Você está na página 1de 3

Tajuk Tajuk Percubaan SPM 2016

Tem
a/
Tin
g
4

Ba
b

N.S

Perlis

Tganu

MRSM

Melaka

Pahang

H.Hpertania
n

H.H-sumb

H.Hptanian

H.Hpmerint
ahan
sumb/pe
rtanian

H.H-sis
pemerinta
han
/sumb

Peningk
atan
tamadun
seni
bina

H.HSumb/ci
ri2p.kekal/
ptanian
s.bina

-Chinaptanian
-Sistem
demokra
si
Athens

N.M

B.Abbas

pbtkan/
Ilmu

Penyeba
ran A.Ireaksi
B.Abbas

pbtkan/
Ilmu

B.Abbas
Ilmu

Pengaruh
H/Bpmerinta
han
Penyebar
an A.Ireaksi
B.Abbas
Ilmu

B.Abbas
Ilmu

Kelantan

H.Hptanian

H.H-sis
pemerinta
han/bdr/
pertanian

N.M
P.Hudaibi
yah
Penyebar
an
Islam/pep
erangan

B.Abbas
Ilmu
k.Baghda
d

Piagam
Madinah
B.Abbas
Ilmu-kota
Baghdad

Turki
uthmani
yahkjayaan
/sumb

Kedah

Peningkat
an
tamadun
pendidika
n

Perak

Pengaruh
Islam
petad/pe
merintaha
n
Pengaru
h Islam
thdp
ekon
perd

Pengaruh
Islam
thdp
ekon
perd/cuka

Pengaru
h Islam
thdp
ekon
perd/cuk

Pendidik
an
formal/ti
dak
formal

Pengaruh
Islam
thdp
ekon
perd/cuka

SBPI

Sabah

Catat
an

i
4

Renaissa
nce

10

B.T/buru
h

Perkemb
NasThai

Getah/B.T

perkem
bangan
nas
tahap

Realpoli
tik

M.U

Pgerak
an pol di
S/SwakRDA/penye
rahan
s/jaya
Reid/
perj
PTM
1957

-bendera
Msia

ai
Renaissa
nce

Lamban
gbendera

perjuanga
n tokoh
tempktan
/tganu
Undang2
Tganu

Perj PTM
1948

perkemb
angan
nas
tahapFilipina,
Isia
perjuang
an tokoh
tempswak/k
tan
-Warisan
kesul
Mel
Melakaciri2

i
Renaissa
nce

Renaissan
ce

Getah

Dasar
ekon
Britishkesan

perkemb
angan
nas
thai/Filip
ina
-Imp

Fak/kesan
Imperialis
me

Kesan dsr
ekon/perb
andaran
Fak Nas/
maksud

-Perkem
Nas-Isia

perjuanga
n tokoh
tempswak
Ciri2 NB
Warisan
kesul
Myu
Mka/Kt
an

M.U

Undang2
Tganu

realpolitik
Madinah

Tganu/Kt
an

Kesul Mel
Mka

Perj PTM
1948

Perlemba
gaan
rakyat

M.U

Pgerakan
pol di
S/SwakVyner
Brooke

s/jaya
Reid

s/jaya
Reid/ perj
PTM 1957

-s/jaya
Reid

Fak
Pbtkn
Msia/Rea
ksi dlm
Spura/Br
unai
Lambangbendera/j
ata

Reaksi
LN
Isia/Fili
pina
Demokra
si Msia

Renaissan
ce

Perj Msia
1963

Reaksi
dlm /luar

-bendera
Msia

-bendera
Msia

-Ran
Pemb
Ekon
tahap 1

Tahap 2Dsr pemb


ekon

-Ran
Pemb
Ekon
tahap
1&2

Dasar
ekon
D.pendud
uk

Dasar
pbguna
n
ekonomi

Asas
pgubala
n
DLMsia/
3 thp

Asas
pgubal
an
DLMsia/
3 thp

ASEAN

-ASEAN

-asas
penguba
lan
dasar
luar
Msia

-ASEAN
Manfaat
pertubuha
n
serantau

Asas
pgubalan
DLMsia/3
thp

-asas
pengubal
an dasar
luar
Msia/thp

Pembang
unan &
perpadua
n kaum
-Dasar
ekon /DEB
-ASEAN