Você está na página 1de 7

ANALISIS SOALAN PENGGAL 1

BAHAGIAN A

SISTEM BUMI
STPM 2013
ESEI
1

TERANGKAN MAKSUD SISTEM

HURAIKAN KOMPONEN PERSEKITARAN FIZIKAL BUMI SEBAGAI SATU SISTEM


[ 10]

[ 3]

3
BINCANGKAN KEPENTINGAN KOMPONEN SISTEM BUMI TERHADAP AKTIVITI
MANUSIA
[12]

STPM 2014
1

LUKIS DAN LABELKAN KEDUDUKAN BUMI SEMASA EKUINOKS DAN SOLSTIS


[7]

JELASKAN KESAN KEJADIAN SOL STIS TERHADAP UNSUR CUACA DAN IKLIM DI
SESUATU KAWASAN
[10]

HURAIKAN BAGAIMANA KEJADIAN EMPAT MUSIM MEMPENGARUHI AKTIVITI


MANUSIA DI SESUATU KAWASAN
[ 8]

STPM 2015
1

MENGAPAKAH BERLAKU PERBEZAAN PENERIMAAN BAHANGAN SURIA DI


PERMUKAAN BUMI
[12]

JELASKAN PERUBAHAN TERHADAP PROSES FIZIKAL DI PERMUKAAN BUMI AKIBAT


PENINGKATAN SUHU DUNIA
[13]

SISTEM GEOMORFOLOGI
STPM 2013
1

TERANGKAN MAKSUD KESOTAN TANIH

[4]

HURAIKAN TIGA FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESOTAN TANIH BERLAKU

BINCANGKAN KESAN KESOTAN TANIH TERHADAP PERSEKITARAN MANUSIA


[12]

[9]

STPM 2014
(a)
i

BERDASARKAN PETA TOPOGRAFI DI ATAS, DENGAN MENGGUNAKAN SKALA


TEGAK 1 : 20 000, LUKIS KERATAN RENTAS DARI TITIK C KE TITIK D PADA KERTAS
GRAF YANG DIBEKALKAN [10]

ii

SEKIRANYA LEBUH RAYA DI BINA DARI TITIK A KE TITIK D, KEMUKAKAN LANGKAH


KESTRUKTURAN YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK PEMBINAAN LEBUH RAYA
TERSEBUT [5]
ATAU

(b)
I

SEJAUHMANAKAH FAKTOR HUJAN MEMPENGARUHI KEJADIAN TANAH RUNTUH DI


MALAYSIA
[15]

II

HURAIKAN LANGKAH LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL BAGI MENGATASI MASALAH


TANAH RUNTUH YANG BERLAKU DI Malaysia
[10]

STPM 2015
a)
I)

BINCANGKAN BUKTI YANG DAPAT MENYOKONG TEORI HANYUTAN BENUA


[13]

II)
JELASKAN PROSES PEMBENTUKAN MUKA BUMI YANG TERHASIL AKIBAT
PERGERAKAN PLAT TEKTONIK
[12]
ATAU

b) I
HURAIKAN FAKTOR FIZIKAL YANG MEMPENGARUHI PEMENDAPAN DI
PINGGIR PANTAI
[12]
II
NILAIKAN EKEPENTINGAN BENTUK MUKA BUMI PEMENDAPAN TEERHADAP
AKTIVITI MANUSIA DI PINGGIR PANTAI
[13]

SOALAN STRUKTUR
STPM 2013
BAHAGIAN A
1
2
3
4

TERANGKAN KONSEP APHELION DAN SOLSTIS


[4]
JELASKAN DUA CARA TENAGA SURIA DIPINDAHKAN DARI MATAHARI KE BUMI
[4]
JELASKAN KAEDAH TENAGA SURIA DAN TENAGA GEOTERMA DIJANAKAN
[4]
TERANGKAN PERANAN TENAGA SURIA DAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
[3]

BAHAGIAN B
1

DENGAN MERUJUK KEPADA NEGARA Malaysia, TERANGKAN MAKSUD BANDAR


[3]

JELASKAN DUA KESAN POSITIF SALING KEBERGANTUNGAN DESA BANDAR


[4]

PROSES PEMBANDARAN YANG PESAT TURUT MENIMBULKAN KESAN NEGATIF


KEPADA PERSEKITARAN FIZIKAL, KHUSUNYA FENOMENA PULAU HABA.. JELASKAN
PERNYATAAN IN
[4]

STPM 2014

BAHAGIAN A
1

HURAIKAN DUA PUNCA TENAGA ENDOGENIK


[4]

NYATAKAN TIGA PROSES YANG BERPUNCA DARIPADA TENAGA ENDOGENIK


[3]

HURAIKAN DUA PROSES DALAM SISTEM GEOMORFOLOGI


[4]

JELASKAN BAGAIMANA AKTIVITI YANG BERIKUT, MENGANGGU KESEIMBANGAN


SISTEM
GEOMORFOLOGI
[4]
(I)

PERTANIAN TIDAK MENGIKUT KONTUR

( II)

PANCUTAN AIR DALAM KEGIATAN PERLOMBONGAN

BAHAGIAN B
1

BERIKAN TIGA FAKTOR PERTUMBUHAN PENDUDUK

[3]

BAGAIMANAKAH KEMAJUAN TEKNOLOGI PERUBATAN DAN KESIHATAN MODEN


MEMPENGARUHI KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK
[6]

HURAIKAN TIGA KESAN NEGATIF AKIBAT PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT


DI SESEBUAH NEGARA
[6]

STPM 2015
BAHAGIAN A
1

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SISTEM


[3]

JELASKAN PERBEZAAN ANTARA SISTEM TERTUTUP DENGAN SISTEM TERBUKA


[4]

JELASKAN BAGAIMANA TENAGA SURIA MEMPENGARUHI PROSES LULUHAWA KIMIA


[4]

BAGAIMANAKAH TABURAN TENAGA SURIA YANG BEBEZA MEMPENGARUHI


AKTIVITI
PELANCONGAN

[4]

BAHAGIAN B
1

NYATAKAN TIGA INDIKATOR / PETUNJUK YANG MENGAMBARKAN SESEBUAH DESA


TELAH MENGALAMI TRANSFORMASI
[3]

JELASKAN TIGA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN SESEBUAH DESA


KEPADA BANDAR
[6]

JELASKAN TIGA BUKTI YANG MENUNJUKKAN WUJUDNYA SALING HUBUNGAN


ANTARA KAWASAN DESA DAN KAWASAN BANDAR
[6]

SOALAN ESEI
BAHAGIAN B
PENDUDUK
STPM 2013
1

a)

TERANGKAN MAKSUD MODAL INSAN BERKUALITI

[3]

B)

HURAIKAN IMPAK POSITIF PEMBANGUNAN SESUATU KAWASAN TERHADAP


PERSEKITARAN MANUSIA
[10]

C)

TERANGKAN BAGAIMANA PENDUDUK BERTINDAK SEBAGAI AGEN


PERUBAHAN ALAM SEKITAR FIZIKAL DI SESUATU KAWASAN
[12]

STPM 2014
1

a)
MENGAPAKAH NEGARA Malaysia MENJADI DESTINASI MIGRAM
ANTARABANGSA PADA ASA KINI
[12]
b)
NILAIKAN KESAN KEMASUKAN MIGRAN ANTARABANGSA TERHADAP
SOSIOEKONOMI Malaysia
[13]

STPM 2015
1

a)
BINCANGKAN KESAN KEMEROSOTAN DAYA TAMPUNG SUMBER ALAM
TERHADAP ALAM SEKITAR MANUSIA DI SESEBUAH KAWASAN
[13]
b)
BAGAIMANAKAH KESEIMBANGAN ANTARA DAYA TAMPUNG SUMBER ALAM
DENGAN ARAS PENDUDUK BOLEH DICAPAI
[12]

TRANSFORMASI DESA
STPM 2013
1

TERANGKAN MAKSUD KETAKSEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA KAWASA


[3]

HURAIKAN PETUNJUK KETAKSEIMBANGAN PEMBANGUNAN YANG BERLAKU DI


Malaysia
[10]

BINCANGKAN DASAR DAN STRATEGI YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH


KERAJAAN Malaysia BAGI MENGURANGKAN KETAKSEIMBANGAN PEMBANGUNAN
[12]

STPM 2014
1

BERDASARKAN SEBUAH BANDAR KECIL YANG ANDA KAJI, BAGAIMANAKAH


BANDAR TERSEBUT BERFUNGSI DALAM MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN
SOSIOEKONOMI KAWASAN DESA DAN KAWASAN SEKITARNYA
[13]

JELASKAN KESAN NEGATIF PROSES PEMBANGUNAN DESA TERHADAP ALAM


SEKITAR FIZIKAL
[12]

STPM 2015
1

BINCANGKAN ISU PERUMAHAN DI KAWASAN BANDAR BESAR DI Malaysia


[13]

BAGAIMANAKAH PROSES PEMBANDARAN MEMBERIKANKESAN KEPADA ALAM


SEKITAR FIZIKAL
[12]