Você está na página 1de 52

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΑ TESTS ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Γράφει και επιµελείται ο Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης ∆ρ. Φιλολογίας -Τεστολόγος E-Mail: aelef@acci.gr Site: eleftheriadis.edu.gr

Σε ένα κλίµα «µορφωτικού αναλφαβητισµού» αρχίζει να ανθεί ως αντίδραση στην κατάσταση µηχανοποίησης του ανθρώπου, µια προσπάθεια εκλαΐκευσης της επιστηµονικής γνώσης και καλλιέργειας µιας ανιδιοτελούς ΒΑΣΙΚΉΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.

1. Aν ο άνθρωπος πέτυχε να κάνει ένα βήµα µπροστά από κει που η φύση τον άφησε, αυτό δίχως άλλο το οφείλει στον ανεπτυγµένο εγκέφαλό του και στις συντονισµένες πνευµατικές δραστηριότητες που ανέπτυσσε στην πορεία του από την πρωτόγονη ως τη σηµερινή εποχή. Ποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει το αντίθετο; H «Aγωγή», όπως η ίδια η λέξη δηλώνει, µας «άγει», µας φέρνει σε υψηλότερη θέση από ό,τι ήµαστε πριν από λίγο. Eίναι οι ενέργειες εκείνες, µε τις οποίες ο άνθρωπος ξεπέρασε το στάδιο της απλής φυσικής και βιολογικής πραγµατικότητας και άρχισε να προσεγγίζει τις παρυφές της ψυχοσωµατικής του ωριµότητας και της πνευµατικής του τελείωσης. H αγωγή, λοιπόν, που το άλλο όνοµά της είναι «Παιδεία», είναι µια σοβαρή, επίπονη και υπεύθυνη προσπάθεια. Eίναι όµως ταυτόχρονα, όπως όλα τα παράγωγα της γνώσης και της µάθησης, εξαιρετικά κοπιαστική και δύσκολη διαδικασία. Πώς να το κάνουµε; «Tης παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, αλλά οι καρποί γλυκείς», για να θυµηθούµε τα λόγια του Aριστοτέλη. Έξω όµως και πέρα από τις δυσκολίες που συνεπάγεται η απόκτηση παιδείας, ας µην ξεχάσουµε πως µε την Παιδεία µεταδίδεται µεταξύ των ανθρώπων η υλική, πνευµατική, ηθική και πολιτισµική κληρονοµιά και καλλιεργούνται όλες οι δηµιουργικές και πνευµατικές ικανότητες, µε τις οποίες διευρύνεται, βελτιώνεται και συνεχώς καλλιεργείται το έδαφος του πανανθρώπινου πολιτισµού. Nα θυµηθούµε πως στον Πλάτωνα ο όρος «Παιδεία» χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τον όρο «Tροφή». Aπό τροφή, βέβαια, έχει ανάγκη ο άνθρωπος σε κάθε στιγµή της βιολογικής του εξέλιξης. Kατανάλογο τρόπο, και από Παιδεία έχει ανάγκη ο άνθρωπος σε όλες τις ηλικίες κι όχι µόνο στην παιδική ηλικία· το αγαθό της µόρφωσης χρειάζεται κάθε γενιά, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε κοινωνικό στρώµα. Kαι οι πηγές της µόρφωσης; ∆εν είναι µόνο, όπως παλαιότερα ίσχυε, το Σχολείο. Σήµερα, σχολείο είναι τα ποικίλα µέσα επικοινωνίας, δηλαδή ο τύπος -έντυπος και ηλεκτρονικός-, οι γιορτές, το θέατρο και ο κινηµατογράφος, οι οµιλίες και οι διαλέξεις, το πολιτικό κόµµα, το επιµορφωτικό σεµινάριο, οι ηµερίδες.

2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η ειδική γραπτή δοκιµασία δε συνιστά εξέταση επί συγκεκριµένης ύλης και για το λόγο αυτό δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη. Αντικείµενο εξέτασης δεν αποτελούν

συγκεκριµένα «µαθήµατα», αλλά ένα γενικό πλαίσιο θεµατολογίας που καλύπτει µια ευρύτερη περιοχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο εντάσσονται:

Βασικές Γνώσεις σχετικές µε την ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη· τα φυσικά φαινόµενα και τους νόµους που τα διέπουν· τους θεσµούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους· τον πολιτισµό όπως εκφράζεται µέσα από τις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα· τα θέµατα που απασχολούν την επικαιρότητα· τα σηµαντικότερα ζητήµατα που προβληµατίζουν το σύγχρονο άνθρωπο ως σκεπτόµενο ον και πολίτη της Ελλάδας και του κόσµου κ.λπ.

∆εξιότητες όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου· η αριθµητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µε απλούς υπολογισµούς· η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα· ο επαγωγικός και διαγραµµατικός συλλογισµός· η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόµησης και επεξεργασίας πληροφοριών· η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης· η παρατηρητικότητα· η αντίληψη του χώρου κ.λπ.

Επισηµαίνεται ότι η ειδική γραπτή δοκιµασία δεν αποσκοπεί στον έλεγχο εξειδικευµένων και λεπτοµερών γνώσεων επί των γνωστικών πεδίων που ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά, εξετάζοντας το βαθµό επάρκειας των υποψηφίων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθµό καλλιέργειας βασικών νοητικών τους δεξιοτήτων, στοχεύει στην αξιολόγηση της συνολικής τους κατάρτισης και των ικανοτήτων που διαθέτουν προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • 1. Ένας από τους πιο κάτω ποιητές είναι υπερρεαλιστής:

  • A. Kώστας Bάρναλης

  • B.  Γιάννης Kουτσοχέρας

Γ. Nίκος Eγγονόπουλος ∆.  Γιώργος Σεφέρης

 • E. Mανόλης Aναγνωστάκης

 • 2. H έκφραση «Σηµαίνουν οι εκκλησιές», αντί «Σηµαίνουν οι καµπάνες των εκκλησιών», δηλώνει το εκφραστικό µέσο της:

  • A. Mεταφοράς

  • B.  Παροµοίωσης

Γ.  Συνεκδοχής ∆.  Προσωποποίησης

 • E. Yπερβολής

 • 3. Oι κλέφτες στα χρόνια της Tουρκοκρατίας ήταν:

  • A.  Ληστές

  • B. Eχθροί των κοτσαµπάσηδων

Γ. Oµάδες ανυπότακτων στα όργανα της τουρκικής εξουσίας ∆.  Φυγόδικοι

 • E. Eκµεταλλευτές του πόθου των Eλλήνων για ελευθερία

 • 4. O Παύλος Kουντουριώτης ήταν:

  • A.  ∆άσκαλος του Γένους

  • B. Oπλαρχηγός

Γ. Nαύαρχος ∆.  Λογοτέχνης

 • E. Yδραίος έµπορος

 • 5. Tο εξάστιχο επίγραµµα «H καταστροφή των Ψαρών» ανήκει στον:

  • A. Aδαµάντιο Kοραή (1748-1833)

  • B.  ∆ηµήτριο Kαµπούρογλου (1852-1942)

Γ.  ∆ιονύσιο Σολωµό (1798-1857)

.  Γεώργιο Tσοκόπουλο (1870-1923)

 • E.

Aνδρέα Kάλβο (1792-1867)

 • 6. O συγγραφέας του µυθιστορήµατος «Oι ακυβέρνητες πολιτείες» είναι ο:

  • A.  Γιώργος Θεοτοκάς (1905-1966)

  • B. Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης (1851-1911)

Γ.  Στρατής Tσίρκας (1911-1980)

. Kώστας Kαρυωτάκης (1896-1928)

 • E. Nίκος Kαζαντζάκης (1883-1957)

 • 7. H λέξη ρέµβη σηµαίνει:

  • A.  Περιπλάνηση της φαντασίας

  • B.  ∆ραστηριότητα

Γ. Pεµούλα ∆. Tεµπελιά

 • E. Pόµβος

 • 8. Mε τη λέξη χίµαιρα στα νεοελληνικά συµβολίζεται:

  • A. Tο ορµητικό ρεύµα

  • B. H δηµιουργική φαντασία

Γ. O απραγµατοποίητος πόθος

.

O φανατισµός

 • E. Tο τερατούργηµα.

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

(Οι απαντήσεις µε αριθµό που έχουν αστερίσκο εφεξής σχολιάζονται)

1*Γ, 2*Γ, 3*Γ , 4Γ

, 5Γ

, 6*Γ . 7Α , 8*Γ

1. Nίκος Eγγονόπουλος (Aθήνα, 1919-1985) ασχολήθηκε µε τη ζωγραφική και την ποίηση. Kαι ως ζωγράφος και ως ποιητής ο Eγγονόπουλος υπήρξε υπερρεαλιστής. Eξέδωσε τη συλλογή: «Mην οµιλείτε εις τον οδηγόν» (1938) και τη συλλογή: «Tα κλειδοκύµβολα της σιωπής» (1939). Tο «Mπολιβάρ» (1944) είναι ένα από τα πιο σπουδαία ποιήµατα της Nεοελληνικής ποίησης. Oι οπαδοί του υπερρεαλισµού κηρύσσουν ότι η ποίηση οφείλει να εκφράζει το βαθύτερο «εγώ» του ανθρώπου, όπως εκδηλώνεται στο όνειρο και στην κατάσταση παραληρήµατος, µε την αυτόµατη

γραφή, δηλαδή µε λέξεις και φράσεις αυθόρµητες, χωρίς λογική αλληλουχία, επιµένοντας στην άρνηση της παραδοσιακής στιχουργίας και στη διάλυση του ποιητικού ρυθµού. O σουρεαλιστής (υπερρεαλιστής) Oδ. Eλύτης είναι επηρεασµένος κυρίως από το γαλλικό σουρεαλισµό.

2. Συνεκδοχή είναι το σχήµα λόγου, κατά το οποίο το µέρος λαµβάνεται στη θέση του όλου ή αντίστροφα· το είδος αντί του γένους ή αντίστροφα· το όνοµα της ύλης αντί του αντικειµένου που είναι φτιαγµένο απαυτή. Παραδείγµατος χάριν: «Nα τρώει η σκουριά το σίδερο κι η γη τον αντρειωµένο».

 • 3 . Παύλος Kουντουριώτης (1855 - 1935): Nαύαρχος και πρώτος πρόεδρος της Eλληνικής ∆ηµοκρατίας. Ως αρχηγός του ελληνικού στόλου στον A΄ Bαλκανικό πόλεµο κατέλαβε όλα τα νησιά του ανατολικού Aιγαίου, που κατείχαν οι Tούρκοι. Απέκλεισε τον τουρκικό στόλο στα Στενά των ∆αρδανελίων και τον κατανίκησε στις δύο ναυµαχίες: της Έλλης (3/12/1912) και της Λήµνου (5/1/1913). Mε την ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας (1924) ορίσθηκε προσωρινός πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Tο Mάιο του 1929 εκλέχθηκε πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και παραιτήθηκε από το αξίωµά του το ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου για λόγους υγείας.

  • 6. O Στρατής Tσίρκας (Kάιρο 1911 - Aθήνα 1980) είναι περισσότερο γνωστός από

την τριλογία «Aκυβέρνητες πολιτείες» (H «λέσχη», 1960, η «Aριάγνη»(*), 1962, η «Nυχτερίδα», 1965). Tο µυθιστόρηµά του αναφέρεται στον πόλεµο της M. Aνατολής (1941 - 1944) και πιο πολύ στα κινήµατα και στο ελληνικό εκστρατευτικό σώµα και στις αντιδράσεις εναντίον τους. [Περισσότερα κοίταξε: «Oι Aκυβέρνητες Πολιτείες» του Στρ. Tσίρκα και η «Kριτική», 1960-1966, έκδ. Kέδρος, 1980].

(*)Σηµείωση: η λέξη Αριάγνη είναι σύνθετη από το µόριο αρί (=υπερβολικά) και το επίθετο αγνός.ή, ό. Αριάδνη=υπερβολικά καθαρή, αγνοτάτη

 • 8. Xίµαιρα: τρίµορφο τέρας της ελληνικής µυθολογίας, παιδί της Έχιδνας και του

Tυφώνα. Έχει µπροστά τη µορφή λιονταριού, πίσω δράκοντα και στη µέση άγριας κατσίκας, και βγάζει από το στόµα του φλόγες φωτιάς. Tη Xίµαιρα σκότωσε ο Bελλεροφόντης καβαλικεύοντας τον Πήγασο. ∆ηλώνει µεταφορικά ένα φανταστικό πλάσµα, έναν απραγµατοποίητο πόθο.

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • 1. Eλλανοδίκες ονοµάζονταν:

Α. Οι ιερείς του Μαντείου της ∆οδώνης. B. Oι κριτές των Oλυµπιακών αγώνων Γ. Οι προπονητές των ολυµπιακών αθληµάτων. . Εκείνοι που φρόντιζαν για τους αρρώστους.

2. Tιµήθηκε µε το βραβείο Nόµπελ λογοτεχνίας το 1963 ο:

Α. Κωστής Παλαµάς Β. Νίκος Καζαντσάκης Γ. Γιώργος Σεφέρης ∆. Π. Καββαδίας

3. Tην περίφηµη φράση «Eς αύριον τα σπουδαία» είπε ο:

 

Α. Πελοπίδας

B. Aρχίας

Γ. Λεωνίδας

. Θεµιστοκλής

4.

Oι Kαρυάτιδες βρίσκονται στο/στα:

Α. Παρθενώνα

Β. Θησείο

Γ. Πνύκα

. Eρέχθειο

5.

O Kίµωνας ήταν παιδί του:

Α. Περικλή

Β. Θεµιστοκλή

Γ. Νικία

. Mιλτιάδη

6.

Πότε για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτηµα της ενσωµάτωσης της Κύπρου

στην Ελλάδα; Α. 15 Ιανουαρίου 1955 µε δηµοψήφισµα. Β. το 1821 µε την ελληνική επανάσταση και τη δηµιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Γ. Σεπτέµβριος 1955 µε την τριµερή διάσκεψη στο Λονδίνο. . Φεβρουάριος 1959 µε τη Συµφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου.

7. Η συµφωνία σύνδεσης της Ελλάδας µε την ΕΟΚ το 1961 προέβλεπε τις εξής ρυθµίσεις υπό την προϋπόθεση:

Α. Κοινές ενέργειες και εναρµόνιση της πολιτικής Ελλάδας- Κοινότητας σε διάφορους τοµείς και κυρίως στη γεωργία. Β. Τελωνειακή ένωση Eλλάδας-Κοινότητας σε µεταβατικό στάδιο 22 ετών. Γ. τη διάθεση στην Ελλάδα κονδυλίων για επιτάχυνση της οικονοµικής της ανάπτυξης. . να υπάρχει στη χώρα δηµοκρατικό καθεστώς.

8.

Πότε ανατράπηκε το κοµµουνιστικό καθεστώς στην Αλβανία;

Α. Ιούνιος 1991 Β. Αύγουστος 1990 Γ. Μάρτιο 1992 . Ιανουάριος 1989

9. Μετά τη Γερµανική κατοχή, πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ήταν:

Α. Ο Σοφοκλής Bενιζέλος Β. Ο Γεώργιος Παπανδρέου Γ. Ο Εµµανουήλ Τσουδερός ∆. Σπ. Μαρκεζίνης

10. Πότε η Ελλάδα έγινε ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας; Α. 1961

Β. 1979

Γ. 1967

. 1981

 • 11. Ποιος έγραψε το έργο «Παρεµβολαί» στον Όµηρο;

Α. Ιωάννης Τζέτζης Β. Ιωάννης Κακριδής Γ. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης ∆. Καισαρείας Αρέθας

12. Το πολίτευµα του Βυζαντίου ήταν:

Α. Κοινοβουλευτική Μοναρχία Β. Απόλυτη συγκεντρωτική Μοναρχία Γ. Βασιλεία µε εξάρτης από τη Σύγκλητο ∆. Προεδρευοµένη ∆ηµοκρατία µε τη σηµερινή έννοια

 • 13. Σύµβολο της θεάς Αθηνάς είναι:

Α. ο αίγαγρος Β. η γλαύκα Γ. το φλαµίνγκο ∆. ο γυπαετός.

Σωστες απαντήσεις

1Β

2Γ

3Β

4

56Β

78Γ

9Β

10

11Γ

12B 13B

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

∆εν σας επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε υπολογιστική µηχανή. Για τις δέκα ερωτήσεις (11 ως 20) καλείσθε να υπολογίσετε τις απαντήσεις σας και να επιλέξετε την πιο κοντινή στη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να εργαστείτε γρήγορα. Στον υπολογισµό, πρέπει να αναπτύξετε την ικανότητά σας να στρογγυλέψετε τον αριθµό πάνω κάτω, όπως χρειάζεται, για να κάνετε τον υπολογισµό σας ευκολότερα και γρηγορότερα. Οι ικανότητες υπολογισµού µπορούν να βελτιωθούν πολύ µε την εξάσκηση, οπότε κάντε πολλές αριθµητικές πράξεις µε το µυαλό και εξασκηθείτε υπολογίζοντας το σύνολο που θα πληρώσετε π.χ. στην αγορά, πριν φτάσετε στο ταµείο ή παίζοντας παιγνίδια και κρατώντας το σκορ σας νοητικά.

 • 1. 1234+29-137=

  • 2. 66:4=.

  • 3. (900:3) X 2=

  • 4. (49:7) X 8=

 • 5. (19 x 1000) + 16.754=

 • 6. (63:9)+484=

 • 7. (9 x 7) + 484=

 • 9. 21+67:11=

  10.

  100.666 x 3=

  11.

  24,1x 0,85=

  Α.16

  Β.220

  Γ.19

  .24

  Ε.20

  12.

  76% του 15.605=

  Α. 11.880

  Β.11.860

  Γ.11.940

  . 12.000

  Ε.10.180

  13.

  1/5 του 297=

  Α. 34

  Β.59

  Γ.70

  .54

  Ε.66

  14.

  Πόσα λεπτά (΄) έχουν δύο εικοσιτετράωρα;

  Α.6000

  Β.5600

  Γ.6400

  .4400

  Ε.2880

  15.

  Αν µια σελίδα βιβλίου περιλαµβάνει, κατά µέσον όρο, 250 λέξεις, να

  εκτιµήσετε πόσες λέξεις περιλαµβάνει ένα βιβλίο 250 σελίδων.

   

  Α. 59.000

  Β.58.000

  Γ.20.000

  .52.500

  Ε.57.000

  16.

  401-903=

  Α. 1300

  Β. 500

  Γ .-500

  . -400

  Ε.-1300

  Α. 3700

  Β.3.900

  Γ.4200

  .4700

  Ε.5000

  18.

  €2529,83+€1447,21=

  Α. 3975

  Β. €3973

  Γ. €3980

  . €3929

  Ε. €9385

  19.

  89% του 635=

  Α. 700

  Β. 565

  Γ. 520

  . 510

  Ε. 500

  20.

  3/16 των 50€=

  Α. 6,75€

  Β.9,50€

  Γ.15,25€

  .6,20€

  Ε.6,00€

  Απαντήσεις και Σχόλια στο τεστ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  1.

  1126

  2.

  16,5

  3.

  600

  4.

  56

  5.

  35,754

  6.

  491

  7.

  547

  8.

  2760

  9.

  8

  10.

  301.998

   

  11* Ε

  12*Β 13*Β 14* Ε

  15*16*Γ 17*18*Γ 19*Β

  20*Β

  11.

  Αυτό είναι ένα παράδειγµα στρογγυλοποίησης, για να διευκολύνετε τους

  υπολογισµούς σας. Ο αριθµός 24,1 µπορεί να στρογγυλευτεί σε 24 και 0,85 σε 1. Έπειτα ξέρετε ότι η απάντηση είναι λιγότερο από 24.

  12.

  Μια, κατά προσέγγιση, εκτίµηση αυτής της απάντησης θα µπορούσε να βρεθεί

  µε την στρογγυλοποίηση του 15.605 σε 16.000. Τα τρία τέταρτα αυτού (75%) θα ήταν 12.000, οπότε ξέρετε ότι αυτό πάει πολύ. Για να έρθετε τώρα πιο κοντά στην σωστή

  απάντηση, θα µπορούσατε να διαιρέσετε διά 100 (για να πάρετε 1%) µε τη διαγραφή των τελευταίων δύο ψηφίων και να πολλαπλασιάσετε έπειτα µε 76.

  • 13. Εδώ πρέπει στρογγυλέψετε το 297 σε 300 και έπειτα διαιρέστε διά 5.

  • 14. Εάν στρογγυλοποιήσετε τον αριθµό ωρών δύο ηµερών από 48 σε 50 και µετά

  πολλαπλασιάσετε τα λεπτά ανά ώρα, θα βρίσκατε 3000, το οποίο είναι λίγο περισσότερο από τη σωστή απάντηση και έτσι σας µένει µόνο µια λογική επιλογή.

  • 15. Σε 4 σελίδες ανά 1000 λέξεις θα µπορούσατε να υπολογίσετε ότι στο σύνολο

  των 210 σελίδων θα ήταν λίγο περισσότερο από 50.000 λέξεις.

  • 16. Όλες οι απαντήσεις φαίνονται να έχουν στρογγυλευτεί, οπότε ξέρετε ότι δεν

  δίνεται η ακριβής απάντηση. Αγνοείστε λοιπόν τις µονάδες και στους δύο αριθµούς στην ερώτηση: 400 - 900 σας δίνουν -500. Να θυµάστε ότι ο αριθµός θα είναι αρνητικός (-500).

  • 17. Αυτό είναι απλό. Στρογγυλοποιήστε το 9389 σε 9400 και διαιρέστε διά 2 για να

  πάρετε 50%.

  • 18. Μια µατιά στην επιλογή των απαντήσεων σάς λέει πως θα πρέπει να αγνοήσετε

  τα λεπτά στην ερώτηση. Στρογγυλοποιήστε και τα δύο ποσά και προσθέστε τα για να έχετε την κατ' εκτίµηση απάντησή σας.

  • 19. ∆εδοµένου ότι το 89% είναι τόσο κοντά στο 90%, αφαιρέστε (κατά προσέγγιση)

  10% από το 635 για να βρεθείτε µε 572 και µετά επιλέξτε την πιο κοντινή απάντηση.

  3

  • 20. Επειδή το 16

  1

  είναι λιγότερο του 4 , θα πρέπει να ξέρετε ότι η απάντηση θα είναι

  • 1 2

  λιγότερο από €12,50. ∆ιαιρέστε πάλι για να βγάλετε 8 (ή 16 ). Η απάντηση είναι κάπου µεταξύ αυτών των δύο αριθµών. Υπάρχει µόνο µια απάντηση µεταξύ €6,25 και €12,50.

  ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  (Εργαστείτε όσο πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µπορείτε. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάποια απάντηση, σηµειώστε την απάντηση που θεωρείτε πιο σωστή, αλλά αποφύγετε να απαντήσετε στην τύχη. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποια απάντηση, σβήστε την καλά και σηµειώστε το κενό µε την καινούρια σας απάντηση. ∆ώστε στον εαυτό σας ένα βαθµό για κάθε σωστή απάντηση και σηµειώστε το σκορ για να δείτε αν υπάρχει βελτίωση από το ένα τεστ στο άλλο).

  1. Ανά οκτώ ποδηλάτες ασκείται σε δύο αιφνιδιαστικός έλεγχος ντόπιγκ. Σε πόσους θα ασκηθεί έλεγχος επί συνόλου 408 ποδηλατών;

   

  Α. 102

  Β. 100

  Γ. 88

  . 80

  Ε. 40

  2.

  Εάν πληρώσω €4,4 για το πρωινό και € 2,75 για έναν καφέ εσπρέσο, πόσα

  χρήµατα θα έχω ξοδέψει συνολικά;

   

  Α. € 6,95 Β. € 7,05 Γ. € 7,15 . € 7,25 Ε. € 7,35

  3.

  Η βάρδια ενός εργαζόµενου αρχίζει στις 05:30 και διαρκεί 9 ώρες. Τι ώρα

  τελειώνει;

  Α. 15:30

  Β. 15:00

  Γ. 14:30

  . 14:00

  Ε. 13:00

  4.

  Πόσο θα µου κοστίσει για να αγοράσω 3 φωτάκια για το µηχανάκι, όταν το

  ένα κοστίζει €3,50;

   

  Α. € 9,50 Β. € 11,50 Γ. € 12,00 . € 11,00 Ε. € 10,50

  5.

  Αν πληρώσω € 0,23 για ένα εισιτήριο λεωφορείου, €2,35 για ένα εισιτήριο

  τρένου και €10,40 για ταξί, πόσα χρήµατα θα έχω ξοδέψει συνολικά;

   

  Α. € 2,98 Β. € 5,75 Γ. € 9,98 . € 10,63 Ε. € 12,98

  6.

  Αν ταξιδέψω 35’ µε το λεωφορείο και 55’ µε το τρένο, πόσην ώρα θα

  διαρκέσει το ταξίδι µου συνολικά;

  Α. 1 ½ ώρες Β. 1 ¼ ώρες Γ. 70’ . ¼ της ώρας Ε. 85’

  7.

  Φεύγω από το σπίτι µου στις 06:00 και επιστρέφω στις 14:15. Πόσες ώρες

  βρίσκοµαι έξω από το σπίτι µου;

  Α. 20 ½ ώρες Β. 18 ¾ ώρες Γ. 8 ¼ ώρες ∆. 6 ώρες Ε. 2 ¼ ώρες

  8.

  Αν 5 αυτοκίνητα γεµίσουν το ρεζερβουάρ τους µε 120 λίτρα βενζίνη το

  καθένα, πόσα λίτρα βενζίνη θα έχουν συνολικά;

   

  Α. 6.000

  Β. 600

  Γ. 500

  . 460

  Ε. 240

  9.

  Ένας χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων έχει 550 αυτοκίνητα, όταν είναι

  πλήρης. Πόσα αυτοκίνητα έχει, όταν είναι κατά το ήµισυ πλήρης;

  Α. 1.100

  Β. 250

  Γ. 55

  . 275

  Ε. 350

  10. Σε ένα χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων µε 660 αυτοκίνητα, το 20% είναι χρώµατος χρυσαφί. Πόσα είναι τα χρυσαφί αυτοκίνητα;

  Α. 680

  Β. 230

  Γ. 330

  . 132

  Ε. 33

  11. Εάν ένας µηχανουργός κερδίζει €110 τη βδοµάδα, πόσα χρήµατα κερδίζει σε 12 εβδοµάδες;

  Α. 12.000 € Β. 1.210 € Γ. 1.320 € . 1.120 € Ε. 122 €

  12. Ένας αυτοκινητιστής ταξιδεύει µε 72,5 χιλ. την ώρα σε µία περιοχή που το επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 50 χιλ. την ώρα. Κατά πόσο ο οδηγός έχει υπερβεί το όριο ταχύτητας;

  Α. 20,5 χλµ.

   

  Β. 22,5 χλµ. Γ. 52,5 χλµ. . 70,5 χλµ. Ε. 120,5 χλµ.

  13.

  Εάν ένας εργοδηγός απασχολείται 3 ώρες την ηµέρα, πόσες ώρες θα

  απασχοληθεί σε 7 ηµέρες;

   

  Α. 4 ώρες Β. 10 ώρες Γ. 17 ώρες ∆. 21 ώρες Ε. 27 ώρες

  14.

  Από τους 13.750 θεατές σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το 10% έχει εισιτήριο

  διαρκείας. Πόσοι συνολικά δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας;

   

  Α. 1.375

  Β. 1.775

  Γ. 10.775

  . 12.375

  Ε. 15.125

  15.

  Εάν τρέξω 18 χιλιόµετρα σε 3 ώρες, ποια θα είναι η µέση ταχύτητά µου;

  Α. 21 χλµ. Β. 13 χλµ. Γ. 8 χλµ. . 6 χλµ. Ε. 3 χλµ.

  16.

  Η βάρδιά µου διαρκεί 9 ώρες. Εάν ξεκινήσω να εργάζοµαι στις 13:30, τι ώρα

  θα τελειώσω;

  Α. 04:30

  Β. 09:30

  Γ. 19:30

  . 21:00

  Ε. 22:30

  17.

  Κάθε ρολό ταπετσαρίας τοίχου έχει πλάτος ένα µέτρο. Πόσα ρολά θα

  χρειαστούν για να καλυφθεί ένας τοίχος µήκους 12.500 εκ.;

   

  Α. 135

  Β. 125

  Γ. 25

   

  . 12,5

  Ε. 2,5

  18.

  Κάθε πλακάκι έχει διαστάσεις 2 x 2 µέτρα. Πόσα πλακάκια θα χρειαστούν

  για να καλυφθεί ένα πάτωµα 40 x 40 µέτρα;

  Α. 440

  Β. 400

  Γ. 200

  . 40

  Ε. 20

  19. Πόσο θα σου κοστίσει για να αγοράσεις 7 φακέλους, όταν ο ένας κοστίζει 0,23 €;

  Α. 0,73 €

   

  Β. 1, 41 € Γ. 1,61 €

  . 1,81

  Ε. 2,10

  20. Ένα κιβώτιο περιέχει 8 µπουκάλια µε γάλα και κοστίζει 4,00 €. Πόσο κοστίζουν τα 3 µπουκάλια;

  Α. 2,40 € Β. 1,48 € Γ. 1,24 € . 1,50 € Ε. 2,50 €

   

  Απαντήσεις στοΤΕΣΤ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1Α 2Γ 3Γ 4 Ε 5Ε 6Α 7Γ 8Β 91011Γ 12Β 13141516 Ε 17Β 18Β 19Γ

  20

   

  ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  1.

  Στην αρχή της ηµέρας είχα στην τσέπη µου 10 €. Μέχρι το βράδυ µου

  είχαν µείνει 2,73 €. Πόσα χρήµατα ξόδεψα;

  Α. 10,73€ Β. 8,73 € Γ. 7,27 € . 6,27€ Ε. 2,73 €

   

  2.

  Η βάρδιά µου ξεκινά στις 06:30 και τελειώνει στις 14:30. Πόσες ώρες θα έχω

   

  εργαστεί σε 7 ηµέρες;

  Α. 56

  Β. 48

  Γ. 46

  . 38

  3.

  Κερδίζω €110 ανά εβδοµάδα. Πήρα αύξηση 5%. Ποιo θα είναι το επόµενο

  βδοµαδιάτικό µου;

   

  Α. € 125,00 Β. € 115,50 Γ. € 115,00 . € 110,50 Ε. € 105,00

  4.

  Τι ποσοστό των € 32,00 είναι τα € 8,00;

  Α. 8%

  Β. 20%

  Γ. 23%

  . 25%

  Ε. 32%

  5.

  Αν δύο ζευγάρια µπότες κοστίζουν €46,00, πόσο θα κόστιζε ένα ζευγάρι;

  Α. € 10,50 Β. € 11,50 Γ. € 13,00 . € 23,00 Ε. € 26,00

  6.

  Το αστυνοµικό τµήµα απέχει 1.180 µέτρα από τη βιβλιοθήκη. Το σούπερ

  µάρκετ βρίσκεται στη µισή απόσταση ανάµεσα στο αστυνοµικό τµήµα και τη βιβλιοθήκη. Πόσα µέτρα απέχει το σούπερ µάρκετ από τη βιβλιοθήκη;

   

  Α. 2,360

  Β. 1,200

  Γ. 590

  . 600

  Ε. 1,800

  7.

  Αν οδηγώ µε 30 χλµ/ώρα, πόσες ώρες θα χρειαστώ για να διανύσω

  απόσταση 90 χιλιοµέτρων;

   

  Α. ½

  Β. 3

  Γ. 6

  . 9

  Ε. 12

  8.

  Πόσα τετραγωνικά µέτρα χλωροτάπητα θα χρειαστώ για να καλύψω δύο

  περιοχές εδάφους, οι οποίες είναι η µια 7 x 3 µέτρα και η άλλη 4,5 x 2,5 µέτρα;

  Α. 31,5

  Β. 31,75

  Γ. 32,00

  Ε. 32,5

  9. Αν θα διανύσω απόσταση 200 χιλιοµέτρων, πόσες ώρες θα διαρκέσει το ταξίδι µου, εάν οδηγώ µε 40 χλµ/ώρα για τα πρώτα 100 χιλιόµετρα και µε 80 χλµ/ώρα για τα άλλα 100 χιλιόµετρα;

  Α. 3¼

  Β. 4¼

  Γ. 5

  . 3½

  Ε. 3

  10.

  Αν 9 στα 10 αυτοκίνητα χρησιµοποιούν σούπερ αµόλυβδη βενζίνη, τι

  ποσοστό αυτοκινήτων χρησιµοποιεί απλή αµόλυβδη βενζίνη;

   

  Α. 90%

  Β. 80%

  Γ. 81%

  . 10%

  Ε. 9%

  11.

  Αν ένα σπίτι υφίσταται καθίζηση µε ρυθµό 2 εκατοστά ανά έτος, σε πόσα

  χρόνια θα έχει υποστεί καθίζηση µισό µέτρο;

   

  Α. 500

  Β. 50

  Γ. 25

   

  . 12½

  Ε. ½

  12.

  Το µπλε αυτοκίνητο κοστίζει € 3.500, το κόκκινο αυτοκίνητο κοστίζει € 6.700

  και το πράσινο αυτοκίνητο κοστίζει € 7.800. Ποια είναι η µέση τιµή αυτών των τριών αυτοκινήτων;

   

  Α. € 18.000 Β. € 12.500 Γ. € 9.000 . € 6.000 Ε. € 3.000

  13.

  Ένα άλµπουµ γραµµατοσήµων που στοίχιζε €1,00 τώρα στοιχίζει € 1,20. Σε

  τι ποσοστό έχει αυξηθεί η τιµή;

   

  Α. 120%

  Β. 100%

  Γ. 20%

  . 12%

  14.

  Ο Μπάµπης είναι 29 ετών, ο Πέτρος 27 ετών και η Σίσυ 33 ετών. Ποιo είναι

  το σύνολο όλων των ηλικιών τους;

  • A. 79

  • B. 83

  Γ. 89

  . 90

  Ε. 97

  15.

  Εάν περπατήσετε, κατά µήκος του δρόµου, από το ταχυδροµείο,

  περνώντας το νοσοκοµείο έως τη στάση του λεωφορείου, πόσο µακριά θα έχετε περπατήσει σε µέτρα, αν το ταχυδροµείο είναι 120 µέτρα από το νοσοκοµείο και το νοσοκοµείο είναι 189 µέτρα από τη στάση του λεωφορείου;

   

  Α. 389

  Β. 309

  Γ. 299

  . 189

  Ε. 69

  16.

  Ένα λεωφορείο που µεταφέρει 26 επιβάτες φτάνει στο εργοστάσιο µε 8

  λεπτά καθυστέρηση. Πόσα λεπτά εργασίας έχουν χαθεί συνολικά και από τους

   

  26 επιβάτες;

  Α. 340

  Β. 308

  Γ. 268

  . 208

  Ε. 8

  17.

  Το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου χωράει 220 λίτρα βενζίνη. Πόσα

  αυτοκίνητα θα γέµιζε ένα βυτιοφόρο 2.240 λίτρων;

  Α. 10

  Β. 11

  Γ. 12

  . 22

   

  Ε. 100

  18.

  Τι ποσοστό των € 8,00 είναι τα 0,20 €;

  Α. 16%

  Β. 10%

  Γ. 8%

   

  . 2.5%

  Ε. 2%

  19.

  Υπάρχουν 75 αστυνοµικοί σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν το ένα τρίτο

  των αστυνοµικών είναι µέσα στο γήπεδο και οι υπόλοιποι είναι έξω, πόσοι υπάρχουν έξω από το γήπεδο;

  Α. 100

  Β. 50

  Γ. 33

  . 25

  Ε. 12

  20. Ένας νοσοκόµος εργάζεται τα δύο τρίτα ενός 24ώρου. Πόσες ώρες εργάζεται συνολικά σε πέντε ηµέρες;

  Α. 120

  Β. 96

  Γ. 80

  . 48

  Ε. 24

  Απαντήσεις στο ΤΕΣΤ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  1Γ

  2 Α

  3Β

  4

  5

  6Γ

  7Β

  8

  9 Α

  10

  11Γ

  12

  13Γ

  14Γ 15Β

  16

  17Β 18

  19Β 20Γ

   

  ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • 1. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία: Γιατρός: ∆ικηγόρος = x:y

  Α.

  x= πελάτης y= ασθενής

  Β.

  x= ασθενής y= υπόθεση

  Γ.

  x= ποινικός y= οδοντίατρος

  .

  x= δικαστική διαµάχη y= ασθένεια

  Ε.

  x= ασθενής y= πελάτης

  • 2. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία: x: συχνά= λίγο:y

  Α.

  x= ποτέ y= αρκετά

  Β.

  x= κοινότυπος y=πολύτιµος

  Γ.

  x= µερικές φορές y= συχνά

  .

  x= συνηθισµένος y= περιστασιακός

  Ε.

  x= σπάνια y= πολύ

  • 3. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία: x: Αργεντινή= Πορτογαλικά: y

  Α.

  x= Ισπανικά y=Ουρουγουάη

  Β.

  x= Νοτιοαµερικανός y= Ευρωπαίος

  Γ.

  x= ισπανικά y= Βραζιλία

  .

  x= Χιλή y= Βραζιλία

  Ε.

  x= Λετονία y= Αζόρες

  • 4. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία: x: θερµοκρασία = βαρόµετρο :y

  Α.

  x=χρώµα , y= χρόνος

  Β.

  x= υγρασία, y=θερµόµετρο

  Γ.

  x= εποχή, y=κλίµα

  .

  x= βαθµός, y= χιλιοστό

  Ε.

  x= θερµόµετρο y= πίεση

  • 5. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία: x: επιθετικός= πειθήνιος :y

  Α.

  x= µοχθηρός, y= καλοκάγαθος

  Β.

  x= υπάκουος, y= αντιδραστικός

  Γ.

  x= δυνατός, y= αδύναµος

  .

  x= επιθετικότητα, y= υπακοή

  Ε.

  x= αυστηρός, y= επιεικής

  • 6. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α.

  Αγανακτώ

  Β.

  Φυτεύω

  Γ.

  Οργίζοµαι

  . Εξαγριώνοµαι Ε. Ευχαριστιέµαι

  • 7. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α.

  Ενεργητικό

  Β.

  Κέρδος

  Γ.

  Εισόδηµα

  .

  Έσοδο

  Ε.

  Αµοιβή

  • 8. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α.

  Κασέρι

  Β.

  Γιαούρτι

  Γ.

  Λάδι

  .

  Κρέµα γάλακτος

  Ε.

  Φέτα

  • 9. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α.

  Αλλά

  Β.

  Ωστόσο

  Γ.

  ¨Οµως

  .

  Μολονότι

  Ε.

  Αντιθέτως

  10. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α. Μαυρισµένος

  Β. Λουλάκι

  Γ. Κοκκινολαίµης

  .

  Βιολέτα

  Ε.

  Καθεστώς

  • 11. Το αντώνυµο του «δυναµικός» είναι:

  Α.

  Αυτόµατος

  Β.

  Ατυχής

  Γ.

  Τυχαίος

  .

  Ευαίσθητος

  Ε.

  Στατικός

  • 12. Το αντώνυµο της «ύφεσης» είναι:

  Α. Ταπεινοφροσύνη

  Β.

  Ανάπτυξη

  Γ. Περισπασµός ∆. Αρχαιότητα

  Ε.

  Βάθος

  • 13. Συνώνυµο της λέξης «κοινόβιο» είναι:

  Α. Μοναχισµός Β. Αυταρχικότητα

  Γ.

  Περιορισµός

  .

  Συµβίωση

  Ε. Συνοδοιπορία

  • 14. Συνώνυµο της λέξης «γαληνεύω» είναι:

  Α. Ελλιµενίζοµαι

  Β.

  Κλείνω συµφωνία

  Γ.

  Πουλώ γαλοπούλες

  .

  Ηρεµώ

  Ε.

  Ανησυχώ

  • 15. Συνώνυµο της λέξης «αιχµαλωσία» είναι:

  Α.

  Φυλακή

  Β.

  Μοχθηρία

  Γ.

  Αγένεια

  . Βαρβαρότητα Ε. Απελευθέρωση

  • 16. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω πρόταση: «Τον αγρότη καθοδηγούσε µια στοιχειώδης γνώση ……

  Παρατηρώντας τη θέση του ήλιου και των αστεριών µπορούσε να προσδιορίσει την αλλαγή του καιρού». Α. Αστρονοµίας Β. Αστρολογίας

  Γ. Βοτανικής

  . Γεωργίας

  • 17. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω

  πρόταση: «Συνήθως, οι απαντήσεις του ήταν……… αυτή υπήρξε ……»

  ..

  Στην περίπτωση όµως

  Α.

  επιθετικές- συνθετικός

  Β.

  ευπρεπείς- ευγενικός

  Γ.

  υπεροπτικές- επιφανειακός

  .

  συνοπτικές- φλύαρος

  • 18. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω πρόταση: «Μία από τις βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται η οικογένεια,

  είναι η ……………των γονέων, η οποία ασκείται στα παιδικά χρόνια µε ……… και αγάπη».

  Α.

  αυστηρότητα- εξουσία

  Β.

  επίγνωση θυσία

  Γ.

  εξουσία- γλυκύτητα

  .

  πίστη- χάρισµα

  • 19. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω πρόταση: «Η/Το ………. των ζώων, από την στιγµή που εµφανίστηκε στη γη, έπρεπε να αντιµετωπίσει ……………… και να ξεπεράσει δυσκολίες για να επιβιώσει».

  Α.

  αγέλη- θυσίες

  Β.

  υπόλοιπο- ενέδρες

  Γ.

  βασίλειο- εµπόδια

  .

  γένος- κινδύνους

  20. Η σηµασία της φράσης «κακήν κακώς» σηµαίνει:

  Α.

  Με πολύ άσχηµο τρόπο

  Β.

  Αδειάζω κάποιον

  Γ.

  Κάνω κάτι όπως- όπως

  .

  Ταξιδεύω σε οικονοµική θέση

  • 21. Η σηµασία της λέξης «αντιµήνσιο» είναι:

  Α.

  Ύφασµα που χρησιµοποιείται αντί της αγίας τραπέζης

  Β.

  Αντί της τραπεζαρίας

  Γ.

  Ο θρόνος του Πάπα

  .

  Το ιερό αρτοφόριο

  Ε.

  Τίποτα από τα παραπάνω

  • 22. Το αντώνυµο της λέξης «πλεοναστικός» είναι:

  Α.

  Εύπιστος

  Β.

  Περίσσιος

  Γ. Ελλειµµατικός ∆. Πλεονεκτικός

  Ε. Τίποτα από τα παραπάνω

  • 23. Συνώνυµο της λέξης «εξύβριση » είναι:

  Α.

  Πταίσµα

  Β.

  Βλασφηµία

  Γ.

  Βάραθρο

  .

  Προσβολή

  Ε.

  Αλαζονεία

  • 24. Φωτογράφος : σκοτεινός θάλαµος = x:y

  Α.

  x= ναύτης, y=φάρος

  Β.

  x= καλλιτέχνης, y= έκθεση

  Γ.

  x= στούντιο y= δικηγόρος

  .

  x=χηµικός, y= εργαστήριο

  Ε.

  x= συγγραφέας y= ηλεκτρονικός υπολογιστής

  • 25. Τίγρης: x = y: παµφάγο

  Α.

  x= άνθρωπος y= χορτοφάγο

  Β.

  x= λαχανικά, y= σαρκοφάγο

  Γ.

  x= ψάρι, y= θαλασσινό

  .

  x= σαρκοφάγο y= άνθρωπος

  Ε.

  x= γάτος y= αιλουροειδές

  • 26. Εξοβελιστε την απάντηση που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α.

  Ευρώ

  Β.

  ∆ανική κορόνα

  Γ.

  Μαλτέζα λίβρα

  .

  Αµερικανικό δολάριο

  Ε.

  Αγγλική λίρα

  • 27. Εξοβελίστε την αναγραµµατισµένη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:

  Α.

  ΣΟΒΟΦ

  Β.

  ΣΟΜΟΡΤ

  Γ.

  ΑΡΑΧ

  .

  ΣΟΚΙΝΑΠ

  • 28. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

  Τραπέζι

  Ξύλο

  Πιάτο

   

  Α.

  Επίπεδο

  Β.

  Μαχαίρι

  Γ.

  Πηλός

  .

  Θάλασσα

  Ε.

  ∆έντρο

  • 29. Ο «τύµβος» είναι:

  Α.

  Άτοµο µε µεγάλη αγάπη για τη θρησκεία

  Β.

  Άγριο ζώο

  Γ.

  Μνηµείο

  .

  Αρχαία ελληνική θεότητα

  • 30. Βρείτε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε µια πρόταση της πρώτης οµάδας και σε µια πρόταση της δεύτερης οµάδας έτσι ώστε από τη σύνθεσή τους να προκύπτει µια ορθή πρόταση:

  α) Το Σεπτέµβριο τα ψάρια β) Από τη βάρκα οι ψαράδες γ) Κατά το βράδυ, η θάλασσα δ) Τα δίχτυα

  1.

  µερικές φορές πιάνονται στα βράχια του βυθού

  2.

  προσεγγίζουν τη στεριά

  3.

  είναι γεµάτη ψαρόβαρκες

  4.

  ρίχνουν τα δίχτυα στο νερό

  Α.

  α-2, β-3, γ-4, δ-1

  Β.

  α-2, β-3, γ-4, δ-1

  Γ.

  α-1, β-4, γ-3, δ-2

  .

  α-2, β-4, γ-3, δ-1

   

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΕΚΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  1*Ε 2*Ε 3*Γ 4*Ε 5*Β 6*Β 7*Ε 8*Ε 9*Ε 10*Ε 11*Ε 12*Β 13*14*15*Α 16*Α 17*18*Γ 19*20*Α 21*Α 22*Γ 23*24*25*26*27*Γ 28*Γ 29*Γ 30*

  1.

  Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Ο ασθενής είναι το άτοµο που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του γιατρού, ενώ ο πελάτης είναι εκείνος που χρειάζεται τις υπηρεσίες του δικηγόρου.

  2.

  Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Το αντίθετο του «σπάνια» είναι το «συχνά» όπως και το αντίθετο του «πολύ» είναι «λίγο».

  3.

  Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Τα ισπανικά είναι η επίσηµη γλώσσα της Αργεντινής και τα πορτογαλικά είναι η επίσηµη γλώσσα της Βραζιλίας.

  5.

  Η σωστή απάντηση είναι η Β. Η λέξη «πειθήνιος» έχει έννοια αντίθετη από το «επιθετικός» όπως και η λέξη «υπάκουος» έχει έννοια αντίθετη από το «αντιδραστικός».

  • 6. Η σωστή απάντηση είναι η Β. Με εξαίρεση το ρήµα «φυτεύω», όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές απαντήσεις είναι ρήµατα που δηλώνουν ψυχική κατάσταση (ψυχικού πάθους σηµαντικά ρήµατα).

  • 7. Με εξαίρεση τη λέξη «αµοιβή», η οποία αναφέρεται στα έσοδα από µια πώληση ή µία υπηρεσία, οι υπόλοιπες λέξεις είναι συνώνυµες υπό την έννοια ότι δείχνουν τη διαφορά ανάµεσα σε έσοδα και κόστη (ενεργητικό, κέρδος, έσοδο, εισόδηµα). Η σωστή απάντηση εποµένως είναι η Ε.

  • 8. Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Το λάδι είναι το µόνο τρόφιµο που δεν έχει ως βάση το γάλα.

  • 9. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Το «αντιθέτως», είναι επίρρηµα, ενώ όλες οι υπόλοιπες λέξεις είναι σύνδεσµοι.

   • 10. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Όλες οι λέξεις παραπέµπουν σε κάποιο χρώµα µε εξαίρεση τη λέξη «καθεστώς».

   • 11. Το αντίθετο του «δυναµικός» είναι το «στατικός». Η σωστή απάντηση είναι η Ε.

   • 12. Η λέξη «ύφεση», η οποία χρησιµοποιείται στη γλώσσα της οικονοµίας, αναφέρεται σε µία περίοδο πτώσης των ρυθµών ανάπτυξης. Η σωστή απάντηση εποµένως είναι η Β.

   • 13. Ο όρος «συµβίωση» αναφέρεται στη ζωή µε τον/τους άλλους, συνύπαρξη, κυριολεκτείται στο γάµο, η υποχρέωση των εγγάµων να ζουν µαζί. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.

   • 14. Η σωστή απάντηση είναι η ∆. Η λέξη «γαληνεύω» σηµαίνει «ηρεµώ», «καλµάρω».

   • 15. Η λέξη «αιχµαλωσία» παραπέµπει σε µια κατάσταση φυλακής (Απάντηση Α). Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται επίσης, για να δηλώσει την αποµάκρυνση των ζώων από το φυσικό τους περιβάλλον.

   • 16. Η σωστή απάντηση είναι η Α. Στην περίπτωση αυτή, η λύση πρέπει να αναζητηθεί όχι τόσο µε βάση τη θέση που καταλαµβάνει η λέξη στην πρόταση, αλλά µε βάση τη σηµασία της. Είναι λοιπόν σαφές ότι η αλλαγή του καιρού µπορεί να υπολογιστεί µε τη βοήθεια της αστρονοµίας.

   • 17. Η ύπαρξη της λέξης «όµως» µέσα στην πρόταση σηµαίνει ότι οι δύο λέξεις πρέπει να έχουν αντίθετη έννοια. Η σωστή απάντηση λοιπόν είναι η ∆.

   • 18. Στην περίπτωση αυτή, η λύση πρέπει να αναζητηθεί µε βάση τη σηµασία των λέξεων και όχι µε βάση τη θέση τους στην πρόταση. Η «εξουσία» λοιπόν πρέπει να ασκείται µε «γλυκύτητα». Η σωστή απάντηση εποµένως είναι η Γ.

   • 19. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.

   • 20. Η σωστή απάντηση είναι η Α.

   • 21. Η σωστή απάντηση είναι η Α. Στην εκκλησιαστική γλώσσα είναι το τετράγωνο ύφασµα που έφερε παλαιότερα προσαρτηυµένα ή ενσωµατωµένα άγια λείψανα, κοσµείται µε κεντητές εικόνες και τοποθετείται πάνω στην αγία Τράπεζα ή χρησιµοποιείται ανταυτής.

  22.

  Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Ο πλεονασµατικός είναι ο περιττός, αυτός που περισσεύει. Από το «πλεόνασµα» (=ό,τι µένει επιπλέον, η περιττή ποσότητα). Το αντώνυµο του «πλεονασ(µα)τικός» είναι «ελλειµµατικός».

  • 23. Στη νοµική ορολογία η «εξύβριση» αποτελεί «προσβολή» των αρχών που αναγνωρίζονται και προστατεύονται από το Κράτος. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.

  • 24. Όπως ο φωτογράφος εργάζεται στο σκοτεινό θάλαµο, έτσι και ο χηµικός εργάζεται στο εργαστήριο (απάντηση ∆).

  • 25. Ο άνθρωπος είναι το κατεξοχήν παµφάγο ζώο. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.

  • 26. Η σωστή απάντηση είναι η ∆, επειδή το δολάριο είναι το µόνο µη ευρωπαϊκό νόµισµα.

  • 27. Με εξαίρεση την απάντηση Γ (εδώ είναι γραµµένη αντίστροφα η λέξη «χαρά»), όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις (αναγραµµατισµοί των λέξεων φόβος, τρόµος, πανικός) αναφέρονται στα συναισθήµατα ενός τροµαγµένου ατόµου.

  • 28. Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Το τραπέζι φτιάχνεται από ξύλο και το πιάτο από πηλό.

  • 29. Ο τύµβος είναι ένα µνηµείο προς τιµή των νεκρών. Η σωστή απάντηση είναι η Γ.

  • 30. Μπορούµε να βρούµε τη λύση, αν αναλύσουµε τις δύο πρώτες προτάσεις, α) και β), οι οποίες ταιριάζουν µε την 2 και την 4 αντίστοιχα. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.

  ΕΒ∆ΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες δύο ερωτήσεις 1 και 2.

  Μια εταιρεία ραδιοταξί, για εσωτερικούς λόγους συµβολίζει κάθε ταξιτζή µε τον οποίο συνεργάζεται µε ένα διαφορετικό αύξοντα αριθµό. Έχει βγει το ηµερήσιο πρόγραµµα των διαδροµών, το οποίο παρουσιάζεται στη σειρά που ακολουθεί

  9 3 3 4 5 6 6 6 7 2 2 3 3 4 4 5 7 8

  Θα πρέπει να βρείτε ποιον ταξιτζή συµβολίζει το κάθε νούµερο µε βάση τους ακόλουθους κανονισµούς αποκωδικοποίησης:

  • - Κάθε ένα από τα νούµερα από το 2 έως το 9 συµβολίζει ένα µόνο ταξιτζή από τους οκτώ, των οποίων τα ονόµατα είναι Αντώνης, Ευθύµιος, Ηλίας, Γιώργος, Ορέστης, Μιχάλης, Σωτήρης, Τάσος.

  • - Αν κάποιο νούµερο εµφανίζεται περισσότερες από µία φορές συµβολίζει κάθε φορά τον ίδιο ταξιτζή και δηλώνει τον αριθµό των διαδροµών που θα πρέπει να κάνει µέσα στην ηµέρα.

  • - Ο Τάσος και ο Γιώργος θα πάρουν ακριβώς τρεις διαδροµές ο καθένας.

  • - Ο Ηλίας και ο Αντώνης θα πάρουν ακριβώς δύο διαδροµές ο καθένας.

  • - Ο Ευθύµιος θα πάρει ακριβώς 4 διαδροµές.

  Αν το 2 συµβολίζει το Μιχάλη και το 7 τον Αντώνη, τότε το 5 θα πρέπει να συµβολίζει;

  Α. Τον Ηλία. Β. Το Γιώργο. Γ. Το Σωτήρη. . Τον Τάσο.

  ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Αν το 9 συµβολίζει κάποιον που το όνοµά του αρχίζει από φωνήεν, ποιος θα είναι αυτός;

  Α. Ο Αντώνης. Β. Ο Ευθύµιος. Γ. Ο Ηλίας. . Ο Ορέστης.

  Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες δύο ερωτήσεις 3 και 4.

  Σε γενικές γραµµές µπορεί να αναφερθεί ότι η διαφήµιση εξαναγκάζει τις εταιρείες στην όλο και µεγαλύτερη βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.

  ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Ποιο από τα επιχειρήµατα που ακολουθούν, ενδυναµώνει την παραπάνω διατύπωση;

  Α. Ακόµη και µετά την έντονη διαφήµιση κάποιες εταιρείες δεν αυξάνουν τις πωλήσεις τους. Β. Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι, εκτός από τις διαφηµίσεις που εξαναγκάζουν τις εταιρείες να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Γ. Η διαφήµιση εκπαιδεύει το κοινό καθιστώντας το πιο απαιτητικό απέναντι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται. . Κάποιες εταιρείες επενδύουν πολύ µεγάλα ποσά σε διαφήµιση.

  ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Ποιο από τα επιχειρήµατα που ακολουθούν, αποδυναµώνουν την παραπάνω διατύπωση;

  Α. Οι εταιρείες που δαπανούν µεγάλα ποσά σε διαφήµιση προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Β. Οι εταιρείες που διαφηµίζονται έντονα θεωρούν ότι θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους µέσα από τη διαφήµιση και έτσι δεν βελτιώνουν ουσιαστικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Γ. Οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερωθούν για τα πλεονεκτήµατα ενός προϊόντος µέσα από τη διαφήµιση του ιδίου ή κάποιου αντίστοιχου προϊόντος µε αποτέλεσµα να γίνονται πιο απαιτητικοί. . Καθώς περνούν τα χρόνια το καταναλωτικό κοινό γίνεται όλο και πιο απαιτητικό.

  Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες τρεις ερωτήσεις 5 έως 8.

  Πέντε δηµοτικοί σύµβουλοι του δήµου Αργυρούπολης θα βραβευθούν για τη 10ετή προσφορά τους στο δήµο. Τα ονόµατά τους είναι ∆ηµόπουλος, Καρατάσος, Γεωργακοπούλου, Μάνεσης, Ασιώτης και κάποιοι περιορισµοί στη σειρά βράβευσής τους είναι οι ακόλουθοι:

  • - Ο κ. Ασιώτης δε θα βραβευθεί αµέσως πριν ή αµέσως µετά από τον κ. Μάνεση.

  • - Ο κ. ∆ηµόπουλος θα βραβευθεί τέταρτος.

  • - Ο κ. Καρατάσος θα βραβευθεί µετά από την κ. Γεωργακοπούλου αφού όµως µεσολαβήσει και κάποιος άλλος δηµοτικός σύµβουλος.

  ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Ποια από τις παρακάτω σειρές βράβευσης είναι αποδεκτή;

  Α. Ασιώτης Μάνεσης Γεωργακοπούλου ∆ηµόπουλος Καρατάσος. Β. Ασιώτης Καρατάσος- ∆ηµόπουλος Γεωργακοπούλου Μάνεσης. Γ. Ασιώτης Καρατάσος Γεωργακοπούλου ∆ηµόπουλος Μάνεσης ∆. Γεωργακοπούλου Ασιώτης Καρατάσος ∆ηµόπουλος Μάνεσης.

  ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Εάν ο κ Καρατάσος βραβευθεί 3 ος µε ποια σειρά θα βραβευθεί η κ. Γεωργακοπούλου;

  Α. 1 η Β. 5 η Γ. 2 η . 4 η

  ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Ποιος/α δηµοτικός/ή σύµβουλος αποκλείεται να βραβευθεί τελευταίος/α;

  Α. Ο κ. Ασιώτης. Β. Ο κ. Μάνεσης. Γ. Η κ. Γεωργακοπούλου. . Ο κ. Καρατάσος

  Το κείµενο που ακολουθεί αφορά την επόµενη την ερώτηση 8.

  Ένας υπάλληλος Super Market τοποθετεί στα ράφια του ψυγείου κάποια προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι, βούτυρο, γάλα, γιαούρτι, ξυνόγαλο και κρέµα γάλακτος.

  • - Το βούτυρο είναι πιο χαµηλά από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.

  • - Το ξυνόγαλο είναι πιο ψηλά τοποθετηµένο από το γάλα, όχι όµως και από την κρέµα γάλακτος.

  ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Ποιο από τα παρακάτω είναι σίγουρα λάθος;

  Α. Το βούτυρο είναι πιο χαµηλά τοποθετηµένο από το γιαούρτι. Β. Το γιαούρτι είναι πιο ψηλά τοποθετηµένο από την κρέµα γάλακτος. Γ. Το γάλα είναι πιο χαµηλά τοποθετηµένο από το ξυνόγαλο. . Το γάλα είναι πιο ψηλά τοποθετηµένο από την κρέµα γάλακτος.

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΕΒ∆ΟΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  1Α 2

  3Γ

  4Β

  5

  6Α

  7Γ

  8

  ΟΓ∆ΟΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • 1. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυµη της λέξης «ειλικρίνεια»;

  Α.

  Φιλία

  Β. Αδελφοσύνη

  Γ.

  Ψέµα

  .

  Τιµιότητα

  Ε. Ανειλικρίνεια

  • 2. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυµη της λέξης «σάντουιτς»;»;

  Α.

  Φραντζολάκι µε γέµιση

  Β. Αναψυκτικό

  Γ.

  Κολατσιό

  .

  ∆είπνο

  Ε.

  Πατάτες τηγανιτές

  • 3. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης «εύσωµος»;

  Α.

  Λιπώδης

  Β.

  Ψυχρός

  Γ.

  Θερµός

  .

  Λεπτός

  Ε.

  Κοιλαράς

  • 4. Ποια από τις παρακάτω συλλαβές σχηµατίζει µια ολοκληρωµένη λέξη, αν τοποθετηθεί στα παρακάτω κενά;

  4.1. ΠΑ……….

  ……… ..ΣΗ

   

  Α.

  ΣΤΑ

  Β.

  ΝΑ

  Γ.

  ΡΗ

  .

  ΚΤΗ

  Ε.

  ΝΩ

  4.2

  ΛΑ