Você está na página 1de 7

1Ο ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ

1.-Λογιστική Αντιπροσώπου: Αντιπρόσωπος ονομάζεται εκείνος ο


οποίος αναλαμβάνει την πώληση προϊόντων:
α) κατ΄ επάγγελμα πουλά στο όνομά του με προμήθεια
β) ορισμένης επιχείρησης με αμοιβή
γ) είναι παραγγελιοδόχος
δ) αναλαμβάνει την διενέργεια αγοροπωλησιών οποιασδήποτε επιχείρησης

2.-Ο Αντιπρόσωπος εντάσσεται κατά τον Κ.Β.Σ άσχετα από τα


ακαθάριστα ετήσια έσοδά του:
α) στην Β΄κατηγορία- Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων
β) στην Α΄κατηγορία-Βιβλίο Αγορών
γ) στην Γ΄κατηγορία-διπλογραφικό σύστημα
δ) απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων

3.-Λογιστική Παραγγελιοδόχου: Παραγγελία πωλήσεως.


Στην περίπτωση που διαβιβάζει παραγγελίες πελατών για εκτέλεση
για τον εμπορικό Οίκο για λογαριασμό του οποίου πουλά, η πιθανή
λογιστική εγγραφή στα βιβλία του παραγγελιοδόχου για λήψη εντολής
είναι:
α) χρέωση Πελάτες-πίστωση Πωλήσεις Εμπορευμάτων
β) χρέωση Ταμείο-πίστωση Έσοδα από Πωλήσεις
γ) χρέωση Παραγγελίες που διαβιβάστηκαν-πίστωση Παραγγελίες για
εκτέλεση
δ) χρέωση Παραγγελίες για εκτέλεση-πίστωση Διαβιβαστές Παραγγελιών

4.-Λογιστική Εταιρειών: Διάλυση/Λύση


Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν οδηγεί μια ΟΕ σε λύση και
εκκαθάριση:
α) αν έληξε το χρονικό διάστημα σύστασης ΟΕ
β) αν εκπληρώθηκε ο σκοπός που συστήθηκε
γ) με την αποχώρηση ενός Εταίρου
δ) με την Κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων Αποθεματικών

5.-Μισθοδοσία-Όταν πληρώνονται οι Μισθωτοί στο τέλος του μηνός, μια


από τις εγγραφές χρεοπίστωσης είναι:
α) χρέωση Ασφαλιστικοί Οργανισμοί-πίστωση Ταμείο
β) χρέωση ΦΜΥ πληρωτέοι-πίστωση Ταμείο
γ) χρέωση Προκαταβολές Προσωπικού-πίστωση Ταμείο
δ) χρέωση Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες-πίστωση Ταμείο

6.- Στα μέσα του μηνός η επιχείρηση ΑΒΓ καταβάλει σε μισθωτό της
500 Ευρώ, έναντι της μισθοδοσίας του μηνός. Με το ποσό αυτό θα
χρεωθεί ο λογαριασμός:
α) Μισθοί πληρωτέοι
β) Αμοιβές Εμμίσθου Προσωπικού
γ) Δάνεια Προσωπικού
δ) Προκαταβολές Προσωπικού
7.-Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» χωρίς να υπάρχει
αριθμητικό λάθος σημαίνει:
α) Οι πληρωμές είναι περισσότερες από τις εισπράξεις
β) έχει χρεωθεί ή πιστωθεί κατά λάθος άλλος λογαριασμός του Ενεργητικού
ή Παθητικού αντίστοιχα.
γ) οι εισπράξεις είναι περισσότερες από τις πληρωμές της χρήσης
δ) ενδέχεται να είναι και πιστωτικό το υπόλοιπο

8.-Τα έξοδα επομένων χρήσεων, στο τέλος της χρήσεως:


α) αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα οργανικά έξοδα της χρήσης
β) ομαδοποιούνται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς του Ενεργητικού
γ) είναι λογαριασμοί Τάξεως χρεωστικοί
δ) δεν λαμβάνονται υπόψη

9.-Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ισολογισμού του Γενικού Λογιστικού


Σχεδίου, το Παθητικό αποτελείται από τις παρακάτω Ομάδες:
α) Ίδια Κεφάλαια-Υποχρεώσεις
β) Ίδια Κεφάλαια, προβλέψεις για έξοδα και Υποχρεώσεις
γ) Ίδια Κεφάλαια, προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα-Υποχρεώσεις και
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
δ)Ίδια Κεφάλαια-Υποχρεώσεις και λογαριασμοί Τάξεως

10.-Σύμφωνα με την αρχή της διγραφίας το έσοδο από πώληση


εμπορευμάτων εμφανίζεται:
α) όταν εισπράττεται το αντίτιμο της πώλησης
β) όταν ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης
γ) όταν ο υπεύθυνος λογιστής το κρίνει σκόπιμο
δ) όταν ολοκληρώνεται η πώληση και παραδίδονται τα αγαθά

11.-Δίδεται μια λογιστική Κατάσταση της Επιχείρησης ΑΒΓ στην 31-12-


2002, ύστερα από την οριστική τακτοποίηση των λογαριασμών-ως
εργασίες τέλους χρήσεως, σε Ευρώ:
σε χιλ. Ευρώ
1.Έσοδα παροχής υπηρεσιών 200
2.Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 50
3.Έξοδα τηλεπικοινωνιών 55
4.Έσοδα προμηθειών 109
5.Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 63
6.Έξοδα προβολής και διαφήμισης 19
7.Δαπάνες καθαρισμού 19
8.Τόκοι χρεωστικοί 10
9.Αποσβέσεις Παγίων 10
10.Διάφορα έξοδα 18
11. Ταμείο 200
12.Καταθέσεις όψεως 140
13.Κτίρια 250
14.Πιστωτές διάφοροι 85
15.Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 100
16.Κεφάλαιο 220
17.Γραμμάτια πληρωτέα 90
18.Αποσβεσμένα κτίρια 30

Το οριστικό Ισοζύγιο που θα συνταχθεί στο τέλος του έτους, το σύνολον


της στήλης της χρέωσης είναι:
α) 834.000 Ευρώ
β) 804.000 «
γ) 704.000 «
δ) Άλλο ποσόν

12.-Χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία το κέρδος της χρήσης που


προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι:
α) 309.000 Ευρώ
β) 374.000 «
γ) 180.000 «
δ) 65.000 «

13.-Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα το Κεφάλαιο της Επιχείρησης


που θα εμφανισθεί στον Ισολογισμό την 31ην Δεκεμβρίου του 2002 είναι:
α) 220.000 Ευρώ
β) 190.000 Ευρώ
γ) 320.000 Ευρώ
δ) 285.000 Ευρώ

14.-Βάσει των δεδομένων της Λογιστικής Κατάστασης ως ανωτέρω το


Κεφάλαιο Κίνησης της Επιχείρησης είναι:
α) 320.000 Ευρώ
β) 175.000 Ευρώ
γ) 165.000 Ευρώ
δ)΄Άλλο ποσόν

15.-Εάν οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές μίας επιχείρησης στην


1ην ημέρα του έτους 2003 είναι 10.000 Ευρώ, οι αγορές επί πιστώσει του
ιδίου έτους είναι 20.000 Ευρώ και οι πληρωμές προς τους προμηθευτές
επίσης του ιδίου έτους είναι 5.000 Ευρώ, το υπόλοιπο των
προμηθευτών στο τέλος του έτους θα είναι:
α) 30.000 Ευρώ
β) 25.000 Ευρώ
γ) 5.000 Ευρώ
δ) 10.000 Ευρώ

16.-Μερικά στοιχεία του Ισολογισμού της Επιχείρησης ROZ PAL στη


31/12/2002 σε Ευρώ είναι:
Κτίρια 30.000
Πελάτες 4.000
Προμηθευτές 10.000
Οικόπεδα 30.000
Έπιπλα και σκεύη 3.000
Αποσβεσμένα Πάγια 5.000
Ταμείο 7.500
Κεφάλαιο Χ
Μεταφορικά Μέσα 3.500
Γραμμάτια πληρωτέα 25.000

Το συνολικό Παθητικό ισούται με:


α) 73.000 Ευρώ
β) 78.000 Ευρώ
γ) 88.000 Ευρώ
δ) Άλλο ποσόν

17.-Μια επιχείρηση εισπράττει από έναν Πελάτη της που οφείλει στην
επιχείρηση 10.000 Ευρώ. Η οικονομική αυτή ενέργεια θα εμφανισθεί ως:
α) χρέωση Ταμείο-πίστωση Πελάτες
β)πίστωση Ταμείο-χρέωση Πελάτες
γ)χρέωση Ταμείο-χρέωση Πελάτες
δ) πίστωση Ταμείο και πίστωση Πελάτες

18.-Ο διαπρεπής δικηγόρος Λυκουρέζος παρέχει σε ένα πελάτη του


υπηρεσίες αξίας 20.000 Ευρώ κατά το έτος 2002. Εισπράττει το ποσό
τον Ιανουάριο του επομένου έτους 2003. Σε ποιο έτος θα εμφανισθεί το
παραπάνω ποσό ως έσοδο:
α) το 2002
β) το 2003
γ) το Δεκέμβριο του 2003 με το κλείσιμο των βιβλίων
δ) δεν θα εμφανισθεί στα βιβλία

19.-Η επιχείρηση ΑΒΓ εξοφλεί προμηθευτή της με έκδοση επιταγής


όψεως. Ο λογιστής της επιχείρησης θα πιστώσει το λογαριασμό:
α) Ταμείο
β) Καταθέσεις όψεως
γ) Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες
δ) Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες

20.-Η επιχείρηση ΑΒΓ εφαρμόζει το σύστημα της διαρκούς απογραφής


(όχι της περιοδικής). Κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου το
απόθεμα εμπορευμάτων ήταν 30.000 Ευρώ. Κατά την διάρκεια της
χρήσης η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα κόστους 250.000 Ευρώ και
πούλησε εμπορεύματα αξίας 250.000 Ευρώ με κόστος 200.000 Ευρώ.
Το απόθεμα στο τέλος της χρήσης είναι:
α) 30.000 Ευρώ
β) 80.000 Ευρώ
γ) 50.000 Ευρώ
δ) Άλλο ποσόν

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ΟΥ ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


1 Β 2Α 3 Δ 4Δ 5 Δ 6 Δ 7Β 8Β 9 Γ 10 Δ 11 Α
12 Δ 13 Δ 14 Γ 15 Β 16Α 17 Α 18 Α 19 Β 20 Β
2Ο ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ

1) Το ενεργητικό μιας επιχείρησης ορίζεται ως εξής:

α) Ως τα μέσα δράσεως που έχουν προσφέρει στην επιχείρηση οι


επιχειρηματίες και οι τρίτοι και που είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης.
β) Ως τα μέσα δράσεως που έχουν προσφέρει στην επιχείρηση οι
επιχειρηματίες και που είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης.
γ) Το ενεργητικό αποτελεί την καθαρή περιουσία της επιχείρησης και η οποία
μπορεί να αποτιμηθεί αντικειμενικά σε χρηματικές μονάδες.
δ) Το ενεργητικό ορίζεται ως το σύνολο των ενσώματων ακινητοποιήσεων
που έχει στην διάθεσή της η χρηματοοικονομική μονάδα.

2) Τα πάγια περιουσιακά στοιχειά ή πάγιο ενεργητικό ορίζονται ως


εξής:

α) Πάγια είναι τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση και που τα
εκμεταλλεύεται προκειμένου να αυξάνει την κερδοφορία της.
β) Πάγια είναι τα αγαθά και τα δικαιώματα που προορίζονται να παραμείνουν
μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή στην επιχείρηση καθώς και τα έξοδα
πολυετούς αποσβέσεως και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε απόσβεση.
γ) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αποτελούνται από τα υλικά
στοιχεία που η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την παραγωγή των
προϊόντων ή των υπηρεσιών της.
δ) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης αποτελούνται από τα
ενσώματα στοιχεία που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την
ίδια περίπου μορφή στην επιχείρηση, και υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση.

3) Μία επιχείρηση εμπορεύεται αυτοκίνητα. Ένα εξ’ αυτών


αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει για ιδία χρήση. Το αυτοκίνητο
αυτό θα καταγραφεί:

α) Στο κυκλοφορούν ενεργητικό, ως εμπόρευμα της επιχείρησης,


αποτιμώμενο στην τιμή αγοράς του.
β) Ως πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, αποτιμώμενο στην πιθανή τιμή
πώλησής του.
γ) Το αυτοκίνητο θα καταγραφεί στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης αποτιμώμενο στην τιμή αγοράς του και θα αποσβεστεί ολόκληρο
μέσα στην χρήση.
δ) Το αυτοκίνητο θα καταγραφεί στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης αποτιμώμενο στην τιμή αγοράς του και θα αποσβένεται κανονικά
κάθε χρόνο κατά το ετήσιο ποσό της απόσβεσής του.
4) Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης
ορίζονται ως:

α) Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τα περιουσιακά


στοιχεία που θα γίνουν απαιτητά μέσα στην επόμενη χρήση.
β) Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα στοιχεία που δεν
πρόκειται να ρευστοποιηθούν εντός μίας λογιστικής χρήσεως ή εντός του
λειτουργικού κυκλώματος της επιχείρησης.
γ) Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από τα στοιχεία τα οποία
προβλέπεται ότι θα ρευστοποιηθούν εντός μιας λογιστικής χρήσης από της
καταρτήσεως του ισολογισμού ή εντός ενός λειτουργικού κυκλώματος εφ’
όσον η διάρκεια του κυκλώματος αυτού είναι μεγαλύτερη του έτους.
δ) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή κυκλογορούν ενεργητικό
αποτελούν τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να
αλλάξουν μορφή (να κυκλοφορούν) μία ή περισσότερες φορές μέσα σε μία
λογιστική χρήση και υπόκεινται κανονικά σε ετήσια απόσβεση.

5) Όταν ένας λογαριασμός του ενεργητικού αυξάνεται θα πρέπει:

α) Να τον χρεώσουμε, διότι αυξάνεται η απαίτηση της επιχείρησης πάνω στον


λογαριασμό του ενεργητικού.
β) Να τον πιστώσουμε, διότι η πίστωση δείχνει την υποχρέωση του
λογαριασμού προς την επιχείρηση .
γ) Ο λογαριασμός θα μείνει ως έχει, και στο τέλος της χρήσης θα γραφτεί το
υπόλοιπο του λογαριασμού στο προσαρμοσμένο ισοζύγιο.
δ) Δεν δίνονται αρκετά στοιχεία για να απαντηθεί η ερώτηση.

6) Οι εδαφικές εκτάσεις που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση:

α) Αποτελούν στοιχείο του παγίου ενεργητικού που δεν υπόκειται σε


απόσβεση.
β) Αποτελούν στοιχείο του παγίου ενεργητικού και αποσβένονται κανονικά.
γ) Αποτελούν στοιχείο του παγίου ενεργητικού και αποτιμόνται στην τιμή
αγοράς τους.
δ) Αποτελούν στοιχείο του παγίου ενεργητικού, αποτιμόνται σητν τιμή αγοράς
τους, και μπορεί να υπόκεινται σε αποσβέσεις ή όχι, ανάλογα με τον σκοπό
και την χρήση των εδαφικών εκτάσεων που κάνει η επιχείρηση.

7) Μία επιχείρηση έχει στην διάθεσή της ορυχεία και μεταλλεία. Από
πότε θα αρχίσει να υπολογίζει αποσβέσεις η επιχείρηση;

α) Δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις, διότι τα ορυχεία και τα μεταλλεία


ανήκουν στην κατηγορία των εδαφικών εκτάσεων οπότε και δεν
αποσβένονται.
β) Η επιχείρηση θα διενεργήσει κανονικά αποσβέσεις από την στιγμή που το
ορχείο ή το μεταλλείο επήλθε στην κατοχή της.
γ) Τα ορυχεία και τα μεταλλεία αποσβένονται μόνο όταν εξαντληθεί
ολοκληρωτικά το απόθεμά τους.
δ) Η επιχείρηση θα διενεργήσει αποσβέσεις από την στιγμή που θα αρχίσει η
αντίστοιχη εκμετάλλευση του ορυχείου ή του μεταλλείου

8) Στον λογαριασμό 18.00 του Λογιστικού σχεδίου


παρακολουθούνται οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μιας εταιρίας.
Αυτές αποτελούνται από:

α) Τις «εξαρτημένες» επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες στις οποίες η επιχείρηση


έχει την δυνατότητα να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη της διοίκησης.
β) Οι «συγγενείς» επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες στις οποίες η επιχείρηση
διαθέτει τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των ψήφων τους στη γενική
συνέλευση
γ) Εκείνες που έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διεύθυνση με αυτήν
δ) Όλα τα παραπάνω

9) Μία επιχείρηση κατέχει το 8% των μετοχών μίας άλλης εταιρίας.


Αυτή η συμμετοχή θα καταγραφεί ως:

α) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως χρεόγραφα της εταιρίας


στο κυκλοφορούν ενεργητικό διότι δεν θεωρείται μακροχρόνιας μορφής
επένδυση.
β) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως συμμετοχές στο
κυκλοφορούν ενεργητικό διότι θεωρείται ως μακροχρόνιας μορφής επένδυση.
γ) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως χρεόγραφα στο
κυκλοφορούν ενεργητικό διότι θεωρείται ως μακροχρόνιας μορφής επένδυση.
δ) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως συμμετοχές στο πάγιο
ενεργητικό διότι θεωρείται ως μακροχρόνιας μορφής επένδυση.

10)Μία επιχείρηση κατέχει το 12% των μετοχών μίας άλλης εταιρίας.


Αυτή η συμμετοχή θα καταγραφεί ως:

α) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως χρεόγραφα της εταιρίας


στο κυκλοφορούν ενεργητικό διότι δεν θεωρείται μακροχρόνιας μορφής
επένδυση.
β) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως συμμετοχές στο πάγιο
ενεργητικό διότι θεωρείται ως μακροχρόνιας μορφής επένδυση.
γ) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως χρεόγραφα στο
κυκλοφορούν ενεργητικό διότι θεωρείται ως μακροχρόνιας μορφής επένδυση.
δ) Οι μετοχές αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ως συμμετοχές στο
κυκλοφορούν ενεργητικό διότι θεωρείται ως μακροχρόνιας μορφής επένδυση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ΟΥ ΤΕΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ


1Α, 2Β, 3Δ, 4Γ, 5Α, 6Δ , 7Δ, 8Δ, 9Α, 10Β