Você está na página 1de 4

Victorian Age Mage

Name:Rabino Isaac ben Uriel


Player: Csar
Chronicle:

Physical

Strength ____________

OOOOO
Dexterity __________
OOOOO
Stamina ___________
OOOOO

Talents

Alertness____________

OOOOO
Athletics__________OOOOO
Awareness___________
OOOOO

Brawl____________OOOOO
Dodge____________OOOOO
Empathy___________

OOOOO
Expression____________
OOOOO

Intimidation__________
OOOOO
Streetwise___________
OOOOO
Subterfuge__________
OOOOO
Correspondence______
OOOOO

Entropy___________

OOOOO
Forces_____________
OOOOO

Nature:Visionary
Essence:Questing
Demeanor: Gallant

ATTRIBUTES
Social

Tradition:
Cabal:
Concept:

Mental

Admirvel
Charisma__________

OOOOO
Manipulation________

OOOOO
Appearance__________

OOOOO

Intuio
Perception_________

OOOOO

Skills

Knowledges

ABILITIES

Crafts____________OOOOO
Etiquette__________
OOOOO
Firearms__________OOOOO
Leadership__________
OOOOO
Meditation_________OOOOO
Melee____________OOOOO
Performance__________

OOOOO
Ride______________
OOOOO
Stealth_____________
OOOOO
Technology_________
OOOOO

SPHERES

Life______________
OOOOO
Matter____________

OOOOO
Mind_____________
OOOOO

Intelligence________OOOOO

Wits_____________OOOOO

Academics_________OOOOO

Cosmology_________OOOOO
Enigmas_____________
OOOOO
Investigation_________
OOOOO

Law______________OOOOO

Linguistics___________

OOOOO
Medicine___________
OOOOO
Occult____________OOOOO

Politics_____________
OOOOO

Science____________
OOOOO
Prime____________OOOOO

Spirit______________
OOOOO
Time_____________OOOOO

ADVANTAGES
Backgrounds

Arete

Library
_________________
OOOOO

Resources
_________________

OOOOO
Fame
_________________
OOOOO

Mentor
_________________
OOOOO

Influence
_________________
OOOOO

Retainers
_________________
OOOOO

O
OOOOOOOOO

Willpower

O
OO
OO
OO
OOO

Other Traits
Liderana
_________________
OOOOO

Gematria (Cabala)
_________________
OOOOO

Escrituras (Talmud)
_________________
OOOOO
Religio (Judasmo)
_________________

OOOOO
Contatos
_________________
OOOOO

_________________OOOOO
_________________OOOOO
Humanidade 7
_________________
OOOOO

F
_________________

OOOOO

Quintessence

Health
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

Resonance

Dynamic____________
OOOOO
Entropic___________
OOOOO
Static_____________OOOOO

Experience
Paradox

Victorian Age Mage


Merit

Orculo
________________
Noo do Perigo
________________
Clear Sight
________________
________________
________________
________________
________________

Type

MERITS & FLAWS

Supernatural
__________
Supernatural
__________
Supernatural
__________
__________
__________
__________
__________

Cost

3-pt.
______
2-pt.
______
5-pt.
______
______
______
______
______

Flaw

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Bonus

______
______
______
______
______
______
______

OTHER TRAITS

Conscincia
_________________
OOOOO _________________

OOOOO
OOOOO _________________
Auto-Controle
_________________
OOOOO _________________

OOOOO
OOOOO _________________
Coragem
_________________

OOOOO _________________
OOOOO
OOOOO _________________

Wonders

MAGIC

Name:______________________________
Points:____ Arete:____ Quintessence:____
Description:_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Name:______________________________
Points:____ Arete:____ Quintessence:____
Description:_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Name:______________________________
Points:____ Arete:____ Quintessence:____
Description:_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Rotes

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

COMBAT
Weapon/Attack

Diff.

Damage Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:_____________
Rating:____________
Penality:___________
Description:

_________________
_________________
_________________

Victorian Age Mage


Allies

EXPANDED BACKGROUNDS

Node

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Other(______________)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Contacts
Fame

Influence
Library

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Gear(Carried)

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Retainers
Sanctum

POSSESSIONS

Equipment(Owned)

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Familiar

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Location

Resources

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Foci

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Grimoire

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

CHANTRY

Description

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Victorian Age Mage


HISTORY
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Goals/Destiny

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Seekings:____________________________ Quiets:_____________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

DESCRIPTION

Age:_____________________________________________________________________
Apparent Age:_____________________________________________________________
Date of Birth:______________________________________________________________
Age of Awakening:___________________________________________________________
Hair:____________________________________________________________________
Eyes:____________________________________________________________________
Race:___________________________________________________________________
Nationality:_________________ Appearance/Nature of Avatar:_________________________
Height:___________________________________________________________________
Weight:__________________________________________________________________
Sex:____________________________________________________________________

Cabal Chart

VISUALS

Character Sketch