Você está na página 1de 7

 

 

 

!#"$&%'")*,( "+ -.$0/213-5476)-98:/<;,4=>@?BADCFEHG@IFJ=KMLNCFO0P@GRQTO0S UVO'WXKYCFZ.Q[G@\XEHGMIFO]T\XG^KY_@_@`bacedXOZ^EfO[\gKhdXCF\gKOjiDdXO\VI=Klk?
m CFKTn)OMo GpQGTZqEF\VrsZ^OIldgGutFOYG@IFt=KvIFGwLNC=KTn P@GRQTOYS rs\V\gKTtFrsKuZqKTrsUBOIFO[\X]@rsKvEfG@\
CFIFrstFKTtFO0tFO&QGTZqEF\VrsZ^OIldgGMtxO)G@Ixt=Kly
zD?|{BZ}Q[G@\XEHGIFO[]@\XG~rs\V\gKTtxrK>@~K~zhx ` aO[Zx@TJ,LNC=KTnuOwo KUVC=KKTo \XOK
UXCFEHO\=QrsKTny
_x?ZuKT]TrsIFOLNCFO&P@GRQTOS LNCFOr\gKMQGTIFUVdX\XCFr\|CxZQr\XQCxrdgGYE=Kh\gKMG@EHO\gKh\KY dXOZ^EfO[\gK
dgCF\XKKTZFrOIldgOh?|OUXUVOpQr\XQCxrdgGxJKo CxZ\VOUXrUVdXG@\tFO>@LNCFOuQKT\V\XO]@K
CFZuK0Q[G@\X\VOIldgOBtFO)>|Z^?NUVdXrsZ^O|G&dbKhZuKTIxJFG&Zo IFrsZ^GYcTKho \XOK&UXCxEfO[\V=Q[rKTnktxG
\XOUVrsUdgG@\[=UXOKMUXC=KMdgO[ZqEHO\XKhdgCF\XKMIKT GYtFO[PTO)OjiDQOtxO\@@YY?
F?|UdgrZqOKMdgOZ^EHO\gKdgCF\XK^tFGqIFG@UVUXGuExnKTIFOdbKx=UVCFEHG@IFtFGvLNCFO)KY O[\X\gK^UXOWXKqCFZ
QG@\VEfGYIFO[]@\XG^rstFOKTnKTxUXG@\P@OIxtFGuO[IFO\V]@rKMtFGqADG@n?
c&Xl{BUVOBG&PhKTnsGT\t=K)Q[G@IFUVdgKTIldgO|UXG@nsKT\t=KTt=K&IFGOiDOZ^EFnGzD?_xNO|nsOZF\XOjUXO
LRCxOYKKTo \XOKv=KTIFJ=Kht=KpEfO[nsGvUVG@n)OMo t=KTtFKvEfO[nsGvEF\VGWVODQh KT GwIFGpEFnsKTIFGvEHO\VEfO[IFtFr
QCFnsKT\KM \gKTtFrsKfQT Kh GMrsIFQ[rstFO[INdXOT?k
D?nOrtxOARdXO[KTIR'G@ndg[ZuKTIxIp\XOnsKTQrG@I=KUXOuKM EHGTdO[S IFQrsKYdXGTdbKTnrs\X\XKTtFrsKTt=KEHOnsG
QG@\VEfG)IFO]@\VGOEx\XO[PHOS CxZuKtFOEHOIFtOS IFQ[rKQ[G@Z|? E=KT\dgr\,tFK m ?fczD?_D>k
KfQ KCxZuKrsIldgO[]@\gKfQh KT GUVG@F\VOdgGRtFG@U5G@UQ[G@ZqEx\XrsZ^OIldXG@UtFOBG@IFt=K)OG@xdXOIFJ=KK
nsOrtFO)ARdgOKTID'5G@ndXZqKTI?O[\XrFLRCxOGMPhKTnG@\INCFZOo \XrQGYt=KYQG@IxUVdbKhINdXO)?
c&Xl7KfQ KCFZuK)ZCFt=KTI Q KtFOBPTKh\XrKo P@OnftFGdXrsEHG)w 7[@HR? rIldgO]T\gKTn
tFO[=Ixrst=K
7
tx O> >

UXO\FK^o O[IFQGTINdX\gKTtFKx?k
r

rsr


 

x? @G Udg\XOLNCFOBGQ[G@Z^EF\XrZqO[INdXG&tFOBGTIFt=K)NE=KT\XKG&LNC=KTnHK&\gKTtxrKfQh KT G&OUXEHOQj
dg\XKTnHUXO[]@CFIFtFGwKqnsOr tFOnsKTIFQ 7 m ?czR?_x>kjBO)o Z Ko ixrZuKDO)o t=KTt=KvEHOnsKu m ?
czD?z@k 
 j zT T"
!$Z #& %
c&Xl G@Z^OBK&tFO[\XrPhKTtFKtFOBt '&ht7vQ[G@Z\XO[nKfQh KT GKuO|rs]@C=KhnsOK)[O\VGE=KT\XK
KTQbJ=KT\GZ Ko ixrZqG0tFKQ[CF\VPhKx?GRQTOS G@DdgO\FKo CxZuK&OLNC=KfQh KT G&dg\gKhIFUXQ[OIFtFO[IldbKTnftFG
dgrEfG

c fkxO ) ( w f=R
QCWXKMUVG@nsCQh KT GYINCFZO[o \XrQK Oo w
( lD?k
* +
? \XGP@O)KM\XOnsKfQT Kh G czD?_TNkj?
x?|KnsO[rtFOwtFO[UXnsGRQKhZqO[INdXGtF-O ,rsO[I5G~Q[G@ZqEx\XrsZ^OIldXGtFOwG@IFt=KZKo iDrsZ^G O o
rsIlP@O[\XUXKTZqO[IldgO3Ex\XG@EHG@\XQ[rsG@IFKTn0K )ZuKTUwEHG@\XLNCF/O .2 T<&K e\XO[L C0 O[S IFQrsK
Z Ko ixrZuKOo tFr\XOdbKTZ^OIldgOBEF\XGTEfG@\VQrG@I=KTnHK?aG@Z^G\XO[UXCFndbKTtxGFFK)PTO\VUKT GYOZ
dgO[\XZ^G@UtFO0e\XO[L C0 O[S IFQrsKMtFOUVUgKqnOrBO o
.2ch1 (b
23>4 365|Tk'7 %
8 rsIldgO[\VPhKTnG tFKCFIFrt=KTtFOtFO~e\XO9L C0 O[S IFQrsK IKT GO3
o r]@C=KTn&K CFZuKQGTIFUVdgKTIldgO
P@O[OUpG rIldgO\PhKTnsGt=K3CFIFrt=KTtFOtFOQGTZqEF\VrsZ^OIldgGtFOG@Ixt=Kx:? GTUVdg\VOLNCFO
 ;.<"
= ?
x+
? >O[dXO\XZ^rsIxO3K e\VOL C0 OS IxQrK I=K LNC=KTnCxZ Q[G@\XEHG IFO[]@\XG K dXOZ^EfO[\gKhdXCF\gK tFO
>@@ ` a9r\X\gKhtFrKT\FKo KZqKTrG@\MLNC=KTIldgrt=KTtFOwtFO OIFO[\X]@rsKEHG@\YCFIFrt=KTtFO tFOwe\XOj
L C0 OS IFQ[rKx?
c&Xl{BUVGuKYtFrUXQCxUXUKh GqtFG^EF\VG@FnsO[ZuKMKhINdXO\VrsG@\[?k
>x?|{BZQG@\VEfGMIxO]@\VG^O[UVd=Ko K dXOZ^EfO[\gKhdXCF\gKtx?O @@@MM?xZ9LNC=KTnQ[G@ZqEx\XrsZ^OIldXG
tFOuGTIFt=Kx OnsO^rs\V\gKTtxrKT\FK o K ZuKTrG@\0E=KT\dgOqt=KOIxO\X]TrK EHG@\CFIFrt=KTtFOqtFOuQ[G@ZY
EF\XrZqO[IldgGMtFOG@IFt=K@yZ LNC=Khne\XO9L C0 O[S IFQrsKxFOnO&rs\X\XKTtFrsKT\=Ko KYZqKTrsG@\E=KT\VdXO&t=K
OIFO[\X]@rsKMEfG@\CxIFrst=KhtFO0tFO0e\XO[L C0 O[S IFQrsKly
>@>@?BADCFEHG@IFJ=K)LRCxO0K O\X\XKeG@UXUVOeG@\VZuKTtFKEHG@\\VGDQbJFKtFO\V\XOdgrstFKKKTn]@CFZqK&dXOZM
EfO[\gKhdXCF\gKZCFrdgG|KTndbKx? UVdgrZqOGdgO[ZqEHGBEFKT\gK|LRCxOK O[\X\gK|\XO[UVe\XrOKdDO5o _@@|Y?
Ac @&BDClUVdgO)QKTo nQCFnG^eGTr<eO[rdXGuG@\Vrs]@rI=KTnsZ^OIldXOEfGT6
\ EG@\Vt0OnPRrI? 8 dgO[ZqEHG
tFO\VOUVe\VrKTZ^OIldXGOIFQ[G@Ildg\XKTtFGMEHG@\0OnPRrsIueG@rHUXr]@IFr=QKhdXrPhKTZ^OIldgO|Z^OIFG@\tFG
LNCFOKTUqO[PRrstO[S IFQrsKTUv]@O[G@nGTo ]@rsQKTUYrsIFtFrQKPhKTZ E=KT\XK3K3rt=KTtFO t=K3 O\X\XKx? UdgG
]@O\VG@CCxZ]@\gKTIxtFOtFO[=KhdXOQrOIldo =QGx? 8 EF\XG@xnsOZqKeG@r\XOUVG@nPRrtFGQ[G@Z K
tFOUVQG@HO\dbKwtFOYOnOZ^OIldgG@U0\XKTtFrGlKhdgrP@G@UI=Kp O[\X\gKD?MO[IFO\V]@rKpnrsHO\gKht=KuOZ
tFOQKTrsZ^OIldXG@U\gKTtxrsGlKhdXrPTG@UKTCFZ^OIldgK^GMdgO[ZqEHGYtFO&\XO[UVe\XrsKTZ^OIldgGF?k
 

sr rr
>zD?|{BUXO&K)nsOrftFO&ARdXO[KTIR'G@ndg[ZuKTIxIuE=KT\XKQKTnQCFnsKT\5KtFOIFUVrst=KhtFOtFO0O[IFO\V]@rKtFK
\gKTtFrsKfQT Kh GMQG@o UVZqrQKMtFO0eCFIFtFG c z ( * ^)kj?

  <

 / % x--x-|/
/ F47% *

>_x? m CFKTnOo G)Q[G@ZqEx\XrsZ^OIldXGtxO|GTIFt=K&tFOBCxZ hGTo dgGTIqtFO|OIxO\X]TrK0rs]@CFKTn=K)zDh&O&y


>F?|UdgrZqOKuOIFO[\X]@rsKqdo EFrsQKqtFO)hGTo dgG@IxUtFOwcKlk|CFZOUdbKfQh KT GptFO\FKTo tFrGv c7k
CFZeGT\XIFGvtxOZqrQ\VGhG@Ixt=KTUc 1 (bx>)ZvkjceQkBtFGpUVG@nct=kBCFZEfO[t=KfQ GptxO
QO\KTS Z^rsQKKTLNCFOQ[rst=KMK) 2>@@)OYceOk5txG@UhGTo dXG@IFUQG@o UXZ^rsQ[G@UtFGMCxIFrPTO\XUVG
EF\XrZqG@\VtFrKhnc _^)kj?
>D?|{BZ}Io P@O[ntFOpnsCxvdo ExrsQGE=KT\gKCFZqKHGlKnsO[rdgCx\gKQGT\X\XO[UXEHG@IFtFO KQO[\XQK~txO
z62 > hGTo dXG@IFU,EfGT\5UVO]@CFIxtFGEHG@\5Q[OIldo ZqOdg\VG)LNC=KTtx\gKTtFGx?,ADOBO[UVdXOUdOS ZCFZ
QG@Z^EF\XrZqO[IldgG0tFOG@IFtFK&Z Oo txrsG0tFOB@T0IF Z lLNC=KTnO|o K0rs\V\gKTtFr'KTS IFQ[rKQ[G@\X\VOUXEHG@ID
tFOIldgOy
> x?QGT\X\XO[IldgOINCFZOiDEHO\XrZqO[IldgG0tFO5O[eOrdgGeGhdgGROnOo dg\VrsQG|tFO[Q\XO[UXQ[OKO[\XG0LNC=KTID
tFGG0EHGTdgO[IFQrsKTnDtxO\XOdbKT\VtFGOo KTCFZ^OIldgKTtFGE=Kh\gK>@z@|? m C=KTn,Oo KBPTOnsGRQrt=KTtFO
Z Ko iDrZuKtxG@UOnOo dg\VG@IFUby
> * ?|{BZ KTnP@GO o rsnCFZ^rsI=KTtxGQG@ZnCF Cxndg\XKPDrG@nsOdbKtFOzhl~IFZ ?nO[o dX\XG@IFU^UKh G
OZ^rdgrtFG@UO UX CFKTUqO[IFO\V]@rKhU^Q[rsI5Oo dgrQKTUMPhKT\XrsKTZ tFO[UXtFO EF\FGho iDrsZ^GtxO [O\XG3KhdDO o
>z (b? 2> x? 8 OiDEHO\VrsZ^OIldgG3OBo OIldKT GM\VO[eO[rdgGxDtFO[UVdgKP@OrsIFrQrKhIFtFGQG@Z
CFZuKnCFwrsIFQ[rstFO[INdXOwtFOh@IFZ 5O KTCFZ^OIldbKTIxtFG3Ke\XO[L C0 OS IFQ[rKKhdDOwo LNCFO K
eGTdgGRQG@\V\XO[INdXOQ[G@ZqO[QOK =CFr\+? >O[dXO\VZqrIFO)LNC=Khn&O)o OUVdgKqe\XO[L C0 OS IFQ[rKqrIFrsQ[rKTnO
G^Q[G@Z^EF\XrZqO[INdXGMtFO&G@IFt=KYQGT\X\XO[UXEHG@IFtFO[IldgOT?
>x? 8 Q[G@ZqEx\XrsZ^OIldXGtFOpG@IFt=KQ[G@\X\VOUVEfG@IxtFOIldgO KTGnrsZ^rKT\&E=KT\XKLRCxOpGDQ[G@\X\XKG
O[eOrdgG|eGTdgGROnO[o dg\VrsQ[G|IxG0KTnsCxZo IFrsGuO5o tFOzD? lh ? m C=KTnOo KeCFIQT Kh GtFO5dX\gKTFKTnsJFG
tFGuBnceOZO[&kOLNC=KTn KqO[IFO\V]@rK^QrIO[o dXrsQK^Z Ko ixrZuKMtFGTUOnO[o dX\XG@IFUBO'WVOdbKTtFGTU
tFGYnEHG@\nsCF0Cxndg\XKPDrG@nsOdbKtFO&Q[G@ZqEx\XrsZ^OIldXGMtFO&G@IFt=KMtFOY>@?T@ 0 y
> x? nsCFvtxOpCFZuKeGTINdXOudDO[o \XZ^rsQKce @@@k~Ovo =ndg\XKTt=KdbKhnLNCFOwKTEHOI=KhU
hGTo dgG@IxUI=KM\XO[]@rKT GtFGPRrsUo P@O[nKhdgrIF]@O[Z9CFZeGTdgGRQKo dgGRtFGFRQCWXKeCFI QT KT GYtFOdX\gK
=KTnsJxG Oo txOzDBO[? m C=KTIxtFG0KrINdXOIFUVrst=KhtFOt=KBnsCF,LNCFOQbJFO[]lK0KTGBeGhdgGRQKho dXGDtFG
O^o >&"Z , FCFZqKMQG@\V\XOIldXOtxOq> ! O&o G@FUVO\PTKht=K^IxG^Q[rs\VQCFrdgGYLNCFO&tFO[dXOQ[dgKqG@U
eGTdgGhOnO[o dg\VG@IFU[?UVdgrZqO&KYO[FQrO[S IFQrsKMLRC KTS IldgrsQK^txGYeGhdgGRQKho dXGDtFGx?

rP


 

6" "/ x-13-96 x- 


zTx?|{BZ hGTo dXG@I3txO >T O.Q[G@nsrtFOYQG@Z CFZ EF\FGTo dgGTI3OZ \VOEHG@CFUXGx? aKTnsQ[CFnsOqK
EfO[\Xt=KMtFO&O[IFO\V]@rKMZKo iDrsZqKLRCxOGMhGTo dXG@IwEfGRtFO&UXGhe\XO\[?
zD>@?
BKhrsG@ U QG@Z Q[G@ZqEx\XrsZ^OIldXG txO3G@IFtFK tFO >@>EFZ UKT G OUVE=KTnsJFKTtFG@U EfGT\
OnO[o dg\VG@IFUnrPR\XO[UKYCxZKTS IF]@CxnsGYtFO)zTx ` ?IFQ[G@Ildg\XO)KPhKT\XrsKfQT KT GMtxO?
z@zD ?
|O[nKTQ[rsG@IxOBK)tFrs\VODQT Kh G tFOtFOUPDrGtFGO[nOo dg\XGTIvtFO\VOQ[CFGMIFGOeOrdXGMaG@Z^ExdXG@I
QG@ZKTU,e\XO[L C0 O[S IFQrsKTU . ?O . tFG@U,hGTo dgG@IxUrsIxQrstxOIldgO[UOO[UXE=KhnsJ=KTtxGOG KhS IF]@CFnG
 tFO&OUVE=KTnsJFKTZqO[IldgGF?
zT_x?|{BZ.hGho dgG@IwtFO&\gKhrsG@U tFO) _ O0o OUVE=KTnJ=KTtFG^EfGT\CFZOnO[o dX\XG@IwnsrPR\XO0OZ
\XO[EfG@CxUXGF7UXO[IFtFGvtxOUVPRrsKTtFGutxO @T`? m C=KTnO)o K^O[IFO\V]@rKYQrI5O[o dXrsQK^tFO\XO[QCFGutFG
OnO[o dg\VG@IcO[ZO[0kXy
zhF?|{BZ EG@o UVrdX\XG@IcKTIldgr E=KT\do QCFnsKYtxGvOnO[o dg\VG@I7ktFOZ^G@Z^OIldgG  QG@nrstFOQG@Z CFZ
OnO[o dg\VG@I OZ \XO[EfG@CxUXGFHnsOPTKhIFtFGuGqE=KT\BKuKTIxrsLNCFrsnsKT\UXO0O[ZtxG@rsUhGTo dXG@IFUHQCWXKTU
tFrs\VODQh G@ OUtxOvEF\XGTE=KT]lKfQh KT GeG@\VZuKhZ CFZ KhS IF]@CFnG CFZqKQ[G@Z}K G@Cxdg\XKx? >Oj
ZqGTIFUVdX\XOLNCFO0K <B^YtFG@UQ[G@Z^EF\XrZqO[INdXG@UtxO0G@IFt=KtFGTUtFG@rU5hGTo dXG@IFUuOo r]@C=KTn
K& c>uQ[G@U kjlG@IFtFOB Oo GQ[G@Z^EF\XrZqO[INdXGtFOG@IFtFK&aG@ZqEDdgG@IYtFG&OnO[o dX\XG@I?
c&XlG^QKTo nQCFnG Oo UVOZ^OnJ=KTIldgOKTGYtFGYO[eO[rdXGuaGTZqExdXG@I?k


  <

 
>@+? OUVLNCFrsUXKTtFG@\VOUtFO[UXOWXKTZ OUVdXCFt=KT\KTUEF\XG@Ex\XrsO[t=KTtFO[UtFO^CFZqK E=Kh\Vdo QCFnsKpLRCxO
O)o EF\VGDtxCFrt=K^O[Z QG@nrsU[G@ OUEF\FGTo dgG@IREF\FGTo dgG@I QGTZ CFZuKYUXORQT KT GqtFOQbJFGDLNCFO)tFO^>
IR?nOU,tFOUVOIFJFKT\gKTZCFZKTnP@G)tFOBJxrstF\VG@]FOS IxrsGno LNCFrtFG&Qrno IxtF\XrQG0QGTZx@
ZtxOtFrKhS ZqOdg\XG^ODqZ tFOQG@Z^EF\XrZqO[IldgGF? 8 eOr ixO)tFOEF\FGTo dgGTIFUBdXOZCFZuK
rsIldgO[IFUXrt=KTtFOtFO&> ,EHG@\UVO]@CFIxtFGF?,ADOGKTE=KT\XKhdgG0EHGRtFOtFO[dXOQdbKT\,K&E=KT\Vdo Q[CFnK
\gKT\XK^Q[G@Z CFZqKYO=QrOS IFQ[rKYtFO^> v7LNC=KTIldgG^dgO[ZqEHG^PhKTrtxOZ^G@\gKT\E=Kh\gKYLRCxO
UXO&QG@nO[dXO^> O[P@O[IldgG@Ugy
zD?|{BZ eO[riDOQG@nrsZqKTtFGtxOEF\=GTo dXG@IFUOo OIlPRrKTtxGEFKT\gK0tFO[INdX\XGtFOCFZqKQRKTS ZqKT\gKtxO
fG@nJ=KTUQ[G@Z txOCxdDOo \XrG&no LNCFrtFGFhQCWXK0OUVEfO[UXUVCF\gK~Oo tFO|xZ ?#txOIFUVrst=KTtxO|txG
tFOCxdDOo \VrsGno LNCFrstxGwOo > l+z N] hZ^?{BZqKKTZ^G@UVdX\gKQ[G@Z> =]TCF\gKTUOo KTI=KhnsrsUXKTt=K
Odg\O[S UO[P@O[IldgG@UB\gKT\VG@UUKT GYO[IFQG@IldX\gKTtFGTU?cKlkaKTnQCFnO0KMUXORQT KT G^tFO&QbJFGRLRCxOtxO
EF\XGRtFCQh KT GYtFOUVUXOEx\XGRQOUVUXGF?
_x?2rsIldgO[\gKfQh KT GveG@\dgOdXOZ CxZQ[CF\VdXG KhnsQKhIFQOhKTEF\VGiDrZuKTtFKTZqO[IldgOu>eZ ?{BUVO
OUVdXO^KdgG E=KT\gKwOUdgrZuKT\&KwUXORQT KT G tFO^QbJFGDLNCFO^E=KT\XK KwrsIldXO\gKHQT KT GweG@\VdXOYOIldg\VO
tFG@rsUEF\=GTo dXG@IFUO[IFO\V] O[o dXrsQ[G@U c
w kj? aGTZqE=Kh\XOvUVC=K\XOUVEfGTUVdbKQ[G@Z@
Z?
F?BaG@IFUXrtFO\VOCxZ eOr ixO~tFOEF\FGTo dgG@IxU Q[G@Z Z^G@ZqO[IldgGtFOzT@ O[ hQUXOIxtFG
OUXEFKTnsJ=KhtFGwEfG@\0CxZ ICFo Q[nsOGwtFOYKhnsCFZ o IFrGF?qcKlk0aKhnsQCxnsOYKpUXORQT KT G tFOYQbJFGRLRCxO
E=KT\gKqGvOUVE=KTnsJFKTZqO[IldgGvO[nsO[dX\XG@ZqKT]@I5O[o dgrQGqOZKTS IF]@CFnG@UZqKTrG@\XO[UBtFGuLRCxOp> ` ?
c7k0ADOMGveO[riDOMtFOMEF\FGTo dgGTIFUOMo OIlPRrKTtxGwKhdg\XKPO[o UtxOMCFZuKueGTnsJ=KutxOYKTnsCFZ o IxrsG
tFO~> !Z}tFOwOUXEHOUVUXCF\XKxLNC=KTnKe\gKfQh KT G~tFG@UYEF\FGTo dgG@IxU^U[KT GOUXEFKTnsJ=KhtFG@UYOZ
KTS IF]@CFnG@UZqKTrsG@\VOUtxG^LNCFO^> ` y
D? m CFKTnOYo KurZqEHG@\dhKTS IFQ[rK^tFOUXO[\dgO[\&KvQRKTS ZqKT\gKqG@IFtFO3Oo \VOKTnrsKTtFGvGvO[UXE=KhnsJ=K
ZqO[INdXG&tFOBEFKT\Vdo QCxnKTU OPTKhQC=KTtFKly KT\gK&E=KT\do Q[CFnKhU 5lOUdgrZqOK&OUVEfO[UXUXCx\gK
tFGYKT\LNCFOdXO\VrKKZ^OUVZuK)UXODQh KT GMtFO0QbJFGRLNCFO0LNCFOGMO[UXE=KTnJ=KTZ^OIldgGEfG@\CFZuK
eG@nsJ=KtxO G@Cx\XG~tFO OUXEHOUVUXCF\XK3rs]TC=KTnK~xz !Z ? cetxOIFUVrst=KTtxO tFGG@CF\VG O o
> ( ?2 >h N] hZ^OK)tFO[IFUXrt=KTtFOBtFGMKT\YOo >@&z N] Zq&K EF\XO[UXU[KT GMKhdXZqG@UOo \VrsQK
O&dXOZ^EfO[\gKhdXCF\gKYKTZFrsO[INdXOT?k
x?|{BZqK~EFKT\Vd o QCxn
K :tFO>$ O Owo O[UXE=KTnJ=KTt=K~EHG@\YCFZICFo QnOG~tFO EF\gKdbKK
CFZ}KTS IF]@CxnsGYtFO T ` ?0cKlkaKTnsQ[CFnsO&GqE=KT\KhS ZqOdg\XGYtFOrsZ^E=KTQdgGF?c7kaKTnQCFnOK
tFrsUdhKTS IFQ[rKtFO&ZqKTrsGT\KTEF\VGiDrZuKfQh KT GF?
* ?BaKTnsQ[CFnsOKuOIFO[\X]@rsKuQrI5O[o dXrsQKutFOCFZqKuE=Kh\Vd o QCFns
K UXOMKutxrsUVdKTS IFQ[rKutFOZuKTrG@\
KTEF\XGiDrsZqKfQh KT GYKTGYICFo QnOGMtFOG@CF\VG O^o >MeZ9LNC=KTIFtFG^OUVE=KTnJ=KTt=K^"K @ ` ?

PDr


 

x?|{BZ eOr ixOtFOME=KT\do Q[CFnKhU tFO^- O[ Oo tFr\XO[QrsGTI=KTtFGvUVG@F\VOMCFZuK^eG@nsJ=KqtFO


G@CF\VG)tFO|OUVEfO[UXUVCF\gKr]@C=KTn=KY>6!Z ? e\XKfQT KT GtFO|E=KT\do Q[CFnKhU~O[UXE=KhnsJ=KTtFK)OZ
KTS IF]@CxnsG@UBZuKTrG@\XO[UtFGwLNCFOMCFZQO[\VdgG KTS Ix]@CFnsG Oo rs]@CFKTnK>R?vcKlk m C=KTn)O o
KUXORQT KT GYtFO0QbJxGDLNCFO0tFO0O[UXE=KhnsJ=KTZ^OIldXGtFGMEF\VGDQ[OUXUVGNy c=k m C=KTnBOo G)PTKhnsG@\5tFO
 y ce tFOIFUVrst=KhtFO&t=K^Ex\gKhdgK OYo > (gl 23>hN]hZ^?k
x?|{BZ:eOr iDOtFOE=Kh\Vd o QCFnsKTU QGTZO[IFO\V]@rKBQrsI5O[o dgrQKtxOF OE=KTUXUXK0Khdg\XKPO[o U
tFOCFZuKYeG@nsJFKY=IFKqtFO 3 OT? 8 ICFo Z^O\VGqtFO)E=KT\do Q[CFnKhU OUVE=KTnJ=KTt=KTUBOIldg\VO
_@ ` 6O T ` OO[INdX\X6O @ ` O)>h ` Oo Z^OtFrtFGF? m CFKTn7tFO[PTOUXO[\K&\gKhTKT GOIldg\VOBO[UVdXOU
ICFo Z^O\XGTUby
>x?|{BZeOr iDOtFOE=Kh\Vdo QCFnsKTU 5xQ[G@ZOIFO[\X]@rsKQrI5O[o dXrsQKMD_@ O OrINdXOIFUVrst=KhtFO
>hE=KT\Vdo Q[CFnKTU EHG@\UVO]@CFIxtFGF@rIFQrtFO5UVO]@CxIFtFG&KIFGT\XZqKTnNUXG@F\VOCFZqK|eGTnsJ=K|tFO
G@CF\VGtFOtF O[IFUXrt=KTtFO0> x_B] hQZ^lEHOUVG&KhdhGTS ZqrQG<> * @OOUXEHOUVUXCF\XK^> (b 2> 
QZ ?{BZ Q[G@IldbKTtFGT\tFO)E=KT\Vdo Q[CFnKTU tFO3KTo \XOK >@qQ[Z Oo QGTnsGRQKTtFGqK >qQZ
tFOutxrsUVdKTS IFQ[rKt=K eG@nsJ=KD?ADO Ouo G KhS IF]@CFnGOIldX\XOpGeO[riDOurIFQrtFOIldgOuOuCFZqK
nsrIFJ=KLNCFO)PhKTrtxGqQ[OIldg\VGvt=KMeG@nsJ=KYKTG^QO[Ildg\XGqtFG^QG@IldbKhtFG@\7CFUVOKYUXORQT KT GqtFO
QbJFGRLRCxOptFreO[\XOIxQrKhntFGO[UXE=KTnJ=KTZ^OIldgG
CxdXJFO\eG@\XtE=KT\XKG@xdXO\MGICFo Z^O\VG
tFOQ[G@IldbKT]TOIFU0EHG@\|JFG@\gKqE=KT\gK > ` O N ` ? 8 ICFo Z^O\XGqKhdG@S ZqrQGqtFG
G@CF\VG O o * D?

  <

PRrsr

 
>@?|BG Z^GDtxOnsGtFOGTJF\vE=KT\XK3GKho dXG@ZqGtFOJFrtF\XGT]=OS IFrGFG O[nO[o dX\XG@IOUVd=K o OZ
QG@IFUdbKTIldXOqZ^GPDrZqO[IldgGF?YaGTZqGwEHGDtFOMdgKTnOnO[o dX\XG@IdgO[\&CFZuKpLNC=KTIldXrst=KTtxO^txO
OIFO[\X]@rsKYIxO]lKhdXrPhKly
zD?|iDEFnrsLNCFO0EHG@\XLNCFO0GMO[UXEHOQdg\XGYtFGMJxrstF\VG@]FOS IxrsGdXOZ9dgKTIldbKTUnrsIFJFKTUROZHG@\XKG
Kho dgG@Z^GMtFO&JFrtF\XG@]FOS IFrGMEfG@UVUXC=K^KTEHOI=KhU|CxZOnO[o dg\VG@I?
_x ?
|O[nKTQ[rsG@IFOKhU tFreO\VOIldgO[U UROo \XrOU tFGBO[UXEHOQdg\XGtFGBJxrstF\VG@]FOS IxrsGQG@Z KhU EHG@UVUo PTOrU
dg\gKhIFUXrQT G@ O[UutFGOnOo dg\VG@ItFO[Ildg\XG3tFGKho dXG@Z^G cKfQ KCFZ tFOUVOIFJFG3OUXLNCFO[ZuKdgr
KTIFtxG)O[UVdbKhUdX\gKTIxUXrVQh G@ OUgk?iDEFnrsLNCFOOIldKh G)EHG@\XLNCFOtFOP@O[ZqG@UdXO\,K0QG@IFtxrVQT Kh G
 I=KYOLNC=KHQT KT G^tFOKTnZqO[\
RtFHO\X]
rdgh?
F?|{BZ2EF\FGTo dgGTI^OCFZ OnOo dg\VG@INKTZHG@UrIFrsQ[rKTnZqO[INdXOO[Z2\XO[EfG@CxUXGFNUXO|QGTZFrsIFKTZ
E=KT\gKeG@\XZqKT\<CFZKho dXG@ZqGBtFOJxrstF\VG@]FOS IxrsG|IFGO[UVdbKhtFGeCFIFtFKTZqO[IldbKTn?{|Z CFo IxrsQG
hGTo dgG@I O&o OZ^rdXrstFGIFOUdgOEF\XGRQO[UXUXGx? m C=KhnOo GYUVOCQ[G@Z^EF\XrZqO[INdXGMtFO&G@IFt=K@y
D?|IxQG@Ildg\VOvGQ[G@Z^EF\XrZqO[INdXG txOuG@IFtFK t=KnrsIFJFK O[UXEHOQ[dX\gKTn,LNCFOvQ[G@\X\VOUXEHG@IFtxO
KwCxZuKvdg\XKTIFUVrVQT Kh GpIFG JxrstF\VG@]FOS IxrsGvtFG OUdbKTtxG pE=KT\XK _D?YZ LRCxO
E=KT\VdXO&tFGYOUXEHOQdg\VGuUXO&O[IFQG@IldX\gKYOUVdgK^nrsIFJFKly
x? m CFKTIldbKOIFO[\X]@rsKuOo IFOQ[OUVU=KTo \VrKE=KT\XKrG@IFrKT\fCFZ Kho dXG@Z^GtFOJFrtF\XG@]FOS IFrGLNC=KTIFtFG
OnsO0O[UVd=K^o IFG^OUdbKTtxG ly
* ?|BGZ^GDtxOnsG)tFO5G@JF\E=Kh\gKGKo dgG@Z^G)txOJFrstx\XG@]FO[S IFrsGxDLNC=KTn|Oo KZqKTrG@\P@OnGDQ[r
t=KTtFO&LNCFO&CFZO[nO[o dX\XG@I EHGDtFOdXO\gyLNC=KTn<KMZqO[IFG@\PTOnsGRQrt=KTtFOy
x?BaG@ZqEFKT\XO^K e\VOL C0 OS IxQrKwG@\VFrdgKTntFOqCFZ OnO[o dg\VG@IIFGO[UVdbKhtFG ._ QG@Z KTU
e\XO9L C0 O[S IFQrsKTUEfGTUXUo P@O[rsUE=KT\XK^O[nsO0rs\V\gKTtxrKT\[?
x?|{BUXOuGZqGRtFOnG txOpG@JF\E=KT\gK QKTnQCFnsKT\)G dbKTZqKTIFJFG tFGKho dXG@ZqG UXOpK eG@\hQ K
]@\gKPRrdgKTQrG@I=KTn@eG@UVUXO5\XOUVEfGTIFU=Kho PTOnFEHG@\ ZuKhINdXO\ GO[nO[o dX\XG@I)OZG@o \VFrdgK|O[Z dXG@\XIxG
tFGEF\=Gho dgG@I$? >O[dXO\XZ^rsIxOudbKTZOo ZKOIFO[\X]@rsKtFGOUdbKTtFGeCFIxt=KTZ^OIldbKTnOwK
P@OnGDQ[rst=KhtFO0tFG^OnOo dg\VG@IwIFOUdgOOUVdgKTtFGF?
>x?BaG@IFUXrtFO\VOvGZ^GRtFOnG tFOvG@JF\KTEFnsrQKTtxGKTGtOS CxdXO\VG@ICFZ OUdbKTtxGnsr]lKTtFG
tFOYCFZ EF\FGTo dgGTIOYCFZIOS CDdg\XGTI?YUVdgrZqOYKprINdXOIFUVrst=KhtFOMt=KveG@\hQ KpOZ Q[O\XQK
tFOw>uP@O[OUKveG@\hQ KwO[nsOdg\XGTZuKT]TIO[o dXrsQKDrsUdgG OTo 1 (>MQ[G@ZqEFKT\gKTtFKvQG@Z
~ >D>_ * ?cKlkUVdXrsZ^OKP@OnGDQ[rst=KhtFOtFG&EF\FGTo dgG@IYOtFG&IO[S Cxdg\VG@I?ce7k m C=KTn5O o
G V\XKTrsGtFO5G@JF \
)INCFQnOKT\gy3cQk5UVdXrsZ^OKOIFO[\X]@rsK)tFOBnsr]lKfQT Kh GtxGtO[S CxdgO[\XG@I?