Você está na página 1de 1

Lampiran : Keputusan Kepala

SDN 1 Nalumsari
PEMBAGIAN TUGAS-TUGAS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN 2016/2017

N
O
1

2

3

4

5

NAMA
Paimin, S.Pd.SD
1966112819980310
03
Siti Rochani
1956101519770120
04
Sri Mulyani, S.Pd
1978020720040120
01
Sumarno, S.Pd
1968080720080710
10
Sri Wahyuningsih,
S.Pd
1986031420140620
02

GOL
RUAN
G

PANG
KAT

JABA
T AN

JENIS
GUR
U

MENGAJA
R KELAS

JML
JAM

III / c

PENGATU
R

Kepal
a SD

Guru
PKn

IV, V, VI

6

IV / a

PEMBINA

Guru

Guru
Kelas

V

24

III / b

PENGATU
R

Guru

Guru
Penja
s

I s/d VI

24

II / c

PENGATU
R

Guru

Guru
Kelas

VI

24

III / a

PENGATU
R

Guru

Guru
Kelas

IV

24

II, II, IV

9

I, V, VI

9

I

24

II

24

III

24

6

Ani Khalimah, S.Pd.I

IV / a

PEMBINA

Guru

7

Ani Mulyani, S.Pd.I

III / a

PENGATU
R

Guru

8

Erni Zuliana, S.Pd

GTT

9

Noor Aisyah, S.Pd

GTT

10

Catur Zita
W.S.Pd.SD

GTTT

11

Nur Aisyah, S.Pd

Perpu
st

12

Fuad

Guru
Mapel
Guru
Mapel
Guru
Kelas
Guru
Kelas
Guru
Kelas

KET

6
Hari
6
Hari

PTT

Nalumsari, 18 Juli 2016
Kepala
SD Negeri 1 Nalumsari

PAIMIN, S.Pd.SD
NIP. 19661128 199803 1 003