Você está na página 1de 7$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGR
,'Y/H[
KWWSOLYURVHUHYLVWDVYOH[FRPEUYLGRUGHPMXULGLFDGRPHUFDGR

$XWRU1DWDOLQR,UWL
3iJLQDV
3DJH

2WHPDRUDSURSRVWRPHFRQGX]DXPOLYURSUHFLVDPHQWH$2UGHP-XUtGLFDGR0HUFDGR
SXEOLFDGRHPHUHODFLRQDGRDWUrVSULQFtSLRV
 TXHDHFRQRPLDGHPHUFDGRHPUHODomRDRXWUDVHGLYHUVDVHVWUXWXUDV FROHWLYLVWDPLVWDHWF 
pORFXVDUWLILFLDOLVHQmRORFXVQDWXUDOLV SULQFtSLRHVVHTXHUHFHEHXDHVWLPDGDDGHVmRGH(URV
5REHUWR*UDX 
 TXHHVVDDUWLILFLDOLGDGHGHULYDGHXPDHVFROKDGRGLUHLWRDTXDOGHSHQGHQWHGHGHFLV}HV
SROtWLFDVFRQIHUHIRUPDjHFRQRPLDHDID]GHWHPSRHPWHPSRPHUFDQWLOFROHWLYLVWDRXPLVWDH
DVVLPSRUGLDQWH
 TXHDTXHODVGHFLV}HVSROtWLFDVVmRSRUVLVyPXWiYHLVGHPRGRTXHRVYiULRVUHJLPHVGD
HFRQRPLDYrPPDUFDGRVSHODKLVWRULFLGDGHHQHQKXPSRGHGL]HUVHDEVROXWRHGHILQLWLYR
$WHVHH[SRVWDSUHFLVDPHQWHQDVWUrVSDODYUDVDUWLILFLDOLGDGHMXULGLFLGDGHKLVWRULFLGDGH
H[SUHVVDGHIRUPDQtWLGDHWD[DWLYDDUHMHLomRGHTXDOTXHUQDWXUDOLVPRHFRQ{PLFRQRTXDOR
GLUHLWRDSDUHFHFRPRVLPSOHVLPDJHPRXUHSURGXomRGHXPDRUGHPTXHVHMDSULPHLUDHIRUDGHOH
2QDWXUDOLVPRXPDYH]VXSHUDGDDIpRXLGHRORJLDGRGLUHLWRQDWXUDORFXSDRWHUUHQRGD
HFRQRPLDHFRPRRGLUHLWRQDWXUDOHUDHQWHQGLGRFRPRDEVROXWRHLPXWiYHOHQWmRDHFRQRPLDGH
PHUFDGRVHULDSURYLGDGDTXHOHVFDUDFWHUHVHDVSLUDULDjPHVPDLQFRQGLFLRQDGDYDOLGDGH$LQGD
XPDYH]DQDWXUH]DpFRQWUDSRVWDjKLVWyULDGRVKRPHQVHHOHYDGDDFULWpULRGHFRQGXomRHGH
MXt]RGRGLUHLWRSRVLWLYR2MXVQDWXUDOLVPRVHUHSUHVHQWDQmRPDLVGHIRUPDWHROyJLFDRXUDFLRQDO
PDVQDPRGHUQDGLPHQVmRGDHFRQRPLD
2QDWXUDOLVPRWHQGRSRUEDVHDLPXWDELOLGDGHGDVOHLVGDHFRQRPLDUHMHLWDDGLVFRUGkQFLDGD
SROtWLFDRPXWiYHOIOX[RGDVRSLQL}HVRLQVWiYHODFRQWHFHUGRGLUHLWR(OHpSRUVXDtQGROH
DQWLSROtWLFRHDQWLMXUtGLFR(SRUWDQWRFULDHSUH]DD]RQDQHXWUDWpFQLFDLQGHSHQGHQWH
KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDG

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

RQGHVLOHQFLDPWRGRVRVFRQIOLWRVHLPSHUDPVRPHQWHDVOHLVGRPHUFDGR2VFRPSHWHQWHVWrP
DFDSDFLGDGHGHHQWHQGrODHGHWUDGX]LODVHDVVLPIRUQHFHVViULRHPQRUPDVMXUtGLFDVSRUpP
VHPSUHORQJHGDVGLVSXWDVSDUODPHQWDUHVHGRFRQIOLWRGDVSDUWHVeYHUGDGHLUDPHQWHVLQJXODUTXH
QRWiYHLVGDHVTXHUGDKLVWyULFDQmRVHFDQVDPGHSURIHVVDUDLGHRORJLDGRPHUFDGRHXWLOL]DPRV
DFRQWHFLPHQWRVILQDQFHLURVHHFRQ{PLFRVFRPRH[FOXVLYRVFULWpULRVGHMXt]RWHQWDQGRUHSUHHQGHU
DGLUHLWDSRUSRXFRRXPXLWRGHODVHGLVWDQFLDUYHUGDGHLUDPHQWHVLQJXODUSRLVDVVLPGHFUHWDPD
UXtQDGDSROtWLFDRXPHOKRUSUDWLFDPDSROtWLFDGRVVHXVSUySULRVDGYHUViULRV
3DJH

$RQDWXUDOLVPRRXVHMDDRVOLEHUDLVGDFiWHGUDSRGHLPHGLDWDPHQWHVHRSRUTXHDTXHODVOHLVGD
HFRQRPLDFRQVLGHUDGDVSRUHOHVLPXWiYHLVHSHUHQHVVmRWRGDVSRYRDGDVGHLQVWLWXWRVMXUtGLFRV
GDSURSULHGDGHSULYDGDjDXWRQRPLDFRQWUDWXDOGRGHYHUGHFXPSULURVDFRUGRVjOLEHUGDGHGH
GLVSRVLomRWHVWDPHQWiULD(VmRLQVWLWXWRVQmRQDWXUDLVRXGDGRVGHVGHVHPSUHHSDUDVHPSUHDR
KRPHPPDVKLVWRULFDPHQWHGHILQLGRVUHVXOWDGRVDOFDQoDGRVQRFXUVRGDTXHODVEDWDOKDVSROtWLFDV
TXHDJRUDVHTXHUVHMDPVLOHQFLDGDVHDSDJDGDV'HVFREUHVHDVVLPTXHRQDWXUDOLVPRpEHP
SRXFRQDWXUDOHTXHPDLVGRTXHWXGRDWULEXLjQDWXUH]DSURWHJHQGRFRPSUHGLFDGRVGH
DEVROXWRVHLPXWiYHLVRFRQWLQJHQWHUHVXOWDGRGHXPSHUtRGRKLVWyULFRHGHXPDYRQWDGHSROtWLFD
2PpWRGRGHWRGRMXVQDWXUDOLVPRHVWiSUHFLVDPHQWHQRWUDQVIHULUSDUDRPXQGRQDWXUDODTXLORTXH
SHUWHQFHDRPXQGRKLVWyULFRHHQWmRQRFRQYHUWHUXPSURFHVVRGHYRQWDGHHPSURFHVVRGH
SHQVDPHQWRGHPRGRTXHRFRQKHFLPHQWRGHOHLVQDWXUDLVGLVSHQVHRTXHUHUOHLVKLVWyULFDVRX
REULJDo}HVDTXHUrODVTXHVHMDPFRQIRUPHV
(WDPEpPSRGHVHRSRUTXHRSUySULR)ULHGULFK$XJXVWYRQ+D\HNUHFRQKHFLGRFRPRPDHVWURGRV
OLEHUDLVGDFiWHGUDSHUFHEHDLQWUtQVHFDFRQH[mRHQWUHGLUHLWRHHFRQRPLDFRORFDQGRDPHVPD
HPXPFRVPRVIXQGDGRVREUHQRPRL QRPRVpXPDQRUPDDEVWUDWDQmRGHYLGDjYRQWDGH
FRQFUHWDGHTXDOTXHUXPDSOLFiYHOHPFDVRVSDUWLFXODUHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVFRQVHTrQFLDV
XPDOHLTXHSRGHVHU
HQFRQWUDGD
HQmRFULDGDSRUSDUWLFXODUHVILQVSUHYLVtYHLV 1RWDPRVHQR
PHXOLYURLVVRpPHOKRUGHVHQYROYLGRTXH+D\HNGHVWDFDGXDVIRUPDVGHFRQH[}HVHQWUHGLUHLWRH
HFRQRPLD DWD[LVFRQVWUXtGDSRUOHLVTXLVWDVHRFRVPRVDSRLDGRVREUHOHLVHQFRQWUDGDV 
GHPRQVWUDQGRSULYLOHJLDUHSUHIHULUDVHJXQGDHHQWmRID]HQGRDSHORjYRQWDGHGRVKRPHQVDILP
GHTXHFRPSDUWLOKDPHVLJDPWDOHVFROKD$QWHVGRTXHUHUDWD[LVRXGRHQFRQWUDURFRVPRV
H[LVWHDGHFLVmRGHHVFROKHUDTXHOHTXHUHURXDTXHOHHQFRQWUDUGDYRQWDGHTXDQWRjSRVLomRHLP
SRVLomRGHQRUPDVRSUySULR+D\HNQmRSRGHVDLU(ORJRTXHDFUHVFHQWDTXHDVOHLVHQFRQWUDGDV
GHVORFDQGRFRPRRFRUUHQRPpWRGRGHWRGRMXVQDWXUDOLVPRRSUREOHPDQRUPDWLYRGRTXHUHU
SDUDFRQKHFHUH[LJLULDPDLQGLFDomRGROXJDUGHHQFRQWURRTXDOQmRVHULDRXWURVHQmRDKLVWyULD
GRVLQVWLWXWRVMXUtGLFRVSURGXWRVGDYRQWDGHKXPDQDQRFXUVRGRWHPSR

GHILQLomRGRPHUFDGRFRPRORFXVDUWLILFLDOLV IyUPXODFULDGDHPQRFtUFXORGDOLQJXDJHP
MXUtGLFD FRVWXPDVHUHSOLFDUTXHRPHUFDGRQmRSUHFLVDGRGLUHLWRHVWDWDOSRLVHOHPHVPRpFDSD]
GHSURGX]LURVHXSUySULRGLUHLWR1mRDFUHGLWDPRVPHUHFHUUHSURYDomRDWURFDHQWUHOHJLVODWLYRH
KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDG

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

QRUPDWLYRRXHQWUHHVWDWDOHMXUtGLFR2SUREOHPDpRXWURHVHHVWDEHOHFHQRFRQILJXUDUHSHQVDUD
LQWUtQVHFDQRUPDWLYLGDGHGRPHUFDGR1mRVHFRQKHFHFRPRYHUGDGHLURDOJXPPHUFDGR PHUFDGR
GHWHUPLQDGRQRWHPSRHQRHVSDoR TXHQmRSUHVVXSRQKDLQVWLWXWRVMXUtGLFRVWDPEpPDHOHPHQWDU
GLVWLQomRGRPHXHGRWHXGDTXDOSURFHGHWRGRDWRGHWURFDLPSOLFDDUHPLVVmRDXPFULWpULR
GHWHUPLQDWLYR2PHUFDGRQmRFULDPDVSRVWXODDGLVWLQomRHQWUHPHXHWHXHHQWmRTXHRV
EHQVVHMDPUHFRQKHFLGRVFRPRSURSULHGDGHSULYDGDHQmRFRPRSURSULHGDGHFRPXP$WURFDp
SRUVXDHVVrQFLDLQVWLWXWRMXUtGLFRHQmRSRGHULDQmRVHUSRLVHODGHWHUPLQDTXHRPHXVHWRUQH
WHXHTXHRWHXVHWRUQHPHX(HVWHPHXHHVWHWHXQDGDPDLVGHVLJQDPTXHRSHUWHQFL
PHQWRGRVEHQVDWULEXtGRVHSURWHJLGRV
3DJH
SRUTXDOTXHUGLUHLWR'HVWDTXHVHDLQGDTXHLVVRWDPEpPGL]UHVSHLWRjSUHVVXSRVLomRGDV
PRHGDVRXGHIRUPDVGHJDUDQWLDVHUHVSRQVDELOLGDGHSDWULPRQLDLVHDVVLPSRUGLDQWH
2SRQWRpTXHRVGHIHQVRUHVGDHVSRQWkQHDQRUPDWLYLGDGHGRPHUFDGRLPDJLQDPDLQGDTXHQmR
FRQIHVVHPLPDJLQDUXPHVWDGRRULJLQiULRHSULPRUGLDOHPTXHRVKRPHQVOLEHUWDGRVGRVODoRV
GRVGLUHLWRVKLVWyULFRVHQFRQWUDPVHQHJRFLDPHHVWLSXODPDFRUGRVRVTXDLVVHULDPHQTXDQWR
WDLVYLQFXODWLYRVHREULJDWyULRV7UDWDVHFRPRVHSRGHYHUGRKDELWXDOQDWXUDOLVPRTXHWRGDYLD
HVTXHFHGHH[SOLFDUSRUTXHRVDFRUGRVWHULDPHILFiFLDYLQFXODQWHEHPFRPRTXDLVUHPpGLRVH
VDQo}HVVHULDPSUHGLVSRVWRVQRFDVRGHGHVFXPSULPHQWR7RGRDFRUGRVHPOLJDo}HVFRPGLUHLWRV
SRVLWLYRV GHHVWDGRVRXGHXQL}HVGHHVWDGRV VHULDHPVLFROKLGRHH[DXULGRQDSUySULDVROLGmR2
VROLSVLVPRQHJRFLDOWUDQVIHULULDDRVDFRUGRVDRDFRUGRVLQJXODURVDWULEXWRVGDVREHUDQLD
RULJLQiULRVDSRLDGRVVREUHVLPHVPRVQmRGHPDQGDQGRDRXWURVDVXDOHJLWLPDomR(HQWmR
GHYHULDVHLPDJLQDUSDUDTXDOTXHUXPGHOHVXPD*UXQGQRUPTXHHVWLYHVVHQRLQtFLRHGHFUHWDVVH
VXDREULJDWRULHGDGHRIDPRVRSDFWXPHVWVHUYDQGXPTXHWHULDDSOLFDomRVROLWiULDHPWRGRDFRUGR
$LVWRQmRFKHJDP QHPPHVPRDUJXPHQWDP RVGHIHQVRUHVGDQDWXUDOQRUPDWLYLGDGHGRPHUFDGR
RVTXDLVWDPSRXFRH[SOLFDPRH[WUHPRDSHORjIRUoDFRHUFLWLYDGRVHVWDGRVTXHHPERUD
DIDVWDGRVHVHSXOWDGRVHQWUHDVUHOtTXLDVGRSDVVDGRUHVVXUJHPHVHID]HPQHFHVViULRV
,QGLVSHQViYHLVFRPROXJDUHVGHH[HFXomRGRVDFRUGRV TXHWDPEpPGHYHPVHDSRLDUHPTXDOTXHU
WHUULWyULR LQGLVSHQViYHLVQRRIHUHFHUDIRUoDFRHUFLWLYDTXDQGRRVSDFWRVVmRYLRODGRVHRV
LQGLYtGXRVVHGHVFREUHPLPSRWHQWHVHGHVDUPDGRV

3UHFLVDPHQWHTXDQGRDLGHRORJLDGRPHUFDGRSDUHFHD~QLFDHH[FOXVLYDIRUPDGRSHQVDUFROHWLYR
HPSUHHQGHGRUHVKRPHQVGDVILQDQoDVHWpFQLFRVGDHFRQRPLDQmRVRPHQWHSHGHPTXHR(VWDGR
DEGLTXHGDTXLORTXHSHUPDQHFHS~EOLFRPDVFRPHoDPDLQYRFDUQRYDVUHJUDV$FRQWHFLPHQWRTXH
QmRpHVWUDQKRQHPLQH[SOLFiYHOFDVRVHFRQVLGHUHTXHDVYHOKDVUHJUDVFRQWUDVWDPRX
REVWDFXOL]DPDKHJHPRQLDGRPHUFDGRHQTXDQWRDVQRYDVRH[SDQGHPHUHIRUoDP0DV
DFRQWHFLPHQWRTXHWDPEpPGHPRQVWUDDQHFHVVLGDGHFRQIRUPDWLYDGRGLUHLWRHRIDWRGHTXHD
YRQWDGHGRVKRPHQVDEURJDGRUDRXHPDQFLSDGRUDGHQRUPDVpVHPSUHFRORFDGDFRPRFKHIH
QDLPSODQWDomRGHXPUHJLPHHFRQ{PLFR
$WUiVGDDQWtWHVHHQWUHOHLQDWXUDOGDHFRQRPLDQHXWUDVDEVROXWDVHREMHWLYDVHOHLVKLVWyULFDV
KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDG

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

GHSHQGHQWHVGRTXHUHUKXPDQRVHPSUHVHDJLWDDOXWDSROtWLFDVHPSUHVHFRQIURQWDPLGHRORJLDV
RXYLV}HVGDVRFLHGDGH&RQIOLWRHQWUHXPDHRXWUDSROtWLFDHQmRHQWUHSROtWLFDHDSROtWLFD
QHXWUDOLGDGH4XDQGRVHDILUPDTXHRGLUHLWRGHWHUPLQDDHFRQRPLDHRPHUFDGRVHUHVROYHQR
HVWDWXWRGHQRUPDVQmRVHSURS}HXPRXRXWURUHJLPHGHWURFDVXPD
3DJH
RXRXWUDGLVFLSOLQDGDSURSULHGDGHPDVVRPHQWHVHUHFRUGDRHOHPHQWDUSUHVVXSRVWRGHWRGDVDV
HVWUXWXUDVDYRQWDGHSROtWLFDWUDGX]LGDHPLQVWLWXLo}HVMXUtGLFDV
$VVROXo}HVHFOpWLFDVHFRPSURPLVViULDVTXHH[SHULPHQWDPGLVWULEXLUSHUFHQWXDLVGHLQIOXrQFLD
HQWUHGLUHLWRHHFRQRPLDSRXFRRXQDGDDOFDQoDPHPWHUPRVGHQLWLGH]DUJXPHQWDWLYDHSUHFLVmR
GHSHQVDPHQWR2GLVFXUVRVHPSUHYROWDjYRQWDGHGRKRPHPPDQLIHVWDQGRVHQDOXWDSROtWLFDH
QDVHVFROKDVOHJLVODWLYDV$FRQIRUPDomRGDHFRQRPLDQmRpRWHUUHQRGDSD]PDVGRPDLViVSHUR
HGXURFRQIOLWRpRQGHHVWmRXPFRQWUDRRXWURYLV}HVGHYLGDSURMHWRVGHVRFLHGDGH
LQWHUSUHWDo}HVGRSDVVDGRHVSHUDVSHORIXWXUR(DVVLPFRQYpPDLQGDVXEOLQKDUTXDQGRR
(VWDGRVHUHWLUDGDHFRQRPLDSULYDWL]DQGREHQVHHPSUHVDVQmRRFRUUHRHVYD]LDPHQWRGD
SROtWLFDQHPRREMHWLYRLPSpULRGDQDWXUH]DPDVXPDSOHQLWXGHGDSROtWLFDGDTXHOHTXHUHU
KXPDQRTXHHVFROKHXXPGHWHUPLQDGRUHJLPHGHSURSULHGDGHHGHQHJyFLRV
$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRSRGHVHGL]HUSXUDPHQWHOLEHUDOSRLVHQWUHJDDOLEHUGDGHGRV
KRPHQVTXHVHGHVHQYROYHQDVOXWDVSROtWLFDVHQDVHVFROKDVOHJLVODWLYDVRSRGHUGHFRQIRUPDUD
HFRQRPLDHGHTXHUHUHVWDRXDTXHODHVWUXWXUD4XHPWHPPHGRGDYRQWDGHHVFUHYHXXP
ILORVRIRWHPPHGRGDKLVWRULD(DFUHVFHQWDUtDPRVDLQGDTXHPVXVWHQWDRQDWXUDOLVPR
HFRQ{PLFRHHQWHQGHFRPRDEVROXWRHLPXWiYHORUHJLPHGDSURSULHGDGHHGDVWURFDVSULYDGDVWHP
PHGRGDYRQWDGHHGDKLVWyULD$YRQWDGHTXHLQVWLWXLHGHWHUPLQDDHVWUXWXUDHFRQ{PLFDWDPEpP
HVWiHPFRQGLo}HVGHGHPROLODHGHS{OD(SRULVVRRDJLUKXPDQRpLJXDOPHQWHQHFHVViULRSDUD
GHIHQGrODHGHUUXEiOD$LQHUWHHSDVVLYDQDWXUH]DQmRWHPQDGDDQRVGL]HU
7DLVSRVLo}HVVHRXYHUHSOLFDUSRGHPWDOYH]FRQYLUjHFRQRPLDGRV(VWDGRVQDFLRQDLVPDV
FHUWDPHQWHQmRH[SOLFDPDVIRUPDVHRVPRGRVGDJOREDOL]DomR2QGHQmRH[LVWHPDLVD
SOXUDOLGDGHGHWHUULWyULRVPDVVRPHQWHXP~QLFRHVSDoRRQGHVHH[DXULXDDQWLJDFRH[WHQVmRHQWUH
SROtWLFDGLUHLWRHHFRQRPLDMiTXHHVWD~OWLPDWHPXPDOFDQFHSODQHWiULRHQTXDQWRRVRXWURV
HOHPHQWRVSHUPDQHFHPIHFKDGRVQDVYHOKDVIURQWHLUDV$GHVIURQWHLUL]DomRQDTXDOGRPLQDDQRYD
DOLDQoDHQWUHHFRQRPLDHWpFQLFDUHMHLWDULDQmRVRPHQWHRVVLQJXODUHVGLUHLWRVHVWDWDLVPDVWRGD
HVSpFLHGHSUHVFULomRKHWHU{QRPD(ODSURGX]LULDSRUVLPHVPDRVHXSUySULRGLUHLWR
eLQ~WLOUHSHWLUDTXLDFUtWLFDRUDGHVHQYROYLGDjHVSRQWDQHLGDGHQRUPDWLYDGRPHUFDGRHLQVLVWLU
HPDILUPDUTXHRVDFRUGRVHPTXDOTXHUOXJDUHGHTXDOTXHUIRUPDUHDOL]DGRVDSyLDPVH
QHFHVVDULDPHQWHQRWHUULWyULRGRV(VWDGRVVLQJXODUHV$SDVVDJHPGRHVSDoRWHFQRHFRQ{PLFRSDUD
OXJDUHVGHWHUPLQDGRVpLQHYLWiYHO2SUREOHPDYLVWRTXHDHFRQRPLDJOREDOSUHFLVRXGRGLUHLWRH
TXHVHPGLUHLWRHODQmRSRGHQHPVHFRQVWLWXLUQHPVHGHVHQYROYHUHVWiQDLQGLYLGXDomRGR
GLUHLWRDSOLFiYHO$TXLVHFRORFDPVROXo}HVGLYHUVDVRXTXHXPSRGHULPSHULDOGRPLQHHUHJXOHD
HFRQRPLDJOREDORXTXHRVQHJyFLRVHVFROKDPHOHVPHVPRVROXJDUGRGLUHLWR GHPRGRTXHRV
(VWDGRVSDUHFHPSDUWLFLSDUGHXPDFRUULGDSDUDYHUTXHPFRQVHJXHGLPLQXLUPDLVRVFXVWRVDR
KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDG

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

RIHUHFHUDPHUFDGRULDMXUtGLFD RXTXHRV(VWDGRVGHVIUXWDQGRDRPi[LPRDDUWLILFLDOLGDGHGD
WpFQLFDQRUPDWLYDHVWLSXOHPWUDWDGRVLQVWLWXDPXQL}HVHyUJmRVLQWHUQDFLRQDLVHSRULVVRVHMDP
FDSD]HVGHVHJXLUHFDSWXUDURVDWRVGDVHPSUHVDV0DLVXPDYH]FDEHjGHFLVmRSROtWLFDHVFROKHU
RFDPLQKR4XDOTXHUVROXomRVHUiXPDVROXomRSROtWLFD
(DVVLPVHUHWRUQDDRFDUiWHUGHDUWLILFLDOLGDGHQRTXDOVHPRYHUDPHVWDVSiJLQDV$
DUWLILFLDOLGDGHTXHGHVLJQDDDEVR
3DJH
OXWDLQDWXUDOLGDGHpRSULQFLSDOWUDoRGRGLUHLWRPRGHUQRRXVHVHSUHIHULUGDPRGHUQLGDGH
MXUtGLFD$YRQWDGHSROtWLFRMXUtGLFDOLYUHGDVOLJDo}HVFRPRGLUHLWRQDWXUDOHFRPWRGR
IXQGDPHQWRLPXWiYHOSRGHDGPLWLUTXDOTXHUFRQWH~GRDGRWDUTXDOTXHULQVWLWXLomR$VQRUPDVVmR
DUWHIDWRVLQGLIHUHQWHVDRVFRQWH~GRVFDSD]HVGHGHWHUPLQDURVHXWHPSRHRVHXHVSDoR$HODVVH
DSOLFDRPHURIRUPDOLVPRGDSURGXomRWXGRpSURFHGLPHQWRRSURFHGLPHQWRDVVXPHROXJDUGR
IXQGDPHQWR(VWDDUWLILFLDOLGDGHSHUPLWHTXHRGLUHLWRVHGHVFROHGRVOXJDUHVRULJLQiULRVHVH
HVWHQGDDPHUFrGHDFRUGRVHQWUH(VWDGRVDXPDSOXUDOLGDGHGHWHUULWyULRV
$DUWLILFLDOLGDGHMXUtGLFDpIUDWHUQDSDUDFRPDWHFQRHFRQRPLDSODQHWiULDHSRULVVRQDLGHQWLGDGH
GHVXDHVVrQFLDSRGHHVWDUjVXDIUHQWHVHQGRKRVWLOHLQLPLJDRXDRVHXODGRVHQGRVROLGiULDH
DX[LOLDU2GHVHQUDL]DPHQWRGRGLUHLWRRIUDFDVVRGR1RPRVDQWLJRDFDSDFLGDGHGHGHWHUPLQDU
WHPSRVHHVSDoRVGHDSOLFDomRVRPHQWHHVWHVIDWRUHVSHUPLWHPGHVFHUDRWHUUHQRSUySULRGDWHFQR
HFRQRPLDHWRUQDPDPHGLGDGDUHJUDFRH[WHQVLYDQDPHGLGDGRUHJXODGR$WUDYpVGHDFRUGRV
HQWUHRV(VWDGRVHHQWmRFRPLQVWUXPHQWRVDUWLILFLDLVRGLUHLWRHVWiHPJUDXGHDEDUFDUQRWRGRRX
HPSDUWHDHFRQRPLDSODQHWiULD
eVHPSUHDRV(VWDGRVTXHVHGLULJHRH[WUHPRDSHORGDHFRQRPLDTXDQGRFRPRMiQRWDPRVRV
DFRUGRVSULYDGRVVmRGHVFXPSULGRVHDQHFHVVLGDGHGDIRUoDFRHUFLWLYDVHWRUQDLPSUHVFLQGtYHO
-XVWDPHQWHHVWHDSHORGHPRQVWUDTXHRVDFRUGRVSDUWLFXODUHVHDSUySULDOH[PHUFDWRULDQmR
FRQVWLWXHPIRQWHVRULJLQiULDVGHGLUHLWRPDVVHPSUHSUHVVXS}HPRVRUGHQDPHQWRVMXUtGLFRV1mRp
TXHDOH[PHUFDWRULDVHVLUYDGRGLUHLWRHVWDWDO RXGHXQL}HVGH(VWDGRV PDVWDLVRUGHQDPHQWRV
GHL[DPHVSDoRPDLVRXPHQRVDPSORVjDXWRQRPLDGRVSDUWLFXODUHV$FRUGRVQHJRFLDLVHOH[
PHUFDWRULDHVWmRGHQWURGDTXHOHVGLUHLWRVGRVTXDLVVHH[LJHHPFDVRGHYLRODomRDLQYRFDomRGR
SRGHUFRHUFLWLYR&RPREHPREVHUYDGRRSRGHUVREHUDQRpFKDPDGRDJDUDQWLUHDVVHJXUDUDOH[
PHUFDWRULDPDVHVWDSURWHomRpVHPSUHXPDUHODomRGHLQFOXVmRGHWHUPLQDGDQDPHGLGDGDV
QHFHVVLGDGHVGHWRGDVDVSDUWHVHPFDXVD2QGHVRPHQWHVHULDQHFHVViULRHVFODUHFHUTXHD
LQFOXVmRQmRpXPSRVWHULXVPDVXPSULXVHTXHDVSDUWHVSRGHPVHYDOHUGDWXWHODQDPHGLGDHP
TXHDTXHOHVVHXVDFRUGRVHDTXHODOH[MiVHMDPSUHYLVWRVSHODOHLHVWDWDOHVHMDPUHFRQKHFLGRV
FRPRPHULWyULRVGHSURWHomR$DGPLVVmRjWXWHODMXGLFLDOHFRHUFLWLYDVHPSUHSRVWXODXPFULWpULR
GHHVFROKDHPTXHRV(VWDGRVGHWHUPLQDPRXPHOKRUSUHGHWHUPLQDPROtFLWRHRLOtFLWRR
UHOHYDQWHHRLUUHOHYDQWHRSURWHJLGRHRUHMHLWDGR

2GLVFXUVRTXHPRYDRGLUHLWRHPGLUHomRjHFRQRPLDRXTXHVXUMDGHVWDHPGLUHomRjTXHOH
VHPSUHVHHQWUHODoDFRPDGHFLVmRSROtWLFDFRPDWRPDGDGHSRVLomRVREUHRVLQWHUHVVHVHPMRJR
KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDG

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

$HVFROKDGRVLQWHUHVVHVPHUHFHGRUHVGHSURWHomRHGRVLQWHUHVVHVGHVWLQDGRVDRVDFULItFLRQmRVH
FRQILDDFULWpULRVREMHWLYRVRXDOHLVQDWXUDOtVWLFDVPDVDRTXHUHUKXPDQR4XDQGRRVOLEHUDLVGD
FiWHGUDLQYRFDPDVOHLVQDWXUDLVGDHFRQRPLDRXDQHXWUDOLGDGHGRPHUFDGRHSUHWHQGHPTXHR
GLUHLWRDHODVVHDMXVWHHOHVQmRVDEHP RXVDEHPPXLWREHP HVWDUH[HUFLWDQGRDQXDHSXUD
SROtWLFDDPLJDRXLQLPLJDGHRXWUDVYLV}HVGDYLGDHGDVRFLHGDGH)RUDGDSROtWLFDQHQKXPSRGH
VDLUQHPPHVPRTXHPSURIHVVHDDQWLSROtWLFDGRWHFQLFLVPRHGDVFRPSHWrQFLDVSURILVVLRQDLV
IDPRVDIUDVHGH:DOWKHU5DWKHQDXVHUKRMHRGHVWLQR
3DJH
QmRPDLVDSROtWLFDPDVDHFRQRPLD&DUO6FKPLWWVHRS{VFRPSHUVSLFD]VXWLOH]DVHULDPDLV
FRUUHWRGL]HUTXHDJRUDFRPRDQWHVRGHVWLQRFRQWLQXDDVHUUHSUHVHQWDGRSHODSROtWLFDPDVTXH
QRHQWDQWRVRPHQWHDFRQWHFHXTXHDHFRQRPLDVHWRUQRXDOJR
SROtWLFR
HSRUWDQWRHODWDPEpPVH
WRUQRX
GHVWLQR
1mRpSRULVVRTXHVHGHYHHQWHQGHUTXHDRSDQHFRQRPLFLVPR DRTXDO
LJXDOPHQWHVHUHFRQGX]HPDLGHRORJLDGHPHUFDGRHDILORVRILDGH0DU[ VHFRQWUDSRQKDXPD
HVSpFLHIULDGHSDQMXULGLFLVPRPDVPDLVGRTXHWXGRDXPHDRRXWURDVpULDYRQWDGHGD
SROtWLFDTXHH[SUHVVDQGRVHHPQRUPDVGHGLUHLWRGHWHUPLQDDVKLVWyULFDVHPXWiYHLVIRUPDVGD
HFRQRPLD
6HDHVWUXWXUDGDHFRQRPLDUHPHWHjVHVFROKDVQRUPDWLYDVHHVWDVDRr[LWRGDOXWDSROtWLFDDTXL
HVWD~OWLPDUHYHODVHFRPRRRULJLQiULRIXQGDPHQWRDYRQWDGHGHFLVLYDHFRQIRUPDGRUDGDVGXDV
HVIHUDV$TXLQmRVHWUDWDGHHQFRQWUDUOHLVTXHDQDWXUH]DWHQKDGDGRDRVKRPHQVGHXPDYH]
SRUWRGDVRXGHUHWLUiODVGHRXWUDVIRQWHVWHUUHQDVRXVXSUDWHUUHQDVPDVVRPHQWHGHTXHUrODV
RXVHMDGHVFHUSDUDDDUHQDQDOXWDSROtWLFDDILPGHGHIHQGHUPRGLILFDURXDEROLUXPGHWHUPLQDGR
VLVWHPDMXUtGLFRHFRQ{PLFR HHFRQ{PLFRSRUTXHSUHVVXS}HXPFHUWRUHJLPHGHGLUHLWR $V
GHFLV}HVIXQGDPHQWDLVFDSD]HVGHGDUIRUPDDXPDRXRXWUDHFRQRPLD VHRVPHLRVGHSURGXomR
GHYHPHVWDUQDSURSULHGDGHSULYDGDVHRVDFRUGRVGHYHPVHUWXWHODGRVVHRVOXFURVGDVHPSUHVDV
PHUHFHPSURWHomRHDVVLPSRUGLDQWH VmRMXVWDPHQWHDWRVGRDJLUSROtWLFRHQmRGRSXUR
FRQKHFHUHHQWmRLPSOLFDPDPL]DGHRXLQLPL]DGHHQWUHLGpLDVHYLV}HVGDVRFLHGDGH2
SHQVDPHQWR~QLFRDLGHRORJLDOLEHUDOHPTXHDHVTXHUGDHDGLUHLWDSDUHFHPFRQFRUGDURFXOWDD
LQWUtQVHFDSROLWLFLGDGHGHWRGDDHVWUXWXUDHFRQ{PLFDHYHQGHFRPROHLQDWXUDOQHXWUDREMHWL
YDLPSDUFLDODTXLORTXHSURSULDPHQWHpRUHVXOWDGRGHXPDGHFLVmR6RPHQWHHVWH
GHVPDVFDUDPHQWRSRGHUHVWLWXLUjSROtWLFDDSDL[mRSHODVLGpLDVHDUHVSRQVDELOLGDGHSHODVHVFROKDV

>@9HVSHFLILFDPHQWH0&DFFLDUL*HR)LORVRILDGHOO
(XURSDDHG0LOmR$GHOSKLS

>@)$+D\HN/DFRQIXVLRQHGHOOLQJXDJJLRQHOSHQVLHURSROtWLFRLQ)$+D\HN1XRYL6WXGL
GL)LORVRILD3ROtWLFD(FRQRPLDH6WRULDGHOOH,GHH5RPD$UPDQGRS
>@$YHOKDWHVHGH&URFH 5LGX]LRQHGHOOD)LORVRILDGHO'LULWWRDOOD)LORVRILDGHOO
(FRQRPLD
1iSROHV5LFFLDUGLS VHJXQGRDTXDODWRHFRQ{PLFRHDWRMXUtGLFRFRLQFLGLULDP
WRWDOPHQWHpDVVLPQRH[HPSORGDFRPSUDGHXPPDoRGHFLJDUURVWURFDHFRQ{PLFDHFRPSUDH
YHQGDMXUtGLFDQmRPRVWUDFRQVLGHUDUTXHWURFDHFRQ{PLFDHWUDQVODomRGREHPGHXPDDRXWUD
KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDG

$RUGHPMXUtGLFDGRPHUFDGRY/H[*OREDO

SDUWHSUHVVXS}HPXPFULWpULRGHWHUPLQDWLYRGDVVLQJXODUHVSURSULHGDGHVLVWRpDTXHODVQRUPDV
MXUtGLFDVTXHSUHYrHPHGLVFLSOLQDPDFRPSUDHYHQGDGHPRGRTXHDWURFDHFRQ{PLFDp
SURSULDPHQWHWURFDSRUTXHRGLUHLWRDFRQWHPSODHDWRUQDSRVVtYHO$UHGXomRQmRpWDQWRGR
GLUHLWRjHFRQRPLDTXDQWRGDHFRQRPLDDRGLUHLWR
>@3HUVSLFD]HVREVHUYDo}HVHP$1HJUL*XLGH&LQTXH/H]LRQLVX,PSHURH'LQWRUQL0LOmR
&RUWLQD5DIIDHOORS9WE1,UWL/HFDWHJRULHJLXULGLFKHGHOODJOREDOL]]D]LRQH
5LYLVWDGL'LULWWR&LYLOH5RPDYQSSVHWRXW
>@*&DORJHUR/D6FXRODGHOO8RPR)ORUHQoD6DQVRQLS
>@&I1,UWL1RUPDH/XRJKL3UREOHPLGL*HRGLULWWR5RPD%DUL/DWHU]D
>@&I1,UWL,O6DOYDJHQWHGHOOD)RUPD5RPD%DUL/DWHU]D
>@0+DUGWH$1HJUL6RYUDQLWjLQ$1HJUL*XLGH&LQTXH/H]LRQLVX,PSHURH'LQWRUQL
FLWS
>@&6FKPLWW,OFRQFHWRGLSROLWLFD %HJULIIGHV3ROLWLVFKHQ LQ&6FKPLWW/H&DWHJRULH
GHO3ROtWLFR%RORQKD,O0XOLQRS
>@&I+.HOVHQ,IRQGDPHQWLGHOODGHPRFUD]LD )RXQGDWLRQVRI'HPRFUDF\ LQ
+.HOVHQ/D'HPRFUD]LD%RORQKD,O0XOLQRS2H[HUFtFLRGHVWH~OWLPR>GRSRGHU
HFRQ{PLFR@GHSHQGHGHILQLWLYDPHQWHGDTXHOHVTXHSRVVXHPGLUHLWRVSROtWLFRVH
FRQVHTHQWHPHQWHRSRGHUGHPDQWHURXGHDEROLURVLVWHPDHFRQ{PLFRGRTXDOGHULYDXPSRGHU
HFRQ{PLFRHVSHFtILFR

KWWSDSSYOH[FRPYLGGRZQORDGVocê também pode gostar