Você está na página 1de 10

LIVRO DE ORAES

NDICE
Orao Amatsu Norito
Orao Zenguen Sandji
Orao do Senhor
Hino da Luz Divina
Salmo 17 - Plano Divino
Salmo 18 - Plano Divino
Iniciao Messinica (101)
Outorga de Ohikari
Deus est em nosa casa (102)
Entronizao da Imagem da Luz Divina
Matrimnio (103) Bodas
Salvao do Esprito (104)
Salvao do Esprito (105)
Ofcio Regilioso de 10, 20, 30, 40 e 50 dias de falecimento
Salvao do Esprito (106)
Ofcio Religoso do dia de falecimento e em Sufrgio dos
Espritos
APNDICE
Sentido da Orao Amtsu Norito
Traduo da Orao Zenguen Sandji
Sua Histria
Seu Significado
Como ento-la
Realizao do ideal

ORAO AMATSU NORITO


Taka amahara ni ka zumari massu
Kamurogui Kamuromi
No Mikoto motite
Sumemi oyakamu
Izanagui no Mikoto
Tsukushi no himuka no tatihana no odo no
Awagui harani missogui harai tamou
Tokini nari masseru
Haraido no Ookami tati
Moro moro no magagoto tsumi kegare o
Harai tamae kiyome tamae to moossu
Kotono yoshio
Amatsu Kami Kunitsu Kami
Yao yorozu no kami tati tomo ni
Ame no
Futikoma no mimi furitate te
Kiko shi messe to
Kashikomi kashikomi momoosu
Miroku Oomikami mamori tamae sakihae tamae (bis)
Oshie-mi-oya-nushi-no-kami mamori tamae sakihae tamae (bis)
Kannagara tamatihae masse.
ORAO ZANGUEN SANDJI
Uya uya shiku omon miru ni
Sesson kanzeon Bossatsu kono do ni amorace tamai
Koomyoo nyorai to guenji
Ooshin Miroku to kashi
Guce no Mikami to narasse tamaite
Dai sen sanzen sekai no sandoku o meshi
Gojoku o kiome
Hyaku sem man okuissai shujoo no dainen gan
Koomyoo jooraku eigoo no
Juppo sekai o nara shi mete
Gofu ju-u no kurui naku fuku kase eda mo narassu naki
Miroku no Miyo o umi tamou

Muryoo muhen no da jihi ni


Tem ma rassetsu mo matsuroi te
Shoaku jahoo wa aratamari
Yasha riuujin mo gudatsu nashi
Shozen bushin koto gotoku sono kokorosashi o toguru nari
San sen soomoku koto gotoku
Mikami no itolu ni nabi kaite
Kinjuu tyuuguiyo no sue made mo
Mina sono tokoro o ezaru nashi
Massa ni kore shibi jissoo sekai nite
Karyoo binga wa sora ni mai
Zuiun ten ni tanabike ba
Banka fukuiku ti ni kunji
Shinden guiyokuroo sossori tati
Gusse no miyakata kassumi tsutsu
Kogane no iraka sanssan to
Hi ni teri eizu kookei wa
Gue ni mo tengoku rakudo nari
Gokiku minori te kura ni miti
Sunadori yutaka ni ame ga shita
Iki toshi ikeru moro moro no
Eragui nigu wau koe goe wa
Tsutsu ura ura nimiti watari
Kuni to kuni tono sadai naku
Hito gussa tati no nikushimi ya
Issakai goto mo yume to kie
Iten shikai oshi nabete
Miroku no mite ni ki-itsu sare
Jinji no mimune ni idaka ren
Warera ga hibi no seguiiyoo ni mo
Miyooti o tamai shinkaku o
Esse shime ie wa tomi sakae
Yowai wa nagaku um-iyaku ni
Zen-toku-koo o kassane sasse
Fuku ju kai muriyoo no da kudoku
Tare sasse tamae mashi masse to
Nen nen juushin
Guesa tonshu
Kifuku raihai negui maossu

MIROKU OOMIKAMI mamori tamae saki ha tama (bis)


MEISHU NO OMIKAMI mamori tamae saki ha tama (bis)
Pausa para orao silenciosa
Kan nagara tamati ha mass (bis)
ORAO DO SENHOR
Pai nosso que estais no Cu!
Santificado seja o voso Nome!
Venha a nos o Vosso Reino
Seja feita a Vossa Vontade
Assim na Terra como no Cu.
O po de nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoai as nossas dvidas, assimo como
ns perdoamos aos nossos devedores.
No nos deixeis cair em tentao
Lovrai-nos do mal
Porque vosso o Reino, o Poder e a Glria
por todos os sculos
Assim Seja.

HINO DA LUZ DIVINA


Revelada nos foi toda a Verdade
Por Meishu Sama com divina voz,
Fluido eterno de felicidade
Que atravs do Johrei vibra em ns
Luz Divina! Luz Divina!
Vem brilhar, vem brilhar nos coraes
Promovendo a unio entre as naes
Promovendo a unio entre as naes
Longe agora dios vis e tormentos,
se tens f e onde quer que tu vs
construindo teus bons pensamentos
Tambm tu missionrio sers.
Luz divina..
Aceitando esta crena to pura
rumo a novos caminhos eu vou
Sim! Mais livre, sublime ventura
De Johrei pela prtica estou.
Luz divina..
E cumprindo Sagrado preceito
Em favor de uma paz bem comum
A virtude vencendo o defeito,
Cada qual somar deve mais um...
Luz divina..

SALMO 17 - PLANO DIVINO

SALMO 18 - PLANO DIVINO

O Criador, Miroku Oomikami


Na admirvel obra da Sua Mo
Dispe e cumpre seu grandioso Plano
O Paraso, alvo em construo!

Na pequenina percepo do homem


No se projeta o Plano Divinal
A construo do grande Universo
Grandiosa Terra, Grandioso Cu

Se todo ser que o Universo habita,


De corao, voltar-se para Deus
Do mundo, a treva, graa inaudita
Esvai-se, ante os feitos Seus

Milhares de anos, Deus preparou


E agora realizar
O seu Divino Plano que aguardou
Milhares de anos, Deus preparou

Permitiria o Deus Onipotente


Permanecer em densa escurido
O Universo, que Sua Mo clemente
Constri, na mais sublime Criao?

grandioso o Plano Divinal


Plano que agora vai se realizar
E a partir de pequenina forma
Atravs dela se concretizar...

Se todo ser..

Milhares de anos...

O Criador, Miroku Oomikami


Na admirvel obra da Sua Mo
Dispe e cumpre seu grandioso Plano
O Paraso, alvo em construo!

Na pequenina percepo do homem


No se projeta o Plano Divinal
A construo do grande Universo
Grandiosa Terra, Grandioso Cu

Se todo ser..

Milhares de anos...

INICIAO MESSINICA (101)


Tiyjoo tengoku
Yo ni tasu made no ito fukaki
Shigumi ni arinu nagaki rekishi wa
Bannin no
Kokoro o nagome ki o yasume
Bi o tanoshimasu tiyjoo tengoku..
Tamawarishi
Inoti ureshimi kyoo ori wa
Tikara kaguirini miwaza ni tuskaeen
Traduo:
Iniciao Messinica - Outorga de Ohikari
A longa histria da humanidade nada mais
que o profundo Plano de Deus para o estabelecimento
do Reino dos Cus na Terra.
O prottipo do Reino dos Cus na Terra um
local onde todos podem sentir paz de esprito
e deleitar-se com o Belo.
Feliz pela vida nova que me foi concedida
Servirei a Obra Divina com todo o meu empenho.

DEUS EST EM NOSSA CASA (102)


GOSHINTAI HOOSAI KA (102)
Miroku shin
Itsuki matsunrite kashikoku mo
Waga ie nuti wa akarumi ni keri
Oomae ni
Nukazuki orogamu sugata koso
Iwato hirakaeshi shirushi naru rame
Arigata shi
Aa arigatashi yuku te ni wa
koomyoo kagayaku miyuru nari
Traduo:
Deus est em nossa casa(102) - Entronizao da Imagem da Luz
Divina
Com reverncia recebi Deus Miroku em minha
casa e esta se tornou mais clara
A postura de quem ora prostrado diante de
Deus evidencia a abertura da porta
Rochosa do seu corao
Estou imensamente grato! Vejo a minha
frente um caminho de luz fulgurante

KEKKON KA(103)

KYUUREI KA (104)

kyoo yori wa
Tikara o awase mutsumajiku
Yo no tame miti no tame ni tsukusan

Oshimaretsu
Kono yo sarinishi nare nariki
Haya tengoku no mon ni iri ran

Nanigoto mo
Kami no mimune ni yydani tsutsu
Kokoro yasura ni tomo ni susuman

Oshimite mo
Nao amari aru nare nare do
kami no sadame wa sensube mo nashi

Ai tomo ni
kami no masamiti fumishime te
yukeba tanoshiki kono yo nari keri.

Yoshya yoshi
Utsuhyo sarite kakuriyo ni
Yuku tote kami no mamori wa kawaraji

Traduo: Matrimnio (103)

Traduo: Salvao do Esprito - Funeral(104)

De hoje em diante unindo suas foras,


trabalhem em prol do mundo e deste caminho.

Tua partida deste mundo realmente lamentvel


mas desejamos que alcances o quanto
antes o portal do Cu.

Confiando Vontade Divina todos os acontecimentos


Caminhem sempre juntos com a paz no corao.
Se vocs percorrerem juntos, sempre em
frente o correto caminho de Deus
este mundo se tornar mais venturoso.

Por mais que lamentemos tua partida, ainda


ser insuficiente. mas o que fazer?
o destino traado por Deus...
Embora tenhas partido para o Mundo Espiritual,
continuars recebendo de Deus a mesma
proteo que Ele te concedia no Mundo Material.

SHINREI MAITOOKA SAI(105)


Gojyuniti Goshisai

SALVAO DO ESPRITO (106)


Nensai ireisai (106)

Kakuriyo no
kami ni inorite tengoku no
hito to narekashi kokoro nokosazu

Utsusomi no
Sukui wa kaguiri arumono zo
Tama no sukui wa jiyuu mugue nanu

Utsusomi no
yonitewa kanawanu misukui no
Wazamo kanawan tama no mikuni wa

Kakuriyo no
Sukui no wazamo Ookami no
Mimune ni kanai tengoku ni irinan

kakuriyo ni
irishi narewa mo misukui ni
hita isoshime yo tikara kaguiri ni

Tootoki wa
Hito tou mononari ikikawari
Shinikawari tsutsu hatena no inoti

Traduo: Salvao do Esprito (105)


Ofcio Religioso de 10, 20, 30, 40 e 50 dias de falecimento

Traduo: Salvao do Esprito (106)


Ofcio religioso do dia de falecimento e em
Sufrgio dos Espritos

Peo a Deus que encontres paz no Mundo Espiritual


e te tornes habitante do Reino do Cus.
Desejo que alcances no Mundo Espiritual a
salvao que no te foi possvel neste mundo
Tu que entraste no Mundo Espiritual emprenha-te
a tambm, na obra de salvao com toda a fora e ardor.

A salvao do corpo limitada, mas a salvao


do esprito no tem limites.
Se no Mundo Espiritual tambm desenvolveres uma
obra de salvao que esteja de acordo
com a Vontade de Deus, entrars no Reino dos Cus.
O homem um ser nobre. Alternando
vida e morte sua existncia infinita

Apndice
Sentido da Orao Amatsu Norito
Orao do Cu
A orao Amatsu Norito uma splica partida dos homens:"
deuses da purificao, criados por ordem do Pai e da Me que
habitam o Cu, justamente quando o Deus izanagui-no-Mikoto se
banhou na foz estreita de um rio coberto por rvores
permanentemente frondosas, na regio sul. Com todo respeito e do
fundo do corao pedimos que nos ouam, tal como o equino que
ouve atento, com ouvidos aguados, juntamente com os demais
deuses do Cu e da Terra, purifiquem todas as maldades, desgraas
e pecados.
Miroku Oomikami (nome de Deus), protegei-nos e concedei-nos a
felicidade!
De acordo com a vossa vontade aumetnai a bem-aventurana de
nossas almas

Zenguen Sandji - Em Portugus


(AMOR E LOUVOR)
Deus, Senhor e Criador do Universo!
Luz que ilumina o mundo
Recebei o nosso mais profundo louvor,
Pela Vossa augusta presena atravs dos tempos,
Na revelao do Vosso imensurvel Amor.
Senhor da Salvao que,
Cumprindo excelsa vontade
De a tudo e a todos salvar,
Os trs males (.) e as cinco impurezas(..)
Purifica e elimina do Universo!!
Estabelece na Terra o Paraso
Ordenado e perfeito em luz e gozo:
De cinco em cinco dias ventar;
De dez em dez chover,
Na harmonia de toda a Natureza!

Ante o vosso santo e infinito amor,


Todo o negativo desaparece,
Tal como a nvoa
Ao calor do sol!
Alcanam os mestres e justos
Seu ideal de bem!
Campos, montanhas, matas e rios,
So dceis a Vossa glria!
Aves, animais, insetos e peixes,
Tudo tem seu prprio lugar!
a era da Luz!
Aves celestiais revoam!
H, no cu, alvissareira nuvem!
Fragrncia de flores cobre a terra
E Santurios, solares..
Do Templo da Salvao
Como que pairando no Cu,
Resplandece o dourado teto
Na fulgurncia do sol!
Farta colheita enche o celeiro.
Rica a pesca;
Em todos os recantos,
Vozes alegres e contentes
Tudo vida.
Os pases, sem fronteiras!
As criaturas, sem dios!
Entre os homens, os conflitos
Se esvaecem como num sonho.
Seja no Cu ou na Terra,
Deus, tudo que existe
Retorna as Vossas mos
Envolto em manto de amor!
Ao nosso viver cotidiano
Concedei Verdade e Saber
Que a famlia prospere sempre
Com sade e longevidade
Dignai-vos fazer transbordar
A virtude somada ao Bem.

A infinita graa da felicidade


Humildemente rogamos,
E fervorosos, sinceros, Vos adoramos!
MIROKU OOMIKAMI , abenoai-nos e protegei-nos (bis)
MEISHU NO OOMIKAMI, abenoai-nos e protegei-nos (bis)
Pausa para orao silenciosa
Os Trs males e as cinco impurezas
(.) tre males:
1 a insaciedade;
2 a ira;
3 a ignorncia.
(..) cinco impurezas:
1 disseminao de tudo que impuro no tempo e no espao;
2 alastramento dos conceitos errados e pensamentos inquios;
3 reflexo dos trs males;
4 debilitao do esprito e do corpo e degenerao da dignidade;
5 encurtamento da vida humana.
SUA HISTRIA
Explanaremos sobre o transcurso histrico da Zenguen Sandji.
DAI NIPPON KANNON KAI foi o primeiro nome com o qual Meishu
Sama denominou a nossa igreja na sua fundao em 1 de janeiro de
1935.
Desde a Era Taish (1912-1926) enquanto levava ativa vida
comercial. Ele j se interessava vivamente pela religio.
No incio da primavera de 1928, pondo de lado sua vida profissional,
passou a dedicar-se inteiramente pesquisa religiosa e ao mundo
espiritual.
Porm, com a percepo da grande misso que Deus lhe confiara, de
construir o Paraso Terrestre, decidiu fundar a Igreja como rgo para
concretizar essa misso.
Assim, em 23 de dezembro de 1934, procedeu cerimnia de

fundao da igreja de forma prvia, em sua residncia denominada


Ojin-D, situada em Tquio, Koji-Mati-ku, Hiraga-tyo. Sendo dia do
52 aniversrio de Meishu Sama, comemorou-se essa data tambm
na mesma ocasio.
foi, ento, entoada pela primeira vez a Orao Zenguen Sandji, aps
a Amatsu Norito.
Entoada novamente oito dias depois na cerimnica oficial da
fundao da igreja, em 1 de janeiro de 1935, passou a se constitui
orao peculiar de nossa igreja.
Na passagem da Transio da Noite para o Dia no mundo espiritual, a
Zenguen Sandji na pura acepo da palavra, evoca o insondvel
intento Divino, em sua penetrante, bela, fluente, lmpida e harmoniosa
ressonncia. Descreve ainda a situao do Paraiso Terrestre que
ser estabelecido no futuro.
Alguns anos aps a fundao da Igreja no Japo que entrara na
confusa poca que precedeu a 2 Guerra Mundial, as ideologias
passaram a ser rigorosamente controladas, suas palavras censuradas
e as religies oprimidas.
Em 1938, chegou-se ao ponto de se ver proibidas as atividades das
novas religies. No obstante, seu emprenho, tambm meishu Sama
viu-se cerceado na liberdade religiosa em face das circunstncias e
voltou-se para um movimento de salvao pela cura.
Nesse perodo, a Zenguen Sandji no foi entoada.
Aps o trmino da guerra, em 1945, assegurada a liberdade de
crena, a Igreja reiniciou suas atividades como "Nippon Kannon
Kyodan" e a Zenguen Sandji novamente passou a ser entoada com a
Amatsu Norito.
Sofreu algumas modificaes no transcurso de 10 anos, porm, com
a ascenso de Meishu Sama em fevereiro de 1955, Nidai-Sama fez
entoar essa Orao, amada pelos fiis, apenas no Mitamaya dos
Ancestrais, quando em 1962, cessou pela palavra de Kyoshu-Sama.
Esse teve esboo do percurso da Orao, encerra o profundo
significado da transformao das atividades da Igreja.
concluida a construo do Santurio da Divina Luz em Hakone, e
assentada para sempre a imagem de MIROKU OOMIKAMI com o
magnfico Culto da Consagrao sobre cujo imenso significado nem
se faz mister falar.
Finalmente a nossa Igreja comea a transpor a fase at h pouco
restrita, mas relacionada com a prpria construo do prottipo do

Paraso Terrestre para transmitir firmemente a Obra Divina na


construo da paz mundial e da felicidade humana, isto :
objetivamente na cosntruo do mundo ideal, pleno de Luz, e,
subjetivamente na formao da personalidade daqueles que se
renem perante Deus realando-lhes as qualidades.
Ao conturbado mundo, a Zenguen Sandji claramente expressa e
assevera a especial caracterstica e o ideal da noss Igreja, que ao
invs de repetir as demais religies com elas coopera na proclamao
da verdade.
Assim que para estar de acordo com manifestao da "Fora
Divina" ao tempo da Consagrao do Santurio da Divina Luz em
Hakone, a Zenguen Sandji que simboliza perfeitamente a nossa Igreja
novamente entoada perante o altar.
Meishu Sama desvela na orao a situao do Paraso Terrestre ideal de nossa Igreja - e de como devem ser seus moradores ao
prometerem a prtica da f, entoando-a com vigor os fiis fazem
eclodir os fonemas do Santo Esprito da Palavra, o qual ressoar em
todo o Universo.