Você está na página 1de 3

A-AZ

A-AZ AZ je prvo slovo glagoljske azbuke i koristi se za pisanje glasa A. To nam

AZ je prvo slovo glagoljske azbuke i koristi se za pisanje glasa A. To nam govori da je glagoljica "pravi", a ne "krnji" alfabet. "Krnji" alfabet koristi se u semitskim jezicima, a nazvan je tako jer semitski alfabeti nisu koristili vokale. Zbroj imena prvog slova - AZ - i drugog - BUKI - daje glagoljskom slovoredu ime AZBUKA (glagoljička abeceda). Čest je slučaj da se slovored nazove po imenima prvih glasova pa je i latinična abeceda tako dobila svoj naziv. Slovo AZ se piše u formi križa. Sastavljeno je od dva temeljna poteza od kojih je građena glagoljica, od jednog debelog okomitog poteza prekriženog jednim tankim vodoravnim. Taj tanki potez ima na krajevima zadebljanja. U uglatoj će se glagoljici ta zadebljanja produžiti i postati debele vertikalne linije. Tako će slovo AZ postati skup od tri debele vertikale spojene horizontalom. Piše se tako da srednja linija prelazi prosječnu visinu slova dok su bočne okomice u pravilu nešto niže od prosjeka. Brojčana vrijednost mu je jedan.

B-BUKI

B-BUKI BUKI je naziv za slovo izvedeno od "bukva", a o tome nam govori arhaični naziv

BUKI je naziv za slovo izvedeno od "bukva", a o tome nam govori arhaični naziv za početnicu - BUKVAR. U germanskim jezicima možemo naći sličnost: BUCH je naziv za knjigu, a on dolazi od naziva za bukvu - BUCHSE. Germani i Slaveni su u svojim pradomovinama "pisali" tako što su urezivali znakove u koru bukve i breze. Koristi se za pisanje glasa B. Slovo BUKI se piše sa tri debela vertikalna poteza koji su međusobno spojeni tankim potezom na donjoj trećini, dok se iz prvog poteza udesno proteže stopalo na kojem slovo stoji. Brojčana vrijednost mu je dva.