Você está na página 1de 22

CUPRINS

Cap 1. Conceptului de asigurare a locuinţei......…………. ……………...3

Cap 2 Asigurarea obligatorile de locuinţă……………...…..…………….9

Cap 3. Evoluţia asigurărilor de locuinţe pe piaţa din

România……………..........................................................................…….17

Concluzii

Bibliografie...................................................................................................

CAP1. Conceptul de asigurare a locuinţei


Asigurarea locuinţelor este un termen relativ nou, având în vedere că, nu cu mult
timp în urmă, prima de asigurare lua forma unui “impozit” către fostul ADAS.

De ce să ne asigurăm locuinţa?

Această asigurare se poate încheia atât de către persoane fizice, cât şi persoane
juridice care doresc protecţie prin asigurare şi care au un interes asigurabil.
Asigurarea locuinţei şi/sau bunurilor conţinute în aceasta este, poate, cea mai
importantă asigurare non-viaţă pe care o puteţi încheia.
Fenomenele naturale, calamităţile, incendiul, explozia pot să distrugă agoniseala
de o viaţă. Dacă pentru prevenirea incendiului sau exploziei există astăzi soluţii tehnice
din ce în ce mai perfecţionate, inundaţiile sau cutremurele sunt practic imposibil de
prevenit sau de evitat.
Aceleaşi evenimente care pun în pericol clădirea locuinţei pot afecta şi bunurile
(mobilier, aparatura electrocasnică, aparatură electronică, îmbracăminte, unelte
gospodăreşti, alimente, etc.).
Un alt pericol, din păcate permanent, îl reprezintă furtul prin efracţie sau prin acte
de tâlhărie care, de asemenea, pune în pericol bunurile de valoare, putând duce şi la
distrugeri în locuinţă.
Acţiunile răuvoitoare ale unor persoane (acte de terorism / vandalism) pot
produce şi ele distrugeri ale bunurilor sau clădirii.
Toate aceste evenimente sunt tot atâtea argumente care susţin necesitatea unei
asigurări a locuinţei şi a bunurilor conţinute în aceasta. Asigurarea locuinţei (a clădirii)
este obligatorie atunci când este solicitat un credit bancar şi garanţia acestuia către bancă
o constituie locuinţa.
Asigurarea locuinţei şi a bunurilor conţinute în aceasta se poate încheia oricând în
cursul anului. Încheierea acestui tip de asigurare este cea mai ieftină modalitate de
protejare a clădirii şi bunurilor personale, mai ieftină decat achiziţionarea unui sistem
perfecţionat de alarmă sau chiar decât întreţinerea anuală a unui câine de pază.
In Romania, ponderea locuintelor asigurate reprezinta 10%, respectiv 800 de mii
din numarul total de locuinte proprietate detinute pe teritoriul tarii noastre. Putem spune
deci ca procentul este relativ scazut, raportat la importanta pe care o au asigurarile de
locuinte in cadrul general al asigurarilor.

Caracteristici ale asigurărilor locuinţelor


Ce se poate asigura

• clădiri şi alte construcţii: clădiri şi construcţii speciale (cu excepţia terenului)


precum şi elemente fixe şi detaşabile de fundaţie sau împământare, instalaţii fixe
hidraulice, igienico-sanitare, de încălzire, lifturi, instalaţii fixe de iluminat,
instalaţii de aer conditionat, toate aferente clădirilor;
• bunuri casnice: mobilier, aparatură electrocasnică şi electronică, lenjerie,
încălţăminte, îmbrăcăminte, covoare, perdele, efecte personale, etc. cu excepţia
banilor, pietrelor preţioase, bijuteriilor, mărcilor poştale, tablourilor, sculpturilor,
colecţiilor sau altor obiecte cu valoare artistică, stiinţifica sau istorică.

Riscurile pentru care se acordă despăgubiri


• incendiu;
• trăsnet;
• explozie (de gaze sau aburi);
• căderea pe clădire a aparatelor de zbor sau părti ale acestora şi obiecte
transportate de acestea;
• cutremur de pământ;
• inundaţie;
• furtună;
• grindină;
• ploaie torenţială;
• prăbuşiri sau alunecări de teren;
• greutatea stratului de zăpadă;
• avarii accidentale ale instalaţiilor de apă, canal, sau încălzire;
• inundarea apartamentelor cu apă provenită de la vecini;
• pagube produse datorită acţiunii răuvoitoare a unor persoane (terorism,
vandalism);
• furt prin efracţie al bunurilor.

Excluderi generale:
Nu sunt cuprinse în asigurare şi deci nu se despăgubesc pagubele produse de sau
provenind din:
• declarare de război, proclamare a stării excepţionale;
• confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere
sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei
autorităţi publice;
• explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive;
• poluare sau contaminare din orice cauză;
• uzură, fermentaţie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozătoare, păsări
şi alţi dăunători, coroziune, precum şi cele produse de afumare, pătare sau
pârlire dintr-o sursă normală de căldură;
• reparaţiile, recondiţionările sau restaurările nereuşite

Extinderi ale poliţei de asigurare a locuinţei

• Asigurarea de răspundere civilă legală a membrilor familiei


Se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească
pentru prejudiciul adus unor terţe persoane ca urmare a unui eveniment asigurat:
 vătămări corporale (invaliditate sau deces);
 avarieri sau distrugeri ale unor bunuri aparţinând acestora.
• Despăgubirile sunt în limita sumei asigurate pentru care optează asiguratul.
• Asigurarea de accidente a membrilor familiei
Se acordă despăgubiri asiguratului şi membrilor familiei sale nominalizaţi în
poliţa pentru accidentele suferite care se produc independent de voinţa acestora
(accidente care au drept urmări diferite grade de invaliditate sau decesul).
Despăgubirile sunt în limita sumei asigurate pentru care optează asiguratul la
încheierea poliţei.

La ce valoare se asigură locuinţele?

Clădirile se asigură fie la valoarea de nou, fie la valoarea ramasă. Prin valoarea
de nou, se înţelege costul construirii respectivei clădiri, rezultat din devize, expertize,
facturi, contracte sau alte documente de procurare, sau valoarea de piaţă, reprezentând
preţul de pe piaţa locală, care se poate obţine de către proprietar pentru respectiva clădire,
în urma unei tranzacţii imobiliare.
În cazul în care aceste devize şi expertize nu sunt disponibile pentru stabilirea
valorii noi, aceasta se va determina în baza unor tabele de evaluare, conform
metodologiei asiguratorilor.
Sumele asigurate pot fi stabilite în lei sau valuta, iar pentru atenuarea
fenomenului inflaţionist, la cererea asiguratului, sumele asigurate se vor ajusta periodic,
lunar sau trimestrial dupa caz, în funcţie de rata inflaţiei de la sfârşitul perioadei stabilite
pentru ajustare.
În baza acestei poliţe se pot asigura orice fel de clădiri cu destinaţie de locuinţă
(apartament, casă, vilă, sau chiar şi casă de vacanţă), anexele acestora şi bunurile din
această clădire.

Perioada pe care se face asigurarea locuinţei

Perioada încheierii unei astfel de poliţe diferă de la o companie la alta. De obicei


poliţele de asigurare se încheie pe ani de asigurare, dar la cererea clienţilor acestea pot fi
încheiate şi pe perioade mai scurte, subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea că orice
luna începuta se consideră lună intreagă.
Cea mai bună alegere este încheierea unei poliţe complete, care să cuprindă toate
riscurile, pentru a putea beneficia 100% de avantajele ei. În funcţie de posibilităţile
financiare ale fiecăruia se poate renunţa la acoperirea anumitor riscuri. În acest caz poliţa
devine mai ieftină.
În perioada asigurată, asiguratorul este răspunzător pentru acoperirea daunelor
conform clauzelor prevăzute in poliţă.
Acest program este accesibil, flexibil, încât oricine să poată să-şi permită o astfel
de poliţă pentru locuinţa sa.

Poliţa de asigurare complexă a gospodăriei1


Dintre toate poliţele de asigurare personale, poliţa de asigurare complexă a
gospodăriei (numită şi asigurare familială complexă) reprezintă instrumentul cel mai
flexibil şi cei mai util atât pentru asigurarea bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin
indivizii şi familiile acestora, cât şi pentru asigurarea împotriva anumitor daune în care
răspunderea lor civilă poate fi implicată. Poliţele de asigurare a gospodăriilor oferă o
acoperire largă, uşor de modificat şi flexibilă, putând fi ajustată în scopul satisfacerii
1
Dan Anghel Constantinescu, Tratat de Asigurări, Ed Economica, Buc 2004
nevoilor specifice ale deţinătorilor de poliţe. Pentru toate acestea, poliţa de asigurare
complexă a gospodăriei este relativ puţin costisitoare.
Pentru a înţelege cât de cuprinzătoare poate fi această poliţă de asigurare, este
necesară studierea anumitor aspecte ale contractului. în acest scop, vom încerca în
continuare să abordăm câteva prevederi standard ale poliţei de asigurare complexă a
gospodăriei.
Această poliţă de asigurare este o poliţă-pachet, care include acoperirea pentru
locuinţă, pentru conţinutul acesteia şi pentru răspunderea civilă a persoanelor care locuiesc
în casa respectivă. Ea oferă cea mai potrivită acoperire prin asigurare pentru cele mai multe
persoane, respectiv familii, incluzând numeroase prevederi legate de acoperire, ce pot fi
modificate în funcţie de nevoile specifice ale deţinătorilor de poliţe.
Deşi nu toţi oamenii sunt la fel, majoritatea acestora au nevoie de o protecţie
similară pentru bunurile pe care le deţin şi pentru prejudiciile pe care le-ar putea produce
terţilor şi care ar antrena răspunderea lor civilă. Dacă nu s-ar fi constituit o „acoperire-
paciset" care să-i ajute să-şi aleagă asigurarea de care au nevoie, indivizii şi familiile lor ar
fi trebuit să consume un timp considerabil pentru a identifica riscurile la care sunt expuşi
şi pentru a alege din varietatea de poliţe de asigurare pe cele care acoperă riscurile
respective.
Astfel, în loc să cumpere mai multe poliţe separate, un individ sau o familie poate
să aleagă o poilţă-pachet care să corespundă propriilor nevoi de asigurare. Datorită
complexităţii sale, este posibil ca o poliţă-pachet să acopere anumite riscuri la care unii
deţinători de poliţe nu vor fi niciodată expuşi. Spre exemplu, un cuplu de pensionari care
achiziţionează o poliţă de asigurare complexă a gospodăriei va avea. o acoperire în sumă
redusă şi pentru bunuri folosite în scopuri comerciale. Totuşi, acel cuplu nu va suferi
probabil nici o astfel de daună. Chiar dacă nu au nevoie de această acoperire, prin
achiziţionarea poliţei-pachet, ei economisesc o sumă însemnată de bani faţă de situaţia în
care ar fi cumpărat poliţe de asigurare separate.
Evoluţia poliţei de asigurare complexă a gospodăriei. înainte de anul 1950,
trebuia ca proprietarii locuinţelor particulare să cumpere poliţe separate pentru a-şi
satisface numeroasele lor nevoi de asigurare. O persoană obişnuită, de exemplu, ar fi putut
fi nevoită să cumpere o asigurare contra incendiului (de multe ori poliţe separate de
incendiu pentru locuinţă, alte construcţii şi bunurile aflate în locuinţe), o asigurare
împotriva flirtului şi o asigurare de răspundere civilă. Persoana respectivă ar fi putut să-şi
încheie asigurări separate şi pentru tipuri de bunuri speciale, ca bijuteriile sau blănurile.
Forma actuală a poliţei de asigurare complexă a gospodăriei.
Acest tip de poliţă este destinată proprietarului, respectiv locatarului unui imobil
de una-două familii, având ca destinaţie principală locuitul. Unii asigurători acceptă chiar
şi locuinţe pentru trei-patru familii în această formă de asigurare. Fiecare familie are
dreptul la maximum două persoane în întreţinere sau chiriaşi. Este exclusă cuprinderea în
asigurare a proprietarilor de case care nu locuiesc în acestea.

CAP2. Asigurarea obligatorie de locuinţă

Ce este asigurarea de locuinţă obligatorie?


Este o asigurare imobiliară standard, de bază, împotriva dezastrelor naturale.Poliţa
de asigurare acoperă pagubele provocate de unul dintre următoarele trei evenimente:
inundaţii, alunecări de teren şi cutremure.
Poliţele de asigurare vor fi emise de o societate de asigurare nou înfiinţată numită
Pool-ul Asiguratorilor Împotriva Dezastrelor (prescurtat PAID). Aceasta este o societate
pe acţiuni şi are drept acţionare 13 companii de asigurare private:
- ASTRA Asigurări
- CLAL România
- GROUPAMA
- ABC Asigurări
- ARDAF
- CARPATICA Asigurări
- CERTASIG
- CITY Insurance
- CREDIT Europe Asigurări
- EUROINS
- GENERALI
- GRAWE
- UNIQA
Doar firmele care intră în acţionariatul PAID au dreptul de a comercializa poliţele
pentru asigurarea obligatorie de locuinţă. Asigurările obligatorii sunt standard. În funcţie
de materialele din care sunt construite, imobilele sunt împărţite în doua tipuri: imobile de
tip A şi imobile de tip B.
Imobilele de tip A sunt construcţii cu structura de rezistenţă din beton armat,
metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.
Imobilele de tip B sunt construcţii cu pereţi exteriori din caramidă nearsă sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.
Nu se poate alege un tip de asigurare sau altul. În funcţie de tipul locuinţei este
obligatorie încheierea poliţei de asigurare aferentă. Persoanele care sunt proprietarele mai
multor imobile trebuie să încheie câte o poliţă de asigurare pentru fiecare imobil în parte.
Indiferent de valoarea imobilului, suma asigurată este de 20.000 EURO pentru
imobilele de tip A, şi respectiv 10.000 EURO pentru cele de tip B.
În completare se recomandă o asigurare de locuinţă facultativă pentru ca întreaga
valoare a imobilului sa fie acoperită.

Rolul şi necesitatea asigurării de locuinţă impotriva dezastrelor naturale

Calamităţile naturale precum inundaţiile, alunecările de teren sau cutremurele pun


în pericol agoniseala de o viaţă a multor oameni. Acestea pot distruge complet o locuinţă,
un sat sau o regiune a ţării.
În cazul producerii unui dezastru natural, statul nu dispune de fondurile necesare
pentru refacerea în totalitate a bunurilor distruse. Această reformă este o măsură socială
care are rolul de a oferi o protecţie minimă proprietarilor de locuinţe din mediul rural şi
urban.
Datorită anomaliilor climatice şi pagubelor provocate de inundaţii, alunecări de
teren şi cutremure naturale care au avut loc în ultimul timp este de la sine înţeleasă
necesitatea unei asigurări împotriva dezastrelor naturale.
Producerea unui seism, precum cel din anul 1977, ar genera pagube estimate la
peste 14 miliarde EURO.
Asigurarea locuinţei împotriva dezastrelor naturale devine obligatorie pentru cele
peste 8 milioane de imobile din România (prin legea 260/2008).
Persoane scutite: persoanele care beneficiază de ajutor social vor fi scutite de
plata primei de asigurare şi primăria de care aparţin va suporta costul asigurării.
Această asigurare va fi obligatorie, iar cine nu îşi asigură locuinţa împotriva
dezastrelor naturale va fi sancţionat cu o amendă cuprinsă între 100 şi 500 RON.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a emis Normele privind forma și
clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, acestea fiind publicate în Monitorul
Oficial, Partea I, nr.320/14.05.2009.
Normele preiau mare parte din propunerile formulate de societățile de asigurare
și reglementează aspecte privind: forma și conținutul poliței de asigurare împotriva
dezastrelor naturale (PAD), suma asigurată, plata primei de asigurare, perioada de
valabilitate a PAD, riscurile cuprinse în asigurare, riscurile excluse, obligaţiile
proprietarului unei construcţii cu destinaţie de locuinţă, ș.a.
Reamintim faptul că, în conformitate cu Legea nr.260/2008, contractul de
asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în formă scrisă între Pool-ul de Asigurare
Impotriva Dezastrelor (PAID) și proprietarul locuinței, ceea ce înseamnă că normele mai
sus-menționate vor putea produce efecte doar după constituirea PAID.
Potrivit normelor, contractul de asigurare obligatorie a locuinței se încheie pe an
calendaristic, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie. În cazul schimbării
proprietarului locuinţei, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilităţii PAD
încheiate pentru acea locuinţă. Astfel, persoana care înstrăinează o locuinţă asigurată este
obligată să înmâneze PAD persoanei care devine proprietară a acesteia, iar noul
proprietar are obligaţia de a înştiinţa în scris despre acest fapt asigurătorul care a eliberat
PAD pentru locuinţă.
O persoană care deține o asigurare facultativă a locuinței pentru riscurile
prevăzute de Legea nr.260/2008 are obligația ca, la data expirării acesteia, dar nu mai
târziu de 31 decembrie a primului an de aplicare a legii, să încheie asigurarea obligatorie
conform Legii nr.260/2008.
În ceea ce privește limita de răspundere în temeiul PAD, normele prevăd faptul că
după fiecare daună provocată locuinței în perioada de valabilitate a contractului prin
producerea oricărui eveniment asigurat, suma asigurată se micşorează pentru restul
perioadei de asigurare, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând cu suma
asigurată rămasă. Aceasta înseamnă că suma asigurată obligatoriu reprezintă limita
maximă a despăgubirilor totale ce pot fi plătite de PAID în temeiul unui contract, în
perioada de valabilitate a acestuia, indiferent de numărul şi cuantumul daunelor produse
în această perioadă.
Având în vedere caracterul social al asigurării obligatorii a locuinței, se
precizează faptul că, în cazul în care se încheie mai multe PAD pentru aceeași locuință și
același an de asigurare, va fi valabilă cea dintâi PAD încheiată, celelalte PAD anulându-
se, cu restituirea primelor de asigurare de către PAID.
Normele nu îngrădesc dreptul oricărei persoane interesate de a contracta și o
asigurare facultativă a locuinței, dar precizează că aceasta va fi încheiată numai pentru
sume asigurate care le depăşesc pe cele asigurate obligatoriu şi/sau pentru riscuri care nu
fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor.
În cazul în care, pe lângă asigurarea obligatorie, există și o asigurare facultativă
pentru aceeaşi locuinţă, despăgubirea se va plăti mai întâi din asigurarea obligatorie, până
la concurenţa sumei asigurate obligatoriu.

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale


Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor

Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare


suma asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a
locuinţei, a :

a) 20.000 Euro, pentru fiecare locuinţă de tip A;


b) 10.000 Euro, pentru fiecare locuinţă de tip B;
Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute, denumite în continuare prime
obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii, a:
a) 20 Euro, pentru suma prevazută la lit. a);
b) 10 Euro, pentru suma prevazută la lit. b);
Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate
prin ordin al presedintelui CSA care se publică în Monitorul Oficial al României.
Încadrarea pe tipuri de locuinţe, a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente
specifice atât tipului A cât şi tipului B, se face în condiţiile stabilite prin norme emise de
CSA, după criteriul ponderii materialelor de construcţie.
Riscurile care se asigură obligatoriu prin PAD sunt daunele produse construcţiilor
cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare ale dezastrului natural,
astfel:
a) ca efect direct al producerii dezastrului natural, sau
b) ca efect indirect, prin cauze generate de producerea dezastrului natural.
Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare
la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevazute , denumite în
continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin
normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al preşedintelui CSA.
PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante;
b) numele beneficiarului asigurării;
c) tipul locuinţei şi adresa acesteia;
d) suma asigurată obligatoriu;
e) prima obligatorie şi termenele de plată ale acesteia;
f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi
data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.
Asigurarea obligatorie a locuinţelor intră în vigoare la ora zero a zilei următoare
celei în care s-a plătit prima obligatorie. Prima obligatorie se achită anual şi integral.
Asigurarea obligatorie a locuinţelor se prelungeste automat în cazul plăţii anticipate a
primei de asigurare, în această situaţie eliberându-se o noua PAD.
În cazul în care o persoană dobândeşte dreptul de proprietate asupra unei locuinţe,
aceasta este obligată să verifice dacă există o PAD valabilă. Dacă locuinţa este asigurată
printr-o PAD noul proprietar are obligaţia de a anunţa în termen de 30 zile lucrătoare de
la autentificarea actului de proprietate asiguratorul care a emis PAD respectivă. Depăşirea
acestui termen atrage încetarea de drept a valabilităţii PAD, iar noul proprietar nu mai are
dreptul la plata despăgubirilor în baza asigurării, dacă un dezastru natural se produce în
afara acestui termen.
Solicitanţii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei
legi, au procedat la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de
construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând
structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul din riscurile asigurate
obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii în cazul producerii riscului
asigurat.

Prima de asigurare

Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel putin 24 de ore înainte de


expirarea valabilităţii PAD. Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care
beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie
este în sarcina autorităţii locale care are în evidenţă persoanele în cauză şi se face direct
în contul PAID, care pe baza listei transmise de autoritatea locală, emite poliţele de
asigurare pentru persoanele menţionate mai sus.
Plata primelor subvenţionate parţial sau total se va face în contul PAID de la
bugetele locale, din sumele virate cu destinaţie specială de la bugetul de stat.
Din sumele încasate din primele obligatorii o cotă parte, se transfera către PAID,
mai puţin suma care se reţine de către asigurator cu titlu de comision, in condiţiile
reglementărilor în vigoare in domeniul asigurărilor. Comisionul încasat de asiguratorii
autorizaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor, pentru asigurarea
corespunzătoare PAD, nu poate depăsi 10% din valoarea primei obligatorii încasate.
Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asiguratorului

Prin poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor, asiguratul, împuternicitul sau


contractantul asigurării, se obliga să plătească unui asigurator asociat în PAID şi care este
autorizat să încheie poliţe de asigurare împotriva dezastrelor naturale, prima obligatorie,
iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească
asiguratului, despăgubirea rezultată din poliţa de asigurare obligatorie încheiată în
condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de CSA în aplicarea prezentei legi.
Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii :
a) să achite prima obligatorie în condiţiile prezentei legi;
b) să întreţină locuinţa asigurată în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale,
în scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
c) să ia, pe seama asiguratorului şi potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea
pagubelor rezultate ca urmare a producerii riscului asigurat;
d) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

2. drepturi:
a) să încaseze despăgubirea rezultată din poliţa de asigurare obligatorie în cazul
producerii riscului asigurat obligatoriu;
b) să încaseze despăgubiri în cazurile în care, un pericol iminent de inundaţie sau de
alunecare de teren determină, după caz, necesitatea obiectivă de demolare a construcţiei
cu destinaţie de locuinţă, ori schimbarea amplasamentului acesteia.

Potrivit PAD, asiguratorului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:
a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să
finalizeze dosarele de daună în termenele şi condiţiile stabilite în conformitate cu normele
emise de către CSA în aplicarea prezentei legi;
b) să platească despăgubirile în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de la
PAID a sumelor necesare;
c) să micşoreze, după plata fiecărei despăgubiri, suma asigurată cu începere de la data
producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenită drept
despăgubire;
d) să emită o nouă PAD cu datele de identificare ale noului proprietar, valabilă până la
data expirării celei eliberate fostului proprietar, în cazul în care este anunţat despre
schimbarea proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu;
e) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

2. drepturi:
a) să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevazut de
prezenta lege şi în condiţiile reglementărilor în vigoare în domeniul asigurărilor;
b) să refuze plata despăgubirilor în cazul în care, în termen de 30 de zile de la producerea
riscului asigurat, beneficiarii nu au înştiinţat asiguratorul despre acest fapt şi dacă din
acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv mărimea
şi întinderea prejudiciului.
Cap.3. Evoluţia asigurărilor de locuinţe pe piaţa din România

Istoric:
1989 “prima de asigurare pentru locuinţă” este, de fapt, un impozit către fostul ADAS;

1995 asigurarea locuinţei devine facultativă, obligativitatea fiind abrogată prin Legea
nr.136/1995;
2001 autorităţile române împreună cu reprezentanţii Băncii Mondiale analizează
iniţierea unui program de cuprindere în asigurare obligatorie a locuinţelor;

2005 CSA propune un nou proiect de lege prin care autorităţile locale sunt abilitate să
decidă caracterul de obligativitate al asigurărilor împotriva calamităţilor naturale în
funcţie de expunerea locală la risc;

2007 AUGUST: Guvernul aprobă proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a


locuinţelor;

2008 octombrie Legea este adoptată de Camera Deputaţilor;

2009 IANUARIE: CSA stabileşte criteriile de autorizare a companiilor care doresc să se


implice. Se dă startul pentru PAID;

2009 SEPTEMBRIE: s-a semnat Actul Constitutiv de Înfiinţare a PAID. Acţionariatul va


fi constituit din 13 companii de asigurare;

2009 OCTOMBRIE: ultimul proiect de modificare se află în procedură de avizare la


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţe;

2009 OCTOMBRIE: acţionarii PAID aleg un Preşedinte: Constantin TOMA şi un Vice-


Preşedinte: Radu MUSTĂŢEA.
Compania ASTRA Asigurări este lider pe piaţa asigurărilor facultative de
locuinţe, fiind responsabilă pentru 58,4% din poliţele în vigoare la 30 iunie a.c. pe acest
segment, volumul aferent de subscrieri ridicându-se la peste 96,4 mil. lei. ASTRA a
asigurat, astfel, aproape 15% din numărul total de locuinţe din România, la o prima
medie de 90 lei, numărul de contracte în vigoare fiind de 1,12 milioane.
Compania OMNIASIG s-a situat pe locul secund în funcţie de numărul de poliţe
subscrise, cu aproape 168.000 de contracte, urmată de ALLIANZ-TIRIAC, cu peste
117.000 de polite vandute.
Totuşi, din punct de vedere al volumului de subscrieri, ALLIANZ-TIRIAC s-a
situat pe poziţia a doua, cu 31,1 mil. lei, la o prima medie de 505 lei, urmată de
GENERALI Asigurări, cu peste 20 mil. lei şi o valoare medie a primei de 458 lei.
Următoarele două clasate fac parte din grupul austriac VIENNA Insurance, BCR
Asigurări situându-se pe poziţia a patra cu 18,2 mil. lei şi o prima medie de 394 lei,
urmată de OMNIASIG, cu prime brute subscrise din asigurări facultative de locuinţe în
valoare de aproape 16 mil. lei, la o valoare medie de 175 lei.
Ponderea locuinţelor asigurate în fondul locativ se ridică la aproape 25%, numarul
contractelor în vigoare fiind de 1,9 milioane, din totalul estimat la 8,3 milioane de
locuinţe, potrivit celor mai recente date ale CSA. Primele brute subscrise de companiile
de profil pe acest segment se ridică la 240,4 mil. lei după prima jumătate a anului în curs,
adică puţin sub 38% din totalul subscrierilor pe clasa property. De asemenea, prima
medie plătită pentru contractele de asigurare se ridică, în prezent, la 161 lei.
Piaţa asigurărilor va fi stimulată de proprietari, susţin specialiştii. Poliţele de
asigurări de locuinţe ar putea înregistra o creştere de 20%, în acest an. Este cea mai
optimistă prognoză în condiţiile în care segmentul asigurărilor auto, cu cea mai mare
pondere din piaţă, ar putea avea de suferit în 2010.
Startul Programului de asigurare obligatorie a locuinţelor, prin PAID, Pool-ul de
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, dar şi proprietarii din iniţiativa lor ar putea
contribui la creşterea numărului de poliţe încheiate.
S.C. Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A., denumită
prescurtat PAID, este societatea comercială de asigurare-reasigurare, constituită cu
aportul integral al societăților de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii
pentru locuințe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,
ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
normelor aprobate în aplicarea acestor legi.
În calitate de autoritate de specialitate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a
finalizat toate normele tehnice de aplicare a Legii nr.260/2008 privind asigurarea
obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.
Boom-ul imobiliar din ultimii ani a reuşit să stimuleze, într-o oarecare măsură şi
asigurările de locuinţe pentru persoane fizice, prin obligativitatea asigurării imobilului
respectiv, astfel încât aceasta să acopere cel putin 105% din valoarea creditului acordat,
în functie de politica de garantare a fiecărei bănci în parte.
Totuşi, neexistând o defalcare a asigurărilor de locuinţe în segmentul property,
este foarte dificil de estimat numărul total de locuinţe aparţinănd atât persoanelor fizice,
cât şi celor juridice care sunt asigurate în Romania.

Astfel, după primul semestru al anului 2009, soldul total al creditelor pentru
locuinţe este de aproximativ 5,5 mld. EUR. Pe lângă aceasta, intrarea în vigoare a
programului "Prima Casa", care are un plafon maxim de creditare de 1 mld. EUR, poate
aduce o majorare treptată a subscrierilor. Specialiştii estimează că fondurile destinate
programului "Prima Casa", vor fi epuizate pană la finele primului trimestru din 2010.
Piaţa asigurărilor pentru locuinţe ar putea duce la creşterea primelor brute
subscrise cu cel puţin 100%, apreciază specialişti din domeniul asigurărilor.
Societăţile de asigurări care au semnat actul constitutiv de înfiinţare a PAID sunt Astra
Asigurări, Groupama Asigurări, Clal România, Uniqa Asigurări, City Insurance, Certasig,
Ardaf, Generali Asigurări, Carpatica Asig, EuroIns România, Grawe România Asigurare,
Credit Europe Asigurări şi ABC Asigurări.

Doar 15% dintre români şi-au făcut asigurare împotriva dezastrelor naturale la
locuinţă, potrivit preşedintelui Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor (CSA).
Preşedintele CAS, Angela Toncescu, a declarat că încă nu s-a stabilit o dată certă
de intrare în vigoare a Legii 260 privind asigurarea obligatorie a locuinţei, deşi se
vehiculează data de 1 iulie, relatează Financiarul.
Potrivit preşedintelui, nu există un proiect de modificare a legii în cadrul Pool-ul
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor ar putea fi pusă în aplicare de la
1 iulie, data până la care societatea care va emite poliţele va fi pregatită să emită şi să
gestioneze asigurările, iar contractul de reasigurare va fi încheiat, a declarat directorul
general PAID, Marius Bulugea.
Concluzii
In Romania, ponderea locuintelor asigurate reprezinta 10%, respectiv 800 de mii
din numarul total de locuinte proprietate detinute pe teritoriul tarii noastre. Putem spune
deci ca procentul este relativ scazut, raportat la importanta pe care o au asigurarile de
locuinte in cadrul general al asigurarilor.