Você está na página 1de 4

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕ

1. Εάν η ζήτηση χρήματος ισούται με 0.5 Υ και η προσφορά χρήματος είναι 10


€ και η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία, το επίπεδο του χρηματικού
εισοδήματος:
Α. Εξαρτάται από την κυβερνητική πολιτική
Β. Ισούται με 5 €
Γ. Ισούται με 10€
Δ. Ισούται με 20 €

2. Υποθέτουμε ότι τα νοικοκυριά πουλάνε κρατικά ομόλογα αξίας 100€ στην


κεντρική τράπεζα. Αν τα νοικοκυριά αποφασίσουν να καταθέσουν τα χρήματα
που εισέπραξαν σε εμπορικές τράπεζες και η αναλοία των απαιτούμενων
αποθεμάτων είναι 25%, η προσφορά του χρήματος αυξάνεται κατά:
Α. 25 €
Β. 100€
Γ. 250 €
Δ. 400€

3. Η θεωρία των Hecksher – Ohlin αναφέρεται:


Α. Στην κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών
Β. Στην σπάνιν των παραγωγικών συντελεστών
Γ. Στην ύπαρξη διαφορών ως προς την σχετική αφθονία των παραγωγικών
συντελεστών
Δ. Σε τίποτα από τα παραπάνω

4. Ο παγετός του 1997 στη Βραζιλία είχε την παρακάτω επίπτωση στην
αγορά του καφέ στις ΗΠΑ:
Έτη Τιμή $ Ετήσια κατανάλωση κατά κεφαλή σε κιλά
1976 4,43 5,81
1977 7,29 4,28
Τα στοιχεία δείχνουν:
Α. Την προσαρμογή της αγοράς, λόγω μετακίνησης της καμπύλης προσφοράς καφέ
προς τα αριστερά
Β. Την προς τα δεξιά μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς καφέ.
Γ. Τη σταθερότητα της συνάρτησης προσφοράς καφέ
Δ. Όλα τα παραπάνω
5. Θεωρήσατε πάλι το παράδειγμα παγετού –καφέ της προηγούμενης
ερώτησης, αν η κυβέρνηση προσπαθούσε να επιβάλει κάποια ανώτατη τιμή
στην αγορά καφέ, τότε:
Α. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να προβλέψει και για τη διάθεση των πλεονασμάτων
Β. Η κυβέρνηση θα έπρεπε επίσης να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές καφέ
από τη Βραζιλία
Γ. Πιθανόν να εμφανίζονταν συμπτώματα αισχροκέρδειας
Δ. Μόνο Α και Β

6. Ο νόμος της ζήτησης λέει ότι:


Α. Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή
του αγαθού μειωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που οι λοιποί προσδιοριστικοί
παράγοντες της ζήτησης αλλάζουν.
Β. Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή
του αγαθού μειωθεί και όταν ταυτόχρονα το εισόδημα του καταναλωτή αυξηθεί.
Γ. Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητας ένα αγαθό όταν η τιμή του
αγαθού μειωθεί και οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμείνουν
σταθεροί
Δ. Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή
του αγαθού μειωθεί και ταυτόχρονα η προσφορά του αγαθού αυξηθεί.

7. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι


ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:
Α. Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά
πάντα ένα σταθερό ποσό για τα όσπρια σε μηνιαία βάση
Β. Η καμπύλη ζήτησης για τα όσπρια είναι μια κάθετη γραμμή
Γ. Περαιτέρω αυξήσεις του εισοδήματος δεν θα επηρεάσουν καθόλου την
κατανάλωση οσπρίων.
Δ. Το ποσοστό του εισοδήματος που διατίθεται στην αγορά οσπρίων θα παραμείνει
σταθερό ανεξαρτήτως των μεταβολών του εισοδήματος και των τιμών.

8. Η ζήτηση για κρασί θα αυξηθεί εάν:


Α. Η τιμή του κρασιού μειωθεί
Β. Η τιμή της μπύρας αυξηθεί
Γ. Το εισόδημα των νοικοκυριών μειωθεί
Δ. Μειωθεί το κόστος παραγωγής του κρασιού

9. Σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά στη μακροχρόνια περίοδο:


Α. Η τιμή είναι πάντα μεγαλύτερη από το μέσο κόστος για την τυπική επιχείρηση του
κλάδου
Β. Υπάρχουν αρκετά κέρδη άρα θα πρέπει να αναμένεται είσοδος και άλλων
επιχειρήσεων στον κλάδο.
Γ. Υπάρχουν ζημιές και συνεπώς θα πρέπει να αναμένεται έξοδος επιχειρήσεων
από τον κλάδο
Δ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον για είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων από τον
κλάδο.

10. Το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος αποτελεί παράδειγμα:


Α. Αρνητικής εξωτερικής οικονομίας
Β. Θετικής εξωτερικής οικονομίας
Γ. Αρνητικής οικονομίας κλίμακας
Δ. Φθινουσών αποδόσεων κλίμακας

11. Η έκφραση «πολύ χρήμα για λίγα αγαθά» χαρακτηρίζει κυρίως:


Α. Τον πληθωρισμό κόστους
Β. Τον πληθωρισμό ζήτησης
Γ. Τον διαρθρωτικό πληθωρισμό
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

12. Το πραγματικό επιτόκιο ισούται με το:


Α. Ονομαστικό επιτόκιο σε κάθε περίοδο
Β. Ονομαστικό επιτόκιο μείον το ρυθμό πληθωρισμού
Γ. Ονομαστικό επιτόκιο συν το ρυθμό πληθωρισμού
Δ. Ονομαστικό επιτόκιο των κρατικών ομολόγων

13. Όταν η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει τίτλους στην ανοικτή αγορά τα


διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών:
Α. Αυξάνουν
Β. Μειώνονται
Γ. Παραμένουν αμετάβλητα
Δ. Αυξάνουν ή μειώνονται ανάλογα με το προεξοφλητικό επιτόκιο.

14. Το ισοζύγιο πληρωμών χειροτερεύει όταν:


Α. Το εισόδημα μειούται
Β. Το επιτόκιο μειούται
Γ. Οι κρατικές δαπάνες μειώνονται
Δ. Η ποσοτική θεωρία ισχύει

15. Η μεταβολή από την Κεντρική Τράπεζα του ποσοστού των ρευστών
διαθεσίμων έχει ως στόχο:
Α. Την προστασία των αποταμιευτών
Β. Τον έλεγχο της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί
Γ. Τον έλεγχο στα κέρδη των επιχειρήσεων
Δ. Την αντιμετώπιση των καθημερινών αναλήψεων.

16. Οι εμπορικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία από
ότι η Κεντρική Τράπεζα διότι:
Α. Χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις και διευκολύνουν τις επενδύσεις
Β. Έχουν κέρδη και επομένως αυξάνουν τις επενδύσεις
Γ. Δεν περιορίζουν την νομισματική πολιτική
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

17. Η εισροή μεταναστών στην χώρα:


Α. Θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης του προϊόντος Χ
Β. Θα αυξήσει την ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος Χ
Γ. Θα σταθεροποιήσει το επίπεδο τιμών
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

18. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής:


(Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρe = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών):
Α. Δ Ρe /Ρ
Β. Ρe / Ρ
Γ. Δ Ρ/Ρ
Δ. (Ρ- Ρe )/Ρ
19. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται:
Α. Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται
Β. Το εισόδημα ισορροπίας αυξάνεται
Γ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών αυξάνεται
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

20. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος αναπτύχθηκε ως θεωρία


προσδιορισμού:
Α. Της ποσότητας του χρήματος
Β. Του εισοδήματος
Γ. Της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος
Δ. Των τιμών

21. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς αυξάνεται,


όταν:
Α. Αυξάνεται η προσφορά χρήματος
Β. Αυξάνεται το επιτόκιο αγοράς
Γ. Μειώνεται το επιτόκιο αγοράς
Δ. Μειώνονται οι τιμές των ομολόγων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕ

1Δ, 2Α, 3Γ, 4Α, 5Γ, 6Γ, 7Γ, 8Β, 9Δ, 10Α, 11Β, 12Β, 13Α, 14Β, 15Β, 16Α, 17Δ, 18Δ,
19Β, 20Α, 21 Γ