Você está na página 1de 1

INFORMACIÓN DE UTILIDADE PARA A

COMUNIDADE EDUCATIVA
Informacións
xerais
importantes
BOLSAS E AXUDAS
2015-2016

Información de
interese sobre os
estudos universitarios

Información de
utilidade sobre o
mercado laboral

Exames de setembro
Datas de matrícula
(setembro)

Preguntas habituais
sobre a
Universidade

Cursar Formación
Profesional para
atopar emprego

Selectividade
–setembro 2015-

Graos universitarios
Opinións dos universitarios

Estudos con máis
saídas laborais

Ciclos con máis
ofertas de traballo

CURSO 2015-2016
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN