complementario e extraescolar.
i. As actuacins gravemente prexudiciais para a sade e a integridade
persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a
incitacin a elas.
j. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente
perigoso para a sade ou a integridade persoal de calquera membro
da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina
grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se
retire o punto terceiro do artigo 11 da lei 4/2011 cando se requirido
para iso polo profesorado.
k. A reiteracin, nun mesmo curso escolar , de condutas leves
contrarias convivencia.
l. O incumprimento das sancins impostas

PRESCRIBEN S 4 MESES

34

Realizar tarefas que


contriban mellora e ao
desenvolvemento das
actividades do centro.
Non participar nas
actividades extraescolares
ou complementarias do
centro (2semanas-1mes)
Cambio de grupo.
Non asistir a determinadas
clases(4 das-2 semanas).
Non asistir ao centro.(4 das1 mes).
Cambio de
centro.(Autorizada por xefe
territorial, tendo en conta
informe de inspeccin)

INCOAR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS

a. As agresins fsicas ou psquicas, as inxurias e as ofensas graves, as


ameazas e as coaccins contra os demais membros da comunidade
educativa.
b. Os actos de discriminacin grave contra membros da comunidade
educativa por razn de nacemento, raza, sexo, orientacin sexual,
capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais ou
relixiosas,discapacidades fsicas , sensoriais ou psquicas, ou calquera
outra condicin ou circunstancia persoal ou social
c. Os actos individuais ou colectivos de desafo autoridade do
profesorado e ao persoal de administracin e de servizos que
constitan unha indisciplina grave.

PODE
APLICAR

NOF IES GARCA BARBN 2015

ANEXO IV: INSTRUCIN PROCEDEMENTO CORRECTOR: PASOS A SEGUIR


(Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia escolar)

*COECEMENTO DUNHA CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL


O Director dispn de DOUS DAS para recoller informacin previa (se o considera necesario)
Medidas correctoras provisionais(3 das max)
Cambio de grupo
Non asistir a determinadas clases,
O Director abre procedemento: NOMEASE INSTRUTOR E NOTIFICA INSPECCIN (artigo 37 ,n3,7 do decreto 8/2015)

PROCEDEMENTO COMN
(artigo 52, decreto 8/2015)

PROCEDEMENTO CONCILIADO
(artigo 49, decreto 8/2015 )

Notificacin por escrito alumno ou titor legal se ste fose menor


(3 das dende o coecemento dos feitos *)
O instrutor dispn de 5 das dende o nomeamento
para propor resolucin do procedemento comn,
comunicarlla alumno e darlle audiencia nun prazo
de 3 das dende a recepcin da citacin.

O alumno ou o seu titor deben responder por


escrito a aceptacin do proceso conciliado
(1 da dende a notificacin)
(Caso contrarioprocedemento comn)

O director dita resolucin (artigo 54) e notifica por


escrito alumno ou titor legal no prazo de 1 da
dende a recepcin da proposta do instrutor. (MX. 12
DAS lectivos dende o coecemento dos feitos)

No prazo de 1 da dende a recepcin do


escrito, o director convoca instrutor e as
persoas afectadas para o proceso conciliado.
(Intervir unha persoa mediadora (art. 51)

O director remite a resolucin xefatura territorial.


A medida correctora pode ser revisada polo consello
escolar por instancia do alumno ou dos seus
representantes legais.
PRAZO:10 DAS LECTIVOS dende a resolucin.
As correccin sern INMEDIATAMENTE EXECUTADAS

O instrutor propn a medida correctora


(artigo 50)
As persoas participantes no procedemento
acordan a medida correctora e o director a
ratifica.
O incumprimento por parte do alumno da
medida correctora ou a non existencia de
acordo far que a correccin se faga polo
procedemento comn.

A direccin do centro informar profesor titor do alumno/a corrixido/a e consello escolar das condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas (art.46, 4).
35

NOF IES GARCA BARBN 2015

ANEXO V: PROCEDEMENTO CONCICIADO; CASOS NOS QUE SE APLICA.

(Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia escolar (artigo 49))
1. CASOS NOS QUE SE PODE APLICAR UN PROCEDEMENTO CONCILIADO

Se o alumno/a recoece a gravidade da sa conduta e estea disposto/a a reparar o dano material ou


moral causado e se comprometa a cumprir s medidas correctoras que correspondan.

Se hai outros membros da comunidade educativa afectados pola sa conduta, estes deben mostrar a
sa conformidade para acollerse a dito procedemento.

2. CASOS NOS QUE SE NON SE PODE APLICAR UN PROCEDEMENTO CONCILIADO

36

Se se aprecia unha que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.

Cando a persoa agraviada ou, para o caso do alumnado menor de idade, as persoas ou
representantes legais deste non comuniquen a sa disposicin a acollerse procedemento
conciliado.

Cando o alumno/a ou, para o caso do alumnado menor de idade, as persoas ou representantes
legais deste, non comuniquen a sa disposicin a acollerse procedemento conciliado.

Cando xa se fixese uso deste procedemento durante o mesmo curso, co mesmo alumno/a, para
corrixir unha conduta semellante.

NOF IES GARCA BARBN 2015

ANEXO VI: LIGAZNS A LEIS

37

Decreto 324/1996, do 26 de xullo , polo que se aproba o Regulamento orgnico dos institutos
de educacin secundaria.

Lei 4/2011, do 30 de xuo, de convivencia e participacin da comunidade educativa.

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuo.

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliacin e a


acreditacin acadmica do alumnado das ensinanzas de formacin profesional inicial.

Resolucin do 30 de xullo de 2013,que dita instrucins para os ciclos formativos.

Protocolo de absentismo.

Protocolo xeral de prevencin, deteccin e tratamento do acoso escolar

LOE-LOMCE