Ézs 47

Kereszthivatkozások Protestáns Újfordítás 47:1 Jób 2:8 Ézs 13:1-22 JSir 2:10 47:2 2Móz 11:5 és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttje csakúgy, mint a kézimalmot hajtó szolgáló elsőszülöttje, meg az állatok minden elsőszülöttje is. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Megriadnak, kínos fájdalmak fogják el őket, gyötrődnek, mint a szülő nő. Riadtan néznek egymásra, és arcuk lángban ég. Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem menti meg tőlem. Én most rád támadok - így szól a Seregek URa -, ruhádat az arcodra borítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak! Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. Ászáf zsoltára. Ó Isten! Pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, mint a vizet, és nem temette el őket senki. Ne mondhassák a pogányok: Hol van az ő Istenük? Legyen nyilvánvalóvá előttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon szolgáid kiontott véréért! Jusson eléd a foglyok sóhajtása, tartsd meg a halálraítélteket, mert hatalmas a te karod! Babilon pusztulásra méltó népe! Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Igen! - ezt mondja az ÚR. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a musttól. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az ÚR, a te szabadítód, és megváltód, Jákób erős Istene. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. „Jövendölés Babilónia pusztulásáról” Némán ülnek a földön Sion lányának vénei, port hintettek a fejükre, zsákruhába öltöztek. Földre hajtják fejüket Jeruzsálem szüzei.

Bír 16:21 47:3 Ézs 13:8 Hós 2:12 Náh 3:5

Jel 17:6 47:6 Zsolt 79:1-3

Zsolt 79:10-11

Zsolt 137:8 Ézs 49:25-26

Gyál, 2010. április 17.

1/7

Ézs 47
Ézs 51:13.17 Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! … Ébredj már, ébredj már, kelj föl, Jeruzsálem! Kiittad már a harag poharát, melyet az ÚR keze tartott eléd, az öblös poharat, amelytől tántorogsz, kiittad, kiürítetted. Meghajszolt bárány Izráel, oroszlánok kergették. Először Asszíria királya marcangolta, utoljára pedig Nebukadneccar, Babilónia királya rágta le csontjait. Megevett, tönkretett engem Nebukadneccar, Babilónia királya, üres edénnyé tett. Elnyelt, mint egy sárkány, megtöltötte hasát csemegéimmel, és elűzött engem. A rajtam elkövetett erőszak szálljon Babilonra - mondja ezt Sion lakója! Vérem Káldea lakóira - mondja ezt Jeruzsálem! A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték. Hol vannak elődeitek?! És a próféták talán örökké élnek? amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínnal és gyásszal fizessetek meg neki, mert szívében ezt mondja: Fenségesen ülök itt, mint egy királynő, özvegy nem vagyok, gyászt sem látok soha. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások: halál, gyász és éhínség; és tűzzel fogják megégetni, mert erős Úr az Isten, aki megítéli őt”. Emberfia! Szólj Tírusz fejedelméhez: Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén! Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Ez lesz a vigadozó városból, amely biztonságban élt, és ezt gondolta magában: Nincs több olyan, mint én! Milyen pusztává lesz: vadak tanyájává! Aki csak arra jár, fölszisszen, és kezével legyint. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévelyedett el valamennyi nép: És te azt kérdezted: Mit tud az Isten? Ítélkezhet-e a sötét felhőn keresztül? Sűrű felhők rejtik el őt, nem lát, és az ég peremén jár-kel. Azt mondja magában: Elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha! Azt gondolják, nem látja az ÚR, nem veszi észre Jákób Istene.

Jer 50:17

Jer 51:34-35

JSir 5:12 Zak 1:15 47:7 Jel 18:7-8

47:8 Ez 28:2

Zof 2:15

Jel 17:8

47:9 Jel 18:23

47:10 Jób 22:13-14 Zsolt 10:11 Zsolt 94:7

Gyál, 2010. április 17.

2/7

Ézs 47
Ez 8:12 Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Látod, hogy mit művelnek Izráel házának a vénei a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkéjénél?! Mert ezt mondják: Nem lát bennünket az ÚR! Elhagyta az ÚR ezt az országot! De ő így felelt nekem: Izráel és Júda házának a bűne igen-igen nagy, hiszen tele van az ország vérontással, és tele van a város törvénysértéssel, mert azt mondják, hogy elhagyta az ÚR az országot, és nem lát az ÚR. Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstöt szereztél kincstáraidba. Nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izráelen. Idejében megmondják Jákóbnak, Izráelnek, hogy mit tesz az Isten. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg: mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. Mert a Seregek URa meglátogat téged mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tüzes lángok közepette. Fölmorajlik az ÚR fenséges szava, láthatóvá lesz sújtó karja, felbőszült haragjában, perzselő tűz lángjában, orkánban, zivatarban és jégverésben. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

Ez 9:9

Ez 28:4 47:12-13 4Móz 23:23 Ézs 44:25 Dán 2:2

47:14 Ézs 29:6 Ézs 30:30

Mt 3:12

Magyarázatos Károli, Veritas, Budapest, 2001. 47:1 5Móz 28:56 Még az a gyengéd és elkényeztetett asszony is, aki olyan elkényeztetett és finomkodó volt, hogy a lábával sem akarta érinteni a földet, irigyen néz szeretett férjére, fiára és leányára, És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Babilon pusztulásra méltó népe! Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése! Férgek a derékaljad, pondrók a takaród! Jönnek már a lovasok, lovasok kettesével! Akkor megszólalt, és ezt mondta: Elesett, elesett Babilon! Minden istenszobra a földön hever összetörve! Ezt mondta: Nem fogsz vigadni többé, Szidón leánya, te meggyalázott szűz! Rajta, kelj át Ciprusba, de ott sem lesz nyugtod! Megalázottan fogsz beszélni a földből, és megtörten hangzik szavad a porból. Olyan lesz a hangod, mint a föld alatti kísérteté, és szavad a porból suttog.

Jób 2:13 Zsolt 137:8 Ézs 14:11 Ézs 21:9

Ézs 23:12 Ézs 29:4

Gyál, 2010. április 17.

3/7

Ézs 47
Jer 50:42 Íjat és kopját ragadnak, kegyetlenek, nem irgalmaznak. Hangjuk zúg, mint a tenger, lovakon nyargalnak. Mint harcosok sorakoznak ellened, Babilon leánya! Mert így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Olyan lett Babilon leánya, mint a szérű, amikor ledöngölik. Még egy kis idő, és eljön az aratás ideje! … Mikor fölhevülnek, lakomát készítek nekik, lerészegítem őket, hogy vigadjanak, aludjanak örök álmot, és ne ébredjenek föl! - így szól az ÚR. Bélsaccar király nagy lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és az ezer emberrel együtt itta a bort. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, és azt kérdezte a szolgától: Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt: Ő az én uram! Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát. Dávid azután fölfelé ment az Olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezítláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. másnak őröljön a feleségem, és mások hajoljanak rá. Borzadjatok, ti könnyelműek, reszkessetek, Vetkőzzetek meztelenre, csak ágyékkötőt öltsetek! ti elbizakodottak!

Jer 51:33.39

Dán 5:1 Zak 2:7 47:2 1Móz 24:65

2Sám 15:30

Jób 31:10 Ézs 32:11 Jer 13:22.26

Ha pedig ezt mondod magadban: Miért történnék ez velem? - sok bűnöd miatt rántják le ruhádat, és követnek el rajtad erőszakot. … Ezért én is arcodra borítom ruhádat, hogy kilássék gyalázatod. Én most rád támadok - így szól a Seregek URa -, ruhádat az arcodra borítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak! két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat. Azért így szól az Úr, a Seregek URa, Izráel erős Istene: Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen! Íjukkal szétzúzzák a gyermekeket, nem irgalmaznak az újszülöttnek sem, a fiakat nem szánják meg. Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, ahogyan földúlta Isten Sodomát és Gomorát. úgy hajtja el az asszír király Egyiptom rabjait és Etiópia foglyait, ifjakat és véneket, mezítelenül és saru nélkül, csupasz fenékkel, Egyiptom szégyenére. Mert az ÚR bosszúállásának napja ez, a megtorlás éve Sion perében.

Náh 3:5

Mt 24:41 47:3 1Móz 2:25 Ézs 1:24 Ézs 13:18-19

Ézs 20:4

Ézs 34:8

Gyál, 2010. április 17.

4/7

Ézs 47
Ez 16:37 ezért majd összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magad: azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köréd gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egészen szemérmedet.

47:4

Gyál, 2010. április 17.

5/7

Ézs 47
John A. Martin: Ézsaiás könyve, A Biblia ismerete IV., KIA, Bp. 1999.

b. Babilon bizonyos bukása (47. rész)1
Ézsaiás leírja Babilonnak a perzsák hatalomátvételét követő Kr. e. 539-es bukását több mint százötven évvel annak tényleges bekövetkezése előtt. A babiloniak, Júda fogvatartói, maguk is foglyok lesznek. 47:1-3 A porban ülés a nagy gyász jele volt. … A nép nem lesz többé finom és dédelgetett, mint egy szűz, mert nagy nehézséggel fogja szembetalálni magát. A győztesek szolgáiként lisztet kell őrölnie. … Egyeseknek folyókon átgázolva kell menekülniük. Sokakat meg fognak erőszakolni, és embertelen módon fognak bánni velük. 47:4 Isten népe látni fogja Isten bosszúállását fogvatartóin, és dicsőíteni fogja az Urat, mert felismeri, hogy a fogságból való szabadulás Istentől jön, nem magától. 47:5-7 Az Úr felhasználta Babilont, hogy megbüntesse Júdát, de ez az Asszíriához hasonló kegyetlen nép visszaélt hatalmával.2 Ezért Isten kimondja ítéletét Babilon felett. … Isten kegyetlenül fog bánni minden babilonival. A babiloniak nem gondoltak arra az eshetőségre, hogy nem lesznek hatalmon örök időkre. 47:8-11 Babilon azt gondolta, hogy őt soha senki le nem győzi, … hogy egyedülállóan hatalmas, … de tévedett. Isten az, aki egyedülálló, amint Ézsaiás ezt ismételten hangsúlyozza. Babilon büszke volt varázslóira, akikről úgy gondolta, hogy „megmondják a jövőt”, és varázsigét tudnak mondani mások ellen. A „varázslás”3 … azt jelenti, hogy valaki démoni erők segítségével kutatja a jövőt. Az ilyen feltételezett tudomány megbízhatatlan, mert a varázslók nem láthatták előre Babilon bekövetkező baját, és nem tudták elhárítani. 47:12-15 Az Úr gúnyosan biztatja Babilont. … A csillagjóslás nagyon elterjedt Babilonban.4 De a csillagjósok munkája hiábavaló. … Ezek a vallási vezetők nem lesznek képesek megmenteni még saját életüket sem, nem is szólva Babilonról. Mégis kitartanak hibás gondolkodásuk mellett.

1 2

3

4

II. Isten helyreállító munkája (40-66) – A. Isten népének szabadulása (40-48) - 6. Az ÚR hatalmasabb Babilonnál (46-47. rész) Hab 1:6-11 „Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok. Mind erőszakos szándékkal jön, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket. Azután mást gondol, és tovább megy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti.” 2Kir 9:22 „Jórám meglátva Jéhút, ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, Jéhú? De ő így felelt: Hogy lehetne békés, amíg anyádnak, Jezábelnek paráznasága és sok varázsolgatása tart?!” Mik 5:11 „Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid.” Náh 3:4 „Mert rengeteget paráználkodott ez a parázna, szépséges és bűbájos asszony, aki népeket ejtett rabul paráznaságával, és nemzetségeket bűbájával.” Dán 2:2.4-5 „Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg: mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. … A csillagjósok így szóltak a királyhoz - arámul: Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak: Ez az elhatározásom: Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombbá teszik.”

Gyál, 2010. április 17.

6/7

Ézs 47
Magyarázatos Károli Biblia, Veritas, Budapest, 2001. 47:1 „Babilon szűz leánya”: Babilon és lakóinak megszemélyesítése. 47:2 „Fogd a kézimalmot, őrölj”: szolgai munka, melyet nők végeztek. „át a folyókon”: vsz. a fogságba vezető úton. 47:3 „Ne takarja semmi meztelenségedet5”: Babilónia nem királynő többé; szolgálólánnyá v. prostituálttá süllyedt.

5

vö. Ez 16:36 „Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel meztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel és minden utálatos bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekik adtad,”

Gyál, 2010. április 17.

7/7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful