Leitura atual: Introducao a Fenomenologia - Robert Sokolowski