Você está na página 1de 5

TODO

ORPRO
OES
SKI

olog,hiromanttBrank
koivotin
Vojjvoansskiastro

12/19
9/2007
Astro
oVojvodina
BrankkoZivotin

~1
1~

TOD
DORP
PROESK
KI
Roen
nje1981.go
oduMakedo
onskomgraduPrilepu.M
Momakkojijeebio
usvem
muskroman,veseo,uvekspremannavragolasteeale.Neizmeno
je potovao poro
odicu svoju. Od svoje 15 godine je
j osvojio prvu
p
o pobednik na festivalu
u. Posedovao
o je
muziku nagradu gde je bio
neverrovatnevokaalnesposobn
nosti.
Naesstradijestup
piosasvojih 18godinakkadajesa19
9godiniobjaavio
svoj prvi
p
album "Nekade vo Nokta". Nikada se nije isticao
o sa
skand
dalima,biojeezaljubljenikkpesmegdeejepesmud
daosvima.U
Uvek
jebioskromanikkulturan.Deccujeneizmernovoleogd
deseIsamzznao
dete,voleoseeigratisnjim
ma.
ponettikaomalod
Kada neko mlad umre
u
ili poggine, uvek see ovek zapitta Zato je ba
tako rano morao
o stradati, um
mreti? Zato
o Bog uzima tako dobre ljude? Zar jje to pravda? Kada rod
ditelj
bi svoje detee, bol je neizzmerna, ven
na. Tada, kada se izubi neka draga o
o trai odgovor,
izgub
osoba, svako
svako
otadaelidaasaznaIstinualsamoIstinu.Toejeemladstrad
daousaobraaajnojnesre
ei16.10.200
07u
6:25.Smrtjenasttupilausnu.
ovakavmlad,neiskvaren
n,potenmo
omak,mnogiisezgroze,p
petrpeoaj, tugu,bolteese
Kada odejedano
stalno
opitaju,zato,zato?A
Astrolozijokkakomogud
datiodgovorrejelsigurno
ojejedno,d
daseSMRT kod
svako
oga oveka vidi
v I kada e
umreti. Problem je ko
od mnogih astrologa
a
to
o nikada nejjdu u analizaama
dubio
ozno,tonasstojedauvekiskrivestvaarnost.Drugiproblemjeste,tomno
ogineeledasaznajuisttinu,
radijeevoledaiveeufantazijiIIulaima.
Analiziratineiju kartu,izisku
ujepunovreemenaaIivvacatodassmahomsviradenabrzzinu,zbogtaakve
ddrugihljudi.Astrolozisemahomkaadatumaeh
horoskop,svvee
brzinepraveInejjasnoekod sebeaIkod
noge
tonaanajkraetomoguIsvaakakubeditidajevoljattaglavna,daaseuastrollogijinemogguvidetimn
stvari,la,la,la!!!
o je potrebn
no da neko strada, koliko je potreb
bno da neko
o pogreno neto uini samo zato, to
Koliko
astrolozitrujumlladeosobessalaimaIglupostima? Kolikojepottrebnodam
mladiljudi,bu
uduuubeeenju
uivelipre,teedaispatajjuuovomivvotuadaim
mnekaepraavuistinu?To
oejeveovaouBogaaliisto
dasu
tako mujeastrologtumaio njegovunattalnukartu, govoreimu
uoslavi,kakkoeseoeniti,imatideecu,
nataadan
najglavnijegaaneUPOZOR
RITInaodre
enidatumkkrizneopasnosti.
proriccatimukozn
elim
m rei, da see svaki ovek zapita, do
okle vie varranja I lai? Dokle se iigrati sa tu
im oseanjiima,
ivotiimaInatom
megraditisvo
ojusreu,slaavu,popularrnost,karijerru?AstroloziibitutreballimalozakoitiI
konano okrenutti se ozbiljnim
m radom I uenju.
u
Toaa je bio rtvaa astrologa, gde mu se sortirala
s
la.. Ne
znam
m,daliesesadaastrolozitikojisup
pisaliuasop
pisudaedo
obitidete,su
upersledeagodina,eniidba

~2
2~


itd.. da li e se zastideti sada I svatiti svoje ne znanje? Da li e I dalje lagati I ubeivati sve, kako se u
astrologijinemoevidetiSMRTsamonekeprepostavkeilimogunosti?SmrtnemagraniceIonanebira
koga,kadadoevremesvakome,etonje.
Toe je u pravilnom
horoskopu
Jarac
sa
podznakom u Ovnu. Ovan
mu je dao ti jaku energiju
koju je Toa imao. Mesec u
Devicimujedoneodabude
toliko radan I zaposlen. Ali,
venaprvipoglednjegovog
horoskopa, moe se odma
videti da Toa nee biti
dugog veka I da je upravo
nain smrti saobraajna
nezgodausnu.
Ovde je Jupiter strano
negativan koji ga ba I ne
titi.Onotojejakostrano
jeste, da nikada ne smeju
svetlosne planete biti
ukljuene sa Saturnom I
Jupiterom. Na samu alost,
kodToetasuteplanetevrstopovezane.
Pod nasilnom smru od saobraaja se lako moe
uoiti,jeltuigraglavnuuloguMarsvladar8poljau
kvadrati sa podznakom gde dopunuje da Juni
Meseevvoriz10.kue.Kadasukrcato6poljeIto
saveomatekimplanetamapodvladavinomsatelita
Meseca a 6 polje je ujedno, gde se ugroava na
izgled, takvo ugroavanje moe sami uiniti ili nam
drugi ugroziti izgled, gde je Mars u inokonjukciji sa
vrhom6poljaaJupitersuvovladar8poljauvrstoj
retrogradnojkonjukcijisaSaturnom.
Ovojesiguranznakdaosobaneedoiveti30.CiklusSaturnaje29ipogodina,meutim,retrogradnost
smanjivabrojgodinaIkadaseizraunasve,dobijaseduinaivotanajvie28godinaipetdana.JupiterI
Merkursuuvekvrstopovezaniaiznatalnekartesemoeuoitiopasnostusaobraaju.Vladar3poljaje
otiao u 11 polje prijatelja. Merkur je bra planeta a ona je u separacionalnoj konjukciji sa Marsom

~3~


vladaarom 8 kuee smrti. Merrkur je u Jaarcu
(stariji). Kada se astroloki to
t lepo pretoi,
ur u
glasie: Toa se ii na dui put (Merku
Jarcu duzi put)) , vozie gaa prijatelj staariji
oeespavatiu
MarsuEgzaltaciji11polje.To
ma (Neptun san u 8 polju).
p
Kako
o je
kolim
vladaar 3 polja pu
uta Merkur, to oznaava da
semo
oravoditiraunaoMerkkuruInjegovvom
tranzzitnomhodu.TranzitniM
Merkurjebio
oretrogradan
nkadasedo
ogodilanesreeaItonavvrloopasnom
m14
stupn
nju Vage, gde izaziva sao
obraajne ne
esree I smrrti I to u dirrektnoj a naa 15 stupnju Vage je steepen
tekee magije. N
Naravno, ovd
de se ne radi o magiji nikako. Mo
oram naznaiti da je ko
od Toe Marrs u
Comb
bustu,odstrraneSunca(ivot),dokjeeMerkurveo
omaloeposstavljen.
TranzitniJu
upiteropetjjebiouznakkukorpijeu
u8poljuToeta,
gde Jupiteer nema ba neku svvoju jaunu. Povrh sve
ega,
Tranzitni N
Neptun je bio sa natalnim Marsom u konjukciji I to
retrogradan, to govori o premorru I neispavvanosti.. Plan
neta
noj zvezdi V
Vindemiatrix gde ta fikksna
Lilit se nalazi na fiksn
ogradan Merkur
zvezda ima narav Satturna I Merrkura. Retro
tranzitni jee aktivira ovvu fiksnu zveezdu I planetu Lili gde jee ta
planetaujakojkonjukccijisafiksnomzvezdom. Merkurjeo
ovde
mrtkaoIJupitter.
biovrloukljuenzanessreuIzasm
Kada se uradi Primarna direkcija, Pluton
n vladar 8 po
olja je u
kvadrratu sa Merrkurom nataalnim. Pod ovakvim aspektom,
osobaa teko da moe izzbegnuti sm
mrtnu opassnost u
saobrraaju. Moe izbei jed
dino ako cellu jednu godinu ne
koristti saobraaj.. Isto tako, kada
k
se izrad
di Godinja karta za
2007. Godinu ko
oja je prosto
o katastrofalna I vrlo op
pasna. U
dznakjena 10stupnjukorpijitoo
oznaava
godinojkartipod
daje aktivna8po
oljenatalno..Toeugodinojkartiim
mateak
ozicijaNeptu
un.Dok
aspekkatJupiterkkvadratUranISaturnopo
su vladaoci ivotta u kvadraatu. Natalni Jupiter je opet u
ukciji a kadaa se pojavi u solarnoj karti kvadraat, tada
konju
dono
osivrlovelikihkrizaIopaasnostizasaamuosobu. Gubitak
je neeizbean. Ovaakav aspekaat se uvek od
drazi ali naravno ne
kroz smrt,zavisi samoukojo
ojsekuinalazikonjukciija.Kako
dToekonju
ukcijau6po
oljuizgledaaudodirusa 3kuomsaobraaja,on
naseodraavvanasaobraaaj.
jekod
Saturrnpredstavljakamione, aupravood
dprikoliceod
dkamionaggdejevoza hteodazaobie,usledjjake
brzineIpremora vozaa,vozajeudario uprikolicuaaondauogradu.Udaraacuprikolicu
uodkamion
naje
nigdejeudaaracbio.Na mestujeToeostaomrttav.Vozateeko
biosiilovit.Toejeespavaona desnojstran
povree.

~4
4~


Posto
ojejooznakkeapogotovvosafiksnim
mzveudama Isaarapsikttakama,ali jeIovosasvvimdovoljno
oda
se vid
di neija smrt u horosko
opu. Tranzitne planete samo
s
aktivirraju natalne ili progresivvne planete pod
uslovvomdaposto
ojiunatalnojjkartitakon
neto.
o,godinudan
najeToam
mora
PrenegotojeToepoginuo
u se neto desiti, jel mu
m je intuiciija I
oseatti da e mu
predoseajibiliisttaknuti.Nepttunu8polju
uuvekgovorrida
maljskog ivvota,
osoba osea da e se oprostiti od zem
pogotovokadaseNeptunnalaazinafiksnojjzvezdiBungguli,
Venere I Saaturna. Nep
ptun
gde ima prirodu Jupitera, V
uanje pomo
oi jel je pod
p
vladavin
nom
svakakko daje pru
znaka Ribe I Strelca. Zbog Neeptuna u kon
njukciji sa ovvom
om,donosio
osobikarijeruIumetnosttkaoIdaossoba
zvezdo
izuzetnopomogneedrugima,pogotovoonimosobamakoji
olesnici,siro
omanima.To
oejeupravoto
sutekiinvalidi,bo
Iinio
o.Izuzetnojeepunopomaagaoprijatelljima,siromaanima,deci.Decujeob
boavaojelje
e5kuauzn
naku
Raka pod vladaviinom Mesecca. Emocije su
s mu bile izzuzetno velike kada su deca
d
u pitan
nju jel je zveezda
s
m zemljanim Mesecoma sveje obojeeno
Sunceeutrigonu sasatelitom
saJup
piteromkojipravisekstillsavrhom5kue.
Plane
eta Merkur je izaao posle
p
Suncaa to ima znaenje
z
do
osta
negattivno I jo se nalazi u znaku Jarcaa, dok je vladar 5 poljaa u
konju
ukciji sa Satu
urnom uDevvici, vladarom
m 10 kue. Ovakva poziicija
dono
osi osobi vrlo
o velikih pro
oblema oko potomstva. Kada Merrkur
izaeeposleSuncaaInaese ukombinaciijisaSaturno
om,vladarem
m5
kue sa konjukciijom, osoba nema decee zbog nesreetnog sluaja a
esto
o je u pitanju
u I sama sm
mrt same oso
obe, poto je satelit Meesec
nosio
ocivota.PoggotovotojeeprvinosioccivotaSunceukombinaaciji
saJarrcemISaturn
nom.
Saturrnsamoeo
osobidonetiistabilnukarijeru,uspeh
hadostaIslavu
jeljeSunceu10 poljusamojosobiaSatu
urnjeipaksm
metenuDeevici
piterplanetapotomstvajjeopetuvrrstojkonjukccijisaSaturno
om.
aJup
SviglavnipokazatteljidecesukodToetam
malefini.
erakojamusenalaziuSStrelcupodu
uplivomJupitera.OvdejeVeneranajjaa
VladaajuaplanetaamujeVene
gde najvie
n
pokaazuje svoje dobre
d
stranee. Osobi uveek donosi da
d bude dob
broduna, srrdana, iskreena,
kulturna,ogromn
netalentezaaumetnost, ljubavprem
maBogu,jaku
uveru,optim
mizam.Dalekkoviepruaajel
se naalazi na meestu Jupiteraa. Sve ove osobine je posedovao Toa. Osttae zapamen po dobrroti,
kvalittetnimpesm
mama,human
nosti,kulturi,tradiciji.

~5
5~