Você está na página 1de 5

AZC-ALERT

S T O P

D E

A SI L I N D UST R I

AZC-Alert: Stop de asilindustri!


Wie zich tegen een asielzoekerscentrum verzet wordt vaak geconfronteerd met
zware verwijten. Van discriminatie tot vreemdelingenhaat, van alles wordt de bezorgde
burger verweten om het maar niet over de kern van het probleem te hebben;
de wezenlijke problematiek die asielopvang teweeg brengt. Laten we daarom eerst
een aantal hardnekkige verwijten en argumenten weerleggen en een aantal
prangende vragen beantwoorden.

E
L

Jullie zijn gewoon bang voor het onbekende!


Nee, Nederland heeft reeds ruime ervaring met massa-immigratie en de financile en sociale gevolgen voor
de maatschappij. De negatieve aspecten zijn uitgebreid gedocumenteerd in diverse studies en beschreven in

-A

een eindeloze stroom van boeken. Ook kunnen we dagelijks vernemen uit kranten en TV hoe het ervoor staat.
Op dit punt kunnen we met vertrouwen zeggen dat er niks onbekends meer is aan de massaimmigratie, dus we

hebben het hier niet over een fobie of irrationele angst voor zaken die we niet kennen. Nee, we weten

inmiddels wat de gevolgen zijn, want naast de feiten en cijfers die inmiddels beschikbaar zijn, ervaren we die
immers al vele tientallen jaren vaak persoonlijk aan den lijve.

Wat zou jij doen als hier oorlog was?!


Als er gekozen wordt om te vluchten, dan zijn veilige buurlanden de eerste en beste optie. Opvang in enigszins
gelijke taal en cultuurgebieden. Zoals onszelf is overkomen tijdens de tweede wereldoorlog! Buurlanden
verzorgden tijdelijk onzelfzuchtig de opvang voor hele gezinnen en terugkeer naar het thuisland was het doel.

Die mensen kunnen nergens anders heen, in de regio is geen plek!


Nee, er zijn vele steenrijke landen in de buurt van recente conflicthaarden die ervoor kiezen geen enkele
asielzoeker toe te laten, dit zonder internationale verontwaardiging of massale protesten. Ook zijn de
omstandigheden van opvang in de regio vele malen minder luxe als hier. Tevens blijkt dat voornamelijk
economische motieven de oorzaak zijn van de massale stromen asielzoekers die de gevaarlijke reis richting
Europa maken en niet de beschikbare opvang in de regio.

Nederland is rijk zat, we kunnen best wat missen!


Nederland als geheel is een welvarend land, betekent dit ook dat er geld over is om jaarlijks tienduizenden
asielzoekers en later hun gezinnen toe te laten en volledig in hun levensonderhoud te voorzien, dit volledig op
kosten van de belastingbetaler? Nee, dit land stapelt reeds vele jaren bezuiniging op bezuiniging en versobert
op vele gebieden het sociale stelsel en de gezondheidszorg juist vanwege geldgebrek. Collectieve middelen,
zoals belastinggelden, horen primair ingezet te worden om de gemeenschap die het opbrengt te dienen, en
niet zoals nu gebeurt uitgegeven te worden ten koste van deze gemeenschap. Mensen die het prima vinden
dat ons collectief opgebrachte belastinggeld word besteed aan de asielindustrie verkeren altijd in de
gelukkige positie geen aanspraak te hoeven doen op het sociale stelsel bedoelt voor de kwetsbaren uit onze
eigen gemeenschap. Hebben mensen de overtuiging dat er meer geld moet naar de asielindustrie staat het
hun altijd vrij een deel van hun persoonlijke vermogen te schenken, dit gebeurt dan gek genoeg nooit.

Een AZC zorgt voor toename werkgelegenheid in de regio!


Dan wel grotendeels voor mensen die werkzaam zijn in de asielindustrie, zoals allerlei belangenclubjes die baat
hebben bij de beschikbare subsidiestroom die gepaard gaat met de komst van asielzoekers. Vluchtelingenwerk
voorop, met een omzet van 50 miljoen euro per jaar, dure leaseautos voor het personeel en een directeur die
113.000 euro per jaar opstrijkt. Ook hun lobbybudget van 1,1 miljoen per jaar spreekt boekdelen over dit bedrijf
in deze nietsontziende sector. Daarbij werkt het COA voornamelijk met vrijwilligers die in veel situaties de plek
innemen van anders betaalde banen.

Een AZC bied lokale economische voordelen!

Wederom grotendeels voor de asielindustrie zelf, immers alle zogenaamde opbrengsten die voortkomen

E
L

uit de komst van asielzoekers hebben wij als werkende burgers in de vorm van belasting eerst volledig
zelf afgedragen. Bedenk u dus goed dat elke euro die deze mensen uitgeven afkomstig is van u eigen
belastinggeld. Geld dat ook anders besteed had kunnen worden!

-A

Opvangen van asielzoekers is een humanitaire verantwoordelijkheid!

Helemaal waar, echter is het niet helemaal duidelijk waarom dit dan per se hier vele duizenden kilometers
ver van conflicthaarden ten koste van onszelf en ten koste van andere achtergebleven vluchtelingen,

waaronder vaak achtergelaten families, zou moeten. Opvang in de regio biedt vele voordelen ten
opzichte van opvang in Nederland.

Waarom komen deze mensen naar Nederland?


Nederland is voor veel vluchtelingen niet bepaald om de hoek, toch vinden vele tienduizenden hun
weg hierheen jaar in jaar uit. Dat kan geen toeval zijn! En helaas deze mensen komen vanwege de
royale vergoedingen en zeer grote kans op een permanente status inclusief een uitkering, gezondheidszorg,
sociale voorzieningen en een sociale huurwoning. Dat gekoppeld aan de bed ,bad, brood en
leefgeld-regelingen voor illegalen en een zeer slap uitzetbeleid maakt het hier tot een ware
asielmagneet met grote aanzuigende werking.

Grote aantallen asielzoekers zorgen totaal niet voor problemen!


In de eerste zes maanden van vorig jaar zijn in asielzoekerscentra in Nederland 2741 (gewelds)incidenten
geregistreerd. Dit kwam tot afschuw van het COA naar buiten na nota bene een WOB verzoek. Voorheen heeft
het COA altijd geweigerd inzage te geven in deze materie en hebben ze de mensen altijd voorgehouden dat
er zich niks bijzonders voordeed. Het COA houdt dit ook pas na de recente zelfmoord van een asielzoeker
verplicht exact bij. En dit zijn alleen nog de meldingen van binnen de muren van een AZC. Deze mensen die
veelal getraumatiseerd zijn, worden zonder voldoende begeleiding en zinvolle dagbesteding vaak aan hun lot
overgelaten in huizen midden in de gemeenschap. Met alle gevolgen van dien.

Alleenstaande mannen op de vlucht, vrouwen en kinderen laatst!


Uit cijfers van het COA kunnen we opmaken dat het grootste deel van de asielzoekers (alleenstaande)mannen
betreft. In een oorlogssituatie zou u zich kunnen voorstellen dat juist de georganiseerde opvang van de meest
kwetsbare groepen voorrang zou krijgen. Het is ook geen toeval dat (alleenstaande) mannen in bijna alle
gevallen veroorzakers zijn van de overlast die ervaren word in en rond een AZC. En ook later wanneer ze
midden in de maatschappij geplaatst worden.

Waarom wil ons gemeentebestuur zo graag een AZC?

Als u bereid bent de schijnargumentatie van solidariteit, medemenselijkheid en vermeende humanitaire

gronden die ze aanvoeren ter zijde te schuiven, dan openbaren zich helder de motieven voor de plaatsing van
een AZC in uw gemeenschap. Namelijk korte termijn (persoonlijk) financieel gewin en niks meer. De COA lobby

E
L

werkt hard om het financile plaatje zo rooskleurig mogelijk te schetsen, vermeende toename werkgelegenheid en economische voorspoed worden in het vooruitzicht gesteld en ruime vergoedingen per asielzoeker en

-A

compensatieregelingen doen de eurotekens oplichten in de hoofden van uw bestuurders. Ook op persoonlijk


vlak worden ze er beter van. Wist u dat ook het salaris van burgemeester en wethouders word bepaald aan de

hand van de grootte van de gemeenschap? Meer inwoners is een hoger salaris! Er wordt uiteraard met ook
geen woord gerept over verhoogde inzet die nodig is van politie, justitie, ambulance en brandweer. Ook over

de verhoogde druk op het sociale stelsel en gezondheidszorg en de gepaard gaande kosten geen woord.

Wat gebeurt er na hun tijd in een AZC?


Aanpassingsproblemen, cultuurconflicten, taal- en leerachterstanden, slechte tot geen vooruitzichten op de
arbeidsmarkt, sociale isolatie en onverwerkte traumas zijn slechts een aantal factoren die spelen in de levens
van asielzoekers in een AZC en later met een permanente status. En als u denkt dat na de toewijzing van een
sociale huurwoning en het in ontvangst nemen van een maandelijkse uitkering deze problemen allemaal zijn
opgelost dan vergist u zich. Het is vaak de start van nog veel meer problemen, niet in de laatste plaats voor de
buren en wijkbewoners van deze mensen. Het idee dat je mensen uit een totaal ander taal en cultuurgebied
hierheen kan halen en dat ze daarmee per definitie geholpen en gelukkig zijn, is een grove misvatting.
Het leven in een complexe samenleving als de onze is een hele onderneming en met alleen holle frasen als
tolerantie en respect red je het niet als het gaat om de succesvolle integratie van mensen die met een totaal
andere achtergrond deel uit gaan maken van deze samenleving.

En wij dan?
En wat met de gemeenschappen die de geforceerde verrijking mogen ervaren van een mega-AZC in hun
omgeving? U gaat uit de eerste hand ervaren hoe het is te leven in de multiculturele utopie, waarin de manier
van leven die u altijd voor vanzelfsprekend heeft aangenomen zeker ter discussie komt te staan, als er
berhaupt al een discussie gevoerd wordt. U wilt met uw gezin graag wonen op een plek die lijkt op de
Haagse Schilderswijk? Dat is waar dit asielbeleid toe zal leiden voor veel kleine gemeenschappen als we
doorgaan met de opvang op deze schaal. Een AZC met rond de 1000 asielzoekers is allang geen uitzondering
meer in zeer kleine gemeenschappen. Vaak word gesproken van geven en nemen, over het omgaan met
andere vreemde culturen in uw directe omgeving, maar dat zal op deze schaal niet meer opgaan. Wees
voorbereid op het geven en wees vooral niet verongelijkt als er veel wordt genomen. U zult om de oren worden
geslagen met loze kreten als tolerantie en respect, als u een kritische houding durft aan te nemen.
De enige manier om de identiteit en leefbaarheid van uw gemeenschap te waarborgen is burgerlijk protest
tegen de komst van een AZC en voor een humaan en duurzaam asielbeleid!

We kunnen er toch niks meer aan doen!


Het COA brengt altijd het beeld naar buiten dat alles allang beslist is en de beruchte informatiebijeenkomsten
moeten ook uitstralen dat het al een voldongen feit is, namelijk de komst van een AZC naar uw gemeente! Niks
is minder waar, door het aantonen van een gebrek aan draagvlak is de komst van een AZC in meerdere
gemeentes uiteindelijk toch niet doorgegaan. Dit kunt u bewerkstelligen door contact te zoeken met uw lokale
bestuurders en ze zeer nadrukkelijk kenbaar te maken dat dit soort zeer ingrijpende beslissingen niet buiten u
om genomen horen te worden. Lokale bestuurders dienen zich in te zetten voor de lokale gemeenschap en
dienen niet te zwichten voor korte termijn financieel gewin ten koste van hun eigen kiezers.

Dit is nou eenmaal (Europees)beleid, we hebben het maar te accepteren


Beleid is ooit tot stand gekomen en zal als daar genoeg aanleiding voor is ook weer veranderen. Beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald is een uitspraak die op dit beleid zeker van toepassing is. Wat ooit
begon als een nobel idee is inmiddels uitgelopen op een maatschappij ontwrichtende realiteit die ons als we
op deze manier doorgaan te gronde zal richten. In diverse gemeentes hebben actieve burgers met hart voor
hun gemeenschap zich succesvol sterk gemaakt tegen de komst van een AZC terwijl alles al beslist leek.
Dit kan ook in uw gemeenschap! En als dat maar vaak genoeg gebeurt zal de wal het schip keren en
uiteindelijk leiden tot een herziening van dit asielbeleid. Een herziening waarin men niet meer
om de burgers heen zal kunnen.

Liever opvang in de regio!


Zo kunnen er bijvoorbeeld veel meer mensen voor hetzelfde geld geholpen worden.
Kwetsbare achtergebleven vluchtelingen krijgen dezelfde hulp.
Geen duizenden doden meer door de gevaarlijke reis.
Mensensmokkelaars en hun walgelijke praktijken worden buitenspel gezet.
Vluchtelingen kunnen als gezin in de eigen taal en cultuurregio worden opgevangen.
Einde aan het steeds weer binnenhalen van cultuurconflicten.
Geen verborgen kosten meer die de opvang in Nederland met zich meebrengt.
Alle kosten transparant en volledig uit het budget voor ontwikkelingshulp.

AZC-ALERT

S T O P

D E

A SI LI N D UST R I

Kijk op www.azc-alert.nl